ayamun

CyberRevue de littérature berbère

20 ème année

Numéro 103 Septembre 2019

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  Timkudin  di FaceBook, sɣur n Mouloud Sellam

2°) La conférence :  Tasekla tamaziɣt azekka ? Asarag di ‘’Agora du livre / Agraw n udlis’’ Chemini (Bgayet), 16 - 20 di ɣect 2019, sɣur Aumer U Lamara

 

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF :  Aglam deg wungal n Amer Mezdad Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

                                                                

4° ) L’étude : Étude sur les préfixes «bbe, bbu/bεu», par  Djaafar Messaoudi

 

5°) L’évocation :  Tameddurt n Σebdelmalek Sayad, amussnaw n yinig, sɣur ZA et AAY

6°) Le poème  :  Ẓmiγ-d tikti tageswaḥt, sɣur Ziri At-Mεemmer

7° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 103 Septembre 2019

 

Le  texte en prose : Timkudin[1] di FaceBook

sɣur n Mouloud Sellam

 

 

 

1._ Kra n watmaten zgan qqaren:

 

Mouloud Sellam 

28-03-2018                           

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2048531932060422&id=100007109059078

 

 

Kra n watmaten zgan qqaren: "i wacu tesseqdaceḍ awalen d isekkilen i d-yekkan seg taɛrabt,  meḥsub yessefk fellaɣ ad d-nesnulfu tutlayt ideg ulac ula d yiwen wawal n taɛrabt,  ad nekkes deg ugemmay isekkilen " Ɛ,  ḥ,  b ". 

 

Γef wakken fehmeɣ ad d-nebdu lebni si ssqef ad d-nteddu ar d akwessar,  d awezɣi ! D tideţ,  igerrez ma nesseqdec awalen i nesɛa yagi deg yimukan n wawalen ijenṭaḍ,  amedya: " izzi" deg umkan "idewwer ",  " ladɣa" deg umkan "labeɛda" neɣ "surtout ",  d ayen ḥemmleɣ ad xedmeɣ nek s timmad-iw.

 

Ma yella Kullec d tirni, ulamek,  ay atma !  Ulanda ara nerr,  taɛrabt d leqrun aya i d-aɣ-tḥuza,  mačči armi d assa ,  xeṛsum yiwen ad yissin ilugan n tira,  i wakken ara naru tagi iwumi qqaren taqbaylit (d isem n taɛrabt ),  tin akken  yura d amezwaru  Dda Lmulud At Mɛemmeṛ,  ideg ssefran imeqqranen-nneɣ ubḥal " Si Muḥend U Mḥend,  Ccix Muḥend, Amar Mezdad,  Ferḥat,  Matoub, Lounis,  Moḥya,  Ben Moḥamed, d waṭas nniḍen,  yesseqdacen tugeţ n wawalen n taɛrabt,  i wakken ad ssiwḍen izen ar tmeẓẓuɣt n wagi i wumi ssemman waɛraben "Aqbayli" yeţutlayen 80% n wawalen s taɛrabt d 60% n wid n trumit di yal ass,  amma deg wexxam,  neɣ deg ubrid,  ladɣa deg ixeddim.

 

Aɣerbaz azzayri d aɛrab,  tarwa-nneɣ teqqar 99, 999 % n taɛrabt d tṛumit   d 0,001 % n tmaziɣt.

 

Aqbayli yeţmeslay i warraw-is s tṛumit d taɛrabt,  yeţṣeḍḥi  s tutlayt-is ula deg yimaṭṭafen n " Radio d Télévision " n teqbaylit ( tugeţ deg-sen d  imussnawen-agi nneɣ yesɣaren di tesdawit )". Tigi werǧin d-nutlay fella-sent,  nezwar di tqacuct, neǧǧa lsas, nezwar deg iwzan, ur llin yefrax,  nezwar di zzux, neǧǧa tamussni,  nezwar di tɣawsa neǧǧa tigzi... Daymi qqaren : "Lamer s wallen ikerrzen,  win iɛeddan ad yesserwet "!

 

2._ Anda-kem a Taqbaylit !

Mouloud Sellam 

23 juillet, 09:55 · 

 

Tamegra, lɣella, tiwizi, tabenta, amger, tadla, irebbi, ddersa, aneqqel, tirint, taffa, tiẓẓit, aɣerri, aserwet, izgaren, tazaglut, adɣen, ddɣel, tazzart, tafala, tasisrut, alim, takka, atemmu, " aḍu d amesdrar neɣ d abgayti ", " nessazdeg yufrar-ed lḥeb af ukerfa ", "ad nektil irden s Lgelba " atg... d awalen d-yeţuɣalen yal tamegra d userwet deg unnar, ass-a ulac aseqdec-nsen, qlil-it wid i ten-yessnen, acku ulac tayerza, ulac izgaren d ifellaḥen.

Ihi iwakken ur neggren ara, nekkni i d-yecfan ad ten-id-nini uqbel ad ifat lḥal, i yal tawleft ad as-d-nernu awennit i wsefhem ugar.

Kra yekka useggas, aqbayli yezga d aqeddac, ulac dacu ara t-iḥebsen, d ideflawen d ageffur neɣ d aɣamac, ima d azemmur neɣ d tayerza d uqabac, iɣimi ar umdan ulac, tilawin irgazen arrac.

Uqbel aserwet, teţili-d tmegra n temẓin d yirden milmi qquren. Ulac aqbayli ur nemgir neɣ ur nesserwet zik-nni, d tagi i d tafellaḥt-nsen. Uqbel tafrara (afellaḥ yeţbekkiṛ ilmend iwakken ad yemneɛ i yiṭij yesserɣayen aglim-is) amdan yuɣ-it lḥal deg yiger (ima deg wayla-s neɣ d awaziw ar wiyaḍ) ahat yewwi-d yagi tirni yelhan, amger yezga deg ufus i tmegra n temẓin, tabanta tɛelleq ur umgeṛḍ, tcudd ɣer wammas teɣli-d ɣef tgecrar iwakken ad tqeṛṛeɛ iɣlel d tiẓẓit ineţun deg userwal milmi yesres ufellaḥ tadla n temẓin ɣef tgecrar-is iwakken ad tt-icudd.

Aqlaɛ n ibawen yeţili-d uqbel nneɛma-nniḍen acku zik ay ttɣaren, ma d irden ttɛaṭṭilen cwiṭ ur ttɣaren ara zik alarma fukken yagi tamegra n temẓin, i ten-meggren. Milmi ssulin tamegra, ttneqqilent tilawin timẓin ar unnar, ttawin-t ɣef yiɛrar-nsent neɣ ɣef yiqwerray-nsent, ttbabbant tirint, tirint, arma gant taffa tameqqrant beṛṛa i unnar, maca milmi ibɛed unnar d irgazen i yeţneqqilen s icebbken ɣef zzwayel. Zeggwiren ifellaḥen deg userwet ibawen, acku ibawen ttarwaten mebla ma iɣerra unnar ilmend n lḥebb-nsen ufayen, u yerna iɣlel-nsen zur, yeskaray-d tiɣerɣert n unnar iɣerran. Milmi ifukken aserwet wid yakk yesɛan ibawen, ddukkulen ar uɣerri n unnar, ad t-berzen akken iwata arma iqeɛɛed ulac adɣaɣ neɣ imɣi.

Aɣerri yeţili-d s leɣwbaṛ n yizgaren, ad yeḥluli akken iwata s waman d-ttawint tilawin deg iyeddiden di tliwa, dɣa ad bdun aɣerri s uceḍbub ameqqran n umadaɣ (tidekt) ad jebbden cwiṭ cwiṭ arma yuɣ-ed yakk leɣwbar annar, ad d-yeffeɣ amzun d tiɣerɣert n uxxam.

Azekka-nni milmi yekkaw leɣbaṛ, ad d-gren adɣen s annar. S umger ad bdun, ad feţin tadliwin (timuqnin) n temẓin, ara ttḍeggiren ar daxel, alarma tfukk taffa yellan beṛṛa i unnar. Imiren ad d-gren tayuga n yizgaren iwumi ara rren tazaglut (azaglu amecṭuḥ i userwet mačči d win n tyerza).

Ma ulac izgaren ssexdamen zzwayel (iɣyal neɣ iserdeyyan) itteqqnen ar lmeṛnuna ( d asɣar azuran ijehden yentan di tlemmast n wennar). Ad bdun tuzzya deg unnar ɣef nneɛma i d-yersen, milmi yeɛya yiwen ad d-yuɣal wayeḍ ad t-yestaɛfu deg udewweṛ, win akken ittezzin, ad icudd rrjul n userwal-is iwakken ad iqerreɛ tugeţ n takka ɣef uksum-is, yerna yezga yeţsuɣu : " Lɛeb, lɛeb, annar yeččuṛ d lḥebb "!


Skud yeḥḍem wedɣen, izgaren ddewwiṛen, ifellaḥen (ttilin s tugeţ, ttemɛawanen), tuzzar d yimṣelḥen n umezzir deg yifassen-nsen, jemmɛen adɣen ar gar yiḍaren n yizgaren, akken alarma yeṛṛez yiɣlil i d-ibanen s ufella, dɣa ad ḥebsen tayuga kra n cwiṭ ɣef tuzzya, ad ɛeddin sin ifelllaḥen iẓewren ad qelben adɣen, ad d-ssalin ddɣel (ayen mazal d iɣlel) yezwaren ar lqaɛa, akken ad t-qelben acḥal n tikkal, u yal tikkelt ad uɣalen ar tuzzya ama yenɣed akken iwata.

Taɣawsa tamezwarut i d-yeţbegginen dakken tenɣed nnaɛma, milmi neţwali deg yizgaren zgan ttecḍen ifenzaɛen-nsen ɣef lḥebb d walim. Ihi imiren kan ad ḥebsen si tuzzya, ad jemɛen adɣen di tlemmast n unnar, alarma imug d aɛemmuṛ ameqqran, amzun d atemmu. Ma ulac abeḥri ad t-ṛjun ar d-yali. Yeţili s tugeţ timeddiyin. Dɣa ad beddun ad reffden tuzzar d asawen ilmend n tama ideg d-yeţṣuḍu waḍu, abeḥri yeqqwan ar win ara yili usizdeg.

Nekkni deg taddart n Mliḥa deg temnaṭ n Uqbu, nessizdig ar Ubgayti (i d-yeţsuḍun di tama n Bgayet) neɣ ar umesdrar (i d-yeţsuḍḍun si tama n udrar icellaḍen). Milmi yeqwa waḍu. D lfelk. D umatu kullec ad yizdig ; Maca llan kra inurar ur summren ara, waɛɛan kan amsedrar, ulac ɣur-sen abeḥri abgayti. Milmi d aɛeǧǧaǧ i d-iṣuḍen yeqḍeɛ usizdeg, ɣumm adɣen teṛjuḍ ar ttqaɛɛed tegnawt ! Tikkwal teqmec maḍi, meḥsub ulac aḍu, ihi yeţɣimi udɣen arma d azekka-nni iwakken ad yizdig. Asizdeg yeţili-d s "tazzart" (fourche en bois ou en fer) milmi yeqwa walim, ma yella d takka d ukerfa i d-yeqqimen,  neţkemil asizdeg  s "tafala " (pelle en bois) d " tsisruţ "(tasisruţ d taɣawsa nxedden deg yimɣi iwumi neqqar "isekkim ", ad t-neg am yimeṣleḥ ad nessifrir yes-s ayen ur nemɛin), ttekksen akwerfa (idɣaɣen d wakal) d ugecrir-nni n temẓin, akken alarma yufrar lḥebb af ukerfa, ad tban ddersa n temẓin neɣ n yirden iman-is.

Ssin d afella ad nektil nnaɛma s "lgelba " ar taylut neɣ ar tcekkaṛt, ad nessawaḍ s zzwayel ar wexxam iwakken ad neččaṛ ikufan. Ma d alim bennun-t imezwura-nneɣ d atemmu, ay ttseqqifen s udles, yeţɣimi d "leɛlef " i yizgaren d yiɣyal iteţen di ccetwa mm ideflawen. Wissen ahat ttuɣ kra ara d-rnum ay imeddukal, iwakken ad neḥrez taqbaylit-nneɣ, ma nebɣa ad neg isegzawalen ɣef tfellaḥt. Tanemmirt.

 

3._Γas milmi kan i sliɣ 

Mouloud Sellam

12 août 2019

 

  https://www.facebook.com/100014897550892/posts/648108395695740/?app=fbl

 

Γas milmi kan ay sliɣ :21i ucennay, isuɣ yenna : " Uḍan imellalen " (meḥsub " nuits blanches " s tṛumit ), d asuqqel awal s wawal si tṛumit ar teqbaylit, qrib ad nuɣal ad neţmeslay taṛumit s teqbaylit,  d tutlayt tajḍiḍt, ladɣa milmi d icennayen imeqqranen zuni yeţnaḍaḥen ɣef teqbaylit i t-id-yennan, degmi menwala yuɣal d kra,  assa adabu deg-neɣ gar-aneɣ i yella, negr-as irebbi. D awezɣi ad nesnerni taqbaylit ma ggwtent tmital-agi, d awezɣi a TAKFA ! 

 

"Uḍan imellalen" (mgaraden d 20 n wussan n lyali timellalin n tegrest ) ar uqbayli ilemden taqbaylit ar yiri n lkanun, acku uḍan imellalen llan deg-sen 3 wussan di tlemmast n waggur n tziri "14, 15, 16 ",  acimi ? acku kra yekka yiḍ, di tdemcact n tmeddit ar tin n ṣṣbeḥ,  d tiziri am ass, meḥsub tiziri treggel tallast (ṭṭlam)n yiḍ s lekmal, yeɛdel wass d yiḍ, arma tenniḍ-as, ur ineqḍaɛ ara wass. D wigi iwumi qqaren uḍan imellalen s tagi-nneɣ, taqbaylit mačči d taṛumit mačči d taɛrabt , ladɣa ma nebɣa s tideţ ad nidir di timanit (l'autonomie). 

 

Ayen yerzan anamek n tenfalit n tṛumit "nuit blanche ", nezga neqqar s teqbaylit "wwiɣ-d tafat s wudem " (ur iyi-d-teqmic kra yekka yiḍ = j'ai passé une nuit blanche). Assa deg wayen nsell di Ṛadyu neɣ di TV,  d wayen cennun wigi yesčenčunen kan, d tawaɣit ! Kkan-aɣ-d i teqbaylit s wadda! 

 

 Win yebɣan ad yelmed taqbaylit ad iɣer idlisen s tugeţ (tasekla d tjeṛṛumt)  d wayen gan d inadiyen imussnawen,  mebla ladɣa ma neţu imɣaren i neǧǧa di tesga.

 

Mouloud Sellam,

timkudin di FaceBookRetour en haut

Numéro 103 Septembre 2019

La conférence :

 

Tasekla tamaziɣt azekka ?

Asarag di ‘’Agora du livre / Agraw n udlis’’ Chemini (Bgayet), 16 - 20 di ɣect 2019.

sɣur Aumer U Lamara

Tazwart.

Awal-nnaɣ ad d-yili ass-a ɣef wanda teteddu tsekla (la litérature) tamaziɣt ilmend n iseggasen d-iteddun. D tamuɣli-nnaɣ kan ad neseddu (fr. vision prospective), akken ad d-naf iberdan i tezmer ad taɣ tsekla tamaziɣt. Ur illi d akacef s tid n tebxurin. Ad nekkes yiwen wugur di tazwara : Tasekla tamaziɣt yuran tlul-d seg wulac, teţimɣur, treffed iman-is, teţdadac, teţnadi abrid-is... ‘’ddaw ubrid, nnig ubrid...’’

 

Ass-a, llan yimura, llan wid yessiẓrigen (éditeurs), llan wid/tid iɣɣaren ungalen, tullisin, tamedyazt,… Wiyaḍ/win nniḍen, anwi ? « Wid yeqqaren (ungalen s tmaziɣt), qqaren, susumen. Wid ur neqqar, ɣɣaren medden ur qqaren (ara) ! » (Analogie : ‘’ceux qui comprennent ne comprennent pas que les autres ne comprennent pas’’) 1. Ayen illan ass-a di tsekla tamaziɣt send (qbel) ad d-nessuk tiṭ ɣef wayen illan ass-a d annar n tsekla, neɣ d isental (thèmes, sujets) n tsekla tamaziɣt di temnaṭ taqbayllit, ur nkeççem ass-a di tsekla s tacelḥit, tarifit….

 

Ma nekkes akkin ungal neɣ tullist n Belaid At Aâli, « Lwali bbwedrar » n iseggasen n 1945, nezmer ad naru isental i nufa di tira (amur ameqqran deg-sen kan)

• Amussu aɣelnaw / ṭṭrad n Lezzayer (1954 –- 1962) (tamawt : ulac yiwen wungal ɣef tedyant taberkant n 1963 –- 1965, tanekra n FFS).

• Inig / taɣribt akked tudert n yemdanen di lɣerba,

• Tilufa / tidyanin n tmeddurt di tmurt n wass-a (s wuguren n tmeddurt, akked trewla akkin : lawliyya d lemrasi, timeṭṭurfit, terrorisme, tazegra n harraga...)

 • Tayri akked wuguren di tmeţi ur nqebbel tayri ur neffir

• Amennuɣ ɣef tmagit (identité) tamaziɣt mgal adabu araârab-inneslem,

• Amezruy aqbur n Tmazɣa (ungal amsezruy/roman historique).

Tamawt ! tira tamaziɣt ur teqqim deg unnar/asayes n taddart / tiɣremt taneslit tamaziɣt. Annar n tira yessahrew, yedda d lweqt-is, ikcem timdinin n tmurt, timura n umaḍal (Urupa, Marikan, ...)

Amkan / adeg di tira n ‘’udabu amḥeqrani’’, d ameqqran !!! Aṭas n wungalen i d-yerran di tnemmast-nsen adabu n Lezzayer, zun d waɣzen, neɣ d Buberrak nnig tmurt… amdan deg ungal iban-d zun d taweṭṭuft tameẓyant si tama wadda, teteddu ad telffeɣ, telffeɣ... neɣ amdan yeffeɣ abrid, iffeɣ-it laâqel, issers iɣallen-is, idda deg ubrid n tqeraât (n waman waḍil) ! !

I sin iberdan, maççi d asalu yessuffuɣen amdan, acku iban wanda iteddu. Akken ufiɣ nek, d ungalen yeţruẓun ifadden :

1_ Amdan-nni, win terza tyita, d win d-iḥekkun deg ungal, deg-s : Issers afḍis (irfed ifassen-is) / découragement,  Iǧǧa amkan / démission,  Iffeɣ / abandon,  Iţwaâzel / yeâzel iman-is ɣef wid-is / marginalisation,  Iffeɣ lufeq / taddart / timeţi / mort sociale,  Tameţant / mort physique.

Tamawt ! Ar ass-a, deg wungalen yuran s tmaziɣt i ɣriɣ, ur ufiɣ udem n ‘’héros positif’’ (win ikkren, isqersen icuddan n ucekkal, iqublen adabu neɣ yir laâdda n tmeţi, i tent-iferrun), udem izemren ad yefk asirem i lǧil d-ikkren.

Amedya di tsekla taterkit (Yechar Kemal) : • Memèd le mince (1955) ; • Memèd le faucon, • Le retour de Memèd le mince, • Le dernier combat de Memèd le mince (1987).

Uguren imeqqranen izedɣen tasekla tamaziɣt. Sin wuguren zun reglen-d abrid i tsekla tamaziɣt ass-a :

• Amur ameqqran n yimura iqqim iţwarez, ‘’d win d-iḥekkun tamacahuţ’’. Ur iffiɣ si tfekka n umdan-nni ur nelli di tedyant : iqqim-d akkin am ‘’saḥeb nnaḍer’’, d inigi, neɣ iţnezzih, iḥekku-d.

• Amur nniḍen ikkat ad d-isnulfu tameslayt tamaynut, iţxemmim s tutlayin nniḍen, issekcam-d awalen imaynuten s uqentar (néologismes) akken ad iççar ilem-nni i d-immuger di tmaziɣt, acku yal tutlayt ur teddi akked tutlayin nniḍen (tafransist, taârabt, …). Ur illi d asuqel. Taggara-s d créole amaynut !

Tira tamaynut n tmaruyin. Ayen illan d amaynut di mraw iseggasen ineggura, d ungalen urant tlawin (Linda Koudache, Dihya Lwiz, …). D isental s tmuɣli n tmeṭṭut di tmeţi n wass-a. D ayen ilhan. Γas d tamuɣli n tmeṭṭut di tsekla, ulac amaynut deg wayen illan d udem n tira (style, …). Yiwet i d-iskecmen asalu n ‘’tebratin’’ ; d ayen iţwassnen di tsekla n umaḍal.

 

2. Iberdan n yimmal sdat tsekla tamaziɣt. Tasekla n umaḍal / Tasekla tamaziɣt. Yal tasekla teqqen ɣer tmeţi akked umezruy n tmurt-is. Ungalen imeqqranen n umaḍal ddan akked tmeţi-nsen, n umezruy-nsen : Jack London (Marikan/USA), Tolstoï(Rrus), Yechar Kemal (Terk), Victor Hugo (Fransa), Mouloud Mammeri, Kateb Yacine (Lezzayer), atg. Tasekla tedda d lweqt-is. Seg wasmi tella tsekla (ungalen, tamedyazt, izlan/ccna, atg …) akked wayen nniḍen (unnuɣ, sbiɣa/peinture, nnqec ɣef uẓru/ sculpture)…, di yal tallit deg umezruy ma d-tili tedyant tameqqrant di tmurt (tagrawla, ṭṭrad ameqqran, twaɣit tameqqrant, …) teţakk afud i tsekla akken ad tili d tinigit n tedyant-nni, n tallit-nni, tikkal teţbeddil udem, teţbeddil abrid, ţnulfun-d wudmawen nniḍen. Llan imedyaten ggwten deg umaḍal :

• Tasekla tagrawlit di Rrus

• Magu 1968 di Fransa akked tmura i yas-d-izzin,

• Ṭṭrad n Irland mgal Legliz neɣ ɣur-nnaɣ di Tmazɣa !

• Tanekra n 1871 mgal Arumi di tmurt n Leqbayel (tamedyazt yufraren)

• Ṭṭrad n Lezzayer di tmedyazt n tilawin (Ramdane Lasheb)

• Tanekra n 1980 / Tafsut Imaziɣen (tira n Rachid Alliche, Amer Mezdad, ungalen imezwura ‘’Asfel’’ akked ‘’iḍ d wass’’ ffɣen-d di 1981...)

 

Ulac tasekla yeqqimen, tetezzi tetenneḍ iseggasen d iseggasen. D imdanen i yeţarun, nitni ţarun di tallit ideg llan ddren, ţarun ɣef wayen ḥulfan. Tameddurt teteddu ɣer sdat, tasekla teteddu yid-s ɣer sdat, teţbeddil udem. Akka !

Isental (thèmes) akked wudmawen n tira (styles) :

 Isental (thèmes) Nenna-d afella anwi d isental yegwten di tira n wungalen n tmaziɣt ass-a. Azekka, deg iseggasen d-iteddun llan isental ad iţwakksen (tilufa yefran), daɣ llan wid ad d-ikecmen d imaynuten. Amedya : Harraga : ‘’targit n lḥif’’ (Dawed Mexxus, tizrigin tafat, 2019) yura ɣef temsalt unejli n harraga Lḥirak : Ass-a, tikli n tmurt deg ubrid n Lḥirak, ad d-tesnulfu amaynut. Akken i tebɣu teffeɣ, ɣer talwit d tifrat neɣ ɣer wayen ur nessaram, azekka ad d-tefk ungalen imaynuten. Ulac din ccek. Imeɣnasen iţwaṭṭfen ass-a ɣer ucekkal/lḥebs ɣef sebba n usenjaq amaziɣ, d tamara ad diffeɣ di tsekla n uzekka.

Udmawen n tira (style) Di tsekla tamaziɣt, tira / style mazal ur d-teffiɣ si tutlayt timawit, mazal ur tekkis ticlemt-nni n ‘’teḥkayt’’, neɣ tamacahuţ : ‘’yiwen iţawi-d taqsiṭ, wiyaḍ sellen-as’’. Amur ameqqran n wungalen qqimen deg ubrid-nni. Llan wid yeffɣen seg ubrid, akka d wakka, maca drus i yellan ass-a. Ayen ixussen ugar di tira tamirant (n tura), d anekcum ddaw uglim n wemdan, n win iqqaren ungal. S tefransist ɣaren-as ‘’la profondeur psychologique’’. Txuss aṭas ass-a ! (d tanagit n yiwen umussnaw n tsekla tamaziɣt). « Gar yiccer d uksum » : Illa wawal di tmaziɣt : ur « keççem gar yiccer d weksum » ; Inzi yella, maca iteddu deg wayen ur nelhi : win ikeççmen anda ur ilaq ad ikcem (amedya gar watmaten). Ass-a, ilaq-aɣ ad as-nbeddel anamek i yinzi deg unnar n tsekla : Anamek amaynut : « ad tewwteḍ akken ad tafeḍ iceqqic, gar yiccer d uksum, akken ad tkecmen, ad tawḍeḍ admeɣ / allaɣ n umdan, ad tefluḍ aglim neɣ iɣes, ad tawḍeḍ anda yeţḥulfu. Din, ad thucceḍ amdan-nni.

Ungal n tideţ d win ikecmen ɣer wadeg/umkan-nni yeffren, idergen deg umdan, win iwḍen ad ‘’issergigi tifkert n wul’’.

Unuɣ : 3 Rationnel Emotionnel Rationnel > ad d-yuɣal wawal seg ‘’uglim/admeɣ/allaɣ’’ Emotionnel > ad ikcem ddaw ‘’uglim’’. D asfillet, d asirem ameqqran akken tasekla n wungalen ad tessiweḍ ɣer tseddart-a. Akka, ad d-ifriren kan wid yelhan.

Abrid awezlan n tullisin. Gar tmacahuţ akked tsekla n wungal, illa umecwar gar-asen, iban-d ass-a, d aɣerbaz n tira, izmer ad issiwzel abrid ɣer wungal. D tira n tullisin (les nouvelles). D abrid n ulmad i yelhan (amdeya : ‘’Di ljerra-k ay awal’’, ‘’’ d tayri kan’’, tussilin n uɣerbaz n Tuǧa (éditions Sefraber). ! Tajmilt tameqqrant i uselmaḍ n tmaziɣt n uɣerbaz n Tuǧa (Bgayet) i yessawḍen inelmaden-is ad arun ugar n 10 tullisin (ddant-d di temsizzelt n Tasbeddit Tiregwa (Otawa, CA), deg warrazen n 2019).

Asuqqel ɣer tutlayin nniḍen : d abrid ilhan akken ad teţwassen tsekla tamaziɣt deg umaḍal.

Ar ass-a, yiwen wungal yur s tmaziɣt i d-iffɣen s tefransist : ‘’Tamurt n yilfan’’ (yura s tacelḥit).

 

Taggara

Abrid ɣezzif akken tasekla tamaziɣt (ungalen) ad tessiweḍ ad teqren ɣer tsekla n umaḍal, maca yif tideţ yesseqraḥen, lekdeb yessefraḥen.

Diɣ, nnan imezwura : « win ur nuzzil laâmer yeddim » (d awal n Muḥ At Lḥusin / Ccix Muḥend U Lḥusin).

Tamazɣa d tamurt, d aɣref, d amezruy, d idles yufraren, ilaq kan aɣref-is ass-a ad iddu d lweqt-is deg umaḍal yedduklen deg uẓeṭṭa, zun d iɣrem ameẓyan. Ass-a tawuri (taâkemt) deg-s sin wudmawen :

• Win n umaru, ad ikkes akukru, ad iffeɣ seg iberdan isehlen, ad ikcem tiẓgi n tira ur neţwassen, ad iddu akken i yas-inna wul-is. Maççi d asuqqel si tutlayin nniḍen, neɣ d tuddma, acku yal tutlayt d amaḍal. Ad iɣer ayen yuran s tmaziɣt akked tutlayin nniḍen (tideţ : ‘’win ur neɣri ungalen ur izmir ad yaru ungal’’ !) ;

Tutlayt tamaziɣt ass-a d tutlayt tilellit ; ur teqqin ɣer ddin, ur teqqin ɣer udabu ; ulac afrag d ibedden sdat n umyaru. taddart d aɣerbaz : amyaru ilaq-as ad ilmed ugar tutlayt tamaziɣt, ad isnerni, ur dikkir yiwen yessen. Wid d -ikkren di temdint ass-a, ur ṭṭifen azgen di tutlayt-nsen. Ilaq-asen ad inigen ɣer taddart-nsen ma tella, ad qqimen, ad siwlen akked at tmurt-nsen (imɣaren, tilawin timeqqranin). Din i tella tutlayt iddren…

Win n usiẓreg / l’éditeur, ad issali ccert-is akken ad yali ccan n tsekla tamaziɣt. Ad yefren ayen iwatan, ad iciwer akka d wakka, ad yeg ‘’agraw n tɣuri’’ (comité de lecture) am di tmura nniḍen, akken ad yessezri deg usezri/uɣerbal, ad d-iqqim kan wayen ilhan, ayen ad iddun deg ufus n imeɣriyen. D win ad irnun ccan i tsekla tamaziɣ.

• Awal aneggaru d asirem : d awehhi ɣer tizi yellan zdat akken ad nejbu akkin, si tizi ɣer tizi. D asalu ameqqran, win i neţargu, i nessaram iḍ d wass, d tasekla ad d-isdduklen azekka Tamazɣa, aɣref amaziɣ.

D ungal ara ṭṭfen gar ifassen-nsen akken ad t-ɣren imezdaɣ n Agadir di Merruk, n Lezzayer, n Trables di Libya, n Kidal di Mali, n Tunes… yak nnan « awal, ungal, ur ssinen tilisa ibedden gar tmura ! ». (Défi/tamcqirrit : ungal trans-Tamazɣa). !

 

Tanemmirt ilmend n tsusmi-nwen, n usmuzget-nwen !

 

Auteur

Aumer U Lamara, écrivain

 

 

Retour en haut

Numéro 103 Septembre 2019

Tidlisin nnien :

 

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

 

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 103 Septembre 2019

 

L’ étude :

Étude sur les préfixes «bbe, bbu/bεu»

Par : Djaafar Messaoudi

__________________

a)     Significations : aggravation, exagération, multiplication, accroissement, accélération

b)     Exemples attestés :

-          bberwi (s’entremêler totalement), bberṭeṭṭi (ê. très visqueux), bbekrures (ê. plein de nœuds), bbeεreq (ê. exagérément compliqué), bbeεzaq (tomber avec fracas), bbersax (tomber dans l’eau en faisant floc), bbeḥwaṣu (le fait de prendre / de s’approprier d’une chose rapidement), tabbergazt (femme surpassant ses paires en force, courage, etc.)

-          bbuzzeg (se montrer exagérément fâché)

-          bεuẓẓel (s’étendre sur le dos dans toutes les directions)

c)      Notes :

-          S’il est facile de séparer le préfixe de la racine quand celle-ci est d’origine amazighe, il reste – du moins pour un lecteur ordinaire – difficile d’identifier cette racine quand il s’agit d’un emprunt. Ainsi, le mot complexe « bbersax » est divisible en « bbe » et « rsax », mais que signifie ce dernier segment ? Vraisemblablement, ce mot vient de l’arable littéraire « rasaxa » qui veut dire ‘ancrer’ ; et ce mot revoie directement à l’idée d’emboîtement après une action de chute dans un liquide. Il a presque le même sens que « bbeεzaq », sauf que celui-ci se dit pour une chute sur une terre ferme.

-          Le préfixe « bεu » semble être une forme évoluée de « bbu ».

d)     Mots attestés dans d’autres dialectes amazighs :

-          bberwel (courir en haletant), bbejgugel (pendiller exagérément), bbertutey (ê.très pâteux), bbelewwu (ê. très relâché et dans toutes les directions), bbezdurru (ê. rabaissé en abondance), bbentuter (ê. lacéré éxagérément), bbuccex (ê. complétement fissuré) bbaxwwaṭ (personne très turbulente), bbexsusey (ê. fissuré un peu partout), bbuzzeε (s’exploser entièrement). [1]

-          bbukem (ê. insatiable de plaisirs amoureux, ê. en chaleur), bbelulu (ê. très liquide), bbeүenүen (nasiller éxagérément), bbereẓreẓ (casser entièrement). [2]

e)     Néologismes :

De « kref » (ê. handicapé), l’on peut créer des nouveaux mots comme :

-          bbekref (ê. entièrement handicapé ; avoir plusieurs handicapes)

-          sebbekref (rendre entièrement handicapé)

-          abbukrif (un handicapé à 100%)

De « zṭel » (ê. sous l’effet des narcotiques), l’on peut créer :

-          bbezṭel (ê. complètement sous l’effet de la drogue)

-          tibbezṭelt (toxicomanie avancée)

-          abbezṭal (grand toxicomane)

De « ktil » (mesurer), l’on peut avoir :

-          bbektil (dépasser la mesure)

-          tabbektilt (dose excessive / overdose)

De « cmet » (ê. laid), l’on peut dériver :

-          bbucmet (ê. très laid)

-          sebbucmet (rendre très laid)

-          abbucmit (personne excessivement laide)   

De « ṭṭes » (dormir), l’on peut avoir :

-          bbuṭṭes (dormir profondément ; dormir au-delà du temps voulu)

-          sebbuṭṭes (faire dormir profondément)

-          abbuṭṭis (personne dormant profondément ; personne idiote)

De « ẓẓed » (moudre), l’on peut obtenir :

-          bbuẓẓed (moudre excessivement)

-          abbuẓẓed (fait de moudre excessivement)

-          tabbuẓẓidt (farine très fine)

De « ẓeqqel » (ê. chaud), l’on peut créer :

-          bbuẓeqqel (ê. excessivement chaud)

-          sebbuẓeqqel (chauffer excessivement)       

_________________________  

[1] Dictionnaire Tamazight-Français (Parlers du Maroc Central), Ali Amaniss, www.miktex.org

[2] Dictionnaire Touareg-Français (Dilecte Ahaggar), René Basset, Tome1, Maisonneuve Frères, 1918.

Auteur : Djaafar Messaoudi

 

Retour en haut

Numéro 103 Septembre 2019

 

L’évocation :

 

Tameddurt n Abdelmalek Sayad,  amussnaw n yinig

sɣur ZA et AAY

Deg tmurt Taqbaylit n wass-a, s kra n urgaz i d-yufraren deg uḥric yemgaraden n tudert, ha yettwanɣa, ha yettwanfa neɣ yeggra-d deg tatut. Imedyaten ur xuṣṣen ara, seg useggas n 1857 ar ass-a, tabdart teččur d ismawen i lebda s yisekkilen n wuraɣ deg yisebtar n umezruy amiran azzayri.

Ass-a, tezzi tmuɣli ɣer yiwen n wudem gar wudmawen n tussna, i d-yeǧǧan agerruj i tussna tagraɣlant, ladɣa deg uḥric n tussniwin n tmetti taqbaylit, i icudden ɣer yinig, yezgan ɣer yidis n umussnaw agraɣlan n tussna n tmetti d tussna n talsa, n tmurt n Fransa, Mass Pierre Bourdieu. D yiwen yesεan amḍiq-is deg taɣult n tasnalest, i yefkan tudert-is i unadi d tira, wagi d Ɛebdelmalek Sayad,i d-yufraren aṭas deg tezrawin-ines. Ilul deg useggas n 1933 deg Waɣbala, deg tɣiwant n At Jlil, di Bgayet, deg yiwet n twacult n yifellaḥen. Yugem-d tayri n tɣuri d unadi netta d ilemẓi.

Yekcem Ɛebdelmalek Sayad ɣer uɣerbaz amsegdud n tmurt n Fransa deg tnudda n sebεa n yiseggasen, anda tuget n yinelmaden d Iṛumyen akked kra n yinelmaden n twaculin yesεan amḍiq lqayen deg tmetti. Yesɛa Ɛebdelmalik zher imi i d-yufa jeddi-is d baba-s d wid yeḥṣan s wazal n tussna, i yesεan tayri n unadi d tussna, d wid iḥemmlen ad awḍen yakk s anda ssaramen. Yefka jeddi-is n Ɛebdelmalek afud meqqren i tullya n uɣerbaz-agi amezwaru deg At Jlil. Aɣebaz i d-yesekkren aṭas n yimyura d yimussnawen i tmurt-nneɣ.

Amecwar-is

Mbaεd mi yekfa leqraya-ines deg uɣerbaz amenzu d uɣerbaz alemmas deg tɣiwant n At Jlil, iruḥ ɣer tesnawit n Bgayet anda i d-yufrar deg leqraya-ines. Syin, yekcem ɣer Uɣerbar Amagnu n Yiselmaden n Buzarriεa (Ecole Normale d’instituteur de Bouzareah) deg temdint n Lezzayer anda i d-yewwi agerdas n uselmad. Yuɣal d aselmad deg uɣerbaz n Berberrus deg temḍiqt n Lqesba deg tmanaɣt. Seld kra n yiseggasen kan, yemlal Ɛebdelmalek, deg tesdawit n Lezzayer tamanaɣt, d uselmad-is Pierre Bourdieu.

Mbeεd aṭas n tezrawin d inadiyen i yettwaxedmen, yuɣal d ameddakkel-is. Yefka umussnaw Sayad azal meqqren i tussna d unadi, ladɣa ɣef tmetti taqbaylit. Am wakken iga i yal tigawt asegzi « Ansa i d-yekka waya ? D acu i d-timental n waya ? Tiseggra-ines ? D acu i ilaqen ad nxden i tifrat n tlufa d yiɣeblan ? Yewwi-t lḥir d lebɣi n unadi ɣer tmurt n Fransa anda deg useggas n 1963. Yekcem mbaεd d aselmad deg Unammas n tussniwin n tmetti yeεnan asegmi d yidles (Centre de sociologie de l’éducation et de la culture», syin deg «Uɣerbaz Aεlayen n Yinadiyen deg tmussniwin n tmetti», yuɣal daɣen d anemhal deg yinadiyen n tesnalest deg Unammas Aɣelnaw n Yinadiyen n tmetti «CNRS», deg useggas n 1977.

Kra deg tezrawin-is akked yinaiyen-is

Gr talɣiwin n tezrawin tigejdanin iɣer yerra lewhi-ines i icudden ɣer tmetti taqbaylit, ad naf talɣa n yinig, imi yella ula d netta d ameskan deg talɣa-agi. Dɣa yeḥsa s yiɣeblan ttidiren yiminigen. Yerna yewwi-d, deg uḥric n tussna, tarrayt tamaynut deg unadi deg talɣiwin i icudden ɣer yinig, imi fkan yakan yimussnawen n yinig azal i tussna deg tmurt s anda ruḥen mebla ma fkan azal n unadi i tmurt seg wanda ruḥen, yesεan azal meqqren deg lefhama n tmental n yinig, d iswiyen n yinig.

Deg tazrawin-ines, yefka azal meqqren i unadi ɣef wazar n umezruy n yinig n leqbayel ɣer fransa, tikti n «Tumgist Taqbaylit» (Mythe Kabyle) i d-yufraren ɣef tmettiyin-nniḍen n tmurt n Lezzayer. Ma d ayen yeεnan amezruy n yinig, yebḍa-t ɣef kraḍ n tnudda. Deg tnudda tamezwarut, iminig yettukellef kan s ujmaε n yidrimen akken ad d-yefk afus n tallelt i twacult, sdat n lexṣas i deg tettidir temḍiqt n leqbayen s ssebba n ubeddel deg unagraw n tfellaḥt. Gar wayen yura deg umahil-ines asdawan, ad naf tizrawin d umagraden agi: 


– Amezruy d tmussniwin n tmagit « Histoire et recherches identitaires » yetbeε-it-id s tdiwennit d Hassan Arfawi, i d-yeffɣen deg Saint-Denis, ɣer tiẓrigt n Bouchene. 

– Le déracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, édition Minuit, 1964. 


– L’immigration algérienne en France, Paris, édition Entente, 1976. 


– L’immigration ou paradoxes de l’altérité, Bruxelles, éditions Universitaires et d3 Boeck, 1991. 


-Migrance, histoire des migrations à Marseille (tome 4, le choc de la décolonisation «1945-1990», Aix en Provence, EDISUD, 1991. 


– Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles, Paris, éditions autrement, coll «monde» France d’ailleurs peuples d’ici. 


– La double absence, Paris, 1999.

Yewweḍ aẓekka deg useggas n 1998. Yeǧǧa-d deffir-is agerruj ur nfennu n tezrawin yesεan azal meqqren. Ulac tasdawit deg umaḍal ur neqqar ara fell-as, ladɣa ayen i icudden ɣer tarrayin n unadi ɣer yinig. Deg wanda i d-ilul, ar ass-a ur sgin ara ccan: ulac akk tijmilin i umussnaw i d-yefkan aṭas i tussna. Ur as-fkin azal ula deg tesdawiwin n tmurt-is. 

Z A ( aḍris-a nuleɣ-t di kra imeslayen yettudahmen s lemɛemdat ).

sɣur ZA et AAY

Haut du formulaire

 

Retour en haut

Numéro 103 Septembre 2019

Le Poème : 

 

Ẓmiγ-d tikti tageswaḥt

sɣur Ziri At-Mεemmer

 

Ẓmiγ-d tikti tageswaḥt
Asentel hraw wul-is ziγ
Tafat-is d timcebbeḥt
Nekk s weεrur i s-zziγ

Tura mi d-ndekwaleγ
Affug deg-i yegguni
Yessefk ad ţazzaleγ
Am wi iteddun deg igenni

Tikli s tγawla γef tmurt
S usugen amzun d aferfer
Alamma d zdat tewwurt
D aḍar ara rreγ d iferr

Aql-iyi wwḍeγ di targit
Γer din yewwi-yi usefru
Tilawt aya ma tugi-t
Ihi ad tekker ad γ-ţ-id-tefru

Kker a tilawt m teṛẓeg
Ur ţṣekkik am yir tfunast
Anef i lebγi ad kem-i-d-yeẓẓeg
Tilin-im ayagi in-as-t

Kker ad waliγ tafat-nni
Iwumi zziγ s weεrur
Yak walaγ-ţ-id seg igenni
S usefru kkseγ akk ugur

Ad qqleγ ar tekti-nni ẓmiγ
Asentel hrawen ad t-nissin
Akken ul-iw ur yesmermiγ
Tasa ur ţ-gezzment temqessin

Uḥeqq kra d-ţazzaleγ
Ar aql-i wehmeγ dayen
Tura ar tidet mi d-qqleγ
Σerqen-iyi imeslayen

Am wi iţṣeggiden iselman
Yeεna-ten s imextafen
Widak yessnen tayri ẓran
Leεqel amek ur t-ţafen

La ţaḍṣan fell-i iselman
Nekk d wul-iw ad nemmeγ
Eğğet-iyi ad ğelbeγ s aman
Deg illel n taryi ad εumeγ

 

Ziri At-Mεemmer  15-01-2018

 

 

 

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  26/09/2019      jeudi 26 septembre 2019

 


 


 [1] menacer[1] Chroniques