ayamun

CyberRevue de littérature berbère

ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 

23 ème année

Numéro 124  Mars 2023

 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

           

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Inasiwen (claviers) :  

 1_ Anasiw azegrar :

Clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p ; deg-s taggaɣt (, ġ, k̇, )

2_ Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

 

   

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Texte en prose :   Tawkilt tamcumt  (Tukkist), sɣur Racid n Tiɣilt, tiesebtarin , 17-25

2°) Chroniques_Timkudin : Snat temkudin sɣur Ameziane Ait Belkacem d Moh-Cherbi :1) Ass-a kra din amzun yenxeṛ, 2) Taddart-iw

3°) Etude  : L’intertextualité  dans  le  discours  romanesque  kabyle à travers le roman d’Σmar MEZDAD, «Iḍ d wass», par Fadila Achili

3°) L'article :  Hérésie, acculturation et nationalisme des Berbères Barġawāṭa, Par Mohamed TALBI, In Actes du Colloque sur les cultures d’origine arabo-berbères, SNED, 1973.

4°) Tidlisin nniḍen, en PDF : 1) Dictionnaire_de_proverbes_RAM_Edition_Zyriab.pdf

    2) LEXIQUE_ANIMAL_Mohamed_Oussous.pdf

5°) Actualité : Taɣdemt n Lezzayer teteddu mgal tamurt n Lezzayer, Sɣur Aumer U Lamara, in Le Matin d’Algérie 08/03/2023

6°) Tameslayt : ASNULFU N WAWALEN YEBNAN ƔEF USUDDEM DEG UKATAR N UZRAR ASUDDMAN, sɣur D.Messaoudi

7°) Les poèmes :  Sin  ‘isefra, « Amaker » d « tabucict »,  sɣur Ɛisa Ɛelyan

8°) Toutes  les rubriques :

 

  

 

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023

 

Le texte en prose :

               

Tawkilt tamcumt  (Tukkist, sbrt 17-25)

Sɣur Racid n Tiɣilt

 

                Ih! Di teswiɛt n teswiɛin tennefḍas tegnawt. Tugar tin n Meɣres. Tezdel tegrest ɣef tmurt am buberrak. Terna-yas-d lehwa tarusanit deffir tmiqqwa-nni. Tserreḥ-d deffir rrεud i s-d-iberrḥen i tmurt ad tessendi irebbi-s yessurugen s iɣeẓran d isaffen. Ad surgen kan. Anef ad surgen! Imi akal tegdel tgersa, dulaqrar ad yettwassed amzun yettwaddez. Daɣnetta qqlent tewririn ad s-tiniḍ d ssiwan, ur ttaṭṭafent ara aman. Tticcigen fell-as igefran. Tiqit d-yeɣlin, ini tezrureg am zzaweq s iɣẓer. Ifellaḥen qqaren-ak, ttif adfel ageffur. Adfel meqqar ifessi cwiṭ cwiṭ, am tcemmaεt ireqqen iwakken ad walin wiyaḍ. Itess-it wakal, akken yebɣu yili, d tumlilt neɣ d ijdi. Adfel yettnessis ɣer ddaw tmurt, ur yessirid ara lqaεa am lgerra yeskarayen iḥemmalen. Aḥemmal igellu s wakal, abeεda areqqaq-nni yesluɣuyen aman, winna akken yettqewwiten imɣan. Aḥemmal d yir netta. Yesseḥfufur lqaεa, ikerreḍ-itt alamma ḍehren-d yeẓra. Adfel d leɣbar n tmurt. Akka i s-qqaren, ih. Qqaren-as akka, acku leɣbar irekku ciṭuḥ ciṭuḥ; yesseččay akal yesseččayen imɣan yesseččayen amdan d iɣersiwen yettmaččan.

                Ha-t-an diɣ! Si jillul, ɣer millul.

                Ih! A wi k-in-yawin ad twaliḍ s wallen-ik neɣ xersum ad tesleḍ i rrεud-nni! Izehher deg imeẓẓuɣen-iw yal mi ara t-id-mmektiɣ. Nniɣ-ak, simi temḍullas, yemseεsaɣ usigna d gma-s; dɣa teflali. Teflali-d ula d nettat. Teḥlelli-d mi yesseqseq akken igenni. Imir imir, iban-i-d ka yesbiḥliw sdat wallen-iw, ger ucebḥan d udemdam. Nniɣ-as d amasan neɣ d teryel, neɣ ahat d lexyal n tewkilt. Ur t-friẓeɣ ara mliḥ. Nekk d ayen i xuyleɣ. Tili ur tt-walaɣ ara. Mer telli tili-s, imi tella tafat n lebraq; ad s-iniɣ, yella wi llan. Daymi εuddeɣ d amasan neɣ d lexyal.

                Ahya a ssiεqa! Terεaεec ṣṣura-w. Mi twet akken ssiεqa-nni, iwet ujenwi deg uεebbuḍ-iw. Ixezzeq yir axezzeq. Tegla s wul yebḍan ɣef sin. Sliɣ-as mi icerreg. Ad iniɣ imiren i n-tekcem tinna i ɣilleɣ d amasan neɣ d lexyal kan. Tedda-n deg-i tmeεmuct-nni taxlaft ula mi yi-ibubb yilef almi d Chalet Fantastique. Dɣa seg wassen, tezdeɣ-iyi. Tekcem s ul-iw, tuffɣa ulac. Yak yella deg wawal : “Coup de foudre.”

 

                Ihi εni ala?! Rnu-d win! Sya la teqqareḍ, teεna-k-in di tnafa am lafa; sya d ssiεqa. Waqila d tidet, teddrewḍeḍ. Tiyita n ssiεqa am tin, yak tessexlaε. Tessagad ula d wid yessagaden. Mačči am tyitwin n tḥuski d teflest d-yessakayen tayri ula deg wulawen yesdubbuz lexdeε d layas akk d waṭṭan-agi i k-id-yebdan. Ma tkemmleḍ akka, ad tt-id-tawiḍ di sbiṭar imeslab.

                La d ak-qqareɣ xerben-i lexyuḍ, a ssiεqa! Mer ẓriɣ amek teḍra, ur tḍerru ara yid-i akka. Ula d timenna, εerqen-as imeslayen; awaniεad a nekki! Nniɣ-ak, ur ẓriɣ awal a zzewreɣ, wala awal a sseggriɣ. Ur d iyi-tent-sseεraq ara ugar, ttxil-k. Anef-iyi ad d-snefsusiɣ ul-iw. Fiḥel ma ifelleq. Ma iruḥ d iftaten am wakka tebḍa tedyant-iw d icwayen, ula i d-neεteq deg-s.

                Ih! I tasift-nni i yi-zzuznen?! Tasift umi sliɣ teskefkuf, matter i d-tesrusuy nadam. Imahat d iɣẓer umi sliɣ, mačči d tasift? Nekk ɣur-i, skud ur walant wallen-iw, d tasift; mačči d iɣẓer. Iɣeẓran ẓeqqfen dindin. Yak qqaren-ak : “Twet lehwa, kkawen izenqan”. Ihi mi tewwi, ad ikiwen ula d iɣeẓran. Mi kkawen, ad susmen. Nekk sliɣ-asen i waman mi ṭṭefṭufen akken s wurfan uqbel ad d-tserreḥ lehwa. Mi bdiɣ ttaliɣ aεrur n tewrirt-nni, imiren i d asen-sliɣ. Ula d tasift-nni, wehmeɣ amek ur teqqur ara am isaffen iḍen. Acebbεed asif-nneɣ, ar yettɣar ula di tefsut tineggura-ya, xellefεad a tasift-nni! I ma yella d aman kan n tzuliɣin senɣalen imezdaɣ n temnaṭ-nni i yettmaren ɣer-s? Anda wi ẓriɣ?! Nniɣ-ak, yeɣli-d yiḍ. Mer walaɣ kra, ad ẓreɣ. Limmer ẓriɣ, ur ssuguteɣ awal, ur tezziɣ buεlala, ur tennḍeɣ aεmam i wedrar; ad wwteɣ azrem s aqerru, tefra tfuk. Mer ur ḥemmleɣ ara aẓawan n waman, ur d-ttawiɣ ara fell-asen annect-a n wawal. D awal i d-yewwin wayeḍ. Yak awal baṭel, am waman igenwan?! Anef-aɣ ihi ad d-nesmir ka i ɣ-iqebren. Tabeε tfi temduct, ad nbeẓẓeε skud akka la cceṛcuṛen.

                I tezfuft-nni i d-iserrḥen s uẓayaḍ seg-s akka! Σni ur llizent ara tɣaltin-nni s lehwa tarusanit almi s-d-yebra usigna aberkan i wurkis. D urkis, ih. Imi d-xellḍen akked lehwa ula d imeččimen n wedfel akk d webruri, d urkis. Yerna ugar i d-yeǧǧelliben si lqaɛa, i d-iɣellin seg yigenni. I smaḍiḥ-nni?! Mačči kan d aḥunǧer i ḥḥunǧǧreɣ, tteqfufuyent leεḍam-iw seg usemmiḍ. Selleɣ-asent i tuɣmas-iw mi ddeqdiqent. Aglim-iw yeccattew. Iqejjiren-iw qqujṛen, yerna yeṭṭef-iten wejjiṛ, amzun ileɣɣu deg-sen uweṭṭuf. Ifettusen-iw ffuclen almi d i-teṭṭef tkekkuct, ur zmireɣ ad ssemlileɣ ula d sin iḍudan. Taɛebbuṭ-iw terna-d tiden-is. Iẓerman-iw sqejwiwen si laẓ. Nniɣ-as tura a yemmeɣ weẓrem azuran ɣef ureqqaq, ad t-iger i ḥemmama-s, ad t-yečč, ah. Rniɣ tusut, mi sfuḥeɣ asemmiḍ-nni. Ttguḥḥuɣ almi yi-kcem falaǧ! Fellǧeɣ akken ilaq. Ttafeɣ-as tawwurt i falaǧ n tusut, ur t-ufiɣ i falaǧ usemmiḍ n wass-nni. Tteḥtutuyeɣ, ttergigiɣ am yifer ubuεemmar. Mer ur ččiɣ ara abiṣar-nni, yalli ad sleqfeɣ seg usemmiḍ-nni yeggullen deg-i ar d-yessufeɣ d iziɣer-iw, ad t-yawi d asfel i Tizi Kwilal itetten imessebriden tettaṭaf tizi.

                D acu ad ak-iniɣ?! Ufiɣ-as ddwa i uɣawas unebdu yeqqlen amzun d aḥeggan di teswiεt n teswiεin, nniɣ-as, imi yessenṭi lexrif, dayen kan. Yak qqaren-ak : “Tabexsist tamenzut, d takennurt n wedfel.” Ufiɣ-as ddwa ula i yilef-nni ukud mmeslayeɣ s tegnawit ur ssineɣ. Ufiɣ-asent-d yakk ixef-nsent, ur t-ufiɣ i tin i yi-rwin abelɣis-iw. Amek almi tensa yid-i dinna la ccweṛ la ddweṛ? Werǧin tt-mlaleɣ di ddunnit-iw, ḥala ayen ttwaliɣ di tmucuha akk d targit n yiḍ-nni mi s-ttarraɣ ifeẓ i usaru nessarem nekk d Σballac. I ma ad yili mačči d tikti usaru, d targit-nni ur temmaleḍ i yiwen i tt-id-yesnulfan?

                Daɣen! Mačči d ssiεqa?

                Ih! Yak nniɣ-ak tesseεreq-iyi-tent. Amek ur d ak-εerrqent ara?! Nniɣ-ak d war tifrat n warwayen. D tiden umi ur ssineɣ. Ur cukkeɣ d targit. D ssiεqa-nni yewten i tt-id-imeslen d tabellart s tafat, ih. Sakin, tger-itt-in s ul-iw, tufa-t-in ibuṛ, dɣa tebεuẓẓel deg usuki-s. Ẓriɣ akka, win umi a tt-iniɣ tagi, ma ur d as-yenni wagi yemxel, ad yettahay fell-i alamma rwan deg-i taḍsa am wakka i la ttahayeɣ deg yiman-iw.

                Anwa ara k-yamnen? Imeslayen iḥerfiyen werǧin sεin azal n ttbut. Awal, tenniḍ-it; yak awal baṭel. Hḍer din aṭas ihi!

                Iḥeqqa! Tefka-yi azrar-is. Seg i s-nniɣ : “Ay ack-it! Yettak ciṭ anzi s azrar n Rahan, fils des âges farouches.” Dɣa tessenṣel-it-id si tεenqiqt-is, teqqen-iyi-t. Ula d win ttwaqqneɣ yis-s, teqqen-iyi yis-s ɣer-s. Ur s-ḥulfaɣ ara i taẓeyt n wezrar-nni annect i sent-ḥulfaɣ i tḍudacin-is d tisemmaḍin mi yi-t-teqqen akken. Simi yi-d-tsuma teglimt n tfettusin-is, yuli-yi-d wurɣu. Yekker deg-i unaɣur. Tenna-k : “Azrar-a, s temɣilin n yilef i t-sniɣ…” Mmektaɣ-t-id kan, ddiɣ fell-as; ad as-sselfeɣ. Ad tebbteɣ ma d tidet dɣa tefka-yi ka n wezrar. Afeɣ-t mazal-it yenneḍ i wemgerḍ-iw am teqlaṭ. Ihi ur d targit, ur d asaru; d tilawt. Ɣur-i ttbut. Ha-t-an ɣer-k! Ẓer, ẓer; ay akka i yemleḥ! Yemleḥ am nettat. Awwah! Nettat tεedda tilas n sser d ccbaḥa. Nniɣ-ak, tinna d taftilt ur nettnus. D tabellart ur nettnuz ula di ssuq Imuḥalen! D tafat d inejjren abrid i yiẓri.

                Mi tenniḍ, leεca, ka yekka yiḍ ttlejlijeɣ. Mi tgiḍ akka, ad i-d-tesfeεfeε tmeεmuct-nni i ɣef ttfafaɣ. Ma d iḍ n wass-nni, mer ttafeɣ ur tettefrari tafat, ur d-teffɣeɣ seg wusu-nni nesseḥma almi ɣ-teccef tidi. Ula d nettat tenna-k, mer tufi ur d-nteffeɣ ara yakk syin i waqu yuqan.

                Yella ɣur-neɣ! Rnu-d win.

                Ad d-nernu d ad d-yagar, ih! Susem kan. Nniɣ-ak, tfi temduct; yurew ula d amadaɣ almi yezzelbubi. Mačči d yiwet ad tt-nesni s uẓemẓum ugertil am tizwal.

                Ha-tt-an ɣer-k tbellart-ik a mimmi a-tt! Yehwa-yak kan tesnuzgumeḍ am ugayemru yeǧǧa ugellid n tzizwa mi s-yenna, hubb ay aḍu! I sser-ihin yettudumen fell-as?! Iseffeḍ ineẓman. Yessibnin asmuhbel d wesṭuḥlel-agi si la sṭuhluleɣ. I lqedd-inna! Vénus de Milo mačči akkihin. Ad tekkes fell-as sser s tikli-inna-ines. Wali akka i la tettecrurud am tsekkurt iḥerqan, wali! Awwah! Ur d i-yigi ara calwaw ad ssirdeɣ allen-iw s tawant. Amzun la yi-d-teqqar: “Fiḥel ma teččiḍ-iyi-d akken s wallen-ik! Cwiṭ i yesεan sser. Mulac ad k-tent-id-sfiɣ.”

                Ur ttagad a yelli, ur kem-ggareɣ ara s tiṭ; allen-iw d awermi! Ata dɣa mmektaɣ-d yiwet.

                Daɣen!

                Ih! Llant kra dɣa, matter i ssewhamt! Tikkwal ad k-d-tcebbeḥ yiwet am teslit n sebε yyam, ad d-teffeɣ ad tlaweḥ iwakken ad sen-teεǧeb i lɣaci. Ahaqel ur d as-yeččur ara tiṭ yiman-is? Mi tt-teččiḍ s wallen, ad s-tesselfeḍ s tmuɣli yettarran tajmilt i ccbaḥa; dindin ad tesxenfer. Ad tcennef fell-ak amzun tekkseḍ-as talaba n sser di tlemmast n rreḥba. Dɣa ma tluεaḍ-tt s ula d alaεi, ma yehwa-yas s wawal aẓidan, ma tenniḍ-as, tmelḥeḍ; telqiḍ! Ad s-tiniḍ d rreggmat i tt-reggmeḍ. Dɣa ma icemmer-as waḍu, kečč tuɣ-ik zdeffir-s, tenziḍ! Dindin ad-tt-id-terr fell-ak; ad d-tger fell-ak leεǧeb amzun d kečč i d aḍu n tisselbi.

                Anef-anaɣ si tigi ttxil-k!

                Ttxil n wudem-ik, kečč; ma ur d i teǧǧiḍ ad k-n-fakeɣ awal. Nniɣ-ak, yeččur wul. Yemxudnaq yixef-iw, mačči d ka iferru yiles. Yewqeε-itt ddḥis ger imeslayen d-yemčučin s ixef-is. Ih! Nniɣ-as kan i tmeεmuct-iw tamelḥant, allen-iw d awermi, dɣa susmeɣ. Wwah ula d kečč! Ur d i-d-tenni, ur d as-nniɣ. Ad iniɣ, deg wul-iw kan i ten-nniɣ wigi neɣ ahat d tidmi-w i ten-id-yegren fell-i ihedduren am wi. Uhu’, yexḍa! D nekk a ten-yinin. Ih! Nniɣ-ak, tesgugem-iyi ṣṣifa-s. D ayen werǧin ẓriɣ. Itettsel yiles sdat tigi. D ayen umi ur zmiren imeslayen d-yemguggin s imi-w ad t-id-feṣṣlen bac ad ten-id-yessufeɣ s inumak iwulmen.

                A fad n ccetwa, aman la kkaten! Mi ssakkdeɣ udem-is, amzun tleḥḥef-as tagut. Ur t-ferrẓeɣ ara mliḥ. Ḥala mi ara qemceɣ allen-iw, ad tt-ssugneɣ di lmux-iw, i tt-ferrẓeɣ di tugna-nni iteṭṭεen deg wallaɣ-iw. Daεnetta weḥmeɣ ula deg yiman-iw. Ttif ad qqneɣ allen-iw, wala ad tent-lliɣ. Amzun yella ka i tent-id-yesmundulen yal mi ara tent-ẓẓuɣ deg-s. Ih! Ula ma a tεeǧǧer am teslit sdat-i, ad s-tiniḍ izegg-iyi-d weεǧar iraggen ɣef wudem-is. Ḥala allen si yi-d-tettwali, i ttwaliɣ. Yal mi ara tt-remmqeɣ, ad tezzer tmuɣli-w di tmuɣli lqayen n wallen-is, urn ban ma d tiwinaɣin neɣ d tizemraqin, dɣa ad n-qqiment din. Ahaqel d leḥya i setḥaɣ ad tt-ḥekkreɣ srid alamma ṛwiɣ-tt, daymi i ttḥulfuɣ s tagut-nni yesluɣuyen iẓri-w? Ula d ccbaḥa, ad iniɣ, tikkwal d yir nettat. Ugar i teccaḍay tesserwal, i tesselqaḍ wid yettewten fell-as. Akken i tjebbed tamuɣli i tt-id-tteẓẓeε am yizi si ṭṭaqa n kukru d leḥya. Anef ad tt-ssugneɣ! Fiḥel ma ḥekkreɣ-tt. Ayen ibanen, iban. Yettban zzin yufafen am usigna-nni swayes tekkat. Ṣṣifa yufraren uma tra-yasen i leḥkuk yettberriḥen, walit-iyi-d a medden ḥukkeɣ llukk d zziniɣuc! Nniɣ-ak, tinna tfaz. Ur teḥlaǧ ara asqizzeb. Ad twehmeḍ amek ur tt-fkin ara di tutlin. Timital-is, zikenni xeṭṭben-tent di taţţalt. Ttaken-tent di tutlin, ih!

                Ahya a ssimra! I nekk la yesbirriwen, yerna shetrifeɣ?! Σni werεad ḥliɣ? Amek ara ḥluɣ ula d kečč?! Ḥellun medden seg waṭṭan. Ula d yir aṭṭan, yesεa tawwurt. Nekk ur uḍineɣ ara iwakken ad ḥluɣ. Azzel a nnger-ik! Segger skud ur tuli ɣer lkar. Iban akka ɣer lari i tt-tehna s tbalizt-inna tamellalt.

                Ṭṭukiɣ am weslugi iwalan awtul. Qqerseɣ am temri si reǧǧmen iḍan warrac yesmuncufen. Ddiɣ-tt deg-s am igerdan-nni yutraren ameksa-nni n At Hicem, asmi cennun, ḥay ḥay a mumi d-yecna Yidir deg uḍebsi-s wis sin. Ṭṭfeɣ-tt d tazzla ɣer ɣur-s. Ur ssakdeɣ la akkin la akka. Gezmeɣ abrid am ubeεrarac teǧǧa yemma-s, yugad i d as-tt-iteṭṭḍen.

                Azzleɣ neɣ qqimeɣ, dayen. Iεedda-d lkar. Yezwar-iyi ɣer-s Lbaz Idurar. Lɣaci rsen-d, nettat tuli. Nekk ɣettbeɣ asurif, ttṣeffiṛeɣ-as. Yexẓer-iyi-d unehhar mi d-yesla i uṣeffeṛ. Sseɣleɣ-as s leḥdaqa, ammar ad yeḥcer; ad iɣil seffṛeɣ-as am wakken ad t-seffṛeḍ i Bubi. Yeḥbes. Dindin wwḍeɣ-t am wegrud iwalan jeddi-s yeffeɣ-d si tḥanut, yuzzel ɣer-s ad t-id-ibudd s ka n tẓidanin. Uliɣ. Ssakdeɣ anda a tt-waliɣ. Ulac. Lkar yettṣeffir. D ilem. Steqsaɣ acifur-nni. Yenna-yi-d : “Iṣeffer-ak wewtul a winnat! Ur d-yuli ula d yiwen. Di lari-agi, d tarusi kan i ttrusun merra wid d-yeddan. Dagi i ttfakan yedrimen-nsen.” Sefḍeɣ allen-iw d uqadum-iw. Bbiɣ ula d iman-iw. Nniɣ-as, waqil la ttarguɣ s ibeddi? Uhu’! Ur gineɣ ara. Ukiɣ. Σeddaɣ rseɣ-d. Ula d akken, ur llizeɣ, ur uyiseɣ. Smuquleɣ anda a tt-waliɣ. Ḥala win ur nettnadi kra, ur nettaf uma d iqiḥ. Yak akka? Dɣa rriɣ-tt i unadi d wannuy. Ssikideɣ akka d wakka. Sseḥraceɣ allen-iw ammar ad iyi-kellxent daɣen. Simiwessaεa, walaɣ tabalizt tamellalt la tt-tesgeccil lall-is am tin yetthuzzun dduḥ. D temlel-nni ijebbden iẓri iɣef ters tiṭ-iw d tamezwarut.

                Ha-tt-an ɣer-k tmeεmuct-ik, a timint! Ṭṭfeɣ-tt ɣef εlayen d iḍarren, skud ur tekcim s asensu-nni awraɣ. D isem-is i d awal-is: “Hotel Jaune”. Akka i t-uran s uzeggaɣ. Tezwar-iyi daɣen. Σni εergeɣ-d?! Ḍefreɣ-tt. Drebzeɣ war azul s aseqqif usensu awraɣ. Iqerreε-iyi-d urisipsyunist : “Anεam a kuza? Ma d lembat i tettnadiḍ, uɣal-d taswiεt. Mazal d-ḍhirent texxamin nessekruy. Ttwaṭṭfent irkel.”

                Winna, ur d iyi-εǧibent ara nnxayel-is. Yettban-iyi-d d imceffeṛ. Taṭṭucin si yi-d-yexẓer, nnant-iyi-d d yir netta. D axatel i yi-d-ixutel. Dindin yuli-yi-d lɣeṭṭ. Kkreɣ ad s-ṣṣambliɣ meqlubi, neɣ xersum ad as-iniɣ : “Uma riɣ-as i texxamt-ik tamerkut, bexxer yis-s ay amerku!” Refdeɣ, serseɣ; rriɣ deg-s. Ugadeɣ ad yi-d-ẓeεεken syin s uεekkaz. Ur stufaɣ ara i umerẓi. Yerna d tinna kan i yi-ceɣben. Yessefk ad tt-waliɣ. Σeddaɣ wteɣ-as-d afurbi war ma skaddbeɣ-as : “Mačči d taxxamt i ttnadiɣ, d m tbalizt tamellalt.”

                Ih! Mer d i tečči, ad nseɣ yid-s ula d din, tmeεmuct-nni tabaḥant. Winna, yesla-d kan i wawal-nni n tmellalt. Yeccelqef-it ger igenni d tmurt. Amzun d tamellalt i s-careɣ, yugad ad terreẓ ma ur tt-yelqic ara : “Tamellalt?

- Tamellalt, ih!

- Ddir, bruyi, neɣ hopla?

                Ira ad d-yini, œuf dur, brouillé neɣ au plat? 

- Amek ?

- Tamellalt tuffayt neɣ tacelleqluqt, neɣ amek i tt-tebɣiḍ? Ma d laẓ i telluẓeḍ, huyţ-itt ɣer-k rrisṭura.

- Tabalizt tacebḥant, ah! Daɣnekk, tameṭṭut-iw.

- Tameṭṭut-ik? Sut tbulaz ticebḥanin ttasent-d akked yeslan, mačči weḥd-nsent am tεezriyin d temwurab. Kečč ata ur d-tcebbḥeḍ ara. Aql-ik-id am … Ula d takravaṭ ulac. Ipi ur nessekruy ara i tlawin nekkni. Yettwagdel waya.

- Amek amek?

- Wwten-aɣ antirdi.

- Annaɣ ay argaz lεali!

- La d ak-qqareɣ, c’est interdit. Ipi neččur. Eǧǧ-aɣ ad nexdem!

                Ur ẓriɣ ara n wacu uxeddim-agi iɣef t-sferɣeɣ. Argaz ufiɣ-t-in yesneεmel la yeqqar aɣmis aqdim. Netta d tiwlafin kan i yessikid. Ula d awal, s leεgez i yi-t-id-yettarra. Yebɣa kan ad iyi-d-yeẓẓeε am yizi, a yi-llikidi ah.

- Nniɣ-ak, ur d-usiɣ ara ad nseɣ deg uzal qayli. Yerna ɣas bɣiɣ, ur d iyi-d-iṣaḥ ara!

- Ihi ma d tissit i tettnadiḍ ad tesweḍ, ɣas tsekkṛeḍ dija, ɣef wakka ttwaliɣ, ha-tt-an ɣer-k ttberna. Tzemreḍ ad tkecmeḍ sya, fiḥel ma tezziḍ-d syihin. Σeddi ad tjeqqreḍ am weḍɣer, awer k-iqenneε. Ma d ayen nniḍen, ciwer ṛṛay-ik d uttezḍam-ik. Wali kečč akk d tihidak-inna i…” 

                Careɣ tiṭ-iw si cqayeq n tewwurt-nni n beṛṛa aεeẓẓug i yi-d-yessenεet. Tuɣ-itt ur tzemmem ara. Walaɣ kra n lxalat d telmeẓyin. Ta tqeddec, ta tettzeεbil. Mer anda nniḍen i tent-walaɣ, ur d i-tettak ara yakk tedmi-w ad tent-in-afeɣ anda teččuddu tmetti ticrurin, am wakka i yi-d-yenser wawal. Xuḍi tameṭṭut d tameṭṭut, akken tebɣu tili, ama meẓẓiyet ama meqqret, meqqer ccan-is. Anda tebɣu tili, ama din ama anda nniḍen, tuklal leqder. Ini-asen akka tura keččini! Ula d leqhawi, ur tent-id-iṣaḥ ara ad kecment ɣer-sent, ad serrḥent xersum i waman n tasa, xellefεad a ttbaren. Lḥasul, gziɣ ɣef wacu i yi-d-yesmeεni winna. Nniɣ-as deg wul-iw, di tmura irebḥen, un récéptionniste reçoit bien. Maεlinac! Akken yella wass, ad t-yeks umeksa. Nekk ṭṭfeɣ kan deg wawal-nni i d-yessaɣen seg wayen walant wallen-iw : “Nniɣ-ak a cousin, walaɣ-tt-id syihin mi d-tekcem tura hah.

- La d ak-qqareɣ, ur d-yekcim ula d yiwen ɣer da segmi neldi. D kečč i d amezwaru i d-tefka tewwurt-ihinna i k-id-yegren. Ma testufaḍ kečč, nekk ur stufaɣ ara.

                Σeddaɣ kemseɣ-as lemleḥ ufus skimi. Fkiɣ-as zunakit ciṭ n tjeεεalt. Kra iṭenṭunen kan d-yeddan deg ufus bbɣeɣ ɣer lǧib. Timital-nni, ttnuzunt s usurdi; ur uklalent ula d apurbwar yemden. Ihi fiḥel ma semdeɣ-as arcaq.

- Ax! Sew yiwet lakruc sɣur-i. Ur ttagad a cousin, nekk mačči seg werbaε-nni. Ur d akuntrulur, ur d amekkwas, ur d win yestufan. D tameṭṭut-iw kan i ḥwaǧeɣ. Ayen nniḍen uma riɣ-as. Dadda-k yexḍa ssuq n tlufa. Tiyennatin-agi ur tent-nnumeɣ, ur d i-terri tmara ad nadiɣ fell-asent.

- Amek-itt tmeṭṭut-agi-inek? Isem-is?

                Yeldi leqjer n la caisse. Σuddeɣ ad yerr ɣer-s iṭenṭunen-nni si t-recqeɣ am uḍebbal. Uhu’! Widak ideffes-iten ɣer tǧuxriṭ-is. Mer yeqqin taεmamt, ahat ad ten-yafes deg-s. Yessufeɣ-d yiwen uttafttar. Yeldi-t. Zun yessen ad iɣer wergaz. Yeḍreḥ-it-id sdat-s, ad inadi ma tella deg wumuɣ n wid yekran tixxamin deg usensu-nni awraɣ. Σewqeɣ amek a s-rreɣ.

- D acu ad ak-iniɣ?!”

                Ad s-iniɣ, ur zmireɣ ara ad k-tt-id-weṣfeɣ, abbuh! Ih. Tinna ttagint wallen-is ijebbden iẓri-w am ddkir ɣer-sent kan, ammar ad waliɣ mliḥ amek iga wudem-is. Mer ad s-iniɣ akka i winna, d tawaɣit. Ur ifehhem bunt. Amek akka ur ssineɣ ara lewṣayef-is? Ma nniɣ-as ur ssineɣ ara ula d isem-is, d tawaǧit nniḍen. Ad d-yeddem ɣer-i adebbuz-nni urqim i yi-ḍehren iεelleq am umextaf deffir-s deg wadeg n tfelwit. Medden ttarran tajmilt i yinaẓuren yessunnuɣen iṭabluten, nutni ttεelliqen idebbzan d lesyuf di tesga. Ttaǧan-ten din s udem ufus. Srusun-ten i lmendad, anda a ten-awεun, ah. Ma yella wi ten-yesserfan, ad t-ddzen neɣ ad t-cellḥen s yemrigen am widak.

                Nekk, nniɣ-ak, ur stufaɣ ara i wemqelleε d umerẓi. Limer ad t-εandeɣ, ad texnez. Maca ur yuklal ara ad bbasiɣ fell-as. Yerna ula d imastanen, ḥala abugaṭu ara yi-sḍellmen ara yafeɣ. Ugar a yi-d-yinin, d kečč i yewwḍen azrem s axjiḍ, ara d-ineḥlen fell-i. Unzeɣ i yir tegnit i yi-d-yessemlalen d yir lxelq am win. Smehmiheɣ-as kan. Sqewqiweɣ. Awal ur yeddi d gma-s. Netta yehmel-iyi. Ur d as-temzig ara deg wayen i sxertumeɣ. Tuɣ-it yufes anzaren-is deg uttafttar-nni yettani s uḍad-is am unelmad uɣerbaz amenzu. Ziɣ yessen ad d-iɣer ismawen. Yuɣal yezzaken-iyi-t-id : “Wali s wallen-ik a kuza, ur tris ula d yiwet tmeṭṭut di la list-agi n wass-a. Ula d yiwen yisem yettfakan s “a” ur t-nuri ssbeḥ-a. Ma yeḥma ugellar-ik kečči, iqerray n yetbiren-inna werεad ḥmin iwakken ad krun tixxamin s tyuga si tura…”

                Simi yi-d-yenna akka, yeḍher-iyi yewwi afus-is skimi ɣer ddaw leqjer-nni uɣur yerra attafttar-is. Sliɣ i kra yeẓẓenẓen am rravay. Dindin gren-d sin iεejguren si tewwurt-nni n berra aεeẓẓug. Lsan-d ikustimen imellalen, iligaten iberkanen akk d warkasen iwraɣen. Ttemyakken anzi am sin yesɣan. Ad s-tiniḍ d akniwen, seg yiwen ufareẓ i d-frurxen. Ad iniɣ d les videurs mačči d le comité d’accueil. Xas cebbḥen-d akken, ur d iyi-teεǧib ara lḥeṭṭa-nni-nsen. Nniɣ-as i urisipsyunist-nni : “Ssuref-iyi ttxil-k a cousin. Ruḥeɣ deg-sent. D allen-iw i yemzennaden, ɣilleɣ d nettat i d-walaɣ.” Dɣa znukkreɣ-d syin am win a d-yerḍen di tmeɣra. Ur yečči seksu, ur inezzeh iḍebbalen.

               

                Mi kkreɣ ad d-fɣeɣ, sliɣ-as mi sen-yenna i sin-nni : “Ula d wagi d yir weṭṭa i yuɣ. Yesseɣzef-as amrar almi yefsi neɣ ahat yeqmeḍ-as-t almi tesseɣres. Iɣil ad tt-id-yaf ɣur-neɣ la teznuzuy taεeṭṭart…”

                D lmestufat i yi-tt-yekksen. Yerna nniɣ-ak ur yuklal ara ad ḥeṣleɣ di lǧerra-s; wanag ad as-mleɣ tiquranin; neɣ xersum ad asen-zzuɣ kra n tefleflin dinna alamma zeεqen ula d itbiren-nni i la ileqqḍen kawkaw, zerrin-t s lbirra. Yehwa-yi kan sṭeεwiceɣ. Netta d tugdi i yugadeɣ sin yesɣan-nni ad iyi-ɣettlen. Weḥd-i ur d asen-ttizmireɣ ara. Mer ad iyi-zzin, a yi-dabin; ad iyi-kkaten alamma ttfuḥuɣ. Ihi fiḥel ma inezzeh wi ixaqen.

                Kkiɣ tawwurt. Ula d akken, ur s-briɣ ara i usirem. Ggulleɣ ar d nadiɣ ɣef tmeεmuct-iw ulukan s weḥnunef d usedderdef.

 

Racid n Tiɣilt

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023       

      Chroniques –Timkudin :  

 

Ass-a kra din amzun yenxeṛ

 

sɣur Ameziane Ait Belkacem

Ass-a kra din amzun yenxeṛ.

Tallit n wass-a d taseṭṭaft, di tebrek tugar iselwan; d taseggant tesukkes-d i temlel , ta tjebbed ta tkerref d tayuga ur ţwaqanent.

Tudert ifulkin nejjem udem-is, ula d nnat-is iɣab tanila-s ur tban sani.

Ussan meṛṛa sullsen am wuḍan i ɣef sberbrent tillas, mi negmen ticci dɣa din i temɣumbbas, am win yeggulen deg iṭij ur d-yenqir.

Yal ass igellu-d s taffa n tlufa; kksent i wemdan tizeṭ, itezzi itenneḍ iɣisi n tafat mačči yennunet-d, yezga d asmeglez s wallen, asḥisef yuɣal-as zun d tiram. Yeţara ifeẓ i wayen yezrin ; am win yennan : tifrat tezdeɣ izri ɣer tura ur d-tjebbu.

Tidmi-s amzun tefka mayna, terfed ifassen, yessers tagecrirt, yefka azuɣer ibedd d lɣerḍ i wid t-yeḥtalen s tyitwin.

Yesred meṛṛa, sellaw am win yeffeɣ usirem , neɣ am wesɣar i deg ṭṭsen waman; yeẓmek yeţak anzi ar yimɣi isumm uɣurar, yedda di llem n tkerkas, tuɣal ddunit-is d tukmict, isemday kan tameẓẓuɣt i wallaɣen usbiḍen.

Tagwniţ diri-ţ wissen tameddit-is amek ?

 

Ameziane Ait Belkacem

 

Taddart-iw

 

sɣur Moh Cherbi, 15-07-2020

 

Taddart-iw am aṭas n tudrin n tmurt n yeqvayliyen. Axxam-is amezwaru teẓẓa-t di tqacuct n tizi ... Tizi nni icuvan taɛrurt n welɣem amecṭuḥ i wumi qqaren IVEL. Ssin i d yekka yisem-is n wass-a : Tizi ivel(ivey).

Ixxamen-is mḥennacen wa ɣer wa, iwakken ad mḥaraven,ad zdin tagmat ig laqqen i tudert n imesdurar. Taddart-iw tevna am temdint. Tesɛa iverdan imuqranen, izenqan, iderman,tizenqatin. Tesɛa ula d laɛziv d ineṭḍen tineggura yagi ɣer tlemmast in taddart. (Taḥeccaṭ, taɛwint, tala ggeɣzer war tigra... ).

Tineggura yagi ugut n imezdaɣ-is ǧǧan-tt... Unagen ɣer  Fransa,neɣ ɣer Kanada (Canada). Maca yal aẓɣal deg imuras ṭaqa deg-sen ttuɣalen-d ad sɛeddin kra n wussan deg wamkan anda d lulen.

Taddart nneɣ tveddel mačči d kra. Ixxamen nni yedlen s uqermud azeggwaɣ d irnan sser i tizzegzewt n igenni yebbwi-ten uḥemmal n tɣerma tamaynut.

Taddart nneɣ am waṭas  n tudrin n tmurt n yeqvayliyen. Amezruy-is ɣezzif. Idles ɣef waydeg tevna yekka-d si tɣerma taxatart, tamuqrant n wegdud Amaziɣ. D agerruj n igerrujen. Timucuha, timseɛraq, isefra,uraren...  D tamerkantit d tamesvaɣurt di yal taɣawsa. Zik, tudert di taddart-iw tevna ɣef wakal. Am akken id yenna umyaru M. FERAOUN, "amerkanti di taddart, d win yesɛan tayuga n izeggaren". Imi tudert tevna ɣef wakal, imdanen fkan-as azal i tfellaḥt...  Ttmeggilen, fersen ; tteẓẓun...  Imir tilwa faḍent,aman ttcercuren di yal amkan...  Di tegrest tizemrin knant seg uzemmur, di tefsut lexlawi cebbḥen s ijeǧǧigen, deg weẓɣal timeɣrusin ttzuxxunt s yal ṣanf n tvexsisin, ta d ajenjal , ta d taɛemrit, ta d zit lxadem... Tikermusin rant afrag i tevḥirin di tmizar, rif n taddart... ɣas tudert tewɛer, agdud yennecraḥ... Segmi ara d icreq yiṭij ala ma yeɣli yal wa yelha-d d cɣwel-is.

Taddart-iw, ḥemleɣ ad aruɣ fell-as. Imi vaɛdeɣ fell-as , i wakken ad kseɣ lxiq i wul-iw, ttaruɣ i wakken ad dhuɣ ...

S immal ttaruɣ simmal tettvan-ed tayri, tasa iyi cudden ɣer wakel  n yemrawen-iw. Cwiṭ d asmekti, cwiṭ d tasekla, aṭas d tayri. Mara qimeɣ zdat n uselkim, imeslayen d iɣellin ttawin iyi armi d tiɛcac(timravḍin) ,tedduɣ ddac ddac am inevgi; alama bḍeɣ ɣer wennar n At Aɛli (la mairie). Ssin ttnadiɣ azniq azniq weḥdi am uderwic n yiḍ ttnadiɣ ad d mmagreɣ temẓi-w neɣ ad d mmagreɣ ayen ttuɣ... ɛeddan aṭas n iseggwasen...  Allen zrent di calwaw... Allaɣ iteddu s tasa d wul n leḥmala nni ǧǧan wussan n temẓi.Asmi akken nettazzal deg izenqan amzun d imnayen...  Ya ḥettra a zik nni... Yal aẓru, yal tabburt (ger tid i d yeqqimen) ḥekkun iyi-d ayen wer ǧǧin ttuɣ... Agerruj yefren deg walleɣ-iw tettuɣalit-id tudert...

Tikwal ttmeslayeɣ weḥdi am uderwci nni n yiḍ , winna yettarun isefra yesduqqusen...

Tikwal ttmeslayeɣ d yeẓra, d ixxamen, d iqermuden i d yeqqimen i d yegwran. Ḥemleɣ aṭas taddart-iw. Tessawal iyi-d yal ass, tjebbed iyi am dkir.

Tikwal selleɣ-as teqqar iyi-d ḥemeɣ-k. Ula d nettat tḥemmel iyi... Teẓra di taggara n wass deg rebbi-s ara ɣliɣ... Mazal iyi d amsedrar ɣas di temdint i d kreɣ... Allaɣ-iw yezga di taddart.

Ɣurwat ad as tinim d acu akka n tizit i tyeqsen, neɣ d imeṭṭi n yilem ig jerḥen ul-is. D tamurt id yessawalen, d taddart-iw id yettevanen ger wallen-iw kra n tikkelt ma ara d greɣ nnehta n tasa... Tasa, d ayen yettcuddun s akal.Taddart-iw d tinexsas, d imeṭṭawen n lferḥ, d taɛwint n tudert. d awezɣi ad ak iruḥ ula d yiwen n umeccaq n tɣerɣert nni anda akken i d suɣeḍ tikkelt tamezwarut asmi akken i d luleḍ. Taddart-iw teččur d sser. Cvaḥa-s wer ǧin ttufiɣ anda nniḍen... Nudaɣ  aṭas n tmura deg umaḍal , nudaɣ tudrin d temdinin , walaɣ timura yeffulkin, am taddart-iw ur ufiɣ ara. ɣas suref-iyi ma ttuɣaleɣ-d d gwawal-iw, ḥemleɣ aṭas taddart-iw.

Tikwal qqareɣ-as ad ɣunzuɣ taddart-iw kra n wussan neɣ ahat akw kra n wagguren... Cwiṭ kan ad d esṭevṭuv s imeẓẓuɣen-iw... Teqqar : Anda akka terriḍ allaɣ-ik ? Aɛni tufiḍ tin di yifen... Aha kan ar asmi ara d uɣaled... Ad ak sserwiɣ akussar d usawen. Awi-d kan yidek iṣebbaḍen iǧehden. Ma ulac ad ḥfun iḍarren-ik. Tenwiḍ am asmi akken meẓẓiyeḍ tettazaleḍ kečč d imeddukal-ik seg wezniq ɣer wayeḍ. Tura ad d aliḍ yiwet n tikkelt si Tḥlluṭ alama d avrid bwadda neɣ ahat ad kemmelḍ ar taqaɛatt n iḍebbalen dɣa din ad feclent akw laɛḍam-ik. Ma tsubbeḍ di tkussart n taɛwint mi tebḍeḍ ar ddaw tmeqvert nwen ad d afeḍ iman-ik teccucfeḍ si tidi... Maca ur ttagwad ara... Ma ara d uɣaleḍ ad k awiɣ ger iɣallen-iw ad d nadiḍ amkan k ihwan mebla ma tfecleḍ...  Ur ttagwad ,akken i di tḥemmleḍ ik ḥemmleɣ.

Twala-m. Nekk d taddart-iw nettqessir,nḥekku-d ɣef zik, nettemyekkas lxiq. Nemḥemmal mačči d kra. (Moh Cherbi... Yettkemmil... à suivre..).

Moh CHERBI, PARIS, ass n 15  Yulyu 2020.

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023

 

 

 

L’étude :

 

L’intertextualité  dans  le  discours  romanesque  kabyle à travers le roman d’Σmar MEZDAD

«Iḍ d wass»

 

 

Fadila ACHILI, Département de langue et culture amazighes Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

 

Le proverbe constitue une forme d’expression incontournable dans la culture kabyle. Il est un mode narratif qui reflète avec fidéli la texture socio-économique et idéologique de la socié kabyle. L’utilisation substantielle par l’auteur Amar Mezdad du proverbe dénote un intérêt immuable pour la culture et à travers elle le discours social. Sa présence dans l’œuvre, objet de cette étude, ouvre l’univers du lecteur sur une multitude de valeurs sociales qui constituent les fondements de la socté kabyle.

L’incorporation du proverbe au texte romanesque dessine les contours de l’édifice culturel auquel appartient lauteur. Par des citations, l’auteur rapporte des proverbes qui sont rattachés à une réalité préexistante mais qui lui a permis de s’exprimer plus authentiquement sur la réali sociale et culturelle.

Le travail qui suit  s’inscrit  dans  une  tentative  danalyse  portant sur la présence des proverbes dans l’œuvre Içl d wass de Amar Mezdad à la lumière de la théorie de lintertexte. L’étude consistera à présenter un corpus de proverbes et de montrer comment l’auteur  à intég des textes appartenant a la tradition orale dans sa première expérience romanesque. L’analyse de ce corpus nous aidera à mieux comprendre  comment  une  œuvre  présente  convoque  d’autres  œuvres absentes. Il faut signaler que l’auteur ne c’est pas limité uniquement a ce seul type de discours, on retrouve d’autres formes d’expressions telles que le conte et la chanson mais nous nous focaliseront principalement sur les proverbes en termes de contenu et de fonctions.

Aucun livre n’est exempt de référence à des écrits antérieurs. En effet, il est vain d’attester qu’une œuvre littéraire puisse être une entité indépendante des autres et ce en dépit dune valeur littéraire incontestée. La littérature ancienne est riche d’œuvres qui renvoient à d’autres. Loin d’être exceptionnel, ce phénomène est connu dans le milieu littéraire contemporain sous le nom «d’intertextualité» et fait l’objet détudes par des écrivains et des critiques.

Malgré leur déni de la dimension sociale dans le texte littéraire, les Formalistes Russes ont éparmi les premiers à se rendre compte de l’interférence entre l’élément social et le texte littéraire particulièrement au niveau linguistique. Yuri Tynianov évoque cette interaction car, d’après lui la vie sociale entre en corrélation avec la littérature dans son aspect linguistique avant toute chose.

En tant que phénomène non littéraire, les textes oraux peuvent constituer une matière que l’auteur peut modeler selon les règles du système littéraire, de façon à construire des œuvres en partant d’images réelles tirées de la langue parlée et des émotions qui sont indissociables du discours . Lauteur les retisse ensuite par l’intermédiaire de  « ruses mimiques » et de prononciation.

L’attachement des Formalistes à lindépendance du texte ne leur a pas permis d’accéder au niveau de la théorisation et a borné ce concept dans l’abstraction.

C’est Mikhaïl Bakhtine qui a donné pour la première fois forme et précision au concept dintertextualité en tant que principe procédural d’analyse ; il le baptise « Dialogisme ». Il pense que le roman, comme tout phénomène présentant une multitude de styles, de langues et de sons, dévoile à l’analyste quelques unités hétérogènes de style à des niveaux sémantiques différents, et sujets à de diverses règles linguistiques (). Ces unités hétérogènes s’imbriquent en intégrant le roman pour créer un mode littéraire harmonieux et se soumettre à une unité de style supérieure qui administre lensemble (). Le style romanesque est donc une compilation de styles, et la langue du roman une gamme de langues1.

Cependant, l’exposé de Mikhaïl Bakhtine ne peut être qu’une férence à l’interaction linguistique dans le texte romanesque, ou à l’interférence des contextes et l’existence de voix autres que celle de l’auteur et du narrateur. Dans ce sens, sa finition paraît nébuleuse et approximative.

 

Le concept d’intertextualité n’a pu être fixé et étymologiquement fini quen 1960 par Julia Kristeva, qui l’a introduit pour la première fois dans la  sphère  littéraire. L’intertextuali devient alors un phénomène bien réel. Les écrivains eux-mêmes en sont conscients. Mallarmé finit la littérature comme un processus troactif. J.L. Borges affirme que toutes les œuvres littéraires sont l’œuvre d’un seul auteur qui est intemporel et anonyme 2. Ceci signifie qu’à travers sa trame culturelle, la société contribue à la construction des textes et que linconscient de l’auteur interfère souvent dans une composition qui concoure à lélaboration des textes. Des bribes de mémoire remontent souvent à la surface pour façonner les œuvres littéraires. Quant à Gérard Genette, l’intertextualité revêt des formes qui sont : la citation, le plagiat et l’allusion.

A travers l’étude du roman Içl d wass d’Amar Mezdad, nous avons constaté une présence notoire de formes d’expression non écrites .Ce patrimoine constitue un corpus dont les textes nous renvoient à une férence qui n’est ni celle de la lecture ni de l écriture et de la transcription. Ce lègue littéraire nous le considérons comme

un arrière-plan culturel référentiel qui a servi de plateforme à lauteur

dans la construction de son œuvre. La présence de ces formes d’expression a engendré une interférence non seulement au niveau du vocabulaire mais aussi de la structure. Cette présence se marque sensiblement par la citation.

La citation ou le discours rapporté peut s’exprimer par le style direct qui fait appel à des signes de ponctuation comme les deux points et les guillemets qui déterminent textuellement le début et la fin du passage rapporté. La citation du discours direct suppose la répétition du signifiant du discours cité, et en conquence, la séparation des deux emplacements de prononciation : le citant et le cité 3. La citation s’effectue également par le style indirect qui marque la suppression des signes de ponctuation. Si le discours direct suppose de rapporter les signifiants, le discours indirect admet que c’est le signif qui doit être rapporté.

 

La citation qui nous intéresse ici est le discours rapporté qui ne découle nullement du génie créatif de l’auteur mais qui est rattaché à l’univers populaire oral et à sa culture. Grâce à cet univers, l’auteur puise sa substance pour formuler son expérience romanesque pionnière qui implique les dictons, les proverbes, les maximes. C’est ainsi que la citation ne se limite pas uniquement à ces modèles de discours même si elle natteint pas cette densi dans l’évocation.

Selon Greimas, les proverbes et les citations se distinguent clairement de l’ensemble de la chaîne de locution par un changement d’intonation ; celui-ci nous laisse l’impression que le locuteur abandonne volontairement sa voix pour emprunter ces dires. Un proverbe ou une citation paraissent comme des éléments d’un code spécial, insérés dans le message échan4.

Les proverbes, les maximes et les dictons ne peuvent pas être cantonnés dans des dimensions spatiales ou temporelles, même si on admet qu’ils nous renvoient au passé pour en tirer des leçons. C’est un système linguistique constitué de dires et de faits issus du génie populaire. Quand bien même ces formes de discours n’auraient pas d’auteurs connus, leur pouvoir linguistique s’érige paradoxalement dans la société kabyle au rang de droit commun ; il [le proverbe] fait office de contrat social 5 entre les individus.

A des fins éducatives et dagogiques, les proverbes et les maximes sont exprimés en rimes afin de les rendre plus faciles à mémoriser, plus convaincants pour  l’auditeur,  plus  facilement diffusables dans l’espace et dans le temps. Ils constituent l’une des rares formes d’expression à même de refléter avec honnêteté la pensée et le mode de vie des villageois kabyles à travers les générations 6.

Leur pouvoir sur la parole est irrécusable compte tenu de leur fonction exclusive qui est d’apporter l’argumentation à une analyse, la validation à un raisonnement ou encore larbitrage de situations sociales diverses. Le proverbe remplit ainsi la fonction de preuve irréfutable qui met fin à tout litige verbal.

Mais la migration de ces proverbes et citations de l’oral vers l’écrit marque un changement dans la structure phonétique du proverbe qui interagit avec celle du texte lorsque l’auteur omet de les

désigner comme c’est le cas dans I d wass.

 

L’exposé qui suit est un ensemble de proverbes, maximes et dictons qui constituent des éléments fondamentaux dans l’œuvre d’Amar Mezdad. Il est utile de signaler qu’aucune séparation n’a é faite entre le dicton, la maxime et le proverbe car le Kabyle ne fait aucune distinction quant à leur utilisation. Ce dernier puise dans le passé des sagesses dont le contenu exprime la quintessence des expériences des aïeuls pour étayer une expérience présente. Le Kabyle instrumentalise le proverbe, la maxime et le dicton pour  servir  le même objectif.

 

Ce qui suit est une illustration globale des différents proverbes, maximes et dictons tels représentés dans le roman de Id d Wass.

 

 

 

TABLEAUX     :   http://www.ayamun.com/Tableaux_intertextualite.pdf 

Suite à l’analyse du tableau, il ressort que les dictons, proverbes et maximes rapportés à titre de citations ont conservé leurs fonctions fondamentales qui sont de consolider les dires et souligner l’ironie ou la moquerie pour ceux qui à la base incarnent cette fonction qui est rarement citée dans ce roman.

Les proverbes rapportés ici ont préservé aussi bien leurs significations que leurs fonctions car malgré l’abondance de cet héritage oral, lauteur narrateur, qui en est conscient, s’est gardé de tout usage abusif qui tendrait à soigner le style et agrémenter le texte plutôt qu’à le valoriser en profondeur, garantissant ainsi une parfaite réception par le lecteur, et en même temps une accréditation des vérités intemporelles autour desquelles les valeurs, la morale, le comportement social et les croyances des individus se sont organisés. Youssef Nacib qui a étudié et qui s’est intéres de près aux proverbes kabyles ,assimile le proverbe à une étincelle qui éclaire les situations ambigües et fait office de clé qui ouvre des portes infranchissables. Cette sagesse, léguée par les ancêtres, incombe à la descendance le devoir den faire un bon usage7

Dans I d wass, les proverbes sont inscrits dans un contexte narratif. Ils constituent un rempart important dans le discours romanesque. La place que leur confère l’auteur dans son œuvre et leur utilisation copieuse tout au long du texte traduit un intérêt indéniable pour  le  discours  social  et  la  transcription  de  la  réali à  travers l’héritage  culturel  que  composent  les  maximes,  les  dictons  et  les proverbes. Ces derniers sont tous porteurs de substance et de connotations transposables dans le contexte social.

Il semble évident qu’à l’instar de tous les proverbes du monde, les proverbes kabyles sont le produit spontané de situations vécues. Nonobstant leur caractère contradictoire en général, leur complémentari dans la composition de la société dont ils sont issus n’est plus à montrer.Ils reflètent la rité de cette socté à même d’y tenir le rôle pédagogique pour lequel ils ont é produits.

Paradoxalement, il semble aussi que le proverbe soit un surplus au niveau du discours. Son rôle étant à priori accessoire, il est exploité dans un but confirmatif afin d’apporter aux dires des dimensions mantiques irréductibles. Si le proverbe a le mérite délargir le corpus du texte et son espace narratif, sa suppression n’alre en rien le discours où il est inséré.

L’auteur narrateur utilise les proverbes dans le roman dans un contexte narratif et ne rapporte que rarement des citations exprimées par ses personnages. En puisant directement et textuellement dans les proverbes, dictons et maximes, l’auteur, à linstar des écrivains et hommes de lettres, limite l’usage des signes de ponctuation tels que les guillemets, et conserve ces formules orales en manipulant certains proverbes et dictons. Dans ce cas, l’auteur narrateur intervient pour finir le type illustratif pour ses passages narratifs rapportés, en s’appuyant sur des expressions qui dévoilent leur nature oratoire et leur origine populaire. Ainsi, il annonce que les dires rapportés sont puisés dans un passé absolu pour valider son argumentation et qu’il ignore la paternité de la situation référentielle qui en est à l’origine. Parmi ces expressions, on peut citer :

-  Qarren : on dit.

-  Akken qqaren : comme on dit.

-  Degmi qqaren : c’est pour cela qu’on dit…

-  Akken qqaren deg wawal : comme dit le proverbe.

-  Iqqim-eddeg-wawal : le proverbe est res à nos jours.

-  Seg wass-nni id-iqqim wawal-a : Cette sagesse est restée depuis ce jour-là.

Nous constatons à d’autres emplacements plus nombreux du discours labsence totale de signes de ponctuation. En dépit de l’indépendance structurale des proverbes, dictons et maximes par rapport à la structure-mère du roman, le lecteur qui n’est pas init à cet ritage culturel ne peut les déceler et objectivement, les séparer de la structure générale du texte.

me en ayant généré des transformations sur la structure oratoire (phonétique), le passage des proverbes de l’oral à l’écrit fait que certains proverbes et maximes paraissent, en labsence de signes de ponctuation, comme faisant partie de la structure-mère du texte. Le passage narratif suivant est un bon exemple :

« Agerbuz-a d ayurru. Tagara ad yuyal s akal Ikka-d seg-wakal ad yuyal s akal ».

La  citation  dans  ce  passage  narratif  repose  sur  l’invocation

d’une maxime porteuse d’une connotation religieuse : Ikka-d seg- wakal ad yuyal s akal (A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons).Cette citation sert un objectif argumentatif pour des dires

antérieurs sur la mortalité de l’être qui a é créé de la terre et retourne

à la terre. L’auteur confirme sa maxime par cette sagesse inspirée du Coran afin de consolider implicitement ses dires.

Certains proverbes ont été détournés de leur construction originelle et ont fusionné avec la structure globale du roman au point de perdre leur propre structure et dentraver chez le lecteur, non initié, toute possibili de distinction entre le proverbe et le reste du texte.

 

C’est  le  cas  de  ce  proverbe  revisité  par  l’auteur  au  point  de  le confondre avec ses propres créations :

« Ma yuli wass, ma ttsen waman deg yeyzer neţţat ur tettis ». La structure fondamentale de ce proverbe est la suivante :

« Ur iggan, ar lama ttsen waman deg yezran ».

En éloignant le proverbe de toute preuve ou fait se férant à lui, l’auteur narrateur a procédé à une modulation de ce proverbe en modifiant l’agencement de sa structure pour l’intégrer dans celle de son texte au point de détourner le proverbe de sa structure dorigine.

L’insertion de proverbes en dehors des signes de ponctuation transcrits ou phonétiques tels que l’intonation et la pause, conduit souvent à une interaction totale entre la structure du texte et celle du passage intrus. Cette interaction est imputée au fait que l’auteur ait rapporté des expressions toutes prêtes puisées dans son entourage, telles que les proverbes d’usage courant, les vieilles maximes et autres compositions parlées qui lui sont familières. Ces structures oratoires flexibles et remodelables sont maintenant « prêtes à l’emploi » dans sa production romanesque et ne nécessitent plus de reproduction littérale avec la structure et l’agencement originels. En ce sens, elles fusionnent avec le texte hôte et seffacent à même de troubler le lecteur qui ne connaît pas leur substance orale et populaire et qui se retrouve dans lincapacité de les celer. Le passage vers l’écrit de ces proverbes et maximes oraux dénature leur « être » en corrompant leurs particularités phonologiques et morphologiques. Ils se fondent -et se confondent- dans la structure intégrale du texte.

La conversion vers l’écrit de ces formes d’expression qui sont restées très longtemps dans l’oralité n’a pas produit de dislocation ou de rupture dans la structure du roman. Par conséquence, cela n’a pas alté les performances orales de l’auteur en évitant de créer une désharmonie avec la langue adoptée dans lécriture de son texte. Celle-ci semble plus proche de la langue parlée autour de lui et sa langue décriture représentera dès lors une extension logique de celle de la litrature orale rapportée d’où la facili pour l’auteur la transmission et au lecteur la réception.

La langue narrative adoptée par lauteur dans son œuvre la érigé au même niveau de perception que ses lecteurs. En effet, ils s’identifient tous dans le même modèle linguistique dans lequel ils s’expriment oralement, surtout qu’aucune différence fondamentale ne se dégage entre la langue du discours présent et celle du discours rapporté, ni même celle que hiculent les personnages de l’univers fictif de son roman.

Hormis ce qui est indispensable à l’expression, l’auteur est l’un des  rares  écrivains   qui   ont   résis   aux   structures   baroques ou nouvelles de la langue et ont op pour un style d’écriture singulier caracrisé par la clar et la simplici des mots, lintelligibilité de la phrase, son originali et l’accessibili du mot usuel. Ce réalisme dans l’écriture a épargné au lecteur le fardeau de la recherche fastidieuse du sens des mots. Ceci a permis également à l’auteur de relater son histoire, faire passer son discours à même d’obtenir un feed-back et une expression plus authentique de la réali sociale et culturelle qui lui ont inspiré le sujet de sa première expérience dans l’écriture romanesque.

 

En conclusion, l’insertion des proverbes dans le roman de Amar Mezdad renvoi le lecteur à un référentiel spécifique et à un temps qui n’est pas celui de la parole ni celui de la lecture. Son intégration revêt la forme de la citation, rare sont les proverbes qui sont citée à titre d’allusion. me lorsque les proverbes ne sont pas annoncés et délimités par les guillemets ou par un prologue dont lauteur-narrateur se sert comme formule pour designer la nature du texte absent, le lecteur s’oriente vers des vocables qui l’aident à déterminer la nature du texte cité.

La présence du proverbe kabyle en tant que structure textuelle indépendante qui est convoquée par lauteur pour généralement remplir une fonction consolidatrice, ne constitue pas une structure influente dans la trame du roman car souvent elle sert le discours plus qu’elle ne sert l’histoire. Dans ce cas de figure, elle ne représente qu’une simple dégression sans valeur structurale qui n’altère en aucun cas la structure du texte.

L’utilisation abusive des proverbes par lauteur reflète une correspondance entre le roman et la alité. En plongeant dans cette forme  d’expression  populaire,  lauteur  met  à  découvert  son  souci  de garder à la fois une passerelle avec ses lecteurs et au même temps son intérêt immuable pour le discours social.

 

Références bibliographiques

-                 Bakhtine Mikhail, le discours romanesque, p36.

-  Borges JL, fictions, Gallimard, 1962, P48.

-                 Maingueneau  Dominique,  éléments  de  linguistique  pour  le  texte litteraire, editions Bordas, paris, 1990, p85.

-  Greimas AJ, du sens, essais sémiotiques, du seuil, 1970, P305.

-                 Nacib Youssef, proverbes et dictons kabyles, éditions andalouse, 1990P13.

-  Ibid p 95.

-  Ibid, p 36.

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023       

      L’article :

 

Hérésie, acculturation et nationalisme des Berbères Barġawāța

par Mohamed TALBI

In ACTES_DU_1er_CONGRES_D’ETUDE_DES_CULTURES_ MEDITERRANEENNES_D’INFLUENCE_ARABO-BERBERES

Heresy,acculturation and nationalism of the Barghawata Berbers(Tamasna,Moroe. co)-The Barghawata were the rulers of a kingdom (dynasty of Bana Tarif)which lasted for four centuries (124/742-543/1148).Their heretical movement has been regarded by both chroniclers and modern seholars as a gross distortion of Islam.The objeet of this paper is to put their heretieal movement in the perspective ofaceultura-tion and nationalism, Sueh an outlook is allowed by a thorough analysis of the sourees of information, leading to the following conclusions:

Although he may have been of Jewish originTarif embraced the Berber cause under the banner of Sufrite Khârijism, at a time when the Berbers were the vietims of Arab poliey.

The Barghawâta were not one tribe, but a community of various origins united by a nationalistie feeling.

The founder of Barghawatism was not Salih b. Tarif,but Yonus b.llyas and his suceessor Abu Ghufair.

They converted the people through persuasion, providing them with a prophet from among their own people, War-lyã Warà, and a Koran written in their languageas well as through violence.

The speaker goes on to analyse the unconscious process of formation of Bargha. watism, as a new ideology emerged through contaets with the East (Yanus bor rowed from Khârijism, Shi'ism and Arab mythology). Acculturation thus assumes the role of a weapon taken from the adversary and used to achieve national liberation.

Les Bargawâṭa avaient fait partie d'un royaume qui, né de la grande tourmente ḥàrigite du milieu du VIllème  siècle, n'avait disparu qu'avec l'avènement des Almohades (124-543/742-1148), réussissant ainsi à maintenir son existence, contre vent et marée, durant plus de quatre siècles. Ils occupaient, le long de la côte marocaine de l'Atlantique, la région de Tâmasnà, c'est-à-dire le plateau actuel des Chaouias entre Sale et Azemmour, Ces Berbères, dont la filiation tribale pose quelques problèmes, avaient frappé tous les anciens observateurs par leur haute moralité ,leur beauté, et leur bravoure, et ont déjà attiré l'attention de plusieurs chercheurs modernes, Ceux-ci, dans la foulée des anciens chroniqueurs, n'ont toutefois retenu de leur religion, attribuée sans discussion an prophète sâliḥ b. Ṭarif, que son aspect d'"assez grossière déformation de l'lslam ».

Le but de la présente étude est de situer la question dans un éclairage nouveau. Celui de l'acculturation et du nationalisme. Chemin faisant, nous aurons à rectifier quelques opinions, qui ont été trop rapidement admises et rapportées sans réserve à la suite de certaines affirmations douteuses de nos sources.

Ces sources représentent trois traditions dont la plus ancienne, celle d'lbn Ḥawqal, ne remonte pas au-delà de l’année 340/951- Ibn Ḥawqal se trouvait à cette date à Siǧilmâsa où il avait pu recueillir quelques renseignements sur les Barǧawâṭa contre lesquels un certain Muḥammad b.al-Fatḥ, connu sous le nom d'al-Sakir, prêchait alors en vain la croisade. Vient ensuite un tradition recueillie à Cordoue en 352/963, donc un peu plus récente. Cette tradition présente  néanmoins un intérêt capital, non  seulement parce qu'elle est la plus détaillée, mais surtout en raison de la personnalité de son auteur, Abú Salib Zammür, qui n'était autre que le Grand Prieur des Barǧawâța (Ṣaḥib Ṣalâtihim), dépêché en ambassade par Abū Manṣùr 'Isâ (341-369/952-980), septième prince de la dynastie des Banû Ṭaril, auprès d'al-Ḥakim al-Mustanṣir (350-366/961-976), Calife d'Espagne musulmane. Elle nous est conservée par al-Bakri, par Ibn Haldún d'après ce dernier, et par Ibn 'Idari d'une façon indépendante, comme cela ressort de la comparaison des deux textes rapportés explicitement d'après la même source avec quelques divergences imputables aux erreurs des copistes et à la manière différente de compiler. Une troisième tradition est attribuée à un certain Abû-l'Abbas Faḍl b. Mufaḍḍal b. 'Amr al-Madhigi, qui n'a pu être identifié, et donc chronologiquement situé. Elle est assez différente de la précédente, et est également rapportée par al-Bakri' et Ibn 'Idāri.'" Les récits d'Ibn al-Qaṭṭān'"---cité exclusivement par Ibn 'Idări'' -- de l'anonyme des Mafăhir al-Barbar, et d'Ibn Abi Zar, ne font que s'inspirer des différentes traditions déjà mentionnées. Nous verrons que ces traditions, dont l'une, celle d'Abū Șâlih Zammür, représente la version officielle accréditée par le quatrième souverain de la dynastie des Banū Tarif, sont loin d'être cohérentes. Toutes trois tardives par rapport aux origines du mouvement, elles n'ont retenu pour nous que des souvenirs confus, ou des interprétations volontairement déformées des événements, ce dont on n'a pas suffisamment tenu compte dans les études précédentes. Le fouillis atteint son comble chez Jean-Léon l'Africain qui confond l'hérésie des Barǧawāța avec celle-similaire mais beaucoup moins importante-des Ġumāra, qui avait eu lieu en d'autres temps et en d'autres lieux.

Le royaume des Banù Tarif- qui fut dominé par les Barǧawâța- était né de la grande explosion hâriğite, de tendance ṣufrite, qui avait secoué tout le Maghreb à partir de 122/740. Le chef du mouvement, comme on le sait, fut Maysara le Vendeur d'Eau (al-Saqqā'), dit Le Vil (al-Haqir). Ţarif le fondateur du royaume en question, était son compagnon d'arme. Il s'agit du même personnage qui avait joué un rôle déterminant dans la conquête de l'Espagne en y opérant, en Ramadan 91/Juillet 710, le premier débarquement de reconnaissance à la tête d'un “commando" de quatre cents berbères. Ce fait est nettement souligné par nos sources et parait être indubitable. Comme Kusayla, Tarif fut donc d'abord pour les conquérants arabes un allié et un précieux collaborateur, avant de se retourner contre eux. Les raisons de son retournement sont certainement à rechercher dans la politique d'humiliation des Berbères, de spoliation, et de discrimination raciale qui, à partir de la nomination de 'Ubayd Allah b. al-Habhāb à la tête de Kairouan et de 'Umar b.'Abd Allah al-Murādi à Tanger, avait pris une tournure particulièrement vexatoire et révoltante. Sa révolte était donc un sursaut de nationalisme opéré sous la bannière du Hariğisme ṣufrite. Ce sursaut l'avait mené jusque sous les murs de Kairouan, où il avait pu assister à l'effondrement brusque et inattendu des espoirs bârigites. Il eut du moins la chance, contrairement à d'autres chefs berbères, de sauver sa tête. Il courut dès lors se réfugier bien loin, dans le pays de Tāmasnā, où il fonda, dès l'année 124/742, le royaume à la tête duquel ses descendants se succédèrent jusqu'à l'avènement des Almohades.

Mais ce champion de la cause berbère, était-il lui-même bien berbère d’origine ? Certes, on ne peut s'arrêter aux affirmations qui lui donnent une origine arabe. Celles par contre qui lui reconnaissent une lointaine ascendance juive méritent de retenir davantage notre attention. Il ne s'agit pas en effet dans le cas présent d'une accusation d'ennemis, comme celle qui fut lancée contre 'Ubayd Allah al-Mahdi, le fondateur de la dynastie fatimide, et qui était destinée à l'avilir et à ruiner ses prétentions politiques en démentant son ascendance 'alide. Ici, on a l'impression que l'ascendance juive est plutôt évoquée comme un titre de noblesse et de gloire rattachant Tarif, le père d'un prophète, à la Maison d'Israël. C'est le Grand Prieur des Barġawāța, Abū Șālih Zammūr, qui souligne pour nous que Tarif descendait de Siméon, l'ancêtre de l'une des douze tribus juives issues de Jacob fils d'Isaak. Rien d'infamant dans tout cela. Aucune trace d'invention malveillante d'ennemis. Nous n'avons donc aucune raison d'écarter sans examen, comme on le fit jusqu'à présent, et contre l'affirmation explicite de nos sources, la possibilité d'une ascendance juive de Tarif. Cette ascendance n'a en effet rien d'absurde. Nous savons depuis longtemps déjà que le Judaïsme avait profondément pénétré au Maghrebs et en Espagne, bien avant le Christianisme, auquel il avait frayé la voie. Ibn Haldūn cite en particulier parmi les tribus du Maghreb extrême qui avaient été judaîsées les Gandalāwa, les Madyūna, les Bahlūla, les Ġiyāța, et les Banū Fāzāz. Il cite également les Garāwa, que l'on retrouve parmi les tribus bargawāțiennes. Cette liste, du reste, n'est certainement pas exhaustive. Les ancêtres de Țarif avaient donc bien pu être parmi ces Juifs émigrés de Palestine à la suite des grands malheurs qui avaient frappé leur peuple, et qui étaient allés diffuser au loin la religion d'Israël. Soulignons cependant qui si Țarif n'était pas originairement de souche berbère, il l'était certainement devenu par assimilation remontant à un très lointain passé, ce qui enlève tout fondement à l'argumentation d'Ibn Haldūn qui veut que le pouvoir ne peut échoir à un étranger à la race. Țarif n'était plus étranger.

Que penser maintenant de la nisba espagnole qui lui est attribuée ainsi qu'à ses descendants ? Abu-l-'Abbās Fadl b. Mufaḍḍal al-Maḍhiği nous explique que les descendants de Tarif portaient l'ethnique (nisba) de Barbäṭi, dont la forme Bargawāțī- d'où le nom de Bargawāța donné à leurs fidèles -n'est qu'une déformation phonétique. Cette explication est reprise, avec quelques variantes, par l'anonyme des Mafahir al-Barbar, Ibn Abi Zar', et Ibn Haldūn. Les Banū Tarif po ssédaient un château près de Sidonia (Šidūna), selon Ibn Abi Zar', et étaient établis à Osuna (Ušūna), selon Ibn Hazm.*' L'installation de Tarif en Espagne, où il avait dû recevoir lui et les siens des concessions de terre dans la région du Rio Barbate pour les récompenser de leur brillante participation à la conquête, n'a rien d'invraisemblable en elle-même, et peut trouver une confirmation indirecte dans une information d'Ibn al-Atir qui nous apprend, sans autre commentaire, que les rescapés de Balğ, gravement malmenés au Maghreb au cours de la révolte déclenchée par Maysara, s'en étaient pris aux Berbères établis à Sidonia qu'ils avaient copieusement massacrés et dépouillés de leur biens pour redorer leur propre blason. Cette rage, et le choix de Sidonia pour cible, resteraient en partie inexplicables si on ne les rapprochait pas des événements qui avaient eu le Maghreb pour théâtre, événements dans lesquels Tarif avait joué un rôle de premier plan. En s'en prenant aux siens et à ses biens en Espagne, Balğ assouvissait sans doute une vengeance et s'assurait un riche butin, faisant ainsi d'une pierre deux coups.

Je ne sais trop par contre quelle valeur accorder à l'évolution phonétique qui nous est proposée, et qui fait dériver le nom de Bargawāța de la nisba barbați. A priori, et en attendant l'avis des spécialistes, on peut dire toutefois que l'étymologie qui nous est proposée ne semble rien avoir de plus extravagant que celle qui fait dériver, comme nous le verrons, Yâkūš de Jésus, et qui est défendue par d'éminents berbérisants. En tout cas le rapprochement que l'on a cru déceler entre les Bargawāța et les Baccuates de l'Antiquité, signalés par le géographe Ptolémée (Ile s.ap. J.C.) et les tables de l'Itinéraire d'Antonin, n'est pas du tout évident. Ce qui demeure certain c'est que les Bargawâța n'avaient nullement constitué un groupe ethnique homogène. Les Chroniqueurs musulmans du Moyen Age hésitent à les rattacher à un groupement berbère bien déterminé. Le témoignage le plus sûr à leur sujet dans ce domaine est celui d'Abū Șâlih Zammūr qui savait certainement, étant un des leurs, de quoi il parlait. Il nous indique qu'au moment où il fournissait ses informations, c'est-à-dire en 352/963, les Banū Țarif, souverains du Tâmasnā, pouvaient réunir plus de dix mille cavaliers recrutés “parmi les tribus bargawāțiennes qui relevaient directement de leur autorité et professaient leur religion (qabā'il barġawāța alladīna yia yadīnūna lahum wa hum 'alā millatihim), tribus qui étaient les suivantes: Ğarāwa, Zuwāġa, Barānis, Banū Abī Nāșir, Manğișa, Banū AbīNūh, Banū Wāġmur, Mațģara, Banū Būriġ, Banū Dammar, Mațmāța, et Wuzk-sint” Parmi ces tribus les Ğarāwa, les Wāġmur, les Dammar, et les Matmața se rattachaient d'après Ibn Haldūn aux Zanāta, dont les Zuwāġa, et les Māțġara -tribu de Maysara -étaient des parents. Les Banū Tarif avaient aussi sous leur autorité, “parmi ceux qui leur étaient soumis et faisaient partie de leur royaume tout en restant fidèles à l'Islam (mi-man yadīnu lahum min al-muslimīn wa yandāfu ilā mamlakatihim)”, dix-sept autres tribus- dont Abū Șālih Zammūr nous fournit également la liste-   tribus qui pouvaient fournir près de douze mille cavaliers, et qui comprenaient aussi des Zanāta. Dans ces conditions il ressort sans le moindre doute que le terme Bargawâța ne recouvrait en aucune manière une formation tribale. La ligne de démarcation était nettement confessionnelle. Au sein d'un même royaume, né de la tourmente hāriğite qui avait favorisé toutes sortes d'amalgames, une dizaine de tribus d'origines diverses s'étaient distinguées des autres en adhérant à une nouvelle foi. Est-il dès lors absurde, à la suite du témoignage formel de nos sources, d'admettre qu'elles s'étaient désignées - ou furent peut-être désignées péjorativement ? - par un terme dérivé du nom, ou plutôt de la nisba, du fondateur de leur credo ? A priori cela est parfaitement plausible, et ce genre de fait peut être étayé de maints exemples dans l'histoire des hérésies et des religions.

Nous retiendrons donc que les Bargawața se définissaient davantage par leur confession que par leur appartenance tribale. Ils n'étaient pas une tribu. Ils constituaient une communauté née de l'acculturation au service du vieux et toujours vivace nationalisme berbère. Le catalyseur qui les avait d'abord unis fut le Sufrisme égalitaire et austère importé d'Orient. Il leur apprit, certainement avec force hadit à l'appui, que le pouvoir qui les humiliait et les exploitait était illégitime, et que la révolte était non seulement un droit mais un devoir. Tarif, nous dit Abū Salih Zammūr, était le roi (malik) des Zanāta et des Zuwāga. Entendons par là qu'il était leur chef de guerre. Il embrassa la cause de son peuple. Quelques difficultés avec le gouverneur d'Espagne, où il avait reçu des concessions, et quelques frustrations morales et matérielles l'avaient-elles ramené de Sidonia au Maghreb, et avaient-elles concrétisé par surcroit pour lui personnellement l'iniquité du régime instauré par les Arabes ? Cela n'est pas impossible. Quel seigneur, quelle que fùt d'ailleurs sa race, ne trouvait-il pas alors quelque motif de se plaindre ! Ce qui est certain, c'est que Tarif fut déçu par sa collaboration avec ses anciens alliés, et changea son arme d'épaule. Les revers, qui avaient vite succédé aux fulgurants succès, le rejetèrent vers le pays de Tamasnâ qui faisait peut-être initialement partie, comme l'affirme Ibn Haldūn, de l'aire géographique des Maṣmúda. Là, nous dit-on, “les Berbères le mirent à leur tête, et lui confièrent le soin de les gouverner. Il demeura fidèle à l'Islam jusqu'à sa mort.

Quand une étape plus décisive fut-elle franchie dans la même direction, celle qui consiste à mieux intégrer les idées reçues de l'extérieur pour mieux dégager la personnalité locale ? Quand est-on passé de l'adoption de l'hérésie comme catalyseur des aspirations nationales, à la création d'une véritable religion autonome ? A la suite de certains témoignages de nos sources on a pensé jusqu'à présent que le pas décisif fut franchi par Șâlih, le fils et successeur de Tarif. C'est lui qui aurait doté les Barǧawâṭa de leur religion nationale. Cette thèse constituait la version officielle des faits exposée par l'Ambassadeur d'Abū Manşūr 'Īsā b. Abi al-Anṣār (342-369/ 953-979),septième souverain de la dynastie des Banū Țarif, à ses interlocuteurs cordouans. Elle est rapportée par al-Bakri en ces termes :

“[Ṣāliḥ] se déclara Prophète, et fonda la religion que ses fidèles professent jusqu'à nos jours. Il affirma avoir reçu la révélation du Coran que ses adeptes récitent toujours. C'est lui, explique Zammūr, le Sālih al-Mu'minin dont Dieu -Puissant et Glorieux ! -fait mention dans le Coran révélé à Muhammad-que le Salut et la Bénédiction de Dieu soient sur lui ! - dans la sūrat al-Tahrīm.

“Șālih avait transmis sa religion à son fils Ilyās; il lui en avait enseigné les prescriptions, et lui en avait donné une parfaite connaissance. Il lui avait aussi prescrit de ne rien manifester de tout cela avant qu'il ne se sentît suffisamment fort et en sécurité. Il pourrait alors prêcher la nouvelle foi et mettre dès lors à mort les opposants. Il lui avait recommandé aussi de nouer de bonnes relations avec le souverain de l'Espagne musulmane. Șālih quitta ensuite le pays pour se rendre en Orient, et il promit de réapparaître sous le règne du septième prince de leur dynastie. Il assura aussi être le Grand Mahdi dont la parousie était prédite pour la fin des temps, et qui aurait à combattre al-Dağğāl (l'Antéchrist). Jésus fils de Marie comptera alors parmi ses disciples, et priera derrière lui. Il remplira aussi la terre de justice comme elle fut remplie d'iniquité. . . . Il poursuivit abondamment sur le même thème, attribuant ces révélations à Moise l'Interlocuteur de Dieu - que le Salut soit sur lui!-au devin Șațih, et à Ibn 'Abbās.° Il affirma enfin qu'il portait en arabe le nom de Salih(Vertueux), en syriaque celui de Mâlik (possesseur), en persan (al-a'ğami) 'Álim (Savant), en hébreu Wa Rabbiya (O mon Dieu), et en berbère War-lyã Warā', c'est-à-dire celui après lequel il n'y a personne".

Si jusque-là on n'a pas rejeté les conclusions de cette version officielle relative à la naissance de la religion des Barǧawâṭa, c'est que l'on ne s'était pas beaucoup soucié de l'examiner avec soin. Un examen attentif y révèle en effet de multiples invraisemblances et contradictions qui nous invitent résolument à l'écarter. Commençons par l'influence chiite. Elle s'y étale avec évidence. Or, du vivant de Salih, le Chiisme était pour ainsi dire encore inconnu au Maghreb, alors tout entier à la dévotion du Harigisme. Șalih était né en 110/729-30,i II avait combattu tout enfant aux côtés de son père Tarif pour le triomphe du Sufrisme  libérateur de la nation berbère. On ne sait pas exactement quand il accéda à son tour au pouvoir, mais le calcul permet de placer la fin de son règne aux environs de 177/793.' C'est dire qu'il avait vécu dans le culte du Sufrisme triomphant, et qu'il n'avait pas pu subir l'influence du Chiisme.

Toutes les sources nous indiquent par ailleurs que Sâlih resta, sa vie durant et publiquement, fidèle à l'Islam. On loue même sa science et sa vertu (min ahlal-'ilm wa l-hayr). “ Son fils llyās (177-277/793-842) ne démérita pas de lui. Bien au contraire. Il ne manifesta aucun signe de déviation, “et mena une vie de pureté, de chasteté, et de renonciation aux biens de ce monde jusqu'à ce qu'il mourût après un règne de cinquante ans". Naturellement, c'était “par crainte et par dissimulation tactique (hawfan wa taqiyyatan)”, nous explique le Grand Prieur Abū Șālih Zammūr. Pour que cette crainte se dissipât, il avait fallu attendre le règne du petit fils de Șālih, Yūnus b. Ilyās (227-271/842-884), qui lui bravement rompit le silence, divulgua le secret qui fut jusque- là strictement et hermétiquement gardé durant plus d'un demi-siècle, et proclama hautement que son grand-père était le prophète annoncé par le Coran de Muhammad pour donner aux Berbères une religion bien à eux. Comment accepter un tel tissu d'invraisemblances ? Comment imputer à Șālih la paternité de la religion qu'il n'avait jamais prêchée ni pratiquée de son vivant, sur la foi exclusive de son petit-fils, alors que ses faits et gestes, ainsi que ceux de son fils et successeur immédiat, s'inscrivaient si hautement et si clairement en faux contre ce témoignage, ou plutôt cette supercherie ?

Ne faut-il pas plutôt imputer la paternité de la nouvelle religion berbère à celui qui l'avait publiquement proclamée, c'est-à-dire à Yūnus lui-même ? Cela est d'autant plus plausible que nos sources nous y autorisent explicitement. Les trois traditions qui nous relatent l'histoire des Barġawāța ne sont pas unanimes en effet. On a retenu jusqu'à présent exclusivement la version officielle, et on a implicitement rejeté, sans examen préalable ni raison, les deux autres. Certes, l'information isolée et si évidemment fausse, fournie par Ibn Haldūn sans indication de source, selon laquelle c'était Țarif lui-même qui fut le prophète fondateur de la religion des Barġawāța, ne mérite pas de retenir notre attention. Son seul intérêt est de traduire pour nous les incertitudes de nos informateurs, qui avaient consigné les rumeurs les plus fantaisistes qui se colportaient au sujet de l'origine des curieuses croyances des énigmatiques Berbères du Tāmasnā. Mais la tradition rapportée, par al-Bakri et Ibn 'Idārī dans des termes identiques à quelques variantes près, sous la caution d'Abū-l-'Abbās Fadl b. Mufaddal al-Madhiği, mérite toute notre attention, et si elle est passée inaperçue, c'est probablement à cause de l'altération que lui fit subir la traduction de De Slane. Abū-l-'Abbās al-Madhiğī nous apprend en effet que “c'était Yūnus le fondateur de la religion des Barġawāta (Yūnus al-qā'im bi-dini Barġawāța)” Il ajoute un peu plus loin “qu'il avait prêché la foi dans sa propre prophétie (wa da'ā ilā nubuwwatihi)”, et nous explique les circonstances dans lesquelles s'était déroulé cet événement.

En 201/816-760 Yūnus prit la direction de l'Orient avec un groupe comprenant : 'Abbās b. Nāsih;Zayd b. Sinān al-Zanātī, le chef des Mu'tazilites de tendance Wāșilite, Burġūț b. Sa'id al-Tarārī; l'ancêtre des Banū 'Abd al-Razzãq, des Șufrites connus sous le nom de Banū Wakil; et Manãd, le fondateur du château d'al-Manādiyya aux environs de Sigilmāsa. De toute évidence il s'agit d'une rihla, du voyage classique d'étude qui, à l'époque qui nous intéresse, avait connu son âge d'or. On nous dit d'ailleurs que quatre des personnages cités étaient devenus des Docteurs es-Sciences religieuses (faquhù fi-l-din). Yūnus' fit mieux : il devint prophète.  'Abbâs b. Nașib - si c'est bien lui dont il est question dans les Madarik de yyad -n'aurait pas été à son premier voyage. Il aurait en effet suivi d'abord les cours de Malik (m. 179/795). Avait-il par la suite viré de bord ? Il est symptomatique en effet que 'lyâd ne fait que le mentionner parmi ceux qui avaient suivi les cours de Malik, sans lui consacrer de notice particulière. Les autres membres du groupe semblent bien avoir été des sufrites et des wasilites. Cela n'a rien d'étonnant. I tizâl et Hariǧisme ne manquaient pas en effet d'affinité, Nous sommes renseignés aussi au moins sur 'Abd al-Razzāq qui, fidèle à la tradition sufrite de son ancêtre, défraya violemment la chronique en s'emparant de Fès, qu'il enleva, vers 266/880, à' Ali b. 'Umar, petit-fils d'ldris .

En Orient, Yúnus avait commencé par prendre une drogue pour renforcer sa mémoire. Le fiat n'était pas rare au Moyen Age - car la mémoire jouissait alors d'un rôle déterminant dans l'acquisition du savoir - et cela n'allait pas toujours sans accident. L'esprit de Yünus en avait-il souffert ? Cela n'est pas impossible. On pourrait même y voir un élément explicatif, entre autres, de son comportement ultérieur. Toujours est-il qu'il manifesta un intérêt particulier pour l'astrologie et les sciences occultes. Il s'intéressa aussi, nous assure-t-on, à la scolastique, qui était alors en plein essor, et à la dialectique. Et de retour au Maghreb, il étonna ses compatriotes par ses prédictions de certains phénomènes célestes, notamment des éclipses. La voie était désormais ouverte à la prophétie. Quand l'avait-il revendiquée ? Certainement pas avant son accession au pouvoir, car durant tout le règne de son père Ilyās les Berbères du royaume du Tâmasnã avaient continué à pratiquer paisiblement et prosaïquement les prescriptions classiques de l'Islam șufrite.

Le règne de Yūnus (227-271/842-884) fut celui du changement et de la terreur. Il imposa en effet sa nouvelle religion par le feu et le sang. Les deux versions, celle d'Abū Șālih Zammūr et celle d'Abū-l-'Abbās al-Madhiği, sont unanimes sur ce point. Des villages entiers furent anéantis, et on compta les morts par milliers. Les conversions à la nouvelle religion ne furent donc pas toutes spontanées ni paisibles. Les efforts de l'imposer par la force se poursuivirent sous le règne du neveu et successeur de Yūnus, Abū Ġufayr (271-300/884-913), qui se rendit particulièrement célèbre par le bain de sang où il noya le village de Timagsan, “jusqu'à ce que les maisons, les places, et les rues en furent inondées”, et par le carnage de la bataille de Baht. La paix ne revint qu'avec le règne de son fils, 'Abd Allah Abū-l-Ansār (300-342/913-953), qui nous est peint comme un homme pacifique, cultivé et généreux. Ces efforts sanglants et prolongés pour imposer la nouvelle religion par la violence ne furent que partiellement couronnés de succès, puisque, comme nous l'avons vu, douze tribus seulement, sur trente- cinq que comptait le royaume du Tâmasnă, l'avaient finalement adoptée, les dix-sept autres ayant conservé, sans doute au prix de terribles sacrifices, leur attachement au Șufrisme traditionnel.

De ce qui précède il ressort nettement, à l'unanimité de toutes les traditions qui nous racontent l'histoire des Bargawâța, que le royaume du Tâmasnă fondé par Tarif avait d'abord vécu, jusqu'au règne de Yūnus (227-271/842-884), sous le régime du Sufrisme le plus pur introduit par les missionnaires orientaux et suivi publiquement avec piété et dévotion aussi bien par Sâlih que par son fils llyâs. Il est en effet acquis que la nouvelle religion ne s'imposa, partiellement du reste comme on l'a vu, qu'entre 227/842 et 300/912, en partie sans doute par la persuasion, mais aussi par la violence. Il ressort également de nos textes, avec non moins d'évidence, que les tribus converties au Bargawatisme avaient cru fermement - et sur ce point le témoignage du Grand Prieur est irréfutable - que le prophète fondateur de leur religion, et auquel avait été révélé particulièrement leur Coran berbère, n'était autre que Salih b. Tarif. qui cependant de son vivant n'avait jamais prétendu à un tel honneur. Comment concilier ces deux données, aussi bien établies l’une que l'autre, et apparemment inconciliables ? Le joint doit être recherché dans la forme qu'avait prise la prédication menée par Yunus avec force prédictions prophétiques et coups de sabre bien placés. Les contradictions que nous relevons proviennent sans doute de l'insuffisance de nos sources, dont il faut pallier les silences par les hypothèses les plus plausibles qui se dégagent de la logique du déroulement des événements, et qui peuvent être solidement étayées.

Yùnus, en proclamant sa propre prophétie, malgré les signes dont il l'accompagna, n'avait pas rencontré que de l'empressement à y croire. Les résistances, on l'a vu, furent vives, et il a fallu les briser par la force. En somme ni les armes astrologiques ni les virtuosités dialectiques, acquises les unes et les autres en Orient, n'avaient suffi pour emporter la décision. Yūnus avait dû recourir dans ces conditions à une extrême habilité : celle d'exploiter, au profit de ses propres desseins, l'énorme fonds de prestige et d'estime de son grand-père, Șālih b. Țarif, dont le souvenir était certainement resté vivant et vénéré en raison de sa vie d'ascétisme et de sainteté. Il en fit, pour les besoins de la cause, une véritable figure de légende. L'exemple donné provoqua les surenchères d'usage. Certains, poussant dans la même direction, furent encore plus royalistes que leur roi. Pour ne pas faire de jaloux ils firent coïncider la prophétie de Șâlih, en fixant son apparition au début de l'Hégire, avec celle de Muhammad.  Ibn Haldūn, qui nous rapporte cette fable, nous prévient avec beaucoup de sérieux, qu'il s'agit quand même d'une version “moins sûre que les précédentes (wa-l-awwal așàh)”. Yūnus ne poussa certainement pas le zèle nationaliste jusque- là. Il resta sans doute dans des limites chronologiques raisonnables, et se limita d'attribuer à son illustre aïeul un Coran berbère de sa composition, ainsi que les prescriptions de la nouvelle religion qu'il avait lui-même imaginées. Pour lui, il se contenta en quelque sorte du rôle relativement effacé de prophète exécuteur testamentaire, chargé de manifester et de mettre en pratique ce qui avait été tenu jusque- là volontairement secret. Il ne fut pas le seul du genre. À son tour, Abu Ġufayr, qui poursuivit son œuvre, se déclara également prophète." On nous dit d'ailleurs que la prophétie était de tradition dans la lignée des Banū Tarif. Comme l'imāmat dans la lignée de 'Ali? On se meut dans un climat chiite. Avec les honneurs de fondateur véritable de la nouvelle religion, Yūnus fit aussi endosser à son grand-père la responsabilité des massacres qu'il avait perpétrés. Il déclara en effet n'agir de la sorte que sur ses instructions secrètes,' et il promit à tous son retour triomphal sous le règne du septième prince de la dynastie. Les morts ont bon dos. En somme Șalih, comme le Big Brother de Nineteen Eighty-Four de G. Orwell, était devenu un excellent alibi. L'exploitation du souvenir de sainteté, qu'il avait laissé dans toutes les mémoires, était d'autant plus rentable que l'on pouvait toujours évoquer son ombre sans risque d'être démenti. En somme le prestige de Salih était nécessaire pour briser les résistances et assurer le succès de l'opération. C'est ainsi que s'explique l'usage que l'on fit de son nom. Une fois la nouvelle religion établie, ses fidèles ne doutèrent naturellement plus - le Grand Prieur en tête - que le prophète qui en était le premier et véritable fondateur était bien, comme on le leur avait enseigné, Salih b.Tarif.

Cette religion était le fruit de l'acculturation au service de l'amour propre national blessé. Les Berbères humiliés avaient cru d'abord pouvoir s'identifier dans le Harigisme, sous sa forme sufrite, et trouver en lui la panacée à tous leurs maux. La réforme introduite par Yùnus ne fut en pratique qu'un pas plus audacieux fait dans la même direction. Elle n'a pas consisté à proprement parler à se libérer complètement de l'emprise de l'Islam. Elle s'était plutôt limitée à le berbériser radicalement, en lui donnant une réplique de conception entièrement locale, fondamentalement autochtone et indépendante. La révolte fut réelle, mais elle ne fut pas aussi totale qu’on pourrait l'imaginer ou qu'elle le voulait peut-être elle-même. Elle s’était effectuée en effet à l'intérieur même des cadres culturels contre lesquels on se révoltait en principe, et la libération par voie de conséquence ne fut objectivement que partielle. Cela signifie que l'acculturation des Berbères révoltés au nom du Barġawāțisme a été, à leur insu, relativement profonde au contact des valeurs de civilisation importées d'Orient. Elle a été en tout cas suffisamment puissante pour leur imposer les modèles culturels qui avaient servi de base à l'élaboration du système idéologique et social qui, sous le nom de Bargawățisme, était destiné à récupérer leur personnalité et à l'affirmer face à la domination spirituelle aliénante de l'étranger. Est-il nécessaire de souligner que pareil phénomène a pu s'observer dans certains processus actuels de décolonisation ?

Il est significatif de constater que les Bargawāța n'avaient pas tenté - pour sauver leur âme nationale humiliée et menacée - de redécouvrir, au- delà des différentes couches de sédiments qui l'avaient recouvert, le roc originel de leur personnalité de base. Oubli ? Complexe ? Ou conscience de la pauvreté des données de départ pour rivaliser efficacement avec les doctrines importées ? Ils ne cherchèrent pas non plus refuge dans les valeurs de civilisation précédentes qui les avaient imprégnés, celles de l'Antiquité païenne ou chrétienne. Cela s'explique. Si tant est qu'ils avaient été réellement perméables aux valeurs antiques, ils n'en avaient assurément plus gardé à l'époque qui nous intéresse, après près d'un siècle et demi d'islamisation, qu'un vague souvenir. L'action du Șufrisme, austère et égalitaire, fut d'ailleurs si positive que la majorité lui resta quand même attachée, malgré la séduction des nouvelles idées pour l'amour-propre national et la force persuasive des glaives qui les soutenaient. C'est dire que les tribus berbères invitées à s'identifier dans le Bargawāțisme avaient subi une profonde transformation. Lorsqu'elles ne furent pas définitivement acquises à l'Islam jusqu'au martyre, elles en furent quand même si profondément imprégnées pour ne plus pouvoir s'en libérer qu'en lui donnant un rival sous la forme d'un sosie conçu et enfanté dans le pays. Le nationalisme berbère fut ainsi radicalement différent de la šu'ūbiyya persane. Au lieu de refuser l'acculturation, au nom des valeurs ancestrales de civilisation, il l'implique plutôt, l'intègre, et s'en sert comme d'un tremplin.

Le fondateur de la religion des Bargawața fut le prince le plus imprégné de culture musulmane de sa dynastie. Yūnus, nous dit-on, fut le seul qui accomplit le pèlerinage et entreprit un long voyage d'étude en Orient. Nous avons vu qu'il s'y intéressa aussi bien aux sciences profanes, surtout occultes, que religieuses, et qu'il alla jusqu'à se droguer pour mieux les assimiler. Ibn Hawqal, sous le nom de Salih, loue sa belle écriture et son intelligence.  Yunus avait pu prendre en Orient la mesure de la su'ubiyya persane, alors en pleine guerre contre les prétentions des Arabes. Avait-il été traumatisé et humilié en raison de ses origines ? Cela n'est pas improbable. On sait que lorsqu'on venait du Maghreb, même lorsqu'on n'était pas berbère, on courait le risque de quelques mésaventures. On nous apprend par exemple que Zufar b.al-Hudayl, discutant fiqh, en présence d'Abu Hanifa (m. 150/768), avec le Tunisois d'origine persane Ibn Farrúh, qui venait à grands frais chercher la science dans les centres renommés d'Irak, afficha son mépris pour ce dernier “à cause de son allure maghrébine (li-l-maġribiyya).  Yunus avait dû connaître pareil traitement, peut-être pire encore. Il avait dû avaler plus d'une couleuvre, et s'en souvenir. C'était un prince et non un roturier. De la science acquise il se servira comme d'une arme, et fera feu de tout bois.

Il emprunta au Häriğisme. Pour expliquer à ses compatriotes incrédules pourquoi ni son grand-père ni son père n'avaient proclamé publiquement de leur vivant les idées prophétiques qu'il leur attribuait, il eut recours à la notion hāriğite de taqiyya, de dissimulation tactique imposée par les circonstances. Son continuateur et successeur Abū Ġufayr poussa l'idéal d'austérité et de privation hérité du Hāriğisme  șufrite jusqu'à son extrême limite, allant jusqu'à jeûner cinq, voire sept ou neufjours de suite,'“ battant ainsi probablement tous les records connus dans son milieu de sainteté par la mortification. On emprunta aussi au Chiisme. Șālih b. Țariffut affublé à la fois des traits d'un prophète et d'un imam chiite de type ismā'ilien. On assura ses fidèles qu'à la période d'occultation dans laquelle il était entré après son départ, succédera sa parousie sous la forme du Mahdi de la fin des temps prédit et attendu. Le parachèvement final précédant l'apocalypse s'effectuera ainsi sous la direction d'un authentique Berbère, et suprême satisfaction pour l'amour-propre national, Jésus priera derrière lui, reconnaissant de la sorte sa primauté. Il aura aussi à combattre al-Dağğāl, l'Antéchrist, et c'est à lui que reviendra l'insigne honneur de remplir l'univers de justice comme il fut rempli d'iniquité." Yūnus avait pu certes se familiariser avec le Chiisme en Orient. Mais cela n'est point nécessaire pour rendre compte de son syncrétisme. Au moment où il prêchait sa religion, les Idrissides, installés à Fès, avaient déjà acclimaté depuis quelques décennies certaines thèses du Chiisme traditionnel au Maghreb extrême. Mieux, dans les montagnes de l'Atlas marocain, c'est-à-dire presque aux portes du royaume du Tāmasnā, les Banū Limās s'étaient convertis à une forme de Chiisme qui avait de grandes affinités avec l'Ismā'ilisme. Les influences chiites s'expliquent donc fort bien. On ne s'arrêta pas en si bon chemin. On puisa, pour les besoins de la cause, jusque dans la mythologie arabe. On fit en effet prédire le destin exceptionnel de Șālih par le devin Șatīh, être fabuleux mi- monstre mi-homme de l'Arabie préislamique. Que l'on ne prît pas la peine, même en matière de divination, de recourir aux services de quelque oracle local, cela en dit long sur l'ampleur de l'acculturation et des complexes. Il importait en effet, pour le prestige de la nouvelle religion que l'on voulait instituer, de faire prédire le destin du Berbère Șâlih par celui-là même qui, dans un lointain passé et à des milliers de kilomètres de distance, avait annoncé l'apparition de Muhammad. Le miracle ne pouvait qu'être plus frappant et plus flatteur pour l'amour propre national. L'acculturation, qui trahissait les complexes, était une arme constamment retournée contre l'adversaire.

On n'emprunta pas cependant le nom de la divinité unique - conception étrangère à la mentalité berbère originelle plutôt animiste - aux Arabes. C'est que les Barġawāța disposaient déjà d'un terme adéquat : Yākūš, ou Yākuš. Mais il s'agit quand même d'un terme emprunté. À qui ? À l'Antiquité païenne, pense De Slane, s' suivi par Dozy et d'autres spécialistes qui crurent à leur tour y déceler une déformation de Bacchus. Plutôt à l'Antiquité chrétienne réplique G. Marcy au nom des berbérisants, et il nous propose une étymologie ingénieuse qui nous fait découvrir sous le nom de Yākūš celui de Jésus. Dans un cas comme dans l'autre nous retrouvons le même phénomène d'appropriation des cultures étrangères sans renonciation au particularisme local.

Le Bargawatisme inventé par Yúnus se révèle ainsi à nous comme étant essentiellement le résultat d'un phénomène d'acculturation assorti d'une forte résistance à l’assimilation pure et simple. Au lieu de servir de dissolvant, l'acculturation est utilisée comme un réactif. Cette impression ne fera que se renforcer à mesure que l'on évoquera d'autres aspects du phénomène.

Le Bargawatisme fut aussi l'exutoire et le support véhiculaire du vieux nationalisme berbère qui, chez les Bargawâța, prit une tournure de radicalisation extrême.  Le Harigisme apporta l'égalité intégrale dans la même foi. Il alla dans sa forme ibadite - et certainement aussi șufrite, mais nous ne sommes pas renseignés sur ce point - jusqu'à inventer, dans de pieuses intentions naturellement, toute une série de hadiț flatteurs' pour l'orgueil des Berbères écorchés à vif par le comportement des Arabes à leur égard. Mais de toute évidence le Hāriğisme ne pouvait consentir davantage sans trahir le message dont il était le porteur. L'originalité du Bargawātisme consista justement à franchir le Rubicon. Yūnus offrit à ses adeptes un prophète de leur race, un Coran dans leur idiome, et des prescriptions cultuelles, sinon originales du moins considérées comme supérieures en raison de leurs plus grandes exigences. Rien ne pouvait être plus exaltant pour l'orgueil national des Berbères.

Pour réaliser ce programme révolutionnaire, Yūnus puisa dans le fonds culturel acquis en Orient. Il ne fit pas seulement, pour convaincre, appel à ses dons astrologiques, mais aussi et surtout peut-être à son habileté dialectique. Sa polémique contre l'Islam rappelle étonnamment celle de l'Islam contre les religions judéo-chrétiennes, et s'inscrit exactement dans la même ambiance. Il ne nia pas la prophétie de Muhammad et l'ensemble de l'héritage biblique. Il s'inséra plutôt dans le même sillage mais avec un ta'wil, une interprétation différente des textes. Muhammad, assura-t-il, était bien un authentique prophète, mais il était envoyé aux Arabes exclusivement. La preuve ? Mais elle est dans les Ecritures des Arabes, dans le Coran. La voici : Nous n'avons jamais envoyé d'apôtre sinon dans l'idiome de son peuple, afin de se rendre intelligible pour lui. Il en découle logiquement que le prophète des Berbères ne saurait parler que berbère. Il ne pouvait être Muhammad. C'est Șālih. Et la preuve est également dans les mêmes Écritures, dans le Coran où Șâlih est nommément mentionné. Que l'on songe au verset suivant : Si vous vous liguez contre le Prophète, c'est auprès de Dieu qu'il trouvera recours. Gabriel, Șālih al-Mu'minin. et tous les Anges par surcroît lui prêteront secours. L'expression Șālih al-Mu'minīn  -  littéralement le Vertueux, ou le Saint des Croyants - était devenu le Paraclet des Bargawāta dans leur polémique contre l'Islam. C'est cet argument que mit particulièrement en vedette leur Grand Prieur dépêché en Ambassade à Cordoue. Toutes les grandes religions révélées inscrites dans le courant biblique se présentent à nous comme ayant été annoncées par les prophètes antérieurs. Le Bargawāțisme ne voulut pas déroger à la règle. Șālih suit dans la foulée de Jésus et de Muhammad, et comme eux il a été annoncé par les Écritures. Comme de juste il est aussi le dernier. Il porte en berbère le nom de War-Iyā-Warās – Celui après Lequel il n'y a Personne - et c'est à lui que reviendra le suprême honneur d'instaurer le Royaume de Dieu sur terre. Acculturation et orgueil national se rejoignent.

À Sālih fut naturellement révélé un Coran en berbère, Coran réparti en quatre vingts chapitres contre cent quatorze pour son rival et modèle arabe. Comme on l'a déja noté, le Coran attribué à Salih, à en juger par les titres de certaines surat - Job, Jonas, Pharaon, Gog et Magog, Le Veau, Le Serpent, etc...- et par le bref extrait que nous en a conservé al-Bakri," manquait totalement d'originalité. Son intérêt était ailleurs. Son auteur, nous dit-on, “avait une maîtrise parfaite de la langue des Berbères (mudial'an bi-luġat al-barbar), dont il connaissait plus d'un parler (yafhamu ġayra lisānin min al-sinatihim).  Son texte avait dû donc rivaliser avec le Coran, non seulement par son contenu, mais aussi par la perfection de son style. Il ne pouvait pas non plus ne pas tenir compte des particularités des différents parlers des hommes auxquels il était adressé. Il avait dû en somme être rédigé dans une koinè plus ou moins commune aux différentes tribus groupées dans le royaume du Tâmasnă, tribus qui, comme nous l'avons noté, n'étaient pas toutes de même souche ethnique. Si l'expérience avait donc pleinement réussi, les Berbères auraient sans doute disposé d'une langue nationale unifiée et écrite qui aurait probablement suivi une évolution comparable à celle de l'arabe. Le Coran attribué à Șālih fut en effet pour les Barġawāța un monument sacré, objet de respect et d'étude. Appris par cœur, il leur servait également dans leurs prières.

Les Barġawāța priaient beaucoup : cinq prières le jour, et cinq autres la nuit. Ils procédaient à des ablutions très poussées en commençant par le nombril et les hanches ; ils observaient de fréquents jeûnes hebdomadaires, en dehors du jeûne du mois de Rağab substitué à celui de Ramadān; ils avaient aussi remplacé l'office du vendredi par celui du jeudi; ils appliquaient au voleur la peine de mort, au fornicateur la lapidation, et au menteur le bannissement. Ces exemples, et d'autres encore réunis par nos sources, indiquent assez leurs emprunts à l'Islam, et surtout leur souci de faire mieux. Le Bargawāțisme va plus loin dans la voie des exigences et de la rigueur. Ses fidèles ne pouvaient qu'en être plus fiers. Tout se passait comme si les Berbères se lavaient de leurs complexes vis-à-vis des Arabes à force de prouesses cultuelles et de rigueur éthique. Le nationalisme exacerbé se mérite et se paie. Ne va-t-on pas jusqu'à nous assurer que les Bargawāța récitaient dans leurs prières la moitié de leur Coran debout, et l'autre moitié en position de génuflexion, exploit qui nous paraît quand même physiquement impossible.

Maintenant, que reste-t-il d'authentiquement berbère dans cette religion qui s'érige surtout comme un défi à l'Islam ? Assez paradoxalement rien, ou presque rien: une polygamie illimitée sans autre restriction pour le nombre des épouses que les performances physiques et pécuniaires du mari; quelques interdictions alimentaires supplémentaires frappant particulièrement la consommation des têtes des animaux, des œufs, et des poules sauf cas de force majeure; ainsi que quelques procédés magiques de guérison par la salive. Et encore, n'est-on pas tout à fait sûr que toutes ces coutumes fussent originellement berbères, excluant toute invention récente ou influence.

L'intérêt du Bargawațisme se situe au-delà de ses superstitions et de ses naïvetés. Si on ne veut pas en rire, mais en saisir la signification historique, il faut l'éclairer autrement. On y verrait alors une sorte de phénomène de décolonisation médiévale. la meilleure illustration, dans tout l'Occident musulman, de l'acculturation défensive puisant dans l'arsenal ennemi les armes d'une complète libération nationale. ll constitue le point culminant et l'aboutissement final de toute une évolution. Le Sufrisme avait déjà apporté la libération politique .En effet, malgré son échec global à l'échelle du Maghreb, il n'avait pas moins été à la base de la constitution du royaume du Tâmasnă  sous la dynastie pleinement indépendante des Banu Tarif. Sur le plan local la victoire fut donc en principe totale, et les aspirations berbères semblaient être complètement satisfaites. Rien, a priori, ne laissait prévoir l'évolution ultérieure.

Cette évolution ne peut s'expliquer, dans ces conditions et en dehors des influences reçues ou exercées par Yunus qui fut l'instrument de la mutation, que comme une seconde étape plus décisive de libération culturelle. Dès lors l'hérésie ne suffisait naturellement plus. Peuple du Tiers Monde du moment, récemment libéré politiquement grâce au concours des libéraux parmi les anciens adversaires, le peuple Barġawāța avait senti confusément - non sans résistance et déchirement interne allant jusqu'aux massacres fratricides - le besoin impérieux de rompre les derniers liens de dépendance doctrinale, pour une récupération morale totale et l'accession à la pleine dignité. Les Barġawâța se rendaient-ils bien compte qu'ils ne faisaient en l'occurrence que procéder, pour leur chapelle nationale, à une version berbérisée et somme toute assez gauche de la liturgie qu'on leur avait enseignée ? Certainement pas. Ils durent plutôt avoir la conscience nette d'accéder de la sorte, par la grande porte et sans l'intercession aliénante de l'Islam, au concert des grandes religions révélées, et de s'assurer même la place d'honneur à la Table Biblique. Leur prophète était le War-Iyā Warā, et Jésus priera derrière lui. Enfin de la remorque ils passaient en tête de convoi. Ils étaient en quelque sorte sortis du sous-développement, et leur dignité nationale se trouva du coup pleinement et entièrement rétablie.

Notes

1. Ibn 'Idārǐ (Bayān, I, 56) écrit sous l'année 124 : wa fihā kāna zuhūr Baraġwāta. L'anonyme des Mafähir al-Barbar, p. 47, place cet événement en 127, et ajoute fi hilāfat Hišām b. 'Abd ål-Malik. Or celui-ci est mort le 6 Rabi' II 125/6 Février 743, ce qui corrobore la date fournie par Ibn 'Idārī. Les Barġawāța durent soutenir plusieurs assauts de leurs adversaires. 'Abd Allah b. Yāsin, le chef spirituel des Almoravides, mourut en particulier en 451/1059 en les combattant. Près d'un siècle plus tard ils infligèrent une cuisante défaite à Abū Hafș 'UJmar, avant de se soumettre définitivement à 'Abd al-Mu'min b. 'Ali. Voir Muh. *Abd Allah 'Inān, 'Așr al-Murābițin wa-l-Muwa-hhidīn,I,37: 260,273,279. Voir aussi Lévi-Provençal, Documents inédits d'histoire almohade, 106/176,107/177,109/180.

2. Ibn Haldün 'Ibar, éd. de Beyrouth 1959,VI,428.

3. Selon l'anonyme des Mafahir al-Barbar,éd.Lévi-Provencal, Fragments historiques, Rabat 1934, p. 47, les Bargawata étaient des Berbères Zanāta. Ibn Haldūn ('lbarVI, 434-435) réfute cette opinion, et affirme qu'ils étaient une fraction des Masmūda, comme il ressort de l'aire géographique qu'ils occupaient au Moyen Age. Ibn Hazm (Ğamharat al-Ansāb, éd. Lěvi-Provençal, Le Caire 1948, p. 466) était du même avis. Al-Bakri par contre (Masālik, éd. trad. De Slane, 140/270) nous apprend par la bouche de Zammūr, le Grand Prieur des Bargawata, que ces derniers ne constituaient pas à proprement parler une tribu. Ils groupaient de nombreux éléments d'un grand nombre de tribus assez hétérogènes. Nous y reviendrons.

4. Ibn Hawqal,Sürat al-Ard,éd,Maktabat al-Hayat,Beyrouth s.d.,p.83:a1-Bakri,Masa lik, 140/268; Ibn 'Idari, Bayān, éd. G. S. Colin et Lévi-Provencal,Leiden 1948,p.227.

5.Aux références indiquées par R.Le Tourneau dans E I,s.v.Barghawata,aiouter Sa'd Zaglul Abd al-Hamid, Ta'rih al-Maġrib al-'Arabi, éd. du Caire 1965, p.43 254-256,341,416-417; M.'Abd Allah 'Inân,Duwal al-Tawà 'if 2ème éd. du Caire 1970, p. 304-308; 'Asr al-Murābitin wa-l-Muwahhidn,vol.I,ed.du Caire 1964.p. 37,260,273,279, al-Nasiri, al-Istiqsa', éd. de Casablanca 1954, 1, 102-104, et 11.

13-18:H.Terrasse,Histoire du Maroc, éd. de Casablanca 19491,128-130;Ch.A. Julien. Histoire de I ‘Afrique du Nord. Paris 1956.11.39-40: Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, Paris-Leiden 1950,1.41,113,248 et 11,81,189-190,261 262,271.

6. G.Marcy,"Le Dieu des Abadites et des Bargwata,"dans /Hespéris, XXII(1936),fasc.1, 33.Cette optique est celle de tous les chercheurs qui se sont intéressés aux Bargawata. Pour les références voir la note précédente.

7. K. Surat al Ard.p.83.

8. Masalik.p.134-137/259-264,et 138-141.

9. lbar,VI,428-436.

10. Bavan, 1,223-225 et 226-227.

11. Masalik.p.137-138/264-266.

12. Bavan,1,225-226.

13. Il s'agit de l'auteur du Nazm al-Guman dont un seul volume nous est parvenu, édité par Muhammad 'Ali Makki. Ibn al-Qatțân vivait encore sous le règne del 'almohade al-Murtadā (646-665/1248-1266).

14. Bayan,1,56-57.

15. Ed.Lévi-Provencal, sous le titre de Fragments historiques... p. 47.

16. Rawd, éd. trad. latine Tornberg, UJpsala,1843-1846,p.82-84/112-114.

17. Description de l'Afrique, trad. A. Épaulard, Paris,1956,I,157-162.

18. Ha Mim, le prophète des Gumāra, s'est manifesté dans la région de Tanger entre 313/925 et 315/927. Son mouvement, vite étouffé n'avait connu aucune ampleur. Voir Ibn 'Idāri, Bayān, I,192; et Ibn Haldūn, 'Ibar, VI,444-446.

19. Voir E I. s.v., art. de Lévi-Provençal.

20. Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane,I,16.

21. Bakri, Masālik, p. 135/260; Ibn 'Idāri, Bayān,I, 57 et 224.

22. Voir G. Marçais, Sidî 'Uqba, “Abu-l-Muhājir et Kusaila,” dans Cahiers de Tunisie, I (1953),p.11-18.

23. Voir sur cette question M. Talbi, L'Émirat Aghlabide, Paris,1966,p.21-41. 24. Ibn 'Idāri,Bayān,I,57.

25. Voir note 1.

26. Voir E I. s.v. Tarif, art.de Lévi-Provencal.

27. Bakri, Masālik, p. 135; Ibn 'Idārī, Bayān, I, 56, 223; Ibn Abi Zar',Rawd,83/113.Ibn Haldūn réfute cette opinion et la considère comme une erreur manifeste (min al-aġālīț al-bayyina) conformément à sa théorie de la 'asabiya qui exige la pureté de la lignée pour accéder au pouvoir: wa lā yatimmu al-mulku wa-l-taġallubu 'alā al-nawāhi wa-l-qabā'il li-munqati'in dahilin fi nasabihi ('Ibar, VI, 435).

28. Voir P. Monceaux, “Les colonies juives dans l'Afrique romaine” dans la Revue des Études Juives, 1904, p. 1-28, réimpression dans Les Cahiers de Tunisie, XVIII (1970). nos 71-72,p.159-184. Voir aussi Marcel Simon “Le judaïsme berbère dans l'Afrique ancienne" dans la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, Strasbourg 1946,p.1-31 et 105-145. On y lit en particulier: “Ce n'est pas davantage le hasard qui a fait retrouver précisément en Afrique, à Volubilis, la plus ancienne inscription hébraique actuellement connue en dehors de Palestine: l'épitaphe, très laconique du reste, de "Matrona, fille de rabbi Jehuda" (p. 26-27). Selon Ibn Haldūn ('Ibar, IV,24) Idris ler avait dû lutter contre e paganisme (moğusiyya), le judaïsme et le christianisme répandus dans certaines tribus telles les Gandalâwa, les Bahlawâna et les Madyuna. 29. 'Ibar,VI,214.

30. Dans les Masálik d'al-Bakri, p. 138; et le Bayän d'lbn 'Idāri, 1, 225-226. 31.p.47.

32. Rawd.p.83/113.

33. 'Ibar,VI, 435.

34. Gamhara,466.

35. Kāmil, éd. du Caire 1357/1938,IV,251.

36. Voir G. Marcy, “Le Dieu des Abâdites et des Bargwâța", dans Hespéris, XXII(1936), fasc. 1, p. 35 en note 1.

37. Voir note 3.

38. Bakri, Masalik, 140-141. Ibn Haldūn, qui suit pourtant al-Bakri(voir 'Ibar,VI,429), rapporte ce passage d'une manière complètement déformée ('Ibar, VI, 432).

39. 'Ibar, VII,14,103,11,108,et 103-104.

40.' Ibar ,VI,261.

41.'Ibar ,VI,250.

42. Al-Bakri,Masālik,p.141.

43.Al-Bakrī, Masālik, p. 135. Notons à ce propos que Lévi-Provençal souligne que "les Berbères qui avaient fourni le plus d'émigrants [en Espagne] étaient ceux du groupement ethnique des Zanāta...”Histoire de l'Espagne Musulmane,I,87.

44.'Ibar,VI,435.

45. Al-Bakrī, d'après Abū Șālih Zammūr, Masālik, p. 135; et Ibn 'Idārī, d'après la même source,Bayān,I,223.

46. Masālik,135-136/260-261. Ibn 'Idārī (Bayān, I, 224) rapporte la même version d'une manière légèrement plus concise, et avec un détail supplémentaire relatif à la naissance de Sālih placée en l'année 110/729-730.

47. Allusion au verset LXVI,4.

48. Personnage fabuleux de la mythologie arabe. Il aurait vécu plusieurs siècles, prédit la prophétie de Muhammad, et serait encore vivant au moment de la naissance de ce dernier. Ses oracles étaient célèbres. Voir E.I. s.v.

49.Cousin du Prophète et célèbre exégète du Coran sous la caution duquel on fait généralement circuler de multiples légendes. Voir E I. s.v.

50.Seule cette expression semble être du berbère, les précédentes étant toutes arabes. G. Marcy,“Le Dieu des Abâdites et des Barġwâța”, dans Hespéris, XXII (1936), fasc.1, p. 49) la rapproche du berbère actuel du Maroc central: wer ili arau, qui signifie “Il ne possède pas de descendants”.

51. Ibn 'Idāri, d'après Abū Șālih Zammūr, Bayān, I,224. Dans les Masālik (p.135) d'al-Bakrī on lit: “Zammūr rapporte que la mort de Șâlih avait suivi celle du Prophète-que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui!-à cent ans de distance très exactement (Qāla Zammūr kāna mawtu Șālih ba'd mawt al Nabī șallā Allāhu 'alayhi wa sallam bi-mi'ati 'āmin sawā')'. Il s'agit naturellement d'une erreur évidente. Il faut remplacer mawt Șâlih par mawlid, ce qui nous ramène à la date fournie par Ibn 'Idāri.

52.On nous indique en effet que le 5e prince de la dynastie-Abu 'Ufayr selon Ibn 'Idāri et Ibn Hawqal, et Abū Ġufayr selon al-Bakri-était mort en l'an 300 après un règne de 29 ans. Son prédécesseur Yūnus avait régné 40 ou 44 ans, et llyās, auquel celui-ci avait succédé, 50 ans. (Ibn 'Idāri, Bayān, I, 224; al-Bakri, Masālik, p. 136). Cependant Ibn Haldūn ('Ibar, VI, 429-430), suivi par al-Nāșirī (Istiqșā', 11, 14-16), nous fournit les dates suivantes: Șālih (127-174), Ilyās (174-224), Yūnus (224-268), Abu Gufayr (268-300). Les calculs auxquels se livre Ibn 'Idari à partir de l'année 173, considérée comme étant celle de la proclamation de la nouvelle religion, sont manifestement erronées (Bayān,I, 57, d'après Ibn al-Qatțān).

53.al-Bakri, Masālik, p. 135.

54. al-Bakri, Masalik,p. 136; voir aussi Ibn 'Idāri,Bayān,1,224.

55.al-Bakri,Masalik,p.136.

56.'Ibar,VI,428.

57.Masalik,p.137-138.

58.Bayan,1,225-226.

59. al-Bakri,Masalik,p.137.De Slane (p.264) traduit:"Younos, qui le premier avait soutenu par les armes la religion des Béréghouata...",ce qui peut laisser supposer que le fondateur de cette religion était salih, conformément a la version précédemment exposée. Or par deux fois on lit par la suite clans le texte que Yanus s’était présenté lui-même comme prophète. Le contexte ne laisse donc aucun doute sur la phrase altérée par la traduction de De Slane. Voir aussi Ibn 'Idari,Bayan 1,225.

60. Cette date est fournie exclusivement par lbn 'ldari (Bavan, 1,225). Une omission de copiste l’a certainement fait disparaitre du texte d'al-Bakri, que l'on peut rétablir ainsi: Wa kana qad rahala ilā al-Mašriq fi 'āmi wāhidin [wa mi'atayni] ma'a 'Abbash. Nāsih..·(Masalik,p.137).Ce texte ainsi rétabli est exactement identique à celui du Bayan.

61.Seul al-Bakri (Masālik, p. 137) dit que trois membres du groupe, dont Yunus, se déclarèrent prophètes, ce qui est assez invraisemblable. Ibn 'Idāri (Bayān,I,225) ne parle que de la prophétie de Yúnus. Il doit s'agir d'une interpolation dans le texte d'al-Bakri.

62. 'lyad cite une première fois un certain 'Abbãs b. Nășih, qu'il qualifie d'Andalusi, parmi ceux qui avaient étudié le Muwatta' sous la direction de Mālik (Madärik,Beyrouth,1967, 1, 203); et une deuxième fois 'Abbās b. Nāșih al-Ğazari parmi les disciples de Mälik qui étaient plus jeunes que leur maître (Madārik,I,272).

63. Ibn 'Idāri, Bayān,1,212.

64. Ibn 'Idāri, Bayān, I, 225. Al-Bakri, (Masālik, p. 137-138) ajoute que Yūnus avait étudié le kalām (scolastique) et le ğidāl (dialectique) sous la direction de Gaylãn, ce qui est chronologiquement impossible. Ġaylān al-Dimašqī fut en effet supplicié, à une date imprécise, sous le règne de Hišām b. 'Abd al-Malik (m. 6 Rabī' II 125/6 Février 743), pour ses idées sur le libre arbitre (qadar) (al-Aš'ari, Maqālat, éd. H. Ritter, Wiesbaden 1963, p. 136-137; et Țabari, Ta'rih, éd. du Caire 1969, VII, 203). Ibn Hawqal (Șurat al-Ard, p. 82), et Ibn Haldūn ('Ibar, VI, 435) suivi par al-Nāșirī (İstiqșā', II, 14),attribuent à Sālih-appelé par Ibn Hawqal Şālih b. 'Abd Allah-ce que al-Bakri et Ibn'Idari nous disent de Yūnus, à la seule différence qu'au nom de Gaylân est substitué chez lbn Haldūn celui d'un certain 'Abd Allah al-Mu'tazili, appelé par al-Nāșiri'Ubayd Allah. Ibn Hawqal n'en parle pas. Tout cela illustre bien les confusions de nos sources.

65. Selon la tradition remontant à Abū Șālih Zammūr, Yūnus aurait anéanti 387 villages et mis à mort 7770 personnes, ce qui paraît exagéré. Voir al-Bakri, Masālik, p.136:Ibn 'Idāri,Bayan,I,224 (où certainement par une erreur de copiste on lit 800 villages):et lbn Haldūn, 'Ibar, VI, 430.

66. Selon la tradition d'Abū Şālih Zammūr, dans al-Bakrī,Masālik,p.136-137;lbn'ldāri. Bayān, I, 224; et Ibn Haldūn, 'Ibar,VI,430.Dans le Bayan on lit Tama'zaà la place de Timagsan. Quant à Ábū Gufayr il est le neveu de Yunus. Son nom complet est: Abu Gufayr (ou 'Ufayr) Yahmid (ou Muhammad) b. Ma'ād (ou Mu'ād) b. al-Yasa'b.Salih b. Tarif. Ses exploits guerriers sont évoqués également, mais avec réprobation, dans un poème de Sa'id b. Hišam al-Masmūdi rapporté avec d'importantes variantes, d'après Abu al-'Abbās al-Madhiği, paral-Bakri, Masalik, p. 138; Ibn 'dari, Bayan, 1, 226;etlbn Haldún 'Ibar,VI, 431.

67. Seule la tradition représentée par Ibn Hawqal (Sürat al-Ard.p.82)semble apriori nous assurer que Salih s'était déclaré de son vivant prophète. A Pexamen on s'aperçoit vite que sous le nom de Salih se cache celui de Yùnus. La filiation est en effet manifestement (= Abù Gufayr). Or celui-ci avait succédé à Yùnus.

68. 'Ibar,VI,429.

69. Selon la tradition d'Abu-l-'Abbas al-Madhigi dans al-Bakri, Masalik, p.138;lbn 'dari. Bayân, 1, 226: et lbn Haldun, 'Tbar, VI,431. lbn Hawqal aussi(Surat al-Ard,p.3)rap porte le mème fait.

70. Al-Bakri. Masalik, p. 138. Selon Ibn Haldun ('Ibar, VI, 432), Abů Manșūr'Isā, qui avait envoyé en 352/963 Abu Salih Zammar en ambassade à Cordoue, lui aussi se prétendit prophète.

71. Selon la tradition d'Abu Salih Zammūr, dans al-Bakri, Masālik, p. 135; et Ibn 'Idāri, Barān,1,224.

72. Abū Sālih Zammūr, dans al-Bakri, Masālik, p. 136; Ibn 'Idāri, Bayān,I,224;et Ibn Haldūn, 'Ibar,VI,430.

73. Sūrat al-Ard. p. 82.

74.M.Talbi,Biographies Aghlabides extraites des Madarik du Cadi 'Iyad, éd. de Tunis 1968. p. 44. Voir aussi M. Talbi, L'Emirat Aghlabide, Paris 1966, p.20.

75. Al-Bakri,Masālik,p.136.

76. Ibn Hawqal, Șūrat al-Ard, p.83.

77.Al-Bakri, Masālik, p. 135; lbn 'Idārī, Bayān, I, 57, 224-225; Ibn Haldūn, 'Ibar, VI,429, 432.

78. M.Talbi,L'Émirat Aghlabide,p.572-573.

79. Al-Bakri,Masālik, p. 135-136; Ibn 'Idāri, Bayān, I, 224. Sur Sațīh voir E. I. s.v.

80.Al-Bakri, Masālik, p. 139; Ibn 'Idāri, Bayān, I, 227.

81. Description de l'Afrique Septentrionale, trad. des Masālik, d'al-Bakri, p. 267, note 2.

82. Essai sur l'Histoire de l'Islamisme, trad. Chauvin, Leyde 1879, p.348.

83.“Le Dieu des Abâdites et des Barġwâța”, dans Hespéris, XXII (1936), fasc.I,p.46-55.

84. Sur ces hadit voir “La Chronique d'Abū Zakariyya”, trad. Le Tourneau, dans Revue Africaine, CIV (1960), p. 106-109. On y lit par exemple, sous la caution de 'A'iša, que le Prophète avait reçu de l'Ange Gabriel cet avertissement: “O Muhammad, je te conseille de craindre Dieu et les Berbères” (p. 107). On ne peut naturellement faire davan-tage que placer Dieu et les Berbères sur le même plan.

85.Ibn Hawqal, Șūrat al-Ard, p. 82.

86. Coran, XİV,4, trad. Blachère légèrement modifiée. Voir Ibn Hawqal, Sūrat al-Ard,p.82.

87. Coran,LXVI,4. Ce verset rentre dans un contexte où il est question d'un différend qui avait opposé le Prophète à ses épouses, auxquelles la parole est ici adressée. L'expression wa șālih al-mu'minin a pour sens dans ce contexte, “et tout croyant vertueux". Voir Ibn Hawqal, Sūrat al-Ard, p. 82; al-Bakri, Masālik, p. 135; Ibn Idāri, Bayān, I, 57,224; Ibn Haldūn, 'Ibar, VI,429.

88. Voir p. 212 et la note 5.

89. Masālik, p. 138, 140; voir aussi Ibn 'Idāri, Bayān, I, 227; Ibn Haldūn, 'Ibar, VI, 429; Ibn Abi Zar',Rawd, 84/114; et Ibn Hawqal, Şūrat al-Ard, p. 82. Sa'd Zaġlūl (Ta'rih al-Maġrib al'Arabi, p. 418, note 1) doute sans raison que les Bargawāta se soient dotés d'un Coran propre. Il pense qu'il s'agissait plutôt d'une traduction du Coran arabe. Cette traduction, ou plutôt cette paraphrase, avait dû naturellement exister, et avait dù accompagner les efforts de conversion des Berbères. Son existence ne fut certainement pas un obstacle pour la naissance d'un Coran berbère. Elle l'explique plutôt.

90. Ibn Hawqal, Șūrat al-Ard, p. 82.

91.Ibn Hawqal, Sūrat al-Ard,p.82.

92. Al-Bakri, Masālik, p. 138-139; Ibu 'Idārī, Bayān,I,226;Ibn Abi Zar',Rawd,p.84/114. Selon Ibn Hawqal (Şūrat al-Ard, p. 82) ils jeûnaient le mois de Ša'ban en remplacement de Ramadan.

93. Al-Bakri,Masalik,p.139; Ibn 'Idāri, Bayān, I,226.

94.Al-Bakri, Masālik, p. 139-140; İbn 'Idāri, Bayān, l, 227; lbn Haldūn, 'Ibar, VI, 431.

95. Les autres mouvements prophétiques avaient rapidement avorté. En dehors de la prophétie de Hã Mim que nous avons déjà signalée, un autre pseudo prophète surgit en Espagne musulmane, et fut crucifié en 851 (Ibn 'Idãri, Bayân ,Il,92).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023       

Tidlisin nnien :

 

1) Dictionnaire_de_proverbes_RAM_Edition_Zyriab.pdf

2) LEXIQUE_ANIMAL_Mohamed_Oussous.pdf

 

Mehenna Mahfoufi, CHANTS ET POÈMES DE LA KABYLIE DANS LA LUTTE DE LIBÉRATION, pages 1-86

DICTIONNAIRE_FRANÇAIS_TOUAREG_EMILE_MASQUERAY_1893.pdf

Tameddurt_n_Galilei_Bertold_Brecht.pdf, asuɣel sɣur Σ.Mezdad

TEXTES_BERBERES_DANS_LE_PARLER_DES-AIT-SEGROUCHEN_Charles_PELLAT_1955.PDF

LA_VIE_BERBERE_ PAR_ LES_TEXTES_ARSENE_ROUX_1955.PDF

Les grands symboles meditérranéens dans la poterie algérienne_JB_Moreau

SIN-NNI.PDF, par Muḥend-Uyeḥya

Culture_savante_culture_vecue_MAMMERI_Tala

Dictionnaire_Français_Kabyle_Père Huygue_1902_1903.PDF

MUHYA_Sinistri.pdf

BOULIFA_TEXTE_KABYLE_MAJ.pdf

JOURNEE_D_ETUDE_DE_LINGUISTIQUE_BERBERE_LA_SORBONNE_1989.pdf

Akken qqaren medden sɣur Mohia GEB, 1978

Berber Art_Jeanne_d'Ucel_Norman_University_Oklahoma_1942

Dictionnaire_de_proverbes_Remḍan_At_Menṣur_3eme_Edition.pdf

Ageldun-amecṭuḥ_St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

 

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023

 

 Etude :

Les véritables entraves à l’émancipation de la femme kabyle

par  Nacer Ait-Ouali

 

            La conférence de Mohand Saïd Lechani, « La femme kabyle »[1], de 1937, répondait à un débat biaisé et polémique. Quatre-vingt-cinq ans après cet événement, des débats, toujours aussi biaisés et polémiques, ont encore lieu au sujet de la condition sociale de la femme kabyle : les conditions historiques ayant évolué, les entraves à son émancipation ont été déplacées. Une évolution, digne de ce nom, de la condition sociale de la femme kabyle et son émancipation véritable ne peuvent se concevoir que dans une organisation politique qui peut intégrer cet objectif dans son projet de société.

                Si les « spécialistes » des polémiques et des débats biaisés et stériles ont des raisons d’ignorer, ou de taire, des discours et des textes aussi pertinents que cette conférence de Mohand Saïd Lechani, il me semble important, et constructif, de réfléchir à partir de tels moments intellectuels, et de tels discours, pour mieux comprendre les enjeux sociétaux, idéologiques et politiques des débats actuels.

                En 1937, l’Algérie était sous domination coloniale française. Les victoires militaires françaises en Algérie étaient humiliantes pour les populations. Les colonisateurs avaient besoin d’entretenir leur domination par tous les moyens : économiques, intellectuels, culturels, etc. Pour maintenir le colonisé dans sa situation de dominé, il fallait l’affamer, le diminuer, lui attribuer des représentations défavorables d’un point de vue moral et idéologique. Même la littérature était mise à contribution. Ainsi, en 1921, la première édition du Grand Prix Littéraire de l’Algérie a été attribué à Ferdinand Duchêne pour ses romans, notamment Thamil’la.

                Ce roman n’a pas été primé pour ses qualités esthétiques et littéraires à moins que la production littéraire de 1920 ne fût caractérisée par une grande indigence. C’est, sans doute, le contenu idéologique de ce roman qui a dû ravir les suffrages des membres du jury. Il faut dire que cette édition de 1921 a suscité une polémique et la justice a dû se prononcer pour entériner le prix attribué. 

                Thamil'la de Ferdinand Duchêne est un procès de la société kabyle. Sous prétexte de dénoncer le sort qui est réservé à la femme par les Kabyles, il dresse un portrait dégradant pour elle et pour toute la société. Pour accréditer l’idée de « l’esclavage de la femme kabyle », le motif de la « vente » de la femme à l’occasion du mariage est employé de façon itérative jusqu’à en dégoûter le lecteur. Une idée imbécile qui repose sur l’interprétation erronée et tendancieuse du verbe « aɣ ». Mohand Saïd Lechani a répondu avec clarté à cette idée reçue chez ceux que cela arrangeait pour déconsidérer les Kabyles. Avant lui, Si Ammar Ben Saïd Boulifa a démonté la stratégie argumentaire de Hanoteau et Letourneux sur la question du statut de la femme dans la société kabyle dans son introduction de son livre Recueil de poésies kabyles (1904). Dans ce texte, Si Ammar Boulifa développe un discours qui peut contribuer à comprendre « l’aveuglement » de Hanoteau et Letourneux, ainsi que celui de Ferdinand Duchêne.    

« L’étude de la femme est plus complexe qu’on ne le croit ; il y a là une question si délicate et si difficile à pénétrer qu’elle échappe, presque, à l’examen de tout étranger. Si observateur, si perspicace soit-il, nous estimons que cet étranger peut à peine, vu les mœurs de la société kabyle, soupçonner ce qui se passe au sein de la famille. C’est certainement là qu’il faut chercher la raison qui fait que la femme kabyle est peu ou mal connue et l’ignorance où l’on est de son rôle exact. »    

                Ferdinand Duchêne et ses amis colonialistes, ainsi que leurs « amis » parmi les colonisés, ne semblaient pas préoccupés par le statut de la femme, en France, qui n’était pas vraiment évolué. Du fait de la colonisation, même le statut défavorable de la femme française dans le droit n’était pas accessible à la femme kabyle. Dans un premier temps, le statut de la femme kabyle était celui du droit coutumier (les qanouns) avant qu’il ne soit modifié en 1931 pour le rapprocher du statut de droit musulman des autres femmes algériennes[2] ; l’administration coloniale substitua au droit coutumier, positif, un droit divin immuable.       

                Il est utile, ici, de rappeler que la femme française a dû attendre 1965 pour avoir le droit d’ouvrir un compte bancaire en son nom propre. Elle n’avait pas non plus le droit d’occuper un emploi sans l’accord de son mari. Avant 1907, elle ne disposait même pas de son salaire qui revenait de droit à son mari. Elle n’avait pas le droit de passer le bac jusqu’en 1924 (sauf dérogation). Ce n’est qu’en 1938 que l’incapacité juridique de la femme a été levée : elle pouvait enfin se faire délivrer une pièce d’identité sans l’autorisation du mari ! Le droit de vote, pour elle, est arrivé après la seconde guerre mondiale. Ces quelques éléments donnent une idée de l’état des droits de la femme en France lorsque Ferdinand Duchêne braquait son regard de colonisateur sur la condition de la femme kabyle. D’autres « intellectuels » du même bord, imités par des colonisés aliénés, ou en quête de reconnaissance de la part des maîtres du moment, ont dû attaquer de tous les côtés sans s’interroger sur leur légitimité.

                 Dans sa conférence, Mohand Saïd Lechani voulait « reprendre une à une, les exagérations et les affirmations sans fondement répandues sur le compte de la femme kabyle et essayer de les confronter avec la réalité. » Il voulait partir de la réalité de son vécu, ou proposer un point de vue intérieur, non épouser le point de vue extérieur des Européens qui discouraient sur la question comme le faisaient certains Kabyles qu’il encourageait à explorer, simplement, près de chez eux, la vie sociale.

                Le conférencier commence par interroger la relation de ses parents pour déconstruire cette représentation imbécile de la femme kabyle victime d’esclavagisme. Il parle ensuite du pouvoir qu’ont les femmes dans la société kabyle en s’appuyant sur son observation de la vie sociale dans son village.

                « L’opinion publique aime les hommes forts, les hommes de tête, ceux qui ne reculent devant rien et qui prennent eux-mêmes leurs décisions, mais chacun croit être cet homme fort que l’influence de la femme n’arrive pas à courber sous sa volonté, alors que tous ou presque tous la subissent volontairement sans s’en apercevoir. C’est que, comme je le disais tout à l’heure, la femme kabyle aime faire croire à l’homme qu’il est le maître tout puissant même quand elle le mène par le bout du nez. »

                Il rappelle aussi que c’est le plus souvent la femme qui est la trésorière de la famille kabyle. Il aborde aussi la question des sentiments. La femme est aussi le lien au pays dans une société d’émigrés. Les parents pensent à « attacher » leurs fils au pays en les mariant jeunes.

                Mohand Saïd Lechani démonte la représentation de l’image de la femme kabyle attelée à la charrue, en la considérant comme une affabulation : « La chose a été reproduite sur une photo à la suite, vraisemblablement, d’une circonstance exceptionnelle ou d’un arrangement de mauvais goût. »

Il explique, en s’appuyant sur son vécu, pourquoi on voit l’homme sur un âne tandis que la femme marche à pied, pour déconstruire un autre cliché.

« En Kabylie, la femme ne monte pas sur un âne. Elle se considérerait diminuée si elle employait comme monture l’animal sur lequel on juche les pécheresses. « Dans les grandes familles, écrivent Hanoteau et Letourneux, la coupable est renvoyée ignominieusement dans sa famille montée sur un âne et conduite par un nègre. » Combien de fois, ma mère m’a recommandé de ne pas faire monter mes petites sœurs sur l’âne alors que j’étais petit. « Elles ne se marieraient pas, me disait-elle. » »

                Taos Amrouche rapporte une anecdote qui conforte cette représentation de l’âne en Kabylie dans son dernier roman, Solitude, ma mère.

                « - Aména, dans notre village, il y avait une femme dépourvue d’attraits qui s’appelait Touêla. Elle ressemblait à un échalas, et, pour comble, elle louchait. Elle ne m’en disait pas moins (pour m’inciter à ne pas me mettre en frais pour ton père ni pour quiconque) : « Au temps de ma jeunesse, quand j’avais une joue blanche comme neige et l’autre vermeille comme sang, je n’avais pas besoin pour plaire, de tant me fatiguer ; il me suffisait de descendre de mon âne pour trouver un mari ! » Or, chacun sait que l’âne, en pays kabyle, n’est pas une monture reluisante ! Fais-en ton profit, Aména. » (Ed. Frantz Fanon, Tizi Ouzou, 2018, p. 61)

Mohand Saïd Lechani dément aussi une autre idée reçue : la claustration de la femme en Kabylie ; une pratique en vogue dans la bourgeoisie seulement.

                Le sujet de l’héritage est aussi abordé dans cette conférence. Il est rappelé que « la femme kabyle depuis l’islamisation de l’Algérie a toujours hérité selon la loi coranique. » Mohand Saïd Lechani parle de la décision de l’exhérédation de la femme prise lors d’une réunion de tribus en Kabylie en 1748 dans des circonstances particulières. Il expose la contrepartie due à la femme par les héritiers mâles. Cette décision d’exhérédation a sans doute été facilitée par des croyances primitives comme celle que rapporte Jean Servier.

« Dans les conceptions du nord de l’Afrique, le corps humain à l’image de l’univers est formé de couples. Le mot qui désigne la « personne » avec le sens réfléchi est dans les parlers berbères un masculin pluriel iman. Il est habité par deux âmes : une âme végétative nefs et une âme subtile ou souffle rruh.

                A l’âme végétative correspondent les passions et le comportement émotionnel, elle est portée par le sang, son siège est dans le foie.

                A l’âme subtile ou souffle correspond la volonté, elle circule dans les os, son siège est dans le cœur.

[…]

                Nnefs, l’âme végétative est le principe venu de la mère ; erruh l’âme subtile, vient de l’Invisible.

                Dans l’union sexuelle, l’homme accomplit un acte de possession, analogue à celui du laboureur qui prend possession d’un champ, par le tracé du premier sillon. La terre fournit la matière nécessaire, mais la graine disposée porte en elle la mystérieuse fécondité venue de l’Invisible qui la fait germer, au lieu de pourrir. De là, par exemple, une conséquence importante dans les institutions : la femme ne peut prendre possession de la terre. Elle ne peut labourer ; en conséquence, pendant longtemps, elle n’a pu prétendre à un héritage foncier, ceci à l’encontre des différentes interprétations du droit musulman, aux termes desquelles la femme peut hériter d’une part égale à la moitié, au tiers, ou au quart de la part de l’héritier mâle. Nous en verrons d’autres conséquences par la suite. Il n’y a à la base, aucun « mépris » pour la femme, simplement la conséquence d’une certaine conception du monde et de la place de l’homme dans le monde. » (Les Berbères, Ed. PUF, coll. Que sais-je ?, Paris, 1990, p. 71-72.)  

                 Pour Mohand Saïd Lechani, « il n’y a pas un problème de la femme, comme il n’y a pas un problème de l’enfance, comme il n’y a pas un problème de l’homme. Il y a un problème social qui regarde à la fois l’homme, la femme et l’enfant et qui embrasse non seulement toute la famille, mais tout le pays. » La condition de la femme kabyle est un élément d’une problématique globale. Il rappelle aussi que la Kabylie était régie par des Kanouns qui ne sont pas d’essence religieuse, qui peuvent donc évoluer.

Pour conclure, il répond à une question d’un débat de l’époque sur le statut des Algériens : « Mais que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est ni le statut français, ni le statut musulman qui, comme par l’effet d’une baguette magique, rendraient heureuses nos femmes, nos mères et nos sœurs. La vraie réforme est celle qui modifiera le genre de vie ou la manière de penser. La vraie réforme est d’ordre économique et culturel. »

Mohand Saïd Lechani, né en 1893, a pris part à ce débat, de son temps, en apportant des éclaircissements sur certains points, en posant des questions et des hypothèses. La femme kabyle suscite toujours des débats, comme celui sur la question de l’exhérédation, comme pour oublier le fond du problème des droits de la femme kabyle. Celle-ci subit la loi algérienne, d’essence musulmane, qui lui accorde les droits d’héritage de la femme musulmane selon la loi coranique depuis l’indépendance du pays. Comme c’est une loi religieuse, considérée par les croyants comme divine, on n’ose pas la remettre en cause : pourtant, elle lèse la femme dans ses droits comparés à ceux de l’homme, non seulement en matière d’héritage mais aussi en terme d’existence sociale et de libertés.

Si, à son avènement, la loi coranique pouvait constituer une avancée pour la femme dans des tribus où on enterrait des filles vivantes par peur du « déshonneur », elle était régressive dans un pays où une femme pouvait régner et commander. A l’invasion de l’Afrique du nord par les Arabes, un grand nombre de tribus berbères avaient à leur tête une reine, Dihya, surnommée par les envahisseurs arabes la « Kahina ».

Depuis l’islamisation de ce qui est devenu l’Algérie, les droits de la femme de ce pays sont déterminés par une loi religieuse arabe datant du 6ème siècle. Toute révolte contre ces commandements relève de l’hérésie pour les croyant(e)s. La femme kabyle vivant en Europe jouit des mêmes droits que les citoyennes des pays de ce continent, celle vivant en Amérique jouit des mêmes droits que les citoyennes des pays américains : l’homme kabyle vit avec ces lois européennes et américaines sans problème. Le problème de la femme kabyle en Algérie est donc d’ordre culturel non d’ordre biologique.

Dans sa conclusion, Mohand Saïd Lechani a dit : « La Kabylie ne peut plus vivre sur des Kanouns que les Kabyles auraient eux-mêmes modifiés s’ils disposaient d’une organisation pour ce faire. » C’était déjà une évidence en 1937. Aujourd’hui encore, le problème se pose dans les mêmes termes : le « logiciel » idéologique en service en Algérie est incompatible avec une émancipation véritable de la femme dans ce pays. La femme kabyle ne peut avancer dans la conquête de ses droits et son émancipation que dans une Kabylie qui peut le décider elle-même, et à l’aide d’un « logiciel » idéologique nouveau et compatible avec un projet d’émancipation véritable.

 

                                                                                               Nacer Ait-Ouali

                       

 

Retour en haut

Numéro 124  Mars 2023       

Tameslayt :

 

ASNULFU N WAWALEN YEBNAN ƔEF USUDDEM DEG UKATAR N UZRAR ASUDDMAN

(ologie basée sur la dérivation dans le cadre d’une série dérivationnelle)

Sɣur : D.Messaoudi

 

 

Aas n wawal imaynuten ay d-yettwasnulfan segmi bdan Yimaziɣen ssegmayen tutlayt-nsen. M