ayamun

CyberRevue de littérature berbère

21 ème année

Numéro 109 Septembre2020       

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Inasiwen (claviers) :    1_ Anasiw azegrar :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p ; deg-s taggaɣt (, ġ, k̇, )

2_ Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p 

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  « Tameddurt n Galileo Galilee » , Bertold Brecht, aḥric 1u, asuɣel sɣur Σ.Mezdad, 2020

2°) Chroniques_Timkudin :  5  temkudin sɣur Mouloud Sellam

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF : _  Dictionnaire de proverbes_RAM_3eme_Edition_2020

4° ) L'étude : L'imagerie touaregue entre littérature savante et littérature populaire, par Paul Pandolfi

5°) L’article :   Retour sur « Iḍ d wass », roman d’Σmer Mezdad, par Mohand Ouchaalal

6°) Deux poèmes inédits  :  2 ‘isefra, sɣur Amar Mecheri

7° ) Toutes  les rubriques :

 

  

 

Retour en haut

Numéro 109 Septembre 2020

Le texte en prose :

                                                                                             

                                 « Tameddurt n Galilee »  n Bertold Brecht

 

asuɣel sɣur Σ. Mezdad, 2020

Asayes 1

 

Galileo Galilei  aprofisur n tusnakt di Padova, yekkat ad d-yezken amek ibedd wergraw amaynut i d-yesugen Kupernik.

 

Padova  aseggas  n 1609

tafat  taḍnit n tmussni

tfeggeḍ-d seg yiwen d igellil

Galileo s wesmiden, igerrez aseklil :

 

Mačči d tafukt i yeţembiwilen, d akal.

 

Deg tzeɣwit tunnizt n Galileo di Padova. Tanezzayt. Aqcic d amecṭuḥ, Andrea, mmi-s , texdimt, yewwi-d alulaw uyefki akked cwiṭ n weɣrum. Gilleo yesitiden agerbuz-is, yesfezwi, yennecrah.

 

Galileo.– Sers-it dinna ɣef ṭabla, ɣur-k ad tbelɛeḍ yiwet tedlist.

Andrea.–  La d-yeqqer yimma, ilaq ad nxelleṣ bu uyefki. Mulac ,a mass Galileo,  ad yuɣal  ad yesinef s twinest d ameqqran ɣef wexxam-nneɣ.

G.–Yesefk, a Andrea, ad teqqareḍ ad yeg zaglu n twinest.

A.– Akken tebɣiḍ. Ma ur t-nxelleṣ ara , ad yesinef fell-aɣ s  uzaglu n twinest, a mass Galileo.

G.– Dɣa llusi ; mass Cambione, ad d-yaweḍ ɣur-neɣ s taɣda. Anwa d abrid ara yefren gar snat tneqqiḍin ?

A. Ad yezmumeg akken ilaq . Abrid awezzlan maḍi.

G.– Akka. Atan ihi heggaɣ-ak-d taɣawsa. Sikked kan kra, dinna deffir zzmamat n tesnaggur.

 

Sdeffir zzmamat n tesnaggur, yesuffeɣ-d Andrea yiwet tmakkiṭ n wesɣar meqqret, d timgensest unagraw n Ptolémée.

 

A.– D acu-t wa ?

G.– Wagi d astrolab. D taɣawsa i d- yeskanen amek tezzin wagguren i lqaεa, akken ɣilen ‘imezwura.

A.– Amek akka tezzin ?

G.– Ihi, sers nezzeh ddhen-ik. Ad nezwir seg wayen i d-ikaden d amezwaru, aglam.

A.– D tlemmast, yella wedɣaɣ d amecṭuḥ.

G.– Winna d laqaεa.

A.– Zzint-as teɣlafin, mbabbbent  ta ɣef ta.

G.– Acḥal i yellan ?

A.– Tam i yellan.

G. – Tidak d tibrurag-nni n wugers

A.– Γef teɣlafin, cuddent takurin.

G.– Widat d agguren (astres)

A.– Llan daɣen amzun akken d adlalen,  uran fell-asen wawalen

G.– D acu n wawalen ?

A. – d ismawen n yitran.

G.– Ini-d kan imedyaten ?

A. Takurt-nni ɣef ukessar, yura fell-as tiziri. Tinna ɣef usawen d iṭij.

G. – Ihi, tura, dɣa  sembbiwel iṭij ad yelḥu.

A.– Yeţurar s teɣlafin-nni.   Aya, i yecbeḥ ! Ihi, aql-aɣ  amzun di tbewwaṭ i nella !

G. – iṣeffeḍ iman-is. Ih, ula d nekk dɣa, akka i yi-tkad asmi i walaɣ tamsalt tikkelt tamezwarut. Akken di kra yid-neɣ.

 

               (Iḍeggwer tasurviṭ-is i Andrea akken ad as-d-iḥukk aεrur-is)

 

Iɣraben, tiɣlafin, aqujjer ! 20 leqrun, talsa tɣil iṭij d iggerbuzen izedɣen igenni tezzi renun fell-as.

Lpap d ‘imxutar-ines, igejdayen d ‘iprofisuren,  igellufen akked d ṭeǧǧar, tid yeznuzun iselman, ibalmuden ! Akken ma llan, ɣilen reṣṣan nezzeh, qqujemren di takurt-agi n wugers. Acu,tikkelt-a, a Andrea, ad negzem aseɣwen, ad ncerreg azegza. Akun amzik ifukk, atan tura ilul-d wakud amaynut. Ad as-tiniḍ 100 iseggasen-aya talas teţraǧu taɣawsa ara yennulfun.

Qeḍment temdinin, iqerra daɣen akken. Asxurreḍ, ţerka. Acu tikkelt-a, ad nini imi alla i llant temsal, ur ţɣimin ara kan akk. Kra rin yeêmbbiwil, a mimmi. ḥemmleɣ ad iniɣ kra din yentin-d seg ‘iɣerraben. Seg ‘asmi i d-cfan medden, dinna kan i ţeḥnunufen seg iri n uzegza ɣer wayeḍ syin akka, dezqalla, rewlen akkin, rewle, zeεlellin iman-nsen ɣer tlemmast igarawen.

Deg umenẓaw-agi-nneɣ awessur, dinna kan yeɣli-d uguḍrer : ziɣenni llan imenẓawen imaynuten, dɣa segmi  ţawḍen ɣur-sen iɣerruyba-nneɣ, isallan nudan-d akkw imenẓawen, imir terkeb-iten taḍṣa meqqret : agaraw-nni aḍni nella neţaggad d abṛun kan n waman. Yemmar-d gezzu ɣef medden ad anin ssebba n kra iḍerrun : ayɣen adɣaɣ mi bran ad yeɣlin, amek ara yali winna ara ḍggren d asawen. Ulac ass ideg ur ikan wesnulfu. Ula d imɣaren iwellfen, mi selqafen, qqren i ‘ilmeẓyen ad sen-d-inin acu akka i d-yennulfan d amaynut.

Buhan n tɣwasiwin i d-ufan, yerna mazal aṭas n tid ara d-afen. Dayen ara d-yedlun s umahel i tsutiwin i d-iteddun.

Di temdint n Sienna, asmi meẓẓiyeɣ, ḥeḍreɣ i terbaεt iṣekkayen,  mi sneflen amek ara sembbiwilen  tqamtin n granit, s ugerrez n yimraren ɣef akken xeddmen imezwura-nsen, dezqalla, fehmeɣ akid-nni n zik ifukk, zdat(neɣ d akud amaynut. Yewweṣ lawan i Talsa ad tsenfel tikli tennum deg ugerbuz-a igenwan anida akka tezdeɣ. Ayen yura yakan di tesdlisin iqdimen dayen ur ţ-yeţqenniε. Anida imerrec liman nnig 1000 iseggasen-aya, tura d acukket ara yentin amerrec. Di ddunit meṛṛa la  qqaren : amek ihin, aya d ayen yellan di ‘iḍrisen, acu sya d afella ad nesikked s wallen-nneɣ. Tideţ yella zik tbaḥ, uac din ma, ad ten-neddem si tεenqiqt ; ayen ideg ur necukket zik tira acukket ad yezgu fell-as.

Atenad tura waman i d-yeţẓennigen seg ‘akal d nutni i selḥuyen lfabrikat uzeṭa timaynutin, deg ‘icentiyen n lmerṣat, lfabrikat n’imraren d iyaluyen, 500 ‘ifassen ceɣlen ɣef tikkelt, s uṣeggem amaynut.

Atan ihi ad cireɣ. Ad d-yaweḍ ass ideg medden ad heddren ɣef tesnaggu ula di leswaq. Ula d iggerdan n tid yeznzuyen iselman ad ddehmen s aɣerbaz. Irgazen-a teţwaliḍ di temdinin, llẓen asenfel, ad brasmmen s tesnaggur tamaynut ara yesengugin ddunit. Si zik n zik qqaren agguren reṣṣan deg ubqbu n wugers, akken ur d-ɣellin ara. Tura aql-aɣ neddem tebɣes nserreḥ-asen  ad zizwiḥen deg ‘allun, ulac arruz, atenad cnecṛen akkin deg ‘allun messren akken iɣerruyna-nneɣ cnecṛen deg uzegza meqqren. Aţan ddunit tecreh, teţkuru i yiṭij, tilawin yeznuzuyen iselman, ṭeǧǧar akked ‘imxutar, Lpap, medden akkx ţkurun yid-s.

 

Ma d amaɣrad, deg yiwen yiḍ tejla-yas tlemmast, mi d-yendekwal taṣebḥit yufa-d ggtent fell-as. Akken, armi tura, amaḍal akkw d talemmast,  neɣ ulac maḍi. Dezqalla, la teţiwsiε tqaεeţ.

Iɣerruba-nneɣ atenad unagen saɣel ; agguren ddan d yifeḍ la tezzin rennu deg ‘allun, ula deg ‘urar imenɣan tizeɣwin tiqerniyin ḍumen ayen yellan di tɣerɣert.

D acu i d-yeqqar akken umedyaz ?

               “ _ Ahh ! tafrara kra din d amaynut..

 

A.–                        “Ahh!  tafrara kra din d amaynut..

                               Ahh ! atan waḍu ad d-yeţṣuḍu

                               Si cceṭ -a i d-ihedfen.

Ihi, ilaq ad tesweḍ ayefki-inek ; tura kan ad d-ntin daɣen inerzaf.

G.– Ayen i k-in-nniɣ, seg  ‘iḍelli tameddit, tfehmeḍ-t neɣ nndah ?

A.–D acu ? ayen akken i d-yeǧǧa Kuperknik, tiɣawsiwin-nni yeddewwiren ?

G.– Ih !

A.– Aha°. Ayɣer akka ara fehmeɣ ? Aya d ayen iweɛren, alamma d tuber-a ara zemmen fell- i 11 iseggasen.

G.– D aya kan i ţnadiɣ, ad tfehmeḍ ula d kečč. Ma nekk xeddmeɣ, deg umur ad xellṣeɣ bu uyefki, ţaɣeɣ-d tidlisin-a ɣaleyen nezzeh, yak akken ad fehmen medden.

A.– Acu, ţwaliɣ nezzeh, iṭij n tmeddit yeţbeddad mačči ansi ara yeffer tasebḥit. Dawezɣi ad yeqqim ur yembbawel. D ayen ur iqebbel leεqel.

G.– Twalaḍ. D acu teţwaliḍ ? Ur yella d acu twalaḍ : la teţtezziḍ kan s wallen.

 

(Yesers di tlemmast n tɣerɣert taṭabilwt-nni timḍewwert iɣef ters temḥibest)

 

Ad as-neg wagi d iṭij. Qim da.

 

(Andrea yeqqim ɣef yiwen deg ‘ik̇ersiwen-nni.)

 

I tura anida yella yiṭij, tama tayeffust neɣ taẓelmaṭ ?

A.– Taẓelmaṭ.

G.– Amek ara yaweḍ tama tayeffust ?

A.– Ma tewwiḍ tama tayeffust, amek ihi ?

G.– Akken kan, ualc amek nniḍen ?

 

(Yeddem-it akken yeqqim ɣef uk̇ersiw, iḍewwer yis-s yiwet tik̇elt)

 

I Tura, anida yella yiṭij –nni ?

A.– Tama tayeffust.

G.– Yemḃawel, neɣ nndah ?

A.– S wulkan, aha° !

G.– D acu i yemḃawlen ?

A.– D nekk.

G.– (yuẓẓaf) Ala, ay abuhal ! D ak̇ersiw !

A.– Akked nekk s ufella !

G.– Dulaqrar ! Ak̇ersiw d ddunit ; ma d kečč aql-ak sufella.

 

Ad d-tekcem Massa Sarti akken ad tṣeggem ameṭreḥ, teqqim tesik̇id : A mass Galileo, acu akka i teţmaġaḍ i mmi ?

 

A.– A yimma Sarti, selmadeɣ -as amek ara iwali.

Mass S. – Yyah ? Amzun akken dɣa teţwaliḍ-ţ. yak ?

Atan yiwen ‘ilemẓi yebɣa ad iɣer kra temsirin. Icettiḍen yelsa d ayen kan, yewwi-d tabraţ i weḍman. (Tmudd-as tabraţ-nni). Atan teqqimeḍ-as i Andréa alamma ara yaweḍ ad d-yini 2 akked 2 ad ffɣen 5. Atan yakan, ireggwi yakk deg wayen i ‘s-teqqareḍ. Iḍelli kan tameddit yekkat  ad iyi-seqneε ddunit teddewir i yiṭij.  Ulac win ara s-yekksen deg uqerru-s d yiwen qqaren-as Kippernik i d-yufan aya deg usmiḍen-ines.

A.– A Mass Galilée, ur d-yufa ara annect-a, Kupernik ? In-as, in-as meqqar keččini !

Massa S.– Yyah ? D tideţ, d  tixurin am ta i ‘s-teqqareḍ ? Akken mi yewweḍ s aɣerbaz ad ten-yeqqar i medden, syin ad d-asen  ipapasen ad d-nin ayɣer akka timucuha yeţtiḥen d times. Mačči d  lεib fell-ak, a mass Galileo ?

 

 

 

Retour en haut

Numéro 109 Septembre 2020       

TIMKUDIN (chroniques) :

 

 

                                 5 Temkudin sɣur Mouloud Sellam

 

 

1_ Awalen d isekkilen i d-yekkan seg taɛrabt

Kra n watmaten zgan qqaren: " i wacu tesseqdaceḍ awalen d isekkilen i d-yekkan seg taɛrabt , meḥsub yessefk fellaɣ ad d-nesnulfu tutlayt ideg ulac ula d yiwen wawal n taɛrabt , ad nekkes deg ugemmay isekkilen " Ɛ , ḥ , b " . Γef wakken fehmeɣ ad d-nebdu lebni si ssqef ad d-nteddu ar d akwessar , d awezɣi ! D tidet , igerrez ma nesseqdec awalen i nesɛa yagi deg yimukan n wawalen ijenṭaḍ , amedya: " izzi" deg umkan "idewwer " , " ladɣa" deg umkan "labeɛda" neɣ "surtout " , d ayen ḥemmleɣ ad xedmeɣ nek s timmad-iw .Ma yella Kullec d tirni ,ulamek , ay atma ! Ulanda ara nerr , taɛrabt d leqrun aya i d-aɣ-tḥuza, mačči armi d ass-a , xeṛsum yiwen ad yissin ilugan n tira , i wakken ara naru tagi iwumi qqaren taqbaylit ( d isem n taɛrabt ) , tin akken yura d amezwaru Dda Lmulud At Mɛemmeṛ , ideg ssefran imeqqranen-nneɣ ubḥal " Si Mha U Mḥend , Ccix Muḥend ,Amar Mezdad, Ferḥat , Matoub ,Lounis , Moḥ Ya , Ben Moḥamed ,d watas nniḍen , yesseqdacen tuget n wawalen n taɛrabt , i wakken ad ssiwḍen izen ar tmeẓẓuɣt n wagi i wumi ssemman waɛraben "Aqbayli " yettutlayen 80% n wawalen s taɛrabt d 60% n wid n trumit di yal ass , amma deg wexxam , neɣ deg ubrid , ladɣa deg ixeddim . Aɣerbaz azzayri d aɛrab , tarwa-nneɣ teqqar 99,999 % n taɛrabt d tṛumit d 0, 001 % n tmaziɣt . Aqbayli yettmeslay i warraw-is s tṛumit d taɛrabt , yettṣeḍḥi s tutlayt-is ula deg yimaṭṭafen n " Radio d Télévision " n teqbaylit ( tuget degsen d imussnawen-agi nneɣ yesɣaren di tesdawit )" . Tigi werǧin d-nutlay fellasent , nezwar di tqacuct ,neǧǧa lsas ,nezwar deg iwzan ,ur llin yefrax , nezwar di zzux ,neǧǧa tamussni , nezwar di tɣawsa neǧǧa tigzi ... Degmi yeqqaren : "Lamer s wallen ikerrzen , win iɛeddan ad yesserwet "!

 

2_ Awalen yemgaraden deg temnaḍt ar tayeḍ d iɛewwiqen ?

Aṭas n wawalen i yellan mgaraden deg unamek deg temnaṭ ar tayeḍ , awal "afɣul " yesɛa anamek n umdan icebbḥen nezzeh " yezzyen " di kra n temnaḍin , anda nniḍen yesɛa anamek n umdan ixuṣṣen di ṣṣifa d ameɛduṛ .

Llan wawalen nniḍen ladɣa yellan d lɛib ad ten-id-tbedreḍ deg tama , deg tama nniḍen ttmeslayen-ten ur llin d lɛib ,am awalen " aḥlil " ," ajeḥniḍ " atg ...

Ma d imɣan aṭas i yellan " cilmum " deg uqbu d ajeǧǧig-nni i d -yettakk "wulmu " (orme ) deg wanda nniḍen d tiɛeqqayin tiberkanin i d-yettakk useklu n ṛṛiḥan ( myrtilles ) . "Tiẓẓemt " (deg uqbu ) d imɣi iwumi qqaren "azanzu " deg ( tegzirt ) , " azanzu " deg uqbu yemgarad d yimɣi iwumi qqaren " tiẓẓemt " deg wanda nniḍen ( cukkeɣ tigi n yimɣan yella ula ar iṛumyen ) , dacu-tennam ay imeddukal ?

 

 

3_ Pourquoi la figue tombe avant maturité ?

Aqquj ( Amḍur ) n tneqlin ( tigrurin = figuiers ) d aqirquc ujjix i d-iɣellin deg tenqelt uqbel ad yaweḍ d tabexsist , i wacu ?

Iɣelli-d waqquj (amḍur ) deg waggur n yulyu (juillet ) uqbel ad iṣenti lexṛif , acku aṭas n tmental ( causes , ssebbat ) i yellan . Kra d tid jeṛbeɣ ,ssneɣ deg unnar , kra d tid d-leqḍeɣ ar wemɣar ,kra nniḍen d tid d-ɣriɣ deg wayen uran wussnanen (scientifiques ):

Aɣelluy n uqerquc n tneqlet yettili-d acku :

1- Tella lɣella aṭas deg useklu ,meḥsub yurew ayen iwumi ur yezmir, ihi mačči d lewhayem ma yeɣli , d axeddim n ugama . Mačči yakk ayen ara d-iger useklu d lfakya ad yeqqim .

Certaines variétés de la figue fleur ( lbakuṛ neɣ urgalen ) chutent toutes ,c'est un phénomène propre à la variété .

2 - Yettili-d diɣen ilmend n waddad (liḥala) n tegnawt , yiwen wass ad ṣubbent tfesniwin , yiwen wass ad alint mačči d kra (choque thermique ).

Les aléas climatiques (gelées de printemps tardives, fortes et longues période ventées, gros écarts de température…) peuvent faire chuter les figues en début de formation.

3- Yezmer ad d-yili uɣelluy-is diɣen, acku ulac-as ddekkaṛ ,ima ur as-nɛelleq ara i tenqelt , neɣ yebɛed useklu n udekkar ɣef tferka ideg tent-neẓẓa. Meḥsub ur d -yili ara usetmer n tbexsist ( la pollinisation n'a pas eu lieu , et la figue chute avant maturité ).

4- Deg wayen ttwaliɣ deg unnar d wayen d-nnan wid ijeṛben, aɣelluy n waqquj (ma yella nɛelleq-as i tenqelt ddekkaṛ ) yettemgarad gar ṣṣnef d wayeḍ (varie suivant les varietés) , qqaren " taɛemriwt d ujenǧar , d ubuqal " drus maḍi i "g"ɣellin n uqirquc ujjix (aqquj ) deg-sent ,ma d taɣrest (taɣliṭ ) d taɣanimt ladɣa , aṭas i "g"ɣellin n waqquj deg-sent .


5_ Arrêtez de célébrer les massacres !

Zik-nni win yekkren ar wayeḍ ad as-yini : kečč d bu tejmilin ! Meḥsub ur yeswi ara,yettɛassa kan d acu ara yessiweḍ d isalen i wiyaḍ. Dɣa ass-a mmektaɣ-d yiwen umedyaz aqbayli (Ahmed azeggagh -1942 -2003) yuran s ṭṛumit yiwen usefru mechuren ,asmi yebda tira , anda d-yeqqar tiquranin i wid i ɣ-yesseṛwan " Qqassamen" :

Arrêtez de célébrer les massacres

Arrêtez de célébrer les noms

Arrêtez de célébrer les fantômes

Arrêtez de célébrer les dates .

Akka,d tiwuɣa kan i d-nettmekti . Di tmurt-a ala win yemmuten i d-yufraren ! D awezɣi ad d- nemmekti ,yiwen deg tudert-is ,uqbel ad t-teḥweṣ tmettant ,d acennay ,d amaru neɣ d amaɣnas n tugdut . Acku werǧin nga azal i win yeddren , alarma iɣab fell-aɣ i lebda .

Ass-a tuttriwin ara nefk i waṭas n yimdanen ,d tigi : D acu n yidlisen i teɣram neɣ d-tuɣem deg wayen yura Dda Lmulud At Mɛemmeṛ d Rachid Ɛellic ,d Muḥ Ya , d Besɛud Muḥend Aɛrab , d Lḥusin At Ḥmed, d Ṭaheṛ Ǧaɛuṭ , d Lmulud At Ceɛban, d Ṭawes Ɛemṛuc d Gma-s Lmuhub. Tiririt tban , mačči aṭas i d-yecqan di tɣuri n yidlisen , mačči aṭas n wid yessnen wigi i d-bedreɣ , mebla ma newweḍ ar wayen uran d idlisen d wayen qedcen deg tudert-nsen. Ula d icennayen-nni yesṭerḍiqen taqbaylit , wid d-yessufuɣen tizlit-nneɣ deg ukman-nni ideg tella zik , ahat qlilit win i sen-igan azal di tudert-nsen . Maca milmi kan mmuten yal wa anda ara yettru fell-asen.

Dayen , yesselmed-aɣ "ukabar awḥid " amek ara nerr tijmilin i wid yemmuten d wamek ara nergem wid yeddren . Zik yiwen ukabar kan , tura yurew-ed imeyyaten , mi nɣan argaz iwulmen , azekka-nni deg-s wajhen !

 

Mohamed Sellam

 

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Retour en haut

Numéro 109 Septembre 2020       

Tidlisin nnien :

 

Dictionnaire_de_proverbes_Reman_At_Menur_3eme_Edition.pdf

 

Ageldun-amecṭuḥ_St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

 

Retour en haut

Numéro 109 Septembre 2020          

 

L’ étude :

 

· 

L'Année du Maghreb

VII (2011)

Dossier : Sahara en mouvement

L'imagerie touaregue entre littérature savante et littérature populaire

par Paul Pandolfi

 

Avertissement

Le contenu de ce site releve de la législation fran<aise sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de l éditeur.

Les reuvres figurant sur ce site peuvent etre consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sous réserve qu elles soient strictement réservées a un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l éditeur, le nom de la revue, l auteur et la référence du document.

Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France.

 

Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cléo, Centre pour l édition électronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).

 

Référence électronique

Paul Pandolfi, « L imagerie touaregue entre littérature savante et littérature populaire », L'Année du Maghreb [En ligne], VII 1 2011, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 19 mars 2014. URL : http:// anneemaghreb.revues.org/1155 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.1155

 

Éditeur : CNRS Éditions http://anneemaghreb.revues.org http://www.revues.org

 

Document accessible en ligne sur : http://anneemaghreb.revues.org/1155

Document généré automatiquement le 19 mars 2014. La pagination ne correspond pas a la pagination de l édition papier.

© Tous droits réservés

Paul Pandolfi

 

L'imagerie touaregue entre littérature savante et littérature populaire

 

Pagination de lľédition papier : p  101-113

 

1             Plusieurs raisons m'ont amené a proposer, depuis quelques années, des travaux portant sur le stéréotype touareg Je me contenterai ici d'en énoncer quelques-unes sans chercher a déterminer leur importance respective

2             Apres un assez long séjour dans le Sahara central et un travail ethnologique relevant d'une

approche que je qualifierai de classique d'un groupe touareg (Touaregs Kel-Ahaggar)1, il me paraissait nécessaire de m'interroger sur le choix de mon objet d'étude Apres neuf ans en Algérie, pourquoi les Touaregs - et eux seuls - m'ont-ils incité a entreprendre un tel travail ethnologique ? Comme bien d'autres auparavant, n'avais-je pas moi aussi succombé a ce que j'ai parfois nommé le mythe touareg ?

3             Cette recherche m'a également conduit a lire (et relire) l'abondante littérature consacrée

aux Touaregs Dire que cette derniere est souvent redondante est un euphémisme Encore aujourd'hui une série de clichés continuent a oblitérer l'appréhension des sociétés    touaregues Avec quelques nuances et ajustements, ces clichés se retrouvent dans la littérature « savante », dans la littérature dite de voyage, la presse, le cinéma, la publicité. Ils ont aussi été largement utilisés quand - en France notamment - un véritable lobby de la « cause touaregue » a organisé et impulsé un soutien sans aucune distance critique aux rebellions touaregues L'étude que j'entrepris alors de la construction et des usages du stéréotype touareg faisait apparaítre que ce dernier relevait d'une histoire ancienne et non d'une simple mode, d'un exotisme de pacotille

4             Ce travail se fondait pour l'essentiel sur une analyse de la représentation stéréotypée des

Touaregs dans la littérature « savante » J'entends par littérature « savante » l'ensemble des textes qui ont expressément pour objectif de produire un effet de connaissance, un savoir de type scientifique sur les Touaregs Dans cet article, je me référerai a deux auteurs qui ont joué un rôle fondamental dans le champ ainsi défini : Henri Duveyrier et Émile-Félix Gautier

5             Mais, par la suite, je me tournerai vers le roman colonial afin d'analyser la relation que ce

dernier a pu entretenir avec cette littérature « savante » Soit une série de questions : Quelle est la représentation des Touaregs dans ce type de littérature ? Quel transfert s'est-il opéré entre littérature « savante » et fiction ? Quels sont les éléments qui se retrouvent ? Quels sont ceux qui sont abandonnés ou retravaillés ?

 

Les Touaregs dans la littérature savante ou « l'exception touaregue »2

6             Les stéréotypes qui s'appliquent aux populations « autres » et notamment a celles qui furent nos « autres coloniaux » sont généralement des stéréotypes négatifs, dévalorisants voire stigmatisants Nombreuses sont d'ailleurs les études qui, ces dernieres décennies, ont analysé ce phénomene Or, dans ce cadre, on peut véritablement parler d'une « exception touaregue »3 En effet, si une image stéréotypée particulierement prégnante s'attache aux « hommes bleus », elle s'avere, elle, globalement valorisante et valorisée Cette affirmation doit cependant etre précisée et nuancée Il est notamment nécessaire de prendre en compte tant le contexte historique ou se développent ces représentations que le statut de ceux qui en sont a   l'origine Ainsi, dans la période qui a suivi le massacre de la mission Flatters (1881), toute une série d'écrits vont développer une image extremement négative des Touaregs Mais ce ne fut la, somme toute, qu'un bref épisode Tres rapidement, le discours positif reprit largement le dessus et ce, avant meme que les Touaregs ne soient défaits militairement comme en témoignent les nombreux écrits suscités par la présence a Alger de Touaregs faits prisonniers lors d'une expédition qu'ils avaient entreprise en 1887 au nord du Sahara4 De meme, peut-on trouver dans l'abondante littérature consacrée aux Touaregs des travaux qui mettent en avant une représentation négative, stigmatisante : pillards, hommes sans foi ni loi, brigands du désert. C'est notamment le cas d'un certain nombre d'écrits dus a des militaires ou des voyageurs qui ont abordé le Sahara par le Sud5 Mais, au final, hors ces cas particuliers qui n'eurent que peu de suite, c'est tres largement une représentation valorisée qui est dominante Et ce, depuis l'origine, depuis que s'est développé - a compter de la deuxieme moitié du XIXe siecle - un discours sur les Touaregs C'est dire aussi, et c'est la un point capital, qu'avant meme d'etre soumis a la puissance coloniale francaise les Touaregs bénéficiaient de cette catégorisation positive6

7             Quelle  représentation  des  Touaregs  nous  est  proposée  par  la  littérature  «  savante  »  ?

On pourrait dresser la liste des principales caractéristiques censées définir les Touaregs, inventorier les traits distinctifs qui leur sont attribués J'ai plutôt choisi de repérer les fondements, les lignes de force qui structurent cette représentation « stéréotypée » Dans cette optique, deux points me paraissent déterminants :

8             Lľappréhension des Touaregs ne sľeffectue jamais dans une simple relation a deux termes,

dans une relation de face a face entre l'observateur (= Européen) et cet Autre constitué par les Touaregs Il y a toujours présent, de maniere implicite ou explicite, un troisieme terme, un second « autre » qui permet dľinstaurer une relation non pas duelle mais triangulaire Entre l'observateur et cet Autre par excellence que peuvent etre les Touaregs vient en quelque sorte s'immiscer un second « autre » constitué par les populations arabes dans la plupart des cas ou, plus rarement, par les populations noires du Sahel D'Europe au creur du Sahara, le chemin n'est jamais direct, jamais sans intermédiaire ; on n'arrive au pays des « hommes bleus » qu'apres avoir traversé au préalable soit le Maghreb soit l'Afrique sahélienne Dans cette relation triangulaire ou les Touaregs sont systématiquement valorisés, les populations dites arabes sont elles systématiquement dévalorisées, stigmatisées

9             Cette opposition pensée comme substantielle entre Touaregs et Arabes est particulierement

présente dans le Journal de route de Duveyrier7 Que ce soit a propos du sens de l'orientation, de la politesse ou de la qualité des bijoux, ce scheme apparaít comme une évidence dans le propos de l'auteur :

-              7 aofit 1860 Duveyrier accompagné d'un noble touareg, Cheikh 'Othmän, est en route vers Ghadames : « Je commence a remarquer qu'Othman a le sens géographique tres développé et qu'il possede, ce que je n'ai remarqué chez aucun Arabe, la connaissance du rapport des différents accidents du sol et leur enchaínement  » (1905, p  154)

-              11 aofit 1860 Duveyrier et Cheikh 'Othmän arrivent a Ghadames Les Touaregs leur réservent un bon accueil et Duveyrier note : « [.] plusieurs d'entre eux demanderent s'ils pouvaient venir me saluer Ils vinrent en effet, et je leur fis des compliments Tout ceci est bien poli et n'aurait jamais lieu en pays arabe » (idem, p 159)

-              2 septembre 1860 « Quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas chez les Touaregs, on ne vient pas comme chez les Arabes faire des visites de condoléances et des singeries » (idem, p 187)

10           Enfin, il nous faut citer ici un des nombreux passages consacrés aux femmes touaregues

Manifestement, Duveyrier n'a pas été insensible au charme (et aux taquineries) des belles targuia Ainsi, a la date du 18 aofit, il note :

 

« [.] je recois la visite bienvenue de trois dames, l'une d'elles est jeune, assez grande et d'une blancheur rare ; elle est de plus tres bien peignée Sa coiffure est, sur le devant, identique a nos bandeaux plats d'Europe, mais ces derniers se terminent derriere les oreilles par deux nattes courtes et épaisses Les ornements de ces Targuiat sont sobres ; la belle porte trois légers bracelets a chaque bras ; le tout est de bon gofit et serait bien vu en Europe Ainsi ce ne sont plus les ornements grossiers des Arabes  » (idem, p  167)

 

11           Ce type de présentation ou sans cesse le portrait des Touaregs se construit en opposition avec des traits présentés comme propres aux populations arabes est une constante dans la plupart des textes consacrés au Sahara et ce de Duveyrier jusqu'a Gautier  Ainsi, dans un texte intitulé

« Du Touat au Niger » paru en 1906, ce dernier recourt a cette antinomie afin de dresser un élogieux portrait des Touaregs

 

« Pour qui  vient d'Algérie les  divergences sautent aux  yeux des la  premiere rencontre Le Targui est coquet, il s'attife, il a meme une facon dans ses draperies de marier agréablement les tons vifs, qui accuse un sens de coloriste ; l'Arabe est vetu de crasse et de grisailles, héritage des premiers califes et trahit dans son insouciance des formes extérieures toute l'iconoclastie des civilisations sémites  » (1906, p  11)

 

12           De meme, dans son livre consacré a la conquete du Sahara, apres avoir établi toute une série de comparaisons entre Arabes et Touaregs, comparaisons toujours a l'avantage des seconds, Gautier n'hésite pas a « naturaliser » cette différence ; selon lui, en effet,

 

« on pourrait pousser bien plus loin cette antithese ; on la retrouverait jusque chez les animaux ; le chien arabe est une brute sauvage, hargneuse et craintive, un demi- chacal, les crocs toujours au vent Le chien targui est cälin comme le nôtre » (1935, p 12)

 

13           La derniere proposition de ce texte nous amene a l'autre trait fondamental du stéréotype touareg Le meme mouvement qui oppose ces derniers des populations qui leur sont voisines (= population arabo-musulmane du Nord) les rapproche de nous, fait d'eux sinon dľautres nous-memes, du moins des autres proches. et ce malgré leur charge d'exotisme. Gautier a nouveau :

 

« [.] il semble bien, toute sentimentalité a part, qu'il y ait entre eux et nous bien des affinités et des points de contact, bien plus qu'avec les Arabes [.] En somme, une certaine analogie de mreurs est incontestable et elle est sentie de part et dľautre » (idem, p 11)

 

14           Nombreux sont les traits alors sélectionnés pour justifier un tel jugement Nous en retiendrons ici deux qui, de par leur récurrence dans la littérature, nous paraissent jouer un rôle déterminant dans l'établissement de cette analogie : le statut privilégié des femmes et la tiédeur religieuse des Touaregs Deux themes qui sont d'ailleurs étroitement liés et ne peuvent se comprendre que dans le cadre de la relation triangulaire précédemment évoquée Tel est le cas du statut et le rôle privilégié dévolus aux femmes dans la société touaregue

 

« S'il est un point par lequel la société targuie differe de la société arabe, c'est par le contraste de la position élevée qu'y occupe la femme comparée a l'état d'infériorité de la femme arabe » (1864, p 339)

 

15           Mais dans cet élogieux portrait des femmes touaregues pointe également un autre theme : celui de la superficialité de l'islam touareg et de la présumée permanence chez ces derniers d'un vieux fonds chrétien Duveyrier encore :

 

« Quand, en deca de la région des dunes de l'Erg, on voit la femme arabe telle que l'islamisme l'a faite, et, au dela de cette simple barriere de sables, la femme touareg telle qu'elle a voulu rester, on reconnaít dans cette derniere la femme du christianisme » (1863, p 124)

 

16           Avec au final une affirmation qui illustre parfaitement le double mouvement précédemment évoqué : ce portrait valorisé des femmes touaregues s'accompagne d'une dévalorisation des femmes arabes mais aussi d'un rapprochement entre société touaregue et société européenne

 

« Plus heureuse que la femme arabe, la femme targuie n'est obligée ni a moudre le blé, ni a aller chercher sur son dos l'eau et le bois, ni a faire la cuisine ; les esclaves pourvoient a tous ces besoins, de sorte que, comme les dames civilisées, elles peuvent consacrer du temps a la lecture, a l'écriture, a la musique et a la   broderie Ce n'est pas sans quelque émotion, qu'apres avoir traversé quatre cent lieues de pays dans lesquels la femme est réduite a l'état de bete de somme, on constate, en plein désert, une civilisation qui a tant d'analogie avec celle de l'Europe chrétienne au Moyen Áge  » (1864, p  430)

 

17           Enfin, point capital, l'opposition arabes/touaregs ne se fonde pas uniquement sur des traits culturels (statut  de  la  femme,  islam  superficiel,  organisation  féodale.)  Tres  rapidement en effet, cette différenciation sera essentialisée, naturalisée   A ce niveau, la référence a

« l'anthropologie physique » va jouer un rôle fondamental Ainsi, d'entrée de jeu, Émile-Félix Gautier postule que les Touaregs appartiennent a la « race blanche » et c'est bien par ce biais qu'ils s'opposent tant aux « arabes » qu'aux populations « noires » et qu'ils se rapprochent des Européens Dans La conquete du Sahara, cet auteur dresse un long et élogieux portrait des Touaregs Il le conclut par cette phrase sans appel : « Cette belle race est blanche, en somme » Quelques pages plus loin, l'auteur précise encore sa pensée Au cas ou on éprouverait quelque doute quant a son affirmation, il convoque tout a la fois l'hygiene corporelle, l'action du soleil et la teinture des voiles touaregs :

 

« Sur une peau touareg il est donc malaisé de déchiffrer la part respective de la crasse, de l'indigo et du pigment Mais je ne les crois pas beaucoup plus brunes que celles des populations méditerranéennes Une foule de traits frappants sont nettement de chez nous : les cheveux ondulés, la barbe abondante, la coupe du visage, la calvitie et la canitie précoces et meme la tendance a l'obésité [.] On rencontre souvent dans les päturages touaregs des visages familiers, qu'on imaginerait sans effort sur les épaules d'un Francais méridional au-dessus d'un faux-col et d'une cravate  » (1935, p  181)

 

18           A la décharge de Gautier, on relevera que ces affirmations pour le moins péremptoires trouvent leur caution savante dans les theses développées par les anthropologues physiques de son époque Au-dela de leurs différences, tous s'accordent sur un point : l'appartenance des Touaregs a la race blanche Il y a la un postulat de base qui, meme quand il est contredit par les résultats de leurs études, n'est jamais remis en cause Ainsi en 1909, le Dr Atgier, qui fonde son travail sur l'étude anthropologique d'un groupe de Touaregs venus a Paris pour une exposition, doit avouer son embarras Un seul individu semble, selon lui, relever de sa catégorie des « Touaregs (berbere), type basque » Il est donc contraint de créer d'autres catégories (« Touareg-nigritien » et « Négro-Touareg ») afin dľexpliciter la réalité   observée Mais, au final, la hiérarchisation de la société touaregue lui permet de sauver l'essentiel :

 

« Il résulte de cette étude que les Touaregs présentés en ce moment a Paris, sont tous plus ou moins métissés par l'élément negre [.] Il est facile de comprendre en effet que des Touaregs de race noble n'auraient pas consenti a une telle exhibition et a de telles comédies journalieres [.] Il est donc tout naturel que les Touaregs présentés a Paris soient de cette troisieme caste, dans laquelle le negre se confond avec le nigritisé ou le serf-touareg » (1909, p 241-242)

 

L'image des Touaregs dans le roman colonial

19           Pour tenter de répondre a la question initiale de l'éventuel rapport existant entre littérature savante et roman colonial, j'ai dans un premier temps pris en compte un corpus d'une dizaine de romans coloniaux publiés entre la toute fin du XIXe siecle et le milieu du XXe siecle8 Tres vite, il m'est cependant apparu que, dans le cadre inévitablement limité de cette contribution, il était plus pertinent de se fonder sur un nombre plus restreint d'ouvrages Aussi, tout en me référant de maniere plus ou moins ponctuelle aux romans de ce corpus, j'ai privilégié deux livres Il s'agit en l'occurrence de L'invasion de la mer de Jules Verne et du livre de G Demage intitulé A travers le Sahara. Ces deux ouvrages ont en commun de s'adresser a un large public et particulierement aux jeunes mais surtout d'avoir été publiés au tout début du siecle (1903 pour le livre de Demage et 1905 pour celui de J Verne) soit, et c'est la un élément d'importance, avant meme que les Touaregs n'aient été soumis a la puissance coloniale francaise

 

Ju/es Verne. L'invasion de la mer9

20           Deux événements majeurs se déroulent conjointement au début de L'invasion de la mer M de Schaller escorté par un petit groupe de militaires francais sľapprete a partir en reconnaissance dans le Sud tunisien afin de constater de visu ce quľil reste des travaux entrepris lors du premier

 

projet de « mer saharienne »10 Au meme moment, Hadjar, chef touareg emprisonné dans un bord} de Gabes va etre conduit par voie maritime jusquľa Tunis pour y etre jugé Mais, aidé par des membres de sa tribu, Hadjar va parvenir a sľéchapper de sa prison avant que ce transfert nľait lieu  Le récit de cette évasion occupe les trois premiers chapitres du   roman Cľest également dans cette partie initiale du récit que Jules Verne accumule le maximum de notations sur les Touaregs Il lui faut présenter a ses lecteurs ces nomades voilés qui viennent tout juste de se « soumettre » a la France et qui, dans son récit, seront le fer de lance de la résistance autochtone au projet de mer saharienne Pour ce faire, Jules Verne peut utiliser les renseignements ethnographiques quľil a glanés dans les récits de voyages des premiers explorateurs du Sahara et notamment chez Duveyrier Ainsi, le  lecteur pourra apprendre quels vetements et parures portent les Touaregs et savoir quel est leur régime alimentaire Il découvrira comment les hommes se voilent le visage alors que les femmes vont elles « la face libre et ne la voilent jamais si ce nľest devant les étrangers, par respect », etc

21           Aussi intéressantes que puissent etre ces notations, elles ne sont que la reprise dľinformations

ethnographiques que lľon pouvait trouver dans la littérature de lľépoque En les intégrant dans son roman, Jules Verne se contente de les diffuser aupres dľun public plus large Mais dans ce récit se développe également tout un discours qui sľinsere dans une vision stéréotypée qui dominera longtemps toute évocation des « hommes bleus » A cet égard, la présentation des deux personnages principaux - côté touareg - est particulierement significative Il sľagit, en lľoccurrence, de Hadjar, leader de la révolte contre le projet de mer intérieure et de sa mere Djemma Dans la nuit de Gabes, cette derniere organise en effet la fuite de son aíné

 

« Djemma était une Africaine de race touareg ayant dépassé sa soixantieme année, grande, forte, la taille droite, lľattitude énergique De ses yeux bleus, comme ceux des femmes de meme origine, sľéchappait un regard dont lľardeur égalait la   fierté Blanche de peau, elle apparaissait jaune sous la teinture dľocre qui recouvrait son front et ses joues  »11  (1978, p  18)

 

22           Portrait étonnamment élogieux sous la plume dľun auteur qui ne se distingue pas toujours par un regard valorisant envers les peuples non-occidentaux Ici, tous les éléments de la description tant sur le plan physique que psychologique sont nettement positifs La raison premiere d'un tel jugement, reprise en de nombreux passages du roman, nous est également donnée dans la meme page : les nomades berberes du Sahara appartiennent a la race blanche Et si malgré tout un risque dľerreur peut encore subsister sur ce point capital, la faute en revient a cette teinture ocre dont les femmes touaregues ont pris lľhabitude de se recouvrir un visage illuminé par des yeux bleus « comme ceux des femmes de la meme origine » Ce theme « racial » se retrouve également dans le portrait dľHadjar. seule différence ce nľest plus lľutilisation dľune teinture mais lľeffet du soleil saharien qui pourrait éventuellement tromper lľobservateur peu averti !

 

« Le chef touareg nľavait pas encore quarante ans Cľétait un homme de haute taille, la peau blanche bronzée par le soleil de feu des zones africaines, maigre, fort, rompu a tous les exercices corporels, destiné a rester longtemps valide, étant donnée la sobriété qui caractérise les indigenes de sa race [.] Toute lľénergie de Djemma se retrouvait en ses fils, toujours restés pres dľelle depuis vingt ans de veuvage Sous son influence, Hadjar avait acquis les qualités dľun apôtre, dont il avait la belle figure a barbe noire, les yeux ardents, lľattitude résolue » (idem, p 43)

 

23           Et Verne prend bien soin dľattribuer ces qualités non aux seuls chefs que sont Hadjar et sa mere mais bien a tous les Touaregs décrits comme « [d]es hommes dľun beau type, physionomie grave, attitude fiere, marche lente, empreinte de dignité ; [.] Les femmes, dľun type superbe, yeux bleus, sourcils épais, cils longs . » (idem, p 171) Cette thématique se retrouve dans la plupart des ouvrages consacrés aux Touaregs et ce, quľils relevent, pour prendre des exemples extremes, dľun discours a prétention scientifique ou de la littérature enfantine Fin 1895, un récit intitulé Chryséis au désert est publié, sous forme de feuilleton pour la jeunesse, dans Le Petit Fran;ais illustré12 Lľhéro'ine, une jeune fille de quinze ans, est enlevée par un groupe de Touaregs Le portrait de ces derniers débute ainsi :

 

« Les Touaregs, au singulier Targui, sont des peuplades étranges qui habitent le Sahara : ils ont la peau blanche, parfois meme des yeux bleus, ce qui est chez eux un signe de pureté de race, et par conséquent de noblesse » Quant a leurs femmes

« aux cheveux et aux yeux clairs » elles sont « blanches comme des chrétiennes »

 

24           Mais, outre les qualités censées etre inhérentes a sa « race », Hadjar bénéficie de toutes celles qui lui ont été transmises par sa mere Fait significatif, dans le récit de Verne, Djemma est présentée avant son fils Il nľy a pas la une simple contrainte narrative mais bien une volonté de Verne d'insister dľentrée sur ce qui lui apparaít comme une caractéristique fondamentale de la société touaregue : le rôle primordial quľy jouent les femmes Ce theme est présent des le premier chapitre de son livre alors quľHadjar ne sľest pas encore évadé

 

« On nľignorait pas lľinfluence quľelle avait eue sur Hadjar, cette influence de la mere, si puissante chez la race touareg [.] Oui ! On devait la craindre, toutes les tribus se dresseraient a sa voix et la suivraient sur le chemin de la guerre sainte En vain des recherches avaient-elles été entreprises pour sľemparer de sa personne [.] Protégée par le dévouement public, Djemma avait échappé a toutes les tentatives faites pour capturer la mere apres le fils » (1978, p 24)

 

25           Cette insistance participe du stéréotype qui depuis Duveyrier au moins fait de la société touaregue le type meme dľune société matriarcale Verne se contente en quelque sorte de romancer ce trait de maniere extreme et, a la lecture dľun tel passage, Hadjar ne paraít etre que le bras armé de sa mere qui est, elle, présentée comme le chef véritablement reconnu par tous En de nombreux autres passages de son roman, Verne y reviendra et son texte devient parfois une véritable illustration pédagogique des travaux de Duveyrier Ainsi, dans le second chapitre, il justifie lľinfluence dľHadjar sur les populations touaregues par son audace et son intelligence Mais il y ajoute aussitôt une explication dľun autre ordre :

 

« Ces qualités, il les tenait de sa mere comme tous ces Touaregs qui suivent le sang maternel Parmi eux, en effet, la femme est lľégale de lľhomme, si meme elle ne lľemporte Cľest a ce point quľun fils de pere esclave et de femme noble est noble dľorigine et le contraire nľexiste pas  » (idem, p  43)

 

26           De meme, dans la partie finale de son texte, Jules Verne présente lľoasis de Zenfig, résidence dľHadjar et des siens et lieu ou « la race touareg sľétait conservée dans sa pureté originelle   » Pureté dľautant mieux préservée quľendogamie et repli sur soi sont censés etre une  autre caractéristique de cette population touaregue : « . Dans cette région du Melrir, les Touareg formaient comme une population a part Elle ne se melait point aux autres tribus du Djerid » Cľest lľoccasion dľincorporer a son récit de nouvelles notations «  ethnographiques » sur les Touaregs et leur chef Mais elles sont alors aussitôt suivies, pendant obligatoire, dľun commentaire concernant le rôle de Djemma parfait symbole du rôle tenu par les femmes et les meres dans cette société

 

« A côté de Hadjar, sa mere Djemma était en grande vénération parmi les tribus touareg  Chez les femmes de Zenfig, ce sentiment allait meme jusquľa    lľadoration Toutes partageaient cette haine que Djemma ressentait pour les étrangers  Elle les fanatisait comme son fils fanatisait les hommes, et lľon nľa pas oublié quelle influence Djemma avait sur Hadjar, influence que possedent toutes les femmes Touareg  Elles sont, dľailleurs, plus instruites que leurs maris et leurs freres Elles savent écrire alors que le Targui sait lire a peine, et, dans les écoles, ce sont elles qui enseignent la langue et la grammaire13   » (idem, p  172)

 

27           Enfin, une autre illustration exemplaire du rôle important joué par les femmes dans cette société se retrouve dans le récit de Verne : « On ne les rencontre pas a plusieurs au foyer touareg qui, en opposition avec les préceptes du Coran, nľadmet pas la polygamie, sľil admet le divorce » (1978, p 171)  Ce type de notation a fonction de « preuve » pour une these largement présente dans la plupart des écrits alors consacrés au Sahara : les nomades touaregs ne seraient que peu islamisés, ne seraient que de tiedes musulmans

 

G. Demage. A travers le Sahara

 

28           Intitulé A travers le Sahara. Aventures merveilleuses de Marius Mercurin, le livre de   G Demage a été publié en 1903 Il semble avoir connu par la suite plusieurs rééditions notamment sous forme de livre de prix destiné aux jeunes éleves méritants S'il n'a pas les qualités littéraires du roman de Jules Verne, cette large diffusion lui a certainement permis d'atteindre un nombreux public Dans sa préface, l'auteur, qui selon ses dires « a longtemps et récemment habité l'Algérie et l'a parcourue en divers sens », se propose de faire reuvre utile et avoue que le public visé est « la jeunesse des deux sexes et toute personne qui ne veut pas rester étrangere a la connaissance des progres contemporains dans cette partie du monde ou la France étend chaque jour son domaine et son influence civilisatrice » De fait, Demage propose a ses lecteurs un récit mettant en scene les aventures et pérégrinations sur le sol africain d'un jeune homme dénommé Marius Mercurin Sur le coup d'une déception amoureuse, ce jeune commercant francais, las de sa vie de petit-bourgeois, grand lecteur des récits de voyage en Afrique (et notamment de tout ce qui concerne les projets de transsaharien), décide de partir en Algérie La, suite a une série d'incidents rocambolesques, il effectue - bon gré mal gré - un long périple sur le sol africain qui le conduira jusqu'au lac Tchad Dans ce voyage au long cours, trois personnes vont l'accompagner : un jeune commercant juif dénommé Mardochée, un jeune arabe, Ali ben Mustapha, et enfin Ahmadou, un jeune noir Tous trois sont redevables a Marius qu'ils accompagneront jusqu'au bout de son périple Dans son récit, Demage ne fait guere preuve de réalisme Les aventures de Marius relevent de l'extraordinaire et, a aucun moment, l'auteur ne se préoccupe d'une quelconque vraisemblance dans sa présentation des lieux et des peuples Mais tout change au chapitre 8 sobrement intitulé « Les Touareg » Marius vient d'arriver chez ces derniers Le récit de ses aventures s'interrompt alors Et durant plusieurs pages Demage résume tout le savoir que la littérature « savante » avait alors accumulé sur ce peuple Il s'agit d'un véritable décalque des travaux, parfois cités en note, de Bissuel, Masqueray et surtout Duveyrier Et, au final, cela nous donne un portrait particulierement flatteur Ainsi dans un passage qui est un véritable décalque (non signalé) de Duveyrier il est affirmé que

 

« leurs principaux caracteres moraux sont une bravoure sans bornes, une extreme sobriété, la fidélité a leurs engagements, l'hospitalité, la patience et la résignation, un immense respect pour la vieillesse, la religion et ses ministres, la charité envers les malheureux et la haine de l'oppression » (1903, p 106) De meme, « [u]ne grande dignité préside aux relations des hommes entre eux ; ils se réunissent souvent aussi en la société des femmes et passent leurs soirées a les entendre chanter, réciter des poésies ou faire de la musique, en fumant et en prenant du thé ou plus rarement du café  Ces réunions sont toujours extremement convenables ; il y regne meme une étiquette assez sévere et les formes les plus strictes de la politesse y sont rigoureusement observées » (idem, p  110)

 

29           Mais ce qui est surtout révélateur, c'est que de tous les groupes humains que rencontre Marius, seuls les Touaregs bénéficient de ce traitement de faveur A aucun moment, le récit ne s'interrompra ainsi pour dresser le portrait des juifs, des arabes ou encore des peuples noirs

30           Cette exception est d'autant plus significative que trois jeunes hommes appartenant l'un au

monde juif, l'un au monde arabe et le dernier au monde « noir » se retrouvent aupres de Marius Chacun d'entre eux lui doit la vie et chacun d'entre eux se comporte envers celui qu'il considere comme leur maítre et sauveur avec respect, déférence et servitude (« servitude volontaire » pour paraphraser La Boétie) Seuls les Touaregs n'ont pas un adolescent-serviteur pour les représenter aupres de Marius  Eux, en effet, peuvent etre décrits sinon comme des

« égaux » du moins comme dignes d'etre des « autres semblables », des « autres proches   » Et du meme coup, entretenir avec Marius (et au-dela l'Occident) non pas des rapports de soumission pure et simple mais une véritable coopération

31           Ce n'est pas la forcer le trait ni sombrer dans la surinterprétation puisque, dans sa partie finale,

le récit lui-meme énonce cette idée Apres bien des aventures, Marius atteint le lac Tchad La, il est enlevé par une « tribu de negres pillards, de vrais pirates qui ne connaissent d'autres moyens que le vol et le pillage pour se procurer certains produits. » Il est emmené comme

esclave sur une íle ou résident ces individus. pour le moins peu sympathiques Ahmadou qui l'accompagnait ne sait que faire Il décide de revenir a Ghadames ou se trouvent Mardochée et Ali Leur conciliabule tourne autour d'une seule question : comment délivrer Marius ? Tres vite la seule solution réalisable est trouvée : faire appel aux Touaregs chez qui Marius a séjourné et qui sont devenus ses amis Les Touaregs contactés n'hésitent pas un seul instant et, apres de nombreuses et fantastiques péripéties, ils délivrent Marius Ce dernier revient séjourner chez ses amis touaregs : on organise des fetes et des chasses, on partage de plantureux repas, on échange des cadeaux. et c'est finalement avec beaucoup de regret que Marius quittera ses sauveteurs pour rejoindre l'Europe accompagné de Ali ben Mustapha et Ahmadou, ses deux jeunes amis-serviteurs Mardochée lui s'installe a Tripoli ou il devient le représentant commercial de Marius

 

Conclusion

 

32           Quels enseignements peut-on maintenant tirer de tout cela ? Quelles réponses donner aux questions que nous posions au début de ce travail quant aux éventuels rapports existant entre littérature savante et roman colonial ?

33           Premier constat : Malgré son ambivalence (surtout chez Jules Verne), l'image donnée des

Touaregs dans ces deux romans est tres largement positive et valorisée, et ce surtout si on la compare a la représentation des autres groupes africains dans le roman colonial  Ainsi, il nous paraít qu'il y a sur ce plan un transfert évident entre littérature savante et roman colonial En témoignent d'ailleurs les références explicites chez nos deux auteurs aux travaux de cette littérature savante et notamment a l'reuvre de Duveyrier Mais, et c'est la un point fondamental, on ne retrouve pas dans ces romans la relation triangulaire qui structure la quasi- totalité des écrits savants consacrés aux Touaregs14 Par contre ce qui passe d'un champ a l'autre, c'est bien la thématique de l'altérité proche Dans ces deux romans, par bien des traits qui les caractérisent, les Touaregs sont « exotisés », peuvent apparaítre comme des autres absolus mais, dans le meme mouvement, ils nous sont aussi proches Ils partagent avec nous (a la différence des autres colonisés) des caractéristiques fondamentales Celles-ci relevent du culturel Tel est le cas du statut et du rôle des femmes dans la société touaregue mis en scene par Jules Verne ou encore des qualités morales qu'a la suite de Duveyrier, Demage attribue aux nomades voilés du Sahara Mais ces rapprochements entre les deux mondes se voient aussi justifiés, renforcés par une affirmation de l'anthropologie physique de l'époque largement reprise par Jules Verne : l'appartenance des Touaregs a la race blanche Autant de traits qui seront largement repris dans des romans plus tardifs Tel est le cas du statut élevé de la femme dans la société touaregue (voir notamment D'Aveline, 1930 et Chabbert, 1945) D'autres s'y ajouteront mais avec toujours le meme objectif : celui d'instaurer un rapprochement entre les Touaregs et Nous Ainsi, si la faible islamisation des Touaregs deviendra une notation récurrente, s'y ajoutera l'idée que sous ce « vernis islamique »15, on peut assez facilement retrouver un vieux fonds chrétien (voir notamment D'Aveline, 1930 ; Bonneau, 1929 et Chabbert, 1944) Et s'il était encore besoin d'illustrer ce theme du rapprochement, on relevera ce fait : sur la dizaine de romans qui ont servi de référence a cette étude, trois d'entre eux mettent en scene des Européens qui, pour diverses raisons, se sont véritablement « targuisés », sont devenus des « chefs » touaregs aimés et admirés (D'Aveline, 1930 ; Bonneau, 1929 ; Ossendowski,1931) De meme, verra-t-on dans Le fils blanc du Targui (Danset, 1937), un jeune Européen « élu » par un chef touareg comme son fils, comme celui qui seul peut remplacer l'enfant qu'il a perdu

34           C'est bien cette prégnance du stéréotype touareg qui peut expliquer que des 1905 le Jules

Verne de L'invasion de la mer en use abondamment L'action de ce roman est explicitement située dans le Sud tunisien Le projet colonial de création d'une « mer saharienne » s'y heurte a l'opposition résolue de la population locale Ainsi Verne, bien loin de lľimage stéréotypée dont il est souvent affublé, ne se contente pas de romancer la lutte de lľhomme transformant gräce a sa science une nature hostile En introduisant lľopposition des populations a une entreprise coloniale il place son récit dans une problématique bien plus moderne : celle de la dénonciation

-              a peine voilée - dľune entreprise conduite au mépris des aspirations de ceux a qui elle est  censée apporter un progres bénéfique Mais cette opposition de la population autochtone au projet de mer saharienne se manifeste par une rébellion touaregue Or, et nul doute que Verne le savait parfaitement, les Touaregs ne résidaient pas dans la région ou est supposée se passer lľaction du roman Aussi, Jules Verne est-il contraint a inventer tout un pan dľhistoire pour accréditer cette présence touaregue dans le Sud tunisien Apres avoir correctement délimité le pays touareg (« entre le Touät, cette vaste oasis saharienne située a cinq cents kilometres au sud-est du Maroc, Tombouctou au midi, le Niger a lľouest et le Fezzan a lľest »), il précise « quľa lľépoque ou se passe cette histoire, ils [les Touaregs] avaient dfi se déplacer vers les régions plus orientales du Sahara [.] et venir se cantonner dans les oasis autour des chotts » (1978, p 29) Il y a la un glissement particulierement significatif dfi, selon nous, a la vision qui, des cette époque, domine toute approche du Sahara et de ses habitants Quand il sľagit de présenter des populations nomades et qui plus est, comme cela est le cas chez Verne, sous un jour somme toute sympathique, un seul nom sľimpose : celui des Touaregs

35           A ce point central vient se surajouter un trait propre a lľappréhension de lľextreme Sud tunisien

Sur cette région en effet, comme lľont montré Albergoni et Pouillon (1976), sľétait construite une représentation ou dominent deux couples pensés comme antinomiques : berberes/arabes et sédentaires/nomades Proposition récurrente de la vulgate qui se construit en cette seconde partie du XIXe siecle : lľextreme Sud tunisien dans sa partie montagneuse serait une région essentiellement berbere Dľou du meme coup chez la plupart des observateurs de cette époque une concentration de lľintéret et des recherches « sur une zone particuliere de pays, celle de la montagne, plus riche en témoignages dľune berbérité réelle ou supposée. » (idem., p 351) De maniere fort schématique se mettent alors en place les équations suivantes : berbere = agriculteur sédentaire = montagnard / arabe = pasteur nomade = habitant des    plaines Or, pour les besoins meme de son récit, Verne a besoin de nomades berberes Les agents de la rébellion contre le projet de mer saharienne doivent cumuler et la mobilité  propre aux nomades et lľesprit dľindépendance attribué aux Berberes Les trop fameuses oppositions nomades/sédentaires et berberes/arabes sont en effet opérantes dans le texte de Verne comme le démontrent plusieurs notations significatives  Si lľauteur précise en plusieurs endroits que le projet de mer saharienne portera préjudice tant aux sédentaires quľaux nomades, il nľen reste pas moins que ce sont ces derniers qui se retrouvent en premiere ligne du combat (Verne 1978, p 96) Quant a lľopposition arabes/berberes, elle apparaít elle aussi en plusieurs passages (idem, p 81) et lľétat dľhostilité entre Touaregs et populations arabes y est présenté comme un état de fait (idem, p  137)  Des lors le recours aux Touaregs sľimpose et ce dľautant plus quľil permet a Jules Verne de broder sur le stéréotype propre a cette population

36           Peu importe des lors que lľextreme Sud tunisien, région dans laquelle est située lľaction du

roman, ne soit pas une zone dľhabitat touareg Lľimage des « hommes bleus » est déja trop solidement ancrée dans lľimaginaire francais pour que des nomades sahariens puissent etre autres que des Touaregs Un siecle apres Jules Verne, les touristes qui se pressent au Sahara sont encore nombreux a croire que ceux qui viennent complaisamment poser devant leur objectif sont « forcément » des Touaregs et les voyagistes se gardent bien de les désabuser (Cauvin Verner, 2007)   Ainsi vont les idées recues.

 

Bibliographie

 

ALBERGONI Gianni et POUILLON Francois, 1976, « Le fait berbere et sa lecture coloniale : l'extreme sud tunisien », Le mal de voir. Cahiers Jussieu, 2, p 349-396

ATGIER Dr , 1909, « Les Touareg a Paris », Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, 5e série, tome X, 3, p 222-243

AYMARD Cap , 1911, Les Touaregs, Paris, Hachette

BENOIT Pierre, 1919, L'Atlantide, Paris, Albin Michel

BERTHOLON Lucien, 1897-1898, « Les premiers colons de souche européenne dans l'Afrique du Nord »,

Revue tunisienne, IV et V

BÉTRIX Cdt Jean-Joseph, 1911, La pénétration Touareg, Paris, Lavauzelle

BISSUEL Henri, 1888, Les Touareg de l'Ouest, Alger, A Jourdan

BOETSCH Gilles et FERRIÉ Jean-Noel, 1992, « Du Berbere aux yeux clairs a la race eurafricaine : la Méditerranée des anthropologues physiques », in BASFAO Kacem et HENRY Jean-Robert (dir ), Le Maghreb, l'Europe et la France, Paris, CNRS Éditions, p  191-207

BONNEAU Albert, 1929, Le secret de l'aménokal, Paris, Tallandier

BORNECQUE  Jacques-Henry, 1986, Pierre Benoit le magicien, Paris, Albin Michel

CASAJUS Dominique, 2007, Henri Duveyrier. Un saint-simonien au désert, Paris, Ibis-Press

CAUVIN VERNER Corinne, 2007, Au désert. Une anthropologie du tourisme dans le Sud marocain, Paris, L'Harmattan

CHABBERT Claude, 1944, Le mystere du Hoggar, Paris, Laclau

DANSET Marc, 1937, Le fils blanc du Targui, Paris, F  Rouff         éditeur D'AVELINE Guy, 1930, Les Touareg rois du désert, Paris, Bonne Presse DEMAGE G , 1903, A travers le Sahara, Paris, Hachette

DUBOIS Félix, 1896, Tombouctou, la mystérieuse, Paris, Flammarion -, 1911, Notre beau Niger, Paris, Flammarion

DUVEYRIER Henri, 1863, « Note sur les Touareg et leur pays », Bulletin de la Société de Géographie, V, p 102-125 -, 1864, Les Touareg du Nord, Paris, Challamel aíné -, 1905, Journal de route (publié et annoté par C Maunoir et H Schirmer), Paris, Challamel

FOUCHER Nicole, 1995, « Le Touareg ou l'exception targui », in BLANCHARD Pascal, BLANCHOIN Stéphane, BANCEL Nicolas, BOETSCH Gilles et GERBEAU Hubert (dir ), L'Autre et Nous. Scenes et types, Paris, Achac-Syros, p 175-177

GAUTIER Émile Félix, 1906, « Du Touat au Niger », La Géographie, XIII, p  5-18 -, 1935, La conquete du Sahara, Paris, Armand Colin

GAUTIER Georges, 1922, Antinea ou la nouvelle Atlantide, Paris, Roman Nouveau

GÉRALD-MONTMÉRIL, 1897, Chryséis au désert , Paris, Armand Colin

MAR\:OT Jean-Louis, 2004, Une mer au Sahara, Paris, La Différence

MASQUERAY Émile, 1914, Souvenirs et Visions d'Afrique, Alger, Adolphe Jourdan, [1ere édition 1893]

MAUPASSANT Guy de, 1997, Lettres d'Afrique, Paris, La Boíte a Documents

NUSSY Frédéric de, 1947, Taoussit, Paris, Marcel Daubin

OSSENDOWSKI Ferdinand, 1931, Le faucon du désert, Paris, Albin Michel

PANDOLFI Paul, 1998, Les Touaregs de l'Ahaggar, Paris, Karthala-, 2001, « Les Touaregs et nous : une relation triangulaire ? », Ethnologies comparées, 2, [http:// recherche univ-montp3 fr/cerce/revue htm]-, 2002, « Imaginaire colonial et littérature Jules Verne chez les Touaregs », Ethnologies comparées, 5, [http://recherche univ-montp3 fr/cerce/revue htm]-, 2004 « La construction du mythe touaregs Quelques remarques et hypotheses », Ethnologies comparées, 7, [http://recherche univ-montp3 fr/cerce/revue htm]

-, (a paraítre), « Les Touaregs de Pierre Benoit » in DURAND J -F (dir ), Les nouveaux mondes. Un mythe fondateur des littératures de l'ere coloniale, Paris, Kailash

PICOT Jean-Pierre, 2003, Le testament de Gabes, Tunis-Bordeaux, Sud éditions et Presses Universitaires de Bordeaux

SAUTY Louis, 1945, Le Ténéré, Paris, Julliard

VERNE Jules, 1978, L'invasion de la mer, Paris, UGE 10/18 (1re édition 1905)

 

Notes

 

1             Voir Pandolfi (1998)

2             Ce paragraphe résume, pour l'essentiel, des études déja publiées : voir notamment Pandolfi (2001 et 2004)

3             En 1995, l'Association connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine (ACHAC) publiait un livre abondamment illustré et intitulé L'Autre et Nous Quarante articles dus a des spécialistes relevant de diverses disciplines y analysent les stéréotypes qui se sont appliqués aux populations qui furent les

« autres coloniaux » de la France Malgré de notables différences contextuelles, un point commun unit ces contributions : les stéréotypes envisagés sont tres largement dévalorisants voire stigmatisants Un court article consacré a la représentation des Touaregs dans le cinéma colonial échappe cependant a cette thématique comme son titre lui-meme l'indique : « Les Touaregs ou l'exception targuie » Non sans une certaine gene, l'auteur doit reconnaítre que dans le cinéma colonial les Touaregs bénéficient d'un

« traitement privilégié » et qu'ils y sont considérés comme des « sujets ethnographiques suffisamment intéressants pour que leur présence soit signalée comme argument publicitaire » (Foucher 1995, p  175)

4             Voir notamment les écrits de Bissuel (1888), Masqueray (1914) et Maupassant (1997)

5             Concernant les militaires on se reportera notamment aux écrits du capitaine Aymard (1911) et du commandant Betrix (1911) Le journaliste-écrivain Félix Dubois est lui un parfait représentant de la seconde catégorie : voir Dubois (1896 et 1911) Cette représentation des Touaregs se retrouve aussi dans certaines fictions Tel est le cas, entre autres exemples, du livre de Louis Noir (pseudonyme du lieutenant- colonel Salmon) intitulé Les prisonnieres des Touaregs.

6             Selon les régions et groupes envisagés, la soumission des Touaregs s'est échelonnée entre le tout début du XXe siecle et 1920 Ainsi, apres leur défaite militaire de Tit (1902), les Touaregs Kel-Ahaggar ont accepté leur soumission en 1905 Mais on peut estimer que c'est seulement apres l'échec du grand mouvement d'insurrection de 1916-1920 que la plupart des groupes touaregs ont véritablement été contraints de se soumettre a la puissance coloniale

7             Sur la vie et l'reuvre de Duveyrier, voir Casajus (2007)

8             Outre les romans de Verne et Demage, il s'agit principalement des ouvrages suivants : Gérald- Montméril (1897) ; Benoit (1919) ; Bonneau (1929) ; Danset (1937) ; D'Aveline (1930) ; Chabbert (1944) ; Grandjean (1922) ; Nussy, (1947) ; Ossendowski (1931) et Sauty (1945) Concernant L'Atlantide, voir notre étude a paraítre Intitulée « Les Touaregs de Pierre Benoit », elle tente d'analyser la nature des transferts qui s'operent entre littérature « savante » (notamment Duveyrier) et littérature

« fictionnelle »

9             Nous prolongeons ici un travail déja publié par ailleurs Voir Pandolfi (2002)

10           Concernant ce projet de « mer saharienne », on se reportera au récent travail de Jean-Louis Marcot (2004) Sur le rôle qu'a pu jouer ce projet dans l'reuvre romanesque de Jules Verne, voir notamment Picot (2003)

11           Par deux fois, Jules Verne évoque les yeux bleus de Djemma Cette insistance nľest pas le fruit du hasard Au XIXe siecle tout un courant dľanthropologie physique présente les Berberes comme des originaires du nord de lľEurope Cette hypothese se retrouve notamment chez Bertholon dont une étude consacrée aux Berberes porte ce titre significatif : Les premiers colons de souche européenne dans l'Afrique du Nord (1897-1898) Dans cette optique les cheveux blonds et les yeux bleus furent souvent cités comme des marqueurs pertinents dľexogénie Cependant ce scheme explicatif est bien antérieur a la colonisation francaise puisque des 1738 Shaw évoquait déja cette origine nordique des Berberes Sur tous ces points voir Boetsch et Ferrié (1992)

12           Récit dont on sait qu'il marqua profondément le jeune Pierre Benoit, futur auteur de L'Atlantide. Voir Bornecque(1986)

13           Cette notation sur la grande culture des femmes touaregues est un des traits souvent repris dans la littérature « savante » de lľépoque  Voir par exemple Duveyrier (1863, p  115 ; 1864, p  388)

14           Du moins ce n'est pas un trait structurant du stéréotype comme il l'est dans la littérature « savante    » Il n'en reste pas moins que l'opposition berberes (touaregs)/arabes est présente chez Jules Verne et que F de Nussy y recourt sans nuance dans la préface a prétention « ethnographique » de son roman On peut ainsi lire : « Le caractere du Targui, faisant contraste avec celui de l'Arabe nomade, dissimulé et fourbe, se distingue par sa franchise et sa droiture  Tres honnete et tres affable, il est aussi tres sociable  » (1947, p  10)

15           Gautier avait évoqué un « vernis dľislamisme superficiel et écaillé » (1935, p 182) DľAveline parlera lui dľun « vernis islamique » (1930, p  78)

 

Pour citer cet article

 

Référence électronique

 

Paul Pandolfi, « L'imagerie touaregue entre littérature savante et littérature populaire », L'Année du Maghreb [En ligne], VII 1 2011, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 19 mars 2014 URL : http://anneemaghreb revues org/1155 ; DOI : 10 4000/anneemaghreb 1155

 

Référence papier

 

Paul Pandolfi, « L'imagerie touaregue entre littérature savante et littérature populaire »,

L'Année du Maghreb, VII 1 2011, 101-113

 

A propos de l’auteur

 

Paul Pandolfi

Professeur a l'université de Montpellier III

Droits d auteur

© Tous droits réservés

 

Résumés

Une série de clichés continue encore aujourd'hui a oblitérer l'appréhension des sociétés touaregues Avec quelques nuances et ajustements, ces clichés se retrouvent dans la littérature de voyage, la presse, le cinéma, la publicité, et parfois dans les publications universitaires Le présent article se fonde pour l'essentiel sur une analyse de la représentation stéréotypée des Touaregs dans la littérature « savante » de l'époque coloniale, et se réfere notamment a deux auteurs qui ont joué un rôle fondamental dans son élaboration : Henri Duveyrier et Émile- Félix Gautier L'article examine ensuite quelques romans coloniaux qui se sont directement inspirés de cette littérature savante Dans ces clichés, le Touareg apparaít comme un autre, mais un autre proche dont on se fait une image plutôt positive, et sa relative proximité fait d'autant mieux ressortir l'irrémédiable altérité de ses voisins, auxquels on applique par contre des clichés négatifs

 

Tuareg Imagery: between scholarly literature and popular literature

 

To this day, a number of clichés continue to hinder our understanding of the Tuareg   society With different degrees and some adjustments, such clichés usually emerge in travel literature, media, movies, advertising, and sometimes in academic publications This article is primarily based on the analysis of the stereotypical representation of Tuaregs in the "scholarly" literature of the colonial era, with particular references to two authors who have been instrumental in its development: Henri Duveyrier and Emile-Felix Gautier The article then examines a number of colonial novels that were directly inspired by scholarly literature In these clichés, the Tuareg appears as an "other", but an "other" close enough to project a rather positive image, and his relative proximity makes all the more obvious the irremediable otherness of his neighbors, who in turn are given negative stereotypes

 

                                   (       )                          

                                

 

Entrées d index

 

Mots-clés : Stéréotype, altérité, colonialisme, exotisme, Jules Verne Keywords : Stereotype, otherness, colonialism, exoticism, Jules Verne Géographie : Sahara

#### ### ,####### ,##### ,##### #### : ######### ####### ####

Haut du formulaire

 

 

Retour en haut

Numéro 109 Septembre 2020       

 

L’article :

 

Retour sur « Iḍ d wass », roman d’Σmer Mezdad

 

Par Mohand Ouchaalal

Le roman a été écrit en 1975 et 1979. Il n’a été édité qu’en 1990, après la chape de plomb qu’a vécue l’Algérie pendant toutes ces années où la liberté d’expression et de publication ne finissait pas de naître. Il traite  de cette période qui préparait le jaillissement des événements du printemps amazigh de 1980.

Une journée et une nuit de la vie de Muḥend-Ameẓyan, l’un des personnages principaux, est décrite dans ce roman. Etudiant qui forcé d’interrompre ses études, se retrouve ouvrier dans l’usine  nouvellement installée dans la vallée, à quelques encablures de son petit  village perché dans la montagne. De part sa liberté de paroles, il se retrouve vite en conflit avec l’autorité représentée par son chef direct,  « Gueule d’Argile »,  qui lui cherche la petite bête. Conscient de sa fragilité, la crainte de retrouver seul, en chômage, loin de ses compagnons, Muḥend-Ameẓyan exécute son travail avec  une minutie frisant l’obsession; mais les représailles le guettent  par le seul fait qu’il ait exprimé ce qu’il pense de la situation ubuesque dans laquelle baigne le pays tout entier.

Melha, la mère de Muḥend-Ameẓyan, veuve de guerre, occupe une place centrale dans le roman. Entre elle, qui se retrouve seule au soir de sa vie et son fils règne un attachement,  une tendresse et une angoisse  qui suinte tout le long de leurs dialogues et leurs monologues intérieurs.

Salem, son époux, le père de ses enfants, est mort pendant la guerre pratiquement sacrifié lors d’une mission impossible, dans un combat inégal  contre une soldatesque surarmée.

Un autre personnage important du roman est Lxewni, un des responsables de l’usine, qui se retrouve à un poste de travail subalterne par représailles de qu’il pensait sur la gabegie régnante. Il vit la tentative d’humiliation à son égard dans une conduite et un comportement hauts en couleurs dans sa nouvelle occupation de serveur à la cantine. Cette cantine, outre le lieu où les ouvriers prennent leur repas, devient un lieu d’échanges entre eux mais la présence des mouchards n’est jamais bien loin.

Un autre personnage est Tahar, un ami d’enfance de Muḥend-Ameẓyan, issus du même village. N’ayant pas beaucoup fréquenté l’école, Tahar reste le berger traditionnel  qu’il devrait être, mais le chamboulement  de la société l’a jeté vers ce travail d’usine auquel, normalement, il n’était pas destiné. D’aucuns le croient niais, à la limite de la débilité, mais il tient des propos surprenants pleins de sagacité et de clairvoyance.

Les compagnons de guerre de Salem, le père de Muhend-Ameẓyan, tiennent également une place importante dans le roman. Ils ont vu mourir Salem, leur chef et ont eux-mêmes été blessés. Rescapés des maquis, à la libération, après avoir connu la misère et bien des humiliations, ils se retrouvent dans cette usine, attelés à des travaux d’entretien et de surveillance où les responsables  tentent de faire d’eux des valets, des complices de l’ambiance délétère qui y règne. En vain ! Ils gardent les traditionnels repères d’éducation paysanne et les convictions de leur jeunesse qui ont fait d’eux des libérateurs.

Toujours accrochés dans leur histoire mais néanmoins vivant leur présente condition, Il y a encore d’autres personnages combien attachants : Taḥemmuts, la femme kabyle qui n’a jamais quitté son village, l’Aveugle, Qasi At Kaku, toujours posté à l’entrée du village comme en attente d’événements qui n’auront plus jamais lieu, Larbi, le jeune ex-officier des maquis qui reçoit ses compagnons humiliés avec  beaucoup de tendresse et les mots qu’il faut, Tawes, la superbe et généreuse collègue qui ne laisse pas indifférent Muḥend-Ameẓyan. 

Nous découvrirons ces personnages dans tous les détails  à la lecture de ce  roman et de ceux qui ont suivi.

Comme des fils d’Ariane, nous retrouverons tous ces personnages dans les autres romans toujours  complexes mais passionnants de Amar Mezdad.

Ente les mises en abyme, les va-et-vient entre le passé, le présent et l’avenir, véritables voyages dans le temps, les points de vue exprimés çà et là par les différents personnages du roman augurent de la terrible situation dans laquelle se retrouvera le pays. En ce sens, ce roman est vraiment prémonitoire.

Mohand Ouchaalal,

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 109 Septembre 2020       

Les Poèmes inédits : 

 

Asefru s unyir

                                                   Sɣur Amar Mecheri

Yewwi-d yiwen ufyir ɣef yiri n tala,

Iḥawel-as ddkir akken ad imwata

Mi imuqel ar deffir, yiwen ur t-iwala

Ziɣen yekker zzhir, taddart akk texla

Yeswingim imir, icedha lexla

Neţţa yeţweddiṛ akud i s-yefka

Wayeḍ yeţwexxiṛ, yeţţarju nnuba

Yak yebɣa ad yidir deg tmurt n ugafa

Semmal yeţţiwsir, yewɛer uzekka

Yezga yeţḥebbir, ddunit d aẓekka.

Wi(n ye)ẓra yeţɛezzir, yuṛja-t ar tura

Yezga yeţţifrir, d assa d uzekka. 

Yendekwal-d imir, si lferḥ yennerna 

Timunent s lḥir, tegguni tama. 

Ddunit teţzerzir, werɛad ţ-nwala

Kra yella-n d uffir, win yeẓran yeẓra. 

Bdan-ţ-id deg Yibrir, tɛelleq kan akka

Dulaqṛaṛ uzmir, ad s-yerr tiregwa

W'ur nessin agrir, meqqaṛ yesteɛfa

Win yeṭṭef wejjiṛ, ar da yeţfafa

Win yesɛan anyir, ar zdat yelḥa

Ma yella d bu-cenfir, yewwet iɛedda. 

 

                                                   Amar Mecheri, 2020

 

Γef "winna" iyi-beddlen isem...

                                                   sɣur Amar Mecheri

 

A wagi iyi-beddlen isem

Asmi tṣelṭem deg "lamari"

Zikenni tellam teffrem

Nqudeṛ-iken i tegniţ-nni

Jeddi-nni yellan d izem

Wer k-yewwit ar leqwaɛi

Smaren-as lɛesker s lkem

Tirṣaṣin fellqen-t d izli

Kunwi la tesţnezzihem

Tuɣem tikwatin-nni

Ziɣma keččini d ineslem

Rran-k d lxuǧa maḍi

Win ken-issnen yuɣal yendem

Teznuzuyem s yiɣimi

Tuǧǧal n wid yeţwaddmen

Teţţakṛem-tent ɛinani

Kra n widak yeţwaxedɛen

Nufa tţekkim deg ddɛawi

Ula d wid yeţwaɣeḍren

Am gma-t-neɣ Benaï Weɛli.

Asmi tefra teţţuḥadrem

Yeţţi uqelmun-nni.

                                                                               Amar Mecheri, 2020

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  29/09/2020      mardi 29 septembre 2020

 


 


 [1] menacer