ayamun

CyberRevue de littérature berbère

 17 ème année

Numéro 88  Mars 2017

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue       

      

 Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

  Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte : IMEṬṬI N BAB IDURAR, (adlis yura Wakli Kebaili (Azwaw) i d-yerra Sɛid At-Mɛemer d asefru, aḥric 2

 

 2°) L'analyse : Un timbre qui colle à l’idéologie officielle algérienne, par Nacer Ait-Ouali (inédit)

 

3°) La conférence :  Poésie kabyle ancienne, par Ramdane Ouahès At Mansour, in TÉMOIGNAGES, pages 107-117


 
5°) L'étude : SLIMANE AZEM : LA FORCE DE L’ASEFRU OU  LE POETE CANDIDE par Arab Aknine (inédit)


 ) Tidlisin nniḍen, en PDF :

 

 7°) Le poème  :  Arğu-yi  sɣur Sεid At Mεemmer, asmuḥyet usefru "Zhdi Menya"- Konstantin Simonov -

 

 8° ) Toutes  les rubriques :

 

 

Retour en haut

 

Numéro 88  Mars 2017

Le  texte :

IMEṬṬI N BAB IDURAR

 

(adlis yura Wakli Kebaili (Azwaw) i d-yerra Sɛid At-Mɛemer d asefru

 (aḥric 2) 

 

 

BAB IDURAR si tama-s, yemla-d ayen yid-s yeḍran.

Ijuğğeg wul n yemma-s, imi yejweğ, yesεa igerdan.

Tegzem-as awal tenna-yas : " Awi-ten-id a mmi! Anida llan?"

" Yya-d ad tedduḍ", yerra-yas, tenna-yas " ad dduγ war iγeblan".

 

Bγiγ ad rekbeγ aεudiw, a d-mmektiγ temẓi-w

yerna aṭas aya ur ffiγeγ.

A mmi cekklen iḍarren-iw, maca, γas txuṣṣ tezmert-iw,

tella tebγest, ad zemreγ.

Azekka-nni zik i d-kkren, akken swan lqahwa, dayen,

heggan iman-nsen di sin.

Argaz yelsa abernus t-yesburren, nettat tesekfel-d ayen yeffren,

taxellalt d tarkasin.

 

Akken yebberdeε aεudiw-is, TAKLIT tṣeggem iman-is,

tenna-yas " a mmi heggaγ".

Yeddem yemma-s, yeserkeb-itt, yezzuγer, yezwar zdat tiṭ-is,

d abrid, yak targit teffeγ.

 

Teddun, ttmeslayen, ḍeṣṣen, taddart ideg εeddan, ṭṭṣen,

ddan-as s ttawil i webrid.

Fesuset teεkemt fell-asen, medden akk bedden γer γur-sen,

BAB IDURAR ttwalin-t am ugellid.

TAKLIT daγen d tazedgant, aṭas am nettat ur llant,

ccbaḥa-s tedder i tmeddit.

Ihi lḥan acu ay lḥan, tikkelt-a ukkuẓ d mraw wusan,

wwḍen γer taddart TALWIT.

 

Temmuger-iten-id TAFAT d tamezwarut, tella tettrağu deg-sen.

Din din tenneqlab tmurt, wisen lγaci ansi d-rsen?

ASIREM d TAḌṢA s tazzla, anṣuf yis-m a yaya!

Di sin gren-as iγallen.

Tesuden aqerru-s SEKKURA, sakin kecmen γer lḥara,

tameddit kecmen-d akk medden.

 

At taddart cennun, ceṭṭḥen, dduklent tlawin d yergazen,

mačči am di TIZI N WAḌU.

TAKLIT tazwara tewhem, teseḍḥa tesusem,

tuγal tfaq mačči d lεib zzhu.

Tekker tezwi, terwi am medden, tecḍeḥ, tğelleb, tedden,

tekkes γef lehhu akukru.

Tenna " tura ẓriγ i d aγ-yuγen, d iẓuran n wallaγ i d aγ-ikerfen,

asmi ur nezmir ad nefreḥ neγ ad nettru.

 

A ziγ mgaraden yemdanen, mgaradent tmura daγen,

yal wa d tizlit i icennu.

Yesefk-aγ daγen ad nefhem, γas imdanen mxalafen,

yal amdan yebγa ad yezhu.

Imawlan kksen-aγ kra yellan, acku msakit ur ẓran,

kkaten agelzim deg uqerru.

A lxir-iw bedlen wusan, γas duben-iyi yeγsan,

xerṣum tindict ad tefru.

 

Sεeddan iḍ-nni s wurar, a ziγ d aberraḥ azekka-nni.

Yendeh, yesawel BAB IDURAR " ffγet-d ad trebḥem a lγaci!".

Lγaci ffγen-d γer tejmeεt, yenna-yasen " ay at taddart,

ad uγaleγ γer tmurt imawlan-iw".

Yemma iman-is yerna meqqret, ma d tatut-nwen γur-i ad temmet

alamma qemcent wallen-iw.

 

Ngum yesuli lehdur, tegzem-as TAFAT awal:

Ur ttuqim i yiman-ik leγrur, aha ur ttnadi γef ccwal!

I waḍu-agi ansi d-isuḍ neγ d ccfaya ur tceffuḍ,

anta i d taddart n SEKKURA d warraw-ik?

Qqim kan γur-k i d-trennuḍ! TALWIT amek akka a tt-tettuḍ?

Ula d kečč d taddart-ik.

 

Qqim sers iman-ik, taddart akk d ayla-k!

Kečč, tameṭṭut-ik, arraw-ik d yemma-k.

Dagi ad teqqimem, dagi ara tzedγem.

Yesusem, yesbek.

DIDI ixemmem, deg wawal yegzem,

yesen a tt-isellek:

 

Ayen akk i d-tenna TAFAT, d tidet a BAB IDURAR.

Kečč d aεeggal n taddart, anṣuf s yemma-k a d-teḍfer.

Tameṭṭut-ik d tarwa-k n da, s agemmaḍ ulayγer ma nεedda,

a d-iqid wayen ur neffir.

TAḌSA, ASIREM d SEKKURA, kkren, neṭqen γur-s merra:

“ Da i nlul, da i k-nesen, da ara nidir”.

 

BAB IDURAR yeṭṭef imi, at taddart am netta susmen.

TAKLIT tenna-yas " a mmi, a ziγ at taddart-a deg-k ḥemmlen".

Ula d nekk ad qqimeγ yid-wen, s uqerru-k ar d ayagi i d aγ-iwulmen,

γef lewqam ur neqqar ala.

Γef wexxam n TIZI N WAḌU ulac uguren, llan wid ara t-iεasen,

a t-neğğ i warraw n xalti-k MILA.

 

BAB IDURAR war tuffra, yenna-yasen “ihi tefra,

ula d nekk d TALWIT i ḥemmleγ.

Ferneγ TIZI N WAḌU s tmara, imi tram ad neqqim da,

aql-i s tmendit ara qebleγ“.

Awal ngum t-id-yekfa, testewtew-as yemma-s tenna:

" A mmi ulayγer ẓren akk i yeḍran yid-neγ!".

Ayen ẓran ur t-teẓri ara, γef wayen i d-tenṭeq mi akken yenna

" kerheγ at taddart-nneγ"

 

Γas ulamma yerfa wul-ik, ur diri-ten ara yakk at taddart imawlan-ik,

lemmer udem useεdi deg wudem usexḍi ur yeddi.

Maca, akken ran ilin neγ ili-k, dagi kan ara telhu tmeddurt-ik,

i d as-d-yerra DIDI.

Yenna-yasen BAB IDURAR “ atan iḍ-a γur-neγ d urar,

ay at taddart tettwaεerḍem!”

Tamendit yiwen ur tt-yeffer, neggzen s igenni s wemyezwer,

i TAFAT d acu texdem?

 

Tuzzel tesuden-it di tlemmast n twenza-s.

 

Iḍ-nni γur-s yakk ruḥen, sekren urar icebḥen,

yettarran aγbel yemmut.

At taddart d ihwawiyen, ččan, swan, cnan, ceḍḥen,

aqcic, argaz, tameṭṭut.

Ulac win ikukran tili-s neγ yerra asadel i yimi-s,

stummnen yakk i tmeddit.

BAB IDURAR, tameṭṭut-is, yemma-s yakk d warraw-is,

qqimen di taddart TALWIT.

 

Dinna i qqimen i ddren BAB IDURAR d twacult-is.

Usan ttεeddin, zerben, maca, ulac win yeččan ul-is.

Ini-yasen i waman a d-rsen, mi akken lmuja a d-teṭṭef abrid-is!

Asen tewwḍeḍ-d ay asen ideg yekcem s usu ur yeṭṭiṣ.

 

Tasa-s tamcumt teccetka-d, yemmekti-d weltma-s TANINNA.

Asaru yules-d iεedda-d deg uqerru-s, amek akk i d as-teḍra.

Isteqsiyen-a d ttexmam ddan-d : Anida tella tura?

I talwit fell-as testeqsa-d? mazal-itt tedder ur temmut ara?

 

Imeṭṭi am ugeffur i d-yeffeγ, amzun d igenni allen-is.

“ Yesefk weltma a tt-id-afeγ” akka i tt-yefra d rray-is.

Azekka abrid-iw a t-ṭṭfeγ, anida tella a tt-awḍeγ,

γef lğal-is ad zegreγ lebḥur.

Tafat azekka-nni mi d-teffeγ, yenna i yat wexxam " ur ṭṭiṣeγ",

yejbed-asen-d γef TANINNA lehdur.

 

TAKLIT tesla mi d-yuder TANINNA, tserreḥ d imeṭṭi, tenna:

ulac yiwen was ideg tt-ttuγ.

TAḌṢA, ASIREM d SEKKURA, imeṭṭawen-nsen ur ten-ṭṭifen ara,

yal wa d taḥemmalt i s d-isuγ

BAB IDURAR γur-s tefra, yenna-yasen " i imeṭṭi ur stufaγ tura,

abrid-iw aql-i a t-aγeγ.

Timerğa dayen ur d-tegra, weltma sani s-yehwa terra,

anida tella a tt-awḍeγ.

 

Yesufeγ-d aεudiw seg udaynin, igerrez-as aṣerrem war ccek.

Ur d awen-qqareγ aggur neγ sin, ur ẓriγ acḥal i d iyi-yesefk.

TANINNA εewwleγ a tt-afeγ, fell-awen atan ttekleγ,

tenna-yas SEKKURA " kkes anezgum!"

Fell-asen akken ma llan yemmeγ, yyaw γer da a ken-sudneγ!

Tezga tezza tasa-s wemcum.

 

Yezzuγer aεudiw yeffeγ, γer weltma-s i iteddu.

Lbaḍna n tuffra ad teffeγ, akud deg-s a d-yesendu.

Akken yewweḍ γer yixef n taddart, yemlal-d TAFAT,

yerra iman-is ur tt-iwala ara.

TAFAT tefreḥ twala-t, dγa tluεa-t nettat:

Azul, anida ttedduḍ akka?

 

Yesufeγ-d s taẓeyt awal, yezwar deg wazul yerra.

Ileḥḥu, ihedder, yettγawal: " tedduγ ad nadiγ γef weltma"

Amek ara tafeḍ weltma-k? Ahat tbeddel tamurt.

Dayagi ad iyi-tiniḍ, yak? A tt-afeγ tedder neγ temmut!

 

Ggulleγ anida tella ar tt-afeγ, fell-as ad zegreγ lebḥur.

Γer tfuk tuffra i d-sawḍeγ, iẓri n TAFAT yettcercur.

Twala iḥemmel aṭas weltma-s, tameṭṭut tergagi tasa-s,

tenna-yas " ihi yid-k ad dduγ".

" Ur sliγ i kra" Yerra-yas, nekk ur ẓriγ ad qqimeγ as neγ aseggas,

i lhemm-iw acuγer ad am-t-rnuγ?

 

Γef kra ad yilin εemmdeγ, ur d-yegri wagus yefsin.

Tanezruft yid-k a tt-zegreγ, d acu-ten useggas neγ sin?

Si twenza arğu a kem-sudneγ, yes-m aql-i ferḥeγ,

tabγest-im terna-yi afud.

Yak teẓriḍ aṭas i kem-ḥemmleγ, maca, tidet ad am-tt-mleγ

a TAFAT, yid-i ur ttedduḍ.

 

Argaz ideqqem aεudiw-is, ar zdat yuγ abrid-is,

d abrid s anadi γef weltma-s.

TAFAT teḍfer-it s wallen-is, irekkem wallaγ-is,

tettru, tergagi-d tasa-s.

tuγal tekmes tubbikt-is terna tkerrec iles-is,

terra kan anehhit, tuγwas:

Tsuγ almi tt-yeqreḥ uqerruy-is, tesawel-as s wazarisem-is :

WA ZIRIIIII! Akken s-isemma baba-s.

 

Yedduqes mi s-tesawel " WA ZIRI", amzun d abeqqa i s-tefka.

Amek i tesneḍ azarisem-iw n temẓi, anwa i m-t-yemlan akka?

Tesliḍ-t sγur-i nekkini neγ ahat yeγli-d seg yimi n yemma?

Tettru, tḥebba-t, teldi imi: D nekk i d weltma-k TANINNA.

 

Argaz yeldi imi-s yewhem, iger-as iγallen-is, yesusem,

γlin-as-d imeṭṭawen n tmendit.

Kra n tegnit yeggugem, yuγal yenna-yas tura yefhem,

acuγer i tt-iḥemmel, tḥemmel-it.

S asiwel n tmacahut tekker, tra gma-s ira ad iẓer,

amek d-tewweḍ γer taddart TALWIT.

D wacuγer fell-as teffer, tγil d acimi d wacuγer,

a d-tṣaḥ imiren tedwilt.

 

Γef uεudiw yerfed-itt, zdeffir-s yeserkeb-itt,

yenna-yas " ar axxam mel-iyi-d kra yellan!"

S uγiwel s axxam yewwi-tt, γer zdat wemnar yesaweḍ-itt,

i leεyaḍ-is medden akk slan :

Yemma, wa yemma! A yemma ufiγ TANINNA!

Ffγen-d akk medden ad ẓren.

TAKLIT, arrac d SEKKURA, wwḍen-ten-id d imezwura,

mmugren isali s yedmaren.

 

Medden akk yerra-ten wehmen, qqimen ldin imawen-nsen,

mi sen-yenna " a ziγ d TAFAT i d weltma!"

TAFAT tesusem imiren, tabγest teččur-as allen,

tesen ad tini i uzaglu hemma.

TAKLIT kra ur t-id-tenna, amzun tewwet-itt lebrisma,

ur teεqil ara yelli-s.

Tuγal tenna " ur umineγ ara d kemmini i d TANINNA",

yelli-s tekkes aglim swayes teffer udem-is.

 

Ma s tidet d yelli i telliḍ, saken-iyi-d izumbiyen tesεiḍ,

widak yellan gar tuyat-im!

Taqcict ur tezzi, ur tenniḍ, i tura d acu ara tiniḍ

neγ ur tumineḍ ara ula d allen-im?

Izumbiyen d imeqqranen d iberkanen, akken llan ay qqimen,

am asmi tella d taqcict.

Yerna a m-d-mleγ akk ayen nniḍen, ayen akken deg-i yersen

di temẓi-w ideg tura twaγit!

 

TAKLIT tger-as iγallen, tesnixfif, teffer allen,

wisen tettru neγ tettaḍṣa?

TANINNA γlin-as-d kra imeṭṭawen, at taddart mazal-iten wehmen,

γilen ttargun taluft-a.

Γas εerqen-asen imeslayen, deg wallaγen-nsen qqaren :

I yeḍran deg taddart-a!

Taggara yakk nnecraḥen, zhan-asen wulawen,

imi d win turew temlal tasa.

 

TAFAT tekcem s axxam n gma-s, kra yekka yiḍ ur ṭṭiṣen.

Yal wa yemla-d si tama-s agejdur deg-sen yersen.

I tura amek a m-nsemmi? BAB IDURAR akka i s-yenna.

Ur testeqsa, ur tenna acimi: Sawalet-iyi TAFAT-TANINNA!

 

Nekk neggzeγ seg ZIRI γer YETRI, uγaleγ d BAB IDURAR.

Ad ğğeγ aneggaru yelha neγ diri, d tidet mačči d urar.

Yenna-yas " a TAFAT-TANINNA" , tenna-yas " d acu?" Tettmuqul-it.

Yesteqsa-tt mi d as-yenna : Amek d-tewwḍeḍ γer taddart TALWIT?

 

Tecfiḍ asmi yekker baba, ira ad iyi-yefk i mmi-s n gma-s?

Nekk tugdi ur d iyi-terba, ggulleγ ur kcimeγ lḥara-s.

Nniγ-ak ur lliγ am tid yeqqaren : Akka i irad bab igenwan!

Yegra-d yiwen was i iqeffafen a d-asen, i trewla yewweḍ-d lawan.

 

Baba yefren-iyi lemḥan, netta iγil iḥemmel-iyi.

Kra yekka yiḍ wunseγ itran, tiṭ-iw γas tebzeg, telli.

Segmi ur d-yeqqim wefran, s iγes tewweḍ-iyi tfidi.

D anejli kan i d-yegran, γas ulamma ur ẓriγ sani.

 

Amek ara dduγ γer win ur nezdiγ ul-iw? Ula d yemma tefka afus deg-i.

Dγa nniγ “ tfuk tudert d imawlan-iw, d as aneggaru as-agi”.

Akken d tikli ad teflali tafat, ğğiγ-asen aḍu γer deffir.

Wwḍeγ kan s ixef n taddart, rriγ udem-iw n tidet d uffir.

 

Udem-iw am wakken bedleγ-t, ccwi kan deg-s ur ttwaliγ.

Acebbub-iw yakk γummeγ-t, d win n tkellax i s-rriγ.

D yiwet tmeddakelt-iw, i d iyi-yefkan ttawilat s ufus-is.

Lemmer d-ufiγ baba deg webrid-iw, ur yettfaq d nekk i d yelli-s.

 

Aṭas i d-yelḥa uḍar, WISEN SANI deg-i yettṣeffir.

Mmugreγ-d yiwen wemγar, yezzuγer-d aγyul zdeffir.

Amzun seg igenni i d-yeγli, aḍu n tayri deg-s isuḍ.

D acu i kem-yuγen a yelli, acuγer akka la tettruḍ?

 

Mmuten-iyi imawlan-iw, qqimeγ-d kan iman-iw,

at taddart ugin-iyi merra.

Skaddbeγ-as sennig wul-iw, ffreγ fell-as tamacahut-iw,

akken γer baba ur d iyi-yettarra.

Γas lεib deg-i a t-id-snulfuγ, tuffra n tidet d amennuγ,

yewεer jjwağ war tayri.

Nniγ-as γef waya ay ttruγ, tura aql-i tedduγ,

ttnadiγ γef twuri.

 

Iγil-iyi s tidet d tagujilt, yesuli-yi sufella n weγyul.

Yenna-yi “amek a taqcict, ulac akk win yesεan fell-am ul?

Iman-iw i zedγeγ nekkini, taqcict igan am kemmini,

nnig uqerruy-iw a tt-refdeγ.

ma yehwa-yam ad teqqimeḍ γur-i, yya-d ad tedduḍ yid-i!”

Netta yenna, nekk qebleγ.

 

Ddiγ yid-s ngum ifut, yerra-yi am wakken d yelli-s.

Meskin kra n wagguren kan yemmut, griγ-d iman-iw deg wexxam-is.

At taddart TALWIT ḥemmlen-iyi, ttqadaren tilawin dagi,

mačči am di TIZI N WAḌU.

Ma d-hedreγ di tejmeεt sellen-iyi, yak tesneḍ-ten ula d kečč wigi,

leqder yeggumma a sen-yexḍu.

 

Asmi d-tusiḍ deg-k εeqleγ, di tidet fell-ak ffreγ,

ugadeγ a yi-terreḍ γer baba.

Iceyyeε-ik-id γur-i, cukkeγ, seg-s γer da walaγ,

tatut deg-k tezzuzen, terba.

Asmi d-temliḍ targit-ik, temmektiḍ-d weltma-k d imawlan-ik,

riγ ad arğuγ kan kra.

Asmi d-tewwiḍ yemma γef uεudiw-ik, d tikli swehmeγ allen-ik,

uγaleγ rniγ-as di leεmer i tuffra.

 

Teqreḥ n tsusmi win s-iṣebren, ma yella yezmer ad yefren,

iεemmed yeccucef s tidi.

Neγ ahat d ul-iw i yeqquren, acku ulac tiyita meqqren,

yugaren taluft yeḍran yid-i.

Imi tugiḍ ad iyi-tettuḍ, tḥemmleḍ-iyi, fell-i tettruḍ,

am terṣaṣt yeffeγ-iyi-d wawal.

Ẓriγ kečč i kra yellan tceffuḍ, yak lemmer tura am zik fell-i ad terfuḍ?

Imiren d lεib ma nenna-d nemyeḥmal.

 

TAKLIT tella tesusem kan, ma d allaγ-is ibeddel amkan,

temmekti-d argaz-is d wayen akk yid-s yeḍran.

A yelli teẓriḍ usan-nni kfan, baba-m yuγal seg widak yefnan,

ulac tura awal-is a m-yeskecmen s ul urfan.

Yeγli, yekker fell-awen kemm d gma-m, ihi teẓriḍ d acu yellan?

D kemm i d sebba n lmut-is, d tawaγit txedmem i t-yenγan.

 

Amek? D nekk i t-yenγan? Anida ẓriγ ad yemmet imi rewleγ?

Lmut ulac anwa i s-tt-yebγan, ula d nekk iγaḍ-iyi γas ulamma ttmeḥḥneγ.

Lemmer ddiγ γer mmi-s n gma-s, tili aql-i ddrewceγ neγ mmuteγ.

Ula d as-a rfiγ fell-as, d nnif-is n twaγit i yeggullen di rruḥ s-yesufeγ.

 

D acu-tent γur-s tilawin? Mel-iyi amek akka t-nγiγ!

Ini-yi-d d acu t-yewwin, ad iyi-yefk i win ur bγiγ!

Isell akk i wayen i d-qqaren medden, γas ur yelhi ara, ixeddem-it.

Ula d kemm terniḍ-as ifadden, mi akken tenniḍ " a yelli leεwej diri-t".

 

Lemmer ur s-tebdideḍ γer yidis, fell-i ur iteffeẓ iles-is,

ur ixeddem tawaγit am tin.

TAKLIT tettru, teṭṭef imi-s, yuγal yenṭeq-d mmi-s,

annect-a ttqadarent-t tyemmatin.

S yixef-nkent, dayen tura! Ayen yeḍran yeḍra,

ad nekker ad nṣeggem sya γer zdat.

Talwit nḥemmel-itt merra, yal wa deg-neγ yeẓra,

d leqder izerfan i d tafat.

 

Tura bγiγ ula d nekkini, a d-sufγeγ akk ayen yeffren deg-i,

eğğ-iyi a d-fakeγ ameslay!

A k-d-smektiγ tiwuγa-k keččini, cfiγ di teγrit teserwaḍ-iyi,

awal deg yimi n yemma γlay.

Cfiγ yiwen was tesfunezreḍ-iyi, nettat deg idammen tseffeḍ-iyi

terna teṭṭef imi-s tesusem.

Baba yenna-yak " teγziḍ-iyi", nekk yenna-yi" ccah deg-i",

terram-iyi d aqerru n lhemm.

 

Yir tawenza tenṭeḍ deg-i am tselluft, baba ur yeẓri amek teḍra taluft,

γur-s uklaleγ tiγrit, tefra.

Asmi akken yenna " wa tameṭṭut, tuγal-am-d talast si tewwurt",

yesufeγ-iyi-d si leqraya.

Tesusmeḍ, yid-s ur tennuγeḍ, teseḍḥaḍ neγ tugadeḍ

mi akken d-yesufeγ γur-i acciwen?

BAB IDURAR yeẓra yeγleḍ, deg uqerruy-is yeẓmeḍ,

γlin-as-d imeṭṭawen.

 

D tidet yella wayenni, yal mi ara d-mmektiγ usan-nni,

ad reggmeγ deg yiman-iw.

Yak tecfiḍ ula d kemmini, γas kra yiwen ur d iyi-t-yenni,

mi meqqreγ acemma, wennεeγ tikli-w.

Asmi yekker baba a kem-yefk s anida ur yesefk,

anwa i d-yekkren mgal-is?

Tameddurt di TIZI N WAḌU tecbek, ajeğğiḍ-is awer t-nehlek,

sεu-d dderya ur yenṭiḍ waṭṭan-is!

 

Fell-i ur smeεriq ara a gma, mačči d ayagi i neḥwağ!

Amek ad sεuγ dderya nekk ifuten tura i jjwağ?

Tfuteḍ kemmini a tajeğğigt? Wa senğaq-im d awezγi ad yeγli!

Dγa tenna-yas TAKLIT: Ur tfuteḍ ara a yelli!

 

BAB IDURAR yekkes ugur, γef uqerru n wezrem yemmeγ.

Wisen amek teḍra d WAGGUR, ameddakel-im-nni n taddart-nneγ?

Cfiγ fell-as, ur t-ttuγ ara, maca, d acu kan tura,

tagnit seg wul-iw tesufeγ-it.

AGGUR yeččur-d axxam d dderya, sa teqcicin d sin warrac i yesεa,

i d asen-tenna TAKLIT.

 

Tayri testufa-d i ccna terna asbuḥru s tciṭa-s.

Teẓriḍ a TAFAT-TANINNA, mmi-s n DIDI iḥemmel-ikem aṭas!

Baba-s iḥemmel-ikem daγenni, s idis-im d netta i ibedden

asmi tennuγeḍ d MUSNI, mi akken yeskeεrir γef medden.

 

Udem n tmeṭṭut yeqqel d azeggaγ, ma d tidet iman-is i d-teffeγ,

ihi a gma wali-d ul-iw :

Ula d nekk d MEDYAZ i ḥemmleγ, yid-s zemreγ ad kemmleγ

usan d-yeqqimen i tmeddurt-iw.

A weltma kker ur ttrağu kra, ad nerr taluft-a tefra!

Tezmumeg, maca, ur tenneḥcam.

A s-nuqem tamuffirt tura, am tinna d iyi-tuqem SEKKURA,

asmi d-tekcem γur-i s axxam.

 

D tidet, ddunit tbeddel tura, mačči di TIZI N WAḌU i nella,

dagi ur γ-terri tmara i ṣṣber.

Lemmer ẓriγ ur yeṭṭiṣ ara, ur k-qqareγ ara yakk ala,

tura a s-nebded γef wemnar.

Yal wa d rray d-yefka : Qqimet kan ar azekka!

"Ṭṭṣen tura" i d-tenna TAKLIT.

Awwah, ad ilin ukin lawan-a, i s-terra TAFAT-TANINNA,

s yixef-iw ma sensen taftilt.

 

TAKLIT tefka-yas azref, tebra-yas i wawal teṭṭef:

" A yelli d kemm i t-yesnen".

BAB IDURAR i tiẓeṭ yeslef, yenna-d tidet s ukacef :

" Ula d nekk ur cukkeγ ara ṭṭṣen".

Tazmert n tayri tugar tin igenwan, idurar,

tizemrin d wayen-nniḍen.

BAB IDURAR iğelleb, yekker, di weltma-s seg ufus yezzuγer,

γer zdat tewwurt imiren i wwḍen.

 

Wwḍen kan γer zdat wemnar, yesawel-as wergaz i DIDI.

Yya-d, kcem-d a BAB IDURAR, tawwurt n wexxam teldi!

Yekcem war timerğa yezwar, weltma-s deg-s teḍfer,

ad nerreẓ wala ad neknu.

Iwala-ten-id DIDI di sin, yekker, ufan-t-in la yetturar

d MEDYAZ dduminu.

 

S uḍar ayeffus, s uḍar ayeffus, qqimet, anṣuf yes-wen!

Wa DUDA, ttxil-m fek-iyi-d afus, seww-d latay i inebgawen ad swen!

Tagi i wumi yesawel d tameṭṭut-is, yeḥbes turart n dduminu d mmi-s,

yelha-d d widak d-ikecmen.

DIDI ur krifen ara ifasen-is, imiren kan i ifuk ccγel-is,

imensi d netta i t-id-yesewwen.

 

Nekk d lqahwa i teseγ ma tella, i s-tenna TAFAT-TANINNA,

DUDA tenna "azul fell-awen, yerbeḥ a yelli!

A d-sewweγ latay, a d-rnuγ lqahwa", rsen-d d lesfenğ γef ṭṭabla,

cerhen akken ilaq wulawen, tidet tezzer di tlelli.

 

Qqimen, tetten, tesen, ttmeslayen γef tlufa n taddart.

Necfa γef DIDI yesen, neẓra yettaf-d tifrat.

Tecfiḍ i ḥeqqa γef MUSNI, asmi akken d-tfeḍḥeḍ lεar-is a TAFAT?

Yennejla ur iban sani, wisen ma mazal-it am zik yeserwat?

 

Zmumgen BAB IDURAR d MEDYAZ yerna yeseḍṣ-itt-id uneggaru.

Yenna-yas “d kemm i d sebba-s wergaz, tili a γ-yesgen akk s uγurru”.

Temmeslay-d s leḥdaqa, tenna : " Azarisem-iw TAFAT-TANINNA,

mačči kan TAFAT am zik".

Gma-s yenna " aha tura, ini-d a TAFAT-TANINNA,

war akk ma teṭṭfeḍ-tt di ẓẓmik!“

 

Tezweγ tezzi-d γer wudem, maca, tendeh ur tesusem,

tenṭeq mi terra inehhit.

Din din deg usentel tekcem, ur tugad, ur teggugem,

ay ul sel-d i teqbaylit :

Tawlawalt tettarra axxam d asemmaḍ, a MEDYAZ d acu twalaḍ

akka d afella ad nezdeγ nekk yid-k akken?

BAB IDURAR yerna-d tayeḍ, abeqqa usaki s-yesaweḍ,

s weγmaz is t-imekken.

 

MEDYAZ udem-is ur tezgil tezweγ, imi di tdayazt yegza.

Yeẓra a s-teqqar riγ yid-k ad jewğeγ war ma tnuda-d tiγezza.

Yenna-yas " ah ya tawaγit, kukraγ kan ad am-d-iniγ,

Nekk seg wasmi d-tkecmeḍ TALWIT, fell-am kan ihi i rγiγ“.

 

I tmendit fsin imurar, asirem iban-d ur ifut.

DUDA d DIDI sekren urar, gren-as iγallen i tmeṭṭut.

A lxir-iw, amarezg-iw, BAB IDURAR d aḍeggal-iw,

TAFAT-TANINNA d tameṭṭut n mmi!

A yelli lemmer ad taγeḍ awal-iw yerna annect-a seg ul-iw,

tzemreḍ ad teqqimeḍ si tura dagi.

 

Yakk teẓriḍ nekk ddreγ iman-iw deg wexxam d iyi-d-yeğğa dda

YIDIR.

Nekk d MEDYAZ ad nezdeγ deg wexxam-iw, di sin yid-neγ ara nidir.

Kečč zdeγ d tmeṭṭut-ik, dder tameddurt-ik!

Yal wa ad yezdeγ di lḥara-s.

Nekkini ad ddreγ d mmi-k, aql-aγ zdat tiṭ-ik,

ad nettemyekcam ma yehwa-yak yal as.

 

D tidet a TAFAT-TANINNA, ihi attan tefra,

igerrez a yelli wawal-im.

Tezzi γer MEDYAZ, tenna : Sel-iyi-d tura,

leεqed n zik tura ur d-yeqqim.

Ur k-ttaγeγ, ur d iyi-tettaγeḍ, ur neḥwağ kra n lkaγeḍ,

nebγa kan ad nedder s talwit.

Ḥemmleγ-k akken d iyi-tḥemmleḍ, a k-qadreγ ad iyi-tqadreḍ,

akka kan ad nestummen i ddunit.

 

Annect-a iban, yeḍher, i s-yerra, yesaked-itt s allen.

DUDA, DIDI d BAB IDURAR, zmumgen kan, susmen.

Σawzen s teḍṣa d uqeṣṣer, wwin-d amecwar,

uγalen s axxam, kecmen.

I SEKKURA d TAKLIT feḍḥen-d ser, fell-akent ur nteffer,

ukint ma d arrac ṭṭṣen.

 

TAKLIT ijuğğeg wul-is, si zik ḥemmleγ DIDI d twacult-is,

i sen-tenna SEKKURA.

TALWIT slan akk imezdaγ-is, MEDYAZ d TAFAT-TANINNA i d tameṭṭut-is,

kra n smanat kan teḍra tmeγra.

 

Γas tudert turğa-tt lmut, skud ur nfut,

nesaram ad telhu tmeddit.

Ddunit-agi d tameγdurt, wisen amek ara tkemmel tmeddurt

n TAFAT-TANINNA, tawacult-is d imezdaγ n taddart TALWIT?

 

Sεid At Mεemmer

 

Retour en haut

Numéro 88  Mars 2017

L’analyse :

 

 

Un timbre qui colle à l’idéologie officielle algérienne,

par Nacer Ait-Ouali (inédit)

 

 

 

Description : Description : https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/s720x720/16587371_10208752721677510_8690100401968702726_o.jpg?oh=b54f9fc9fca7ae32df6e2165d84a90fd&oe=593F4349

 

 

Au début de l’année 2017, les postes algériennes ont émis un timbre pour célébrer le premier anniversaire de l’officialisation de tamazight en Algérie. La manière dont a été constitutionalisée l’officialisation de tamazight a suscité des dénonciations, des réserves, des polémiques et… des soutiens. L’analyse de ce timbre contribuera, sans doute, à mieux comprendre l’idéologie du pouvoir politique algérien concernant la question identitaire amazighe dans le pays.

Puisque nous lisons de haut en bas, le premier mot à lire est « Algérie » en français, pour ceux qui ont acquis une latéralisation de gauche à droite, ou en arabe pour ceux qui ont un réflexe contraire (de droite à gauche). Cette dernière catégorie sociale est plus importante depuis l’arabisation de l’école. En dessous, on trouve l’intitulé du sujet en arabe : « Première année de l’officialisation de tamazight ». Cet intitulé, qui s’étale sur presque tout l’espace de la largeur du timbre, est suivi (en dessous) de sa traduction en tamazight transcrite en caractères tifinagh. Le lecteur bilingue peut faire un aller retour en commençant par la droite (latéralisation de l’arabe). Les dimensions des caractères ne sont pas les mêmes : ils sont plus gras et plus épais en arabe et en latin qu’en tifinagh. Les caractères de l’intitulé du timbre en arabe sont les plus grands. Tout cela indique une volonté de hiérarchisation à intégrer dans le subconscient de celui qui voit ce timbre.

       En poursuivant la lecture dans le même sens, on retrouve, tout en bas de l’image, l’inscription « Postes » en arabe en dessous de laquelle est indiqué le prix du timbre. Ces caractères sont plus petits et moins gras que ceux utilisés en haut (en arabe et en latin) mais ils sont plus « visibles » que ceux de l’inscription en tifinagh dont les caractères sont très fins.

       En dessous de l’image, on trouve vers la droite le nom (en arabe) de l’artiste qui a réalisé cette « œuvre », Djazia Cherrih, et vers la gauche, toujours en arabe, l’inscription « Banque d’Algérie 2017 » (imprimeur du timbre).

       Pour lire les autres inscriptions, il faut placer le timbre sur le côté. En haut (côté gauche du timbre), on lit « 1ère année de l’officialisation de Tamazight ». Sur le côté opposé du timbre, on lit la traduction amazighe de cette inscription, en caractères latins, « Aseggas amezwaru n usenṣeb n tamaziɣt ». Pour les deux inscriptions, les caractères sont de plus petite dimension que ceux des inscriptions en arabe mais les caractères de l’inscription en français sont un peu plus grands que ceux employés en tamazight. Ici, aussi, il y a une hiérarchisation linguistique : d’abord en français, puis en tamazight, et des caractères plus grands en français. Pour accéder à tamazight, il faut passer par le français. On relève que l’intitulé du sujet du timbre en tamazight, dans les caractères en usage réel dans la société (latin), vient en dernier après l’arabe, tamazight en caractères tifinagh (qui ne sont en usage que sur quelques devantures d’institutions), et le français. Cela dénote la place réelle de tamazight dans les faits.

       En plus de tout cela, on note une erreur linguistique. Il aurait fallu écrire : « Aseggas amezwaru n usenṣeb n tmaziɣt » et non « … n tamaziɣt ». Ce qui dénote le bricolage de l’institution et l’incompétence linguistique (amazighe) de l’artiste.

       Pour célébrer la première année de l’officialisation de tamazight, on met en circulation un timbre où les inscriptions en arabe prédominent. Même le français, une langue catégorisée comme étrangère, occupe une place plus importante que tamazight. On retrouve le même ordre hiérarchique que celui des langues enseignées à l’école : arabe, français, tamazight.

       La dimension symbolique au niveau linguistique, notamment avec l’occupation de l’espace et la hiérarchisation, sera complétée par une analyse rapide des motifs retenus pour cette image.

Le fond du timbre se constitue essentiellement du drapeau algérien, à gauche, auquel se greffe une carte représentant une partie du centre et la moitié est de l’Algérie vers la droite de l’image. Le drapeau dépasse, en dimensions, l’espace géographique représenté de l’Algérie. Cela peut suggérer au « lecteur » de cette « œuvre » que le drapeau est mis pour identifier le timbre et non le pays ou qu’il est placé ainsi pour baliser ce côté (l’Occident). L’auteure du dessin a « planté » sur ce fond d’image le « z » en tifinagh qui symbolise pour beaucoup tamazight. Placé nettement à droite de l’image, ce symbole apparaît en déséquilibre dans le même sens. Cette inclinaison vers l’est dénote une volonté de suggérer une orientation de l’amazighité vers l’Orient et le monde arabo-musulman.

Le déséquilibre du symbole berbère suggère une absence d’enracinement de l’identité amazighe dans ce pays. Les dimensions réduites (par rapport à l’ensemble de l’image) de la représentation de ce symbole suggèrent le rang de la place assignée à l’amazighité dans son espace géographique naturel par les gouvernants. C’est aussi la place « rêvée » et représentée par l’artiste qui a réalisé l’image de ce timbre postal.

       L’étude des couleurs, qui constituent autre dimension symbolique, confirmera cette orientation idéologique.

Si les couleurs du drapeau algérien sont attendues puisqu’elles sont connues, celles utilisées pour le reste de l’image sont cohérentes avec l’ensemble de la symbolique mise en évidence plus haut. Pour ceux qui ont une latéralisation de gauche à droite (ceux qui lisent en français ou en tamazight), les premières couleurs qui s’imposent aux yeux sont les couleurs algériennes (celles du drapeau), ce qui « oblige » à ne voir tamazight que dans cet espace symbolique que semble baliser, aussi, la carte géographique représentée dans l’image.

       La première couleur, le vert du drapeau, symbolise la communauté musulmane (la Oumma) : c’est ce qui lui a valu sa place dans le drapeau algérien. Cet espace en vert de l’image semble suggérer une fonction d’écran vis-à-vis de l’Occident. Le vert, une couleur réputée froide, est complémentaire du rouge, une couleur chaude, qui est aussi une des couleurs du drapeau. Il est aussi en « harmonie » avec le marron et la couleur sable qui occupent une place importante dans l’espace de cette image.

       Pour celui qui commence la « visite » du timbre de droite à gauche (un sujet dont l’instruction arabisante prédomine), c’est la couleur sable qui s’impose à lui dans cet espace qui suggère l’Orient et le désert arabique. L’espace algérien représenté dans la carte est en marron, plutôt, clair. Cette couleur neutre se marie bien avec le blanc qu’elle prolonge. Pour ce qui entoure encore cet espace, le « sable » évolue graduellement vers le gris à la limite du blanc du drapeau. Il y a aussi une gradation à l’intérieur de « l’Algérie » : le symbole berbère planté dans cet espace est de couleur marron foncé (très proche du noir). Dans les couleurs du drapeau algérien il y a le rouge qui est une couleur chaude, comme la couleur sable : ces couleurs attirent le regard. Le symbole berbère, déséquilibré et quasi noir, n’est pas fait pour attirer pas le regard et ne suggère ni un enracinement profond ni un espoir d’avenir : c’est l’idée en est donnée dans cette image.

       Les couleurs « amazighes », le jaune et le vert (celui dont la nuance symbolise la nature) sont absentes dans cette œuvre de la plasticienne Djazia Cherrih. Pourtant, ces couleurs ont été portées, symboliquement, par la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie) pendant longtemps pour être connues par tous les Algériens. Cette équipe de football a contribué, par une posture de porte-drapeau, à la quête identitaire collective des Kabyles, notamment durant les années où le peuple était interdit d’expression sur ce sujet. Certes l’officialisation de tamazight est censée répondre à la revendication identitaire berbère de tous les Algériens qui se considèrent encore comme des Amazighs, mais c’est la Kabylie qui a porté pendant des décennies, quasiment seule, cette revendication avec des luttes qui ont causé des dizaines de morts, des militants torturés, d’autres emprisonnés. Les enfants et les jeunes de Kabylie ont boycotté l’école, l’université et la formation professionnelle pendant toute une année (1994/1995). Cela ne mérite-t-il pas une reconnaissance ? Les autres régions amazighophones ne sont pas mieux loties dans cette « œuvre ».

       Hormis le petit « z », coincé entre le vert de la « Oumma » et le sable de l’Orient, cette image ne contient aucun motif ou symbole civilisationnel amazigh. Pourtant, ce timbre est censé commémorer le premier anniversaire de l’officialisation de la langue qui véhicule la civilisation amazighe. C’est vrai que l’artiste qui s’est vu confier le projet de ce timbre n’est pas connue pour une œuvre artistique référant à cette civilisation. Et cela devait convenir au projet de la Poste algérienne.

Il faut rappeler que le timbre postal est réputé comme étant un véhicule idéologique dans tous les pays.

Si on avait voulu être positif, on aurait pu trouver, par exemple, quelque portrait de Massinissa, ou de Mouloud Mammeri, à mettre sur ce timbre pour célébrer cet événement. Mais, pour l’Algérie officielle, l’histoire du pays commence avec les invasions arabes présentées comme un apport civilisationnel positif et fondamental ! 

       Ce timbre, qui est censé célébrer le premier anniversaire de l’officialisation de tamazight en Algérie, montre, en fait, le véritable statut accordé à cette langue : un « sous-timbre » pour une langue « sous-officielle » ou une « sous-langue » officielle. C’est un cadeau du gouvernement algérien pour ceux, parmi les amazighs, qui ont soutenu ou applaudi sa décision de sous-officialiser tamazight en 2016. Et un défi pour les militants de la revendication identitaire : le déni persiste ! C’est toute la considération que peut avoir un régime arabo-islamiste pour tamazight et les Amazighs dans leur propre pays. 

 

 

Nasserdine AIT OUALI

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 88  Mars 2017

La conférence :


Poésie kabyle ancienne, par Ramdane Ouahès At Mansour, in TÉMOIGNAGES, pages 107-117

(Conférence à l’invitation de l’association Tizi-Hibel, Paris 2013)

Mesdames, Messieurs, je voudrai avant tout remercier vivement l'Association Tizi-Hibel qui me donne l'occasion de partager avec vous quelques réflexions sur la poésie kabyle ancienne, cette expression remarquable de la culture populaire qui a marqué profondément ceux qui ont vécu leur enfance et leur adolescence dans un village de Kabylie.

La langue kabyle (variante de l'amazighe) remonte très loin dans le temps (plusieurs millénaires). Elle est toujours vivante, faisant preuve d’une exceptionnelle longévité, comparée aux autres langues anciennes aujourd'hui disparues. Elle possédait un alphabet qui figure dans des gravures rupestres, mais, mis à part chez les Touareg, où l’écrit subsiste encore de manière embryonnaire, seule la langue orale a survécu aux aléas de l'Histoire.

La poésie a une place éminente dans la littérature écrite. Le prix Nobel américain William Faulkner a affirmé avec force la supériorité du poète sur l'écrivain, en disant que ce dernier est un « poète raté ».

Ce caractère éminent se retrouve dans la tradition orale. L'écrivain kabyle Mouloud Mammeri,

(8) fait, en 1980, l'analyse suivante : « La civilisation kabyle, la civilisation berbère toute entière, est une civilisation du verbe...une seule phrase suffit parfois à résoudre une situation

difficile...on peut payer d'un poème, une dette ».

Effectivement, comme dans tout l'espace amazigh, la parole est essentielle et la mémoire indispensable. On voue admiration et respect à ceux qui maîtrisent le verbe. Ce sont eux qui s'imposent dans les assemblées, et ils jouent un rôle de sages, de guides, de réconciliateurs.

Avec le mot « awal », la parole en kabyle, il existe au moins 28 proverbes ! C'est dire l'importance du verbe.

Bien des engagements se font oralement : partages et ventes de terrains ou de maisons, fiançailles, mariages, séparations, etc., sans le moindre écrit. On fait venir des témoins : leur parole prévaut en cas de désaccord ultérieur.

Dans les sociétés modernes, lorsqu'on va au théâtre ou au cinéma, on est charmé par de beaux dialogues, par des réparties élaborées. Les belles phrases, entendues, ont été pensées, travaillées par l'auteur de la pièce ou du scénario. Elles sont fixées par un écrit. C'est à l'auteur que l'on rend l'hommage, et auquel on se réfère, chaque fois que l’on cite les mots ou les répliques.

Il n'en est pas de même dans la tradition orale car, jusqu'à une date récente, la culture reste anonyme : il n'y a pas d'auteur, donc le plagiat est légal, voire méritoire : on reprend les poèmes, les proverbes, toute la sagesse des anciens, sans les citer, car on ne les connaît pas.

Le passage de l'oralité à l'écrit commence, en effet, au lendemain de la colonisation française, grâce aux publications d'Adolphe Hanoteau (1), général français féru d’ethnologie. Il existait, certes, quelques rares manuscrits en caractères arabes de légendes religieuses, chez des marabouts lettrés, mais on ne peut pas les considérer comme des publications, au sens moderne du terme.

Hanoteau avait appris le kabyle et le touareg dans l'objectif proclamé de mieux connaître la  population indigène. Mais cela l'a amené à rendre un hommage particulier au peuple amazigh et à contribuer à sa culture en écrivant plusieurs livres, parmi lesquels, en 1867, un recueil de poésies kabyles récoltées auprès de poètes de l'époque.

Le travail du pionnier Hanoteau fut exemplaire par le contenu (plus de 600 poèmes) et par la forme. Hanoteau cite les noms et les origines des poètes, il transcrit leurs textes en caractères latins et en caractères arabes, il traduit en français. Il situe le poème dans le contexte historique et géographique de la conquête coloniale. Il a le mérite de l'objectivité puisqu'il rapporte des poèmes qui dénoncent le colonisation.

Un exemple :

Le poète est Lhadj Mohammed Bachir des Aït Aïssi

Γef Rumi agi d aqehhaṛ, Bezzaf i gewâaṛ.

Iâaǧeb iyi Umeḥmud d nnmaṛ, Tarrawt n leêṛaṛ.

Kkaten uzzal, jebden amesmaṛ.

Mi kren i waâdaw âumment am bisaṛ. Ad ddun fellas a d iaɣ imṣeṛṣaṛ.

A ten iaâwen Nnbi ṣaḥeb aɣaffaṛ

A propos du colon tyrannique (irrésistible), Il est trop sévère (puissant).

J'admire le fils d'At Mahmoud, des résistants,

Descendants de nobles.

Ils se battent et tirent la détente. Quand ils se lèvent contre un ennemi,

Ils le pulvérisent comme une purée de fèves.

Ils le poursuivent jusqu’à l'humilier.

Le prophète, ami du Dieu clément, leur viendra en aide.

J'ai proposé une traduction plus fidèle que celle de Hanoteau. Cette dernière, signalée entre parenthèses, atténue la sévérité du poète à l'égard du colon. Le livre de Hanoteau, édité il y a 145 ans, est introuvable, mais, heureusement, il est disponible sur Internet, par exemple dans la cyber revue amazighe Ayamun.

La transcription et l'édition de tamazight kabyle ont ouvert une ère nouvelle, car, après Hanoteau, des auteurs nationaux ont pris le relais : Belkacem Bensedira (2), Saïd Boulifa (5), Jean Amrouche (3), Mouloud Féraoun (6), Mouloud Mammeri (9) (10), Malek Ouary (4), écrivains célèbres qui nous ont quittés. Plus récemment : Youssef Nacib (11) (12), Tassadit Yacine (13) (14), Boualem Rabia (15) et Mhenna Mahfoufi (16), ont consacré d'importants ouvrages à la poésie.

En fixant un texte, l'écriture en désigne l'auteur, s'il existe, et, en principe, interdit toute transformation ultérieure. C'est une véritable rupture qui s'opère puisque, dans la tradition orale, aucun poème n'est figé par un quelconque copyright. Comme la poésie fait partie du langage quotidien, on reprend allègrement un poème existant, on le remanie pour l'adapter à une situation, ou pour communiquer ses propres sentiments. Pour cette raison, on trouve, pour certains poèmes, plusieurs variantes aussi harmonieuses les unes que les autres.

 On  utilise  les  poèmes  pour  instruire,  argumenter,  célébrer  un  événement,  C'est  la  poésie populaire, elle est généralement concise, limpide, facile à mémoriser. Elle se transmet de

génération à génération, de village à village, dans l'espace géographique kabyle.

Les auteurs ont rapporté une grande variété de poèmes, depuis ceux de la résistance à la colonisation jusqu’à « l'amour chanté en kabyle », en passant par les poèmes de Si Mohand, ceux de Cheikh Mohand, les « chants mystiques », les poèmes de la guerre de libération, etc.

La poésie kabyle ancienne a été, justement, l'élément déclencheur d'une révolution culturelle du monde amazigh, grâce aux travaux remarquables de Mouloud Mammeri. Ce grand écrivain, qui nous a quittés, en 1989, a commencé par rassembler et traduire en français l’œuvre (286 poèmes) d'un poète exceptionnel, Si Mohand U Mhand.

Victime de la colonisation, Si Mohand a vécu en bohémien, errant de village en village. C'est par des poèmes élaborés, improvisés oralement, qu'il exprime ses colères, raconte ses déceptions, juge les événements et les hommes.

Voici un de ses poèmes de résistance, souvent cité :

Gulleɣ si Tizi Wezzu, Armi d Akfadu,

Ur ḥkimen dgi akken ma llan. A neṛṛeẓ wala a neknu.

Axiṛ  ddaâwessu,

Anda ţqewwiden ccifan. Lɣweṛba tura deg qeṛṛu. Wellah ard a nenfu,

Wala laâquba ar ilfan.

Je jure de Tizi Ouzou, Jusqu'à l’Akfadu,

Que nul ne me commandera. Plutôt rompre que plier, Plutôt la malédiction,

Là où les chefs sont des larrons.

L'exil m'est prédestiné. Par Dieu, je m'exilerai,

Plutôt que subir la loi des sangliers.

Mammeri a ensuite écrit « Poèmes kabyles anciens », ouvrage également bilingue, dans lequel il sauve de l'oubli des poètes du XVIII° et du XIX° siècle, rapporte des légendes, des poèmes épiques, des poèmes de résistance. Ce livre est édité par François Maspéro en janvier 1980. On y découvre toute la richesse de la culture orale, en particulier la vie et l’œuvre de poètes qu’on risquait d’oublier, comme Youcef Oukaci.

Voilà comment ce célèbre poète définit son action :

Ay ixef iw deg nessemsad, Illi k d aḥeddad!

Ad ɣefk zzin igrawen.

Mon cerveau que j'aiguise sans cesse,

 Sois expert !

Tu seras entouré d'assemblées.

Boileau,  le  fameux  auteur  français  de  « l'Art  poétique »,  est  contemporain  de  Youcef.  Il recommande à la plume, ce que Youcef exige de son cerveau :

« Cent fois, sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez le sans cesse et le repolissez ».

La poésie est magnifiée dans les joutes. Ainsi, par exemple, « La légende des oiseaux »,

« Taqsiṭ n leḍyuṛ» raconte que l'oiseau mythique Tanina (le phénix) est entouré de prétendants

: des oiseaux et d'autres animaux. Tanina, symbole de la femme et la grâce, organise une joute poétique pour choisir son futur époux...Des expressions imagées se succèdent telles que :

Ccbaḥa n tzemmurt, d aâqqa. Ccbaḥa n wemnay, d ṭṭelqa.

La grâce de l'olivier, c'est l'olive.

La grâce du cavalier, c'est la chevauchée.

Ces expressions sont sans doute millénaires, puisque Mammeri les a retrouvées, répétées par Saint Augustin, dans un sermon en latin.

En avril de la même année 1980, Mammeri est invité par les étudiants de Tizi Ouzou, la grande ville de la Kabylie, pour une conférence sur son livre. Les autorités l'ont en empêché. Cela a déclenché une révolte populaire devenue un symbole pour les berbérophones de l'Afrique du Nord et du monde, c'est le printemps amazigh, commémoré depuis, chaque année.

En 1990 Mammeri publie, à titre posthume un autre livre de portée majeure :  « Cheikh Mohand a dit » « Inna yas Ccix Muḥend», ouvrage qui rapporte les dits d'un saint homme kabyle, Cheikh Mohand Oulhoucine.

Cheikh Mohand s'est découvert, très jeune, une vocation mystique et, devenu une sorte de messager, il s'est autoproclamé chef de confrérie. Sa maison est devenue un sanctuaire, un lieu de pèlerinage.

Cheikh Mohand a excellé dans l'usage de la langue kabyle, maîtrisant le verbe. Il prodigue ses conseils par des formules poétiques superbes, il trouve, chaque fois, le mot juste pour qualifier un événement, faire une prédiction, donner une recommandation.

 

Un exemple : quelqu'un lui demande si la colonisation prendra fin un jour. Il a répondu :

A ţeḍṛu d Iṛumiyen, Am tagut ɣef iɣallen. Am ubeṛṛiq,

Ur nesâi amḍiq.

Maâna, Aṛumi ibbwi d aman, Irna d laman.

Ad iawi aman, Ad irnu laman.

Il en sera des colons,

 Comme d'une brume sur un mont. Comme d'une fourmi ailée,

Ne sachant où aller.

Mais le colon a amené l'eau, Et la sécurité.

Il emmènera l'eau,

Et la sécurité.

Cette prédiction a été faite un siècle avant la fin de la colonisation.

Si,  des  écrivains  comme  Boulifa,  Mammeri,  Nacib,  et  quelques  autres,  ont  réussi  à immortaliser certains poètes, la grande majorité des pièces publiées sont anonymes.

Le poème classique est constitué soit de 6 vers (sixains) constitués de 3 strophes de 2 vers chacune, soit de 9 vers (neuvains) formés aussi de 3 strophes, mais comprenant 3 vers chacune. Les premiers, moins contraignants pour la rime, sont les plus répandus. Les seconds - qualifiés parfois de sonnets kabyles - respectent scrupuleusement rimes et rythme, sont difficiles à élaborer.

Ces formes condensées de la poésie répondent au besoin de communiquer avec subtilité, sans verbiage. Poème, en kabyle, se dit « asefru », mot dont la racine est le verbe « fru »qui signifie démêler, interpréter, expliquer. La structure ternaire (3 strophes) permet d'atteindre cet objectif de la façon suivante, Le premier couplet énonce une généralité sous forme d'image, de constat, de réflexion. Le second couplet précise davantage, complète, éveille l'attention et prépare la chute que contient le troisième couplet. Ce dernier, en effet, interprète, tire la leçon, prononce une sentence avec brio. Il n'est pas rare que cette sentence devienne un proverbe.

Un exemple de poème sixain (que j'ai récolté) :

Lɣaci n zzman n tura, Am ttejṛa di lqifaṛ. Letmaṛ is deg lqaâa, Ula wi sen igan leqṛaṛ. Teçça tmurt zzeriâa, Am wi ikerzen aqeṛqaṛ.

Premier couplet : opinion, constat, image : Les individus, au temps où nous vivons,

Sont pareils à un arbre laissé à l’abandon.

Second couplet : précision, détail : Sur le sol, ses fruits se sont éparpillés,

Et nul individu n’est là pour les glaner.

Troisième couplet : sentence et moralité : Les graines sont, alors, dévorées par la terre, Comme si on labourait le lit d’une rivière.

La construction des poèmes est toujours concise, le message limpide. Jean Amrouche (3) parle de « richesse dans le dépouillement ». Cela explique sans doute le fait que, jusqu’ici, les auteurs de recueils de poésie kabyle n’aient pas estimé utile de faciliter la lecture par  la  ponctuation du texte. Dans chaque ligne, en effet, le vers est conçu de manière à rendre compréhensible, voire prévisible, le vers qui suit, de sorte que les liaisons entre les vers sont aisément déductibles.

La poésie moderne chantée se libère souvent des formes classiques des sixains et neuvains. Elle s’adapte au rythme des mélodies. Il n’y a pas de modèle consacré.

J’ai eu la chance d’appartenir à une famille d’aèdes, et d’avoir vécu mon enfance dans cette atmosphère lyrique des chants du foyer, chants des travailleurs, chants de fêtes religieuses ou profanes. J’ai eu le privilège d’avoir été bercé, comme Jean Amrouche (3), par une « voix qui chante », celle de ma mère, Tassadit At Oubabas qui nous a quittés en décembre 2005, à l'âge de 94 ans. Enfant, je n’avais pas conscience qu’elle me fredonnait un trésor mémorisé de poésies populaires inédites. Ce n’est que tardivement, que j’ai mesuré toute la richesse du patrimoine qu’elle avait enfoui en elle : plusieurs centaines de poèmes originaux ou, parfois, variantes de pièces connues mais néanmoins originales, car revues par la création collective. Elle qui n’a jamais fréquenté une école, s’est révélée être, comme beaucoup de patriarches africains, une bibliothèque de l’oralité.

J’ai pu me rendre compte de la remarquable efficacité du système de transmission dans le temps, entre les générations successives et, également, dans l’espace kabyle, d’une tribu à une autre. En effet, ma mère a hérité de sa mère, Ldjouher At Ouaggoun, de la majorité des poèmes. Elle-même en a récolté auprès de sa tante Smina At Ouaggoun, originaire des At Yanni, qui a épousé l’amine - le maire - de notre village, Lhoucine At Aïssa, au milieu du dix- neuvième siècle. Les échanges entre tribus kabyles se font lors des alliances de ce type, mais aussi et surtout, au cours des rencontres, et parfois des veillées, lors de visites collectives aux lieux saints. Ce sont alors les femmes qui échangent des poèmes chantés ou récités.

La grande majorité des quelques 430 pièces, rapportées dans mon dernier livre, m’a été déclamée par ma mère. Il s’agit donc surtout d’une poésie créée ou recomposée par une population féminine. Les poétesses préfèrent évidemment l’anonymat, dans une société aux mœurs sévères. En outre, usant de métaphores, elles peuvent, en toute quiétude, dire ce qu’elles ont sur le cœur, et braver les inhibitions et les barrières érigées par la tradition. Sensibilisées par la portée de leurs messages, les poétesses les récitent en les adaptant, le cas échéant, et en évitant tout écart à la pudeur.

Certaines œuvres, toutefois, ont été manifestement élaborées par des hommes. Ce sont des poèmes, que j’ai obtenus directement auprès d’un public masculin, ils ont échappé à la censure féminine.

Je n’ai pu enregistrer correctement ma mère que dans sa quatre-vingtième année. A cet âge avancé, la voix quelque peu affaiblie, elle a gardé en mémoire la totalité des poèmes. Bien mieux, elle déclame parfois des variantes de certaines pièces du livre, qu'elle m’avait communiquées des décennies auparavant. C'est là une manifestation éloquente de la génération spontanée de littérature orale.

Dans notre tentative de proposer un classement, il nous a semblé possible de répartir les poèmes en quatre parties. Les premières pièces sont des témoignages sur les souffrances subies, telles que les mariages ratés, les veuvages précoces, la mortalité infantile, l’exil, les séparations, l’ingratitude, les désillusions, etc. Des sujets tabous, comme la sexualité, sont abordés avec subtilité, usant de paraboles. Les textes sont parfois imagés, faisant intervenir plantes et animaux. Le leitmotiv favori c’est le destin, coupable désigné de tous les malheurs. Curieusement,  la  personne  récite  ces  poèmes  mélancoliques  pour  se  consoler,  comme  si, recevant la confession du poète malheureux, elle partageait avec lui sa propre désolation. Ces témoignages font l’objet du premier chapitre du livre, que nous avons intitulé : tourments.

Un exemple de mariage malheureux :

A yir jjwaǧ a yimma! Irennu i wul iɣweblan. Am win ipbibbin tiéṛa, Ma mmugren t id isiwan.

Am wi iteppen ur as nehwi, Yir lqut ur issawan.

Un mauvais mariage, ô maman ! Accroît dans le cœur les tourments. C'est comme charrier des moellons, Et affronter des raidillons.

C'est comme manger ce qui déplaît.

Par un piètre repas, on n'est pas rassasié.

Une seconde partie – désignée « méditations » - excite davantage la curiosité, car elle rassemble les réflexions, les analyses, les commentaires relatifs au vécu. Les poétesses rapportent leurs expériences de la vie, jugent les êtres et les événements, méditent sur la condition humaine, et tirent des leçons. Le style imagé s’y retrouve.

Pour faire face aux coups du destin, certaines vertus essentielles sont exaltées, telle la candeur, la patience, l’humilité et le silence. On se réfère pieusement au Créateur. Ce sont ces pensées qui se traduisent parfois par des proverbes et des sentences, lesquels, mémorisés, sont servis à l’occasion comme messages de sagesse.

Un exemple :

Rrzina deg ilsawen.

Ur inǧim ḥedd lekyasa. Uḥdiq iheddeṛ s leḥkem. Kul awal degs lmaâna.

Ungif iheddeṛ s laâkweṛ. ẓṛan akw medden ixla.

La sobriété est dans les langues. Nul ne maîtrise la civilité.

Le sage parle avec modération. A chaque mot une signification. Le sot parle en renâclant. Chacun sait qu'il broie du vent.

Une troisième partie est consacrée à la poésie mystique. En effet, bien que la divinité soit partout omniprésente, révélant une foi innée, empreinte d’innocence et de naturel, il y a des poèmes principalement constitués d’invocations, de prières, de conjurations, adressées à Dieu, au Prophète ou aux saints. Le culte des saints est une tradition millénaire en Kabylie, et il porte encore des relents de pratiques animistes que l’Islam a intégrées. Chaque village possède un ou plusieurs sanctuaires, tombeaux de maîtres spirituels ou de pieux mystiques qui ont laissé d’illustres exemples. Mais il existe également des gardiens anonymes, sis dans un lieu donné : foyer, simple rocher, source, olivier, etc.

Lorsque la renommée du lieu saint est limitée au village, le sanctuaire est usuellement une simple bâtisse : mosquée du village ou refuge construit à proximité d’un cimetière. Cependant, il y a de nombreux saints renommés, comme Sidi Abderrahmane, qui sont célébrés à l’échelle de plusieurs tribus, voire de toute la Kabylie. Leurs mausolées, où sont dressés des catafalques, sont l’objet de visites pieuses qui rassemblent des foules de pèlerins, lors des fêtes religieuses. C’est par des poèmes, chantés ou récités, que des prières sont adressées aux différents saints, de loin comme de près. C’est généralement leur intercession auprès de Dieu qui est sollicitée.

Cette poésie mystique peut être déclamée en toute occasion, associée ou non à d’autres genres poétiques. Mais c’est elle, exclusivement, qui est psalmodiée, lors de pèlerinages aux sanctuaires et pendant les veillées funèbres.

Un exemple :

Abbuh a ssyadi ṣṣellaḥ, Yissi, ur tehlikem ara. Leqmet idmim d ppeffaḥ, Terrem azbeṛbuṛ d afrara. Ma iskweṛ lbab s lmeftaḥ, Rebbi a d Ijab tissura.

Hélas, seigneurs proches de Dieu, De moi, vous n'êtes guère soucieux. Greffez en pommier l'aubépine. Transformez la lambruche en vigne.

Si c'est, par une serrure, que la porte est fermée, Dieu en trouvera les clés.

Dans ces trois premières parties du livre, les poèmes sont souvent élaborés, car ciselés au cours du temps par divers poètes et poétesses anonymes. Ils peuvent être considérés comme des joyaux de littérature orale.

Une dernière partie concerne une poésie capricieuse, légère, et constituée de termes simples. C’est ce que Mouloud Mammeri (9) appelle « la poésie fonctionnelle », à savoir la poésie qui accompagne les activités quotidiennes. Ce  sont  les  chants  du  foyer,  dévolus  aux femmes, comme les berceuses, les rites pour la guérison, les louanges du bébé, les mélodies qui accompagnent le tissage ou la mouture. Hommes et femmes, par contre, chantent dans les champs, lors des moissons, des battages, des glanages, et autres activités extérieures. Pendant les fêtes, les femmes déclament des couplets d’éloges du nouveau-né, de l’enfant circoncis, des fiancés ou des mariés. De belles mélodies accompagnent les veillées du mois de Ramadan. C'est tout un répertoire d'une culture menacée de disparition,

Nous incluons, dans cette partie, ce que nous pouvons qualifier de vaudevilles. Ce sont des témoignages qui relatent le vécu quotidien, souvent avec humour. Pour ces poèmes, la composition, les rimes et le rythme, sont libres de tout artifice. Spécifiques de leur région et de l’époque où ils sont chantés, ils sont parfois relatifs à une personne ou à un événement bien définis.

Du  fait  qu’elles  remontent,  a  priori,  loin  dans  le  temps,  certaines  pièces  ont  valeur  de  témoignages du passé. Les litanies des guérisseuses sont certainement très anciennes. Il en est de même, vraisemblablement, des chants des troubadours, lors des veillées du Ramadan. Il subsiste, dans ces poèmes, certains vocables amazighs dont la Kabylie a perdu l’usage. On rencontre souvent le mot « arumi » et son pluriel « irumiyen », mot qui a deux millénaires d’âge, puisqu’il remonte à l’époque de l’occupation romaine et désigne le Romain. Ce mot a ensuite été utilisé pour désigner les occupants européens ultérieurs, parmi lesquels, en dernier,

les Français. Aussi l’avons-nous traduit par « colon ».

Les femmes qui ramassent les olives chantent :

Anfemt i wannu, A sut uɣbalu.

Délaissez le puits,

Vous qui avez une source !

On y découvre des mots (annu et aɣbalu) typiquement amazighs, qui n'ont plus usage dans notre village, mais qui ont été conservés par la poésie populaire.

Autre expression encore utilisé par les femmes :

Awes a Rebbi!

Aide ô Dieu !

Le verbe « awes » : « aider » n'est plus utilisé, à ma connaissance, en dehors de cette expression et du mot « tawsa » : fête avec dons. Mais il est vivant dans Tamazgha, chez les Libyens par exemple, comme on peut le constater dans le « Dictionnaire de berbère libyen » édité récemment par Ramdane Achab (18).

L'adaptation et l'évolution de la poésie ancienne, en fonction des événements vécus, fait que les événements du passé s'estompent et que l'on chercherait en vain la mention des noms de héros, ou de hérauts, parmi les ancêtres. Sauf de rares exceptions, comme celle du nom d'un grand poète, Bouamrane, signalé dans deux poèmes (13), mais sans indication d'époque, ni de lieu.

Des variantes de certains poèmes, ont été publiées par des auteurs qui les ont récoltées dans d’autres tribus kabyles ou, au début du vingtième siècle, dans la nôtre. Cela corrobore notre précédente analyse, à savoir la circulation des poèmes dans l’espace géographique kabyle, et leurs modifications qui contribuent à enrichir le patrimoine poétique.

Nous avons publié la majorité de ces poèmes, sans traduction, en 1998 (17). Dans cette première étape on a voulu réaliser un beau livre avec, en filigrane, des images de la Kabylie, et l'usage simultanée de l'écriture amazighe (le tifinagh) à coté de la transcription en caractères latins.

Peu de gens, malheureusement, savent lire tamazight. Par ailleurs, des variantes régionales dans le vocabulaire gène parfois la compréhension. C'est pour ces deux raisons que dans la deuxième édition, nous avons traduit les poèmes en français et associé, au livre, un CD audio dans lequel ma mère récite ou chante un grand nombre de poèmes.

Une de mes filles, Malika, les chante aussi, elle, en véritable artiste. Son CD, dont je vous ferai écouter des extraits, est très apprécié en Kabylie et ailleurs.

 Cette nouvelle édition (19) nous donne l’occasion de sensibiliser, à nouveau, le public francophone, à une poésie traditionnelle inédite de Kabylie.

La traduction d’un poème devant être un poème, nous avons tenté d’atteindre cet objectif. S’il nous a paru indispensable de restituer fidèlement le message originel, nous avons, néanmoins, travaillé la forme pour tenter d’introduire, en français, la musicalité inhérente à toute œuvre poétique. En particulier, en essayant d’élaborer des vers rimés, quand cela est possible, dans le strict respect du sens du poème. Il est relativement aisé de trouver des rimes - souvent pauvres, il est vrai -, mais il est comme une gageure de chercher à élaborer en français, sans trahir la substance, le rythme concis des sixains et des neuvains kabyles. Par contre, des alexandrins sont construits spontanément, quand la longueur de la traduction s’y prête.

A ce travail de traduction de la poésie kabyle, plusieurs auteurs, déjà cités, se sont attelés. Parmi eux, en 1937, l’écrivain kabyle Jean Amrouche, lui-même auteur de poésies en français (3). Son jugement est éloquent : « La poésie kabyle est un don héréditaire…Le poète…voit au fond des âmes obscures, élucide ce qui les angoisse, et le leur restitue sous la forme parfaite de poème… Nos chants…sont une réussite exceptionnelle…En eux s’accomplit la fusion de la nature et de l’art…Je signalerai seulement leur merveilleuse pureté de ligne, leur souplesse et l’équilibre des proportions, leur puissance d’évocation et, pour tout dire, en prenant le mot dans toute sa force : leur charme ».

Nous espérons faire parvenir cette récolte de poèmes kabyles du passé, à des lecteurs qui ignorent la langue kabyle ou qui, la sachant, en ignorent l’écriture. Parmi eux, de très nombreux Kabyles vivant à l’étranger, mais toujours attachés à la culture de leurs ancêtres. Les Africains, souvent déracinés, nous ont légué un message sous forme de rappel : « Si tu ne sais pas où tu vas, n’oublie jamais d’où tu viens ». Nietzsche, en écho, nous invite à méditer cette pensée : « L’avenir appartient à celui qui a la plus longue mémoire ».

Bibliographie :

1     - A. Hanoteau, Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura, Imprimerie Impériale, Paris, 1967.

2     - B. Bensedira, Cours de langue kabyle, Jourdan, Alger, 1887.

3     - J. Amrouche, Chants berbères de Kabylie, Monomotapa, Tunis, 1939.

4     - M. Ouary, Poèmes et chants de Kabylie, Librairie Saint-Germain-des-Près, Paris, 1974

5     - A. S. Boulifa, Recueil de poésies kabyles, Alger, 1904, Awal, Paris, 1990

6     - M. Féraoun, Les poèmes de Si Mohand, Les Éditions de Minuit, Paris, 1960

7 - T. Amrouche, Le grain magique, François Maspéro, Paris, 1969

8 - M. Mammeri, Inna yas Ccix Muḥend, Édition de l’auteur, Alger, 1990

 9 - M. Mammeri, Les isefra de Si Mohand, François Maspéro, Paris, 1982

10 - M. Mammeri, Poèmes kabyles anciens, François Maspéro, Paris, 1980

 11 - Y. Nacib, Poésies mystiques kabyles, Éditions Andalouses, Alger, 1992

 

12   - Y. Nacib, Anthologie de la poésie kabyle, Publisud, Paris, 1994

13   - T. Yacine, L’Izli ou l’amour chanté en kabyle, Bouchène, Awal, Alger, 1990

 14 - T. Yacine, Poésie berbère et identité, Bouchène, Awal, Alger, 1990

15 - B. Rabia, Recueil de poésies kabyles des Aït Ziki, L'Harmattan/Awal, Paris 1993

16 - M. Mahfoufi, Chants de femmes en Kabylie, Ibis Press, Paris, 2005

17   - R. At Mansour, Isefra n at zik, édition de l'auteur, 1998

18   - J. Lanfry, Dictionnaire de berbère libyen, éditions Achab, Alger, 2011

19 - R.At Mansour, Poèmes kabyles d'antan, édition de l'auteur, 2010

 
Retour en haut

 

Numéro 88  Mars 2017

 

 L’étude  :

 

SLIMANE AZEM : LA FORCE DE L’ASEFRU OU

LE POETE CANDIDE,

par Arab Aknine

 

Il y a quelques jours, nous avons célébré le trente-quatrième anniversaire de la mort du poète Slimane Azem, décédé le 28 Janvier 1983 et enterré à Moissac dans le Sud-Ouest de la France. Au lendemain de sa mort, il faisait un temps maussade avec du crachin comme des larmes de tristesse de la nature pour nous signifier son deuil. En manchette, le journal El Moudjahid, unique quotidien francophone en Algérie, annonçait la mort de l’acteur français Louis de Funès, décédé la veille. Motus sur la mort de Slimane, si ce n’était l’annonce payante de la famille dans la rubrique nécrologie.

 

    La Tradition orale et la poésie dans le quotidien de la société kabyle.

 

Nul doute que Slimane Azem a été ce poète témoin de son époque qui a le plus marqué l’histoire. Le rapport qu’il a tissé avec ses semblables, à travers sa poésie, était d’une intensité telle qu’on ne lui connait pas d’équivalent. Avec ses poèmes il a réussi  à asseoir une relation quasi fusionnelle avec sa société. Il a réussi à susciter de l’intérêt dans toutes les couches et catégories sociales et d’âges au point où les Kabyles de son époque lui avaient fabriqué des légendes et l’avaient couvert de mythes. Pour le vérifier, il suffisait d’évoquer son nom devant un inconnu pour voir la légende de la communication avec l’ange  vite servie : « Ehh, yers-d ɣer-s lmelk, inna-yas-d …. » [Il a communiqué avec l’ange qui lui a tout dit].

 

De toutes mes lectures et connaissances livresques, je n’ai pas rencontré ni connu de phénomène d’un même genre ; y compris pour le poète Si Muḥend U Mḥend qui a vécu durant la deuxième moitié du dix-neuvième siècle (1845/1906) et dont la poésie est gravée dans l’imaginaire profond de la société kabyle. Chez les hommes adultes mais surtout les vieux, se référer à Si Muḥend U Mḥend ou citer un de ses poèmes n’était pas rare. Quelle était donc cette magie qui a permis aux poètes et à leur poésie de se tailler une place aussi importante dans la vie des Kabyles de l’époque ?

 

On dit que dans les sociétés à tradition orale, la capacité de conservation mémorielle est plus développée que chez celles qui ont rompu avec l’oralité. Il est possible que la tradition de l’oralité de la société kabyle ne soit pas étrangère à cette place occupée par la poésie dans l’espace de vie de tous les jours. Il est possible aussi que ce mode de reproduction sociale de l’oralité ait cultivé et favorisé le sens poétique pour la survie et la conservation. Quand on sait, par exemple, que le marché hebdomadaire en Kabylie n’était pas uniquement cet espace d’échanges de biens économiques, il est permis de penser à cette explication. La mission et le rṛle dévolus au marché hebdomadaire dans la sociologie de la Kabylie était bien plus que ce que l’on connait de l’espace commercial au sens classique. Il est un vecteur d’acculturation, de propagation du savoir social et de reproduction de la société elle-même. Le marché hebdomadaire de jadis abritait des échanges culturels et des joutes poétiques, et reste un espace exclusivement réservé aux hommes.

Le phénomène du poète dans notre société est bien plus complexe que ce que l’on peut penser. L’exemple de ma grand-mère maternelle née en 1901 est édifiant à plus d’un titre. A l’instar de beaucoup de ses congénères, elle qui n’avait que cinq ans seulement à la mort du poète Si Muḥend U Mḥend, monolingue de surcroît et qui n’était jamais sortie des horizons du village connaissait ses poèmes qu’elle récitait couramment.

 

Il n’est pas simple de donner une explication au phénomène de la poésie, et du poète et leur rapport à la société. Il faut imaginer la situation et le contexte de l’époque. Quand on sait la faiblesse des conditions et des moyens matériels; sans (l’absence ou l’insuffisance) voies de circulation pour assurer les déplacements ni moyens de communication modernes à l’exemple de ceux d’aujourd’hui, des questions essentielles méritent d’être posées. Comment les poèmes de Si Muḥend pouvaient-ils parvenir à une fillette d’une contrée aussi reculée ?  Comment dans la société kabyle de l’époque faisait-on circuler les poèmes de Si Muḥend au point d’atteindre même les petites filles ?

 

   Evoquer Slimane Azem : perpétuer l’asefru

 

C’est tout naturellement que j’ai répondu favorablement à la demande des jeunes de l’Association Iɣran de mon village pour animer une conférence-débat  sur la vie et l’œuvre de Slimane Azem,  à l’occasion du trente-quatrième anniversaire de sa mort. Si de son vivant, par sa poésie, Slimane Azem n’a laissé insensible aucune âme, après sa mort il continue de susciter de l’intérêt auprès des jeunes nés plusieurs décennies plus tard.

Que dire du poète Slimane Azem à un auditoire composé, en majorité, de jeunes de moins de 30 ans?  Quels mots, quelles formules et quels discours leur tenir pour faire sentir à ces jeunes à la fois le contenu des messages de sa poésie et la signification du phénomène poétique qu’était Slimane Azem lui-même ?

 

Partant de ces questions, il m’a semblé essentiel de reconstituer le contexte sociopolitique dans lequel le poète Slimane Azem a vécu et émergé. Il est aussi essentiel que la place du chant et de la musique en général, érigés en tabous dans la société, soit restituée dans ce contexte. Non seulement le génie de Slimane Azem a réussi à contourner l’obstacle des tabous, mais il a pu en plus obtenir de la société la dérogation de traiter en public des thèmes aussi tabous que la séparation et l’amour, la musique, l’alcool, la perversion, etc... sans subir la réaction inexorable de l’excommunication. Là, la similitude avec Si Muend U Mend est à relever, car avant Slimane Azem, il a, lui aussi, dérogé à la loi intangible des tabous et aux règles inflexibles de pudeur dans la société.

 

Slimane Azem est né à la fin de la première guerre mondiale. Il a fréquenté l’école primaire de son  village qui devait ouvrir en 1914 mais retardée jusqu’en 1919 à cause de la situation de la guerre. Avant lui, son frère aîné Ouali était de la première génération des enfants du village à fréquenter l’école publique française. Le reste de son enfance n’était en rien différent de celle des autres enfants. Au sein de sa famille paternelle,  son aïeul Sayd U Lamara (Azem Said) qui a vécu au 19 ème siècle (né présumé 1841, décédé approximativement en 1902) était connu pour être à la fois un poète et un Amousnaw [voir ses poèmes en annexe 2]. Lḥaǧ Ameṛ n Lḥaǧ Busad (Azem Amar né en 1896 et décédé en 1974) était aussi connu comme un détenteur du savoir social et poète [voir ses poèmes en annexe 3]. Du cṛté de sa mère son oncle Blayd n Lḥaǧ (Beddek Belaid, né présumé  en 1871) décédé à la fin des années soixante, presque centenaire, était également connu pour être un poète qui a vécu toute sa vie au village mais en marge de la collectivité. Son visage rond au teint foncé, avec une moustache noire prononcée et un béret basque renforçaient son regard perçant pour lui conférer en permanence une allure d’homme édifié par la vie et plein de sens. Il était austère, réservé et communiquait peu. Tous ceux qui l’avaient cṛtoyé ont eu à constater en lui une source de savoir ancestral inépuisable [voir ses poèmes en annexe 4].

 

A l’instar de tous les jeunes du village, c’est à l’adolescence que Slimane Azem quittera les montagnes d’Agouni Gueghrane, son village, en quête de travail. Une tradition chez les travailleurs qui émigrent veut que l’itinéraire de la migration ouvrière débute par l’étape de la Mitidja d’abord. La destination, était Staoueli pour effectuer des vendanges et autres travaux dans les fermes agricoles des colons. S’ensuivra pour lui le chemin tracé vers la France dès l’âge légal requis au travail atteint.

 

Les premiers contingents d’émigration en France des gens d’Agouni Gueghrane remontent au début du 20 ème siècle. Potentiellement, c’est la région de la Lorraine au Nord-Est de la France qui était la destination principale de ces travailleurs pour  des activités dans la sidérurgie et les mines. Pour Slimane Azem, c’est dans le courant 1936/1937 qu’il traversera pour la première fois la Méditerranée pour rejoindre son frère aîné Ouali, installé en France depuis plusieurs années déjà. Jusqu’alors, dans tout le décor qui entoure sa vie, il n’y avait aucun indice ni élément, si minime fṣt-il, qui transparaissait et qui pouvait présager d’une carrière d’artiste et d’homme public.

 

    Slimane Azem éloigné des siens - la révélation du poète.

 

Arrivé en terre d’émigration, Slimane rejoint son frère Ouali installé au Nord de la France. Il va dans une première étape exercer des métiers manuels pour devenir ensuite électricien. En parallèle, il s’adonnait à la musique en des moments récréatifs, avec les gens de sa communauté dans de petits cercles et cafés d’émigrés. Sa voix ne laissait pas indifférent. Très rapidement sa renommée s’installe à petite échelle pour évoluer crescendo. La seconde guerre mondiale va bouleverser sa vie puisqu’il sera fait prisonnier et détenu en Allemagne. Ce n’est qu’à la fin de la seconde guerre mondiale qu’il sera libéré et rejoindra les siens en France.

 

Dans un de ses textes qu’il a écrit en dehors de la poésie, il mettait l’accent sur sa rencontre avec Mohamed El Kamel qu’il décrivait comme le tournant décisif de sa vie d’artiste. Les conseils avisés de cet homme lui étaient essentiels pour sa vie et son parcours d’artiste. La chanson « A Muḥ a Mu » sera son premier disque enregistré. Dès sa mise en circulation, une espèce de catharsis se déclencha dans la communauté des travailleurs émigrés au sein de laquelle vivait Slimane. Par le contenu de ce poème, Slimane Azem venait de révéler une capacité d’écoute et d’analyse de sa communauté et des siens, comme aucun ne l’avait fait avant lui. Il venait par-là  d’introduire et d’assoir une thématique nouvelle dans la poésie lyrique kabyle. A l’écouter, c’est comme s’administrer une dose de remède au mal de la  nostalgie du terroir qui enserrait en permanence l’émigré dans un stress aigu. La chanson « A Muḥ a Mu » a eu un effet d’antalgie pour les souffrances des émigrés mais aussi pour leurs familles restées au pays. 

 

    Slimane Azem :   poète  et  lawliya.

 

Après le succès inouï de son premier enregistrement, il entre dans la phase des années cinquante qui étaient très prolifiques avec des succès non moins importants. La substance de sa poésie est tirée du terroir qui l’a vu naître, et qui constitue pour lui son champ d’inspiration avec les thématiques : le malaise des émigrés, la froidure de l’exil forcé, la rupture avec le terroir et les êtres chers, la famille, l’humanisme, l’injustice, la domination et le pouvoir de l’argent,  etc… A regarder le corpus de ses poèmes et leurs thèmes, il y a quelque chose comme l’art du sociologue de l’émigration et du psychologue de toute la société. La foi en les saints de chez-nous agrémentait ses poèmes pour envoṣter tous ceux qui les écoutaient. Sa poésie est accueillie comme un remède aux maux et à la crise dans laquelle était plongée sa société. Le voilà donc installé dans le rṛle de thérapeute des pathologies qui rongeaient sa communauté. Une osmose totale s’établit entre lui et les siens au point de se confondre à sa communauté  et  l’incarner comme un saint. « Awal-is yemṣada », (ses paroles riment), disait-on.

 

Pour attester encore de ce rapport abyssal de Slimane Azem avec les siens, je livre cette petite histoire. Un jour de l’hiver 2012 à Paris, un ami universitaire, beur de deuxième génération, issu d’une famille d’émigrés des années cinquante, originaire des Imcheddalen (Bouira) me présenta à son oncle octogénaire retraité. Après les salutations préliminaires, c’est la traditionnelle question sur mon origine villageoise. Dès qu’il eut la réponse (Agouni-Gueghrane), il marqua  un bref temps d’arrêt, poussa un soupir et prononça de façon machinale le nom de Slimane Azem, avant d’ajouter : « Argaz nni, d neţa i ɣ-iṛebban akk» [cet homme-là a été la principale source de notre éducation].   

 

Près de quarante chansons à succès seront enregistrées par Slimane Azem durant la décennie cinquante,  avec toujours des thématiques tirées des préoccupations et des conditions qui caractérisaient sa société.  Parmi elles : « D aɣrib d abeṛṛani », « Neţṛuḥu neţuɣal », « Ay afrux ifirelles », « Zzman yexxerwev », « Iḍheṛ-d waggur », « Ffeɣ ay ajṛad tamurt-iw », « Aîaṣ i sebreɣ », « Idrimen », « Yekfa laman », « Ddunit teţɣuru », « Keç d lmir », « Beṛka-yi tissit n ccṛab », « Zzux d lmecmel », « Ya Öebbi lmuḍebbeṛ », « Akkagi i d-yeffeɣ lexbaṛ » etc…

Au moins deux de ces poèmes vont lui valoir des déboires avec l’administration coloniale.  « Ffeɣ ay ajṛad tamurt-iw » et « Iḍheṛ-d waggur ». [voir les documents d’archives N°1, 2, 3 et 4 en annexes]. Certains affirment qu’il aurait été assigné à un régime d’assignation à l’émargement quotidien au commissariat de police de Dra El Mizan durant quelques mois de l’année 1958. Il n’est pas impossible que Slimane Azem ait été soumis à un régime du genre à cette période, puisque dans une lettre qu’il adressera au ministre de l’information et de la culture en 1968, il fera part d’une plainte du Gouverneur Général, Robert Lacoste, contre lui pour atteinte à la sṣreté de l’Etat pour la chanson « Ffeɣ ay ajṛad tamurt-iw ».

 

Il est certain en tout cas qu’il n’a pas échappé à la vigilance de l’administration coloniale. Dès le début de sa carrière, les radars de la police française étaient braqués sur lui. J’ai eu à le vérifier dans les archives du musée de l’histoire de l’émigration à Paris. Dans les fiches de police des renseignements généraux français qui le surveillaient, il est fait mention de (…) « prosélytisme nationaliste dangereux du chanteur Slimane Azem, né à Douar Khouriet ». Hasard ou ironie de l’histoire, à cṛté des fiches de police concernant Slimane Azem, des documents d’archives de la période de détention de Hocine Ait Ahmed qui protestait auprès du directeur du pénitencier où il était détenu contre les conditions carcérales dans lesquelles il était maintenu.

 

A la fin des années quarante, bien installé dans sa notoriété, il rentre en Algérie et rejoint son village natal Agouni-Gueghrane. C’était le besoin vital pour le poète de se ressourcer dans son terroir. Il se produit à Alger et dans beaucoup de villes de Kabylie ; il est adulé de toute part. A Agouni-Gueghrane, beaucoup se rappellent de Slimane durant cette période.

 

A. Hocine, né en 1934, a témoigné que vers la fin des années quarante à Agouni-Gueghrane, Slimane faisait de l’animation aux jeunes du village. Il ne garde pas de souvenirs très précis mais il se rappelle des activités musicales et théâtrales que Slimane Azem organisait au village. La description sommaire qu’il donne de ces activités semble être du théâtre sous forme de monologue. Les gestes de l’acteur (Slimane) sur scène étaient des stigmatisations de l’exploitation des  travailleurs agricoles par les colons de la Mitidja.

 

Muḥd U Caban n Lḥaǧ n Ssayd Uqasi (Azem Mouhand Ouchabane  né en 1935), lui  par contre, bien qu’adolescent à cette époque, a gardé des souvenirs très précis de cette période. Il se rappelle bien et situe ces événements dans le courant de l’année 1947. Il dit même avoir été l’émissaire du responsable du MTLD du village, Ame Ouali (Akil Amer) auprès de Slimane Azem, afin qu’il apporte son impulsion au mouvement des scouts du village. Il dit que Slimane avait répondu favorablement. En effet, en cette période, Akil Amar avec Bechour Sidi Larbi constituaient le noyau d’activité du MTLD et des scouts au village. Aiche Ahcène, instituteur à l’école du village, se distinguait aussi par son action de sensibilisation des élèves à la mission des scouts.

 

Lḥusin n At Mammeṛ (Bedrane Hocine né en 1934), décédé depuis, a témoigné pour Berbère TV sur cette période. Il a rapporté que Slimane Azem avait  animé une soirée musicale au lieudit « Lqehwa n Ame Acuṛ » situé à la lisière du village. Il a rapporté le récital poétique, qu’il a toujours gardé en mémoire, donné par Slimane Azem devant le Caïd du douar. Dans ces poèmes au contenu patriotique, il exhortait les musulmans à prendre conscience de la situation de domination de leur pays par les Français [voir poèmes 1, 2 et 3 de l’annexe 1].

 

Par sa poésie Slimane Azem s’est forgé une place dans la société qui a bien débordé des limites de l’espace habituel réservé à l’intellectuel ou ce que l’on peut désigner par l’homme public influent. Ses mots, ses paroles, ses vers, ses gestes, … ont forgé cette image de Slimane Azem symbole de l’éthique, de la candeur et de la vertu. Toute sa vie, il a véhiculé et véhicule toujours l’image d’un homme symbolisant la valeur d’exemple. De son vivant, ses contempteurs ne se sont jamais montrés au grand jour, privilégiant l’action dans l’obscurité, tant le risque pour eux d’un verdict péremptoire de la société était grand. Slimane Azem qui affectionne bien le style des paraboles les a toujours désignés par bourourou des ténèbres. La poésie de Slimane Azem a forgé et balisé un champ de conscience de la Nation algérienne en langue Tamaziɤt. Aujourd’hui, l’image de Slimane Azem hante toujours la conscience et l’imaginaire des Berbères. Quand on évoque la langue, l’identité, l’authenticité de l’Algérie voire de l’Afrique du Nord, son image plane tel un phénix.

 

    Les années soixante et soixante-dix : Slimane Azem  le poète impénitent.

 

La décennie soixante a été aussi riche et prolifique pour Slimane Azem. Près de quarante  chansons seront enregistrées. Parmi les plus célèbres : « ééheṛ di ççina », « Terwi tebberwi », « Annaɣ a yaɛbbuḍ », « Argaz d tmeîîut », « Ţnadiɣ ad ccektiɣ », « Ay amuḍin », « Uh ay At tmurt-iw », « A taqbaylit, a tigejdit », « Zzman n ɣaîi », « Tikwal cfiɣ, tikwal ţuɣ », « Uk aɛyiɣ », « Azger yeɛqel gma-s », « Zzman yexxerweḍ », « Ïîikkuk », « Imqerqer n wemdun », « lweqt aɣeddaṛ », « Lukan ulac lukan », « Ggummaɣ a d-mmektiɣ » …etc.  Cette période des années soixante est caractérisée par un événement majeur : l’indépendance de l’Algérie. Slimane Azem se trouvait en France depuis la fin de l’année 1959. A l’aube de son indépendance, l’Algérie rentre dans une impasse politique qui vire à l’affrontement sanglant : c’est la  crise de l’été 1962 qui éclate. Ces événements qui vont secouer le pays à l’aube de la proclamation de sa naissance, ne laisseront pas Slimane Azem indifférent ni en reste. Il n’est pas de nature à demeurer  éloigné de la situation de crise de son pays et des siens. Il l’a déjà prouvé par le passé. Ces événements l’ont affecté comme tout le monde, sans demeurer en reste. Il va les chanter dans notamment  « Terwi tebberwi »,  « Ïîikkuk », traitant du désordre de l’été 1962 et de l’invasion du pays par l’armée des frontières. De toute évidence, cela ne pouvait être du goṣt des nouvelles autorités fraîchement installées. Très vite, il va se retrouver dans le collimateur du pouvoir, guettant la moindre occasion pour lui régler son compte.

 

L’année 1967 connaîtra deux événements majeurs : La création de l’Académie Berbère en France et la guerre au Moyen Orient entre les Arabes et Israël. A la création de l’Académie Berbère, les trois  chanteurs Slimane Azem, Farid Ali et Taoues Amrouche joueront le rṛle de cheville ouvrière du projet aux cṛtés de Bessaoud Mohand Arab, Abdelkader Rahmani, Mohamed Arkoun, Hannouz, etc... Tous les trois, subiront l’ostracisme du pouvoir algérien durant toute leur vie. Je dois préciser que jusqu’à cette période, les chansons de Slimane Azem passaient normalement et régulièrement sur les ondes de la chaine radio kabyle et ses disques de 45 tours se vendaient normalement chez les disquaires en Algérie.

 

Par son activisme débordant, l’Académie Berbère avec son discours dirigé contre les orientations arabo-islamiques du pouvoir algérien, va sérieusement pénétrer les milieux des travailleurs émigrés. Très vite, elle va étendre ses activités et son influence en Algérie jusque dans les milieux lycéen et étudiant. Sa documentation circulait intensément dans ces milieux. Les chanteurs, et particulièrement Slimane Azem par sa notoriété, étaient pour beaucoup dans cette sensibilisation massive. Tous les galas que l’Académie organisait en France faisaient salle pleine. L’Amicale des Algériens en Europe qui était un appendice et le prolongement du pouvoir algérien en émigration, avec les énormes moyens dont elle disposait, n’a jamais pu mobiliser autant de foules.

 

 

Arrive l’occasion rêvée et tant attendue. En réaction à la défaite des armées arabes contre Israël, les autorités algériennes interdisent d’antenne les chanteurs pro-israéliens. Une liste d’artistes et chanteurs, dans laquelle figuraient Enrico Macias, Adamo et Johnny Halliday,  est dressée.  Le nom de Slimane Azem sera rajouté en manuscrit sur cette liste. A partir de cette année-là de 1967, il est interdit d’antenne à la radio kabyle et de diffusion en Algérie. Slimane Azem continuera de chanter en émigration et ses chansons circulaient en disques de 45 tours que nos émigrés ramenaient de France à l’occasion de leurs venues au pays.

 

 

Le pouvoir algérien et ses  affidés feront circuler toutes sortes de rumeurs sur Slimane Azem. Ils ne rataient aucune occasion pour le dénigrer et le pourfendre. Evidemment, c’est l’effet contraire qui était produit à chaque fois auprès de l’opinion. L’acharnement et l’entêtement  aveugles ne pouvaient  leur permettre de comprendre et de saisir cette réalité. L’image de Slimane auprès de son public se retrouve davantage renforcée et son statut  d’artiste indépendant et insoumis consolidé encore plus. Il continuera sur cette lancée durant toute la décennie soixante-dix avec près de cent chansons produites dont beaucoup seront des compositions à succès. « Üṣsut n tsekkrin », « Sebba iniɣem », « Ddunit akka i teţeddu », « Aḥeddad n At Yanni », “Si Muḥd a wi k-id-yerran », « Tamurt-iw aɛzizen », « la carte de résidence », « Si zik Muḥ yeţabaɛ Muḥ »  etc…

 

 

   Slimane  Azem et l’Algérie indépendante : la légende de l’exil.                                          

 

Slimane Azem s’est retrouvé dans le rôle de victime à la fois des autorités coloniales et par la suite du pouvoir algérien. Non seulement il n’en sera rien de l’expiation promise et à laquelle il était voué,  mais à chaque fois il sera au contraire renforcé auprès de sa société. Tout compte fait, Slimane Azem n’a pas beaucoup vécu en Algérie. La courte période (1958/1959) qu’il a passée aux cṛtés des siens en Algérie durant la guerre de libération, ne l’épargnera pas  des effets du conflit. Partagé entre ses parents, ses frères et sœurs restaient au village et la France où il vivait avec sa femme française, Slimane subira à l’instar de tous les Algériens les contrecoups de la guerre. Malgré le climat effroyable de cette guerre, rendu encore plus compliqué par la lutte fratricide FLN/MNA, il enregistre un chef-d’œuvre durant cette période « Iḍheṛ-d waggur », qui est un véritable hymne dédié à la révolution. S’il n’a cessé de chanter pendant toute cette période de la guerre, certaines voix vont l’accuser de parti pris dans un de ses poèmes « In’as i leflani »; très ambigu dans ce qu’il  peut signifier. Cet argument, le pouvoir algérien le ressortira à son tour en 1967, l’année où il a été interdit d’antenne en Algérie.

 

Dans une interview de Slimane Azem datant de 1977, rendue publique post mortem, à une question sur le pourquoi de l’ostracisme des autorités algériennes à son égard,  il répondait par : (…) « la seule vraie raison, c’est parce que je chante dans ma langue et je refuse de me soumettre. Ils veulent faire de moi ce colis transportable à merci. Je n’en ai ni la personnalité ni la vocation».

Traitant de la censure dont il a été objet de la part du pouvoir algérien : il disait : « les pouvoirs algériens de l’époque n’ont pas censuré Slimane Azem, mais plutṛt la culture kabyle […] si c’était moi qu’on visait, j’aurais été facile à atteindre pour eux  […] d’autres plus importants que moi ont été atteints ».

 

En parallèle à cela, les autorités algériennes ne ménageaient aucun effort dans l’ombre pour essayer de le récupérer et le banaliser. De hauts responsables (kabyles)  au sein de l’Etat se sont déplacés, à maintes reprises, pour lui porter la proposition de rentrer en Algérie et cesser l’exil.  Dans un échange de correspondance en 1968 avec le ministre de la culture et de la communication algérien qui lui enjoignait de rentrer en Algérie et mettre un terme à son exil, l’unique réponse intransigeante de  sa part : « commencez d’abord par donner la preuve de la sincérité de votre  proposition en respectant la liberté de circulation de mes chansons en Algérie. Le reste viendra de lui-même ». Dans cette même correspondance, il s’est enorgueilli d’être l’unique artiste algérien à avoir encouru en 1956 une plainte de Robert Lacoste, le gouverneur général,  pour atteinte à la sṣreté de l’Etat, pour la chanson « Ffeɣ ay ajṛad tamurt-iw ». 

 

Le témoignage de Bedrane Hocine, cité déjà plus haut, à Berbère TV le confirme quand il dit avoir servi d’émissaire à Sidi-Said Hamid, wali de la wilaya de Tizi Ouzou à cette époque, auprès de Slimane Azem pour lui demander de rentrer. Connaissant le caractère précautionneux de l’ancien wali de Tizi Ouzou et le délicat sujet qu’était Slimane Azem,  il serait difficile de croire que l’initiative émanait de lui. Il y a fort à parier que l’origine de cette proposition se situe bien plus haut que la wilaya de Tizi Ouzou.

 

La position intransigeante de Slimane Azem était tout à fait justifiée. L’absurdité de l’attitude des autorités algériennes est mise à nu par l’illogisme du traitement qu’on lui a infligé, comparativement à un autre chanteur algérien, qui lui a chanté l’hymne national français en arabe. Aujourd’hui son nom trône sur le fronton d’une institution publique de la capitale. Ce n’est pas en soi le fait de chanter la marseillaise en Arabe qui est grave. C’est le contexte dans lequel il l’avait fait. C’était à la fin de la première guerre mondiale, au moment où les autorités coloniales avaient organisé une offensive pour rendre effective l’annexion de l’Algérie à la France. L’hymne national français était considéré comme instrument idéologique de domination coloniale ; le faire chanter à un indigène en arabe, c’était affirmer l’effectivité de la domination coloniale française sur l’Algérie. Mahiedine Bachterzi,  indigène de son état, a été l’auteur et l’interprète de la traduction de la marseillaise en 1926 et lui a conféré une coloration patriotique algérienne. Il l’avait  chantée de sa voix avec joie et enthousiasme au Quai d’Orsay, devant  messieurs les présidents de la république française Raymond Poincaré, Alexandre Millerand, Gaston Doumergue  et Paul Doumer;  ce qui lui a valu d’être honoré par la France coloniale et porté dans le livre d’or de 1937. Il a été aussi, auteur d’une cantate en arabe à la gloire du centenaire de l’occupation de l’Algérie en 1930.

Cet homme, contrairement à Slimane Azem, a récolté tous les honneurs en 1962. Il a été directeur du conservatoire municipal d’Alger de 1966 à 1974. Il sera aussi honoré par le pouvoir algérien, à titre posthume, en lui décernant une médaille de l’ordre du mérite national au mois de mai 1992.

 

    Bannir Slimane Azem ou le châtiment d’exemple.

 

Au dix-neuvième siècle le bannissement était le châtiment que réservait le colonialisme aux insurgés. Poète de son état, Si Muḥend U Mḥend a été soumis à la dureté du traitement de ces insurgés, et de nos jours son exemple est toujours vivace dans la mémoire collective. Le sort réservé par les autorités coloniales aux biens de sa famille est connu de tous. Il était à l’égal de ce qu’ont enduré les insurgés de l’époque : les exécutions, les déportations et les séquestrations des biens. Ces mesures et traitements étaient régies par ce qui était appelé L’ordonnance royale du 31 Octobre 1845 qui est promulguée contre les insurgés.

 

Je garde de mon enfance le souvenir des paroles de certains vieux du village qui avant d’annoncer ou de projeter une initiative future, même sur 24 heures, la précédaient toujours d’une formule sentencieuse « ad aɣ-yemneɛ ṛebbi s sikkis ». Cette formule est devenue presque un adage. Consacrée pendant longtemps celle-ci est restée sans explication pour moi. Elle signifie : que Dieu nous préserve du séquestre. Les vieux la substituaient mécaniquement à l’autre formule religieuse « In challah » comme pour témoigner l’impuissance du divin devant l’injustice du colonialisme. Ce n’est que des décennies plus tard que j’en ai compris la signification et la gravité.

 

En effectuant des recherches à travers internet pour la rédaction de cet écrit, je tombe par pur hasard sur un article publié dans un journal en date du 17 décembre  2009. Il dénonçait les obstacles sur lesquels buttait un citoyen dans ses efforts pour la récupération de la maison de son père à Bounouh. Cet article relatait les démarches d’un certain Arezki Khllifi et faisait ressortir que la dite maison paternelle avait été confisquée par les autorités algériennes durant les années soixante-dix et vendue à un particulier. Il rajoute que sa famille a quitté cette demeure pour des raisons de la guerre. Il voulait la récupérer pour en faire un monument historique. Qui pouvait être ce vaillant citoyen ? Eh bien, c’était le fils du chanteur Farid Ali, de son vrai nom Khllifi Ali.

 

Toujours dans ma quête d’informations, je tombe sur un autre article portant les initiales G.K dans le journal El Watan du 01 février 2012 qui faisait part d’un sit-in organisé devant le siège de la wilaya de Bgayet par l’association culturelle du village d’Ighil-Ali pour attirer l’attention des autorités locales sur l’indue occupation de la maison familiale des Amrouche. Malgré les protestations des villageois, les autorités se sont murées dans un silence complice. Le même scénario vaut pour les biens de Slimane Azem. Tous les efforts de ses sœurs Hedjila et Ouerdia de leur vivant pour la récupération les terres confisquées sont restés vains.

Taoues Amrouche comme son frère Jean Lmouhoub, Slimane Azem et Farid Ali avaient tous composé des poèmes patriotiques à la gloire de la révolution. A leurs manières, ils avaient pris part à ce combat ; qui par la poésie, qui par le chant, qui par des prises de positions politiques. Tous avaient apporté leurs pierres à l’édifice du combat national qui était cette promesse d’essuyer les larmes aux victimes de la colonisation et tous avaient été objets de représailles du système colonial. Le comble ! C’est l’ordonnance du séquestre de 1845 qui leur a été appliquée dans l’Algérie indépendante. Qu’avaient-ils donc fait de si grave au point de mériter pareille sanction ?

 

Tous portaient en eux la fibre amaziɣ et tous l’ont affirmé par leur engagement politique au sein de l’Académie Berbère en France à sa création. Et comme Si Muḥend U Mḥend durant la colonisation, ils ont récolté les mêmes représailles dans l’Algérie indépendante.

 

    Slimane Azem et le Printemps berbère de 1980.

 

Quand Slimane Azem aborde la décennie quatre-vingt, un autre événement majeur de l’histoire de l’Algérie va se produire : le Printemps berbère d’Avril 1980. Slimane l’a vécu et entendu. Quand les manifestations du Printemps berbère éclatent, Slimane Azem interprète l’événement et donne sa signification dans la célèbre chanson «Γef teqbaylit yuli wass». De sa voix chaude fusait cette dose forte d’espoir et de confiance en l’avenir :

 

Aqlaɣ neţɣenni nfeṛṛeḥ                              Tura mi nemyaɛqal

Yebda a d-yeţban ṣṣeḥ                               Aqlaɣ la neţemsawal

Γef teqbaylit yuli was         Γef nnif n teqbaylit

……                                                 ……

Xas efreḥ a yul thenni                               Nefka lɛahd i lwaldin

Ayen akk i d-neţmenni                     Üṣut n teqbaylit ḥnin

Ass’ agi neffeɣ ɣures                               Fellas ḥedd ur d aɣ-iɣur

 

disait-il dans cette chanson.  

 

Il n’y a pas de recours contre le verdict de la vie. C’est Slimane lui-même qui l’avait déjà dit auparavant dans « Tamijalt ». Dans l’atmosphère du début des années quatre-vingt, il y avait comme des symptômes d’une fin proche. Sa voix, jadis mielleuse, manifeste des signes de grippage. L’effet de la maladie était là et manifeste. Trop tard, elle avait fait son effet et Slimane devait partir sans avoir eu le temps nécessaire de tout nous révéler. C’est à Mouloud Mammeri que cette mission incombe pour nous expliquer le message à la place de Slimane, dans « La cité du soleil » :

 

 

« Mais, quel que soit le point de la course où le terme m’atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l’histoire lui apportera, c’est dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui les autres, ira ».

 

La vie de Slimane Azem a été un parcours plein et vertueux. Elle symbolise et se confond à la vie du héros de l’œuvre romanesque de Mouloud Mammeri. Elle a tout de cette fin tragique que réserve Mouloud Mammeri à son héros ; avec cependant toujours cette petite lueur d’espoir qui pointe à l’horizon, comme pour garantir et s’assurer de l’avenir et la postérité. Pour le cas de Slimane Azem, cette lueur d’espoir était arrivée prématurément : elle a pour nom Lounis Ait Menguellet.

 

Tizi Ouzou, le 28 Janvier 2017

                                                                                            Arab Aknine.

 

 

 

 

 

 

 

Eléments bibliographiques :

 

-        Slimane Azem, IZLAN : Recueil de chants kabyles. Paris Numidie Musique.

184 pages. Coordonné par Muḥend U Yeḥya. 1984.

-        Slimane Azem le poète.  Y. Nacib. Ed Zyriab. 2001.

-        Hommes et femmes de Kabylie. D.B.K. Ouvrage collectif sous la direction

de Salem Chaker. P 91-103. Edition EDISUD 2001.

-        Iberdan n tissas : 1934-1965,  Mémoires de Messaoud Oulamara.

Les Editions le Pas Sage. 2006.

-        Les Mémoires de Mahiedine Bachterzi 1919-1939. Tome1. Ed. SNED, 1968.

-        Histoire du théâtre en Algérie, un trou de mémoire dans les Mémoires de Mahiedine Bachterzi.  Bachterzi était-il un collabo ?  de   Abdelkader   Benbrik  Article : dzactiviste.info.

-        Mahiediene Bachterzi. Sidna Brahim El Khalil – Algérie. Article : www.okob.net

-        De petites gens pour une grande cause ou l’histoire

de l’Académie Berbère (1966 – 1978) de Mohand Arab Bessaoud. 2000.

-        Insurrection de la Grande-Kabylie en 1871. Colonel J.N Robin.

Henri Charles Lavauzelle. Ed Militaire.


 

Annexe1.

 

Les trois poèmes (1-3)  de cet annexe1 ont été chantés par Slimane Azem, mais ils n’ont jamais été enregistrés en disques. Ils ont été rapportés, avec leurs musiques respectives, par Bedrane Hocine sur Berbère TV ; affirmant qu’ils ont été chantés par Slimane Azem au lieudit « Lqehwa N Amer Achour » en 1947 devant le caïd d’Agouni-Gueghrane et ses gardes de champêtres ; non sans avoir exprimé la crainte d’être arrêté, selon le témoin.

 

      - Poème N°1.                                        - Poème N°1. (Traduction)

 


Besm elleh a nebdu a nenteq

Yak tura a nefreq

Baṛka-yaneɣ deg wefṛansis

Ma iɣerreb nekkni a ncerreq

Bessif a nfreq

Kul yiwen deg wakal-is

Ineslem ad yeddu s lḥeq

Ma yerna yeḥdeq

D ddunit akk d atmaten-is

 

Tura mi nfaq

Tura mi nfaq

Nekkni d Fṛansa a nefreq

 

 

Acuɣer  akka a yinselmen

D lɛib fellawen

Barkaw leqmer d ssekṛa

Teǧǧam akk tamurt-nnwen

Čan-ţ yaɛdawen

D acu s teţṛaoum tura

Telha lxawa garawen

Öebbi a kken iɛiwen

Ad d-tecbum leonas meṛṛa

 

Tura mi nfaq

Tura mi nfaq

Nekkni d Fṛansa a nefreq

 

Au nom de Dieu nous disons :

La séparation est inéluctable,

Assez des français.

Et nos chemins vont diverger.

La rupture est inéluctable.

Que chacun reste chez soi.

Le musulman suivra la voie juste,

Et s’il est guidé par l’éthique,

Tous les hommes sont ses frères.

 

Maintenant que nous avons pris conscience,

Maintenant que nous avons pris conscience,

Nos liens à la France seront rompus,

 

 

Hé musulmans ! pourquoi cela.

Honte à vous,

Assez des jeux et de l’alcool,

Votre patrie est à l’abandon

Elle est la proie de l’ennemi,

Pourquoi attendre encore,

Pour bâtir l’union?

Dieu vous bénira,

Vous ressemblerez aux autres peuples

 

Maintenant que nous avons pris conscience,

Maintenant que nous avons pris conscience,

Nos liens à la France seront rompus,

 


                                  --------------------------------

 

Au village d’Agouni-Gueghrane, la version répandue de cette chanson est plus complète. La version que Bedrane Hocine rapporte est tronquée. Le complément manquant est le suivant :

 


A saddaţ yiwen yiwen,

Tilim d amɛiwen,

Teddum yakk d Messali,

Si zik-is i yetmeḥḥen,

Ixdem f lwaîan,

Neţa d argaz lɛali,

Maççi am At igennuren (*),

Iteţen idrimen,

S lǧiha-nnsen d lxali,

 

Fṛansa la teţzuxxu,

Tbennu trennu,

Γer leǧnas izad ṣṣenɛa-s,

Lalman ɣer 18 yeţru,

Meskin d ayceffu,

40 yerra-d lexsaṛa-s,

Si Biljik armi d Budu,

Yebda la yeţhuddu,

Lebṛuj ɣef llsas.

 

 

Saints de chez nous,

Venez-nous en aide,

Soyez aux côtés de Messali, 

Depuis longtemps dans les tourments,

Il a travaillé pour la patrie,

C’est un homme de bien,

Pas comme les enturbannés(*),

Qui se livrent à la rapine,

De leur côté, rien à attendre.

 

La France se vante,

Ne s’arrête pas de construire,

Pour se bâtir une réputation,

«L’Allemagne» pleure sa défaite de 1918,

Par sa bravoure, elle n’a rien oublié,

Et en 1940, a pris sa revanche,

De la Belgique jusqu’à Bordeaux,

       Elle s’est mise à détruire,

       Les édifices jusqu’aux fondations.

 


Tout comme d’ailleurs pour la version qui circule au village de la chanson « Ffeɣ ay ajṛad tamurt-iw », il manque le couplet ci-après dans la version enregistrée :

 

A yarrac imeẓyanen,                                   Jeunes gens,

A lefriqiya,                                             Jeunesse de l’Afrique,

Tekkrem d acu teţṛaǧum,                       Il n’y a plus à hésiter, 

Tusa-d ssaɛa,                                           L’heure a sonné,      

D aɛdawen a ten nessufeɣ,                      Pour repousser  l’ennemi,

Ma d Rebbi yebɣa,                                  Avec la grâce de dieu,       

 

 

     -  Poème N°2.                                                          -  Poème N°2. (Traduction)

 

D aɛdawen-nneɣ imeqranen,                   Nos pires ennemis,

D At igennuren (*),                                 Ce sont les enturbannés(*),

Di lbiru la znuzuyen,                              Ils dénoncent à l’administration               

Deg yinselmen,                                       Les musulmans,

Ur sɛin nnif wala ddin,                            Sans foi et sans dignité,                      

Am wudayen,                                          Tels des juifs,

Win yebɣan ad ijahed,                             Qui veut mener la guerre sainte,

Yezwir degsen,                                        Doit commencer par eux,

 

 

Widen yellan d inselmen,                         Qui se dit musulman,

Ur regglen ara,                                          Ne doit pas fuir,

M’ar asen d-ssiwlen,                                 Quand il entendra l’appel,

Nefṣ lḥurya,                                              La liberté est déjà à moitié.

 

 

Ekkret a nemmet ɣef tmurt nneɣ,                    Levez-vous, sacrifions-nous pour la patrie,

Ţaṛ a t id-nerr,                                                Nous accomplirons l’acte de vengeance,

A ţ ilim d irgazen,                                          Soyez des Hommes         

D iɛdawen a ten nessufeɣ,                               Les ennemis nous les bouterons dehors,        

Yiwen yiwen,                                                  Un par un      

D iɣeddaṛen a ten neneɣ,                                 Les trompeurs nous les tuerons,  

D wigad yeznuzuyen,                                     Avec ceux qui trahissent      

 

Wigad yellan d inselmen,                                    Ceux qui sont de vrais musulmans

Ur regglen ara,                                                     Ne peuvent fuir   

M’ar asen d-siwlen,                                             Quand ils entendront l’appel,                                         

Nefṣ lḥurya,                                                         La liberté est déjà à moitié.

 

 

(*) Igennuren : les enturbannés. Ici Slimane Azem l’emploie pour désigner les Caïds. Les nationalistes radicaux du PPA-MTLD vont utiliser plus tard ce terme pour désigner  également les Oulémas, avec qui ils étaient en rupture durant la période des années quarante; ce que rapporte Messaoud Oulamara dans ses mémoires (Iberdan n tissas. Mémoires).

 

 

      - Poème N°3.

 

Bdiɣ taqsiṭ s lqanun,                                           Je débute mon récit selon la règle,

Γef wina yeznuzun,                                            A propos de celui qui moucharde,

Atmaten-is ɣer lkuffaṛ,                                       Ses frères aux impies,                

Winna lmuluk a t xzun,                                      Celui-là sera banni par les anges,

Bḥal lounun,                                                       Au même titre que les diables,

Yetbaɛ taxwizt n lqifaṛ,                                      Il court après le pain de l’indignité,          

Si ddin-is yak d ameɣbun,                                  Perdu pour sa religion,                   

Si lǧennet yak meḥṛum,                                     Au paradis, nulle place pour lui,   

Rebbi maççi ad as yeɣfer,                                  Le bon Dieu pour lui sera impitoyable,

 

  A neḥlu ncalleh,                                             Nous guérirons in challah,

              A neḥlu ncalleh.                                             Nous guérirons in challah.

                                                 ------------------------

Annexe 2.   Ces poèmes sont de Sayd Ulamara n At Waɛli (Azem Said, né présumé 1841,

                    décédé vers 1902). Ils ont été recueillis par Ammar Zentar auprès de Azem

                     Ferroudja, décédée depuis.

 


     - Poème N°4.

 

  Yiwen illa d uḥdiq,

  Itellem leɣzel rqiqen,

  Yiwen illa d uḥdiq,

  Iţzalam deg yemdanen,

           Yiwen illa d uḥdiq,

            Ismentag medden ṛeqqen,

           Yiwen illa d ungif,

           Mi ţ zlan ad as ţɛallqen,           

- Poème N°4. (Traduction).

 

Il se déclare avisé et sage,

Comme qui file de la soie fine,

Il se déclare avisé et sage,

Et regarde les gens du coin de l’œil,

Il se déclare avisé et sage,

Il attise le feu pour que les gens brulent,          

A qui est sot,          

On ferra porter le chapeau.


 

 


      - Poème N°5.

 

  Ad ken ṛecdeɣ a yatma,

  Temɣer bab-is d lxali,

  Ula d llɛazz iţiwsir,

- Poème N°5. (Traduction).

 

      Mes chers frères, acceptez mon conseil,

      La grandeur de la suffisance aveugle,   

      Même l’honneur finit par s’user,


           Jeṛṛbeɣ-t iɛadda felli,                                           Cette expérience, je l’ai éprouvée,

Sser yeţrus ger tuyat,                                         La grâce se porte sur les épaules, 

Mi tɛanneneḍ ad ak yeɣli,                                   Dès qu’on se cambre, elle tombe.     

 

 


 

Annexe 3.

Ces poèmes (7 et 8) sont  de Lḥaǧ Ameṛ n Lḥaǧ Busad , Azem Amar en 1896 décédé en juillet 1974. Je les ai  recueillis  en juillet 1992 auprès de sa fille Feroudja,  décédée depuis.

 

 

    - Poème N°7                                                         - Poème N°7. (Traduction)                        


IDDAWEN.

Bdiɣ lxedma n leḥlal,

Kecmeɣ di lɣaba a ţ-fferseɣ,

A ţ id-ferrseɣ d isuɣal(1),

A ţezzuɣ ţjellileɣ (2),

Sḍehṛeɣ-ed lɛin di ţnaṣfas,

Degs i ssirideɣ mi yumseɣ,

Iwwet-ed wedfel d aqerrḥan,

Iḥebs-iyi ur ɣɣures d-ţaseɣ,

Ffɣen-d wufsiden n leɛmal,

Γeééan asegmi-s ḍellseɣ,

A wi ţ yerran d aqecwal,

Ad yess ggaǧeɣ ṛuḥeɣ,

A d-xellaɣ sebɛa n laɛṛac,

Ar leḥṣin a din erseɣ,

Ad ǧǧeɣ ufsiden n laɛmal,

Di d yiwen n yiddew a t ɛasseɣ.

      LES SINGES

     J’ai travaillé dans la loyauté,

     A défricher un maquis,

     Je procédais par étapes,

     De la plantation et la protection,

     Avec cette source d’eau au milieu,

     Pour me désaltérer et me laver,

     Tombe une neige épaisse, 

     Qui m’empêcha de m’y rendre,

     Sortent alors les singes destructeurs,

     Pour se repaître des jeunes pousses,

     Ah ! Si mon panier pouvait la porter,

     Afin d’emménager avec,

     Jusque derrière les sept cieux,

     Pour me mettre sur l’arêtière,

     Et m’éloigner de ces malfrats,

     Si nombreux à contenir.


 

(1) Isuɣal (forme de pluriel qui veut dire bandes ou tranches)

(2) Ţjellileɣ (Ajellel = action de protéger un arbre avec de la plante épineuse tout autour de

                                     son tronc pour le rendre inaccessible)

 

 

     -  Poème N°8.                                               -  Poème N°8. (Traduction)

 


YIR LǦAR.

Yir lǧar seg lmerra,

Fellas i yefna igiǧǧi,

Ur ak d-iheddeṛ lmaɛqul,

D awal-is s wenṭeǧǧi,

Γas qass-it ad yerr aḍar,

Ţin ig yeţeḥwiǧi,

 

LE MAUVAIS VOISIN.

Un mauvais voisin, quelle misère !

Mieux vaut l’exil,

Dans ses rapports, nulle place au sens,

La palabre c’est son affection,

Le rasséréner c’est inutile, 

Tu perdras ton temps.


 


Annexe 4.

Ces poèmes (9-12)  sont  de Blayd n Lḥaǧ At Waɛli, Beddek Blaid né présumé en 1871 décédé presque centenaire. Je les ai recueillis  en juillet 1992 auprès de Azem Hedjila, sœur de Slimane Azem, et de sa cousine Ferroudja, toutes deux décédées depuis.

 


    -  Poème N°9

LMEḤNA UKABIL

A yecɛal uqendil,

Si lmeḥna n « kabyle »,

Jeggfen-aɣ bezzaf nennteṛ,

-  Poème N°9 (Traduction)

      LA MISERE DU KABYLE.

      La lumière a rayonné,

      Des tourments que provoquent les kabyles,

      Qui nous asphyxient à l’extrême,


Labsant lukan di teḥlil,

D aman b-baḍil,

Mi neswa ccṛab a-nfekkeṛ,

Ziɣ ddunit teţbeddil,

Teţɛaddi am ṭṭumubil,

Nekkni a ţ id-neṭṭafaṛ,

 Si l’absinthe était licite,

 Et le vin avec elle,

 On verrait plus clair,

 Ainsi la vie est pleine de surprises,

           Elle file comme une voiture,

           Et nous ne faisons que la suivre.


 

 


    -  Poème N°10

WIN YEŢMECàIWEN ΓEF TMURT

  I win yeţmeççiwen ɣef tmurt,

Ur iban ḥedd wi ţ-ilan,

Nekkni neţalas lqut,

Neţat bab-is d ṣelṭan

Ar anga nebɣu nṛuḥ

Leqraṛ nneɣ d iẓekwan.

 

-  Poème N°10 (Traduction)

     L’APRE AU GAIN DE LA TERRE

     A cet âpre-au-gain de la terre,

     Sache qu’elle n’est la propriété de personne,

     Seul son fruit nous revient,

     Même si son maître est seigneur,

     Qu’on aille où l’on veut,

     Au final la petite place au cimetière.


 -  Poème N°11

  AḤBIB ANEKKAṚ

  Ulac i gceggben ṛṛas-i

D aḥbib yellan d anekkaṛ

Mi tella lḥaǧa ɣer ɣuri

Iddem iţ ur degs nemcawaṛ

M’iyi tuɣal lḥaǧa ɣer ɣures

A yi d-yeţjab ɣef laɛkkeṛ.

 

 

-  Poème N°11 (Traduction)

  L’AMI INGRAT

  Nul ne me révulse plus,

Tel que l’ami ingrat,

Il s’approprie mes biens,

Sans mon consentement,

Et à l’inverse,

Nulle réciprocité.

 


 

 

 


-  Poème N°12

  ΓEF  WERGAZ  YEZZIN

  Irgazen ma d-ssefken

Γelben ajenjar tilwa

M’ara d-ezzin d aḥeggam

Adfel deg-s i yeţeḥrari 

Ur ţsetḥin ur ţaggaden

Ad aɣ ineǧǧi ṛebbi.

 

-  Poème N°12 (Traduction)

    L’HOMME DANS SA MECHANCETE

  Les hommes dans leur générosité,

Sont si gracieux que le figuier,

Dans leur repentir disgracieux,

Même la neige disparait,

Ils ne reculent devant rien,

Que Dieu nous en préserve.


 

Zone de Texte: Document d’archive N°1Description : Description : Slimane Azem censuré par la France en 1957Zone de Texte: Document d’archive N°2Description : Description : Slimane Azem censuré par la France en 1957Zone de Texte: Document d’archive N°3Description : Description : Slimane Azem censuré par la France en 1957Description : Description : Slimane Azem censuré par la France en 1957

Zone de Texte: Document d’archive N°4 

 Retour en haut

 

 

Numéro 88  Mars 2017

Tidlisin nnien :

 

 

Tidmi tamirant, n°2, 1990

 

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

 

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

 

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

 

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

 

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

 

 

 

  Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

 

 Numéro 88  Mars 2017

Le Poème : 

                        Arğu-yi

                  sɣur Sεid At Mεemmer -

Asmuḥyet usefru "Zhdi Menya"
- Konstantin Simonov -

Arğu-yi ad n-uγaleγ, ad teẓreḍ
Maca, arğu-yi nezzeh neγ ugar
Arğu mi ara d-yeγli ugeffur am ssxeḍ
Mi ara iγumm wedfel yakk tuddar
Arğu γas widak akk tessneḍ
Gezmen asirem knan γef tgecrar
Arğu γas si tmura ugemmaḍin ur tessineḍ
Ur teṭṭifeḍ ula d tabrat meqqar
Arğu ayen akk tzemreḍ
Alamma ur tzemmer tγerγert i tikli uḍar

Arğu-yi ad n-uγaleγ, ad teẓreḍ
Rfed aqerru-m sel-iyi γas d asemmiḍ
Win yessnen γur-m ad as-tesleḍ
Ma yenna-yam, ur d-yettuγal yettγiḍ
Γas imeddukal-iw γur-sen teğğleḍ
Di yemma, gma d mmi-s tettwaliḍ
La ttrun fell-i, γur-m ad tmeğğdeḍ
Yak nekk ddreγ, kemm teḥṣiḍ
Γas iman-im kan s waya ara tamneḍ
Ḥrez tabγest-im d yid-s tiliḍ

Arğu-yi ad n-uγaleγ, ad teẓreḍ
Ih, ddu-yas i tmettant di nneqma
La d iyi-teqqar, ur yelli sani ad terreḍ
Lmus γef temgerṭ, teẓẓuγuṛ-iyi si ṣṣrima
Ilmend n tlelli n tmurt-nneγ ideg teddreḍ
M tayri is ḥulfaγ ur d iyi-ixuṣṣ wacemma
Timerğa-m deg-i tessaweḍ
Deg umennuγ amzun d tasedda i d yemma
Di ssebba n lettkal-iw fell-am tessneḍ
Acku tettrağuḍ-iyi anda timerğa teggumma

https://www.youtube.com/watch?v=K2DhyPK-BEg

 

"L'ivrogne" Mr Jacques Brel - 1961

Jacques Brel L'IVROGNE 1961 Ami remplis mon verre Encore un et je vas Encore un et je vais Non je ne pleure pas Je chante et je suis gai Mais j'ai mal d'être...

youtube.com
8°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX GENERAL     NUMEROS PARUS  

LIBRAIRIE              TELECHARGEMENT        SITES FAVORIS

 

 

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision : 
30 mars 2017