ayamun

CyberRevue de littérature berbère

ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

 

24 ème année

 Numéro 126 Juillet 2023

 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Inasiwen (claviers) :  

 1_ Anasiw azegrar :

Clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p ; deg-s taggaɣt (, ġ, k̇, )

2_ Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

 

   

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Texte en prose :   « Urar n tayri » sɣur  Diana Yahi , tullizt urneẓreg, 2023

2°) Chronique_Tamkudt : Lεinṣla,  sɣur  Σmer Mezdad

3°) Etude  : Ethnie et région, le phénomène berbère au Maghreb, par Pierre Berthelot, In ACTES DU PREMIER CONGRES D’ETUDES DES CULTURES MEDITERRANEENNES D’INFLUENCE ARABO-BERBERE, pages  Pages  465 à 474.

4°) L'article :  Tamurt taqbaylit /Kabylie, d « aqerru n tmacint », mačči d taqwirt ifergen (1) ! sɣur Aumer U Lamara, in Le Matin d’Algérie 27/06/2023

5°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   LA_BERBERIE_ORIENTALE_SOUS_LES_ZIRIDES

6°) Evocation :  Recueillement et émotions ce samedi 7 juillet, par Hakim Saheb, 08/07/2018

7°) Tameslayt : Ismawen uddisen, sɣur Mayan Ilyas

8°) TIMEZDEYT-nneɣ :  Win ixedmen kra ad t-yaf, sɣur Ahmed Ait-Bachir 

9°) Le poème : Nɣil nsenni iseggasen, Sɣur Σmer Mezdad

 

8°) Toutes  les rubriques :

 

  

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023

 

Le texte en prose :

 

URAR N TAYRI

Sɣur Diana Yahi

Tazwart :

Diana Yahi   d tamedyazt, d tamarut, tlul di 15 Meɣres 1998 deg Weqqas,  agezdu n Bgayet.

Tebda tira mi tella di 10 yiseggasen, tura ɣef tegmatt, ɣef leḥmala d lexdeɛ . .

Tayri tesduknl ulawen akka i t–neɣra di tmucuha, akka i yaɣ–d–ttalssen wid iḥemmlen, maca di tidett aṭas n tullas d ilemẓiyen I iruḥen d asfel ɣef ddemma n tayri.

Rawi d Rafiq seg widak–nni i tɣur leḥmala, sebblen iman–nsen ɣef wayen umi nesɛi lehna, turar yis–sen tayri armi tfukk  temdurt–nsen. . .

Urar n tayri, d taqṣiṭ yeḍran deg yiseggasen n 1990 di Ṭičči di temnaḍt n Bgayet.  Teqqim d ameslay deg yiles n wid iḥemmlen.  Tura–t Diana Yahi akken ad d–teḥyu  tayri nsen i wid ur nesla yis–s.


Zziɣ i wedrar, kecmeɣ yal azniq… Deg zzin yettextir, fell–i ur t–yekcim lxiq. . .  Qef teḥkayt–iw i yehder, ur tufi leqrar, d amyaru i tufa d arfiq.

 

 

URAR N TAYRI

 

 

Ḥemmleɣ iman–iw mačči d kra, lliɣ d tilemẓit qqareɣ deg tesdawit, qqaren–iyi Rrawi, qqaren–iyi– d akkit d tamelḥant, d timserrit, ur lliɣ tabrurkant, ur lliɣ d tacrurqant, sɛiɣ allen tiberkanin am uɛeqqa n uzemmur yewwan, dlent s ccifer d aberkan d aɣezfan, leɛyun–iw d iberkanen, ččuren, taxennuft–iw tawezlant, d tarqaqt, akken i d–qqaren taqerjujt n tanzarin, tiṭṭerbibin–iw tirqaqin taqemmuct–iw mezziyet, tuɣmas–iw ẓdant am uɛeqquc, d ticuraqin am udfel.

Ḥemmleɣ isefra d teḥkayin n tayri, qqareɣ i ddunit efk–iyi lehna ad idireɣ weḥdi . . .  Leɛceq ur t–ssineɣ ara, ad idireɣ am yetri, (iman–iw). . .

Qqareɣ deg tesdawit Σebderraḥman Mira, i d– yezgan ddaw n Tala Ḥamza deg webrid ameqqran amalu asammer, uṭun wis 09 deg tama tazelmaḍt n uxxam n lɛesker, qqareɣ taglizit.  Nekkni s yinelmaden n tesdawit nesɛa « lkus » baṭṭel armi sdaxel n tesdawit .


Surfem–iyi deg wawal, nekk zedɣeɣ deg lutismu n Tici, ɣer ugafa–inu d illel, ɣer unẓul–inu d tiẓgi, ɣer usammer–inu Bakaru d Uwqas, ɣer umalu–inu d Ljabiya.  Mi ara beddeɣ deg uxxam–nneɣ ttwaliɣ Bgayet tucbiḥt deg yiḍ, mi ara ttwaliḍ ad as–tiniḍ d ajameɛ n zlulɣa s teftilin n yexxamen.

Axxam–nneɣ d « lvila », tesɛa tlata yexxamen wa nnig wa, yal axxam yesɛa krad ( tlata ) n texxamin n yiḍes,  tazeqqa n usired, tanwalt (takuzint) d tmesrit ( aṣalu ).

Yiwen wass di tafrara, ɣef sebɛa n tsebḥit kkreɣ–d rriɣ ɣer tzeqqa n usired, fkiɣ afus–iw ldiɣ lɛin n waman, greɣ ifassen–iw ad ṭṭfeɣ aman teqqes–iyi–d tesmeḍ, belɛeɣ–t, rriɣ ɣer tkuzint, ceɛleɣ i wesaḥmu n waman, syin uɣaleɣ ɣer tzeqqa n usired ldiɣ acercur waman ssardeɣ udem–iw, syin ruḥeɣ sewweɣ–d ayefki.  Akken kfiɣ tissit, yessawel–d baba  ! Yenna–d :  Iyya ad kem–sadreɣ ɣer Tici .

Baba d imḍebber n yixeddamen, yesɛa aṭas n yibennayen, yettaṭṭaf–d tuqettiɛin ixeddem–itent.  Baba d aɣezfan, d aččuran, tamart–is ɣezzifet, allen– is d timeqqranin.


Baba ttqadarent akkit lɣaci, qqaren at zik win yesɛan i yettwaqadaren  ! Ihi aya d tidet, macca netta yer ?en aṭas, deg wudem–is ḥala taḍsa, heddren madden fell–as s wayen yelhan.

Refdeɣ aqrab–iw, rriɣ deg–s tiktabin–iw, ldiɣ tawwurt n wexxam, rziɣ ɣer tkerrust n baba, kecmeɣ.  Nruḥ.

 

Deg ubrid, yefka–iyi–d iṣurdiyen akken ad aɣeɣ d acu ara ččeɣ d wayen i yuḥwaǧeɣ.

Mi leḥqeɣ ɣer lkus, uliɣ.  Lkus–nneɣ d ameqqran, llan wid yeqqimen, llan wid ibedden.  Sin lkiran i nesɛa, yiwen ɣef sebɛa i yettruḥ, wayeḍ ɣef sebɛa uɛecrin.  Ma futen, ttɛeddayen–d wid n Uweqqas, Ssuq Letnin, Melbu…

Qqimeɣ, ha–ta ikcem–d yiwen yilemẓi, zzin i as– yefka Rebbi ifaz, allen–is tiberkanin am uɛeqqa n uzemmur i berqent, mi ara yecmumeḥ ɣur–s sser yiwen ur t–yesɛi.  Udem–is d aɣezfan, axennuf–is d akemlan d arqaqan, ma d tamart–is d taberkant, d taččurant, titterbibin–is d tifuyanin, yesɛa lexana deg reqba–s.

Yusa–d yeqqim sdat–i.


Yenna–iyi–d :  Suref–iyi, tzemreḍ ad trefdeḍ aqrab– im  ?

Refdeɣ–t.  Yeqqim–d sdat–i, yesteqsa–iyi–d amek ttiliɣ, rriɣ–as s wurfan am wakken ur bɣiɣ ara ad messlayeɣ yid–s.  Imuqel–iyi–d s taḍsa yenna–iyi–d :  Bɣiɣ ad issineɣ ayyur anisa i d–teffeɣ, lwerd amek yetteftaḥ . . .  Bɣiɣ ad ẓreɣ mi ara yesseḥreq neɣ ɣer wul ad yessekcem lferḥ . . .

 

Lehdur–is kecmen ɣer wul ɣas akken ur t–ssineɣ ara.  Muqqleɣ ɣer deffir–i, wallaɣ yiwet n temkant, dɣa nniɣ–as :  Zzin–iw yesɛa bab–is d netta i yesseḥreq . . .  Ur yufi wayeḍ ad t–yesseḥreq, tayri– inu fkiɣ–tt i umrezzeq.

Syin kkreɣ, ruḥeɣ qqimeɣ mebɛid fell–as.

Mi leḥqeɣ ɣer tesdawit kecmeɣ am nekk am tullas akken ad ɣreɣ, qqimeɣ deg umkan–iw d taneggarut, ttmeslayeɣ d teḥbibt–iw.  Nadam ur yeffiɣ ara allen–iw, ldiɣ azemam–iw, ttxemmimeɣ anwa aselmad ara d–yawin tamkant n uselmad–nneɣ aqdim.  ur yekfi ara ttexmam–iw, ur yekfi ara usmekti–inu ɣef yilemẓi–nni acebḥan i d–mugreɣ  deg lkus, anwa–t  ? xas ma zzin–is yessehbal, maca ur as–fkiɣ ara lqima.

 

Serseɣ aqqeruy–iw ɣef ṭabla ttekmmileɣ i nadam– iw, ha–ta sliɣ i ssut islem–d fell–aɣ, nniɣ deg wul– iw aw d acu d wagi  ! ssut–agi ur iɣab ara fell–i  ! refdeɣ–d aqqeruy–iw ɣef ṭabla akken ad ẓreɣ d anwa–t  ? ẓriɣ ayen ur yettamen lɛeql–iw, allaɣ–iw yeḥbes, "d anelmad neɣ d aselmad " steqsaɣ iman– iw.  Terra–iyi–d temdakkelt–iw:" wagi d aselmad– nneɣ ajedid, d wagi i d–yusan ad aɣ–yesselmed deg umekan n uselmad–nneɣ aqdim. " leɛqel–iw d wallen–iw ugin ad amnen, sud–iw yeḥbes. . . yewwi– iyi–d Rebbi tament, d tezizewit ur nteqqes. . . " Akken lliɣ ttwaliɣ akk tullas heblent fell–as, mi as–ḥkiɣ i temdakkelt–iw ayen yeḍran, yugi ad yamen leɛqel–is, wissen amek ara tekfu teḥkayt–a.

 

Ha–t–an yusa–d ɣur–i, yenna–iyi–d: "Ldi azmam–im" nniɣ–as :  "Akken  i  d–yehwa  ad  xedmeɣ" Yerra–iy–d allen–is deg wallen–iw, leḥmala deg–sent sɛerqent–iyi axeẓẓer–iw.  "Nekk dagi d aselmad–im, tettuḍ ayen i am–d–nniɣ deg lkus. " Iruḥ ɣer umkan–is.


Mi yekfa lewqet, jemɛeɣ–d iman–iw taneggarut ffɣeɣ–d, yenna–iyi–d :  "Ḥbes a tasekkurt lexla, neɣ iḥiqel–inem ur kem–yettajjara. " zmumgeɣ rriɣ–as: " Iḥiqel–inu fell–i yehbel, deg–i ur yettsemmiḥ. . . d awal–iw ara d–issel, armi nekfa s lferḥ. " Yerra–iyi–d:" wissen ma iḥmmel tayeḍ, nniɣ–am kem i yessen, ur cukeɣ ara ma tidet tḥemmleḍ, allen–im ur d–seknent i tehdreḍ. " (ikcem–iyi lweswas, sudreɣ allen–iw ɣer lqaɛa ) rriɣ–as : " anwa i as–yennan ad tilliḍ d aselmad–iw, lukan ad ẓren wiyaḍ s teḥkayt–agi ur nfferu ara.  Ad wahmen amek aselmad ad gerr iɣallen i tnelmadt–is.

Yecmumeḥ–d yerra–d  :  "  Ul ur yesɛi ara amḍebber, txuss–it yiwet ad t–itteqher. " Nniɣ–as :  " Wis ma ad yeṣber, nniɣ ad yi–iḍegger . " Yekker–d ɣur–i yessuter–iyi–d ad nefḍer lwaḥi, maca ugiɣ  ? Yal yiwen iruḥ deg ubrid–is.

Zrin kra wussan, leḥmala tettnerni deg–i, xas ma yeḥseb iman–is maca yettban d amdan lɛali, deg temsirt allen–is ur sɛint ara tamkant ḥala deg–i.

 

Maca tidet fell–as  hebleɣ.

Am tmeɛcuqt i yuɣaleɣ.

Taḍsa–s fell–as sselbeɣ


Yugi wul–iw as–hedreɣ Yugad ad tcergeɣ

D ixef n sseḥ ur ttafeɣ

Maca s lemktub ad kemmleɣ


AHRIC wis sin

Zrin wussan, lechur, armi d yiwen n was nekfa tamsirt–nneɣ nettdu ad neffeɣ, yessawel–iyi– d s yisem–iw, yeḥbes wul–iw, ddewreɣ ɣur–s.

Nniɣ–as : "Anɛam a mass.  " Yenna–iyi–d:" rwaḥ ɣur–i".

nnefs–iw yeḥbes, ssut–iw yegzem, ikcem–iyi lxuf, d lweswas.

Yenna–d : " mazal ttexmam–iw fell–am, ɛreqqen–iyi wussan d sebba–m, ɣer tiririt–im. . .  Wissen ma tennerna leḥmala–m, nniɣ d ul–im i yeččuren d ccwam, err–iyi–d ttxil–m. . .

Muqqleɣ–t rriɣ–as : " ur ẓriɣ ara d acu ara k–id– iniɣ, d tidet ḥemmleɣ–k maca deg–k ttseḍḥiɣ.  yugad wul–iw ur ẓriɣ ayɣer. "

Yenna–d:" muqqel–iyi–d deg wallen–iw, ulac tin ḥelleɣ ala kemmi . . .  Kcem ɣer wul–iw ma tebɣiḍ ad naweḍ ayen i nessaram. . . "

Rriɣ–as :  " qebleɣ ad k–cerkeɣ, qebleɣ ad nidir lewaḥi d kečč i d amezwaru i ḥemmleɣ, tudert akken i tt–nessaram. . . "

 

Mi ttewweḍ temsirt–is tis snat ɣur–nneɣ seg mi i nebda nleḥḥu lewaḥi, nekk zgiɣ xezzreɣ deg–s, ttxemmimeɣ acu ara nehder mi ara tekfu temsirt.

Mi d–neffeɣ deg temsirt, neqqim lwaḥi deg tefwart n waman neɣ akken i d as–semman tafewwart n lemktub, din i ttemlalen ilemẓiyen akked teḥdayin.

Yesres–d afus–is ɣef ufus–iw yebda yettmeslay–d:

deg leɛmer–iw 27 n yiseggasen, zedɣeɣ deg Tala Merxa, maca nekki ttidireɣ deg Tici ɣur setti ddaw uxxam n yimsafaren RAYA, imawlan–iw ur am–d– qqareɣ sɛan ur am–d–qqareɣ d wid ur nesɛi, nettidir lqidar–nneɣ, s lbaraka n Rebbi, d tagi i tudert di taggara.  sɛaya mačči d nettat i d kulci, i as–rriɣ .

Yeqqim–d yettmuqul–d ɣer wallen–iw, syin yenna– d: i kemmi acu tettmenniḍ deg tudert–im ?

nniɣ–as: nekk ḥemmleɣ ad inigeɣ, bɣiɣ ad  ?ureɣ timura, bɣiɣ yal tamurt ad t–id–waliɣ, igzem–iyi awal yenna: ma yella tesɛim cci, tesɛim adrim ! nekk ur skiddibeɣ ara ! baba d imḍebber n yixeddamen, imawlan n baba di sin d imjuhad, ula d imawlan n yemma ur xussen ara di sin d imjuhad dagi . . .


Ad ibarek Rebbi .

Ad ibark Rebbi deg–k, i as–rriɣ.

Imala nekk ad ruḥeɣ ma ulac aɣilif sɛiɣ tamsirt tura  !

ih tzemreḍ ad truḥeḍ.  Rebbi yid–k, i d as–rriɣ.  ar tufat ncallah  !

Rebbi yid–k  !

Netta iruḥ ad yexdem, nekk ruḥeɣ ad ɛaseɣ lkus akken ad welliɣ saxxam .

Bezzaf n tullas teḥirint ayɣer i twellayeɣ s lkus ayɣer mačči s lbus zaɛma imi nesɛa cci, imi nella seg yimerkantiyen, maca nekk ḥemmleɣ ad jemɛeɣ a ?urdi ur teḥibiɣ ara ad ḍegreɣ i ?urdiyen–iw.

 

Rafiq

Imi kfiɣ tamsirt–iw ddmeɣ amsiwel luɛaɣ– as i Rawi, axemmem amenzu d nettat, tezdeɣ leɛqel, terna tewwi ul akken yella.

Rawi d tamedyazt lɛali d tanelmadt ifazen tugar tullas deg lefhama, Akken i walaɣ deg–s nekkini,


ul–iw iwala ayen ur iwala ara leɛqel–iw, wissen ma tedda yakan, wissen ma teɛceq yakan ?

wissen ma teskiddib neɣ d tidet i d–qqar, maca deg wallen–is tettban tesɛa nniya, yettban–d deg wallen– is ayen i teffer wul–is.

Leḥqeɣ ɣer lkus, ldiɣ tawwurt, uffiɣ din Nassim acifur n lkus.

Nassim d lɛebd lɛali d aɣezfan, ceɛer–is d aberkan, yesɛa tamart taɣezfant, seg tmart–is i sa–qqaren bucamar, acku dagi d imdeyyen, iɛbed Rebbi akken iwata, maqal maqal ad teqqimt yid–s ad k– yettalles ala ɣef temsalin i yeɛnan ddin akked axeddim .

 – Lɛeslama ay acifur–nneɣ  ! i d as–nniɣ.

 – Ad k–isellem Rebbi ay ɛziz–nneɣ  ! i d–yerra .

 – Amek i tettiliḍ  ?

 – Saba labas lhamdullilah  ! i d–yerra .

Rriɣ qqimeɣ deg temkant–iw, akken refdeɣ aqerruy–iw ẓriɣ–d Rawi .

Ssawleɣ–as :


Rawi  ! rwaḥ !

 – temuqqel–iyi–d, syin tusa–d .

 – lɛeslama–k, amek dayen teffukeḍ  ! iyi–tt–steqsa.

 – ih fukkeɣ, tura tedduɣ ad welliɣ s axxam n jeddi.

 – lɛali, i tterra .

 – i kemmi sani ara teruḥeḍ ɛni  ?

 – iruḥ–iyi lkus amenzu, qqimeɣ ttrajuɣ wis sin.  ssusmeɣ, qerbeɣ ɣur–s .

 – sqerbeɣ aḍar–iw ɣer uḍar–is ayfus xas akken kukraɣ cwiṭ, maca ɛelleɣ lkuraj i yiman–iw .

ɛelleɣ lkuraj i yiman–iw .

nettat teddem–d amsiwel–is tettferrij deg–s .  syin tenna–d :  teẓriḍ avidyu–agi ?

rriɣ–as :  ala ur teẓriɣ ara  !

Terra–d :

I kečči temcabaheḍ–itent deg wallen–nsent.


Neqqim nettaḍsa, ruḥent wallen–iw ɣer tqemmuct– is, taḍsa–as i yexelḍen s leḥcima d sser tewwi leɛqel–iw, deg taḍsa–as yiwet n taluft ur nesɛi tiseɣtit.

Ahya lukan ad kemmleɣ akka, allen–is ay sheblent, taḍsa–as ay tneɣ mebla lajel–iw.

Wexṛeɣ allen–iw fell–as, maca deg–sent ala tesswira n taḍsa–as.

Ahya  ! a win i yi–d–ixelqen  ! ur zemmireɣ ad d– temḥuɣ seg wallaɣ–iw seg wul–iw.  Mi nelḥeq ɣer Tici nuder, syin tenna–d :

– Azekka ihi, ma yebɣa Rebbi.

Rriɣ–as :

Ncallah.

Syin wallaɣ–tt tekcem ɣer yiwet n tkeṛṛust n "Range Rover" d taberkant tucbiḥt n useggas–agi.  Ugadeɣ tayri–ines ur te ?liḥ ara, imi nekki ur sɛiɣ ara adrim, ur lliɣ seg wid yesɛan ccan, ur lliɣ deg ccan–is, maca nettat ttewaliɣ deg–s d nniya, lameɛna ugadeɣ deg uxxam–nsen, ur qebblen ara, d ayen i yeddewiṛen deg wallaɣ–iw.

Rawi Werda

Yiwen n wass, rziɣ ɣer tesdawit akked xalti, nettat d tacemmaɛt i yeḍwan tuddar, d iṭij n lefjer, zzin–is yufrar mačči d kra gar tlawin, yeqqar i wagur ader–d,. . .  ha–t–an ye ? ?uni usawal–inu, din din refdeɣ fell–as, qqimeɣ tallit hedṛeɣ yid–s.  Imi fukkeɣ awal, rriɣ tilifun–inu ɣer ljib, tenna–iyi–d xalti d akken tebɣa ad twali aḥbib–iw.  Din din ikcem–iyi lweswas, ugadeɣ ad as–teɛjeb, maca qebleɣ wwiɣ–tt yid–i . . .

 

Xalti isem–is Werda, tesεa 20 n yiseggasen deg tudert–is, d taɣezfant ciṭ.  Txeddem azal n limtra d 65 n yisantimen.  Acebbub–is d awṛaɣ, d aɣezfan, udem–is d acuraq, allen–is d tizegzawin d timeqqranin, axennuf–is d akemlan, d arqaq, ticenfirin–is d tileqqaqin, taqemmuct–is d tame ?yant, tejji cwiṭ.

 

Imawlan n xalti, neɣ xwali, d widak yesεan idrimin, xeddmen deg sin yid–sen di Fransa, ma d xalti Werda, tezdeɣ deg Tala Merxa 02 di Bgayet.  Win ara iwalan axxam–nsen si beṛṛa ad as–yini d axxam icuban wiyaḍ kan, maca ma ad tkecmeḍ ɣer daxel.  Ad t–ttafeḍ yettfeǧǧiǧ abḥal d leq ?er.  Yal

taɣawsa yesεan azal sεan–tt din, ad as–tiniḍ d axxam n yimerkantiyen–nni n lhend i ne ? ?ar deg tiliẓriwin, neɣ ahat am yiṛumiyen, . . .  Maca ur ḥsiben ara iman–sen am kra n medden ɣas ur sεan kra tbeyyinen–d iman–sen sɛan.

 

Kra n wakud akken, ha–t–an i ? ?uni usawal–inu, refdeɣ, ufiɣ d Rafiq.  Nniɣ–as aql–i akked xalti da deg tesdawit, yenna–d ula d nekki aql–i dinna, yesteqsa–d ɣef umekan anida nella, fkiɣ–as isem n tama–nni, yusa–d, werraɣ–as xalti, syin nṛuḥ ɣer tzeqqa n wučči iwakken ad nečč imekli. 

Yezri wass, newlla s axxam.

Werda Rafiq

Rafiq d ilemẓi ifazen, yettbin–d d argaz n uxxam, maca Rawi daɣen tḥemmel–it, d acu εni ala d ixemmemen fell–as.  Nekk ayen ẓriɣ iεejb–iyi, lazem ad t–id–awiɣ akka … ula d argaz lazem ad tesεuɣ.

 

Rafiq di taggara d argaz am wiyaḍ, iḥemmel zzin d leɣla.  Akka iwumi temmug tmeṭṭut, zzin –iw bɣan– t ikkel, ulamma d cci sεiɣ, baba ur yesεi ara awtem, ladɣa imi ayen i d–yeğğa ad d–tawiɣ akk d uletma, ɣef waya ahat yezmer ad yeqbel.

 

Ula d ayen i yettḥewwis deg tmeṭṭut sεiɣ–t, zzin, tafekka … Kulci yella deg–i, ma yella d ayen nniḍen yeshel, akken qqaṛen wat zik « bu yiles, medden akk ines » imala ad t–id–awiɣ, akken yeshel lḥal.

 

Ur ḥbiseɣ ara axemmem ɣef wayen i sebqen, smektiɣ–d taɣawsa.

Anida–t umsiwel   ?

Ih, cfiɣ anida i txedmeɣ.


Lazem ad ssiwleɣ i Rawi ad ẓreɣ azekka ma yella ad tɣer neɣ ala, wa d–ɛerḍeɣ ad teǧǧeɣ ad yi–d– tehḍer ɣef Rafiq ma yella ad yexdem azekka neɣ ala.  Ma yella d axeddam ad teεnuɣ ɣer tesdawit ad xedmeɣ ayen i yeddewiṛen deg wallaɣ–iw)

Refdeɣ amsiwel–inu bdiɣ ttaruɣ uṭṭun–ines, luεaɣ– as.

– Azul a Rawi, labas kra  ?

– Azul a xalti, Labas i kemmi  ?

Aql–aɣ lḥemdu–lillah, ssawelɣ–am–d i wakken ad

ẓreɣ ma yella ad teɣreḍ azekka neɣ ala  !  !

– Ala ur neqqar ara azekka.  Ayɣer  !  !

– Steqsaɣ–d kan.

D ayen lεali.

– Ihi imala timlilit, (ttaḍsaɣ).

– Ala netta ad yesɣer, ur nettmezzar ara

– Ah imala d ayen n diri.

Ala kra ur yelli deg–s.

– Imma–m labas  ? baba–m  ?


– Lḥemdu–lillah, i kunwi  ?

– Aql–aɣ ḥemdu–lillah.  Imala nekk ad kem–ǧǧeɣ, ar ticki ihi.

– Akken tebɣiḍ, ar tufat.

 

Ihi Rawi ur tettruḥu ara ɣer ubudaw, i Rafiq din ala d–yili, ilaq–iyi azekka ad ṛuḥeɣ ɣer din ad t–id– waliɣ, tura ad swejdeɣ lqec–iw, ad ṛuheɣ ɣer din, ilaq ad bineɣ cebḥeɣ ugar n waya.  Ihi lazem ad ṛwuɣ naddam.

 

Kkreɣ–d tafrara, taḍsa ɣef wudem–iw, rriɣ claleɣ–d udem–iw, lsiɣ lqec–iw, cebbḥeɣ iman–iw, xedmeɣ yiwet n rriḥa, win ad t–yeserraḥen ad yeεceq deg–i.  Qqaren–as rriḥa n maryam d rriḥa n sseḥra, deg–s aṭas n lebxuṛ, sennen–tt akk lxalat.  Mi ara ad tt– yesraḥ urgaz ihebbel, ɣef waken i d–nnan temmug– d seg yillel n lexaliǧ d lebxuṛ n sseḥra, refdeɣ–d l ?ak–inu ffɣeɣ–d.

Imi wweḍeɣ ɣer le bus, qqimeɣ ttxemmimeɣ mi ara d–teẓreɣ acu ara s–hedṛeɣ, syin tusa–iyi–d yiwet n tikta, ttekleɣ ɣef yiman–iw.


 

Mi weḍḍeɣ ɣer ubudaw, εeddaɣ εusseɣ–t ɣef yimi n tewwurt, dinna sdat n texxamt–nni n yiɣallen n tεessast.  Qqimeɣ din ttεassaɣ–t.

 

Ha–t–an yerza–d, imi iyi–d–iwala yusa–d isellem–d fell–i yesteqsa–d d acu xeddmeɣ da.  Din din rriɣ–as d akken usiɣ–d ad waliɣ tamdakkelt–iw teqqar deg lebluk 09, maca ur εlimeɣ ara anida i d–yezga, syin sutreɣ–as ad d–yeddu yid–i.  Yeqbel.

 

Kra yekka ubrid nḥekku ɣef wayen i icewwlen leεbad deg ddunit–agi, nekk mi ara ad ihedder ttmuquleɣ–t ɣer wallen–is, ur d–sebεideɣ ara askud– iw fell–as, deg yal lweqt ɣer wayeḍ ad leḥmeɣ ɣer ɣur–s ad t–maseɣ, akken ad yeḥnin wul–is ɣur–i.

 

Mi ara ad ttxe ?irreɣ ɣur–s ttwaliɣ lebɣi deg wallen– is, imi nelḥeq ɣer lebluk 09, iqerreb–d ɣur–i iḥammec–iyi.  Ur nwiɣ ara s lemɣawla am tagi ara d–yeḍru waya, yerna akked win i ɣef yettnadi wul– iw, nekk qqimeɣ behteɣ neεjabeɣ, syin yenna–d, d


akken εejbeɣ–as, u netta d Rawi dayen msefraqen, ur d–yegri kra gar–asen.  Yefka–yi–d uṭṭun–ines n tilifun syin iṛuḥ.

 

Rawi ur tettnadi ara, d akken msefraqen, ur t– umineɣ ara maca ẓriɣ amek ara ad s–dduɣ ad t–id– rreɣ d agla–w weḥdi, ur d–cliεeɣ ula deg yiwen.

 

Seg wass–nni i nebda nteddu lwaḥi.

Rafiq

Ḥemmleɣ Rawi, maca leεqeliya–ines te ?εeb.  Xas ma teɣra, maca ur tessin ara ad teddu I urgaz, acku tettnaḥcam aṭas, ur as–tettak ara lfeṛḥ.  Ma d Werda d tilemẓit tucbiḥt d tasekkurt, d tanewwaṛt, tessen ad tehdeṛ, ur tettenḥcam ara, taḍsa tezga ɣef wudem–is, deg yal akud.  Mi ara ad qqimeɣ yid–s bɣiɣ ad t–id–ḥanceɣ ɣur–i kan, yerna ur bɣiɣ ara ad as–ḍelqeɣ.

 

Ul yeṛwa lmeḥna

D tayri i t–yerran deg yir iberdan Ass–a bdant tlufa

D amsefraq i d–yegran Lḥub ur yesɛi lqima

Nuɣal d ameslay i win ur nesɛi ccan.

Rawi

Zrin wussan, armi d yiwen wass mmugreɣ–d xalti deg ubrid, tenna–iyi–d d akken ha–t–an teɛred–aɣ ɣer temeɣra–ines.  Mi testeqsaɣ d anwa–t wagi  ? Terra–iyi–d :  "Win iḥufen s wul ad yaf, ul dayen yenḥaf. . . ".

 

Nemfaraq din, tal ta tewwi abrid–is, nekki wellaɣ s axxam.  Ur ɛeṭṭileɣ ssawleɣ–as i uḥbib–iw Rafiq, nmesslay am yal ass, imi yebɣa ad yegzem amsiwel fell–i, yenna–iyi–d :  "

Ddunit tetteɛeṭṭil Lmektub yettextir

Win yeṭṭefen ur yettemmil I t–yesdaddiden d leqṛar Nekki yid–m ur nettkemil Ul yekfa–as ssbeṛ.

 

Ul–iw ur yefhim kra, qqimeɣ kan teḥessiseɣ.  Mi yekfa rriɣ–as :

Win iwumi ččurent wallen–is Addad yettmuqul i lxaṭer–is Win yessekfan iman–is

Ad d–ibeddel ttexmam–is Argaz ma yeqqel deg wawal–is


I d–yetteɣiman ala aserwal–is.

 

Sekṛeɣ amsiwel–inu, rriɣ–tt i lweɛed n yimeṭṭawen.

Ayɣer ddunit tettmal Yid–neɣ la tettḥawal

Armi i ɣ–n–tseɛreq iberdan

 

Win yebɣan leḥlal Ad yekkes lettkal Ad yefk ṛṛay yelhan

 

Ma d wid s leḥṛam kkaten tijɛal Ǧǧan yessi–s n tfamilt d tuǧǧal Ad suturen ayen yelhan

 

Win yesfuḥen yiwet

Ad yessuter deg tin ur nweqqet Yettu kama tudin yudan.

 

Azekka–nni ruḥeɣ ad ɣreɣ ɣur–s, ugint ad tettunt wallen–iw, lqeṛḥ yettnerni deg–i,  ?ut–is yesneɣna ul–iw . . .  Ugint wallen ad ḥebssent s yimeṭṭawen, lxzur–is ḥerqent idisan–iw,

ya leqerḥ–ik yenɣa zheṛ–iw . . .  Fell–ak ul yeččur d ccwami, aḥlil nwiɣ–k d argaz–iw, teffeɣeḍ–iyi–d d win ur neswi.

 

Ass–nni n lexṭubiya n xalti, ṛuḥeɣ ɣur–s, qqimeɣ, qedceɣ, ceḍḥeɣ, slaleweɣ am wakken d nekk ara yettwaxeḍben.  Ha–t–an rzan–d yinexṭaben, ffɣeɣ ad d–ẓreɣ isli–ines.

 

Mi twalaɣ ḥulfaɣ yeḥbes wul–iw, yergagi uksum– iw, ɣlin–d yimeṭṭawen seg wallen–iw. . .  D  ? ?eḥ laman wwin–tt yeḥbiben–iw, s lexdeɛ uɣalen d iɛedawen–iw, ḥerqen–iyi ur d steqsan fell–i. . .  Ayɣer i yitekseḍ zzheṛ–iw, teččureḍ ul–iw d ccwami . . .  (Maca ayen yekkesen deg–i ur d yeqqim) rewlleɣ ɣer texxamet ttruɣ armi seḥusseɣ i wul–iw yebɣa ad yeffeɣ seg umekan–is, dayen tuɛer tiyita n laman, win i t–yewwten ad d–izwiɣ yixef–is.  Syin jemɛeɣ–d iselsa–inu, kecmeɣ ɣer uxxam–nneɣ.

Zrin wayyuren, d wussan, mi wweḍen ɛamayen, ttuɣ kulci.  Armi i d–tewweḍ tebrat n temɣra ṛuḥen meṛṛa ala nekkini.  Qqimeɣ deg uxxam, akken tebɣu tili ddunit tettbedil, d sidi ṛebbi i tt–yuran akka fell–aneɣ, mazal yella uḥeqqi nnig–nneɣ yettwali kulci, yettḥasab deg–nneɣ.  Ddunit d amecwaṛ, d abrid aɣezfan.  Tekfa tmeɣra s lehna d rrbeḥ, yal yiwen deg ubrid–is.

 

Bedleɣ ddunit–inu, bedleɣ ula d iswi–inu, bedleɣ akk iberdan–iw.  Ayen yelhan yettawi–t–id Rebbi sebḥanu, ayen yebɣa wul iɛreq–as. Qas ma xalti tesɛa–d aqcic, maca mazal kulci d asemkti, lexdeɛ d laman ulac–it deg ddunit–inu, tura ɣas ma sɛiɣ wayeḍ, maca ur takkeɣ deg–s laman.  Ccama tettzid deg ul–iw, lemleḥ yessijhid ljerḥ, ayen bɣiɣ ur tufiɣ, ayen yebɣa netta yufa–t, yal yiwen yefka–as Rebbi tudert–is, yal yiwen s teḥkayt–is.

 

Yiwen n wass, rziɣ s axxam n jeddi, ufiɣ– ten dinna akkit, steqsaɣ–ten amek ttidiren, nnan– iyi–d s lehna d tumert, seg usteqsi–nni rriɣ yakan ɣer tkuzint, ha–t–an ittbeɛ–iyi–d yessuter–iyi–d lkas n waman, nniɣ–as :  ha–t–an lkas sdat–k a xali. . .

Yerra–iyi–d :  Anwa i d xali–m ! Bɣiɣ lkas deg ifassen–im . . .

 

Ugiɣ ad as–t–fkeɣ, ruḥeɣ ɣer texxamt–inu, yettru (Nekki xelɛeɣ, ugadeɣ ad yeccukket ḥedd deg–i).

Rriɣ–as :  dayen tura ayen yezrin yezri, kečč tzewjeḍ, nekki sɛiɣ axṭib.  Syin yeṭṭef–iyi kra n tallit ɣer yidmaren–is, yeqqar–d :  ul–iw mazal–it ɣur–m, ul–iw yugi ad d–iḥemmel ala kemm, ur zmireɣ ad sendeɣ ɣef tewwura… Tzedɣeḍ–iyi am ssem, yid–s ṛwiɣ lhem, ttxilem err–iyi–d tissura …

Ur taǧǧa ara ul–iw ad yerḍem, armi tura i yefhem, ayɣer i kemm yettaf deg tirga–s.  Ḥemmleɣ–kem mačči d kra, awal ur d–ikfu ara, akken ad am–d– segziɣ ayen yebɣa … Ttxilem ul–iw iqerreḥ–iyi, yenneɛtab mačči d kra, ttxielm suref–iyi, zriɣ tuɛer lekfara …

Rriɣ–as :  lehḍur–ik ur xedmen deg–i kra, ul–iw yebḍa ɣer wayeḍ i yella tura.

 

(Yeṭṭef–iyi–d seg ufus–iw )

 

yerra–iyi–d :  anida–tt taḍsa–nni, anida–t lferḥ–nni, fell–i ur sekkidib ara.  nekk d kemm nemyussan  !

Rriɣ–as :  aḥlil ay ul anect–nni zik–nni, tura d tayeḍ, mačči d tinna n bekri–nni, filaman.  (ffɣeɣ–d syina, rriɣ ɣer ubalku (balcon) qqimeɣ iman–iw ).

Zrin temnchuṛ, d tameɣra a lwali, zzin–iw ad yetterwi, lferḥ n wass–a ad yissettu tinna n zik– nni.  Nsewjed i tmeɣra–inu, ul–iw ɣer Rafiq, maca ɛefseɣ fell–as, yal yiwen deg wacu i yecɣel.  Mi bɣiɣ ad d–ṛuheɣ ad d–mecṭeɣ, d netta i d–ceyɛen yid–i, yewwi–iyi (s temɣawla, armi d yiwen n umkan, yettru, yeqqar–iyi–d :

Mel–iyi–d ɣef wul–nni i iḥerqen

Гef taḍsa–nni i iruḥen

Гef tfekka–nni i ideblen

Rriɣ–as :

Ayen ara k–iniɣ ur tettamen

Ma yehwa–ak kkes–it seg ul–awen Ul–iw d aksum yettwaḍegren Taḍsa–aw truḥ d asebbel i leḥzen

Ma d tafekka–inu times–ines d kečč i tt–iceɛlen…

Yenna–iyi–d :

Mel–iyi ɣef ddwa

Amek ara sejjiɣ leḥzen–inem Mel–iyi amek i am–teḍra

Lɣiba–inu d acu texdem deg–m…

Nniɣ–as :

Lɣiba–k am lɣerba

Teǧǧa ul–iw di lehem

Amek yebɣu ur t–id–tettas taḍsa Ul–nni tayri–s terḍem

Acḥal ḥawleɣ ad ɛacɣ s lehna Maca ddunit mebla kečč d ssem Nniɣ–as ul–iw yetthenna

D wis sin ala t–yawin Ayweq ad ḥebseɣ tira Taffeɣ lexyal–ik ɣef tewriqin Qqareɣ i wul ḥbes lebsala

Win i k–yeǧǧan err–it ddaw tmedlin…

Yerra–iyi–d s yimeṭṭi :

Ẓriɣ ayen i m–xedmeɣ mačči d kra

Ssemeḥ–as i wul tura Nnig lebɣi–inu i teḍra Ad nidir di lehna

Rriɣ–as :

Akken yebɣu yeḍru Nekk ur ttuɣ imeṭṭi–inu

Ass–nni rziɣ–d ɣur–k s uḥellel Tdeggereḍ–iyi–d s tin n ddel

(Yefqeɛ, yessker–d takeṛṛust imi yufa ulac d acu ara ad yer, nruḥ–d).

Ha–t–an uɣaleɣ–d ɣer tmeɣra–inu, yezri lweqet, isli qrib ad d–yaweḍ.  Lbaruḍ yetterḍiq deg yigenni, yendeh ccṭiḥ d ccna.  Kra n tallit kan akken–nni, ha–t–an ikker leɛyaḍ sɣur xalti.

 

D acu yeḍran  ? D acu yeḍran  ?

Lxalat ṭṭefent–t–id s ddreɛ, tefcel tegguma ad tenṭeq, syin sḥusseɣ deg ul–iw i kra n temkant teqqim d tilemt, imi d–tenna d Rafiq i yenɣa imani– is.

 

Feclen yiḍarren–iw, kfan deg–i yidamen, ugiɣ ad amneɣ ma d tidet yeḍra–d waya.  Tekker–d xalti ɣur–i tenna–iyi–d d kemm i t–yenɣan d kemm d sebba–s, seg mi yizweǧ netta d asekran, ala kemm i yellan deg yiles–is, yettḥibbi–kem armi d lmut …

 

Ah a win ḥemmleɣ

A win ɣef i selbeɣ

Teǧǧiḍ–iyi mebla lxaṭer…

Qqareɣ ma yella kra i k–xedmeɣ

Ma yella wass i k–xedɛeɣ

Armi teǧǧiḍ ul–iw yenṭer…

Ass–a tɛuhdeḍ ɛuhdeɣ

Гef wul–nni i serɣeɣ

Ad t–iteǧǧeḍ mebla ssbeṛ . . . 

Ah awin fell–as ur ndemmeɣ

Aṭas ay nejraḥeɣ

S lmut–ik i d–tejniḍ leqbeṛ …

Terriḍ–iyi timedlin ur mmuteɣ

Tɛeyyeceḍ–iyi ṭṭlam ur uklaleɣ

Di taggara truḥeḍ mebla lexbeṛ…

Diana Yahi


 

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023         

      Chronique –Tamkudt :  

 

LΣINṢLA

Sɣur Σmer Mezdad

Di Tmazɣa, isem yeţbebbil azuḥ si temnaṭ ɣer tayeḍ, acu, asfugel yiwen.

Ismawen-is d wi : lεansra, lεinṣla, lmanṣela, tuɣalin unebdu.

Llan wid i d-yeqqaren tuɣ-d, aẓar si tmeɣra n Sidna-Yeḥya. Yeḥya d ameḍfar ɛzizen ɣef Sidna-Ɛisa.

Tameɣra n Sidna-Yeḥya, anezzeh-ines deg 'imezwura unebdu, deg ussan-nni iwumi qqaren iquraren, mi yenti wurɣu, cwiṭ d lawan userwet.

Di tazwara, uqbel timedɣest (tamasiḥit), tella d tameɣra tapayant.

Ɣer 'iPayanen, yis-s i d-sfugulen aggwaḍ userwet.

Asmi tennerna, syin tetgelled, timedɣest, tfuṛ teddyanit-ines, terra-ţ d ayla-s, tdewwel lɛinșla d amagger n tuɣalin unebdu  iwumi qqaren daɣen solstis unebdu, anida tafukt "tennul tacwawt' igenni."

Ihi, d tameɣra n tafat d wemgar/n wegmar  n  waglas 'imendi.

Asfugel-ines icudd nezzeh ɣer tmes.

Di teqbaylit, yella wemyag ɛenṣel : d acɛal n tmes  mgal yir asigna, tirmegt d ugeffur winna yeţḍurrun lɣella akked d  imendi  ara yerrewtten d nneɛma.

Yella wayen yugaren aya.

 

Σmer Mezdad

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023

 

 

 

L’étude :

Ethnie et région : le "phénomène" berbère au Maghreb

Par Pierre MARTHELOT

In ACTES DU PREMIER CONGRES D’ETUDES DES CULTURES MEDITERRANEENNES D’INFLUENCE ARABO-BERBERE

Pages  465 à 474

The Berber “phenomenon" in the Maghrib:-ethnicor regional?-The object of the paper is to attempt to deline the geographical bases accounting for the"maintcnance" of the Berbers in certain regions, a question which has been most often treated from the standpoint only of history and political history. Three elements are brought to light.

1. The economic autonomy of the mountainous regions.Thanks to the coexistence of the culture of trees and cereals and the breeding of animals the traditional notion of “refuge" mountains becomes suspect.

2. Contacts with the outside. Since surplus fruits or oil had to be sold, this was the starting-point for the activities of shopkeepers,peddlers,and later for migration on account of demographic factors. Thus the idea of “republics", voluntarily isolated,is false.

3.Tradition,cultural features,institutions and family structures have ensured the survival of the group. In this sense, guaranteed by its regional basis, the Berber com-munity is also ethnic.

La présente communication vise simplement à présenter le point de vue d'un géographe sur le “phénomène” berbère au Maghreb. Plus précisément, elle cherche à déterminer les conditions de la “maintenance” des populations berbérophones dans certaines parties du Maghreb. Ce faisant, elle voudrait introduire ou valoriser des données d'ordre géographique dans un domaine qui est plus souvent traité sur le seul mode de l'histoire, et de l'histoire politique.

 

I -- Inconvénient d'une approche purement historique

L'interprétation historique ou politique du phénomène berbère au Maghreb retrouve en effet une structure bien connue : à savoir la bipolarisation découlant des rapports entre un “envahisseur” dominateur, et une population antécédente parfois considérée comme “primitive” (encore que cette notion de population “primitive" recouvre évidemment surtout notre ignorance des temps pré- ou protohistoriques, et que l'homogénéité de telles populations soit rien moins que prouvée !)

En l'occurrence, il s'agit de l'opposition des Berbères, d'une part, dont la spécificité ethnique et culturelle a traversé sans trop souffrir l'épisode de la conquête romaine et de la christianisation, et des Arabes, d'autre part, envahisseurs récents, venus par vagues, depuis la toute première prise de possession militaire, politique et administrative jusqu'aux invasions bédouines à partir du Xllème  siècle, celles-ci plus proprement peuplantes, notamment dans les espaces steppiques, c'est-à-dire pastoraux, éventuellement élargis aux dépens de quelques zones de vieille paysannerie. Conquête progressivement assimilatrice sur le plan culturel, disons sur le plan de la “civilisation", aussi confuse et ambiguë que soit cette notion, c'est-à-dire de la langue, l'arabe et de la religion, l'Islam. L'assimilation a été poussée, ici, plus loin qu'en Orient, sur le plan religieux, puisque, à l'exception de la minorité religieuse israélite (pour une bonne part d'origine locale, disons berbère), l'lslam est devenu la religion de l'ensemble de la population, supplantant totalement le Christianisme, alors qu'en Orient ont subsisté des minorités chrétiennes arabes ou arabophones, fortement structurées et dûment reconnues. Par contre, l'assimilation a été moins poussée sur le plan de la langue, et aussi sur celui de la vie coutumière : et c'est ici que nous retrouvons les minorités berbérophones résiduelles, solidement implantées par régions entières, au sein de ce grand ensemble arabophone que constitue le Maghreb.

Une telle bipolarisation simplifiante de l'histoire n'est pas sans rappeler, quoique avec des données et une argumentation différentes, l'interprétation romantique de l'histoire de l'Europe occidentale lorsqu'elle valorisait le rapport entre l'envahisseur germanique et le “fond” gaulois, ou celte plus ou moins romanisé, de la population, et recherchait à travers des faits linguistiques, sociaux ou politiques contemporains une transcription attardée de ce rapport. La situation au Maghreb est pourtant bien différente: ni l'évolution linguistique, ni le courant de l'histoire n'ont abouti à ce que l'on puisse distinguer des entités “nationales” où se retrouverait l'opposition, au besoin armée, des Berbères et des Arabes. Et les blocs linguistiques que constituent les noyaux berbères n'ont pas abouti au tracé d'une frontière continue des langues qui partagerait le pays comme le fait la limite entre les langues romanes et les langues germaniques en Europe: limite en ce cas terriblement chargée de potentialités, politiques, comme on l'a vu à travers l'évolution des nationalismes européens, jusqu'à un très proche passé voire jusqu'à l'époque actuelle. Cette différence dans la construction politique, utilisant au besoin des arguments d'ordre linguistique, provient en bonne part du fait que le “phénomène” berbère s'inscrit sur fond de “nation arabe”, peu favorable à l'élucidation historique d'entités nationales ou nationalistes particulières; alors qu'en Europe, les notions de Chrétienté, ou d'Empire, chargées d'un certain potentiel universaliste (dans les limites du monde dit occidental) ont perdu leur force agglutinante au cours des luttes médiévales où s'est épuisée l'Europe, en même temps qu’elles étaient vidées de leur substance par le processus politiquement et religieusement désacralisant et personnalisant, de la Renaissance (dont la Réforme est un des aspects).

La polarisation de l'histoire du Maghreb autour de la lutte entre Arabes et Berbères a été fortement accentuée à l'époque de la colonisation pour des raisons faciles à comprendre. En tant que force nouvellement installée, la colonisation était amenée à se mettre en quête de légitimité, en contestant la légitimité antécédente qui était précisément celle des Arabes. Elle était donc amenée à valoriser certaines données ethniques et culturelles, à privilégier certaines phases de l'histoire du Maghreb antérieures à la conquête arabe : la romanité, dont le colon se dit successeur, le christianisme, dont il reconstitue la structure ecclésiale à son usage propre, faute d'y pouvoir intégrer la population islamisée, enfin, et d'une autre manière, précisément, le phénomène berbère, reliquat des luttes séculaires contre l'envahisseur arabe. Le travail des historiens eux-mêmes, voire des géographes, n'a pas manqué d'être influencé par ces positions idéologiques. Georges Marçais (1) parle de Berbérie comme ailleurs on aurait dit la Gaule. Le même vocable revient fréquemment sous la plume d'Henri Terrasse, (2) et aussi sous celle de Robert Montagne (3) C'était une façon d'éviter de donner droit de cité, dans la littérature scientifique occidentale, et notamment française, au terme couramment employé par les géographes arabes et passé dans la langue courante, à savoir le "Maghreb", qui de fait se réfère à l'unité du monde arabe, et à sa sous-division en Machrek et Maghreb, et qui du même coup, enlève aux minorités toute valeur d'éponymie.

Et c'est bien pour valoriser la minorité linguistique en face de l'envahisseur et pour briser s'il se peut l'unité du monde arabe que l'on promeut ainsi le Berbérisme. On laisserait même volontiers entendre que cet autre facteur d'unité qu'est l'Islam a moins marqué le Berbère que l'Arabe. Il est vrai que la religion des Berbères comporte encore beaucoup d'éléments préislamiques ! Mais n'est-ce pas là le propre de la plupart des populations rurales, qui ont gardé plus que toute autre l'habitude, exprimée par les cultes locaux, de rapports particuliers avec la terre, à la fois lieu de fécondité première et territoire vécu ? Cela existe aussi dans des pays de vieux christianisme, tels qu'on les voit en Europe. Et cela n'altère pas la signification de l'adhésion à la religion universelle officielle, laquelle à vrai dire, propose des rapports de toute autre nature.

Et par derrière se profile l'utilisation politique du phénomène berbère : elle devait culminer au Maroc, avec le dahir berbère de 1930, et avec l'utilisation des tribus pour faire pression sur le Palais (1951), au cours des événements préludant à l'indépendance.

Est-ce à dire que le phénomène berbère soit un fait historique négligeable, et qu'il ne se soit pas manifesté à travers les tensions et les luttes armées qui marquent l'histoire mouvementée du Maghreb jusqu'à notre époque ? Les populations berbères ont souvent exprimé, et par la violence, leur méfiance pour les Arabes. Mais cette méfiance est loin d'avoir une clarté idéologique qui laisserait supposer une prise de conscience par les intéressés du phénomène berbère à l'état pur, comme des historiens peuvent se permettre de l'avoir à posteriori ; elle s'est toujours manifestée de manière ambiguë, selon qu'elle trouvait à s'exercer.

Il y a d'abord le rapport avec les tribus, avec l'Arabe mobile, nomade ou semi-nomade, qui empiète sur le territoire réservé, et risque de briser les règles du jeu de l'implantation coutumière et de l'exploitation du terroir. Il y a là une trame historique en effet presque continue, Encore faut-il remarquer que les luttes ne sont pas seulement entre Arabes et Berbères, mais qu'elles se produisent souvent aussi entre tribus berbères. Par ailleurs, il faut bien se garder, là aussi, de simplifier I ‘histoire, en retrouvant derrière la réaction des communautés berbères un des épisodes de l'opposition classique entre nomades et sédentaires : la coïncidence, du reste encore imparfaite notamment au Maroc, entre Berbères et paysans sédentaires, est un fait relativement récent à l'échelle de l'histoire: cette coïncidence semble réelle. s'il s'agit des Berbères d'origine Masmouda, à en croire Ibn Khaldoun, mais certains Sanhadja présahariens sont longtemps restés nomades; il en allait de même des Zenata que nous voyons pérégriner à travers le Maghreb jusqu'à une époque récente, précédant souvent la migration des tribus bédouines arabophones.

Faisant le bilan, on peut dire que les nomades berbères ont moins bien résisté que les sédentaires à l'assimilation par contact, et que cela pourrait bien être, au moins autant que leur refoulement, l'origine de l'actuelle localisation des berbérophones.

Autre chose est la réaction des paysans berbères à l'égard de la civilisation urbaine, de la ville, véritablement étrangère par la langue qu'on y parle, par le mode de vie, par l'appareil institutionnel et même par la religion : un Islam plus doctrinaire, plus orthodoxe peut-être, en tout cas plus rigoureux dans sa construction intellectuelle.

Le monde berbère, à travers l'histoire, apparait en effet comme profondément rural, une sorte d'intimité étant maintenue avec la terre, avec le sol et l'eau, avec la piste coutumière et avec l'aménagement d'une nature dominée par les moyens de la communauté. Encore actuellement, malgré la relative désagrégation du monde berbère, malgré toutes sortes de pénétrations et d'émigrations, c'est dans l'ambiance rurale, dans la communication de caractère rural qu'individus et familles se retrouvent eux-mêmes. Ceci est un fait ancien, très important. Et voilà bien une des situations où se retrouve l'opposition entre Berbères et Arabes, mais c'est à l'occasion d'un débat d'un autre ordre, et parce que c'est à l'intérieur du monde rural que les communautés berbères affirment leur personnalité alors que la ville représente au premier chef une forme d'arabisme dans un état qui se voudrait presque pur, base pourrait-on dire, encore que bien différent dans son contenu d'un autre arabisme, prétendant aussi à la pureté, celui des Bédouins des zones désertiques.

Enfin on retrouve le même conflit, avec des coordonnées historiques différentes, à travers l'opposition quasi permanente des Berbères au “pouvoir” central. Là aussi il ne s'agit pas d'un trait proprement berbère, et la dissidence est bien loin d'avoir épousé la géographie du monde berbère. Mais enfin, dans la force qui émane des villes et menace la spécificité du monde berbère, il y a la puissance du Maghzen, de l'organisme politique centralisateur et hiérarchique qui collecte l'impôt et pour ce faire maintient l'ordre public, ou du moins tente de le faire par l'action de ses représentants, fonctionnaires ou fondés de pouvoir divers, et aussi, au besoin, par l'intervention de son armée. La subsistance de groupes homogènes non intégrés constitue un frein insupportable pour le pouvoir central, aussitôt que celui-ci acquiert plus de force : ainsi ce pouvoir est-il forcément assimilateur, en principe et potentiellement. A cet égard l'État moderne, centralisé, avec des armes qui lui sont propres et qui sont singulièrement plus efficaces que le déplacement d'une quelconque mehalla, a bien pris la suite du Maghzen de jadis, et l'a pour ainsi dire accompli.

II-Répartition par masses régionales des populations berbérophones

Ayant donc limité, dans la perspective historique, le rôle joué par une opposition simplifiée des Arabes et des Berbères, on s'interrogera pour savoir quelles facilités ont pu trouver les masses berbères pour subsister dans certaines parties du Maghreb. Encore convient-il de rappeler la répartition actuelle de ces masses. On classera volontiers les pays berbères en deux catégories si l'on veut bien éliminer les populations berbérophones du Sahara central, qui posent évidemment d'autres problèmes.

Le premier type des régions berbères s'inscrit dans la série des montagnes méditerranéennes ou atlantiques ; elles jalonnent la partie nord et ouest du Maghreb : dans cet ensemble se trouvent la Grande Kabylie et (pour partie) la Kabylie orientale, le massif des Beni Snassen, isolé au milieu de la plaine de la Basse Mouloya. le Rif (pour partie), le Moyen et le Haut Atlas marocain. Au deuxième type se rattachent un certain nombre de massifs présahariens : le djebel Nefousa et son prolongement en Tunisie, I ‘Aurès, I ‘Anti Atlas marocain.

Soit sans doute nettement plus de 6 millions de berbérophones répandus à travers le Maghreb.

Cette répartition appelle quelques remarques. On notera d'abord qu'il n'y a pas toujours correspondance entre la région naturelle et I ‘ethnie. Certaines de ces régions sont en effet traversées par des frontières linguistiques. Les deux exemples classiques sont ceux de la Kabylie orientale ou petite Kabylie et du Rif. L'identité des populations berbérophones et arabophones de part et d'autre des frontières linguistiques ne fait pas de doute, au moins quant au type physique et au genre de vie. Les conditions de pénétration des influences arabes, venues des plaines proches, expliquent sans doute cette répartition : influence des villes proches et des marchés ? C'est sans doute le cas au Rif oriental (4) décalage dans le temps dans la conquête d'un milieu forestier ? Cette explication irait assez bien à la Petite Kabylie. Avouons qu'aucune étude historique systématique de ce problème ne permet de se prononcer.

On notera également les cas de cohabitation de populations arabophones avec des populations berbères. Au djebel Nefousa, il n'y avait guère que la moitié de la population qui parlait le berbère, au moment où J. Despois y rassemblait les éléments de sa thèse.(5) Il s'agissait toujours de djebbāli, mais aussi de populations ibadites, dont le berbérisme était pour ainsi dire protégé par leur effort de survie en tant que minorité religieuse. De même, mais cette fois en plaine, des tribus arabophones subsistent dans le Sous, reliques évoquant le temps des infiltrations et même de la domination des Arabes Ma'qil jusqu'en plein XVIème siècle. Enfin dans l'Oriental marocain, les Beni bou Zeggar et les Zekkara forment aussi des groupes arabophones en milieu berbère.

Une deuxième remarque concerne la présence ponctuelle, réduite parfois à l'état.de souvenir relativement proche, de groupes de simples villages berbérophones en dehors des régions qui viennent d'être considérées : tel en était le cas en Tunisie, parmi les djebbāli de la région de Gafsa (6) et de la Dorsale ; ou encore en Algérie, dans les massifs qui s'étendent à l'Ouest d'Alger (par exemple, au Djebel Bissa). Il s'agit de groupes en cours de résorption linguistique ; ils évoquent à la fois l'extension la plus large, à une époque proche, de la langue berbère, et l'impossibilité dans laquelle se trouvent des groupes isolés ou trop peu denses de maintenir leur spécificité linguistique.

La dernière remarque porte sur le fait qu'il n'y a pas de maintenance assurée pour les groupes berbérophones en dehors du milieu montagneux. On pourrait objecter qu'il existe encore actuellement des populations berbérophones en plaine, notamment dans la plaine du Sous et dans la Moulouya supérieure. Mais il s'agit dans les deux cas de plaines enserrées dans un milieu montagneux peuplé de Berbères. Et ces exemples ne sont peut-être qu'une illustration du retard observé dans le déroulement du processus historique en milieu marocain : en Kabylie, la plaine du Sebaou a été, elle, de longue date arabisée, puis colonisée, dans un même mouvement historique de refoulement linguistique ou physique des montagnards. On pourrait aussi noter que si la plupart des Berbères sont des montagnards, il y a bien des montagnes au Maghreb qui ne sont pas ou ne sont plus peuplées de Berbères. De fait il y a là un problème qu'il serait intéressant d'étudier en l'abordant à propos de cas particuliers. Celui de l'Ouarsenis (7), par exemple, ensemble déjà relativement grand, avec une vie régionale spécifique. Il faut naturellement dans chacun de ces cas, chercher du côté des circonstances géographiques mais aussi historiques. Il semble en tous cas qu'il faille attacher une grande importance au facteur démographique : toute population qui n'atteint pas une certaine densité est menacée d'absorption, d'assimilation (beaucoup plus encore que de destruction physique !) la densité numérique étant la condition nécessaire pour que s'établisse une certaine densité sociale, caractérisée par la richesse et la solidité des liens internes. Enfin cette même densité est nécessaire, en milieu montagneux, pour que le groupe assure son autonomie de subsistance grâce à un strict contrôle de l'espace utile, exigeant un investissement humain considérable.

 

III-Approche géographique

On est ainsi amené à déterminer les faits de géographie régionale qui ont pu aider à la maintenance berbère dans quelques grands sites montagneux. En simplifiant beaucoup, et donc en admettant que certains faits constatés puissent sortir de l'épure ainsi présentée, il semble qu'on puisse retenir quelques traits communs à toutes les régions encore actuellement peuplées de Berbères.(8)

S'agissant de populations paysannes, on s'interrogera d'abord sur leur subsistance, au sens matériel du terme. Et l'on notera le caractère complexe des bases de cette subsistance. Alors que les populations paysannes, sédentaires ou nomades, des plaines non irriguées vivent presque exclusivement de la céréaliculture et de l'élevage, souvent en partie mêlés, les montagnards y ajoutent l'arboriculture, ce qui non seulement améliore la production-consommation, mais encore fournit des surplus commercialisables. Le cas le plus classique est celui de l'olivier, abondant aussi bien dans le djebel Nefousa que dans la Kabylie ou dans les dirs marocains, dans l'Atlas aussi, quand l'altitude le permet. L'olivier, donc I ‘huile. Dans I ‘Algérie précoloniale, ce n'étaient pas les plaines qui fournissaient l'huile consommée dans les villes (la matière grasse des plaines étant d'origine exclusivement animale) mais la montagne kabyle. Il y avait là une sorte de spécialisation géographique dont on ne saurait minimiser l'importance. Les choses ont changé à l'époque coloniale, lorsque les plantations modernes ont été étendues dans les plaines. Ainsi s'est trouvé profondément modifié le rapport économique plaine-montagne, dans lequel jusque-là la montagne était la partie privilégiée. On pourrait également souligner le rôle du figuier en Kabylie encore, de l'amandier dans l'Anti Atlas méridional (et de l'arganier dans le Sous) et celui, différent, du palmier dans l'Aurès ainsi que de l'abricotier qui le relaie en altitude dans la même région.

Il faut naturellement ajouter, comme composantes, l'élevage, qui reste important pour les groupes les plus méridionaux, ainsi que la production de céréales et de légumes irrigués, avec la relative sécurité qu'apporte l'irrigation.

Le deuxième trait que l'on retiendra est précisément l'utilisation des ressources en eau, que la nature des choses rend infiniment divisibles : sources dans les montagnes les plus arrosées, sources et puits dans les plus sèches, eaux de ruissellement aussi, savamment retenues dans les vallées et sur les piémonts avoisinant certains massifs en climat steppique. Il faut insister sur cette divisibilité de l'eau et sur la petite irrigation qui en résulte, car elle est un facteur essentiel d'intensification des cultures sur de petites surfaces organisées, et de densification des sociétés humaines qui en vivent. Voilà une autre raison qui faisait des montagnes, dans l'ancienne économie, des zones relativement favorisées, plus densément peuplées que les plaines, sans qu'il soit besoin de faire appel au rôle de refuge de la montagne et au refoulement des populations de plaine.

Un troisième trait caractérise ces régions, c'est l'importance des investissements humains qui y ont été apportés: travaux de rétention des sols et des eaux, correction des pentes par des terrasses, épierrement et même tout simplement perfection des façons culturales, développant haies ou rideaux protecteurs ou facilitant le drainage des sols.(9) Ces techniques ne sont pas spécifiquement berbères: c'est ainsi que la construction de terrasses, de murettes et de barrages, fait plutôt pré-saharien que méditerranéen, semble bien avoir été emprunté par les Berbères à la civilisation proto-historique qui les a précédés, cependant que dans les plus septentrionales des montagnes berbères, l'aménagement de l'espace, la construction du paysage rural a tendance à s'alléger, étant moins nécessaire. En effet, la construction de terrasses de culture (qui sont le plus souvent, au contraire de ce qui existe au Liban, des terrasses d'irrigation) n'est pas une technique aveugle, la réaction du groupe étant de s'en passer quand on en peut faire l'économie.

Enfin, le dernier trait qu'il nous faut retenir est le groupement de la population en forts noyaux, en villages denses, qu'il s'agisse des habitations troglodytiques du djebel Nefousa, usant seulement de quelques sites sélectionnés, ou du village kabyle de faîte ou de versant, ou encore du village de l'Atlas Marocain ou des Ksours de la Haute Moulouya. Ainsi les terroirs sont-ils tenus selon un mode fortement centralisé, par des sociétés paysannes qui ignorent l'exploitant individuel, libre de ses agissements. Les mêmes régions connaissent aussi souvent ces instruments de vie économique socialisée que sont les greniers, dits à tort collectifs (puisqu'ils sont en réalité la réunion en ruche de cellules individuelles accolées). A l'agadir décrit par Robert Montagne (10) correspond parfaitement le metameur du Sud tunisien qui suppose la même discipline. Mais cela est encore un aspect proprement pré-saharien, parce que la pénurie y est plus grande et que le groupe doit étendre son contrôle sur une plus grande surface, ce qui contraint la partie active de la population à un absentéisme saisonnier relativement durable.

Naturellement aucun de ces traits géographiques n'est spécifique des populations berbérophones : il faut bien se garder, en effet, d'interpréter des faits d'habitat ou d'aménagement du territoire comme dépendant de faits ethniques ! Si l'on a cessé d'expliquer ainsi certaines singularités de la géographie humaine des pays européens, on voit mal pourquoi on en resterait là pour les pays du Maghreb : pour importants qu'ils soient, en effet, les faits ethniques ne doivent jamais être isolés de leur contexte naturel, d'une certaine écologie elle-même plus ou moins déterminante dans sa complexité. Tout ce que l'on peut affirmer à coup sûr, c'est que les traits précédemment distingués et qui sont des traits de géographie régionale, ont constitué des conditions favorables à la “maintenance" dans leur spécificité des noyaux berbères, notamment en raison de la densité de population qu'elles autorisaient, de la relative autonomie qu'elles instituaient, et de la solide structuration qui s'y affirmait.

IV-Importance des facteurs ethno-sociologiques

Toutefois, il est bien vrai que les considérations géographiques, qui viennent d'être énoncées, ne sont pas seules en cause : si elles expliquent la possibilité qui a été donnée aux populations berbères de subsister dans certaines régions, c'est dans des considérations sociologiques qu'il faut chercher l'explication d'une évidente continuité culturelle et sociale de ces mêmes populations.

Le cadre micro-politique des républiques berbères décrites par Robert Montagne et Jacques Berque (11) dans le monde chleuh, celui des communautés villageoises et tribales du type kabyle ou chaouia (12) ont constitué une armature valable qui a permis le maintien, au milieu de bien des avatars, à la fois de l'essentiel des valeurs du groupe et de son pouvoir sur une certaine étendue de territoire. Ce qui ne veut pas dire que le groupe soit resté pur, dans ses souches constitutives, étant donné les vertus assimilatrices qui s'y sont toujours manifestées, mais c'est le message social qui a été préservé.

Même fidélité, même continuité dans le corps de traditions et coutumes qui s'imposent à la vie familiale et (pour autant qu'elle existe) personnelle : ainsi se trouvent définies, avec une précision qui ne laisse aucune place à la fantaisie, les règles de la vie morale, et de la vie spirituelle, la loi, qui est la loi religieuse islamique, mais avec un certain coefficient de spécificité berbère, tranchant plus de cas que n'en prévoit le seul Coran, et sur un mode particulier. De même, la “tradition" vient-elle fournir des solutions matérielles, techniques, à quantité de problèmes de la vie courante, notamment dans le domaine de la production. A cet égard, le recueil de Hanoteau et Letourneux,(13) quoique vieux de plus de trois quarts de siècle, n'a rien perdu de son intérêt, même si telle coutume particulière est maintenant désuète ou si l'on risque de ne la retrouver que comme un écho enregistré du recueil en question. Et naturellement c'est au sein de ce réseau de liens et communication que continue à vivre la langue berbère, caractéristique du groupe, support culturel indispensable et signe privilégié de spécificité.

Tous ces phénomènes ne sont que la manifestation visible d'un instinct de survie collective non pas tant des personnes physiques, qui passent et se relaient, mais d'une sorte de capital culturel, secrètement hypostasié dans la conscience du groupe.

 

V-Conditions actuelles de survie des noyaux berbères

Les conditions sont-elles encore telles que la spécificité des sociétés berbères puisse encore se maintenir ? C'est encore vers la géographie régionale qu'il faut se tourner, pour l'essentiel de la réponse.

Or, il faut bien constater que la “région” n'a plus maintenant la même signification, ni non plus les mêmes vertus protectrices que jadis.

C'est la colonisation qui a précipité les choses. A vrai dire, l'évolution qu'elle a provoquée n'aurait pas manqué de se produire, à partir du moment où se serait introduite l'inéluctable modernisation. Ce qui s'est produit, c'est l'inversion du rapport signalé plus haut entre plaines et montagnes, dans lequel la montagne a longtemps eu le dessus. Ce sont en effet les plaines qui ont été systématiquement mises en valeur, c'est dans les plaines plus que dans les montagnes longtemps rebelles à la "pacification" que les colons ont trouvé (mais à quel prix !) une réelle sécurité. C'est dans la plaine enfin que grâce à une certaine forme de rationalité (technicité mécanique, mise en place de nouvelles structures foncières, participation à un système économique élargi) la production a pu être intensifiée et diversifiée sur de grands espaces. En même temps, la montagne était privée de ses annexes de  plaine, importantes en matière de pâturages, cependant qu'elle était tenue de recevoir, au moins sur ces premières pentes, le surplus de population rejeté par l’implantation coloniale.

Mais les régimes postérieurs à l'indépendance se sont bien gardés de restaurer l'antique privilège des régions montagneuses ! Leur souci de développement s'est inscrit dans la série de plans qui, dans la mesure où ils ont fait la place au développement agricole, ont usé d'un procédé géographiquement sélectif, par la recherche, économiquement justifiée, d'une relative rentabilité. Les zones montagneuses ont donc été délibérément négligées et les programmes spéciaux, en Algérie, touchant les régions défavorisées des Aurès, de Kabylie ou du Titteri, ne sont que des exceptions confirmant la règle. Par là c'est encore l'influence du Maghzen, qui se retrouve sous la forme de l'État moderne, avec son armée de techniciens et ses crédits : le pouvoir central contournant la montagne berbère, l'investissant pacifiquement, après l'avoir isolée et avoir contribué à la vider de sa substance.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que se poursuive et s'enfle un mouvement de délestage revêtant la forme de la recherche de l'emploi à l'extérieur de la région délaissée, de plus en plus incapable de répondre aux effets d'une surcharge démographique devenue insupportable. Ce sont naturellement les montagnes berbères qui sont les premières et les plus profondément touchées : la Kabylie notamment mais aussi au Maroc, le pays chleuh. A vrai dire, le mouvement a des racines anciennes : comme d'autres populations de montagnes surpeuplées les Berbères ont pratiqué depuis fort longtemps l'émigration temporaire, notamment sous la forme du colportage et aussi sous la forme du commerce fixe dans les villes, dans la mesure même où la montagne disposait de surplus commercialisables : huile, fruits, produits d'artisanat. Mais l'approfondissement de la crise, jointe aux facilités de communication, rapprochant curieusement ce monde archaïque de I ‘Europe industrialisée, a progressivement changé l'échelle d'un mouvement migratoire où les Berbères, Kabyles en tête, ont pendant longtemps tenu la place principale. Si bien qu'en apparence, le monde berbère, du fait de la perte de substance des régions montagneuses où il s'était longtemps retrouvé, se trouve menacé non seulement d'assimilation du fait de contacts plus intimes avec la civilisation urbaine, ce qui veut dire arabe, mais encore de contamination par la civilisation industrielle, c'est à dire en l'occurrence européenne.

A vrai dire, les choses ne sont pas si simples. Alors qu'en Europe on a vu les régions relativement déshéritées se vider de l'essentiel de leur population active, venue s'agglutiner dans les villes ou les zones industrielles, il n'en va pas de même dans les régions peuplées de Berbères. La cohésion du groupe d'origine se referme sur l’émigré, qui est ainsi solidement armé pour résister à l'assimilation, d'où qu'elle vienne. Et la montagne garde son rôle de sanctuaire, toujours prêt à réintégrer l'individu provisoirement éloigné. Le phénomène n'est pas unique dans les pays méditerranéens, mais il est ici particulièrement net.

Mais montagne sanctuaire ne veut pas dire région vivante ! La région précisément, est-elle encore capable de jouer son rôle de support pour l'ethnie qui s’y trouve rassemblée ? La montagne ne s'est pas sensiblement dépeuplée: mais elle risque de n'être plus autre chose qu'un musée des us et coutumes, langue comprise, un musée où l'objet principal exposé, outre la trace au sol d'un aménagement désuet, et pour partie ruiné, ne serait autre chose qu'une population composée de vieux sages, complètement étrangers au courant de l'histoire.

Notes

1. Marçais.G.,Les Arabes en Berbérie du Xlème au XIVème siecle,Paris,Leroux,1913. Du même auteur : La Berbérie musulmane et l'Orient an Moyen-Age. Paris, Aubier, 1946.

2. Terrasse.H. ,Histoire du Maroc  des origines à l'établissement du Protectorat français, Casablanca,1949,2 vol.

3. Montagne. R.. Les Berbères et le maghzen dans le Sud du Maroc. Essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires (groupe chleuh), Paris, Alcan, 1930.

4.Maurer,G.. “Les pays rifains et prérifains", in Information géographique,1959,pp. 164-171.

5.Despois.J.,Le djebel Nefousa,Paris,Larose,1935.

6. Bardin, P..“Les jebalia de Gafsa," in Revue Tunisienne, nouvelle série, 1939,pp.87-126.

7.Kergoat,L.,Le travail dans une ferqa de montagne. Mémoire de I'E.P.H.E.,Paris, 1970, (inédit).

8.Servier,J.,"Les bases de l'économie traditionnelle chez les Berbérophones d'Algérie," in Cahiers de I'I.S.E.A., oct. 1960,n° 106,série V; n° 2,pp. 87-103.

9.Despois. J., “Les paysages agraires traditionnels du Maghreb et du Sahara septentrional," in Annales de Géographie, n° 296, LXXIIIe année (mars-avril 1964),pp. 129-171.

Du même auteur : “L'Utilisation du sol dans les montagnes de l'Atlas," in Utilisation des terres en climat semi-aride méditerranéen, Paris, Unesco, 1964, pp. 69-74.

Dresch,J. Documents sur les genres de vie de montagne dans le Massif Central du Grand Atlas, Tours, Ayrault, 1941.

10.Montagne, R., Villages et kasbas berbères, Paris, Alcan,1930.

Jacques-Meunier (Mme). “Greniers collectifs,” in Hespéris, ler-2ème trim.1949,pp. 97-137.

Prost, G. “Utilisation de la terre et production dans le sud-tunisien. ”in Cahiers de Tunisien° 5,ler trim.1954, pp.28-66.

11. Berque,J., Structures  sociales du Haut-Atlas,Paris,PUF.,1955.

12.Tillion, G., “Sociétés berbères dans l'Aurès méridional," in A4frica,Londres,1938.pp. 42-54.

13. Hanoteau, A. et Letourneux, A., La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, Challamel. 2ème éd. 1893,3 vol.

Laoust,G., La vie féminine à Ait-Hichem (Gde Kabylie), Mémoire de I'E.P.H.E.. 1964,(inédit).

Millot, L., "Les institutions kabyles", in Revue des Études Islamiques, Cahier 11,1932. pp.127-174.

 

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023         

      L’article :

 

Tamurt taqbaylit /Kabylie, d « aqerru n tmacint »,

mačči d taqwirt ifergen (1) !

sɣur Aumer U Lamara,

in Le Matin d’Algérie 27/06/2023

Inna-d yiwen awal : « Tamurt n Leqbayel d tamurt n Lezzayer, tamurt n Lezzayer d tamurt n Leqbayel ».

Nezmer ad neǧǧ awal da, acku yefra-d awal.

Llant uget n temnaḍin di tmura i yettnaɣen akken ad ffɣent si tmurt ideg llant. Kraḍ / tlata yeḥricen i yellan deg umezruy, mačči yiwen ubrid-nsen akken llan :

1. Amezwaru d win n tnekriwin n wuzzal d ubarud (guerres de sécession), i d-illan seg iseggasen n 1960, deffir timunent n tmura i yellan ddaw uzaglu n temḥersa/colonisation.

Amur ameqqran di Tefrikt,

Tanekra n beṭu  n Katanga di Congo (1960),

Tanekra n Erytḥree di Etḥiopia (1961 - 1991)

Tanekra n Dḥofar di Oman (1963)

Tanekra n Biafra di Nigeria (1970),

Tanekra n Ireland n Ugafa / Irlande du Nord i yentin si 1921, seg wuguren d-ilulen si 1880.

Syen ɣer da, rnant-d tnekriwin n Somalie di 1991 (ass-a tlul-d tmurt ‘’Somaliland’’, ur teqbil  ONU), Sud Soudan (2011), Darfour di Soudan (2003).

Udem i tent-icerken akk, d beṭu s ubrid n takriṭ (violence armée).

Ass-a, d tamurt n Erytḥrée akked tmurt n Sudan n Wanẓul /Sud Soudan kan i yeffɣen si tmurt deg llant yakan, kecment d timura timaynutin deg ugraw n ONU.

2. Aḥric wis sin d tinekriwin di ddra n timunent, uɣen abrid n talwit i yellan di tmura deg tella tugdut ; d anda zemren ad ddun yemdanen war takriṭ, war tamettant, war idammen :

Tafrent / referendum n timunent n temnaṭ n Quebec akken ad si Kanada (1995),

Tafrent n timunent n Scotland/Ecosse akken ad teffeɣ si Britania GB (2014).

Tafrent n timunent n Catalunya akken ad tefeɣ  si Spanya (2017).

Ar ass-a, yiwet deg-sent ur teffiɣen akken ad ffɣent si tmurt ideg tella.

3. Wis kraḍ d timnaḍ n Urupa i yellan zik di tmura n URSS, neɣ idis-is. Timura n ex.Yuguslavi bḍant am ibawen, yal yiwet tuɣ abrid-is, ɣas  di Busnia mazal ur frint temsal akked Serbia.

Ma d timura nniḍen, ar ass-a ur illi wayen ifran, am di Ossétie du Sud akked Abkḥazie (Géorgia, 1992), Haut Kḥarabax (Arménie, 1990), … Ma d tamsalt n temna ḍin n Wagmuḍ n Ukrainia, tid issawalen tutlayt tarusit, tekcem-itent Russia si 2014 akken ad tent-id-tekkes si Ukrainia… yal ass d ṭrad.

Tamsirt si tmussni n umaḍal i tmurt n Lezzayer

Amur ameqqran n tnekriwin n temnaḍin issarmen ad ffɣent si tmurt ideg llant  lulent-d acku yella umgared akked tmurt-nni ideg llant, llan wuguren imeqqranen, illa miḥyaf deg izerfan :

d ugur n tutlayt, n ddin, n yidles akked umezruy, n tadamsa/économie deg ubrid n tneflit, d adabu ur sent-iǧǧan ad seddunt tasertit-nsent di timanit-nsent.

Tasertit n timunent (neɣ amussu n timunent) n tmurt Taqbaylit i d-i nnulfan deg iseggasen ineggura, ur illi d aqdim, ur d-yuɣen aẓar seg umezruy.

D tasertit i d-innulfan deffir 2000, deffir tsertit-nni n timanit n ukabar amaynut, MAK (2). Ar ass-a, ur telli d tasertit i bubben yemdanen meẓzi meqqer, di tuddar d temdinin, am wayen illan deg umussu amaziɣ si 1980, i yessaɣen i tmurt n Tamzɣa si Lybia ar Kanaria.

Tuttra tamezwarut : acu yessawḍen kra n imeɣnasen ɣer tsertit n timunent di tmurt

taqbaylit i yellan di tnemmast n tmurt n Lezzayer, ɣas nettat teṭtef ugar deg yidles akked tutlayt tamaziɣt ?

Di tmuɣli-nneɣ , ur telli yiwet tmentilt/tasebbiwt ara yessiwḍen ɣer n tmurt n Lezzayer (aẓar, amezruy, idles, tutlayt, tadamsa, …). D tamurt-nni yellan di tallit n Yugerten i yellan ar ass-a.

Tamurt taqbaylit tella am ass-a am yiḍelli d « aqerru n tmacint » n tnekriwin ɣef tlelli n tmurt :

Tbedd d amgud n tnekriwin si tallit n Takfarinas akkin, di yal mgal Turk si 1516, d afrag di 1830 mgal laâsker n général de Bourmont di Sidi Freǧ, di tnekra tameqqrant n 1871, di tt)r)ad n 1954-1962, di tnekra n 1963 (FFS) mgal tasertit n uqeẓzul ‘’néo-FLN parti unique’’ n Ben Bella, di tnekra n Tefsut n Imaziɣen n 1980, di tnekra n Tefsut Taberkant n 2001, di tnekra mgal tarebrabt tinneslemt si 1992...

Asalu yeddren, d amussu amaziɣ :

Tabburt tella deg umussu amaziɣ , win d-inejren asalu akken ad teddukel tmurt tamaziɣt, si Merruk ar Lybia, mačči akken ad tebḍu d tiqwirin deg ufus n El Qaida neɣ  awanek ineslem (EI), neɣ  Wagner azekka.

Akken ibɣu yili webrid i d-yewwi ukabar n MAK di tsertit-is, ur ikcim deg ubrid n takriṭ neɣ deg win n ‘’sécession’’. Ass-a, yella deg ubrid n talwit ideg llan ikabaren n timura n tugdut, am di Quebec, Scotland, Catalunya, Corsa, neɣ  wiyaḍ.

Ar ass-a, ɣef wayen nwala, akabar n MAK ur illi deg ubrid n trebrabt, ur isserɣ , ur inɣi  yiwen.

Issefk taɣdemt n Lezzayer tezmer ad t-teǧǧ ad iseddu tasertit-is, am netta am ikabaren nniḍen iqudren izerfan isertanen. D tifranin kan ad d-ibeggnen tazmert-is ma tella.

Maca, adabu zun yufa-d ‘’timmist n MAK’’, akken ad d-isnulfu acengu n ugensu ur nelli (‘’ennemi intérieur’’).

Anda yessaram ukabar n MAK ad yili azekka di temsizzelt n tafrent, adabu n Lezzayer iẓer kan ‘’sécession’’ ur nelli.

Ur iffir yiwen iṭij s u erbal ; d tasertit n usekkak iteddun si 1962 di Lezzayer i d-isnulfan

tibbandit n néo-FLN isnegren tamurt, tarebrabt tinneslemt, tasertit n beṭu n MAK neɣ  n ukabar nniḍen, i yessawḍen ilmeẓyen n tmurt uysen, ttnadin yal ass ad gezmen aman di trewla n ‘’Harga’’, akken ad zegren ɣer tmura n Urupa.

« Tamurt taqbaylit d aqerru n tmacint » :

Illa wawal, win ur nekmiz i yiman-is, ur as-ikemmez yiwen. Tamurt Taqbaylit tenjer abrid deg umussu amaziɣ  i yessaɣen i tmurt tameqqrant, anda yal Amaziɣ  irfed aqerru-s, si Lybia akkin armi d Merruk. Ur tezmir ad tili d ‘’tamurt n Iqbayliyen’’ kan.

Asalu-s d tizdi / intégration n tmura n Tamazɣa, di yal annar, anda ara kksent   tlisa yellan, tid d-iqqimen si leqrun n igelliden n ‘’leqrun n tillas’’. D tilisa ur nbedd ɣef umezruy, neɣ  ɣef umgared n uẓa neɣ  n yidles, neɣ  n tutlayin.

Asurif amezwaru, d bennu n uɣerbaz amaziɣ , d aɣerbaz amiran/actuel i yeddan akked lweqt-is, i yeffɣen seg usalu n taârabt-tinneslemt.

D win kan i d abrid isuffuɣen.

Timerna / Notes :

1) « Aqerru n tmacint » (= locomotive de train), d awal n uneɣmas Farid Saḥel (BRTV) ;

inna-t-id di ddra n yiwet tikli n Tnekra/Hirak di Bgayet, di 2019.

2) MAK (Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie), syen ibeddel isem akked tsertit,

Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie. Uran isem n ukabar s tefransist, mačči

s tmaziɣt.

Tamaziɣt mačči d tutlayt ?

Aumer U Lamara

 

 

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023         

Tidlisin nnien :

 

LA_BERBERIE_ORIENTALE_SOUS_LES ZIRIDES.pdf

 

2 numéros de la revue Aguedal contenant la conférence de Mouloud Mammeri sur la Société Berbère :

1) AGUEDAL_3eme_annee-n°1.pdf

2) AGUEDAL_4eme_annee_n°6.pdf

Dictionnaire_de_proverbes_RAM_Edition_Zyriab.pdf

LEXIQUE_ANIMAL_Mohamed_Oussous.pdf

Mehenna Mahfoufi, CHANTS ET POÈMES DE LA KABYLIE DANS LA LUTTE DE LIBÉRATION, pages 1-86

DICTIONNAIRE_FRANÇAIS_TOUAREG_EMILE_MASQUERAY_1893.pdf

Tameddurt_n_Galilei_Bertold_Brecht.pdf, asuɣel sɣur Σ.Mezdad

TEXTES_BERBERES_DANS_LE_PARLER_DES-AIT-SEGROUCHEN_Charles_PELLAT_1955.PDF

LA_VIE_BERBERE_ PAR_ LES_TEXTES_ARSENE_ROUX_1955.PDF

Les grands symboles meditérranéens dans la poterie algérienne_JB_Moreau

SIN-NNI.PDF, par Muḥend-Uyeḥya

Culture_savante_culture_vecue_MAMMERI_Tala

Dictionnaire_Français_Kabyle_Père Huygue_1902_1903.PDF

MUHYA_Sinistri.pdf

BOULIFA_TEXTE_KABYLE_MAJ.pdf

JOURNEE_D_ETUDE_DE_LINGUISTIQUE_BERBERE_LA_SORBONNE_1989.pdf

Akken qqaren medden sɣur Mohia GEB, 1978

Berber Art_Jeanne_d'Ucel_Norman_University_Oklahoma_1942

Dictionnaire_de_proverbes_Remḍan_At_Menṣur_3eme_Edition.pdf

Ageldun-amecṭuḥ_St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023

 

EVOCATION :

Recueillement et émotions ce samedi 7 juillet

Par Hakim Saheb

8/07/2018

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LLfCbCZgBUkVDSvcstFwEdXamh8RMv4Ghhhakw6iBtRWXKr4msMTQSWqdSBKj6Usl&id=1353287050&mibextid=Nif5oz

 

Recueillement et émotions ce samedi 7 juillet au village Ait Allaoua, commune Iboudrarene, précisément au niveau de la stèle érigée à la gloire des martyres Amer Ould Hamouda (23 ans et membre du bureau politique du PPA-MTLD), Mbarek Ait Menguellet (34 ans responsable du PPA dans l'Oranie) et Dr Salah Ait Mohand Salah (34 ans chirurgien et membre PPA),  près du lieu de leur exécution et sacrifiés sur l'autel de la bêtise, de l'inquisition et de l'ostracisme et sectarisme ideologiques.

Des amis et des citoyens, accompagnés par le maire de Tizi-Ouzou, Ouahab Ait Menguellet et les artistes Atmani, Taleb Tahar, Slimane Slimani et Ait Boumahdi (communément appelé par ses intimes El Anka), ont rendu un vibrant hommage à ces précurseurs du nationalisme dans une ambiance remplie d'émotions, de réminiscences et une mémoire douleureusement immergée dans la longue et inachevée marche de la revendication amazigh.

Devoir de mémoire pour garder vivace la flamme du combat et du sacrifice de ces hommes de conviction qui ont fait jaillir la première étincelle de la liberté et de  l'espérance nationale.

Ce fut un lieu de ressourcement où il a été rappelé que ces militants faisaient partie des dirigeants nationalistes qui s'étaient engagés, très tôt, en faveur de la lutte armée pour libérer le pays du joug colonial au moment où la majorité de leurs pairs adheraient aux chimères de la participation électorale. Comme ils avaient l'audace d'insister auprès de la direction du parti sur le nécessaire fonctionnement démocratique et d'exiger un débat ouvert et libre afin de définir les référents identitaires et culturels qui fondent l'histoire nationale er sur lequel devait se concevoir l'Algérie indépendante.

Du gachis. Quelle tristesse ! "Leur lucidité, leur loyauté (clairvoyance) et leur courage", comme écrit sur la stèle qui leur a été dédiée, n' ont pas suffi à venir à bout d'un sectarisme qui a beaucoup coûté à l'Algérie démocratique et sociale après l'indépendance.

Entre profession de foi et déclaration d'intention qui s'expriment par de maigres concessions, l'amazigite est toujours l'objet de stigmatisation et a du mal à trouver la place qui lui sied historiquement devant le compresseur de l'idéologie arabo-islamiste. Et le rêve d'une Algérie respectueuse de son authenticité, riche de sa diversité,  réconciliée avec sa mémoire et son ancrage géopolitique naturel,  l'espace nord africain, s'estompe inexorablement par les coup de boutoir du syteme politique, de ses tergiversations et manœuvres politiciennes et d'un islamisme social rompant et plus que jamais conquérant.

Hakim Saheb

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023         

Tameslayt :

Ismawen uddisen

sɣur Mayan Ilyas

29 sept 2018

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tL911HsVLoZ6n7BXTsmJt2NdAMmGz83vz34FcAsj7yqRMZwBsSyiNN2DZDgc9WnTl&id=100017039255845&mibextid=Nif5oz

 

Deg tutlayt Taqbaylit [Tamaziɣt.. ] , ulac ayen ur sɛint  ara s umata tutlayin nniḍen  ur tesɛi  yara Teqbaylit ladɣa ayen yerzan tajeṛṛumt.

 

  Ihi, ass-a, bɣiɣ ad d-meslayeɣ ɣef yismawen uddisen. llan sin leṣnaf n yismawen uddisen [ les noms  composés  : ama d wid icudden ɣer yemɣan. ɣer tegnawt, ɣer tfekka n umdan neɣ n uɣersiw, ɣer wakud akk d yismawen n umdan /n  umkan , ɣer wučči, ɣer twennadṭ d wayen yakk i d  as-yezzin s umata ].

 

1 ____ Ṣṣenf amenzu qqaren - as s tefransit :

Les  nomts composés par simple juxtaposition :

 

a) Isem wis  1 + isem wis  2 =  isem uddis. MD : asɣersif [ aulne glutineux] – – -> asɣar [ bois] + asif [ rivière].

 

b) Amyag + isem = isem uddis.

MD : Mmageriṭij [tournesol]

– – – – >  mmager  [ rencontrer ] + iṭij [ soleil ]

 

c) Isem + tanzeɣt " n " + isem = isem uddis.

MD : ilmendis [ flanchet] – – – >  ilem + n + idis.

 

+ Imedyaten-nni nniḍen :

 

__ Tiferzizwit, d isem uddis  n sin yismawen  yezzdin i d-yefkan anamek i yisem wis kṛad :

 

tiferzizwit [la mélisse] =  tiferret [ aile ] + tizizwit [ abeille ]

 

__ Aferteṭṭu  [ papillon] =  ifer (aile) + teṭṭu (tiṭ /allen [œil - yeux] ===> d  allen ɣef tferriwin - ines.

 

__Amagraman [ inule visqueuse ] = mmager+ aman

 

__Ifireɛqes [ crabe ] = ifireɣ [ serpent /reptile] +qqes [piquer]

 

__Γilizan [ tamedint i d-yezgan deg umalu n tmurt n Lezzayer ] = iɣil [colline] + izan ~ izzan [ brûlé ].

 

__Igersafen [taddart Nat Yeǧǧeṛ/Buzgan/Tizi-Uzzu ] = gar [entre] + isaffen[rivières ] = gar isaffen /entre-rivières.

 

__Ḥrirgran [ Jiḥbuḍ/coquelicot ] = leḥrir( soie) + igran (champs)

 

__Aqesbuḍ [cuisse] = aqes[iɣes] + aɛebbuḍ [ventre]

 

__Cuffmejjir [ oreillons] = cuff[gonfler] + mejjir [mauve].

 

__Frenda [ d yiwet n tmeddint i d-yezgan deg umalu n tmurt] =Fren [ffren /cachés] +da [ici]. .

 

__ Igerbucen [Muḥamed. Igerbucen, amesẓawan n tmurt-nneɣ, illulen deg Uẓeffun] = Iger Uccen/ iger Wuccen [iger b-buccen = iger [champ] +uccen [ chacal]..

 

__ Aɣesmar [machoir] = iɣes [os] + t /amar/t [ barbe ].

 

2  ____  Yella diɣen ṣṣenf nniḍen n yismawen uddisen qqaren - as s tefransist :

Les noms composés par lexicalisation [ synaptiques] : wigi mgaraden cwiṭ ɣef yimenza-nni ladɣa di talɣa [la forme] . Dagi sin yismawen-a, tekcem - d gar-asen tanzeɣt "n" :

 

 isem wis "1" + tanzeɣt "n" + isem wis " 2" = isem uddis.

 

MD :

 

__Tislit n unzaṛ/neɣ tameɣra n wuccen [arc- en-ciel]

Dagi, deg yisem - agi uddis, tella  tenzeɣt "n" iccuden sin yismawen - nni :

 

  __  Tislit [ mariée/ épouse ] + n + +anẓar [personnage mythique chez les Imaziɣen : dieu de la pluie ] i d yefkan anamek n wawal i wis kṛad :Tislit n wenzaṛ [arc-en-ciel]. Llan diɣen wid yeqqaren : tameɣra n wuccen [arc-en-ciel] = tameɣra [fête] +n + uccen [chacal].

 

+ Imedyaten nniḍen :

 

__ Awtul n lexla [lièvre] = Awtul [ lapin] + n + lexla [ champ ].

 

__ Adrar n fad  [ i d- yezgan  deg Ayt Smaɛel /Bgayet] = adrar [ montagne ] + n + fad  [ la soif]

 

__Tameṭṭut n baba [marâtre] = tameṭṭut [femme] + n + baba [ père].

 

__ Amezzir n tzizwa [ romarin officinal] = amezzir [ romarin] + n + tizizwa [ abeilles].

 

__Timceḍt n n tegmert [ d yiwen ṣṣenf n yimɣi ] :  tiimceḍt [peigne] + n + tagmert [ jument ].

 

__ aɣrum n tmettunt [pain levé/lmeḍluɛ] = aɣrum [pain/galette ] +n + tamettunt [ levure].

 

__Taḥbult n tmellalin [ gâteau frit aux œufs].

 

__Tinifin n yezgaren [oseille sauvage] = Tinifin [navets] + n + izgaren [ bœufs ].

 

__ Afeggag  n teryel (n tteryel)  : d yiwen n ṣṣenf n yemɣi : afeggag [ ensouple de métier à tissu ] + teryel  [ ogresse ].

 

__ Yella diɣen yiwen lkaf iwumi qqaren "ifeggagen n teryel" i d- yezga metwal taddart n Yeɣrem di Uqbu [ uraren - d cwiṭ deg-s deg usaru - nni n teqbaylit  "Adrar n Baya" [ la montagne de Baya ] n  Ɛezddin Meddur, deg useggas 1997.

 

__Amezzuɣ n teryel [amadouvier :champignon pathogène] = Amezzuɣ (oreille) + n + teryel (ogresse)..

 

__ GM  : Yella  wayen i d - kkseɣ deg udlis n Dr. Imarazen Musa " L' opposition d'état en berbère".

Ma d tiwlafin - a i d-ferneɣ akka, d ayen icudden ɣer yismawen uddisen.

 

Tanemmirt.

Mayan Ilyas

29 sept 2018

Retour en haut

Numéro 126 Juillet 2023

 

TIMEZDEYT-nneɣ :

 

Win ixedmen kra ad t-yaf

Sɣur Ahmed Ait-Bachir

01-06-2022.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YBs2QCWoqo5KTud4mDuz5BCbMW83vY5JWxMJ9XMevVhVLVQp17AGhvrdXQYthx3l&id=100023560541759&mibextid=Nif5oz

 

Mayaf d afellaḥ, d axeddam d imṣeḍḥi, iteddu ɣef tudrin yeţnadi axeddim. Yiwen wass iεedda taddart n Yiɣil Icekriden, yufa yiwet n tmeṭṭut tvedded zdat n wesqif n wexxam-is. Yenna-yas :

– A tameṭṭut, nekk d afellaḥ ţnadiɣ lexdma, ma tesεam kra n wefras, neɣ n wenqac ?

– Ṛuḥ qim di tejmaεt, mi d-yusa wergaz-iw ad as-iniɣ. Acḥal aya yeţnadi axeddam iwulmen ara ‘ɣ-d-yesḍehṛen tifarkiwin-nneɣ.

   Mi d-yusa wergaz-is, tenna-yas :

– Ay argaz, seglin iεedda-d yiwen ilemẓi yeţnadi axeddim, ɣef akken i t-walaɣ d aqcic lεali, nniɣ-as a d-yerǧu di tejmaεt ar d-tawḍeḍ.

– Ad ruḥeɣ ad t-waliɣ ma yeεǧev-iyi ad t-id-nawi ad aɣ-yefres tiferkiwin-agi-nneɣ, atan ččan-tent wuzzu d inijjel, dderya-nneɣ atnan wa yecɣel, wa ţwakweblen ifassen-is.

 

              Iṛuḥ ɣer tejmaεt, yufa Mayaf, yini-yas :

– D kečč akken i yeţnadin axeddim ? 

– D nekk!

– Ihi, tẓewṛeḍ akka i wefras, aqlaε n tdeggirt d ...?

– D aya i d tafellaḥt-iw !

– Ihi, eyya-d ad tedduḍ s axxam ad tilliḍ ɣuṛ-i, a ‘k-fkeɣ tiferkiwin-inu ad tent-tfeṛseḍ, atan ččan-tent wuzzu d inijjel !

 

              Yedda yid-s ; yečča imensi, yemla-yas anda ara yeţili.

Azekka-nni ṣṣveḥ zik yedda yid-s ɣer yiwet di tferkiwin-ines, yenna-yas :

– Ihi, vdu di tagi, lawan ‘imekli ad ak-d-awi tmeṭṭut-iw d acu ara teččeḍ.

 

              Yuɣal-d s axxam. Mi izeggen wass, tameṭṭut-is tewwi-yas imekli i Mayaf. Tufa taferka-nni tvan-d deg-s tafat. Tewweḍ-d s axxam, tenna-yas i wergaz-is :

– Nniɣ-ak ay argaz, afellaḥ-nni atan igerrez!

              Mayaf, yuɣal ḥemlen-t akk wat wexxam, ladɣa vav n wexxam, iḥsev-it amzun d mmi-s. At taddart akk ţmeslayen fell-as. Uɣalent tulawin n taddart, εemṛent aqerru-s i tmeṭṭut-nni, qqarent-as :

– A nnger-im, a taqriḥt-im, argaz-im ad as-yefk lweṛt i Mayaf, ur teţwallid-ara atan iḥsev-it amzun d mmi-s !

 

Tameṭṭut taεekkemt, ikcem-iţ ciṭan, tumen. Yiwen wass tefra-ţ di rray-is, teţmeslay d yiman-is, teqqar :

– Mayaf-agi ilaq ad t-sifgeɣ, mulac ad yawi ṛreẓq n warraw-iw !

 

 Azekka-nni mi ‘s-tewwi imekli, tger-as ssemm (poison) ɣer daxel n wučči-nni.

              Mi tebbeḍ, tenna-yas :

– Ɛeddi ad teččeḍ imekli, a Mayaf.

– Sers-it kan dinna, a xalti Werdiya, mi d-sḍehreɣ tadeggirt-agi,  ad t-ččeɣ.

 

              Tuɣal-d s axxam, Mayaf yelti di tdeggirt-nni tamcumt. Cwiṭ akka atenad εeddan-d sin warraw n tmeṭṭut-nni, uɣalen-d si ṣṣyada iḥerq-iten-id laẓ.    

Nnan-as i Mayaf :

– Yella kra d tesagwreḍ deg ‘imekli i k-d-tewwi yemma-tnneɣ, a Mayaf ?

– Atan uqessul-nni akken yella, ur t-nnuleɣ akk, lhiɣ-d di tdeggirt-agi tamcumt tεewweq-iyi,  ččet-ţ  imi telluẓem, nekk ad awḍeɣ s axxam ad ččeɣ !

 

              Ččan imekli-nni, simi fukken, ɣlin mmuten. Mayaf yeffeɣ-it laεqel, yesawel ar taddart. Taddart temguggi-d i meṛra. Xalti Werdiya teţeɣẓaẓ deg ‘ifassen-is, teţmeǧǧid ɣer Ṛebbi i ţ-id-ixelqen : « a tin xedmeɣ di rray-iw! »

 Imdannen akk ara steqsayen Mayaf :

– Amek akka i teḍṛa taluf-agi, a Mayaf?

– D acu ara wen-iniɣ, ay arvaε? Ur ẓṛiɣ amek teḍṛa ! Ẓṛiɣ kan nekk sawalen-iyi Mayaf. Si zik  qqareɣ-as :  « A Mayaf a Mayaf, win ixedmen kra ad t-yaf ! »

Ahmed Ait-Bachir

 

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023

Le poème : 

Σmer Mezdad

27/09/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QRs7WckL2tfEuatXdEkwEifFh2XDna4ZMcGQ7rvcu1mrgHrw7LiAj7Da7bpMfKkNl&id=100007109059078&mibextid=Nif5oz

 

Tanzayt n wassa, yiwen "umeddak̇el", seg widak yesfuǧǧuɣen, iberkanen deg  'iles, yura-yi-d yeɛya di tsekla d temdeyyezt s teqbaylit, yeţnadi "tirrugza" kan.

 

Aţan ihi tedqiqt-nniḍen n temdeyyezt d tsekla, yerna s teqbaylit :

 

 

Nɣil nsenni iseggasen

Sɣur Σmer Mezdad

Nɣil nsenni iseggasen

D nutni i 'ɣ-isennin

D annar ideg  ţeglilizen

'Iɣesmaren i 'ɣ-iberrin.

 

Ur din imedduk̇al d 'imawlan

Yal wa iṣelleb-it wakud

Ajgugel yeggumma-t 'iman

Akal ideg yeqqwrem wafud.

 

Akerrus-nni n 'isenfaren

Zgan wa iṣubb wa yuli

Deg usirem annect-iliten

Mi nnulen kra ad d-yerruri.

 

Suɣen abbuh aql-aɣ nenṭer

D anakunda i d-sulin

Isumm amdan ilef igider

Wahruḥu ddaw tẓegwin.

 

Neqqim ɣef teblaṭ nesgunfa

Ad ifriren

 

  aqlunju akuffer

Tkad-d deg uẓrar tara

Neckunteḍ deg-s teggeɛmer.

 

I d-yeffɣen seg 'ijdi usirem

D tazdayt cwiṭ tennul igenni

Tuli terna d asawen,

Ddkir mellulen idel tidri.

 

Anwa akka ara ţ-yeseɣren

Anagar akud izerrin fell-as

Yerna ula d akken wissen

Skud  'isegmiyen  zzin-as.

Σmer Mezdad

 

 

Retour en haut

 Numéro 126 Juillet 2023         

 


LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked wid i d-yefkan afus.

ⵜⴰⵏⴻⵎⵎⵉⵔⵜ, ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⵥⵓⵔⴻⵏ “ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵉ  ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ, ⴰⴼⵓⵙ.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  01/08/2023               mardi 1er août 2023