ayamun

CyberRevue de littérature berbère

17 ème année

Numéro 91  Septembre 2017

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Les textes en prose :  « Ay afrux ifirelles », taceqquft umezgun sɣur Ider Amer , urteẓrig, 48 tsebtarin

 2°) L' étude : « U  la révolution teţkemmil » sɣur Ǧamal at Udiε, tazrawt ɣef ungal « Iberdan n tissas » n  Aumer Ulaamra

 3°) L'article :  Les Rifains luttent pour leur dignité d'Hommes libres, pas pour les sacs de semoule ! par Aumer Ulaâmara, in Le Matin du 02/08/2017

 4°) L'évocation  :  QUELQUES ECRITS SUR TAHAR DJAOUT EN 2003, 10 ANS APRES SON ASSASSINAT

5°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   2 tedlisin nniḍen

6°) L’image : Tawlaft n Tiddukla tadelsant n Bgayet, 1990  sɣur S. Guettouchi, Awres

7°) Le poème  : Σuhdeɣ-k a lḥerz lfeṭa, i d-tegmer Haǧira Ubacir

8° ) Toutes  les rubriques :

 

 

Retour en haut

 

Numéro 91  Septembre 2017

Le  texte :

 

 

Ay afrux iferelles

Taceqquft umezgun

 sɣur Idir Amer

Comme un oiseau migrateur (Retour en Kabylie)

Résumé de la pièce

Ayant entendu en rêve l’appel de sa fille, Mohand Arezki, jeune retraité, décide immédiatement de rejoindre les siens, en Kabylie, après quarante années d’exil.

Ce retour sera pour lui l’occasion de dresser un état des lieux de l’Algérie et de la Kabylie, en particulier.

Après avoir apporté soutien et réconfort à sa famille, en réparant les dégâts subis par la maison familiale, il retourne à Paris pour mettre de l’ordre dans ses affaires. Une terrible maladie l’y retiendra plusieurs semaines avant qu’il puisse, de nouveau, rejoindre sa famille au village.

Cette pièce, que l’on peut ranger dans le genre « théâtre musical », est émaillée de chansons kabyles appartenant au répertoire contemporain (Akli Yahyaten, Slimane Azem, Matoub, Ait Menguellet, Idir, Kamel Hammadi, Cherif Kheddam…)

Idir AMER, auteur en résidence d’écriture (Mars-Juin 2017)

Drancy, le 28 Juin 2017

Akken ad d-tesalim tdlist, deg-s 48 tsebtarin, sitet da :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

  

 

Retour en haut

Numéro 91  Septembre 2017

L’étude :

U  la révolution’ teţkemmil* !

tazrawt ɣef ungal « Iberdan n tissas » n  Aumer Ulaamra

 Sɣur   Ǧamal at Udiε

 

Lzzayer n wassa tlul-d di tṛad mgal Fṛansa iseggasen n 54-62, iγeblan n Lzzayer n wassa d wid id tewwi imiren dγa !

Am win ad d-ilalen ad d-yawi yides ccama neγ lεib.

Aṭas n tlufa qqimen-t akken ur frint ara, ass-agi uγalent-aγ d aεekkur, d buberrak. Tamurt tugi ad taff iman-is.

Wid yuzzlen, yewten γef tmurt akken ad sseγlin azaglu n Fṛansa, akken ad d-rren tilleli i wegdud, drusit akkeya seg-sen wid i d-yewwin γef umezruy n tallit-nni. Ladγa ladγa wid iqqedcen d imeγnasen deg ikabaren n yimiren. Wid yuzzlen, ddren, kkin di tedyanin n yimiren.

Maca tikwal akka llan wid d-iheddṛen, mmalen-aγ-d i yeḍran di tallit-nni. Yiwen seg-sen dγa d Messaâud At Aâmmar Neγ Messaâud Ulaâmara (ism-is s teqbaylit)

Illul aseggas n 1913 yemmut aseggas n 2001 (yenṭel amenzu n Nunamber !)…d tudert γezzifen. Yella wayen ar ad d-iḥekku wemdan !

Ayen iγ d-yewwi M.Ulaâmara deg wedlis-is mmu isemma ‘‘Iberdan n Tissas’’ d agerruj n isallen, d tafat i umezruy !

 

Abeεuc n tsertit ikecm-it mi yella di Tahert d aserrar (d aḥeddad n tmegḥelin )

« …yiwen wass n 1934 yufa yi d lḥal dinna assmi d yusa γurneγ Dda Messaâud At Sidhum. Yusa d si lezzayer […] ziγen Dda Messaâud ur izgil yiwet. Γas ixeddem lxedma-s di tḥanutt is, iẓeṛ ayen i yas d izzin. Iḥka yaγ d γef ayen akw xeddmen Laâulama, tarbaât n ccix Lâuqbi akw d Ben Badis. Isfehm aγ d daγen lxilaf nni d yellan ger Wudayen akw d Waâṛaben di Qsenṭina. Ihedṛ aγ d γef aṭas n temsalin nniḍen. »*

Akka  i tebda tikwin n M.Ulaâmara. D ameγnas n l’Etoile Nord Africaine, Itri n Tferka, Messaâud At Sidhum, xali-s, i s iskecmen aferfud n tsertit.

4 iseggasen deffir waya M.Ulaâmara yuγal d ameγnas ger imezwura n PPA (Pipiεu) di tmurt ufella n tmurt n lleqbayel

« talalit n PPA di 1937 di Lezzayer tusa d si tukksa nni yettwakkes ukabar nni amezwaru n ENA, l’Etoile Nord Africaine. Akabar agi n ENA ilul-ed di Fṛansa, di lğwayeh n 1926. Amur ameqran n wid i t yessulin, d ixeddamen n tmurt n Leqbayel. Imiren yuγ lḥal d nitni i yebdan inig d imezwura… »  

 

Dayen, abrid umennuγ yenğeṛ, M.Ulaâmara ad t-iḍfeṛ alama d taggara. D argaz yesdukklen amennuγ γef llaẓ-is d umennuγ γef tmurt-is. Ur yeγfil ara, yeqdec s wul-is, yarna nneya tazedgant.

Iseggasen n 40 tebda tuddsa tettimγuṛ, tettaff iman-is di tmurt ufella. Ulaâmara yeqdec aṭas, irgazen bdan keččmen-d ar tuddsa.

« …deg wnejmaâ agi i yaγ d issefhem Ḥalit kra n temsalin n tuddsa akw d wayen ur nessin ara akken nella dinna.[…] assen i nebḍa tamurt ufella, yal yiwen segneγ yeṭṭef tama. Sid Ḥmed Ḥusin yeṭtef laâṛc n At Ittureγ akw d At Illilten, Ğaâfaṛ Iwannuγen yeṭṭef win n At Buyusef, Mḥend n Buaâlam yeṭṭef At Mangellat akw d At Yeḥya, ma d nek ṭṭfeγ tamurt yellan akkin i wasif n Lğemaâ, At Budrar armi d At Yani, rniγ ayen yellan garaneγ akw tmurt Iaâẓẓugen .»

Ilemẓẓiyen i d ibeggsen i wmennuγ, ṭṭurcen , ukin, wten akk yessen-t. ssulin ula d lakulat, ad d-ssakin arrac ar ad yeddun deg webrid nsen !

« di taggara n 1943, fkan aγ d lameṛ a nelli lakulat n taâṛabt di yal tafilağt. Sebba s akken a nqabel abrid nni i d wwin Laâulama n tmurt n Lezzayer, widen akken yebγan ad ṛebbin Izzayriyen nebla ma nebcen tamsalt n listiaâmeṛ. Widen akken yeqqaren kan awal nni: ‘‘Ṭeṛbiyya wa ddin’’. Γef ayagi i yaγ d fkan lameṛ di PPA i lakulat s taâṛabt, akken ur aγ zegwiren ara Laâulama yagi γer uṛebbi n ilmeẓyen… »

 

Wwet uzzal s wuzzal. D wagi kan i d abrid s ara tqableḍ imiren. Tameslayt, tikti i sselseḍ d tin. Ad telḥu, yarnu amdan ad ttileqqem deg teswiεt. (imesdurar n yimiren ttamnen nezzeh !) Neẓra amek teḍra ar deqqal. tasuta kan, yewḍed Nunamber !

Seg wayen akk iγ d wwin imusnawen umezruy, ama d amezruy n umussu aγelnaw (mouvement national) neγ d win n lgirra n uslleli (guerre de libération), ur yelli wi’γ d immesslayen anect iγ d immesslay M.Ulaâmara γef amek teḍra s tidett di tmetti, Amek azaglu n Fṛansa id d-isseγli llaẓ d lmizirya γef Izzayriyen. Amek di 1945 nni, s tiyita-nni n waggur n Mayu, imeγnasen n tmurt ufella begsen niqal ad s-rren ṣṣerf i wcenggu…ass n 23 di Mayu… !!

 

Aṭas n tedyanin iγ d yemmla M.Ulaâmara, γas ulama tikkwal yettağa-y-aγ nḥar…

Am tedyant-nni n ‘‘Imaziγen’’ iseggasen 1948/49, Mesaâud Ulaâmara yellan d yiwen seg meqqranen n PPA-MTLD di tmurt ufella, thewlit temsalt-a

« γas akken tamsalt tettimγur, maca di lezzayer ur d iffiγ kra n lexbaṛ sγur Comité Central n MTLD. Tuṭṭfa nni yettwaṭṭef Waâli γer lḥebs ur aγ tessashel ara lecγal.

Di Micli, nexdem anejmaâ γef temsalt agi n Fṛansa. Tamezwarut kan fkiγ asen d yiwen tṭṛakt nni i yaγ d iwḍen. Yal yiwen segneγ d acu yesla, d acu d yenna. Di tidett ulac win ur nesli yara s ccwal agi. Di yal taddart, azgen n yergazen is di Fṛansa i llan. Lexbaṛat d widen i yellan di yal taddart, d ayen d issefhem ṭṛakt nni. Ilmend n leγyab n Waâli, nniγ asen ayen walaγ nekkini :

-          Di temsalin am tigi, ilaq aγ di tazwara a nẓeṛ lexbaṛ n tidett. Syinna, a nwali ayen

ar nexdem. Assa Waâli di lḥebs, nek walaγ ilaq aγ a nẓeṛ imeqranen n Lezzayer. Akken a nqabel aâdaw, akken ad d nekkes tamurt nneγ si ddaw uzaglu n Fṛansa, ilaq aγ a nemsefham garaneγ. Tamsalt agi i simγuren ijeṛnanen n Fṛansa, nek walaγ ad aγ d tawi madakci. Ma yella tqeblem, ad ruḥeγ ad ẓṛeγ amaray ukabar n MTLD, Ḥusin Leḥwel. D netta ar ad d ifken awal iṣeḥḥan. Teqbel tejmaât, nkemmel awal, dγa yefra unejmaâ. Timlilit snat ledwaṛ γer zdat.

Assmi ruḥeγ γer Lezzayer, wwiγ yidi yiwen ṭṛakt nni i d yusan si Paris. Akken mlaleγ Ḥusin Leḥwel di lbiru ukabar, nniγ as ayen yellan. Nek gguniγ leğwab n tidett sγur Leḥwel, ziγ netta aγbel is isewweq anda nniḍen. Akken t ḥeṛseγ s wawal, yenna yi d s tefṛansist :

-         Il faut camoufler absolument – ilaq ad inṭel wawal agi, ur iteffeγ ara !

Akken walaγ mačči d win deg yella ṣwab, dγa nniγ as ayen yellan deg wul iw. Imiren dγa, si tyita nni n tnekra wer nekkir di 1945 nni, giγ ccek deg wigi yellan di Lezzayer. Γas akken d nitni i d imeqranen ukabar, nek deg wul iw ur ten qbileγ ara. Aγbel nsen amezwaru nitni, awi d kan anwa ar a yebbuṛfen s ubeṛnus lluber akw tcacit n Teṛkw di tmeγriwin n Lezzayer. Γas akken lliγ deg wedrar, ḥekkun i yi d warrac nneγ, widen yellan d imeγnasen di Lezzayer. Taggara nniγ as i Leḥwel :

-         Ur yelli wamek a neffer tamsalt agi. Am akken qqaren γurneγ, ‘‘ur izmir yiwen ad

yerr alγem γer uqelmun-is !’’ lxilaf yellan di Paris, yella ger watmaten nneγ, imeγnasen ukabar nneγ, mačči ger ibeṛṛaniyen. Yella lxilaf garasen, ilaq aγ nekwni tamezwarut n nẓeṛ lxilaf agi d acu t, tis snat ilaq a tt nefru akken ad frun nitni.amek a yenṭel wawal di lawan deg d heddṛen ijeṛnanen n Fṛansa fellas yal taṣebḥit, am akken slan akw yemdanen n Lezzayer, leğwab agi inek, mačči d leğwab n ṣwab ! »

 

Seg wassen i tebda yemmas n ddunit, d awal-agi kan ‘‘ il faut camoufler absolument’’, i yellan, i s ittqabalen imeqqranen nneγ tilufa, almi d asmi iγ uγalen-t d timexneqt. ass-agi nugi ad nerfed iman nneγ !

lemmer imiren d wid i ttifran s tin n lxiṛ, s tin n’’leεqel’’ talli ass-agi taluft-agi n tmagit yefra ccγel-is. Dacu εeddik !

Di taluft-agi n tmaziγt, M.Ulaâmarayeẓṛa d lbaṭel i yeḍran. Tadyant n yimedukkal ukkud inuḍeḥ (Bennay Waεli, Muḥend Ameqqran Xlifati, At Ḥemmuda…) t-skecm-as aferfud nniḍenin. yeẓṛa ṛuḥen d asfel. dayen ull’ara d iqqaṛeε yiwen !

« tuṭṭfa nni yettwaṭṭef Bennay Waâli γer lḥebs tkemmel aγ. Lemmer i yaγ d sfehmen tamsalt imiren, qbel a tekker, wissen ahat ur tettaweḍ ara akka. D acu n sebba γef ffren fellaneγ ? »

Asmi tεedda tagi n Imaziγen, M.Ulaâmara, netta, ikemmel leqdic di tuddsa tuffirt O.S (neγ Iγes !). ttheggin i tnekkra. Win yuγalen d aqqaruy imiren d Krim Belqasem (deg umur n Bennay Waεli !).

Seg umenzu n Nunamber aseggas n 1954 almi d 5 Yulyu aseggas n 1962 d M.Ulaâmara ur yeḥbis, d lgirra. yettnaḍaḥ deg iḍ deg wass. deg wmadaγ, di lḥebs, acḥal n tikkal yewweḍ ad immet, ini yesemneε. S tissas i iqqubel. Yumen s webrid yewwi. D abrid n tissas !

Tikkwal izeγγeb weksum. i yeḍerrun d yemdanen ; γas akken, bedden. tuγalin ar deffir ulac !

Lḥusin Ulaâmara mmi-s n Messaâud yeγli d ameγras (ccahid !), maca amennuγ ur yeḥebis ara. M.Ulaâmara asmi id lldin-t wallen-is di 1934 γef tmurt, i yeẓṛa amennuγ-is d win ar ad yezgen alama d taggara, alama yekkes uzaglu n Fṛansa !

M.Ulaâmara yedder yeẓṛa azaglu n Fṛansa yeγli. Aṭas n yemdukkal-is i yemmuten. mmi-s !

Azarug. Akken i s yenna akken winna :’’kecmen-tt-id At Weεmeṛ ma d nekkni ad nwexxeṛ’’

8 wagguren i d iwwet di lḥebs n Lezzayer i γef yefkka temẓi-s. yugi ad yili d axnanas. Yugi ad iskiεew d wuccanen.

Netta n At Tissas mačči n At Txidas.

 

Adlis-a d inigi i wmezruy. Awufan ad illin aṭas am wiggi, aγ d sseknen tidett yefren.

Tira n wedlis, d tin fessusen. Anda i ilaq useqdec n wawal amaynut isqedci-t umyaru, (tuddsa, ṛabul, akabar…), mulli tameslayt d tin i s i nettmesslay yal ass (ddeqs n wawalen n zik i isqdec umyaru).

Akka nezmer ad d-nnini d akken M.Ulaâmara, yeqdec i snat n tegrawliwin, tagrawla γef tmurt d tegrawla γef tmaziγt.

U ‘‘la révolution’’ tettkemmil… 

 

 Ǧamal at Udiε

 

         U ‘la révolution’ tettkemmil : d azwel n yiwen sketch n Muḥya

         Uriγ iḍrisen i d kkseγ deg wedlis akken i t-n-yura bab nsen 

 


 

 


Retour en haut

 

Numéro 91  Septembre 2017

 

 L’article  :

Les Rifains luttent pour leur dignité d'Hommes libres, pas pour les sacs de semoule !

Par Aumer Ulaâmara,

in Le Matin du 02/08/2017

 

 Les jeunes Rifains toujours vent debout contre le makhzen et ses soutiens.

Pour affaiblir le soulèvement pacifique de la population rifaine, le makhzen use de toutes les ruses et de tous les moyens.

Une information parue depuis quelques jours permet d'évaluer le degré d'indécence et d'opportunisme du pouvoir islamo-makhzénien : ''L'arrivée de 5 ambulances et 20 tonnes de médicaments pour les centres médicaux de la province d'El Hoceima" (1). Ainsi donc, il a fallu plus d'un an de lutte, des dizaines de manifestations et d'arrestations pour avoir du mercurochrome et des seringues stériles à Ajdir !

Demain, le makhzen enverrait probablement, si ce n'est déjà fait, des camions de semoule et procéder à des distributions gratuites dans les cités et villages rifains.

Après avoir usé ses relais locaux car discrédités et rejetés par la population rifaine, le makhzen avait tenté de puiser dans le personnel politique national pour servir d'intermédiaire (Abderrahmane Youssoufi, l'ex. premier ministre aurait refusé de servir d’intermédiaire, Ben Khirane ?), il avait même fait appel au prestige des diplomates marocains (Jamal Benomar, conseiller spécial du SG de l’ONU, décline une offre pour négocier avec Zefzafi) (2). Aussi, il avait même fait entrer en scène la propre fille de Muhend Abdelkrim El Khattabi, une vieille dame, promettant « de répondre aux revendications des habitants du Rif dans les plus brefs délais » (3).

Devant ces échecs répétés, il est passé au bâton et aux traditionnelles manipulations des politiques de la carotte, avec en parallèle des tentatives de corruption des leaders de la contestation.

Dans son dernier discours, Mohamed VI avait chargé la classe politique marocaine ''incapable de répondre aux besoins des populations'' et relâché quelques prisonniers arrêtés aux différentes manifestations. L'objectif est évident : se positionner en arbitre, au-dessus de la mêlée, et aussi diviser le mouvement de contestation (il y aurait les bons prisonniers qui demandent pardon au roi et les autres, les têtes dures…).

Il y a quelques semaines, il expliquait alors que les manifestations du Rif étaient dues aux retards dans les réalisations d'infrastructures dans cette province d'El Hoceima !

Il semble que le makhzen et le roi en premier sont restés sur les schéma éculés ''des contestations pour le pain''. Les émeutes de Casablanca de 1981, qui avaient fait alors près de 1000 morts, n'étaient-elles pas dénommées ainsi ?

La révolte actuelle dans le Rif est d'abord une manifestation contre la marginalisation de cette région depuis l'indépendance du Maroc en 1956. C'est une manifestation pour la reconnaissance de l'identité de cette région comme une région du Maroc et d'abord pour la dignité de ses habitants. Le retard dans le développement économique est une conséquence de cette politique de ''taghennant'' et non l'inverse. Les Rifains ne manifestent pas pour avoir des sacs de semoule.

Cette situation est malheureusement comparable au fameux ''Plan de Constantine'' lancé par le général de Gaulle en Algérie en 1958 au plus fort de la guerre d'Algérie (que la colonisation appelait alors ''les événements d'Algérie'', ou la ''guerre civile''). Pendant que les Algériens luttaient dans le sang pour l'indépendance nationale, l’État français proposait de construire des immeubles, des routes, des crèches… pour atteindre le niveau de vie de la métropole. On voulait ''changer la condition des plus déshérités''… sans mettre fin à la condition de colonisé. Nous savons ce qu'il en est advenu par la suite.

En 2017, la situation nationale et internationale a changé. Si en 1958-1959 l'armée royale marocaine avait massacré les Rifains dans le silence (entre 5000 et 10 000 morts), aujourd'hui, avec les médias, internet et les réseaux sociaux, ce forfait ne pourrait être accompli.

Ce mouvement rifain d'aujourd'hui est pacifique, populaire, et les quelques tentatives du makhzen de le stigmatiser et probablement de le manipuler pour en faire un mouvement islamiste (afin bien évidemment de retourner l'opinion nationale et internationale contre lui) n'a pas fait long feu. Des marocains de toutes les régions du Maroc et de l'émigration dans le monde (Afrique du Nord, Europe, USA, ...) soutiennent le mouvement du Rif.

C'est un fait dont le makhzen doit tenir compte pour la suite.

Le temps des ruses, des sultans parasites et des travestissements de l'histoire est révolu. Le Maroc est aujourd'hui, par sa légitimité historique multimillénaire, un pays souverain et non une succursale des dynasties orientales. Les portraits d'Abdelkrim et les drapeaux amazighs et rifains brandis dans toutes les manifestations est un message fort de revendication identitaire.

Ce mouvement du Rif, qui recueille l'adhésion des autres régions du Maroc, doit être l'occasion pour un sursaut national pour l'avènement d'un Maroc nouveau, dans une Afrique du Nord solidaire fondée sur la réalité historique et culturelle, et non sur les chimères du califat wahhabiste.

Il n'est pas trop tard pour aller dans la bonne direction.

 

Aumer U Lamara, écrivain.

 

Notes :

(1) Hirak du Rif : 5 ambulances et 20 tonnes de médicaments pour la province d'Al-Hoceima (+Vidéo)

(2) Jamal Benomar, conseiller spécial du SG de l’ONU, décline une offre pour négocier avec Zefzafi

(3) Appel de la fille d'Abdelkrim (yabiladi.com) :

"Je porte à leur connaissance que le roi Mohammed VI est disposé à résoudre tous les problèmes. Je suis en contact permanent avec des proches du roi qui m’ont informée qu’il a demandé aux responsables de répondre aux revendications des habitants du Rif dans les plus brefs délais", a ajouté Aïcha El Khattabi.

(4) Plan de Constantine, lancé par le général de Gaulle le 3/09/1958.

''Le 3 septembre 1958, en pleine guerre d'Algérie, le Général de Gaulle annonça, depuis la Préfecture de Constantine, le lancement d'un plan de développement économique et social de l'Algérie… Les finalités du "Plan de Constantine" étaient claires. Ce Plan visait, en quelques périodes quinquennales à porter le niveau économique, social et culturel de l'Algérie à un niveau européen. Dans le contexte de guerre civile de l'année 1958, il prenait aussi figure d'une riposte politique au FLN… Il visait à transformer la condition des hommes et spécialement celle des plus déshérités...''

 

Abdelkrim à Casablanca le 28 août 1926 sur la bateau l'Abda, en partance pour son exil sur l’île de la Réunion, après la défaite de la République du Rif.

 

 

Retour en haut

 Numéro 91  Septembre 2017

 

L’évocation :

QUELQUES ECRITS SUR TAHAR DJAOUT EN 2003, 10 ANS APRES SON ASSASSINAT

Liberté 28 mai 2003
L’ACB rend hommage à Tahar Djaout

Au-dessus des décombres...
De notre correspondant à Paris :H. Boudoumi

tadjaoutL’Association culturelle berbère a organisé, dans la soirée de ce lundi à Paris, un colloque en hommage à Tahar Djaout, l’écrivain- journaliste, assassiné il y a dix ans par le terrorisme intégriste. L’émouvant l’hommage auquel ont été conviés écrivains, journalistes, universitaires et amis du martyr, a coïncidé aussi avec la tragédie que vit le pays suite au tremblement de terre de mercredi dernier.

Les cœurs serrés, s’inclinant devant la mémoire des morts et les souffrances des rescapés, les présents au colloque ont affiché dans la dignité qu’imposent les circonstances, leur solidarité avec leurs compatriotes. Double hommage donc, au peuple résistant et à son enfant Tahar Djaout, symbole de l’idéal républicain et démocratique.
C’était ensuite, au tour des universitaires de plonger dans les œuvres de Djaout, romans et poèmes. Et Mme Janine Fêve - Caraguel, l’universitaire qui a travaillé sur l’héritage du défunt, le fera longuement, rendant hommage au talent du grand écrivain que fut Tahar Djaout. Décortiquant ses œuvres, elle a parlé de la passion, du talent et de la force du verbe qui ont marqué les écrits de Djaout. Des Chercheurs d’os, aux Vigiles, en passant par L’Exproprié, l’universitaire salue l’humaniste et le militant mais aussi l’intellectuel au style nouveau. Universitaire, spécialiste de la littérature maghrébine, Mme Denise Brahimi, restera, elle, dans son témoignage-lettre, sous le charme des mots de Djaout. Elle avouera que le style est sans pareil, simple, humain et en rupture avec les autres genres de la littérature algérienne. Elle reconnaîtra en Djaout cet “oiseau” qui vole au-dessus de tout pour être près de tous. L’oiseau qui rappelle l’enfance avec violence et l’avenir avec douceur. Parmi les invités, on notera la présence de M. Louis Gardel, romancier, mais également éditeur aux éditions Le Seuil où Tahar Djaout a édité trois de ses œuvres. Ce fut un moment de reconnaissance du talent de Tahar Djaout. Un talent dans lequel les éditeurs de “Le Seuil”, les premiers, ont découvert avec émerveillement la force du mot et l’universalité de l’œuvre.
Les amis de Djaout étaient nombreux à venir témoigner de la dimension intellectuelle de l’homme, de son engagement, de ses réflexions et de son combat ultime. Les compagnons dans l’hebdomadaire Rupture étaient là aussi. Ils ont évoqué les différents aspects de la personnalité de Tahar Djaout, de ses souffrances intérieures devant un pays en pleine dérive intégriste. Ils ont parlé de l’intellectuel libre, insoumis, opposé à “toutes les muselières” comme le défunt aimait à le répéter. À des centaines de kilomètres de là, l’on comptait encore les ravages du séisme.
Et Les chercheurs d’os, après avoir fait fortune sur le dos des pauvres, se cachent, appellent le peuple à patienter au lieu de le secourir. Pour cela, le monde a découvert les jeunes de l’Algérie, les nouveaux “Vigiles” de la République. Immortels, l’œuvre et son homme resteront au-dessus des décombres de la mémoire et des trahisons.

H. B.


Liberté 27 mai 2003
Il y a dix ans tombait Tahar Djaout

L’intellectuel à la force tranquille
Par Karim Aïnouche

andjaoutTahar Djaout a été le premier intellectuel à tomber sous les balles assassines de l’intégrisme islamiste.
Il ouvrit une longue liste où allaient s’inscrire des noms connus que les semeurs de mort et de désolation ont décidé de faire taire à jamais.


Parler de Tahar Djaout est très pénible en soi. Il représentait l’idéal républicain et était le porte-voix de nos rêves et espoirs. L’assassinat de Tahar Djaout reste un sacré coup du sort, et cet acte lâche en soi a privé l’Algérie d’un de ses meilleurs enfants. “Tamcict yetetten araw-is”, dit-on chez-nous. Tahar était trop grand pour mourir de mort naturelle. Ses idées porteuses de progrès et de modernité donnaient des sueurs froides aux forces de l’inertie. “La famille qui recule”  le considérait comme une menace pour sa survie. De ce fait, ordre fut donné d’exécuter ce symbole de l’Algérie vivante. Tahar Djaout était le premier intellectuel à tomber sous les balles assassines de l’intégrisme islamiste ; d’autres noms vont suivre sur cette liste de désolation : Yefsah, Mekbel, Ouartilène, Liabès, Stambouli, Senhadri, Flici…Tahar Djaout poète, romancier et journaliste était né le 11 janvier 1954 à Azzefoun (Tizi-Ouzou). Ses études universitaires ont été sanctionnées par l’obtention d’une licence en mathématiques, cette science de base sans laquelle la pratique des autres sciences et de nombreuses techniques seraient vaines.  Ainsi, il s’en est sorti avec un sens très poussé de la logique, de l’analyse, du raisonnement, de la déduction et de l’exactitude. Armé de tous ces bagages additionnés à sa muse, il s’est tourné vers le journalisme. Il a collaboré dans plusieurs revues littéraires, notamment au journal hebdomadaire  Algérie Actualité  d’avant l’ouverture démocratique. Il s’est distingué, bien avant 88, par ses écrits qui allaient, fréquemment, à l’encontre de la ligne officielle. Une de ces citations dit : “Si le discours officiel reconnaît parfois que le passé de l’Algérie est amazigh, il ne dit jamais que son présent l’est aussi. Il refuse d’admettre l’Amazighité culturelle de l’Algérie.” Reprenons une autre encore : “L’école et l’université sont devenues, cette dernière décennie, des forteresses de la  répression de l’intelligence, du savoir et de la beauté.” En 1980, il publia un entretien avec Ferhat Imazighen Imoula, l’un des animateurs du MCB le plus en vue à ce temps-là. Suite à l’avènement de la presse indépendante dite privée, avec certains de ses amis journalistes, il a eu à mettre sur les rails l’hebdomadaire élitiste Rupture où il occupait le poste de directeur de la rédaction. Il faisait paraître, chaque semaine, une chronique assez critique dont la dernière intitulée “La famille qui recule et la famille qui avance”,  au titre assez révélateur du fossé qui séparait les uns et les autres. Le lendemain de sa parution, un tôlier l’attendait de pied ferme au bas de son immeuble à Baïnem. Ne se souciant de rien, Tahar s’engouffra calmement dans sa voiture et prit soin de chauffer le moteur. Il fut rejoint par le fameux tôlier qui, d’un signe, l’invita à baisser la vitre de sa portière. Tahar avec sa naïveté habituelle pensait avoir affaire à une personne en quête de renseignements. Et mal lui en prit, l’homme sortit son arme et lui logea trois balles dans la tête. Un sentiment de révolte et de colère générale s’est emparé de sa Kabylie natale et de l’Algérie. Il a laissé une veuve et trois orphelines inconsolables. Oulkhou, son village natal, se souvient encore de ses obsèques où les montagnes résonnaient aux cris d’indignation des dizaines de voix venues des quatre coins du pays. Si l’enfant prodige est mort, Tahar Djaout pour qui les principes ne se marchandent pas, reste indomptable, lui qui avait affiché sans équivoque son amazighité, ses prises de positions publiques et son savoir encyclopédique.

- Dans sa passion pour la littérature, la poésie plus particulièrement, il y a de l’amour et du militantisme. Pour ce poète, écrivain et journaliste, l’Algérie restait à refaire. Dans sa globalité, son œuvre se situe à l’avant-garde de la création intellectuelle et de tous les débats qui, de son temps, ont secoué la vie nationale. En lisant Tahar Djaout, on ne fait que prendre les pulsations de la société algérienne. Au fil des pages, nous découvrons ses répulsions irréductibles, ses amours et les raisons de toute sa lutte. Il était le parfait témoin de son époque. Il rendait compte des réalités et des difficultés de son peuple. Ses œuvres demeurent des références d’un apport littéraire certain : Solstice barbelé  et  L’arche à l’eau (recueils de poèmes), L’exproprié, Les vigiles, Les chercheurs d’os, L’invention du désert  et Le dernier été de la raison (romans), il y a aussi Les rets et l’oiseleur des nouvelles, Les mots migrateurs (anthologie poétique algérienne). Tahar Djaout était un habitué des poésiades qui se déroulaient chaque année à Bgayet où il présidait le jury. Pour continuer son combat, des militants de la cause républicaine ont créé un cadre organisé d’action : une fondation Tahar Djaout.

K. A.


Entretien avec la traductrice Marjolaine De Jagger
“Tahar Djaout a séduit l’élite et les universitaires américains”

Par Nassira Belloula

Marjolaine De Jagger est une traductrice américaine d’origine irlandaise. Durant son dejaggerparcours professionnel, elle découvre la littérature algérienne et se lie d’amitié avec Assia Djebar qui lui fait découvrir l’écriture de Tahar Djaout. Après avoir traduit Les femmes d’Alger dans leurs appartements et Le blanc de l’Algérie, elle décide de traduire en anglais Le dernier été de la raison qui devient The Last summer of reason, Les vigiles et bientôt Les chercheurs d’os.

Liberté : Mme de Jagger, vous portez un intérêt particulier à la littérature algérienne ; vous avez par ailleurs traduit beaucoup d'œuvres algériennes,  mais comment avez-vous découvert Tahar Djaout ?
De Jagger : J'ai découvert le nom de Tahar Djaout pour la première fois dans le livre intitulé Le blanc de l'Algérie d'Assia Djebar quand j'étais en train de le traduire. Juste après, c'était la maison d'édition Ruminator Books à Saint-Paul, Minnesota, qui m'a contactée pour traduire Le dernier été de la raison (the last summer of reason) et j'en étais ravie !  Et l'année suivante, Les vigiles (the watchers, automne 2002).  L'année prochaine sortira chez eux ma traduction de Les chercheurs d'os.  Cette maison a offert une partie des bénéfices des ventes de " The last summer of reason " à une fondation de droits humains et fait beaucoup d'autres efforts dans des domaines pareils.
Comment définissez-vous l'homme à travers ses écrits? 
A travers ses écrits, Tahar Djaout apparaît comme une personne de grande probité qui essayait de vivre ce à quoi il tenait et croyait, de faire face aux adversaires tout en sachant que lui-même il se mettait en danger par ses propres ouvrages.  Pour moi, dans son écriture il fait témoignage de son talent de poète presque autant que de romancier.  Ses descriptions de nature, de l'âme humaine ont souvent l'air de poèmes en prose.  Plutôt qu'un auteur d'histoires narratives dans lesquelles l'intrigue joue le rôle principal, je le trouve philosophe et critique de la société moderne qui s'exprime à travers ses personnages. Personnellement, “l'intrigue” ne me manque pas.
Les américains et les anglophones, puisque vous avez traduit vers l'anglais les œuvres de Tahar Djaout et d'Assia Djebar, se sont-ils intéressés à la littérature algérienne ? Et comment trouvent-ils nos écrivains ?  
Je regrette de devoir avouer que le grand public américain ne connaît sans doute pas grand-chose de ces deux auteurs  — souvent il connaît à peine ses propres romanciers anglophones de “haut” niveau —, mais heureusement que dans le monde universitaire et intellectuel, il existe un auditoire solide qui s'intéresse et même se passionne pour vos écrivains.
Nous rendons ces jours-ci un hommage à l'auteur qui a été assassiné en mai 1994. Quel sentiment éprouvez-vous, sachant que vous avez découvert l'homme, le journaliste et l'écrivain à travers ses écrits ? 
Evidemment, dire que c'était une tragédie est presque bête au moment présent, surtout dans ce monde où il semble n'y avoir que des désastres de guerre, d'assassinats, de terreur…  La mort de Djaout devrait nous offrir, à nous tous, le modèle de poursuivre et de lutter pour ses causes et ses croyances, même en s'y mettant dans une position d'être menacé.
N. B.

 

 

Retour en haut

  

Numéro 91  Septembre 2017

Tidlisin nnien :

 

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

 

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 

 

Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

 

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

 

Tidmi tamirant, n°2, 1990

 

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

 

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

 

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

 

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

 

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

 

 

 

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 Retour en haut

  Numéro 91  Septembre 2017

L’image :

 

Tawlaft n TIDDUKLA_TADESLANT_TAMAZIΓT_N_BGAYET_1990

 

Sɣur SALIM_GUETTOUCHI, AWRES

 

 

 

 

 

Retour en haut

  Numéro 91  Septembre 2017

Le Poème : 

 Σuhdeɣ-k a lḥerz lfeṭa

sɣur Haǧira Ubacir


Σuhdeɣ-k a lḥerz lfeṭa
ur ddiɣ d wawal-ik
ad kecmeɣ sebεa tmura
ad ǧǧeɣ i medden sserε-ik
ruḥ anda tebɣuḍ tiliḍ
llan yirgazen axir-ik

Tayeḍ:

Ay aqcic gma ay aqcic
axxam n baba yella
ad ẓdeɣ tacluḥt snat
ad rreɣ duru am lehwa
Ad aǧweɣ irden timẓin
Rtaḥeɣ i zzwaǧ n tmara

Tayeḍ :

Ur ţsamaḥeɣ i Muqran
medden akkw ẓran
Ṛwiɣ lḥif di temẓi
idis-w yezga εeryan
lǧiran walan
argaz ɣur-sen yuɣ-iyi
Awi ddren ad nerr taburt
ad tferreǧ akkw tmurt
a nnegr-is mazal yuki

Tayeḍ :

A yemma xedmeɣ ferḥeɣ
nwiɣ ad rebḥeɣ
ţmeggileɣ di lyali
kkes-d lexla iɣef ur beddeɣ
ɣef yiɣil ţekleɣ
Ad kfun lehmum fell-i
lemer hṣiɣ a d-ndelleɣ
welleh ur zwiǧeɣ
ad qqimeɣ am zikenni

 

Haǧira Ubacir

 

 

 8°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE              TELECHARGEMENT        SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt ». Ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  dimanche 1er octobre 2017