ayamun

CyberRevue de littérature berbère

 17 ème année

Numéro 85  Juillet  2016

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue       

      

 Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

  Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Les textes en prose :    _ Timerǧiwt, tullizt sɣur Rabha Aissou

_ Extraits de AKUNDANI, (aḥric wis sin), Mohand AIT IGHIL

 

2°) L’étude : Génétiquement, les Maghrébins ne sont pas des Arabes, paru in Harissa.com, Jeudi 03-07-2014

 

 3°) L'article : "L'arabo-islamisme de l'imposture",  de Aumer U Lamara, publié chez Achab, In Le Matin d’Algérie du 11 Août 2016
 4°)  L'interview : «Mes poèmes sont mes enfants», interview de Ssεid At Mεemmer, in Dépêche de Kabylie du 16 Septembre 2009
 5°) Tazmilt ɣer tira : AGGAƔEN :  akka i nelmed ɣer Dda-Lmulud, afensu-nneɣ


) Tidlisin nniḍen, en PDF :

 

7°) Le poème  :  Aṣekran, Sɣur Sεid At Mεemmer

 

8° ) Toutes  les rubriques :
 

 

 

Retour en haut

 

Numéro 85  Septembre 2016

Les  textes en prose :

_ Timerǧiwt, tullizt sɣur Amar Meziane

_ Extraits de AKUNDANI, (taceqquft umezgun), Md AIT IGHIL

 

 

Timerǧiwt,

 

Tullizt sɣur Rabha Aissou

 

Tewwet tsusmi di lḥara, anagar zzḍeč iγef ur iwwi wawal... Medden akk ulwaten…wa yeṭṭes, wa yettxemmim… Di tiγilt n At Lqaḍi ala dderz n tyaẓilt ara tselleḍ di tzeqqa n Tseεdit. Cwiṭ akka yeffeγ-d ṣṣut d arqaqan ḍefrent-t-id nnhati:

A taԑzizt-iw a yemma

Azeṭṭa-inu yennegza

Atan ger yifeggagen

Ulac aḥbib bu lmezza

Ulac yiwen d At Rebbi

Ad d-iṛuḥ ad yi-yaɣ llza[1]

Taseԑdit d taԑebbajt n yifassen yerna d taԑebbajt n lehduṛ. Akken tettelles ulman i tettelles lehduṛ. Tudert-is akk tesεedda-tt ger yiẓeḍwa. Daԑnetta tuɣal ula d tazmert-is teɣli γer tneggura-agi. Yak akken i as-qqaren:

D acu i issewwayen lexṛif ? D abeḥri d ineznazen.

D acu i yesderɣilen iẓri ? D imeṭṭi n win ԑzizen.

D acu i yettfakkan tazmert ? D azeṭṭa d ifeggagen.

Taseԑdit tesdukkel-itent…Argaz-is yunag ɣer Fransa. Yeffeɣ tamurt akken ad inadi ɣef umahil[2]… Sya ɣer da ad d-iceggeԑ tabratt neɣ lmanda d taṣemmaṭ…D lehduṛ i s-d-ttawin yeɣriben i yeṭṭfen deg-s taṛwiḥt ger tissin d tayeḍ…yettas-d melmi yezmer. Tikwal yettɣimi aseggas neɣ sin neɣ tlata, neɣ ruḥ ay aԑrab ar tafsut…Nettat teqqim tettraǧu…Akken i as-yenna win: Ṭṭef lḥiḍ ar d-uɣaleɣ… Ma d ayen yeԑnan aẓeṭṭa, ulac tislit iwumi ur tezḍi ara taεbant neɣ axellal, ulac ilemẓi ur nelsi ara abeṛnus-is. Taseεdit d taεebbajt isem-is yeqren d uxellal. Acu akken teqqar deg wawal-is:

Lukan γer lmeεna ay tella

Neγ γer lefhama

 Ad d-kkeγ nnig lxalat

 

Imi tagi d tagenza

Wa texreb wa tefra

Suffeɣ-as-d i Ṛebbi lkarṭa

 

Albaεḍ s lwiz treṣṣa

Tiεewji d ttnefxa

Iḍes alamma d azal

 

Ma d nekk xerbent-as tira

Tudert-iw terba

Yettirẓig deg yimi-w wawal

Tudert n Tseεdit tezḍa s izeḍwan d isefra. Awal-is iga ccuq. Lehduṛ-is ttasen-d fernen amzun d aεeqquc. Izeḍwan-is ttmiḥedwaqen-ten medden, lehduṛ-is leqḍen-ten ssifsusen yiss-sen anezgum n tudert.

Taseεdit tufrar ger tlawin n teqrart. Tessen d acu i d lmizan…Yal wa tefka-yas azal-is… Tesbedd axxam-is, teḥjeb aḍar-is, tessen amek i as-tedda i tudert-is. Teẓra belli iwata-tt-id kan ad tettkel ɣef yiman-is. Ur tessin d acu i d εeggu, ur tettcuḥḥu i yifassen-is. Teqqar-as: sseqdec-iten ad ten-yečč wakal, eǧǧ-iten ad ten-yečč wakal. Tbedd d temɣart-is d mmi-s, tṛebba-d lmal yerna tger izeḍwan. Taṣebḥit mi tekfa ccɣel n wexxam ad d-truḥ γer wurti[3]. Γer uzgen n wass ad d-tuɣal s axxam ad telhi d twacult-is syin ɣer-s ad tuɣal s azeṭṭa. Ur tettnekkar ara syin alamma yewweḍ yiḍ d azgen. Zik qqaren-as: ass neǧǧa-t i weḥbak, iḍ neǧǧa-t i webrak. Ma d Taseԑdit yaԑdel yiḍ d wass fell-as. D aya kan i d ṭṭman. Yak axxam deg tella taḍuṭ ur ittagad asemmiḍ, wala laẓ n tԑebbuṭ. Taseԑdit tettkel ɣef yiɣallen-is akken i as-qqaren:

Ur ttendudur ara a tin yesԑan iɣil

Mi tekker fell-am, terreḍ γef uyaẓil

Taseԑdit mačči yiwen kan uzeṭṭa i tger. Seg wasmi i iruḥ weɣrib γer Fṛansa, zgan sin yizeḍwa deg wexxam-is. Yiwen deg-sen akken i as-qqaren: azeṭṭa yegren yekkes, ma d wayeḍ, d abeṛnus i weɣṛib seg wasmi i iruḥ ɣer Fransa i t-tger. Tettraǧu ad d-yuɣal akken ad t-tekkes. Tzeṭṭ deg-s cwiṭ cwiṭ akken ur asen-tettḥulfu ara i wussan mi ttԑeddin…Tesԑedday ulman ger lexyuḍ akken ttԑeddayen wussan deg tudert-is. Kra ttaḍsant fell-as qqarent-as : Azeṭṭa-nni tger  tettu-t wayeḍ tger-as tasegrut.Tesmaԑẓeg, ur yelli win yeẓran d acu i tt-yuɣen ala nettat.

Tḥucc, tenqec, teẓẓa. Teggul ur yerri mmi-s afus ɣef lḥenk skud mazal-tt tbedd. Teqqar-as γef Σmer i yebγun yeḍru. Tettgalla teqqar-as: “Alukan ad zzenzeγ icebbuben uqerru-w ur yekni mmi zzat weqbayli.” Tdeԑɛu kan teqqar-as:

A Ṛebbi tgeḍ-as i wul

Akken i as-iga Nnbi i tixsi

Mi tt-id-ddmen a tt-llsen

Ur tezmir a ten-tԑaṣi

Mi tneqqel tezwi iman-is:

Ma ԑriɣ a Bab-iw ssels-i[4]

S Σmer i tetteg ifadden i yiman-is d ṭṭmeԑ n weɣrib amar ad yuɣal ad d-yas. Σmer yettimγur, mi tessakked iččur-as tiṭ ɣas tasa-as ɣer daxel tneggi. Teqqar-as:

A ddunit aql-aγ nenṭer

Yenγa-yi uḥebbeṛ

Γef win εzizen γef tasa

 

Ay ugadeγ a t-tγurreḍ

ṣwab a s-t-tekkseḍ

Ad yexleḍ yired d ukerfa.

 

A ssaddat ma ken-in-yaweḍ nnif

Kkset-iyi aɣilif

Tfakkem fell-as lɣerba

 

***

 

Σmer yewweḍ d argaz, yezweǧ, yewwi tawacult-is iruḥ. Tamγart tessummet akal. Taseεdit mazal-tt tettazzal. Azeṭṭa yegren yekkes.  Anagar abeṛnus i tger ad ilin εecrin iseggasen aya ur yekkis. Mazal-t d azgen. Kra qqaren-as d ṭṭira i yesԑa, dimi tettenneḍ deg-s lall-is. Win i s-yennan:

-        Melmi ara tekkseḍ azeṭṭa-yagi a Tassa... ?

Tin-as:

Asmi fell-i ara iferreǧ

Ddunit-iw ad tfeǧǧeǧ

Ad yuγal weγrib s axxam-is

Wa yefhem, wa yettewhhim. Aɣrib, ttun isem-is deg taddart.

Taseεdit tecfa, xemsa-uɛcrin iseggasen aya, segmi i d-tekcem At Lqaḍi. Tecfa asmi i tt-id-yexḍeb win iwumi tessawal Lbaz usbiγ n ccfeṛ. Deg tallit-nni ayagi d ccγel n yimawlan. Nettat iṣaḥ-itt-id kan ad d-tbedd. Ayen nniḍen yexḍa-tt. Taseεdit ur teẓri almi d asmi i as-nnan dayen nessers awal. Zzin terna tiԑubbja, werεad i d-yezzi useggas tekcem-d s At Lqaḍi. Mazal lḥenni deg waccaren-is asmi i as-yenna ayen tewwi d asefru :

Azekka ad zegreγ lebḥur

Γas ul-iw yeččur

Mačči deg lebγi-w i lliγ

 

Σuhdeγ-kem ur kem-tettuγ,

Udem-im a s-cfuγ

A t-wecmeɣ deg wul-inu

 

Am ass-a ad d-zziγ γur-m,

Ad iliγ yid-m

Ad sǧuǧǧgeɣ uḍan-im.

 

Ɛahed-iyi:

Taksumt-im yiwen ur tt-yeṭṭif

Ad tḥarbeḍ ɣef nnif

Γas tḍul lγerba fell-i.

Tenṭeq Tseεdit tin-as:

 

Γas uli-w fell-ak yesleb

Talwit-iw texreb

Ifadden a ten-id-snulfuγ

 

Σuhdeγ-k

Lebγi-w ard a t-id-ḥuddeγ

Γas ma yella caḍeγ

Ṣṣber a t-geɣ d tiremt-iw

 

Γas ma tḍul lγerba

Γas aqerru-w si ccib yekfa

Deԑwessu deg-i ur tessenfad

 

A s-geγ tadimt i wul-iw

D lexyal-ik i d arfiq-iw

S yis-s a cerrgeγ tillas

 

Ass-a, anagar ayagi iwumi tecfa Tseεdit. Tudert-is akk tesԑedda-tt di tmerǧiwt. Tin-as: “Taqsiṭ-a yid-i i teḍra i wi yebɣan a d-iḥesses: am tsekkurt-nni i iԑecqen deg wefrux ifirelles… Mi i d-tewweḍ tegrest yesraffeg, a d-inadi ɣef lḥamu, ma d nettat tԑuṣa asemmiḍ di tmadaɣt la t-tettraǧu…”

Seg wasmi i iruḥ wuzyin akken i as-tsemma, win i d-yuγalen seg lγerba a s-tezwer iwakken a t-testeqsi:

A ken-steqsiγ ay iterrasen

I d-yekkan si tmura ibeεden

Ma teẓram lbaz aremmaq

 

Init-iyi-d d acu t-yeṭṭfen

Ma yella yuḍen

Neγ d aεessas ur d-nessawel

 

Ahat ul-is la ineẓẓef

Γas lebγi-s yekref

Ahat munedlent wallen-is

Wa a s-d-yini iwala-t, wa ur t-iwala ara, wa ireggel fell-as, s tin n εeggu neγ s tin n lemγiḍat. Wa yin-as ataya, wa yin-as γas ayes-it ḍulent tuγalin…ibeddel ssuq s wayeḍ... Taseεdit mi tesla s win ara iruḥen ar Fransa tweṣṣi-t :

A ken-weṣṣiγ ay irgazen

Wid yettmeyyizen

Γef weḥnin amezdaγ n wul

 

Awḍet γer win εzizen

Init-as ata wul yeḥzen

Tasa ihebbej-itt layas

 

Init-as immundel leḥbeq

Yeqqur d aleqqaq

Iγaḍ inijel aquran

 

Init-as tin teǧǧiḍ txaq

Ul-is ifelleq

D ṣṣber i tga d tiremt-is

 

Akka ara  ttraǧuγ a d-yas

Ttnaγeγ d layas

Alamma icudd uγesmar.

 

Taseεdit mi d-yewweḍ ḥertadem, tetteddu tettεassa anta tiɣmert ara t-id-yefken. Teṭṭammaԑ a d-yas ad tt-id-yessefqed. Tettraǧu a s-d-awin lexbar n weγrib. Iseggasen imezwura win i d-yusan deg taddart isiweḍ-as-d awal neγ sin, neɣ ad as-d-yawi tabṛatt, syin γer-s, tewwet tsusmi, uγalen regglen fell-as… Akken almi d asmi i yenger ṣṣut-is dɣa imir i tebda lɣerba-s γef Tseԑdit…

Asmi i d-tedda terra tismin, syin γer-s tuγal tettγiḍ, ar taggara ttun-tt wat taddart, acu ur γfilen ara. Zgan stebεen-as tamuγli : wissen iwumi tettcebbiḥ ? Iwumi tkeḥḥel ? Sani akka tetteddu? Taseεdit ur tban d acu-tt. Ur tezwiǧ iban fell-as, ur tbur akken ad teḍmeԑ amar ad tuɣal ad tezweǧ, ur telli d taǧǧalt ur telli d tamnafeqt. Akken i as-qqaren : « A ṭṭir ur ttafeg ur ttrus qqim kan akken ».

Grent-as tamawt lxalat ad walint ma yella win ukud teddukul neγ win tẓer. Ḍefrent-tt γer uzemmur, ḍefrent-tt γer tala. Azal qayli, dehment-as tlawin s axxam ad walint ma llan leḥbab tesselqaḍ...

Taseԑdit ur tettuḥemmel ara ɣer tlawin n taddart axaṭer ttaggadent ɣef yergazen-nsent. Tanuṭ-is tezga tettbeṛṛim-itt, tettuggad γef wergaz-is. Mi tedda ad tekcem γer-s, ad t-id-temmager γer wemnaṛ. Sya γer da ur iban ma s tin n tigdi neγ s tin n lemγiḍat, qqarent-as kra n lehḍur tewwi-ten Tseԑdit d asefru deg waydeg i s-teqqar :

Ulayγer tseddqeḍ temẓi-m

Tessexsiḍ tafat-im

Γef win i kem-issexnunsen

 

Eg leqrar i yiman-im

Textireḍ zzwaǧ-im

Uqbel ad yeɣli yifer

Taseεdit tettarra-yasent akken i s-inna Si Muḥ u Mḥend:

Saḥḥa di zzher imkeffes
I  yebḍan yid-s
Aεziz akkud nnumeγ


Ay yeγra yefhem yekyes
Yiwen ddin γur-s
Daymi a medden i t-ḥemmleγ


Iggumma a yi-d-yas yiḍes

Si lmeḥna-ines
Ttxil-k a Llah semlil-aγ.

Neγ tin-asent:

Γas idis seg waṭṭan yefla

rruḥ-iw yebla

tarwiḥt deg-s mazal-tt tenṭeḍ

 

Isem-is deg wul-iw yezdeɣ

Ur yezmir ad yeffeγ

Yis-s i ttqabaleγ cctawi

 

ẓriγ irgazen akken llan

D ilemẓi neγ d aciban

Ala netta i d asfel-iw.

 

Irgazen n taddart s tmuɣli weccmen-tt, lukan d leqmar ad ṭṭiwlen fell-as ula d ayen ur sԑin, lukan d taɣawsa neɣ d tin n tiḥḥerci akken i s-yenna win:

Ad tt-nawi γer leswaq

Ad tt-id-nemḥedwaq

Ad iban wi ara tt-yawin

Acu, ul mačči d taɣawsa. Ul ɣas akken yettwaṛhan ur yettnuzu ara. Mi d-tԑedda deg tejmaԑt tezzin udmawen-nsen iwakken ur tt-ttwalin ara uggaden ad teḍru yid-sen am temԑayt-nni uxewni ɣef ḥekkun deg taddart, qqaren-as:

Tadyant-a ad tt-id-nawi

ɣef yiwen uxewni

Itebԑen abrid n Ṛebbi

 

Laxert-is yebna-tt s lmul

Γef zzhu  yeggul

Yeẓra ddunit d m leɣrur

 

Segmi d-yekker d taẓallit

Leqran ijmel-it

Yerna abrid γer mekka

 

Asmi i d-yemlal d qrenfel

A medden icewwel

Yettu ula d lqebla

 

Yuɣal am ugujil yettru

Deg wAt Ṛebbi iԑennu

A t-ԑetqen deg laxert-is

Ma d Taseԑdit, acḥal iseggasen aya ur yessenfed deg-s layas… Γas akken acḥal aya ur d-isteqsa fell-as weɣrib mazal ṣṣut-is yekkat-d deg yimeẓẓuɣen-is asmi i s-yenna acḥal iseggasen aya :

Wer ttaggad a d-uɣaleɣ,

Anda lliɣ a kem-id-awḍeɣ

 

Ul-iw ɣer-m d lamana

Fell-as ur ɣeffel ara

 

Γas qessiḥet lɣerba

Fell-am ur ttbeddileɣ ara

 

 Γas ḥfan yimeslayen-agi, d nutni i s-yettgen afud mara teԑyu. D wagi i d aԑwin ɣef tdellu mara tt-yeqqed laẓ n tayri seg wasmi tuɣ abrid n tmerǧiwt. Yettuɣal-itt-id ṭṭmeԑ, tjemmeԑ tettaɣ tiqnedyar, tettaɣ lfeṭṭa, tettaɣ ccbuḥ i wasmi ara d-yas weɣrib a ten-tels… Llbus ččuren isendyaq…Sya ɣer da ad d-telli asenduq deg i tent-terra a sent-tḍil. D asenduq n tissulya-ines, yerqem beṛṛa, daxel yerna yeččur d leqjur. Mi t-id-telli, a tent-teḥseb yiwet yiwet n tqendurt, yiwet yiwet n lfuḍa. Kra n tqendyar tuɣal teǧǧa-tent seg wakken teḥla cwiṭ. Acu iggumma ufus-is a tent-id-yekkes. A d-teḍleq lfeṭṭa-ines, yal taɣawsa tettmekti-d melmi i tt-tuɣ: ta di tegrest iԑeddan, ta deg tefsut, ta tettu melmi… yeԑreq leḥsab… Tecfa sways i tt-tuɣ: ta tezzenz aԑlaw, ta d taԑbant, ta d axellal… Tuɣ-itt s tudert-is i teṛhen… Tejmeԑ ula d leԑṭer i s-d-yewwi yiwet n tikkelt weɣrib, tettraǧu ad d-yuɣal. Tejmeԑ agusim, d taẓult. Thegga-d lmeṣbeḥ d tcemmuԑin akken ad rɣent, ad fsint yid-s asmi ara d-yas. Mi i d-txebbel lqaԑ usenduq, tufa tibṛatin-nni i s-d-iceggeԑ iseggasen-nni imezwura uqbel a t-tejbed lɣerba, mazal-itent akken di tjellabin-nsent d rriḥa-s. Mazal imeslayen-nni i as-d-yura la teddeqdiq deg-sen terwiḥt. Tessefqad-asen sya ɣer da tettaggad ad ismiḍen. Tessefqad-asen,  ttruẓun fell-as agris n tensuft[5] … Ger wannect-agi n lesdaq, seddaw n yiceṭṭiḍen d leԑṭer tejbed-d lewṣayef-is. Tetteffer-itt, tettḥadar-itt amzun d agerruj ɣef tezdel… Yeǧǧa-yas-tt-id uqbel ad iruḥ tikelt tamezwarut. Teṭṭilli-yas mi tḥulfa i tatut la tt-id-tettqazam…tettaggad ad teglu s tirga-s. Dɣa tdellu fell-asent akken a tent-tweccem deg wallaɣ-is. Ma d nettat tger-as ssxab-is ger yiceṭṭiḍen-is mi s-thegga tabalizt-is. Tefka-yas-t d aԑwin-is, tebɣa a t-yawi d rriḥa-ines. Tebɣa a s-tefk cwiṭ deg yiman-is ad yesberber fell-as ɣef tuqsiwin n usemmiḍ n wul. Ad teqqim Tseԑdit ad tettmuqul di llebsa-ines, ad tettargu…mi d-tedduqqes ad taf iman-is weḥd-s. Ala nettat d rebԑa n leḥyuḍ d iṣemmaḍen…akked usenduq n yiceṭṭiḍen d tikli a s-d-cetkin seg wakken uysen tafat a d-tḍill  fell-asen yiwen wass, tebda tkekkuct n layas la teqqaz deg-sen…

Tudert n Tseԑdit tuɣal am temdinin-nni timeqqranin yegrurjen, deg i d-ggran ala leḥyuḍ d inigan n tissas sԑant zik… Mara tt-id-yedhem uḥulfu-agi igellu s ẓẓerb n tebɣest[6] swayes tesdaray tudert-is. Mi twala iman-is a tettemdeṛkal, tetteffer deg wexxam tneqq lḥess i yiman-is. Mi d-teɣleq tiwwura, a d-tedlu ɣef wul-is tettɣimi yid-s ad tru… Tetteffer axaṭer ur ilaq ara win ara tt-id-iwalin tettru, tcedha argaz-is… Ayagi ɣer-neɣ ur yettwabdar ara, d leḥya…

Tezga kan tbedd am tzemrin-nni ukud i d-tekker. D nutenti i tt-id-yessekren. Tewwi-d seg-sent aẓar terna-d ṣṣber.  D tazemmurt…Lǧedra-s treṣṣa deg wakal, udem-is iwehha γer tafat ɣas akken lǧedra-s yewwet-itt waruz. Acemmek ur yezmir a t-yessembiwel. Teṣber i tegrest. Teṣber i uḥaruq d ṣṣmayem. Xas ad terɣ ad d-tekker deg yiɣed-is ad tԑiwed talalit. Tettimɣur  s ttawil alamma tuɣal d nettat i d tasdarayt n kra n win yegren deg leԑnaya-ines. Tesdaray ɣef yiṭij, ɣef ugeffur, ɣef usemmiḍ…Tesdaray ula ɣef laẓ…Akken i teqqel Tseԑdit.

 

Yiwen wass slan-as medden tuγwas. Taddart  akk temmar-d γer Wat Lqaḍi. Mi wwḍen s axxam ufan Taseεdit tettmeǧǧid di tlemmast n lḥara, tettru tin-as: temmut Weṛdeyya teǧǧa-d mmi-s di tuṭṭḍa. Temmut tnuṭ-is, dγa taddart akken tella yiwen ur as-igi ccek. Nnan-as akk Taseεdit ad tt-yerr ulwes-is imi aγrib yemmut yisem-is.

Kra yefrurin si lehduṛ, Taseεdit tuγal d lḥiḍ. Ass-n mi i tt-id-yeqsed ulwes-is tin-as: “lebγi-w d uzzal γas ad t-yali ṣṣdid muḥal ad imal”.

Tedda akken Tseεdit, tewwi-d tameṭṭut i ulwes-is. Wa yin-as teεqel, wa yin-as tebbehba. Taseεdit tettcerrig uḍan d wussan s lexyal n weɣrib deg ur yessenfed uzerri[7]. Yal iḍ tasa-s tneggi, tafekka-s tgezzer di teṛwiḥt-is amzun d aqjun amsuḍ[8]. Tikwal teṭṭammaԑ tin-as amar ahat ad tezzi a t-id-taf ɣer tama-s. Tettraǧu... tessaram... Ulac tansuft[9] i ineqqen am mara tcerrgeḍ tillas deg yiḥerqan n tmerǧiwt weḥd-k ɣef yiwen netta yuɣal d aggur yettfeǧǧiǧ di tudert n wi nniḍen... Xas teccelbeḍ tasa-s seg tirgin n beṭṭu, treqq tettaẓ am usafu. Aɣilif-is tewwi-t d asefru...Tin-as:

Iγsan-iw ad d-ttcetkin

Bγan-k ay uzyin

Xerṣum ula yiwen yiḍ

 

Ay aqcic γur-i εjel-d

llebsa fiḥel

Akken i k-bɣiɣ iḍ-agi

 

sser-iw meḍleγ acḥal

Yiwen ur as-iḍal

Yid-k a t-bḍuɣ ass-a

 

Ad tekkseḍ fad n lesnin

Tudert a d-tibnin

Ad wwteɣ dderz di lḥara

Taseεdit tesgugem lebγi-s tenγa-t iwakken ad taf ifadden swayes ara tbedd. Γas tikwal tettḥulfu i yifadden-is fettin, tecfa γef wasmi teggul aḥeq leԑtab uzeṭṭa, aḥeq bu sebԑa lerwaḥ-nni yeẓẓlen di tzeqqa ard ad terǧu tuγalin n weγrib awfan ad yader leεmer-is. Yal iḍ tettraǧu win ur d-nettas…tessikkid tawwurt, teṭṭammaԑ ad tt-id-idegger. Taṣebḥit ttmundulent tirga-s. Γas akken ԑeggu iԑedda tilas… mazal-tt tɣunza layas…                                                            

 

****

 

Ussan teddun, yal ass d acu i d-yewwi d aԑwin-is… Setta wagguren aya segmi i slan wat taddart belli ad d-yas weɣrib. Ass-a Taseεdit tekkat dderz. Taddart akk tesla belli azekka ad d-yas weɣrib s axxam-is. Tazwara inna-yas-d i yiwen wergaz n taddart yemlal-d yid-s deg Fṛansa. Syin γer-s isseḍfer-d tabratt. Acu tibṛatin ur d-ttawḍent ara s ixxamen deg tuddar alamma kkant-d akk i yifassen. Afus yettak-itent i wayeḍ. Simi i d-teṭṭef Taseεdit tabṛat-is, taddart akk teẓra sser-is.

Iḍ-agi d iḍ aneggaru i taseԑdit weḥd-s. Yeggumma ad tt-id-yas yiḍes. Tḥar d acu ara d-theggi. Yerna taxxamt-is tezga a s-tiniḍ d taxxamt n teslit, tezga tbennej[10]. Γas akken acḥal ur d-yusi ma d nettat tezga tԑuss-it. Tettheggi taxxamt-is teqqar-as amar yiwen wass ad tezzi γer deffir-s ad t-id-taf. Tettheggi iman-is ad tesfuggel[11] tisin-is ula deg tirga-s…Γas akken tebɣa ad temserɣ[12] texxamt-is ass-a. Times-nni ara izehren deg-s, ad tendeh di tɣawsiwin, di leḥyuḍ uqbel ad t-tečč. Tbeddel usu, yal taɣawsa treqq, tewwi-d sɣur Taseԑdit aḥaruq-is. Ur teǧǧi lizar, tisumtiwin, tiɣlafin-nsent… Tessa taferract m ccracef teččur d ijeǧǧigen. Ur tettu ara tezwar-as ḥaruq i tt-yezzan acḥal iseggasen n tmerǧiwt aya… Tebɣa a t-tԑuzz, ad as-d-theggi ayen ilaqen i dderr-is[13]. Ur as-yeqqar ara ala lexla kan iwumi tessen… Ar tneggarut tessefqed lmeṣbeḥ d ccmeԑ-nni i d-thegga acḥal aya. Almi d tura i sen-yessaweḍ lḥedd ad zehren… D iḍ-agi i d aneggaru i sen-mazal a t-rǧun… Taseԑdit thegga-d acu ara tels azekka. Tesbeɣ acebbub-is iwakken ad tesfeḍ taɣma n yiseggasen ɣef tfekka-s. Ass-a telqeḍ timmi-ines… Acḥal-ayagi ur tfeǧǧeǧ ara akka. Tewwi-yas lɣerba tuntit-is[14]. Tettidir di tmerǧiwt, terra deg-s aɣrib d lqebla-s. D netta i d iṭij-is. Tudert-is akk tura s yisekkilen n tmes i s-d-teǧǧa teɣribt-is ? Ma d netta yeǧǧa-tt deg umaḍal[15] n tutut. Ur tumin ara ad d-yaweḍ wass-a ad yekkes ssaqem i s-d-ǧǧan yiseggasen n tensuft[16]

Ass-agi a d-yas. Taseԑdit ass-a ifeǧǧeǧ wudem-is. Tkeḥḥel s usirem i tga d tiremt-is acḥal aya. Tcebbeḥ s tirga-s. Acḥal aya i tettbennij deg-sent. Acu yifen tirga i ucebbeḥ ? Ass-agi wwant. Tsewwi-tent tmes n beṭṭu i izehren deg-s acḥal aya. Ulac taqendurt i izemren a tt-tcebbeḥ nnig-sent.

Irgazen n teqrart ffγen-d akk γer tejmaεt iwakken ad walin amek yuɣal, amek i s-tga tudert. Yuγal d amjaḥ, ttun medden udem-is yuγal rnan ula d isem-is. Aγrib yuγal tura d izimer abeṛṛani. Ataya weγrib, attaya tkeṛṛust-is, walan-tt medden tḍall-d di tiγilt. Arrac akk la ttazzalen. At wexxam, tfukk deg-sen terwiḥt, yesqujjer-iten lferḥ. Ur ẓrin ma ad azzlen γer-s, neγ a t-rǧun deg wexxam ?

Ass-a ibedd-d ulwes-is ɣer tama-s yerna-d mmi-s yusa-d ad izer baba-s. Wa ixezzer deg wa… Ggugmen yimawen.. Irgazen uɣalen ffɣen γer tejmaԑt ad t-arǧun…

Cwiṭ akka almi tesla Tseԑdit i dderz iẓdem-d. D arrac i d-yuzzlen, wa yeqqar i wa : “Yusa-d… yusa-d…ataya…”

Wwḍen-d almi d axxam n Tseεdit bedden γer wemnaṛ n tewwurt n wesqif, xemten, wa  itteffer deffir wa..A sen-tesleḍ kan a s-qqaren : Ataya, yers-d deg tejmaεt...!

Taseεdit tfukk fell-as tudert. Ur teẓri ma ad tru, neɣ ad tessiɣret... Tikwal leḥzen d lferḥ ala ixef n tissegnit i ten-yebḍan. Yewԑer mara yeqqim yiwen gar-asen tettuԑelleq. Tafekka-s tduz. Ma d ul-is ttemḥebbakent deg-s lemwaji n tmendit[17] d tigdi. Teḍra yid-s am teflukt-nni yewwi yillel[18]. Tbedd γef umnaṛ n tzeqqa cwiṭ akka almi twala γer wesqif arrac a ttuγalen ɣer rrif, a s-gen abrid ad yader...

D netta s timmad-is i d-yeččuren tawwurt...Ur ibeddel ara s waṭas... Yekcem-d... Mazal-t s lermaḥ-nni-ines iberkanen n zik γas yuli-t kra n ccib. Mazal-t s lqedd-nni usalas γas knant cwiṭ tuyat. Mazal deg-s cwiṭ si rriḥa n temẓi tecfa-yas. Texzer deg yiman-is twala belli smeɣrent-tt tlufa ɣef zik. Γas akken teԑreḍ ad teffer ccwami n wakud d uḥaruq ɣaf tfekka-s ur tezmir ad teffer tid i d-ǧǧan deg wul-is. Taseεdit teqqur deg wemnaṛ. Yekcem-d weγrib γer tlemmast n lḥara syin iga-d abrid i yiwen yilemẓi yeḍfer-it-id, syin ɣer-s yerna-d mmi-s d ulwes-is. Taseԑdit tettqellib tamuɣli n mmi-s neɣ tin ulwes-is. Tettraǧu win ara s-d-yesfehmen. Ggumman-t ad mlilent wallen…Anwa ara t-yesteqsin? Yenṭeq weɣrib yin-as: “d mmi”.

 Tawwurt n wesqif tebrareḥ, lǧiran, win yeffɣen wayeḍ ad d-yekcem iwakken ad inin alxir yuɣal-d weɣrib s axxam-is. Taswiԑt akka mi temdel tewwurt n wesqif, mi i d-ggran ala wat wexxam deg lḥara. Mi i d-qqimen γer ṭṭabla. Yenna-yas win : “Nṭeqq ay amqerqur”. Yini-as : “Yeččur yimi-w d aman...” Yenṭeqq weɣrib yini-as : “ Yemma-s ur d-teddi ara axaṭer tesԑa ccɣel. Ur tezmir ara a d-tas. D nutni i igan ifadden swayes beddeγ ass-a wannag wwḍeɣ lqaԑa.” Yezzi ɣer Taseԑdit yin-as: “Ass-a usiγ-d a kem-ẓreγ yerna bɣiɣ a m-ḍelbeγ ssmaḥ. Ẓriγ d kemm i s-ibedden i yemma almi d asmi tessumet akal. Walaγ amek i s-tbeddeḍ i mmi almi i d-yewweḍ d argaz. Γas ur lliɣ ara dagi, ɣas teggummaḍ ad thedṛeḍ ass-a, ẓriγ ayen iwumi tṣebreḍ d wayen γef tzedleḍ. Mačči s lebγi-w i kem-ǧǧiγ, mačči d ul-iw i kem-yugin acu akka, d tamara i yi-yerran”.

Taseԑdit tessikkid deg-s ur tettru ur tt-id-yuli wawal. Imeṭṭi yeddurin lecfaṛ qerriḥit acu ass-a ula d rriba[19]-s tcebbeḥ-as s tasrifa[20]. Mara  d-teɣli rriba ɣef lehḍur ttsusumen ɣas aqraḥ yettaweḍ anida ur t-qeṭṭԑent wallen…Wwint-tt lbaɣat, ur teẓri d acu i iwala neγ d acu i yezmer ad iẓer deg wemqennin iseggasen i yesdebɣen iɣsan-is... tebɣa ad tẓer d acu iwala deg ṭṭiԑna i d tt-yewwten si tmerǧiwt, deg wussan tesεedda tettraǧu-t… tettargu-t… D acu i yeẓra γef ccyaḍ i yas-d-ǧǧan wuḍan. Tewweḍ tfidi s iɣes ula akken tesγer aqerru-s zdat layas.

Dayen, kfan-as lehduṛ i Σli ulac d acu ara d-yemmeslay…

Ferḥeɣ iferreǧ-d qessam

Ifukk fell-i ṭṭlam

Zzher-iw ad yawi iri

 

Cebbḥeɣ wwteɣ tazibba

Adwir ɣef uqerru ireṣṣa

Axelxal yezzi i uḍar

 

Abzim yenta deg yedmaren

Ilɣan d lfeṭṭa iqedmen

Ḥader ad ttuɣ tixutam

 

Iniɣ-as ass-agi a d-yas

Win urǧiɣ aṭas

Ad zhuɣ yid-s iḍ-agi

 

Ma zhiɣ yid-s yiwen wass

ɣas lmut a d-tas

A tt-qableɣ mebla ccḥani

 

A yi-teǧǧ kan ad t-ṛwuɣ

Qebleɣ ad dduɣ

A Melmi i s-yehwa a yi-tawi

 

ɣur-i kan yiwet n ṭṭlaba

Ma a yi-taɣ llza

A yi-teddem ger yifassen-is

 

Mi kkseɣ ḥaruq n beṭṭu

ɣas ad i-teԑnu

Tuzzma mačči d lawan-is

 

Ttxilem..!

Eǧǧ-iyi ad awḍeɣ lebɣi-w

Ad yefsi wegris deg wul-iw

Imir ɣas ad sleqfeɣ

 

Mi d-kkiɣ akk leǧwareḥ-is

Mi d-swiɣ si teԑwint n tudert-is

ɣef wudem-is ad medleɣ allen-iw

 

Ziɣ win iwumi teɛkes ṣṣbeḥ

Akken ibɣa yessendeḥ

Tezga kan tedda-tt fell-as…

 

Tillas a d-ɣellint… Iḍ a d-yettaẓ… Taseԑdit tettuԑelleq, Aɣrib ur d-yerni awal… Tewwet tsusmi.

Truḥ ad tessefqed taxxamt-is. Taxxamt-nni i d-thegga segmi tesla ad d-yas wergaz-is iwakken ad tesԑeddi yid-s uḍan-is. Ass-a atan da… γer yidis-is ma d ulawen ur mlalen ara… Yebna-d wakud gar-asen ẓẓerb ur tfaq… Tessikkid deg yiman-is tettmeslay, tessefruy…: “Kfant fell-i tirga… Ziɣ cebbḥeɣ akken a tent-meḍleɣ ass-a… Grarbeɣ, mrarɣeɣ… Giɣ nnmara i tudert sseɣreɣ aqerru-w ziɣ nettat teggul ur teḥnit ur k-sԑiɣ d tunṭict-iw… Sseɣreɣ aqerru-w almi d asmi i d-dduqseɣ ufiɣ-k-id tettwaḥewṣeḍ ger yifassen-iw… Ggriγ-d di lḥebs n wul-iw, gguniɣ leḥyuḍ qqimeɣ, rriɣ lexyal-inek d amwanes-iw…

Mačči d taxxamt i s-thegga ur tbeṭṭu yid-s i tt-iɣaḍen…I  tt-iɣaḍen d ul-is yezdeɣ lexyal-is acḥal aya ma d netta ur d-yesteqsa…I tt-iɣaḍen  d ul-is i s-tefka netta ur t-yewwi iga-yas azal, ur s-t-id-yerri amar ad teḍmeԑ lehna a tt-yennal. Seg wasmi iruḥ nettat ur telli.  Daymi i as-teqqar : 

Awi ul-iw tegluḍ yiss-i

Tudert deffir-k ur telli

I yi-yettraǧun d cctawi

 

A win imegren isegman qqim ur megger ara: taḍuṭ tuɣal d tilisa, Mesԑud yuɣal d Mesԑuda…

Ay axelxal bu tkeffas

Tḍemԑeḍ ad tezhuḍ yiwen wass

Acu i d ṣṣber-ik ass-a?

 

Aqcic i urǧaɣ acḥal

Ad iyi-yekkes aqlal

D aḥaruq i yak-d-yerna

 

ɣas ar tama-w ibedd-d

Ar ɣur-i yewweḍ-d

Ccyaḍ ur t-yekkis ara

 

Γef ṣṣura-w lehwa tekkat

Uli-w asemmiḍ yeẓḍa-t

Neḍmeԑ lexrif di ccetwa

 

Ccmeԑ-nni i d-thegga ulac times ara t-iceԑlen. Tiqendyar-nni i d-thegga, lefwaḍi-nni meṛṛa akken ara qqiment deg usenduq a tent-teẓḍ tkekkuct n tfuɣalt[21]. Ttrun lesdaq i d thegga acḥal aya ẓran belli ur d-teṭṭilli fell-asen tafat… Teddem-d lewṣayef-nni tejmeԑ acḥal-aya, almi d tura i d-terra s lexbar belli qedment, tuli-tent tewreɣ, ziɣ zrin wussan ur tfaq. Terra-tent γer leqjer n tutut tezzem fell-asent tawwurt. Tibḥirt-nni n tirga ara ẓẓun teqqim d asuki… Abrid-nni n usirem i tenǧer, yuli-t leḥcic dayenni… Tessikkid di texxamt-is seg wasmi i iruḥ ala netta i tt-yeččuren almi d asmi i d-yusa i iɣab deg-s. Akka… llan kra ad sen-tefkeḍ tudert-ik d tunṭict nutni ad k-d-rren aqraḥ d lfal…

Tekkes ccmeԑ i d-thegga ɣef lmeṣbeḥ, tekkes lfeṭṭa-ines terra-tt γer usenduq… Teddem-d taduli ẓḍan yifassen-is tejmeԑ-itt acḥal d aseggas aya tessa-yas-tt i mmi-s n…. Yak akka i tella seg zik. Azeṭṭa: wa iger-it, wa yeẓḍa-t, wa issa-t. Γas ftutsent tirga-s zzerwant i tɣaltin, tizemrin ur kennunt ara i waḍu, ur tent-yettruẓu ara ɣas ad ԑemmdent a tent-yeqleԑ seg uẓar. 

Teffeɣ-d tefka-yasen tasarut twehha-yasen abrid ma bɣan ad sgunfun[22]. Ma d imi-s yuẓam awal... Mi d-yewweḍ yiḍ tuγal γer tzeqqa, ass-agi tessa-d ger yiẓeḍwa. Mi yelḥa yiḍ tserreḥ d isefra :

Bniɣ lbeṛj ireqmen

I win ɛzizen

 Ad nili deg-s akkenni

 

Leḥyuḍ-is s tayri-w jeggren

S tirga-w seqqfen

D leḥrir i s-ssiɣ d agens

 

Ccwami-w ḍebԑent γef lḥiḍ 

Akken a d-temmektiḍ

Saqem i d-yeǧǧa ccyaḍ-ik

 

D lweṛd i yak-giɣ d usu

Taduli-inek d asefru

Asummet-ik d tirga ḥlawen

 

Ziɣ qessam d bu zzkaṛa

Yefka-yi ṭṭira

Tiyita-ines d amqennin

 

Ass-a dayen teffeɣ-d deg weḥriq n tmerǧiwt, tekcem win n tutut. Tikkelt-agi ɣezzif webrid. Akken kan i d-teffeɣ i yiwet n lgirra tekcem tayeḍ… Tufa-yas nnzuf i tmerǧiwt axaṭer tesԑa asirem n tisin uɣur teckunṭeḍ tarwiḥt ur as-tt-tufi i tyita n tutut… ala win i ijeṛṛben tiyitiwin n ccfawat d tuzzmiwin mara k-id-jebdent si tnafa neɣ mara tent-tezzuɣreḍ  yid-k γer wusu i yeẓran d acu i tt-yurǧan… Tuzmiwin n taffa n yiseggasen tesԑedda, terra deg-sen tudert-is γer rrif, nettat teqqim tettraǧu-t… Tettidir si leԑḍil, simi ara d-yas…Ass-a Taseԑdit tcuk deg yiman-is, ulac win ara s-d-yinin belli d tidett tella leḥmala gar-asen. Ulac win i iḥedren ass-n mi i as-yeggul ur tt-ittettu nettat teggull-as a t-terǧu…Nettat teqqim anida akken i tt-yeǧǧa ma d netta yettu-tt ur d yuɣal ara… A tt-ttawint labaɣat, ur teḥṣi ara amek truḥ tudert-is deg leɣlaḍ, amek truḥ d abbu… Mara twali akka tcudd-itt γer yiwet n targit yerna tgerrez-as acuddu ziɣen ayen akk d lheẓhaẓ[23].  Mačči d yiwet i d-yettԑeddayen deg uqerruy-is. Tettxemmim ɣef leḥmala neɣ ma s tidett tella tin iwumi qqaren takdit[24]? Tufa-d iman-is din i s-yeԑreq leḥsab. Argaz-is d amekdi[25] i lebɣi-ines ma d nettat teqqel d tamekdit i wergaz-is, i tmerǧiwt, i tsuqas n beṭṭu yeqqazen deg-s am yiḍ am wass. D tamekdit akk i wiyyaḍ ala gar-as d yiman-is axaṭer tenɣa lebɣi-s…

Azekka-yin mi d-kkren medden ufan-d abeṛnus n weγrib yettwakkes akken d azgen... Wa yewhem wa yefhem. Aṭas n wid i as-yennan:” annaγ a yelli ad tawiḍ ddnub, i tesruḥeḍ seg wulman, rnu-yas leεtab-im d kra tesruḥeḍ fell-as n wakud[26] taggara tekkseḍ-t d azgen”.

Taseεdit tin-asent: “Netta d ẓẓher-iw kif kif, akken i s-yenna welγem : “ma d tagi i ixuṣṣen ad tt-rnuɣ”. Akka… Megreɣ-t yuɣal d taffa, ccɣel-is yekfa, ssrewteɣ ԑebban wiyaḍ…

Mačči d yiwen ad as-tmel ayen yellan deg wul-is... Taseεdit teẓra d acu i tt-iqerḥen, teẓra d acu i s-iruḥen. Mačči d ulman, mačči d ayen tekka deg uzeṭṭa mačči… I s-iruḥen d tudert-is akk tesԑedda deg tmerǧiwt… Ma d tura, ayen i s-d-yeggran a t-tesԑeddi d imenɣi d lexyal-is iwakken ad tettu ma d tidet tella tatut…

Acu tura akken i s-tenna...

Yekfa lmidad i usirem

Qessam ayen yebɣa a t-yexdem

Tura ayen i s-yehwan yaru-t…

Rabha Aissou

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

AKUNDANI,

Aḥric wis sin

Sɣur MOHAND AIT IGHIL

 

ASAYES II

(AKUNDALI – CCIX)

 

Akundani: Zgelli, mmi-s n sid lmudir, yerra-yi d akeddab.

Ccix: Menhu i yeskkidiben?

Akundani: Nekki!

Ccix: Гef wacu i d-yenna akka?

Akundani: Ziɣen yesla-d zgelli i k-d-nniɣ lmalaykat ruḥent ad sirdent.

Ccix: Umbeɛd, anda-t lekdeb?

Akundani: Yesteqsay, ma yella lmalaykat xedment les besoins-nsent, ma yella lmalaykat am lɛibad? Wiyi d lecɣal n ccix anaɣ akka?

Ccix: Tesɛiḍ lḥeq a mmi. Deg dunit-iw ẓriɣ-tent zdat-i. Yiwen ur yeɛlim ma tettent neɣ tessent neɣ gganent...

Akundani: ...m’ara d-theddrem fell-asent am akken tettessem lqahwa yid-sent, tura ur tent-tessinem ara! (tasusmi) Bɣiɣ ad suɣ.

Sid Lmudir: Dayen ur tesɛiḍ ara lqanun a tesutreḍ cɣel wis-2!

Akundani: Iwac?

Sid Lmudir: Textareḍ a thedreḍ, ihi hder armi teqqur taɣect-ik. Ipi situ! (Il sort)

 

FFΓEN AKK ANAGAR CCIX.

 

Akundani: Fudeɣ, a ccix.

Ccix: Ẓriɣ a mmi, sid lmudir yegguma. Yenna-k tesɛiḍ lqanun ɣer yiwen cɣel kan. Labud ur ilaq ara ad ifiq, umbeɛd a k-yekkes lqanun n lhedra. A txesreḍ keč d nekni.

Akundani: Efk-iyi-d ad suɣ. Ṭalabeɣ-k-id s yisem Rebbi.

Ccix: Da ur ẓriɣ amek ara k-d-iniɣ: lqanun ddaw Rebbi, neɣ...

Akundani: Mačči ddaw i qaren. Qaren: lqanun fawqa ljamiɛ.

Ccix: Akka a mmi. D lehdur-a i bɣiɣ a d-iniɣ.

Akundani: Qesmeɣ-k-id s yisem Rebbi, anaɣ Rebbi ur yelli d ljamiɛ?

Ccix: Mačči ɣef Rebbi i nhedder a mmi, nhedder fell-ak.

Akundani: Amek?

Ccix: Keč, d ljamiɛ.

 

 

ASAYES III

(ANEḤBUS – AƐESSAS)

 

Akundani: Atan tfeqɛeḍ amzun d kem ara d-kundanin.

Aɛessas: Uuuh, ulac win ur nesɛi aɣbel. Acu i d-yewwin mmi-s n diriktur ɣur-k?

Akundani: Yekcem-d ɣur-i, deg ’fus yeṭṭef lkas yeččur d aman, deg ’fus niḍen yeddem un gateau. Yefka-yi-d swiɣ rniɣ ččiɣ.

Aɛessas: Acu n sebba i yexdem akka, u baba-s yeɛlem?

Akundani: Yenna-yi-d: “Ass-a d l’anniversaire-inu”.

Aɛessas: Ahat temifhamem sûrement! Netta d l’anniversaire n tlalit-ines, wayeḍ, kečč, d la ceremonie n lmut-inek.

Akundani: Ayen i yi-sxelɛen d lehdur i yi-d-yenna.

Aɛessas: Amek, acu i k-d-yenna?

Akundani: Yenna-yi-d: “Kečč, aql-ik iman-ik ulac lfamilya-k, nekk daɣen kifkif, ihi a nexdem tameɣra deg sin”. Iseggra-yi-d s wawal s usteqsi, acu ttḥussuɣ iman-iw, mi ulac imawlan-iw ara yi-yeẓren neɣ ara ẓreɣ pour la derniere fois.

Aɛessas: Ula d netta ilaq a d-yini acu yettḥussu mi ulac ula d yiwen ɣer l’anniversaire-ines?

Akundani: Mi t-steqsaɣ, yenna-yi-d: “Nekk, ad ilin les anniversaire niḍen.

Aɛessas: Umbeɛd yefsi-yak-d cced. Acu i t-ḥusseḍ mi k-d-yefsi cced? Xati xati, acu i k-d-yenna mi k-d-ifessi?

Akundani: Yenna-yi-d: “D l’anniversaire-inu. Tenniḍ-d ulac win ara yi-d-yawin le cadeau? Eh bien xati. D keč i d le cadeau-inu”.

Aɛessas: Tenniḍ-as ruḥ, yugi. Umbeɛd?

Akundani: Yenna-yi-d: “Ur ttruḥuɣ ara. Ma tebɣiḍ a yi-ternuḍ ɣer la liste-inek, aql-i da rnu-yi!” Steqsaɣ acu yebɣa ɣur-i. Yerra-yi-d: “Teɛjeb-iyi tmacahutt-inek. Bɣiɣ ad sɛuɣ amkan deg-s.”

(YEKCEM-D CCIX)

Akundani: Anda truḥeḍ a ccix. Normalement anagar keč ur iteffɣen ara sya alamma suffɣeɣ tarwiḥt?

Ccix: Ruḥeɣ ẓriɣ-d aẓekka i k-d-heyyan. (tasusmi)

Akundani: Tura mi faqeɣ, atan zemren ad ɛassen.

Ccix: Ẓriɣ mmi-s n sid lmudir din. Acu i t-yewwin ɣer din? Mačči d amṭiq n yilemẓiyen.

Akundani: Deg lḥebs anda yella baba-s d le directeur, chaque fois ara sɛeddin yiwen ɣer lfinga, a d-iruḥ ɣer uẓekka i s-d-ɣzan, isutur deg-s ad yesmeḥ i baba-s. Ata acuɣer i yettruḥ ɣer tjebbant.

Ccix: Ihi yuged fell-as?

Akundani: Amek ihi, labud d baba-s.

Ccix: Iwac ara iruḥ baba-s ɣer jahennama?

Akundani: Anaɣ qaren-d win yenɣan ad yekcem ɣer jahennama.

Ccix: Xati. Yiwen ma yemmut mazal yettḥibbi-t yiwen deg dunit, Rebbi ad isixef fell-as taɛkemt.

Akundani: Zeɛma wiyi yenɣa baba-s, yella win i ten-yettḥibbin?

Ccix: Ih, yella a mmi.

Aqcic: Menhu?

Ccix: Lliɣ nek.

Aqcic: Ula d nekk, tettḥibbiḍ-iyi?

Ccix: Ttḥibbiɣ-k a mmi. Nek, ḥubbeɣ-k qbel a nemẓer, axater d ta i d lxedma-w. Ma d netta, yezmer a k-iḥubb segmi temeẓrem. Akka i d dunit a mmi.

 

YEFFEΓ. AƐESSAS AD D-YEKCEM.

 

 

ASAYES IV

(ANEḤBUS – SID LMUDIR – MADAM)

 

TEKCEM-D MADAM. SID LMUDIR YEḌFER-D DEFFIR-S.

 

Sid Lmudir: Acu d wa? D menhu-kem?

Madam: La secretaire du president!

Sid Lmudir: Non, mačči d la fonction-inem i bɣiɣ ad ɛelmeɣ. Steqsayeɣ: ma yella d lfamilya n ukundali neɣ...

Madam: ...nniɣ-ak: Je suis la secretaire n rayes!

Sid Lmudir: I le materiel-a i d-tewwiḍ dacu-t?

Madam: Je suis daɣen Producteur de Télé.

Sid Lmudir: Ihi kem, « deux en un ». Et à quel honneur i d-tewwiḍ le materiel-ayi?

Madam: Ad filmiɣ tamacahutt n ukundali, a tt-id-nesɛeddi deg la télé i ceɛb.

Sid Lmudir: Lɛali-tt ta! Mi nteddu a t-nenɣ, qrib yemmut dans l’anonymat, tura medden irkel lethan-d d ukundali? Am akken yiwen ur yesɛi cɣel. Mačči lukan axir ma tefɣeḍ sya!

Madam: Monsiuer le directeur: nek, xeddmeɣ d la secretaire n rayes! D netta i yi-ttxellisen. Keč, d axeddam n lḥukuma yellan ddaw n leɛnaya n rayes ɣer menhu xeddmeɣ secretaire! Yefka-yak-d lamer, ṭebbeq, tesusmeḍ! A k-d-rnuɣ yiwet.

Sid Lmudir : A lxir ncallah !

Madam: Ma yella ur tebɣiḍ ara a d-tbineḍ deg la télé, axater ur tecbiḥeḍ ara, ur ttagad tura llan les moyens a k-id-nerr d apupil! A k-d-rnuɣ tayeḍ, aql-ik d axeddam ɣer lḥukuma, lḥukuma yeṭṭef le même president en campagne! Tura ma tebɣiḍ a k-d-fkeɣ rray: m’ara d-tbineḍ deg la télé, eḍs cwiya axir, akken ur ttcukkuten ara medden lḥukuma tuɛer, surtout deg lmaḥel-a n la campagne. A d-tbineḍ ul-ik ḥnin, a d-tbineḍ plus humain.

Sid Lmudir, prend madame par la main: Tal tikkelt ara d-awiɣ yiwen ɣer lfinga, udem-iw yettaqqal akka; isexlaɛ! Tettbin-d lxelɛa xelɛeɣ nek! Ma yella kem, tzemreḍ a tenɣeḍ yiwen a ternuḍ a tettaḍsaḍ, ihi nek xati! Tura a s-iniɣ i ukundali, a kem-yesteqbel, hder yid-s.

Madam: Fiḥel a s-tiniḍ! Nek, d la secretaire n rayes!

Sid Lmudir: Nniɣ-am a s-iniɣ, welleh ya lukan a tiliḍ d la secretaire n...

Madam: Sefhem-it kra. (le directeur s’arrete) Netta yemmut, yemmut. Amaxir, ad yemmet am le heros, neɣ ad yemmet am uɣerda, yiwen ur yeɛlim s tmacahutt-is?

Sid Lmudir: J’espere, kunwi s les producteurs, ur kun-sawalen ara les artistes. Parceque ma yella d lɛibad i kem-yecban iwumi sawalen ifennanen, alors: bqaɛlaxir a lfen!

 

ASAYES V

(ANEḤBUS – MADAM)

 

TEṬΓAR-D MADAM ΓER UNEḤBUS.

 

Madam, tettmeslay akken tetteddu ɣer Uneḥbus: Ilaq a tɛelmeḍ belli lɣaci irkel yebɣa ad isel i tmacahutt-ik. Tura ma tebɣiḍ a teddreḍ hder! Ma tebɣiḍ a temteḍ susem!

Akundani: Nezmer a neɛlem d menhu-kem?

Madam: Nek, akken i yi(isemma le directeur de la prison « 02 en 01 »

Akundani: Amek ?

Madam: D la secretaire n rayes et productrice de télé!

Akundani: Clair et net! Waqila kem d tamedyazt? Amek ara s-txedmeḍ le titre i tmacahutt?

Madam: Lmeyyet deg laxert, tamacahutt-is tuɣ deg lqaɛa.

Akundani: Umbeɛd acu ara rebḥeɣ?

Madam: M’ara k-nenɣ, ur tettsufriḍ ara.

Akundani: Ma yella lmut mmuteɣ, mmuteɣ! Iwac ara d-tasem a ttetritim yid-i?

Madam: D tidett. Qanuniyan, dayen temmuteḍ.

Akundani: Lukan ur d-tusim almi tbeddlem i lqanun! Akka meqqar ad tinim tewwim-d kra d ajdid.

Madam: Lqanun, ur ɣ-yesmiḥ ara a nbeddel i lqanun, deg tallit n les elections. (tasusmi) Akka i d-yenna lqanun!

Akundani: Ihi lqanun terrim d tasraft, mazal kan ur iban anwa izedren deg-s!

Madam: Non, kulci iban am waman! La preuve fell-ak i yeḥkem lqanun mačči d nekni.

Akundani: Tesɛim lḥeq. Segmi d-tekkrem kunwi tesnulfayem-d lqanun n les interdictions, ulac ula d yiwen n les droits n ceɛb.

Madam: Mačči ɣer les leçons de philosophie neɣ n la jurisprudence, i d-usiɣ. Mačči daɣen, ɣer les négociations yid-k i d-usiɣ, bɣiɣ kan a k-xebbreɣ!

Akundani: Umbeɛd, menhu ara yebɣun ad isel i tmacahutt-iw? Ula deg lḥebs jami yiwen iḥess-d i wayen i d-qqareɣ.

Madam: Ur ttagad, wayi mačči d cɣel-ik: la publicité d nekni i d les specialistes.

Akundani: Ma yebɣa ad qebleɣ ilaq ad yeqbel ayen i sutureɣ.

Madam: Dacu?

Akundani: A yi-d-yefk la liberté-inu.

Madam: Waqil tettarguḍ. Trop tart! Lqanun yeḥkem fell-ak.

Akundani: Ihi, ula d nek a wen-d-iniɣ, ur yesɛi ara yeṭmeɛ deg-i.

Madam: Teprofitiḍ deg le vide juridique, c’est vrai. Mais lmut temmuteḍ temmuteḍ. Keč da, zdaxel lḥebs tu n’es qu’un numero, la aksum la iɣes, un numéro, c’est tout!

Akundani: D tidett. Numru, c’est à dire, d les maths. Dunit tebna s les mathematiques. Akken neqqar ɣur-neɣ “dunit d leḥsab”. Ilaq a tɛelmeḍ ula d kem, vous ne representez qu’un chiffre dans ce monde.

Madam: Atan vous êtes averti.

Akundani: Zwir, ddem duzan-im.

 

 

ASAYES VI

(ASELWAY YETTMESLAY-D I LΓACI FIḤEL MA IBAN-D)

 

Gouverneur:

Ayuha ceɛb lɛaḍim !

Ayuha ceɛb lɛaziz !

Ayuha ceɛb !

Ay ayetma!

Ayuha caɛbuba lɛaḍima !

Ayuha caɛbuba lɛaziza !

Ayuha caɛbuba !

A tisma!

Nek, president n tmurt-a, ẓriɣ am win yellan condamné à mort, am win ara iḥekmen tamurt-a. kif-kif! Aql-aɣ texxamt n wid tettraju lfinga, axater, quelque-part, cceɛb irkel akken.

Ẓriɣ tebɣim ad qimeɣ d rayes-nwen. Maɛlic!

Tura ma tfehmem ayen i d-qareɣ, ihi tezgim seg lfehham. Ma tellim seg lfehham, ihi a tilim daɣen d wid yeqran. Ma tellim seg lqaryin, ihi maɛlic, ma tebuṭim fell-i! Lehdur-a i d-qareɣ, nniɣ-ten-d i yimeḥrucen d yimeqrayen, yaɛni i ceɛb d caɛbuba (tulawin).

Ilaq a tɛelmem belli rbaḥa teɛqed yid-i. Amin!

 

 

ASAYES VII

(SID LMUDIR – AƐESSAS – ANEḤBUS – CCIX)

 

TASUSMI. SID LMUDIR IWEHHA I UƐESSAS AD YEBDU LEḤSAB. AƐESSAS IḤETTEB S LAƐQEL.

 

Akundani: iḍelli yusa-d mmi-k, yewwi-d lgato, yefka-yi-d ččiɣ. (tasusmi) Iɣaḍ-it lḥal, ulac ula d yiwen lwaḥi d menhu ara yesɛeddi tameɣra n l’anniversaire-ines. Ulac tameɣra, ulac lferḥ n tlalit. Ass n tlalit yeqqel-as am akken d ass n lmut.

Sid Lmudir: Acu tessneḍ ɣef les anniversaires, akken a d-thedreḍ fell-asen?

Akundani: Nek, l’anniversaire ɣef wacu cfiɣ, d win sɛeddaɣ asmi sɛiɣ 10 snin di leɛmer-inu.

Aɛessas: Magnifique! 10 niḍen!

Ccix: Ḥku-tt-id a mmi, ḥku-tt-id!

Akundani: Lliɣ deg yiwet n lfamilya, ɣur-sen aqcic yeǧǧa-yi s 03 yiseggasen. Nemiḥmal. Ma d yemma-s tugi-yas ad iqesser yid-i.

Ccix: Amek ara tagi ad iqesser yid-k, mi d nutni i k-id-yewwin ɣur-sen?

Akundani: Xati, a ccix. D baba-s iwumi ɣaḍeɣ, yewwi-yi-d, ma d yemma-s tegguma a yi-teḥubb.

Ccix: Yaah! Llah u-akbar! Kemmel, kemmel a mmi. Tayi jami kra wass xemmeɣ-as.

Akundani: Deg dunit-ik tzewjeḍ a ccix, amek tebɣiḍ a d-tawiḍ lexbar yecban wa?

Ccix: Tesɛiḍ lḥeq a mmi. Kemmel kemmel, d tamacahutt-ik i yelhan.

Akundani: Malek, aqcic-a, yuɣa-yi-d 01 tḥerrast, umbeɛd nebda turart zdaxel yiger. Netta d azandyan, nek d akubuy. Netta iteffer, nek ttḥuffuɣ fell-as. Iselmad-iyi kulci: amek ttseḥḥiren, amek ttkeyyifen dexxan... c’est la premiere fois i ḥusseɣ ɛaceɣ lferḥ complet, yerna d agla-w. Maɛna taggara n tmacahutt, terwi lecɣal.

Ccix: Amek, ur k-d-wwin ara lgato?

Akundani: Neqqim deg yiwen umkan, nettqessir. Teẓra-yaɣ-d yemma-s. Tuzzel-d tɛeyyeḍ fell-as d fell-i, tewwet-it tewwet-iyi. Mi yi-tekkat, Malek, yerwel yeddem-d la moto-ines, isawal-iyi-d ad rewleɣ. Mi d-ṭaleɣ-ɣur-s anda yella... iɛedda-d ukamyu. (tasusmi)

 

AƐESSAS YEBDA LEḤSAB

 

Sid Lmudir: Waqila keč ul-ik mačči d idammen i yettazzalen deg-s!

Aɛessas: Acu a sid lmudir, zgelli tɣesbeḍ tura tendemmeḍ?

Sid Lmudir: Ruḥ a testaɛfuḍ, awi yid-k Bu-Lfinga. Rnu keč daɣen a ccix! (tout le monde sort. Pour le condamné) yusa-d mmi ɣur-k!

Akundani: Ih, tusa-d.

Sid Lmudir: Segmi k-yeẓra, tenbeddal lɛeqliya-s. Yella-d kra gar-awen?

Akundani: Acu ara d-yilin?

Sid Lmudir: Yefsi-yak leqyud, neɣ ala. Weh drus?

Akundani: Yefsi-yi-d leqyud, d tidett. Teẓriḍ acuɣer? I netta am akken yefsi cced n le cadeau (tasusmi). Greɣ-as iɣallen. Yefreḥ mi d-yufa iɣallen. Lukan teggareḍ-as iɣallen-ik, ur yestaḥlay gar yiɣallen ifuḥen n uneḥbus.

Sid Lmudir: Ẓriɣ, ẓriɣ ayen i d-teqqareḍ d tidett. Maɛna i tterbiya, laqen sin: argaz d tmeṭṭut (tasusmi). Yemma-s temmut. Temmut mi truḥ a tt-id-tɛas ɣer lakul. Seg yimar ur rbiḥeɣ lehna. Ula d mmi, kul ass, yettibɛid fell-i (tasusmi). Imeslayen ineggura i yi-d-yenna. Yenna-yi-k: “D keč i d sebba n lmut-is.”

Ẓriɣ diri-yi, maɛna ur yesɛi baba-s niḍen. Netta, ur yeẓri ḥemleɣ-t. Nek, ur ẓriɣ amek ara s-t-iniɣ.

 

TALAST

 

ASAYES VIII

(ANEḤBUS – SID LMUDIR – AƐESSAS – CCIX – MADAM)

 

Akundani: Iẓur-iyi-d yiwen uqcic. Amek i d-yusa ɣur-i, amek i yextar ad yemlil yid-i? Axater, ur yesɛi anda ara yerr, neɣ acu ara yexdem. Mi d-yebda tamacahutt-is, fehmeɣ yettḥibbi baba-s. Aqcic-a yezmer ad yili d yiwen deg-wen. Tadyant yeḍran d uqcic-a, tecba tin n win iḥeslen ɣef uqermud n uxxam tecɛel deg-s tmes. Mi isakked ɣer deffir, iwala aḥjaju n times yettraju deg-s, mi isakked ɣer tama wadda, iwala lqaɛa tebɛed. Acu ara yexdem: Ad ineggez neɣ xati? Wid yettḥekkmen deg lecɣal, qaren-as neggez. Mi sen-id-yenna acu ara t-iḍemnen ur yettfelliq uqerruy-is? Nnan-as-d ur tesɛiḍ lxetyar, nekni nusa-d a k-id-nxebber mačči a k-nciwer, wama lmut temmuteḍ, temmuteḍ.

Baba-s n uqcic daɣen iruḥ-d yeḥka-yi-d tamacahutt-is. Fehmeɣ belli yettḥibbi mmi-s, yettḥibbi-t nezzeh. I snin ttemḥibbin maɛna s tufra. A s-iniɣ i baba-s: “d keč kan ara yegren aḍar d amezwaru, mačči d netta. Ur ttɛeṭṭil ara, ɛna mmi-k! mačči alamma iɛedda lweqt. Bɣiɣ daɣen ad xebbreɣ aqcic-a, ma yettḥessis, atan yuɣ amkan deg tmacahutt-iw. Ula d nek, d wa i d le cadeau-inu.

 

AD D6TEKCEM MADAM

 

Madam, tejbed Sid lmudir ɣer tqernit: Amek twalaḍ taggara n tedyant uceɛbi-ayi?

Sid Lmudir: Acu tebɣiḍ ad walaɣ.

Madam: I lukan a neksiliri deg tmenɣiwt-ines?

Sid Lmudir: Iwac?

Madam: Ilaq a nemɛiwen akken a nfakk yid-s.

Sid Lmudir: Ahat d rayes-inem, i m-d-yefkan l’ordre-ayi?

Madam: Mačči ɣer uqesser i d-usiɣ. Cwar yelha gar yergazen n lḥukuma.

Sid Lmudir: Mi yi-d-teɛnaḍ kan, yella-d kra d ajdid. Tzemreḍ a yi-d-tiniḍ d acu-t?

Madam: Qareɣ-ak ilaq a nemɛawan akken a neglu s uqerru n uceɛbi-ya! Ass-a lḥukuma tuḥaj-ik. (tasusmi) D keč i yennumen tettnuɣeḍ, mačči d nek. Alors yeshel i keč a d-tafeḍ lḥel wala i nek.

Sid Lmudir: Wayi ixulef ɣef wiyiḍ.

Madam: Bon! Par exemple, a tqemceḍ allen-ik ɣef leḥsab. Soit a s-tiniḍ i uɛessas ad yeḥseb s tazzla, neɣ a s-tiniḍ ad yeḥseb les chiffres impairs neɣ les chiffres pairs kan. Akka, keč a tethenniḍ deg-s, netta ad yeslek ur irekku deg lḥebs, ma yella abrojin la condamnation à mort.

Sid Lmudir: Mais, il vaut mieux: etre condamné à perpetuité, que d’etre condamné à mort. Au moins yesɛa un espoir deg wacu ara yeṭṭef.

Madam: Wacu n l’espoir?

Sid Lmudir: Balak il est innocent?

Madam: Mačči d lḥel wa.

Sid Lmudir: Acu d lḥel ihi?

Madam: Aceɛbi-ayi, ilaq ad yemmet!

Sid Lmudir: Lehdur-a i d-teqqareḍ: d ayen i tebɣiḍ a d-yili, neɣ d ayen i tfehmeḍ neɣ d ayen i m-d-umren a d-tiniḍ? Mais ur ḥsiɣ rayes-nneɣ yeḥrec à ce point, a d-yaf l’idée am ta. L’idée-a n d agla-m. Yerna ilaq a d-tawiḍ lexber, aceɛbi-ya, bdiɣ ttaɣeɣ yid-s tanumi.

Madam: Wayi ẓriɣ. Ata acuɣer i k-d-qareɣ ilaq a t-nelikidi. Ilaq a tɛelmeḍ, aceɛbi-ya ma yedder, yezmer a k-d-yexleq les problemes d mmi-k. Ata acuɣer i ilaq a txedmeḍ kra, akken a tɛiwneḍ aceɛbi-ya a ternuḍ a tɛiwneḍ iman-ik.

Sid Lmudir: Amek?

Madam: Mi s-d-heyyan lmakla, keč smir-as ddwa-ayi ɣer zdaxel n tmejlubt. Akka teddez tebrez.

Sid Lmudir: Qareɣ-am, ilaq a d-tawiḍ lexber; ula d ul-iw yebda yettnam aceɛbi-ya.

Madam: Justement, ɣef wakken i k-d-qqareɣ ula d nek, ilaq a tɛiwneḍ aceɛbi-ya. Ur yettɛeṭṭil deg lḥebs anda ad yernu ad isufri ɣef wulac. Ata amek ttxmmimeɣ nek!

Sid Lmudir: Lɛebd yettxemmimen ur yettnuɣ aceɛbi m’ur telli sebba d tameqrant, a madame la secretaire n le Président! Sebba tameqrant mačči am wagla-m neɣ am tin n wid i kem-yecban. Widak sebba-nsen d le materiel.

 

(LE AƐESSAS ENTRE)

 

Aɛessas: Le candidat n l’opposition, yeqqar-d: “Ma ffɣeɣ-d, ad abrojiɣ la condamnation à mort”...

Sid Lmudir: Tura i faqeɣ acuɣer i ɣesben ɣer tmenɣiwt-ik. Atan bɣan a k-nɣen qbel uzekka.

Akundani: Amek?

Sid Lmudir: Tusa-d ɣur-i, madame.

Akundani: Anta madame?

Sid Lmudir: Madam la secretaire n rayes.

Akundani: Acu tebɣa?

Sid Lmudir: Segmi i slan i lehdur i d-yenna le candidat de l’opposition, belli ad ibroji “la condamnation à mort”, ugden. Ur ẓrin amek ara xedmen apres le vote. Ma nɣan-k a d-ikunfirmi i lɣaci belli ur yesɛi ul.

Akundani: Weh ur yeɛlim ara belli ceɛb yessen-it: ur yesɛa ul?

Sid Lmudir: Bɣiɣ a k-iniɣ semḥ-iyi!

Akundani: Iwac, acu i yi-txedmeḍ?

Sid Lmudir: Ur ẓriɣ. Acu kan, yal ass aneggaru n win ara d-awin ɣer lfinga, ttruḥuɣ-d sutureɣ deg-s smaḥ.

Akundani: Ulac ara k-semḥeɣ. Yerna seg zik d ta i d lxedma-k. Ur ttagad ur d-ttɣimaɣ ara deg uqerruy-ik.

Sid Lmudir: Tura tɛeddaḍ aceɛbi menwala. Tura tkecmeḍ deg l’histoire. Ma d amkan-a, ur yi-yeɛjib ara.

Akundani: Kul yiwen s umkan-is, kul yiwen s cɣel-is. D lxedma-inek i k-d-yewwin ɣer da. Alors ulac ara k-semḥeɣ.

Sid Lmudir: Ur ḥmileɣ ara amkan-iw.

Akundani: Acu ara d-iniɣ nek, ur nextar amkan-a.

Aɛessas: Non, ur ilaq ara a trewleḍ ɣef les responsabilités-inek. Ula d nekni ur ɣ-isuɛed ara lḥal, lukan negzem cɣel deg tazwara dili yefra wurar! Ur d-nettaqqal yal ass armi da!

Akundani: Ma yella i keč d urar, i nek xati!

I nek, d amennuɣ yal ass, d amennuɣ n yal ass ɣef tudert!

Mais imdanen i k-yecban, dhan s ṭmeɛ, ṭmeɛ i ten-izuɣuren armi qemcent wallen-nsen.

Kul ass ttwaɛlaqeɣ pendant 04 swayeɛ.

Qebleɣ! Teẓriḍ iwac? Parceque c’est une façon de lutter, akken a d-sdekwleɣ wid yeṭṭsen, wid i k-yecban!

Teẓriḍ acḥal yellan n les minutes deg 04 swayeɛ? Xati! Parceque keč, tessneḍ a tḥesbeḍ armi 10 kan!

 

ASAYES IX

(ANEḤBUS – MADAM)

 

Madam: Zgelli yekcem-d ɣur-k, mmi-s n win ur nerbiḥ Rebbi ur iferrej iḍebbalen. Acu yebɣa ɣur-k?

Akundani: Yenna-yi-d: “Teɛjeb-iyi tmacahutt-inek. Bɣiɣ ad sɛuɣ amkan deg-s.”

Madam: Ihi yebɣa ad yemmet?

Akundani: Xati, yebɣa kan ad yesɛu amkan zdaxel.

Madam: Iwac?

Akundani: Yenna-yi-d: “Bɣiɣ ad ddreɣ deg l’histoire niḍen, wala agla-w”.

Madam: Quelque-part yesɛa lḥeq. (tasusmi). Dunit d amennuɣ yal ass, d amennuɣ n yal ass ɣef tudert! Maɛna imdanen dhan s ṭmeɛ, ṭmeɛ i ten-izuɣuren armi qemcent wallen-nsen.

Akundani: Acu tebɣiḍ a d-tiniḍ, ɣef menhu i d-thedreḍ akka?

Madam: Fell-i! Qebleɣ liḥala-inu. Teẓriḍ iwac? Parceque c’est une façon de lutter, akken a d-sdekwleɣ wiyiḍ ad walan belli lliɣ.

Akundani: Mais ɣur-m iberdan niḍen, lukan d widak i tḍefreḍ.

Madam: Гur-k lḥeq a d-tiniḍ akka. Maɛna ilaq a d-tawiḍ lexbar, nekk, lliɣ s wiyiḍ, lliɣ ɣef wiyiḍ, lliɣ i wiyiḍ! Nutni llan deg-i, zedɣen-iyi. Jami ttwalaɣ iman-iw bla yes-sen.

Akundani: Yiwen ur d-yenni le contraire. D kem kan i iḥeqren iman-im.

Madam: Nekk, lliɣ d ayen lɛali-nsen, d ayen n diri i nekk.

Akundani: D tidett, wiyiḍ uɣen amur deg-m, ur zmiren ad bḍun yid-m. Kem d lsas n tudert i talsa. Ur ilaq a tḥeqreḍ iman-im.

Madam: Dreɣ fell-asen, uɣaleɣ d taɛdawt i yiman-iw. Merra-nsen dren yess-i, dren deg-i. Kerfen-iyi fiḥel asensel. Unzeɣ ur ẓriɣ acu lfayda sɛiɣ. Rriɣ takmamt i yimi. Teḍra yid-i am tedyant uyaziḍ: mi d-tufam sebba a t-ččen! Ula d yiwen ur yesteqsa acu bɣiɣ?

Akundani: Labud d kem ara isutren ayen tebɣiḍ. Akken i s-qqaren: win inudan yufa.

Madam: Yesɛa lḥeq uqcic-a i k-d-yennan: bɣiɣ ad dreɣ deg tmacahutt niḍen wala agla-s.

Akundani: Amek?

Madam: Fkiɣ tudert-iw d axeddim. Ur yi-ixus kra, ayen suturen akk medden sɛiɣ-t: qraɣ, sɛiɣ diplome, xeddmeɣ deg umkan yelha, ɣur-i axxam d ameqran, ɣur-i tamubil. Mais ixus kra. (tasusmi) Dunit m’ur tufiḍ deg-s amsaɛef ur tecbiḥ. Bɣiɣ ad zewjeɣ, ad sɛuɣ derya, a ten-awiɣ ɣer lakul, m’ara mteɣ, a d-beden ɣef uẓekka-w, a d-inin: “Telhiḍ a yemma. Ayen yellan fell-am txedmeḍ-t”

Akundani: D kem s yiman-im i tt-id-yewwin.

Madam: Amek, ayen i k-d-ḥkiɣ akk d ayen i d-tufiḍ a d-tiniḍ?

Akundani: Xati a uletma. Akken walaɣ deg-m i d-yekka yir-axalaf: ass-im tezziḍ-as-d s yir-dunit, uḍan-im d yir-targit.

 

ELLE BOIT LE CONTENU DU FLACON.

Akundali, i uɛessas : Ma yella i keč d urar, i nek xati!

I nek, d amennuɣ yal ass, d amennuɣ n yal ass ɣef tudert!

Mais imdanen i k-yecban, dhan s ṭmeɛ, ṭmeɛ i ten-izuɣuren armi qemcent wallen-nsen.

Kul ass ttwaɛlaqeɣ pendant 04 swayeɛ.

Qebleɣ! Teẓriḍ iwac? Parceque c’est une façon de lutter, akken a d-sdekwleɣ wid yeṭṭsen, wid i k-yecban!

Teẓriḍ acḥal yellan n les minutes deg 04 swayeɛ? Xati! Parceque keč, tessneḍ a tḥesbeḍ armi 10 kan!

 

 

Nek, lliɣ! Lliɣ s wiyiḍ,

lliɣ ɣef wiyiḍ,

lliɣ i wiyiḍ!

Nutni llan deg-i,

 

Ma d keč, ur tḥusseḍ ara iman-ik deg-i, ihi mačči-nneɣ!

Гas akka tkerfem-iyi,

Гas akka tekksem tamuɣli i yiẓri,

Гas terram lmerḍi d lmuḍebber fell-i,

Гas terram takmamt i yimi,

Amusnaw yenna:

“Ma tesusmem a temtem,

Ma thedrem a temtem,

Ihi init temrem:”

 

Meqqar ttif a d-nini a nemmet!

 

Nesber i wayen ur nelli,

Nugad ass-ayi,

Nerra-tt i tsusmi

Yella Rebbi d amɛiwen.

Mi nekker a s-nini: ifen-aɣ wid yemmuten,

Neswa qeḍran d ilili

Si tmara ifadden kkawen.

Imdanen ugin a d-akin

Ugadeɣ akka d asawen

A nɣelli, a nɣelli

Alamma nenger dayen.

 

Seg wul i d-tekka tiɣri

S wawal-nneɣ a nili

Ass-a ad yif iḍelli

Imi d abrid n tjaddit i d-newwi.

Ulac akukru,

Tilelli umeslay ur tettruḥu

Ur nettruẓ ur nkennu!

  MOHAND AIT IGHIL

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 85  Septembre 2016

L’ étude :

 

Génétiquement, les Maghrébins ne sont pas des Arabes

paru In Harissa.com, Jeudi 03-07-2014

Le Fantasme

Alors que la vaste majorité des Tunisiens (98 %), et des autres Maghrébins, s'identifient culturellement aux Arabes,

des études scientifiques tendent à indiquer qu'ils seraient ethniquement plus proches des Berbères et de certains Européens, qu'ils ne le sont des Arabes. « Comparés avec d'autres communautés, notre résultat indique que les Tunisiens sont très liés aux Nord-Africains et aux Européens de l'Ouest, en particulier aux Ibériques, et que les Tunisiens, les Algériens et les Marocains sont proches des Berbères, suggérant une petite contribution génétique des Arabes qui ont peuplé la région au VIIe ou VIIIe siècle. » ( A. Hajjej, H. Kâabi, M. H. Sellami, A. Dridi, A. Jeridi, W. El Borgi, G. Cherif, A. Elgaâïed, W. Y. Almawi, K. Boukef et S. Hmida, « The contribution of HLA class I and II alleles and haplotypes to the investigation of the evolutionary history of Tunisians », Tissue Antigens, vol. 68, n°2, août 2006, pp. 153–162).

Bien que ces études se soient basées sur des échantillons retreints, elles sont parlantes. Elles confirment ce que les

historiens ont toujours affirmé : l'apport arabe est très minoritaire dans les populations maghrébines (Ibn Khaldoun, Gabriel Camps, etc.), car quelques dizaines de milliers d'envahisseurs arabes n'ont pas pu, matériellement, changer des millions de Berbères en Arabes.

Le verdict des chercheurs ci-dessus est sans appel : l’identité arabe (ou arabo-musulmane) de la Tunisie, ou du

Maghreb, relève plus du fantasme que de la réalité. Ce fantasme a été injecté dans les têtes et les esprits à une époque récente : nos pères, nos grands pères et nos aïeux, certainement plus réalistes, n’ont jamais revendiqué cette filiation douteuse, inventée par les monarchies pétrolières et leurs valets islamistes. En psychologie, un fantasme est une construction consciente ou inconsciente, permettant au sujet qui s’y met en scène, d’exprimer et de satisfaire un désir plus ou moins refoulé, de surmonter une angoisse.

Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines  Proverbe chinois

 

Nous savons que le Maghreb, initialement peuplé de Berbères, a été envahi par de nombreuses civilisations, qui ont

toutes été assimilées à des degrés divers : Phéniciens, Romains, Vandales venant d'Allemagne, Arabes, Espagnols, Ottomans et Français. De plus, beaucoup de Maures (Espagnols islamisés) et de Juifs arrivèrent d'Andalousie à la fin du XVe siècle.

 

Les premiers Arabes orientaux, venus à partir du VIIe siècle avec les conquêtes musulmanes, ont contribué à

l'islamisation de la majeure partie de l'Ifriqiya. C'est à partir du XIe siècle, avec l'arrivée des tribus hilalienneschassées d'Égypte, que l'arabisation linguistique et culturelle devient

déterminante. Selon Gabriel Camps (Les Berbères. Mémoire et identité, éd. Errance, Paris, 1995, p. 102), « en renforçant par leur présence la part de population nomade, les Arabes arrivés au Xe siècle ont été d'un poids insignifiant sur le plan démographique, mais déterminant sur le plan culturel et socio-économique. »

Comme le dit Ibn Khaldoun, nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des « arabisés » (moustaaraboune). Il n’y a aucune honte à le reconnaître : les Maghrébins sont …des Maghrébins (Magharibeh).

De nos jours, la presque totalité des Tunisiens (98 % de la population) est de confession musulmane sunnite de rite malékite. De la forte population juive qui a existé durant 2.000 ans, il n'en reste plus aujourd'hui qu'une infime partie, vivant principalement dans la région de Tunis, car la majorité des Juifs tunisiens ont émigré vers Israël ou la France. Il existe également une petite population chrétienne.

Cela ne sert à rien de défoncer des portes ouvertes, en affirmant que la Tunisie est musulmane. Qui le conteste ?

Personne. Sauf que les tenants de l’arabo-islamisme veulent effacer toute référence nationale (tunisien, algérien, marocain, etc.) au profit d’une référence à une « oumma » où nous serions tous, non des citoyens, mais les sujetsd’un cheikh, d’un roi , d’un émir, ou d’un quelconque calife.

 

Génétique : Adn et généalogie ou l’histoire de nos ancêtres

 

A partir d’un simple prélèvement salivaire, les généticiens sont désormais en mesure de retracer l’histoire des

migrations des ancêtres de tout individu. Leurs techniques sont si performantes qu’elles permettent de remonter jusqu’à la préhistoire, soit 900 ans avant Jésus-Christ, juste avant l’arrivée, en 814 av.J.C., de Didon/Elyssa, fondatrice et reine de Carthage.

C’est au travers de lhaplogroupe que les généticiens sont capables de remonter la lignée généalogique sur autant

de décennies. Les haplogroupes peuvent se définir comme les branches de l’arbre généalogique des Homo Sapiens, ils représentent l’ensemble des personnes ayant un profil génétique similaire grâce au partage d’un ancêtre commun.

On distingue deux sortes dhaplogroupe, le premier étant d’ADN mitochondrial et le second de chromosome Y. L’

ADN mitochondrial (ADNmt) est transmis de la mère à ses enfants (fille et garçon), l’haplogroupe ADNmt réunit les personnes d’une même lignée maternelle. Le chromosome Y est transmis uniquement du père vers son fils,l’haplogroupe chromosome Y se compose des hommes partageant un ancêtre de la lignée paternelle.

Grâce à l’identification des haplogroupes et à leur comparaison entre populations, il est possible de connaître, avec

une certitude relative, les déplacements migratoires réalisés par des peuples. Ces techniques permettent donc de déterminer la zone géographique dans laquelle nos ancêtres vécurent.

L’haplogroupe se détermine à partir des SNPs, c’est-à-dire les single nucleotide polymorphism qui sont eux-

mêmes des variations de couples de base (A-D-T-N) de séquences d’ADN. Différents tests et analyses existent aujourd’hui et permettent d’identifier rapidement les SNP, sur l’ADNmt et le chromosome Y. Les similitudes sont alors regroupées en haplogroupe.

Bien que non significatif en termes de généalogie (les haplogroupes constituent des ensembles trop importants pour

fournir des renseignements spécifiques à une unique lignée familiale), ces données renseignent sur les migrations géographiques de peuples et fournissent progressivement une cartographie mondiale de plus en plus précise sur l’histoire des hommes préhistoriques.

 

Lignée paternelle maghrébine : l'ADN du chromosome Y

Les principaux haplogroupes du chromosome Y des Tunisiens et des Maghrébins (berbérophones et arabophones)

en général sont : le marqueur berbère E1b1b1b (M81) (65 % en moyenne) et le marqueur arabe J1 (M267) (15 % en moyenne) auxquels plus de 80 % des Maghrébins appartiennent.

D'après les données du tableau intitulé "Lignée paternelle : l'ADN du chromosome Y" figurant dans l'article de Wikipedia relatif aux Maghrébins , nous avons calculé que, en moyenne, chez les Maghrébins, le marqueur berbère est majoritaire à 59,6% , et que le marqueur arabe est minoritaire à 20,6%.

E1b1b1b (le marqueur berbère, carte ci-dessus), est caractéristique des populations du nord-ouest de l'Afrique

(Maghreb) où sa fréquence moyenne est d'environ 50 %. Dans certaines parties isolées du Maghreb, sa fréquence peut culminer jusqu'à 100 % de la population. Cet haplogroupe se retrouve aussi dans la péninsule Ibérique (5 % en moyenne) et à des fréquences moins élevées, en Italie, en Grèce et en France.

La carte ci-dessous montre la répartition géographique en Tunisie du haplotype E1b1b1b, marqueur caractéristique

des berbères; il en résulte que  la population tunisienne est, en grande majorité, berbère :

 

Lignée maternelle : l'ADN mitochondrial

De nombreuses études ont été menées sur des populations du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ou plus globalement du

Nord de l'Afrique. Les auteurs montrent que la structure génétique mitochondriale générale des Tunisiens et des populations du Maghreb est composée majoritairement d'haplogroupes (H, J, T, V...) fréquents dans les populations européennes (de 45 à 85 %), d'haplogroupes L (de 3 à 50 %) très fréquents dans les populations sub-sahariennes, de l'haplogroupe M1 (de 0 à 15 %) détectés principalement dans les populations est-africaines, de l'haplogroupe U6 (0 à 28 %), surtout présent en Afrique du Nord et également a des fréquences de 5 % dans la péninsule Ibérique, et d'haplogroupes M, N ou X (de 0 à 8 %) détectés principalement en Eurasie. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghr%C3%A9bins#G.C3.A9n.C3.A9tique

 

Conclusions de la génétique

D'après wikipedia "La principaux haplogroupes du chromosome Y des Tunisiens et des Maghrébins berbérophones

et arabophones en général sont : E1b1b1b (M81) (65 % en moyenne) et J1 (M267) (15 % en moyenne) auxquels plus de 80 % des Tunisiens appartiennent."

En moyenne, le Maghrébin est donc :

-  à 65% d'ascendance berbère et à 15% d'ascendance arabe du côté paternel,

à plus de 50% d'ascendances diverses, qu'il partage avec les Européens, du côté maternel

Cette conclusion devrait clouer le bec aux racistes des deux bords de la Méditerranée : par nos mères, nous avons une forte ascendance commune avec les Européens.

Les défenseurs de l’hégémonie, voire même de l’exclusivité du caractère arabo-musulman de la Tunisie, et plus

généralement du Maghreb, tentent de gommer de la mémoire collective toutes les autres composantes de l’identité nationale ou maghrébine  et d’imposer une conception extra-territoriale de l’Etat nation, en l’occurrence la oumma islamique, prélude à la dissolution de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc dans un califat archaïque et cauchemardesque.

Mais là où le bât blesse encore plus, c’est que, alors que la plupart des sociétés s’orientent vers

Le multiculturalisme, le "monde arabe" semble à la recherche d’une pureté identitaire complètement fantasmée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Retour en haut

 

Numéro 85  Septembre 2016

L’article :

 

"L'arabo-islamisme de l'imposture"

 de Aumer U Lamara, publié chez Achab

In Le Matin d’Algérie du 11 Aou 2016, Rubrique Culture

 

Description : Description : Description : Description : Description : La couverture de l'ouvrage.

La couverture de l'ouvrage.

 

Dans ce pamphlet, le romancier d’expression amazigh Aumer U Lamara dissèque les ressorts de l’idéologie arabo-islamique et faire remonter l’aiguille de l’histoire jusqu’à l’origine.

Sorti en plein été, ce livre est un vrai brûlot. Une charge sans concession contre cette "idéologie" dont le pouvoir et ses nombreux relais font une identité de substitution en Algérie. Dès l’incipit de l’ouvrage, l’auteur montre son refus du fait accompli imposé par les tenants de cette idéologie parce «tant qu'il y a des Hommes qui luttent, des peuples unis ou ennemis, ils peuvent à tout moment changer le cours des choses et tracer la voie qui correspond à leurs intérêts. L'histoire est vivante, mouvante, comme le sont les humains, précise-t-il dans la préface. Ajoutant de suite que "ceux qui se sont mis à claironner et déclarer “la fin de l'histoire” ne sont en fait que ceux-là même qui souhaitent que la situation reste telle quelle, comme elle convient à leurs intérêts". Le décor est planté. "Comment peut-on fermer la porte derrière soi, arrêter le cours de l'histoire, et ôter toute initiative de changement aux générations futures ?", s’interroge Aumer U Lamara. Aussi il appelle à une remise en marche du peuple opprimé auquel il appartient.

Aussi, il estime que "le premier geste du révolté qui se soulève pour se libérer du joug et des liens qui l'oppriment, dans son époque, commencera par dénoncer cet état de fait qui le maintient depuis des décennies ou même des siècles, et le rejeter. C'est la seule voie possible. Il commencera par se secouer, se redresser puis foncera et se libérera des liens pour courir vers la liberté."

Le propos est empreint d’espoir, car les peuples sont imprévisibles et les révoltes les plus profondes sont d’abord souterraines avant de monter en surface pour balayer l’oppression.

"Un jour que personne n'attendait, soufflera alors le vent de la liberté, et ce peuple défaira les liens faits d'impostures qui l'attachaient, foncera de toute son énergie et détruira les fondements de son oppression et de ses oppresseurs (tigejda-nni yebnan γeff usekkak)", poursuivra-t-il dans la préface.

L’humain, cette richesse

"De notre point de vue aujourd'hui, ce n'est pas tant la force brute ou la poudre qui constitue cette capacité. La puissance d'un pays se trouve dans sa culture, sa maîtrise de la connaissance et de la technologie. Une nation qui tient à sa culture, à sa langue, dispose d'un bien, d'une puissance que nul autre ne peut lui enlever", écrit Aumer U Lamara.

L’auteur donne une esquisse du processus de révolte et rappelle combien l’histoire est capitale dans la mécanique qui conduit l’homme à sa liberté. "L'homme révolté, esclave parmi les esclaves, commencera par regarder vers son passé, ses origines, et il questionnera alors son histoire. Puis il fera tout pour revaloriser ses origines, en tirer fierté et légitimité afin de répondre et affronter son oppresseur", constate dans sa préface l'auteur.

L’auteur ne va pas par quatre chemins, expliquant que sa volonté n’est pas seulement de comprendre cette idéologie mortifère qui a fait de Tamazgha, ce qu’elle ne devait être. "Dès le départ, nous visons, sans détours, la fin de cette idéologie, en participant à une tiwizi qui assèchera ses fondements pour la faire disparaitre de notre paysage."

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Aumer U Lamara n’est pas un illuminé, mais un scientifique épris de son identité amazighe. Un homme qui consacre toute son énergie à l’écriture en tamazight. Aussi, en esprit cartésien il souligne que «pour tout problème, la solution est souvent atteignable lorsque tous les concernés se concertent, ensemble, pour aller jusqu'à la source du problème, suivre le cheminement de son aggravation qui l'a rendu visible aux yeux de tous".

Il est entendu comme précisé par l’auteur, le livre "L'arabo-islamisme de l'imposture" n’a pas pour objet la religion. Mais prévient-il, "il n'y a pas de religion là où les Hommes ne vivent pas. En toute époque, ce sont les Hommes qui ont véhiculé les religions. Si une religion était au départ une idée, une voie, parfois un message écrit, en fin de compte ce sont les Hommes qui l'adoptent et se l'approprient qui deviennent sa voix, sa puissance". De juste, il observe que "l'histoire de chaque religion dans le monde est intimement liée aux peuples qui l'ont adoptée et propagée".

Puis d’entrer dans l’histoire pour donner d’abord un premier éclairage de ce qu’est l’ensemble de l’ouvrage. "La pénétration de la religion musulmane en Tamazgha (670 – 711), n'était pas un voyage d'agrément pour les cavaliers et ils n'étaient pas reçus avec des youyous. L'invasion s'étendit sur plus de 50 ans de guerre entre les Imazighen et les cavaliers de Okba Ibn Nafaâ. Des villages, des fermes furent rasés, il y eut des milliers de morts et de prisonniers vendus comme esclaves. Deux siècles plus tard, vers 912, toutes les armés arabes avaient quitté Tamazgha et toutes les régions étaient alors dirigées par des sultans autochtones."

Le livre est bâti en six chapitres.

Chapitre 1 : "De ce côté-ci la culture, de l'autre la sauvagerie" (akka d idles, akkin d tijjehli), interpelle sur la frontière établie, par calcul, par les adeptes de l'arabo-islamisme. Une forme de big bang bis, entre la période islamique de Tamazgha et avant, dénommée ''el jahiliyya'', la non-histoire, ou encore la non-culture. 200 000 ans d'histoire de l'Humanité effacés d'un trait.

Chapitre 2 : La patrie ou la oumma (tammurt neγ lumma), porte un regard sur l'immense imposture, non dite, dans lequel ''le pays de la oumma des musulmans sera unie… mais le commandement sera en Orient, à la Mecque, Ryad, Koweit City ou Doha». Après la mise à nu de l'imposture, il était nécessaire de renforcer l'idée que rien ne peut se faire sur ce qui divise, mais bien sur ce qui unit : la patrie (tawemmatt), avec sa terre, ses frontières, ses lois et la solidarité de ses enfants. La seule muraille indestructible (d agadir ur irettem yiwen).

Chapitre 3 : "Parole de l'humain, parole de Dieu" (awal n umdan, awal n Rebbi). Dans la culture amazigh, la parole est au centre de tout, au-dessus de tout, le coeur du sens ; c'est l'appel pour tiwizi, la complainte du poète, le rêve des hommes libres, le regard vers l'immensité de l'inconnu, là où préside le Grand Roi, Agellid Ameqqran. Nous trouvons, au fond, que l'homme, comme Dieu, qui ''se nomme lui-même'' (Rebbi igan isem i yiman-is), leur parole est unie, confondue, et ne fait qu'une, c'est la voix de l'humanité, là où il n'y a nulle frontière…

chapitre 4 : L'arabo-islamisme en Tamazgha, reconstitue le fil conducteur de la naissance de cette idéologie, ses fondements, ses agents, les impostures multiples pour détourner l'histoire de Tamazgha et agir en sous-traitant de la colonisation française et du nationalisme arabe.

Chapitre 5 : L'arabo-islamisme depuis 1962, fait le bilan des déviations du mouvement national depuis le PPA bien avant 1948, l'alignement sur le nationisme arabe avec le couple Nasser-Ben Bella, l'enterrement de la culture amazigh au 1er festival panafricain, la politique d'arabisation de l'École algérienne, la préparation du terrain pour l'islamisme politique et la vassalisation de notre pays.

Chapitre 6 : La voie de Tamazgha (Asalu n Tamazgha), après la mise à nu de l'imposture de l'arabo-islamisme sous toutes ses formes, pour pouvoir s'en affranchir, propose quelques pistes pour l'avènement d'une Tamazgha libre.

C.P.

 "L'arabo-islamisme de l'imposture", de Aumer U Lamara, publié chez Achab

 

 

 

 

 

 

   

Retour en haut

 

Numéro 85  Septembre 2016

 L’interview :

 

«Mes poèmes sont mes enfants»

Interview de Ssεid At Mεemmer

In Dépêche de Kabylie du 16 Septembre 2009

Entretien réalisé par Mohamed Mouloudj, traduction de Smaïl Abid

 

La Dépêche de Kabylie : Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

 

Essaïd At Mεemmar : Au pays des Kabyles, le père est un représentant de ta famille. Quant à la mère, elle n’en est pas une, comme si elle est étrangère, elle qui t’a enfanté.

Et comme tout cela ne me convient pas, voilà donc ma réponse à votre question :

Ma mère est d’At Wegni n Teslent, mon père d’At Meslayen, je peux aussi dire que je suis un Amichliw, et l’Amichliw est Kabyle.

Donc, Essaïd At M3emmer est un Kabyle, vivant actuellement en Allemagne, et ce depuis 18 ans déjà. Il s’est marié avec une fille du pays hôte, est père de trois enfants (Tiziri, Lewnis et Kalden).

J’ai fait également, ici, le lycée (l'Hôtellerie), même si mon travail actuel est tout autre chose.

 

Q : Kabyle vivant en Allemagne, l’exil est-il une source d’inspiration ?

 

R : Qui sait, peut-être ?! Mais ici, il y a un doute en la vérité, parce que je n’étais pas quelqu’un qui voulait devenir poète. Sans trop tourner autour, je veux dire que je suis né poète. Donc, même quand j’étais au village j’ai écrit plusieurs poèmes. Mais, vous pouvez dire qu’en exil une large porte s’œuvre sur un horizon. Aussi vaste que la mer, m’est ouverte.

Je résume donc ce que je vous ai déjà dit auparavant, je vis en Allemagne. Ici, la langue officielle est la langue maternelle de Brecht, Hesse, Von Goethe, Heine...etc.

Q : Vous êtes poète, que représente pour vous la poésie ?

R : Le poète est quelqu’un qui écrit de la poésie. J’imagine que vous saviez déjà où je veux arriver : Mes poèmes sont mes enfants.

Je veux aussi vous avouer une confidence :

Quoi que je fasse, même si que tout le monde le trouve extraordinaire, à moi, il me paraît mal fait. Mes poèmes ne me plaisent qu’au moment où je rime. Pour moi, je ne sais faire que cela. Je suis inhabile, voire ignorant en les autres choses.

Q : Vous avez édité, en 2001, deux recueils, à savoir, a baba, et I kecc a Lwennas et aussi un hommage à Muhend U Yehya, pouvez-vous nous présenter ces recueils ?

R : C’est vrai, j’ai sorti en 2001 deux CD (1- A baba, 2- I kecc a Lwennas), chacun contient quinze poèmes. En Kabylie, ils sont aussi disponibles en K7. Et tout cela, je l’ai fait tout seul, sans l’aide des éditions. Ici, ils m’ont coûté 3000 euros, en Kabylie 100000 DA.

Mais cela ne m’a pas désespéré, parce que je sais d’où vient tout cela. Brecht disait "Celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas est déjà perdant".

J’ai sorti donc cette année deux autres CD dans un seul volume, où j’ai rendu hommage à Muhya, le pilier de la littérature kabyle, même si je sais qu’il mérite mieux que ce titre. Ces CD ont les titres de "Amdan igerrzen" (l’homme bon) et "Tadsimant" (l’autonomie), l’idée à laquelle je crois comme une sortie de la Kabylie de l’obscurité, comme l’a bien écrit en préface monsieur Kamal Naït Zerrad.

Je n’oublie pas de vous dire que dans chaque CD, il y a 15 poèmes. J’ai quoi dire (rire).

 

Q : Vous êtes, selon des informations, sur un autre recueil pour cette année ?

R : J’ai plusieurs projets dans le monde de la littérature kabyle. Oui, quand les moyens se présenteront, il y aura du nouveau.

 

Q : Vous composez sur des sujets divers, allant de l’amour, le pays, des sujets politiques… pourquoi ce choix ?

R : Le choix n’est pas écrit sur mon front comme l’est la cicatrice. Ce n’est pas moi qui sélectionne la chose, mais c’est la chose qui me choisit. Le Pays est mien, j’y suis né, lui est ma mère, moi son fils.

L’Amour avant que je ne sois poète, je suis aussi un humain, donc moi aussi j’ai des sentiments. En plus, ceux du poète sont trop vulnérables. La Politique, c’est avec elle que fonctionnent les affaires de notre vie.

Q : La Kabylie revient toujours dans vos poèmes, quelle est sa place réelle dans votre vie, vous qui vivez en exil ?

R : Ici, il faut viser la tête du serpent, comme dit-on chez nous. Ma réponse pour votre question précédente “le Pays est mien, j’y suis né, lui est ma mère, moi son fils”, ici, je parle de la Kabylie, pas d’autre chose.

Je ne trouve pas d’autres mots convaincants mieux que ceux-là de Lwennas: "A le3mer-iw, a le3mer-iw, d leqbayel i d le3mer-iw" (Ô ma vie, ô ma vie, la Kabylie est ma vie !).

J’aime bien le pays des Kabyles, j’aime le peuple kabyle, même si …., ils sont au-dessus de tout ce qui existe au monde. Celui qui dira que nous ne formons pas un peuple, je lui réponds : «Ô pauvre, tu es passé à côté de la plaque !»

 

Q : La poésie en Kabylie est généralement chantée, quel regard portez-vous sur les textes chantés par cette nouvelle génération?

R : C’est aussi une bonne question. Mais n’osez pas croire que je vais vous répondre comme vous l’attendiez !

Moi, je ne partage pas l’avis que pense la plupart. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion d’extérioriser ce qui me blesse, depuis longtemps, le cœur.

Donc, vaut mieux ceux d’aujourd’hui que ceux d’hier. Je ne parle pas ici des pseudo-chanteurs, sur lequels disait Lwennas “Mieux vaut cela que d’aller voler”. Ceux-là, existent dans tous les pays.

L’Allemagne en est pleine, même si Thomas Manny est né. Je parle donc des artistes comme Murad Zimu. À part l’ancien, Lwennas ou Lewnis, où sont-ils, ces chanteurs anciens qui ont des idées comme les siennes ?

Où est donc la différence entre ces anciens poètes, sans citer de noms, et Rabah Deryasa ?

Quand le bateau de la société est entrain de couler, les artistes sont ceux qui essayent de le sauver d’une calamité comme celle parvenue au Titanic, et non ceux qui occupent juste une place dans ce bateau et chantent zwi-tt rwi-tt alors qu’ils vont au fond de la mer. Qui est-ce qui a sauvé ces pays modernes dans le Moyens-Age ? Ne sont-ils pas les poètes ou les artistes en général ?

 

Q : Si la plupart de nos artistes sont bons, pourquoi sommes-nous jusqu’à ce jour dans une niche couverte de poussière?

R : Rwu isteqsiyen tura kecc, ccah ghzigh-ak!

Lemmer ad iyi-tessunefk tegnit anda-nniden, atas, atas i zemregh a d-inigh ghef usentel-agi (sujet).

 

Q : Certes, la Kabylie est issue d’une culture de tradition orale, où le mot a une place prépondérante dans la vie des Kabyles, mais d’autres moyens existent, à l’instar de l’Internet, du livre…pensez-vous que la poésie a toujours sa place dans notre société ?

R : Je crois que oui. En plus, nous savons tous ce qu’a écrit J. M. Amrouche sur la poésie kabyle.

La poésie est un art, elle est aussi littérature. Donc, pour que vive notre société, il faut que notre littérature vive. Aussi, sans art, la situation sera davantage critique. Donc, nous avons besoin de poésie et de l’art en général : théâtres, contes, romans, films, etc.…

 

Q : Vous avez aussi composez en forme de poème des histoires anciennes, Timucuha, dans quel but avez-vous fait ce travail ?

R : Il y a deux choses ici:

La première est le conte "Imetti n bab idurar" (les pleurs de Bab Idurar) qu’a écrit mon ami Dr. Akli Kebaili (Akli Azwaw), qui est plein de sens extraordinaire. Donc, je me suis dit «pourquoi les Allemands ont "Faust", les Anglais ont "Hamlet", nous rien ?» Je suis passé tout un hiver à transformer "Imetti n bab idurar" en un long poème. Je ne dois pas aussi oublier de remercier beaucoup notre poète-écrivain Djamel Benaouf pour l’aide qu’il m’a apportée. La deuxième ou les autres contes, ce sont des comptes, rédigés par les Frères Grimm en allemand, que j’ai traduit en kabyle. J’ai publié trois de ces contes sur le site de la littérature kabyle www.imyura.net. Ils sont également publiés ailleurs. Pour cette occasion, je n’oublie pas de remercier Wansen, le bloger de imyura.net, pour ses encouragements. J’écris également des nouvelles, dont quatre publiés sur le site imyura.net. Une d’elle sortira dans le prochain numéro de la revue «Ssut umazi» (l’appel de l’Amazigh) publié aux U.S.A.

 

Q : Si on vous sollicite pour composer des poèmes pour des chansons, vous le feriez ?

R : Bonne idée, pourquoi pas?

Je ne refuse pas, si je trouve des gens qui veulent travailler dans la qualité, la sagesse, l’amour aussi.

 

Q : Un dernier mot ?

R ; Si c’est ma volonté, c’est vous qui me direz maintenant quelque chose. Mais tant mieux comme ça. Si vous avez remarqué, j’aime bien trop bavarder.

Donc, il n’y a pas un seul mot, mais des mots :

Merci pour ce respect que vous m’aviez accordé, que je ne mérite pas peut-être!

Je souhaite que le peuple kabyle sort de l’impasse où il est actuellement. Qu’il ouvre ses yeux, qu’il écrive, qu’il parle fierement kabyle, c’est à ce moment que nous pouvons dire que nous sommes sortis de la trappe.

Ces coffres de drogue que nous envoie l’Egypte, chantés par Lewnis, ceux quand on les ouvre, on y trouve les artistes dont je vous ai parlé, j’espère que les Kabyles se sont rendus compte et qu’ils en démolissent les dogmes.

Si vous désirez revenir une autre fois chez moi, je suis desponible.

Vive la Kabylie!

 

Entretien réalisé par Mohamed Mouloudj, traduction de Smaïl Abid

 

 

 


 

     

Retour en haut

 Numéro 85  Septembre 2016

  

Retour en haut

 

Numéro 85  Septembre 2016

 

Tazmilt ɣef tira :

 AGGAƔEN :  akka i nelmed ɣer Dda-Lmulud, afensu-nneɣ :

 
_ t, d : d aggaɣen deffir l, n : 


tamellalt,  nutenti 
aldun, ildi ,ndekwal,  ndef

 

_ b : d aggaɣ deffir m :


tambult ambaṣi

 

_ g :d aggaɣ deffir b, j, r, ε , z :


inebgi ajgu 
argaz a
εgaz
azgen zger_ k : d aggaɣ deffir ḥ, f, c,
ε, l, r, s :


aḥkim ayefki
ayeck-it
εkes 
afilku arkas
skud

 

 

Ɛ. Mezdad

 

Retour en haut

 

 

Numéro 85  Septembre 2016

Tidlisin nnien :

 

 

 

 

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

 

 

Les_Chants_du_Hoggar_de_Mohamed_Belaid.pdf

 

Etudes_berberes_et_Chamitosemitiques_Prasse.pdf

 

LE_CONTE_KABYLE_Camille_Lacoste.pdf

 

L'INSURRECTION_DE_1871.PDF

 

 

ESSAI_DE_GRAMMAIRE_TOUAREG_JM_Cortade.pdf

 

LANGUE_BERBERE_INITIATION_A_L'ECRITURE_2°_EDITION_1989.pdf

 

Le Djebel Nefoussa.PDF

 

TAMAWALT_USEGMI.pdf

 

EST-ELLE_POSSIBLE_UNE_STANDARDISATION _PROPREMENT_AMAZIGHE.pdf

 

 

Motylinski_Grammaire-Dictionnaire-Touareg-1908.pdf

 

RAM_Isefra n at zik.pdf

 

Amawal-Lexique-Des-Sciences-de-La-Terre-Yidir-AHMED-ZAYED.pdf

 

Amawal_Amatu_n_Tfizikt_Tatrart_tafransist-taqbaylit.pdf

 

DEVINETTES-BERBERES-1.pdf

DEVINETTES-BERBERES-2.pdf

  

LES_CAHIERS_DE_BELAID_OU_LA_KABYLIE_D'ANTAN.pdf

  

ESSAI_DE_GRAMMAIRE_TOUAREG_JM_Cortade.pdf

 

LANGUE_BERBERE_INITIATION_A_L'ECRITURE_2°_EDITION_1989.pdf

 

Le Djebel Nefoussa.PDF

 

TAMAWALT_USEGMI.pdf

 

EST-ELLE_POSSIBLE_UNE_STANDARDISATION _PROPREMENT_AMAZIGHE.pdf

 

Motylinski_Grammaire-Dictionnaire-Touareg-1908.pdf

 

RAM_Isefra n at zik.pdf

 

Amawal-Lexique-Des-Sciences-de-La-Terre-Yidir-AHMED-ZAYED.pdf

 

Amawal_Amatu_n_Tfizikt_Tatrart_tafransist-taqbaylit.pdf

 

Aghyul_n_wuregh_1.pdf, aṭerǧem sɣur Ḥabib-Allah MANṢURI

 

LEQRAN.pdf , aneεruḍ uṭerǧem sɣur Remḍan At-Mansur

 

LE_BERBERE_LUMIERE_DE_L_OCCIDENT.pdf

 

Lounes_MATOUB_LE_TESTAMENT_entretien_avec_ALIOUI_Liassine.pdf

 

Poster_educatif_amazigh_Les_motifs_berberes.pdf

 

 ADJRAW_N_YIWALEN_TUMZABT_T-TFRANSIST_J.DELHEURE

 

GLOSSAIRE_GHADAMES_II_J.LANFRY

 

INITIATION-AU-KABYLE-MADELEINE-ALLAIN-CEBF-1954

 

AALI-D-REMDAN-FDB-N°47

 

AKKEN-QQAREN-MEDDEN-FDB-N°48

 

ANEJMAA-N-TADDART-J.LANFRY

 

 LEXIQUE-FRANCAIS-TOUAREG-JM.Cortade-M.Mammeri

 

AIT-EMBAREK-NOTES-D-ENQUETE-LINGUISTIQUE-H.GENEVOIX

 

AT-YANNI-H.GENEVOIS

 

BIDA-MUNICIPUM-en-MAURETANIE-CESARIENNE-J.MARTIN

 

 PLANTES-MEDICINALES-ET-AROMATIQUES-DrFourment-DrRoques

 

HERBIER-DE-LA-GRANDE-KABYLIE-J.M.DALLET

 

LA-CIVILISATION-DES-KABYLES-L.FROBENIUS

 

Afeɛɛes, la question d'Henri Alleg, s teqbaylit en PDF

 

_ JM DALLET Dictionnaire Français-Kabyle.pdf

 

_ JM DALLET Dictionnaire Kabyle-Français.pdf

 

 

  Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

Retour en haut

 

 Numéro 85  Septembre 2016

Le Poème : 

 Aṣekran
-  sɣur Sεid At Mεemmer -

Asmuḥyet n tezlit "L'ivrogne"
- Jacques Brel -

Ččar-d lkas ay ameddakel
Rnu-yi-d tiqit ad ruḥeγ
Sureg-d ad ruḥeγ ţkel
Xaṭi, ur ţruγ mi ara ţ-sfuḥeγ
Aql-i cennuγ, ul yecreh yerkell
Maca, kerheγ iman-iw, seḍḥaγ
Ččar-d lkas ay ameddakel
Ččar-d lkas ay ameddakel

S tezmert-ik, anef ad ţ-nesddenden
A bu yiles yesefsayen uzzal
Lehdur-ik ḥemmlen-ten medden
Tin d iyi-ğğan ahat a d-tuγal
Γas am tcebbakt d waḍu ulac fell-as
A bu tberna ur neţḥulfu
Tagnit akka ad εerqeγ ger yiḍ d wass
Am Urumi ad qqareγ, jmanfu

Fek-asen i wihin ad ţ-sddenden sγur-i
S tezmert-nwen, ay imeddukal
D nutni ara yafeγ di tegnit ndiri
Fell-asen ad yelhu leţkal
Ma ğğan-iyi ad ḥnunfeγ ticki
Imiren acemma ur d as-ceffuγ
Tagnit akka ad ţ-siwḍeγ s ajmam i utekki
Sseyad-a fell-asen ur reffuγ

Ččar-d lkas ay ameddakel
Rnu-yi-d tiqit ad ruḥeγ
Sureg-d ad ruḥeγ ţkel
Xaṭi, ur ţruγ mi ara ţ-sfuḥeγ
Aql-i cennuγ, ul yecreh yerkell
Maca, kerheγ iman-iw, seḍḥaγ
Ččar-d lkas ay ameddakel
Ččar-d lkas ay ameddakel

Refdet lkisan yid-i ah
Aţan ihi s tezmert-iw
Sgergret-ţen akka, ccah
Anfet ad as-necḍeḥ i tmendit-iw
Γas ad iyi-ğğen iceṭṭaḥen
Ẓẓleγ seddaw tziri
Ulac d acu d iyi-iruḥen
Tagnit akka ad qqleγ ḥeţbeγ yal itri

Ad ţ-nesddenden di lxater n telmeẓyin
Ara ḥemmleγ akka d afella
Ad nsew di lxater n tlawin
Iwumi ara rreγ iẓri am tala
Ur d iyi-d-tweqqeε deg ijeğğigen
Mi akken ad iyi-ten-id-rrent
Tagnit akka aqerru-w ad igen
Tigi yakk fell-i ad ffrent

Ččar-d lkas ay ameddakel
Rnu-yi-d tiqit ad ruḥeγ
Sureg-d ad ruḥeγ ţkel
Xaṭi, ur ţruγ mi ara ţ-sfuḥeγ
Aql-i cennuγ, ul yecreh yerkell
Maca, kerheγ iman-iw, seḍḥaγ
Ččar-d lkas ay ameddakel
Ččar-d lkas ay ameddakel

Γef tqeḥbunt-nni ad as-neṣkeṛ
Tinna d iyi-sulin asawen
Mi ţ-nesddenden tidet ad ţ-nenker
Ad nsew s lγecc n wulawen
Ulac fell-as ma ţruγ si lγecc
Γas am ugeffur ara ţruγ
Tagnit akka ad kkseγ ula d lqecc
S tissit kan ara ţ-fruγ

Akka tura iḍ deffir gma-s
Ay annect ţuγaḍeγ
Γef cwiṭ uhuzzu n wammas
N Ṭawes, γer ti yakk wwḍeγ
Sekfet ihi ccrab s uẓawan
Tesseγ kan imi teţessem
Tagnit akka ad iyi-d-yelhu lawan
Ad qqleγ war asirem

Ččar-d lkas ay ameddakel
Rnu-yi-d tiqit ad ruḥeγ
Sureg-d ad ruḥeγ ţkel
Xaṭi, ur ţruγ mi ara ţ-sfuḥeγ
Aql-i cennuγ, ul yecreh yerkell
Maca, kerheγ iman-iw, seḍḥaγ
Ččar-d lkas ay ameddakel
Ččar-d lkas ay ameddakel

https://www.youtube.com/watch?v=fJxmjw4Pv_Y
 

8°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL          INDEX GENERAL      NUMEROS PARUS       

LIBRAIRIE               TELECHARGEMENT         SITES FAVORIS

 

 

 

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" mercredi 30 mars 2016 

 


 


[1] Dictionnaire des symboles, p.941.

[2] http://www.u-grenoble3.fr/ouamara/fichiers/contekabyle.html

[3] Voir sur ce point Pierre Bourdieu, L’honneur kabyle,  Paris, 1972.

[4] LACOSTE-DUJARDIN, Camille, Le Conte Kabyle, Etude ethnologique, Editions Bouchène, Alger, 1991, p.211.

[5] Dictionnaire des symboles, Op. Cit.

[6] Emile Dermenghem, in : http--alger-roi_fr.mht : Légendes Kabylesb / la litterature populaire magrebine, contes, documents algériens, consulté le 01 août 2014.

[i] Editions Achab, 2014. Traduction du titre : La Guerre 1954-1962 dans la poésie féminine.

[ii] Mouloud Mammeri, « L’expérience vécue et l’expression littéraire en Algérie », dans Dérives n° 49, 1985, reproduit dans Culture savante, culture vécue, Ed. Tala, Alger, 1991.

[iii] Ibidem.

[iv] Les chars, l’avion, le fusil, l’hélicoptère, la mitrailleuse.

[v] Sergent, Lieutenant, capitaine.

[vi] Régiment, l’armée, les paras

[vii] Attaque, encerclement, bombardement.

 [1] Auteure anonyme

[2] Amahil : axeddim

[3] Urti : lexla anda llan-t tmeɣrusin

[4] Auteur anonyme

[5] Tansuft : solitude

[6] Tabɣest : courage

[7] Azerri : désespoir en tamaceq

[8] Amsuḍ : enragé

[9] Tansuft : solitude

[10] Abennej : décoration

[11] Asfugel: célébrer

[12] Amseṛɣi : briller

[13] Dderr : le rang

[14] Tuntit : féminité

[15] Amaḍal : monde

[16] Tansuft : la solitude

[17] Tamendit : joie

[18] Illel : la mer

[19] Rriba : leḥzen

[20] Tasrifa : élégance

[21] Tafuɣalt : tristesse

[22] Asgunfu : astaԑfu

[23] Lheẓhaẓ : illusions

[24] Takdit : fidélité

[25] Amekdi : fidèle

[26] Akud : lweqt