ayamun

CyberRevue de littérature berbère

20 ème année

Numéro 104   Novembre 2019 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  Timkudin  di FaceBook, sɣur n Mouloud Sellam__2

2°) La conférence :  Ayen i d-tessuli tegrawla n furar 2019, asarag  sɣur Aumer U Lamara

 

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF :1) ITIJ_BU_TCERKETT_Taher-Djaout-Tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

2)  La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

4° ) L’étude : LA SPIRITUALITE DE SI MOHAND par Vermondo Brugnatelli

5°) L’évocation : Dr NEDIR   Mohamed, médecin

7°) Les poèmes  :  3 Isefra, sɣur Rezqi Rabia

8° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 104 Novembre 2019

 

Le  texte en prose :

Timkudin[1] di FaceBook__2

sɣur n Mouloud Sellam

 

1) Aslen neɣ "Leɛlef " = ( frêne = Fraxinus ).

Aslen ,Axeṛṛub ,tanqelţ ,azemmur ,akermus , d isekla iḥemmel uqbayli ladɣa zik nni , acku d wigi i d tadamsa-ines , ar ɣur-sen i tcudd tudert-is  . Aseklu deg-s kullec ,asɣar-is i usewwi d useḥmu d useqdec n ifecka (matériel ) i d-yeţţekkes deg-s , ma d  lɣella-nsen d tagella swayes yedder umdan di yal tallit , d tijja n uqbayli ula di tegrest mm ideflawen .Aslen d aseklu iǧehden aṭas , yesgamay d ayen kan ,yezmer ad yaweḍ deg teɣzi armi 30 Lmitrat neɣ ugar , yecbeḥ i tmuɣli s yifer-is azegzaw deg unebdu , yeţţar-ed tili sdat leḥwaṛi , imeqqi-d iman-is s tugeţ ɣur leqbayel . Zgan seḥbibiren fell-as imezwura-nneɣ ,ţţerbin-t , ţţeẓẓun-t  ,yeţţnuz am wakken teţţnuz tzemmurt.

Aslen yessexdam-it uqbayli i yiɣersiwen-ines ( tiɣeṭṭen ,ulli ,izgaren ) acku ḥemmlen ifer-is teţţen-t . Anwa deg-neɣ ur necriw , neɣ ur nqerrem taslent . Maca mačči ɛeddi kan , yessefk ad tiliḍ d win iḥeṛcen i talluyt , acku aslen yeţţaɛaṛ tikwal ula d lǧedra , u yerna yeţţaɛlay . Asɣar n uslen ,llan deg-s sin leṣnaf  , aleẓẓaẓ d ifiri . Taslent tifirit , yelha usɣar-is , yessegmay ugar , iclem n ifurkan-is d azegzaw yesɛa aman  ,ifer-is diɣen yeţţzigziw d ayen kan ,yerna meqqer ,yeţţaččaṛ afus , yelha ladɣa i wecraw , hah ad d-teččaṛeḍ ticebbakin neɣ tacekkaṛt , ulamma d aqerrem yeshel , acku asɣar-is yettneqsaf ( yeţţneqram ) s sshala  . 

Tasent taleẓẓaẓt , ɣur-es asɣar, yettleɣway yeǧhed ,yettleɣẓam kan, yuɛeṛ i weqʷram ,degmi i d as-semmam s yisem n yimɣi  "uleẓẓaẓ " (en français " Garou ") , aslen aleẓẓaẓ ur yesgamay ara aṭas , iclem-is iṛuḥ cwiṭ s tewreɣ yekkaw ixuṣ deg waman , ifer-is weṛṛaɣ, meẓẓi , yuɛeṛ i wecraw , am wakken yuɛer i wqerrem ladɣa s tgelzimt , yeţţaɛaṛ i wgezzum.  Aqerrem (neɣ agezzum ) n weslen yeţţili-d deg useggas  wis 3 di laɛmeṛ n ifurkan-is (llan wid ten-yeţţaǧǧan ugar armi d 4 neɣ 5 iseggasen iwakken ad tesgem teslent ugar )  .

Acraw n teslent ar deqqal aqerrem-is (meḥsub milmi d-yezzi useggas mbeɛd agezzum ifurkan-is ) yeshel maḍi ,yesgamay d ageṭṭum ,ifer-is yettimɣur ugar ,dɣa hah kan ad d-teččaṛeḍ tacebbakt neɣ tacekkaṛt . Maca aseggas wis sin ,yuɛeṛ kra n cwiṭ ucraw-is ,acku ssegmayen ifurkan-is ,yettimẓi yifer-is .

Zik amdan yeţţḥarab ɣef yisekla ,acku d tudert-is ,ma d tura yelha-d d userɣi-s ,yettkel ɣef yisufar d yisugar n udabu , yerna yeqqar bɣiɣ timanit . Ahbuh !

2) Aseggas-nni i d-teffeɣ tesfift-nni

1/ Dɣa aseggas-nni i d-teffeɣ tesfift-nni n Ferḥat (Imaziɣen imula), anda s-yeqqar " ɛecrin lesna di lɛemr-is " , tizlatin yellan deg-s lhant, u yerna ɛejbent-aɣ aṭas ,aṭas ,nekk dɣa sɛiɣ tasfift i d-yeffɣen di Fransa imiren, ahat sliɣ-asent azal n 1000 iberdan , maca deg yiwet n tama ,nezga nesḥisif acku nwulef  " Ferḥat " dakken yettnaḍaḥ ɣef  tanemlayt tussnant (socialisme scientifique ) , u dɣa deg yiwet n teswaḥt ibeddel afurk ,yessawal i uwanak urẓim ( état libéral ), deg wakken yewwi-yaɣ di llem n umennuɣ-is , teḍra yid-neɣ am win iwumi tṛuḥ lḥaǧa , yettnadi anda ara tt-yaf ,ulac ,iɛerq-as yixef-is . Maca akken qqaren win yewwi wasif ad yeṭṭef anda yufa ,ɣas d inijel i d-yemlal .

2 / Akka dɣa i d aɣ-teḍra ,nekkni i mazal nettargu "timmaṛksit" (marxisme ) nufa-d iman-neɣ di " tilininit " ( léninisme ) n sidna Salem ( mouvement communiste que dirige un certain Salem ici de chez nous)  acku imiren nɣil ad d-naf tifrat ar wergaz-agi ajdid ,ladɣa deg wayen yerzan tamaziɣt , nenwa ad yeffeɣ leɛtab ar tafat ,acku wagi zuni d amaɣnas  ijeṛben leḥbas . Nezga nettemlil yid-es , maca simmal nettemwalaf , simmal nettemxalaf . Nutni bɣan adebbuz , nekkni nebɣa talwit , nutni bɣan tasnaraft (dictature ) nekkni d tugdut , nekkni nebɣa tamaziɣt , nutni awi-d kan ad awḍen s akursi ɣas ulamma d taɛṛabt . Ziɣ akken nnan imezwura iqʷerra bḍan i talwit , yal wa yeddu d ubrid-is deg-s ara d-yemlil lebɣi-s .

Ass-a zrin iseggasen , ma ara d-mmektiɣ ansa d-nɛedda , ufiɣ dakken amdan yettbeddil am tata , di yal tabaqit yečča , u yal tikkelt ad ak-yini ulac am ta , ma ur teččiḍ yid-neɣ ur telliḍ deg-neɣ , fhem-itt tura kečč ? Yenna-yi-d yiwen " "Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas "! Nniɣ-as ɣef teqbaylit , anagar  taqbaylit ,  je demeurerai une grande andouille .

3) "Aẓekka n Masensen " neɣ  " سمعة الجهلاء "  ou mausolée de Massinissa ) .

Deg yibrir n 1984 , iger-iyi lḥal rziɣ ar umeddakel " Larbi Tighilt " (iɣessan-is di talwit ) di tesdawit n "QṢEMṬINA " ( cirta , capitale du roi Massinissa ),anda qqimeɣ kra n wussan  . Dɣa di "  la cité Zouaghi " anda yettili netta d tuget n yimeddukal-is , d amkan i d-yusan ɛlay nezzeh , iceggwef (icewwef) d ayen kan , ulac i d-ḥebbsen tamuɣli anagar tiɣaltin n " Lexṛub "(El Khroub ) , anda nẓer kra n lebni meqqren ur nefṛiz dacu-t .

 Ihi yiwen wass kan , nekk d Lɛeṛbi neẓẓamel-ed  iwakken ad d-nẓur dacu d wagi i d aɣ-d-yettbanen anect-ila-t . Maca kra n yimeddukal , ttwekkiden-d dakken d win i d " aẓekka n ugellid Masensen "  .  Zik tasebḥit ,nebda aḥerkel , si  " Lbus "( bus )  ar wayeḍ, armi nekcem tamdint n "lexṛub " (ɣas ulamma imiren , d " avilaj " kan amecṭuḥ  ") . Nres beṛṛa i temdint  .  Nekcem lexlawi ,nebda tikli d asawen , ɣas ur neẓri anda ara neffeɣ . Deg ubrid-nneɣ nettemlili-d imeksawen , nesteqsay-iten , ulac  win yessnen,  ḥala yiwen i ɣ-d-yemmlen tama anda d-yezga . Ulamma ulac i ɣ-d-ibanen , maca nuɣ-as awal nerra ɣer din . Nettali nernu  . Tiɣilt tettakk-aɣ i tayeḍ  . Ulac " la ṭṭjer la ḥǧeṛ "  , anagar leḥcic azegzaw d kra n yigran imecṭaḥ . Netteddu ,netteddu armi nesla i yiḍan seglafen , nerfed allen-nneɣ , nwala nnig-neɣ iqiḍunen n waɛṛaben n wecluḥ (tentes de nomades ) , neḥbes ,nerja kra !  Armi d-jban sin yirgazen tiɛewzin deg yifassen . Ur neẓri dacu-ten ? Maca neqqim din ,ur nḥerrek ara . Akken d-tusa din , nebna fell-as ! Armi d-wwḍen ɣur-neɣ ,fkan-d ifassen-nsen nemsalam . Dɣa din i nwala dakken d imezdaɣ n iqiḍunen-nni . Nesteqsa-ten ansi d abrid ar "uẓekka n Masinisa " , maca ur aɣ-d-fhimen ara alarmi i tt-necrew meṛṛiɣet  . Nsemma-yasen-t-id s taɛṛabt  " مقبرة ماسيىنيسا " ur fhimen ara  , "tombeau de Massinissa " s tṛumit , dɣa imiren i terwi ugar . Ziɣ ar ɣur-sen qqaren-as " " سمعة الجهلاء " , ula d nekkni armi d imiren i nwala fehmen akken iwata . Ẓer tura kečč anwa i d "Lǧahel (ignorant)" ? Akken qqaren: "Lmejṛa tɛuyeṛ Lɛinṣer "!

Imi qrib ad naweḍ s amkan ,nwala argaz s ucamar weḥdes , yeqqim ɣef uẓru iqubel  "aẓekka " talwiḥt ɣef tgecrar-is ,yettaru ,neɣ yettdisini . Tazwara mi t-newala si lebɛid , nɣil d aderwic kan af yiman-is . Maca mi newweḍ ar tama-s , nufa d ayen iɣef ur nebni . D amussnaw aglizi  (Anglais , Archéologue, peut-être ) . Dɣa d netta i ɣ-d-iṣewwren deg sin .

Di lawan-nni ,ulac win i s-igan azal maḍi i uẓekka-ya  . Ayen yakk yebna uṛumi ar tama-s yeddrem , ur d-ǧǧan kra waččṛaben . Ula d aẓekka-nni bnan imaziɣen ,ur t-zgilen ara  . Idɣaɣen nufa d i lqaɛa  i d-yettakken ttbut dakken yettwadrem  , acku ɣef wakken nnan  inmazrayen (historiens ) dakken yesɛa di leɛl-is ugar n 30 Lmitrat .

Xawa xawa d Lɛulama , nekkni yellan d lǧuhala !

Mouloud Sellam,

timkudin di FaceBook

 

Retour en haut

Numéro 104 Novembre 2019

La conférence :

 

Ayen i d-tessuli tegrawla n furar 2019

ASARAG di BRTV  - 28 ctamber 2019

 

sɣur Aumer U Lamara

 

Ayen i d-tessuli tegrawla n furar 2019,

d ayen ur izmir ad ikkes udabu

(Les acquis de la révolution de février 2019 que les chars ne pourront écraser)

 

 

Agbur.

               Tazwart

1.       Lezzayer si 1962 ar ass-a

2.       Tikli n talwit, tikli n tegmatt, tikli n twacult

3.       Anay amazigh akked wanay n Lezzayer zdin am iḍudan ufus

4.       Tutlayin n ugdud uɣent tanemmast (tamaziɣt akked darǧa)

5.       Imdanen ɣas mgaraden di tikta n tsertit, neɣ di ddin…

6.       Akud (lweqt) di tegrawla n furar 2019

7.       Tamurt n Lezzayer mačči d tamurt n imukar

8.       Ilaq ad tbeddel tmurt tikli - Paradigme amaynut 

9.       Taggara - Anda i nessaweḍ ass-a ?

10.   Résumé (en français).

 

 

Awal amezwaru :

Ad rreɣ tajmilt tameqqrant i yimeḥbas-nnaɣ, wid illan di yal acekkal (lḥebs), di yal tamdint n tmurt. Ama d wid ittwaṭṭfen di tegrawla, ama d yal ameɣnas n tugdut iteddun akken ad tseggem Lezzayer. D nitni i yellan deg ubrid n yiseɣ, d nitni i yernan ccan i tmurt n Lezzayer.

Ma d wid i ten-yurzen, amur ameqqran neẓra-ten umsen, taggara ad kecmen deg umkan n imeḥbas-nnaɣ, ass-a neɣ azekka. Mačci d taɣennant, macci d ttar, d taɣdemt n tidett i nessarem ad  tbedd azekka di tmurt-nnaɣ.

 

Ayen ad d-nini ɣef umussu (Hirak / mouvement de dissidence populaire).

« Amussu n furar idda, yettimɣur, issihriw asalu-s si smana ɣer tayeḍ, seg waggur ɣer wayeḍ, iteddu akken yufa nebla adway ur nessuffuɣ, iẓer ɣer zdat akkin i tḥila n udabu. Yiwen wugur ur as-irgel abrid neɣ ad t-issinef seg ubrid-is, ama d lḥebs n yemdanen, tiḥila n yal udem, asiged n ukaskiḍ. Agdud Azzayri yedda deg ubrid-is amzun kra ur yelli. Ass-a, d lawan n tuddsa iseggmen akken tagrawla n ugdud ad trekkel iman-is, ad tebnu abrid n tugdut, ad terr ccan akked tejmilt i wegdud yenḥafen ama di tegrawla tameqqrant n 1954, ama si timmunent n 1962.

Numen ad teffeɣ tegrawla n wass-a ɣer tafat, neẓra ad ternu ccan i tmurt-nnaɣ ger tmura, ad tessiɣ i tmura n Tmazɣa, ad teg asalu ameqqran ad aɣ-isdduklen akken ad neddu, nezdi zun d yiwen, deg ubrid umezruy n imezwura-nnaɣ. Ma nunef fell-as ad aɣ-zzmen. D anza-nsen i d awal-nnaɣ ». (tukksa si tezrawt (charte citoyenne) « I Lezzayer tilellit tamagdayt »).

 

Tazwart :

Ayen ad d-nini ass-a zdat-nwen, d win i d-isdduklen ayen i neẓra s wallen-nnaɣ, i nesla di yal tikli deg nella, neɣ i neɣra di yal tira n imussnawen segmi tekker tegrawla n furar. Ad newwet akken ad nessif tamegra, akken ad d-yifrir wayen d-tessuli tegrawla n talwit.

Numen aṭas tagrawla mačči d tagut tafessast ara yawi waḍu azekka. Neẓra, d ayen a yeddren, ad yefk imɣi. Nekkni numen azar-is d win ad igen abrid ad d-iqqimen, ad iddu deg-s lǧil d-iteddun.

 

Deg wawal-nnaɣ, ad neddu asurif asurif seg umdan Azzayri amek iẓer iman-is, amek iẓer tamurt-is ger tmura, azal n wawal s tutlayt-is mi tekkes tekmamt i yerra udabu, iseɣ iga i wanay (taâllamt) n tmurt-is, asalu n talwit deg yedda i yessihriwen ugar… taggara d asirem ameqqran n tumert (n liser) i d-izzin ɣer tmurt, d win i yeččuren ulawen.

D wa i d asalu n wawal-nnaɣ zdat-nwen.

 

1. Lezzayer, si 1962 ar ass-a.

Di yal amkan, di yal tamurt, amdan issaram ad ittwaqader ger yemdanen am netta di tmurt-is, gar-as d udabu akked yal asaḍuf (lqanun) i ten-icerken.

Anda i tebna tmurt ɣef miḥyaf akked tḥila, anda ur illi leqder, ur llin izerfan, d win i  d abrid ɣer tnekriwin i d-igellun taggara s twaɣyin timeqqranin, lḥebs akked nnger.

 

Di 60 iseggasen n udabu n FLN akked yerbiben-is, ihudd yiseɣ-nni n 1962 (prestige, image de sacrifice, capital de crédibilité, ...). Inger akk wayen d-ssasen Izzayriyen i d-ikkren ad kksen ɣef tmurt-nsen tabarda n temhersa (Listiaâmer) n 130 iseggasen akked 3 leqrun iberkanen n Terk, ternuḍ akkin.

 

Deg iseggasen-nni n 1970, yunag yiwen ilemẓi Azzayri ɣer tmurt n Japon. Mi yemmeslay akked yiwen Ujaponi (s teglizit), inna-yas ansi yusa, si Tferka. Winna yerra-yas-d : « Di tmurt n Tferka, sliɣ kan s yiwet tmurt, l’Algérie, wid igan tagrawla tameqqrant, wid nni iteddun ɣer tmettant ɣef tmurt-nsen, ur ttagaden... ».

 

Ass-a, adabu n FLN akked ‘’At Ukaskiḍ’’ issaweḍ armi ḥeqren Izzayriyen iman-nsen gar tmura. Wid illan di tmurt ssaramen ad nnejlin, wid illan di lɣerba ttetḥin s tmurt-nsen. Di Fransa neɣ di timura n Urupa,  acḥal d win i yerran iman-is d Atunsi neɣ d Amerruki  anda ixeddem, neɣ yal tikkelt ad ten-id-isteqsi yiwen anta i d tamurt-is.

 

Ass-a, tanekra n furar deg ubrid n talwit (silmiya), di kra n wagguren terra-d amur ameqqran seg yiseɣ-nni inegren... Γas abrid iggunin mazal-it ɣezzif.

 

2. Tikli n talwit, tikli n tegmatt, tikli n twacult.

Mi bdant tmesbaniyin di yal tamdint, si Kherrata ɣer tin n Lezzayer armi d anẓul ameqqran n Seḥra, iban-d wegdud n Lezzayer iddukel, iteddu s talwit, s leḥder,  isuɣ ɣef izerfan-is akken iwata, yura ayen issaram, ur illi udegger, ur telli lmut, ur telli truẓi neɣ amerẓi.

 

Timura n umaḍal ẓrant di tilibizyuwat-nsen, di tallit n tegrawla n tewleft (la révolution de l’image),  Izzayriyen d agdud idduklen, zeddigen, am yegduden nniḍen, wid n tmura yufraren, neɣ ugar. Ttwirat-nni beddlent tamuɣli n tmurt n Lezzayer.

 

Nezmer ad d-nini, tikli n Lezzayer tekkes ayen akk ijerḍen di tmuɣli neɣ deg iqerra n iberraniyen, tekkes udem-nni herrwel akked nnger inetḍen zun d llazuq ɣef tmura n Wadda, timura n ‘’tiers-monde’’, zun zdint akked wukkim, imenɣi, times, ahuddu (les émeutes, les destructions, les incendies, les massacres, …) .

 

Tikli  di tmesbanit n Lezzayer tamaneɣt akked temdinin nniḍen rnant adar ɣer zdat, armi usment tmura n urupa deg yella imir-nni ccwal di tzerbatin n temdinin-nsent. Ttwirat iffɣen seg usayes n Paris (Place de la République), n Montréal, n Londres, neɣ Barcelone, … fkant-d udem yernan ccan ameqqran, armi yewweḍ inteq-d uneɣlaf n Fransa, Jean Yves Le Drian, inna-yas : « nẓer ayen iḍerrun di tmurt n Lezzayer s tmuɣli  i yaɣ-isferḥen, iwumi nga azal (‘’avec un peu d’admiration’’)[2] ...s tutlayt n tadiplomasit, tidett :

- ‘’avec beaucoup d’admiration’’ ».

 

Neẓra tamurt akken tella di tikliwin.

Win neɣ tin iddan di tnemmast n tikli, di yal tamdint, izmer ad iẓer s wallen-is ayen illan din : d tamurt akken tella, s yergazen-is, tilawin-is, ilmeẓyen, tilmeẓyin, imɣaren, timɣarin, iwid meẓẓiyen ɣef tuyat n ibabaten d tyemmatin-nsen neɣ ṭtfen-ten deg ufus-nsen ; llant tlawin s tadist tedunt l leḥder, llan yemdanen ikerfen deg tkerrusin-nsen. Tamuɣli gar-asen akken llan d tamuɣli n tegmatt, n tddukli, n lxir d talwit.

Wid ittwaṭṭfen deg yexxamen-nsen illan ɣef ubrid, fkan-d afus akken zemren, ttruccun-d wid ileḥḥun s waman isemmaḍen, tikkal rennun-d tiɣratin akked wayen nniḍen, zun d tameɣra n ugdud.

 

Tikli n talwit d tiwizi :

Di yal amkan, tikli ur telli d tameɣra. Tikli tesddukel Izzayriyen zun d tiwizi mgal adabu akken ad inger wakali. Ur lllin deg-s iferraǧen. Win d-iffɣen akkin si tikli, iffeɣ kan akken ad ibeddel tarbaât, ad idreg i tili,  ad iẓer amkan nniḍen, ad yaf imeddukal-is, ad isel i wayen ccennun da neɣ din, ad iɣer tilewḥin yuran nnig iqerra n yemdanen, akkin neɣ akka.

 

Illa wayen ibeddlen deg iqerra n izzayriyen, maca ur iẓri yiwen acu ibeddlen, anwa aḍu amaynut i d-isuḍen...

Tidett, di tazwara tikli n talwit ur telli d ccerṭ amezwaru n wid ilḥan di Xerraṭa ass n 16 di furar neɣ di Lezzayer deg wass n 22 di furar, zdat lbusṭa tameqqrant.

Mi bdan tikli, illa ukukru ameqqran. Ur ẓrin yiwen acu ad ten-id-immagren : d tidebbuzin n imsulta neɣ d tirsasin n iserdasen am tin n 1988. Awalen n yiwen illan din : « Neqqim, neṭṭef tiɣemmar, nettraǧu. Anwa ad d-ibdun ? Ur ẓriɣ amek i tendeh, nesla i twuɣa akkin, tama n tezribt Ben Mhidi, dɣa nekcem tanemmast n ubrid, nsuɣ akken nezmer, tekker d tamesbant d wawal ! ».

Taggara teffeɣ ɣer ubrid n talwit, si yal tama : imsulta ur d-wwiten, ǧǧan imdanen suɣen,  lḥan, ma d imdanen-nni ddan s talwit akken ufan, ur rẓin, ur sxesren. Ass-a yella d  ammud/lfayda ameqqran i tmurt n Lezzayer.

 

 Taɣuri / Tifin-nnaɣ (the findings) :

Tikli n talwit terẓa asalu amaynut di tmurt-nnaɣ, tettimɣur ugar armi tewweḍ ass-a d tagrawla deg ubrid-is, deg wayen i tqubel, ɣer wanda i teteddu : teddukel tcemlit akken ad ikkes udabu n usekkak ɣef uẓar di tmurt n Lezzayer.

Taɣuri si tikliwin zun d adlis yuran :

    Tagrawla tekkes tilisa n tigdi, tekkes ccek gar yemdanen, ẓran Izzayriyen tesddukel-iten twizi,

    Tukksa-nni n tigdi teldi abrid i wawal gar yemdanen ; di yal tikli, di yal amkan di tuddar neɣ di temdinin d amjaddel gar yemdanen (yal tikkelt d agraw ur nferru akken ad ikkes systeme asertan, s talwit, nebla ma thudd tmurt,

    Kecment tlawin tanemmast n tnekra, am nitenti am yergazen,

    Teddukel tiɣri n yemdanen : d asiwel n imeddukal deg ubrid neɣ deg uzeṭṭa n FB i temlilit ilmend n tikli d-iteddun – anwa amkan - anwa adar di tikli - anwa slogan ad nini... 

    Tezdi tmurt zun d taddart : di smana kan, slogan d-iffɣen di tama-ya, din kan ad yaɣ tamurt, si Lezzayer ar Annaba, si Wehran ar Tamenɣest.

    Tebda teddukul tmuɣli n yemdanen deg usalu n tnekra n nunamber 1954 (Esprit de novembre), n usarag n Summam…

    Tin i ten-yugaren, d ayen d-iffɣen seg iẓuran n tmurt, d ‘’tucerka n tgella d lemleḥ/tisent’’ gar wid ileḥḥun, seg-ufus n wid-nni d-issuffuɣen yal učči ɣer ubrid n tikliwin (aman, seksu, tiḥbulin, tiẓidanin, yal lfakya,...). D ayen ur nelli di tmura nniḍen n umaḍal. Ur illi d udem-nni kan n ubuddu, s ssadaqa. D azamul ameqqran i yesdduklen imdanen seg iseggasen imezwura n talsa, asmi d-lulen yemdanen, teddun, zedɣen tuddar. Ass-a, d talalit tis snat n Lezzayer seg iẓuran-is inesliyen, anda yal tamdint n tmurt tuɣ-d aẓar si taddart / iɣrem, si tmetti n tmurt tamaziɣt.

    Ass-a, amgared-nni, neɣ tismin nni yellan gar ibeldiyen (ifellaḥen n berra, n tewsimin) akked iḥedriyen (imezdaɣ iqdimen n temdinin)  nezmer ad d-nini tebda tekkes-it akkin tegrawla n furar, tezdi-ten, tesddukel-iten deg usalu n tɣermiwt (citoyenneté), n talsa.

(ruralisation des villes)

Tazmert n talwit tufrar nnig yal tazmert.            

Akken tebɣu teffeɣ azekka tegrawla n ugdud Azzayri, abrid n tnekra di talwit yenjer, yuɣ amkan-is ɣur yal amdan. Awalen n umɣar-nni d-mlaleɣ di tikli n Bgayet, di Lexmis, yeččur ulawen : « ukiɣ tuɣal-d temẓi-w, yuɣal-d usirem, ferḥeɣ d ayen kan... !».

 

D tin i d tazmert n ugdud ur nettruẓ, ur telli tayeḍ, berra n unnar n yiɣil (draâ), n wukkim.

D win i d abrid yugaren tazmert n udabu s iserdasen-is, s tdebbuzin-is, s lemkaḥel-is, s yiḍan-is, s aâzrayen-nni azegzaw yettruccun imdanen s waman yerɣan,  neɣ azekka s ‘’les chars’’-is ma yessuffɣen-ten-id.

 

3. Anay amazigh akked wanay n Lezzayer zdin am iḍudan ufsu, isbuḥruy-iten waḍu.

Seg wussan imezwura n tnekra n talwit, yufrar-d wanay amazigh ɣer tama n wanay n Lezzayer. Γas akken yella wanay amaziɣ di tmesbaniyin si tefsut n 1980 akked tefsut taberkant n 2001, di tmurt n Leqbayel, yufrar-d deg Awras, di Tamẓabt, di Merruk, di Libya, di Mali ufella (Azawaḍ, MNLA) akked Tunes deg iseggasen-a.

Maca si 22 di furar i d-iban s ugar, iṭṭef tanemmast/ ammas.

 

Sin wanayen-nni zdin zun d yiwen. Llan wid i ten-isdduklen deg yiwet tɣanimt, llan wid i ten-icudden i sin ɣef tuyat-nsen, llan daɣ wid idduklen d tarbaât n imeddukal neɣ d tawacult, wa yurez wa, wa yurez win.

 

Timlilit, tuqqna neɣ taddukli-nni n wanayen d azamul :  tamurt n Lezzayer d aḥric n tmurt tameqqrant : Tamazɣa-nnaɣ, zun Lezzayer d yelli-s n Tamazɣa.

 

Ass-a, anay amazigh iffeɣ i tlisa n tmurt, ittwassen, ẓran-t-id akk si tmura n umaḍal.

Di yal tamurt di tazwara steqsayen d acu-t wanay-nni igan amdan di tnemmast-is (Aza amaziɣ d unnuɣ n wemdan akken d-ilul/signe anthropomorphe).

Anay amaziɣ, di tfekka-s, isddukel tamurt tamaziɣt, izdi amdan akked tmurt ideg yella yedder si leqrun d leqrun imezwura, si send amezruy (préhistoire).

 

Agdal n wanay amaziɣ.

Si mi d-iffeɣ wanay amaziɣ ɣer tafat, isbuḥru-t waḍu, iffeɣ akkin ɣef tmura, iga isem i yiman-is akken issemɣer asirem di tmurt-is, adabu n usekkak iwwet ad t-yerr ɣer tesraft, ɣer tillas. D lǧerḥ ur nḥellu (Blessure incurable).

 

Alɣu n udabu n Lezzayer akken ad ittwakkes yal wanay ur nelli d anay n waggur d yitri ur illi d alɣu n tmurt n Lezzayer.

Tiḥila-nni usant-d si tmurt taberranit, sɣur wid iqqnen wid iṭṭfen adabu ass-a di tmurt n Lezzayer. Tidett ad d-teffeɣ azekka.

 

Tazarezt-nni ur teṭṭif. Tameṭṭut-nni i yurzen imsulta di Lezzayer s wanay amaziɣ, nnan-as ‘’terfed anay aberrani, €âlam ajnabiyya’’, uran-t nitni di rrabul, syen nnan-as ad tezmel rrabul-nni. Nettat ur teqbil ad tezmel. Terra-yasen : « nek refdeɣ anay n Tamazɣa, d tamurt-iw ! ».

Tadyant-nni, neɣ awal nni ‘’anay aberrani’’,  mačči d ayen d-issuffeɣ umsaltu deg uqerru-s, d ayen i yasen-nnan imeqqranen-nsen akken imsulta yellan deg ubrid ad asen-aɣen awal. D tiḥila, zun ‘’ikcem-d waâdaw si berra n tmurt’’ !

 

Taɣuri / tifin-nnaɣ (the findings) :

Ilmeẓyen n tmurt-nnaɣ :

1.       Gan-as azal ameqqran i wanay amaziɣ, d aẓar-nsen, d immal-nsen di tddukli n Tmazɣa tameqqrant,

2.       Ssarden ammus yeḍlan ɣef anay n Lezzayer si 1962, rran-t d azedgan.

 

Ayen i ẓriɣ d wayen sliɣ :

Ẓriɣ udmawen n yelmeẓyen-nni iteddun ɣer umkan n tikli, anay icudd ɣef tuyat neɣ yesbuḥru-t waḍu nnig-nsen, zun ɣer twizi tameqqrant i ten-isdduklen,

 

Ẓriɣ acḥal d tawacult teddukel, tga adar akken ad gen tiwlifin/ttwirat, s teḍsa d unecreḥ,  anay amaziɣ akked win n Lezzayer zdat-nsen neɣ af tuyat-nsen, akken ttwirat-nni ad ilint azekka d ttbut  n yiseɣ, d tinigan, ad inint : « nella din, ass-nni ! ».

 

Ẓriɣ yiwet terbaât n imeddukal mi derren zdat waza-nni ameqqran ; ẓriɣ allen n yal yiwen mi ibedd s tfenṭazit i ttwira-s zdat waza-nni, iqubel imeddukal-is, afus-is yers ɣef udlis igan s wuẓru i yuran s tmaziɣt (« Win ibɣan tamaziɣt, ad yissin tira-s »).

 

Sliɣ i wawal n yiwen ilemẓi mi d-irkeb di tkerrust, inna-yaɣ-d akken icmumeḥ, anay amaziɣ gar ifassen-is  : « Ma ɣellin-d yeẓra seg igenni, ma ɣef uḍar, nek ad awḍeɣ Tizi i tikli n  lǧemaâ ! ».

 

‘’Aggur d yitri’’.

Sliɣ yakan i wawal n yiwen umjahed n tidett, iḥka-d ɣef umeddakel-is umadaɣ :

- « Mḥend iteddu yal ass, anda yella yettawi agrab d ameẓyan ɣef tayett-is. Deg ugrab-nni tella tbeṭṭen yiwet taâllamt n Lezzayer, d tazedgant.   Asirem n Mḥend ittargu-t yal-ass : « ad yaâllqeɣ taâllamt-nni yiwen wass, s ufus-is, nnig lkazirna ara nekcem s ubarud ». Yiwen wass, newweḍ ɣer usirem-nni i yettargu Mḥend, nekcem lkazirna, iaâlleq Mḥend taâllamt-nni... ».

 

 

Awal aneggaru ɣef wanay n tmurt deg umaḍal :

Tella yiwet tmurt tufrar, d Marikan (Iwunak idduklen n Marikan, USA). Tuttra tameqqrant : amek imeẓyanen-nsen ḥemmlen ugar anay-nsen ɣef wiyaḍ?

Tasarut n tuttra tella deg umezruy n tmurt-nsen :

(1) Amek i d-slellin tamurt-nsen gar ifassen n Legliz,

(2) Amek i slemden deg uɣerbaz azal n tlelli-nni n tmurt akked wazal n wanay-is.

 

Tidett, ala adabu yersen ɣef tugdut i izemren ad iseddu tamussni-nni, tasertit-nni n tayri n tmurt deg wulawen n imeqqranen, n imeẓyanen.

 

Ass-a, nekkni numen, azekka ad ikcem uselway, neɣ taselwayt Tazzayrit tazeqqa-nni n El Muradia ; ad yaâlleq wanay amaziɣ akked wanay n Lezzayer, dduklen, zdin am iḍudan ufus. 

 

4. Tutlayin n ugdud uɣent tanemmast (tamaziɣt akked darǧa).

Tama n wanay di tikliwin illa yiles, d tutlayt n yal tiɣri. Γas llant kra n teɣriwin s taârabt lfusḥa akked tefransist, ma d amur ameqqran illa s darǧa akked tamaziɣt.

 

Nebla ma nuder-itent-id, d tiɣriwin akked isefra i d-ilulen seg yimi n tarwa n tmurt-nnaɣ, n ilmeẓyen-nnaɣ.

Ayen issewhamen aṭas : ala slogan-nni « Pouvoir assassin » (adabu inɣan/adabu ineqqen) i yeqqimen akken illa s tefransist, di yal tama n tmurt n Lezzayer (ur itterjem s tmaziɣt, wala s darǧa).

 

Tuffrar-d yiwet tiɣri : ‘’Ad kksen akk / Yetneḥḥaw  gaϵ’’ :

Awal-nni « ad kksen akk / Yetneḥḥaw gaϵ » iffeɣ-d s niyya, ur t-igguni yiwen. Iffeɣ-d sɣur yiwen ilemẓi di Lezzayer tamaneɣt. Inna-t-id seg wul-is ilemẓi-nni mi yas-tenna tneɣmast n Sky News TV :

- « … siwel s taârabt ! »,  irra-yas ilemẓi-nni,

- « d tagi i d tutlayt-nnaɣ, darǧa ! ».

S yiwen wawal, tutlayt darǧa tuɣ amkan-is di tmurt-is.

 

Γas tamaziɣt tuɣal ɣer deffir di tazwara-nni, ass-a tuɣ amkan-is am nettat am darǧa. Ur ibḍi wegdud, d wid ittuɣun s tmaziɣt i yettuɣun s darǧa.

 

Mazal tanicca tenta deg wallaɣ-nnaɣ.

Yal win i steqsaɣ di tnemmast n tikli, mi yella yettuɣu s darǧa, s taârabt lfusḥa neɣ s tefransist, ayɣer mačči s tmaziɣt,  ad d-yini :

- « Akken ad fehmen wid iḥekmen ! ».

Deg wadmeɣ n yal amdan Azzayri : wid iḥekmen mačči d at tmurt-nnaɣ, ur ssinen tamaziɣt. Ar ass-a, nẓer adabu yeqqim deg ufus n listiaâmer/temhersa aberrani.

 

Azal n tutlayt sɣur imawlan-is.

Tutlayin akk n umaḍal msawant. Maca yal yiwet azal-is d azal akked yiseɣ i yas-gan warraw-is (s tefransist qqaren-as ‘’le prestige d’une langue’’). Ass-a, agdud i d-ikkren zun d yiwen di tikliwin n talwit ur isetḥa s tutlayt-is, d tamaziɣt neɣ d darǧa, irna-yasent ccan d ameqqran.

Azal n tutlayt di yal tamurt, tikkal ittbeddil, ad yifrir neɣ ad yader akken tella teswaât. Nezmer ad d-nesmekti kra n tedyanin deg umezruy-nnaɣ, neɣ n umaḍal :

    Mi tebda lgirra n 1954, llant tuddar n uzaɣar, akkin i Ssur Lɣezlan, imezdaɣ-nsent rrant iles-nsen ɣer darǧa. Mi bdan ttawḍen ɣur-sen yemjahden n W3 (tawilayt tis 3) s lemkaḥel akked tselsa n minitir, ssawalen-asen s tmaziɣt taqbaylit deg unejmaâ, uɣalen-d at tuddar-nni ɣer tutlayt tamezwarut, taqbaylit-nsen.

    Si tama nniḍen, deg Awras, ilmend ad teddu tcawit deg ubrid n tilelli, ad tennerni, llan ifesyanen imeqqranen igedlen tacawit gar yemjahden ; awal n yiwen kulunil iḥekmen din : « ur tutlayet tacawit gar-awen !» (colonel Haoues ?).

    Asmi tefra lgirra di 1962, imezdaɣ Izzayriyen iberkanen n Uheggar i yellan imir ddaw laânaya n Imucaɣ, kksen tamaziɣt tamaceɣt, beddlen iles, rran-tt ɣer darǧa, asmi kan ẓran adabu n FLN ibedden di Lezzayer iteddu s taârabt mačči s tmaziɣt !

    Di yiwet tmurt n Kenya, di Tferka, yiwet tewsimt/teqbilt (tribu) i yellan tafellaḥt-is d takessawt n yeqḍaren deg izuɣar, ǧǧan tutlayt-nsen akken ad ṭṭfen tutlayt n tewsimt yellan tama-nsen, d ifellaḥen. Akken ad idiren ɣer zdat ur neggren, ad mnasaben akked lǧiran-nsen, akken arraw-nsen ad msefhamen yid-sen, fran gara-sen ad ǧǧen tutlayt-nsen[3], ad kksen idles-nsen, ad t-ttun akken ad inger wakali. 

 

Taɣuri / Tifin-nnaɣ (the findings) :

Tamaziɣt ur tewwiḍ ɣef talast n nnger i d-nesmekta afella kan. Ur injir ubrid n nnger-nnaɣ, maca « win iqqes uzrem ittagad aseɣwen ».

 

Sin wuguren i yellan zdat tutlayin-nnaɣ, tamaziɣt akked darǧa, snat temyifin/tmecqirriyin (défis) ara qablent ɣer zdat :

 

a) Tamaziɣt, ɣas ass-a d tutlayt taɣelnawt d tunsibt di tmurt-nnaɣ, d tamara ad tekcem tadbelt n tmurt, ad tekcem di tdamsa n tmurt, ad tekcem di temdinin n tmurt di yal tama. Tamaziɣt, ma teqqim d tutlayt n tuddar kan, ad tenger.  Di 50 iseggasen d-iteddun, azal n 90 % n imezdaɣ ad ilin d imezdaɣ n temdinin.

Tamaziɣt ur tezmir ad tbedd, ad tennerni deg udabu n wass-a i yas-d-igan afrag ameqqran. Akken tamaziɣt ad tgemm, ilaq ad tbeddel addad, ad tessiɣ i tmurt. Di tugdud kan i temzer ad taf abrid n tudert-is.

 

b) Addad deg tella tutlayt darǧa (‘’taârabt n Lezzayer’’, neɣ ‘’taârabt n Tmazɣa’,  tamaɣribit) ass-a, izga-d ddaw win n tmaziɣt.

Di tmuɣli n udabu n Lezzayer, darǧa tettwaḥqar, ur telli d tutlayt s yiman-is, acku dlen-tt s taârabt lfusḥa, zun d yiwet tutlayt. D war tamussni, d tiḥila.

Ilaq ad ikkes buberrak i yedlen-fell-as, ad d-teffeɣ ɣer tafat, d tutlayt taɣelnawt d tunsibt, ad tekcem deg uɣerbaz atrar, tama n tmaziɣt, deg wahil n Lezzayer tamaynut.

 

5. Imdanen ɣas mgaraden di tikta n tsertit, neɣ di ddin, … maca d Izzayriyen akken llan.

Tagrawla n furar tezmer ad tbeddel udem n tmurt, ma yella aleqqem ad d-iṭṭef si lsas, mačči d acebbeḥ afella.

Akken talwit ad tefk imɣi di tugdut, tin ara idumen, ilaq ad d-taɣ aẓar seg yidles n tmurt. Tikliwin di yal tama n tmurt ldint-d tabburt : dduklen yergazen, tilawin, imeqqranen, imeẓyanen, imɣiden akked wid ikesben, zun d tiwizi, ɣas yal yiwen s tmuɣli-s.

 

Mi dduklen, armi yella wayen i ten-isdduklen. Mačči d tukksa kan n uselway aqbur i tallit tis 5. Isdduklen-iten usirem n bennu n tugdut, ad ilin deg-s akken llan.

Tugdut deg-s tigejda (ilugan), anda amezwaru deg-sen d amyiqbel n yemdanen gar-asen d wiyaḍ (diversité et esprit de tolérance) di yal tamsalt :

- di tutlayt ma llant ugut n tutlayin,

- di ddin ma llan nnig yiwen neɣ ulac, anda yal yiwet gar-as d yiman-is, gar-as d bab-is,

- di tikta n tsertit (tilelli tamagdayt).

 

Di yiwet tikli di Lezzayer tamanaɣt, teḥka-d yiwet tmeṭṭut ibedden di tnemmast n tikli, temjaddal akked sin n wat ičumar (islamistes/inselmen isertiyen), tenna-d : 

- « ɣas ur nemsefham di tmuɣli amek i nẓer tamurt-nnaɣ, ayen i ɣef d-neffeɣ ɣer ubrid, taggara ur nennuɣ, nemmeslay s talwit, ur yi-d-wwiten mi nek d tameṭṭut zdat-nsen deg ubrid n tnekra...».

 

D amedya s wazal-is, d win ara neṭṭef d azamul, ad isddukel yal yiwen gar-as d win illan ɣer tama-s.

 

Taɣuri / Tifin-nnaɣ (the findings)  :

Ayen ɣef nettazzal ass-a, win iwumi nga isem tugdut, ur ittnuz di ssuq.

Illa deg iẓuran n tmurt-nnaɣ, d idles amezwaru n tmurt-nnaɣ di yal tamnaṭ n tmurt.

Idles ibda seg yiles, si tselsa, ar tikta n umdan gar-as d yiman-is ; ama di tesnakta di tsertit, neɣ di ddin i win yumnen gar-as d bab-is, akken ibɣu yili usalu n ddin, akken tebɣu tili tẓallit-is.

 

Ccerṭ n uzekka akken ad naɣ asalu iwatan, d tamara fell-aɣ ad nesteqsi amezruy-nnaɣ si leqrun d leqrun imezwura, ad as-nekkes taɣebbart, am takka nni n tessirt inetḍen fell-as acḥal. I wayen illan d agerruj-nnaɣ si tallit n Masensen neɣ send Masensen, nekkni ad as-nernu tamussni yufraren, tin i yeddan d lweqt-is, i yeddan ɣur iɣerfan n umaḍal.

 

Ass-a amaḍal zun d taddart/iɣrem (village mondial), iddukel. Ur beddent tlisa d afrag i tmussni si tmurt ɣer tayeḍ.

Timetti n yemdanen zun yiwet, amaḍal yiwen i yellan, ayen ilhan di yal idles ad isfaydi i yal yiwen, war talast. D wagi kan i d abrid-nnaɣ akken tamegra n tegrawla n furar ad tefk imɣi i leqrun d leqrun. Nnan « acu tettnadiḍ ay aderɣal d tafat !  »...

 

6. Akud/lweqt di tegrawla n furar 2019.

Tiɣri n ugdud tenna : « Γur-sen adabu, ɣur-nnaɣ akud akked usirem » (« Ils ont les armes et le pouvoir, nous avons le temps et l’espérance » ).

 

7 wagguren n tikli, n twuɣa, n tazzla, ma d adabu n usekkak mazal-it ibedd, issuffuɣ-d tuccar-is.

Adabu yenwan ad issens times di kra wussan, yuɣal deg wawal-is. Agdud i yenwan ad isseɣli adabu-nni di kra n smanat issemẓi ccerṭ-is. Ur tekki tama di tayeḍ.

Γas iceqqeq udabu, imderkal, maca ibedd akken yufa, ɣas ifessi-d agus neɣ imi n tesraft, ileqqeḍ kra seg yemdanen-is ɣer leḥbus n Lḥerrac, neɣ n Blida.

Tikli-nni tban-d i wegdud zun d asedhu n warrac. Mačči d ayen i ggunin Izzayriyen. 

 

Tagrawla n talwit.

Tagrawla n talwit ur telli d tagrawla akken i tettwassen deg umaḍal : ad tegerwel, ad terwi, syen ad d-iban yixf-is, tama ad tekk di tayeḍ. Mi yeɣli udabu-nni, ad d-iban ubrid-is neɣ ad tbeddel abrid i ssarmen wid tt-igan. Akken i teḍra di 1962.

 

Di tegrawla n furar ass-a, akken ur issarem yiwen ad iqqim udabu yellan (ala wid yesfaydin seg-s), akken daɣ ur issarem yiwen tuffɣa, neɣ agrurej n udabu ad d-iglun s uhuddu n tmurt.

Amek i d ixf-is ? Amek izmer ad iqabel wegdud tiḥila akked leḥbus n udabu i yeṭṭfen tanemmast, iẓẓa tuẓẓal, ikkat akken ad iqqim ?

Iberdan bdan ttbanen-d ɣas mazal ur suffuɣen :

    Amussu n talwit ad iqqim kan deg ubrid n talwit, ur illi ubrid nniḍen, ur issarem yiwen abrid nniḍen,

    Ad dduklent tregwa i iserrin di yal tama n tmurt, deg ikabaren imagdayen, di tdukliwin yezdin deg igerwan alamma yeqqel d aḥemmal ara ihudden adabu wakali,

    Ad teqqar tala ansi d-keččem tedrimt i udabu (‘’tuẓẓga n petroll »’’),

    Ad taweḍ ɣer waâzal n udabu (désobéissance civile), di talwit, ma terra tmara, taggara.

 

Ass-a am win iteddun ɣef tmellalin, asurif asurif, ɣas « Ad neddu, Ad nelḥu alamma yeɣli udabu ». Maca,  ma d aɣelluy n nnger, amzun ur tewwiḍ.

 

Taɣuri  / Tifin-nnaɣ (the findings) :

Tamurt ur tekcim di tesraft ur nessuffuɣ, i yas-d-iɣez udabu. Yal Azzayri iteddu yal ass ixeddem ayen illan deg ubrid-is, di tfellaḥt-is i twacult-is, i tmurt-is.

 

Di tallit-a, tella yiwet tikli iwatan, tettwassen deg unnar n tdamsa, n tussna (industrie) : « nlemmed simmal nteddu ɣer zdat / ‘’Nous apprenons en marchant’’, neɣ ‘’le chemin se construit en marchant’’[4]).

D win i d abrid-is ass-a, mačči d kra n tesnakta yeqqnen (idéologie figée), akka neɣ akkin, i izemren ad teseddu tamurt.

 

7. Tamurt n Lezzayer mačči d tamurt n imukar.

S tiɣri « Teččam tamurt ay imukar ! » (klitu leblad ya serraqin !) i ddant tikliyin deg ussan imezwura, di yal tamdint, armi t-cennun warrac deg iberdan.

 

Ussan-nni deg rran ineɣlafen imezwura (Ḥmed U Yeḥya, Abdelmalek Sellal, …) ɣer ucekkal/lḥebs, iffeɣ wawal deg umaḍal, issewhem timura. Ur t-igguni yiwen. Amek i tezmer ad teḍru tedyant-nni, anda wid iṭṭfen taqacuct/tacwawt n udabu iḍelli-nni, di kra wussan ttwacudden, kecmen lḥebs ?

Tidett, yiwen ur igguni ad teffeɣ akken.

 

Awal n yiwen Kanadyan anesli i umeddakel-is Azzayri di Montréal : « amek akka, leḥkem nwen akk d imukar, d ayen issewhamen ! ».

 

Di 7 wagguren n tegrawla, innulfa-d wayen ur yumin yiwen. Mačči d tilufa nni timeẓyanin iwumi nsel akk’akka. D tawaɣit tameqqrant. Akk wid illan deg udabu kecmen di tibbandit n war talast, amur deg-sen kecmen acekkal/lḥebs n Lḥerrac. 

Maca, ur illi d abrid-nni kan i suturen Izzayriyen, abrid iwumi semman ‘’taɣdemt n tilifu’’.

 

Ass-a, ayen ibanen am uzal : adrum i ten-yerran ɣer lḥebs yumes am wid ikecmen ɣer lḥebs. Ur illi win zeddigen gar-asen, acku win ur nettaker am nitni ur izmir ad yili akked wid iḥekmen/ittakren akken ufan, nebla talast.

 

Taɣuri  (the findings) :

Mačči d Izzayriyen i d imukar. Izzayriyen am nitni am at tmura nniḍen. D adabu, d ‘’system asertan/système politique’’ i ɣef yebna udabu si tazwara n 1962 i yessawḍen yal yiwen anda yella kra deg ufus-is, ad iddem akken yufa, nebla talast. Akken illa usaḍuf/lqanun, netta ad yekk nnig-s. Tawaɣit tameqqrant tusa--d seg uẓar n ‘’FLN-adabu-aserdas’’ i yesbedden tasnareft (dictature / aqeẓẓul) si tazwara….

 

D acu i d ‘’System asertan’’ n Lezzayer ? Anwa ur nesli neɣ ur d-nudir awal-a ?

Nezmer ad d-nini, system n Lezzayer yers ɣef tlata ifadden si tazwara-s di 1962 : ‘’aserdas, akabar n FLN, akked tadbelt taqeddact’’. Γas dduklen i tlata, llant tseddarin gar-asen :

 

    Afella, d aserdas, adabu deg ufus-is i yella (d netta i yeldin tabburt s wuzzal),

    FLN d iɣil n udabu, d udem n udabu zdat wegdud akken ad t-iseddu (ad inher agdud)

    Tadbelt d taqeddact-nsen i sin, kerrzen yis akken bɣan.

Imdanen n udabu d wid iwumi gan isem Izzayriyen « At leḥkem/lḥukuma » (sḥab lḥukuma), d wid illan nnig lqanun, zwaren di yal tamsalt, ayen illan nsen.

 

Γas llant tewsimin/tribu (At Wejda/clan d’Oujda, Icawiyen, At Tlemsan, Leqbayel, …), d timucuha kan.

Tidett, win igren afus deg udabu, s tmussni (yiwen ittawi wayeḍ / cooptation) ad iqqim deg-s di tudert-is, neɣ yiwen uḍar berra, yiwen agensu. Netta ad yili yegguni ass-is akken ad ikcem ɣer temsiwt, d aneɣlaf, d lwali neɣ d ayen nniḍen.

 

Ayen icerken akk iaâggalen n system asertan zun d imcuddan n tzarezt (tajemmaât, tacebbakt… réseau) : nitni ttwaqqnen ; yal yiwen amek yuker, amek yezri zdat wiyaḍ, amek yefka afus, amek i yessusem, anwa i yas-ittalasen ‘’lxir’’, anwa iwumi yettalas di takerḍa n tmurt. Akken llan myussanen mcudden di tḥila-nsen. Ass-a amur ameqqran i gan yura, izmer ad d-iffeɣ ɣer tafat i teɣdemt ad ibedden azekka.

Ayen d-innulfan d amaynut di tallit taneggarut, d anekcum n ttejjar n usekkak (les affairistes) akken ad suffɣen tadrimt tameqqrant s ufus n lbankat n tmurt i lfayda-nsen… ad d-ǧǧen aḥric i wid i sen-ildin tabburt neɣ i warraw-nsen (groupes Haddad, Condor, Kouninef KouGC,  Tahkout, SOVAC,…).

 

Amedya : lwali akked wid am netta

Yal lwali ittaru di twilayt-is iḥricen n wakal, zun s wulac, i wid illan am netta di twilayin nniḍen. Nitni daɣ, yal yiwen ad as-yaru aḥric anda i yeḥkem. Syen ad ten-zzenzen s tedrimt tameqqrant i wid ibennun. D imelyaren i ikeččmen ɣer texriḍt-nsen !

 

Mačči kan di tmurt n Lezzayer i yessaweḍ udabu ibnan ɣef tesnareft (dictature)  ad iqqel taggara d agraw n tibbandit, ad yeg tamsiwt i yessaɣen i tmurt am umadaɣ uḍris. Kra n imedyaten yufraren :

    Di tmurt n Philipines, Ferdinand Marcos akked twacult-is yuker imelyaren n dollars seg ugerruj n tmurt, infa si tmurt-is, immur d aɣrib,

     Di tmurt n Panama, général Antonio Noriega ikcem di trafik n cocaïne akken d tlufa timeqqranin n tibbandit, immut deffir 30 iseggasen n lḥebs,

     Di tmurt n  Congo, Omar Bongo iḥkem 42 iseggasen s tḥila akked lmut n yexsimen-is, iznuzu i yiman-is amur ameqqran n  petrol akked uranium n tmurt-is,

    Saddam Hussein n tmurt n Irak, yerra tamurt d ayella-s netta akked warraw-is, taggara ihudd tamurt-is,

    Ben Ali di Tunes, akked Moubarak di Maser, ḥekmen s twacult-nsen, sbabben tirac n tedrimt akked ugerruj n wureɣ deg yexxamen-nsen…. Wa yenfa, wa yegra-d di lḥebs armi mmuten.

 

Asmekti n kra n tmura-ya isdduklen-itent yiwen usafar : war tilelli n yemdanen di tmurt-nsen, anda ur telli tafrent n tidett, ur llin izerfan ibedden. Mačči d imezdaɣ n tmura-nni i d imukar, d adabu i d amakar.

Ass-a, ur ilaq laâr n udabu ad iḍlu ɣef tmurt, neɣ ad d-iqqim azekka d tacmatt deg umezruy n tmurt-nnaɣ.

 

8. Ilaq ad tbeddel tmurt tikli / Paradigme amaynut : (changement de paradigme)

Nteddu ɣer taggara n wawal-nnaɣ.

Ad newwet ad d-nesddukel ayen akk i d-nenna si tazwara, ad t-neqqen zun d tameqqunt n tgedrin n yirden ittcuddu ufellaḥ deffir tmegra.

 

Tamurt-nnaɣ tebna ɣef usekkak si tazwara asmi tefra tin 1962.

Ass-a Izzayriyen ttwarzen zun gar sin iɣuraf n tessirt : sya d adabu asnaref (dictateur) amakar, sya d taârabt-tinneslemt.

I wakken ad tbeddel tmurt, d tamara ad tebnu ɣef tidett :

 

D tanekra n tilelli n tmurt i yessaɣen ass-a ara yeldin abrid, ad tmel amek ad ibedd udabu n yimmal, n uzekka, s tiɣri n Izzayriyen, d aḥric n Tamazɣa tameqqrant.

Abrid-is  ad izwir seg ubeddel n tmuɣli, ayen iwumi semman di tmura ‘’paradigme’’.

 

Awal-a (paradigme), gan-as tabadut (définition)[5] :

’Paradigme, d tamuɣli yellan deg uqerru n yal yiwen, tenjer/tunneɣ deg wadmeɣ-is,  iẓer yis ayen i yas-d-izzin, s lmizan-is netta, iteddu deg ubrid-nni zun d win kan i d abrid, ma yunef ad tenger ‘’[6].

 

Γas mačči fell-as usarag n wass-a, nezmer ad d-nefk iberdan d-ibanen di tmurt n Lezzayer :

-  Ad d-nessers tagejdit tamezwarut : adabu d win n tmurt-nnaɣ, ad ibnu akken i nra nekkni.

- Azal i twuri (lxedma) n yemdanen akken asafar n petrol d lgaz ad qqimen d agerruj n ddaw tmurt i lǧil d-iteddun,

- Amdan yiwen wazal-is, d argaz neɣ d tameṭṭut,

- Taɣdemt ad tbedd d tilellit,

- aɣerbaz d win n tmussni, n tussna, mačči d win n tidderɣelt,

- Tuddsa n tmurt ibnan ɣef yidles n tmurt (timanit, awanek n yal tamnaṭ…),

- ddin akked tsertit ur zdin, tilelli di liman i yal ddin iteddun deg ubrid n talwit,

- Asalu ameqqran i bennu n Tamazɣa idduklen, (Imerrukiyen, Itunsiyen, Ilibyanen d atmaten-nnaɣ, d imaziɣen am nekkni  (« Butefliqa ya Lmerruki ! » mačči d laâr )

- atg.

 

9. Taggara - Anda i nessaweḍ ass-a ?

 

Di tegrawla n furar iteddun, ma yella wayen ifran sɣur Izzayriyen i d-ikkren, d wa :

- « ulac tuɣalin ɣer deffir, ulac tuɣalin ɣer tudert n gar tuccar n system asertan n wass-a ».

D paradigme amaynut, d asalu i d-tefres teɣri n wegdud deg iberdan n yal amkan :

- « Ur nettruẓ ur nkennu, alamma yeɣli udabu »

- « Ur nḥebbes ur nessusum, alamma yenger wemcum » (amcum d system).

 

Di tmuɣli-ya, yufrar-d wawal i nsel yal ass, itezzi zun d taryact di yal aqerru:

- « Tama ad tekk di tayeḍ !».

 

D win i d asurif amezwaru akken ad tbeddel ɣef uẓar.

D win kan ad igen asalu, di talwit, akken ad d-teffeɣ tmurt si gar iɣuraf n tessirt.

 

D asmekti kan, ayen d-itekken ass-a si tama n udabu[7] ur aɣ-issefcal :

 

- D asekcem n Izzayriyen yal ass ɣer lḥebs,

- D tuqqna n ikabaren imagdayen akken ur ttemlilin, ur ddukulen, ur d-iteffeɣ ssut-nsen,

- D tukksa n wawal i yineɣmasen akked usekkak n tilibizyuwat n udabu,

- D beṭṭu n tmurt s waâzal n Lezzayer tamanaɣt s ugadir n wuzzal akked ikaskiḍen...

 

Tazzla-nsen ass-a akken ad gen tafrent, ad sbedden aselway-nsen, iban yiwen ubrid-is : d aleqqem n system asertan.

Ma ssawḍen ɣer tefrent, sbedden aselway-nsen, azekka ad teqqen tmurt akken i tella neɣ ugar :  acku wid ikeččmen ass-a deg udabu ad lemden amek ara srewten akken ur ttwaṭṭafen ara azekka !

 

Ihi, yiwen ubrid-nnaɣ : « tama ad tekk di tayeḍ… d nitni neɣ d nekkni ! ».

 

 

Tanemmirt ilmend n tsusmi-nsen, n usmusget-nwen.

 

 

10. Résumé (en français).

Les acquis de la révolution pacifique de février 2019… que les chars ne pourront écraser.

La révolution pacifique de février 2019 a chamboulé la paysage politique et social du pays ainsi que sa perception depuis l’extérieur. Il était nécessaire de clarifier les éléments constitutifs, signes, symboles et comportements participant à ce renouveau de la nation :

    L’installation durable de la voie pacifique comme moyen d’expression, en rupture avec les soulèvements violents qui ont marqués l’histoire millénaire du pays,

    Le retour de la confiance entre les citoyens ; on se regarde, on se parle,

    la volonté commune et l’élan pour construire une autre république basée sur la volonté populaire,

    les marches pacifiques ressoudant les liens entre citoyens (familiaux, amicaux, villageois,…), réoccupant et s’appropriant l’espace national, les hommes et les femmes réunis,

    l’expression d’un amour patriotique émouvant pour les drapeaux national et amazigh unis,

    la réhabilitation de la voix et des langues du peuples, dardja et tamazight.

 

Enfin, la conviction et la détermination de ne plus laisser le système des oligarches du FLN et de ses associés confisquer le pouvoir, et l’engagement pour instaurer une république digne des ancêtres, basée sur la voix du peuple. « C’est eux ou c’est nous » disent les banderoles, partout. Mais aussi d’adopter un nouveau paradigme : la rupture avec ‘’la république pétrolière vache à lait’’ et la réhabilitation de l’effort dans la justice.

 

 

 

Auteur

Aumer U Lamara, écrivain

 

 

Retour en haut

Numéro 104 Novembre 2019

Tidlisin nnien :

 

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdff

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

 

 

 

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 104 Novembre 2019 

 

L’ étude :

La spiritualité de Si Mohand

par Vermondo Brugnatelli

BIBLIOTECA AMBROSIANA

CENTRO AMBROSIANO

ITL srl

20124 Milano – Via Antonio da Recanate, 1

tel. 02/6713161

e-mail: libri@chiesadimilano.it

 

 

Le poète algérien Si Mohand ou-Mhand (1848 - 1905) est considéré le plus grand poète kabyle. Malgré le siècle qui s’est écoulé depuis sa mort1, ce poète moderne, bohémien et « maudit », demeure très connu et considéré avec une admiration qui frise la vénération. Une grande partie de son oeuvre, constituée presque entièrement de poèmes composés et transmis oralement, est désormais perdue, mais beaucoup de ses dires ont été heureusement sauvés de l’oubli, grâce à la mémoire de ses estimateurs qui les ont appris par coeur et à la constance des chercheurs qui les ont recueillis auprès des sources orales proches du poète et en ont par la suite publié plusieurs anthologies2. Mouloud Mammeri, le grand écrivain kabyle qui a fait connaître au monde plusieurs aspects de la culture kabyle3, dans l’introduction de la grande anthologie de la poésie de Si Mohand qu’il a publiée en 1969, affirme : « Mohand a été à deux doigts de la sainteté. Ou bien plutôt il fut saint » (Les isefra, p. 77)

                            

 

 

1 Mohand ou-Mhand Ait Hamadouch, né vers 1848 à Icheraouien (aujourd’hui Larba n At Yiraten), est mort à l’âge de 57 ans le 28 décembre 1905, dans l’hôpital de Sainte-Eugénie des “ Soeurs blanches ” de Michelet, en Kabylie (sur sa biographie, v. O. Ould-Braham, Une biographie de Si Mohand est-elle possible ? Un poète kabyle du XIXe siècle ‘revisité’, « Études et Documents Berbères », XIX-XX, 2001-2002, pp. 5-41. Autres données, dont la date exacte de son décès, sont rapportées dans les contributions au colloque Centenaire Si Mohand Ou Mhand ou la poésie d’expression kabyle d’hier à aujourd’hui, recueillies dans le numéro XXV-XXVI [2007], de la revue « Études et Documents Berbères »).

2 Les recueils les plus importants sont : Si Amar n Said dit Boulifa, Recueil de poésies kabyles (texte zouaoua), Alger, A. Jourdan, 1904 (2. éd. Paris-Alger, Awal, 1990), publié du vivant de l’auteur ; M. Feraoun, Les poèmes de Si Mohand, Paris, Minuit, 1960 (réimp. Alger, Bouchene, 1990) ; M. Mammeri, Les isefra de Si-Mohand-ou-Mhand, Paris, éd. Maspero, 1969 ; Y. Adli, Si Mohand Ou Mhand. Errance et révolte, Alger/Paris, Edif/Paris-Méditerranée, 2001 ; Muend U Reman Larab, Isefra n Si Muḥend U Mḥend, Tizi-Ouzou, Le Savoir, 20062 (1ère éd. Rabat, Impérial, 1997).

3 L e recueil d’isefra cité dans la note précédente constitue, avec deux autres ouvrages, une formidable trilogie que Mouloud Mammeri a consacrée à la littérature orale de Kabylie. Il s’agit de : Poèmes kabyles anciens, Paris, Maspero, 1980, et Inna-yas Ccix Muḥend - Cheikh Mohand a dit, Paris, CERAM, 1989 (plusieurs réeditions et réimpressions ; suivi d’un Tome II (Traductions), Alger, CNRPAH, 2006).

 


En s’exprimant comme-ça, Mammeri est pleinement conscient de l’audace de ce qu’il dit, il ne s’agit pas d’un propos irréfléchi : on n’aborde pas avec légèreté un thème aussi important. En effet, selon le sentiment des Kabyles, Si Mohand, malgré sa renommée de poète « maudit », peut être qualifié de « saint ». Quel est le sens de cette affirmation à première vue difficile à accepter ? Un regard sur le parcours de la vie de ce personnage permettra de mieux comprendre les enjeux de la « sainteté » en Kabylie. La sainteté, la spiritualité, n’est pas normalement considérée l’essentiel du personnage de Si Mohand, qui est surtout connu pour deux aspects de sa production poétique, celui amoureux et paillard de sa jeunesse, et celui fier et insoumis de sa maturité. Quand la révolte de la Kabylie en 1871 fut écrasée par la France qui imposa un ordre nouveau, remplaçant l’élite traditionnelle, dont la famille de Si Mohand faisait partie, par des individus mesquins et obéissants, le poète décida de ne pas abandonner le pays au prix d’être obligé à mener une vie de « maudit », s’adaptant à des emplois précaires et peu rémunérés, se déplaçant à pieds d’un village à l’autre et s’adonnant à tous les vices (alcool, kif, jeu...). Il continuait cependant à fustiger la lâcheté de ses contemporains, composant une quantité de poèmes merveilleux qui décrivaient ses malheurs et ses vicissitudes, qu’il partageait avec la plupart de ses compatriotes. Malgré cette célébrité liée à des expériences temporelles et au rejet des pratiques traditionnelles de la religion, la poésie de Si Mohand révèle une profonde tension intime vers le spirituel, héritage de sa formation soufi, qui se manifeste dans plusieurs circonstances de sa vie, jusqu’aux derniers moments. Ce papier vise à analyser les traits qui font ressortir cette sensibilité religieuse personnelle, à travers un choix de poèmes révélateurs du parcours spirituel du poète.

 

1. Le poète de l’amour

 

La plupart des Kabyles auxquels on demande de définir Si Mohand répondent qu’il est « le poète de l’amour ». En effet, surtout dans sa jeunesse, il a composé beaucoup de poèmes d’amour, qui sont toujours prisés et rappelés avec admiration. Il était un jeune brillant, sa famille était célèbre et riche dans la société traditionnelle de ses premières années, son oncle Arezki dirigeait une école coranique – à laquelle lui-même se forma parvenant au titre de Si, « docteur » – et le père, Mohand Amezian n Ait Hamadouch, possédait des terres et pratiquait l’usure. Le jeune homme, « de grande taille, brun, avec des yeux marrons au regard a la fois ironique et vif »4, un célibataire « issu d’une famille de paysans aisés, de surcroît frotté de science » 5, avait probablement un grand succès auprès des filles, et ses compositions juvéniles reflètent ses aventures amoureuses. Ses poèmes d’amour sont nombreux et démontrent eux aussi, comme les compositions de l’âge mûre, une maîtrise de la langue et de la littérature orale précédente, à laquelle il puise souvent pour façonner ses isefra, les neuvains qui étaient en train de supplanter les mètres anciens et dont il devint le plus illustre auteur. A l’intérieur de la société traditionnelle, le langage « haut » ne se sert de la poésie que pour célébrer les fastes de la religion ou du village et de la tribu ; les poèmes d’amour sont considérés un genre mineur, réservé aux imeksawen « bergers », les jeunes célibataires qui, n’ayant pas encore le rôle de responsables d’un foyer, sont exclus de la communauté des adultes qui gouverne le village et peuvent se permettre toute sorte de licences. Car ce type de poésie, bien qu’elle aime s’exprimer le plus souvent à travers des métaphores6, ne renonce pas, le cas échéant, à utiliser des expressions assez explicites qui « bravent l’honnêteté » et que l’on pourrait taxer d’obscènes ou taboues.

Les poèmes d’amour publiés dans les recueils existants jusqu’ici sont une partie très réduite de sa production, et si une grande partie demeure inédite, cela est dû non seulement aux doutes concernant l’attribution, qui empêche de tout publier ce qui passe sous le nom de Si Mohand7, mais aussi aux scrupules concernant l’opportunité d’éterniser par l’écrit et transmettre au grand public les textes les plus explicites. La poésie suivante, appartenant à ce genre, a été jugée l’une des plus expurgées et digne de paraître dans le recueil de Mouloud Mammeri :

 

Tasedda iṛeɛden tuɣwas                     La lionne rugit et hurla

zdat At Ɛebbas                                                Devant tous les At Abbas

mi s-nnan medden neṛḥel                   Quand elle apprit que j’avais décampé

 

M timmi teɛkef am leqwas                  Elle a sourcils arqués

amzur ar ammas                                Cheveux jusqu’à la ceinture

tibbucin-is d ifelfel                              Seins pimentés

 

Melt-iy’ anida lḥaṛa-s                                    Où est sa demeure dites-moi

ard rzuɣ fell-as                                              Que je m’y rende

ma ɛreqeɣ-as ad iyi-teɛqel                 Elle se ressouviendra si même elle m’avait oublié.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 123 pp. 262-263)

 

 

4 Feraoun, Les poèmes de Si Mohand, p. 25

5 Mammeri, Les isefra, p. 17.

6 Sur le riche répertoire de métaphores utilisées dans les poèmes d’amour kabyles, v. T. Yacine, L’izli ou l’amour chanté en kabyle, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1988, pp. 50-51 ; T. Yacine, Si tu m’aimes, guéris-moi. Études d’ethnologie des affects en Kabylie, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2006, pp. 46-49.

7 Étant donné l’absence du concept de plagiat dans la littérature orale traditionnelle, ce sont surtout les poèmes d’amour qui ont été souvent empruntés et adaptés avec quelques variantes par des aimants désireux d’honorer leurs amoureuses. On peut avoir une idée de l’ampleur du phénomène en lisant la deuxième partie du recueil de Boulifa, de « divers auteurs », où la plupart des compositions sont tirées de poèmes de Si Mohand.


 

Il vaut la peine d’observer que, loin d’exprimer des appréciations vulgaires sans prétentions stylistiques, comme il arrive souvent dans des compositions grivoises contemporaines, ce poème garde un certain niveau littéraire en utilisant des mots et des expressions qui font déjà partie de la poésie traditionnelle kabyle8.

Une autre approche à la poésie amoureuse est représentée par les nombreux poèmes dits des jardins, où le jardin plein de fleurs et de fruits était la métaphore traditionnelle pour symboliser la beauté et les qualités de la femme aimée. Chez Si Mohand, par contre, ces jardins que l’auteur dit avoir cultivé avec passion, avant de les voir ravagés ou possédés par des étrangers (les « édens perdus » selon la définition de Mammeri, p. 273- 291), acquièrent une existence autonome. Contrairement à l’usage, les poèmes ne contiennent aucune allusion explicite à un nom d’Égérie et se prêtent par là à devenir le symbole de toute beauté perdue, y compris le mode de vie traditionnel avec ses valeurs et son organisation de la société : au fur et au mesure que les sujets de ses poèmes porteront sur les malheurs du poète après la perte de l’indépendance, l’auditoire finira par y voir moins des poèmes érotiques que des témoignages du drame collectif que fut la colonisation pour toute la population kabyle.

 

 

8 Sur l’intertextualité des poèmes mohandiens, même à l’intérieur des compositions amoureuses, v. V. Brugnatelli, Les poèmes de Si Mohand à la lumière de la linguistique et la philologie, « Études et Documents Berbères », 24, 2006, pp. 27-37, en particulier p. 31 ; V. Brugnatelli, L’oeuvre de Si Mohand ou-Mhend dans la littérature amazighe, in M. Enn aji (éd.), La culture amazighe et le développement humain. Actes du colloque international organisé au Palais des Congrès, Fès, les 6-7-8-9 juillet 2006, Fès, L & L, 2007, pp. 57-65, en particulier pp. 58-59.


 

2. La chute : zik … tura

En effet, les poésies d’amour insouciant sont surtout concentrées dans la jeunesse du poète et ont bientôt cédé la place à une production tout à fait différente, selon les vicissitudes de sa vie.

Quand il est né la Kabylie demeurait libre : bien que les Français occupaient déjà Alger, la Kabylie n’en était pas encore touchée. Mais la situation a rapidement changé. Il était encore un enfant quand son village a été occupé par les Français qui en ont fait une forteresse appelée Fort-Napoléon, obligeant ses habitants a se déplacer dans un hameau voisin (1857). Mais la catastrophe eut lieu quelques ans plus tard, à l’occasion de la grande insurrection de la Kabylie du 1871 : la famille de Si Mohand prit part à la révolte, et quand celle-ci fut écrasée, le père du poète fut exécuté, son oncle paternel, son maître dans sa formation religieuse, fut exilé en Nouvelle Calédonie, toutes les possessions du clan furent saisies et sa famille dépossédée de toutes ses ressources. Les frères, avec la mère, s’exilèrent en Tunisie, qui était encore indépendante, et y reconstituèrent leurs foyers, tandis que lui, il choisit de rester en Kabylie et dans les régions avoisinantes, pour témoigner, en sa personne, le bouleversement que toute la société traditionnelle avait subi. L’ancienne classe dirigeante était mise à l’écart, remplacée par des gens qui avaient moins de qualités, des profiteurs, prêts à obéir aux Français. Et lui, qui par sa formation de jeunesse était voué à faire partie de cette classe dirigeante désormais déchue, décida de rester et dénoncer, par la force de la parole, l’injustice qui avait frappé son pays. C’est cette opposition des deux périodes avant et après la chute qu’il va évoquer plusieurs fois dans ses poèmes. Il en existe une longue série caractérisée par la présence des deux mots-clés zik ... tura « jadis ... maintenant ».

Deux poèmes suffisent à illustrer cette partie importante de sa production :

 

Af wasmi lliɣ d acawrar                    Du temps que j’étais enfant

zzin-iw yufrar                                     Sans pareille était ma beauté

ixeddem-d baba fell-i                         Mon père travaillait pour moi

 

Nekseb tiɣezza n Camlal                    Nous possédions les bonnes terres de Chamlal

nerna idurar                                      Et d’autres en montagne

ɛudddeɣ d ṣṣab’ irkwelli                    C’était pensais-je la fortune.

 

Tura mi senndeɣ s uffal                     Maintenant que je prends appui sur la férule

zzehṛ-iw imal                                     Mon bonheur penche

Yaḥessrah ɣef zik-enni                       Las où est le temps d’antan.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 4, p. 116)

ou bien :

 

Lemmer am zik tella ttrika                 Jadis lorsque j’étais riche

nezga-d nettwekka J                           e me sentais étayé

kulḥa yeǧǧa-d limaṛa-s                      Le passé de chacun n’est-ce pas laisse sa marque

 

Ɣef zzin newwi ddeṛka                       Pour la beauté j’ai souffert

d llwiz ay nefka                                  Répandu des louis d’or

neɛceq deg zzhu n tullas                     J’aimais passionnément le plaisir des filles

 

Tura mi tbeddel ssekka                      La monnaie maintenant a changé

ur yenfiɛ lebka                                    Mais à quoi bon les larmes

ssbeṛ yettabaɛ-t layas                         Après l’attente vient la résignation

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 6, p. 119)

 

3. Le serment : un choix de vie

 

Faire face avec dignité à cette nouvelle situation pour lui est devenu un défi. C’est l’autre aspect pour lequel Si Mohand est très connu, en Kabylie et ailleurs : non seulement le poète de l’amour mais aussi le poète de la résistance, de l’insoumission. Plutôt que se soumettre, il fait face à n’importe quelle âpreté de la vie, quoi qu’il arrive. Ce choix est rendu explicite dans ce poème, l’un des plus célèbres où il confirme son engagement par un serment :

 

Ggulleɣ seg Tizi-Wuzzu                     Je le jure De Tizi-Ouzou

armi d Akfadu                                    Jusqu’à l’Akfadou9

ur ḥkimen dg’ akken llan                   Nul d’eux ne me commandera

 

A neṛṛeẓ wal’ a neknu                        Plutôt rompre que plier10

axiṛ daɛwessu                                                Plutôt être maudit

anda ttqewwiden ccifan                     Dans un pays où les chefs sont des entremetteurs

 

Lɣwerba tura deg uqerru                  L’exil m’est prédestiné

welleh ard a nenfu                             Par Dieu, j’aime mieux l’exil

wala leɛquba ɣer yilfan                      Que la loi des pourceaux.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 32, p. 153)

 

Le vers A neṛṛeẓ wal’ a neknu, littéralement « je vais me casser plutôt que m’agenouiller », est passé en proverbe et devenu un slogan parmi les militants de la revendication berbère. Les jeunes qui ont pris part au « printemps noir » de 2001, par contre, en prenant inspiration de ce dicton, ont forgé un slogan moins résigné : wer nettṛuẓu wer nkennu « on ne va ni rompre ni plier ».

 

 

9 Le « Col des genêts » (Tizi Ouzou) et celui de l’Akfadou constituent les extrémités occidentale et orientale du massif du Djurdjura. Le poète jure “ par la montagne ”, un acte solennel de la tradition montagnarde de Kabylie.

10 B ien que cette phrase soit passée en proverbe comme citation d’un vers de Si Mohand, probablement ce dernier s’était inspiré aussi à des auteurs plus anciens (Ali-ou-Yousef) : argaz yellan d lmedheb / yif ad yeṛṛeẓ ad yawi llaaṛ « (car) l’homme de noble race / préfère le dédit à l’opprobre » (Mammeri, Poèmes kabyles anciens, p. 144).


 

En passant, il s’agit d’un poème que les Italiens ont déjà pu lire dès les premières traductions des poèmes de Si Mohand il y a plus d’un demi-siècle : aux années ʼ60, une édition de textes littéraires algériens traduits à partir du français a paru dans la revue Il Contemporaneo (1960), et par la suite dans un volume contenant un recueil de Poeti e narratori d’Algeria, traduits et édités par les soins de Rino Dal Sasso, un critique littéraire qui était un dirigeant du Parti Communiste Italien et directeur de la revue culturelle du parti. C’était l’époque de la guerre d’Algérie, la lutte de libération attirait l’attention et la sympathie du PCI, qui ne négligeait pas de s’intéresser aux intellectuels algériens et aux expressions de la littérature « populaire » indigène. Parmi les ouvrages traduits dans ces recueils, il y a à juste titre ce poème, le serment de résistance par Si Mohand11. Le choix existentiel de Si Mohand implique l’acceptation des aspects les plus dégradants de la vie. Non seulement il se contente de survivre grâce à des petits métiers occasionnels et mal payés, mais il emprunte également la voie de la perdition. Il rompt entièrement avec ce qui précédemment constituait son univers, le mode de vie et les valeurs traditionnelles, et donc il boit, il joue, il fume le kif, il s’enivre d’absinthe, il fréquente des prostituées, il mène une vie bohémienne et désespérée qui lui vaudra la renommée de « poète maudit ».

 

Ce choix ressort dans plusieurs poèmes, où il ne cache pas son propos de céder à l’égarement, de s’adonner sciemment à ce qui est mal selon les lois de la religion ancestrale :

 

Ṣebḥan-k a Waḥd laḥed                     Gloire à Toi Unique sans second

d lwaǧeb a k-neḥmed                                    Notre devoir est de Te louer

tefkiḍ d lqedra nṣebr-as                     Tu imposes la Loi et nous nous soumettons

 

Zik-enni d zzheṛ iṣeggm-ed                Au temps de ma droite chance

lhaɣ d uǧewwed                                 Je passais mes jours à réciter le Koran

kul lḥeṛf s lɛibaṛa-s                            Cherchant le sens de chaque terme

 

Tura imi nettaxed                               Maintenant que me voilà perdu

leḥṛam nɛammed                               Je pèche sciemment

ssneɣ abrid xḍiɣ-as                            Je sais la Voie... et la fuis

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 10, p. 122)

 

 

11 R. Dal Sasso, Poesie algerine dell’800 e del ’900, « Il Contemporaneo », 22, febbraio 1960, pp. 54-62 (le poème est à la p. 60) ; R. Dal Sasso, Poeti e narratori d’Algeria, Roma, Editori Riuniti, 1962 (le poème est à la p. 286). La traduction italienne, dans ce dernier ouvrage, est : « Ma giurai che da Tizi-Uzu / sino ad Akfadu / Non sarò schiavo mai più. //Non saremo mai piegati / mai. Piuttosto maledetti / Finché i capi son ruffiani // Sulla frontel’esilio è stampato / Preferisco lasciar la mia terra / più che tra i porci essere umiliato ». Plus récemment, le poème a été également traduit en italien dans le recueil de D. Canciani, Le parole negate dei figli di Amazigh. Poesia berbera tradizionale e contemporanea, Abano Terme, iovan, 1991, p. 87. V

 


 

Ce qui est étonnant dans l’ouvrage de Si Mohand est le contraste entre les tribulations infinies de sa (sur)vie dans un monde misérable et la beauté de ses poésies, qui par contre sont toujours très spontanées, nettes, esthétiquement très agréables.

Une pieuse légende née autour de ce personnage essaie d’expliquer cette antinomie par un véritable miracle : la rencontre avec un ange. L’ange aurait proposé au poète de choisir : « Parle et je ferai les vers ou fais les vers et je parlerai » (hder nek ad ssefruɣ neɣ ssefru nek ad hedreɣ)12. Le poète choisira de parler, d’exprimer ses idées et ses sentiments, qui ne sont pas les sentiments d’un ange, tout au contraire, mais la forme de la poésie sera façonnée par un ange. Si les miracles sont l’un des signes de la sainteté, cette intervention surnaturelle qui, seule, peut expliquer la qualité sublime de ses poèmes, est le miracle qui consacre la dévotion populaire à Si Mohand13. Quant à lui, le poète aime évoquer, comme dans le poème qu’on vient de voir, sa vie de l’époque où il était étudiant de sciences coraniques mais il constate que ce temps ne reviendra plus, à jamais. Ses allusions aux pratiques de la religion traditionnelle se bornent à ce regret des temps passés et à l’expression du chagrin qui se fait sentir surtout au moment des fêtes religieuses, quand il se souvient les rites accomplis par la communauté du village, qui fortifiaient le sens d’appartenance à la société de ceux qui les accomplissaient et soulignaient, par contre, la mise à l’écart de ceux qui en étaient exclus.

Le poème qui suit, composé comme plusieurs autres à l’occasion de lɛid tameqqrant « la grande fête », est un exemple éloquent de cette attitude du poète, qui remémore les rites collectifs qui cimentent la communauté : les achats de la veille, le sacrifice d’un animal, le repas en famille, une cérémonie

de « pardon » réciproque, tandis que lui, il vit désormais dans une autre dimension. Égaré comme il est au milieu d’une société dominée par une civilisation étrangère, il lui est facile céder à la tentation de l’oubli dans l’alcool  et du péché. Le poète est conscient que tout ça l’éloigne des siens, mais c’est

surtout en ces moments qu’il se sent seul, oublié par tout le monde.

 

Lɛid d ttlata ay nnan                          L’Aïd c’est mardi disent

ṭṭelba yeɣran                                      Les doctes clercs

widak tḥabbeḍ a Ṛebbi                                  Aimés de toi, mon Dieu

 

Abɛaḍ yečča-tt deg wexxam               Tel en sa maison

iɛagged s lewqam                              Passe une fête heureuse

ma yerna jjwaǧ lɛali                          Surtout s’il a une femme agréable

 

Nekwni di Sidi Ṛemḍan                     Et moi rue Sidi Ramdane14

nɛammed i leḥram                             Je péchais sciemment

neɣli di labsant sari.                          En me noyant dans l’absinthe.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 77, p. 206)

 

 

12 V., entre autres, Mammeri, Les isefra, p. 12.

13 D ’autres « miracles » attribués à Si Mohand sont évoqués à propos de quelques poèmes sollicités par des femmes enceintes proches à accoucher, qui attribuent une valeur thaumaturgique à ses compositions, cf. Mammeri, op. cit., p. 244, poème n° 107 ou Adli, op. cit.,p. 107, poème n° 27. D’autres épisodes miraculeux semblables sont rapportés par F. Aït

Ferroukh, Cheikh Mohand. Le souffle fécond, Paris, Volubilis, 2001, pp. 120-121.


 

4. Le voyage

 

Le regret exprimé dans le poème s’accompagne à la conscience d’une renonciation volontaire à cette vie paisible d’antan. Le poète est conscient d’avoir fait un choix pour la vie, un choix difficile et sans retour. Un élément qui caractérise la vie et l’oeuvre de Si Mohand est ce manque de tout repère, l’exil, l’errance sans un but défini. Le poète vagabond, qui ne s’arrêtait jamais pour longtemps dans un endroit et parcourait à pieds des longues distances dans un mouvement sans cesse, fait souvent allusion, dans ses poèmes, à son « voyage ». La métaphore du voyage symbolise le trajet de la vie, mais aussi, surtout dans ce contexte, le voyage qui nous attend quand on passera dans autre monde, le monde de l’au-delà.

 

W’yebɣan Ṛebbi a t-iweḥḥed                         Qui veut méditer Dieu

di Muḥend u Meḥend                                     Regarde le pauvre Mohand-ou-Mhand

meskin yeɛwej ṛṛay-is                                                Dont est dévoyée la raison

yeɣra Leqwran yejwed                                  Il avait étudié la Koran l’avait psalmodié

di zik-is ijehhed                                              Il était jadis vigoureux

tura la ireffed s wallen-is                               Et le voilà qui ne peut plus que lever les paupières

Waqila essfer yeqreb-ed                                Le départ est proche je crois

aɛwin ulaḥedd                                               De provisions point

siwa asebsi d errfiq-is                                    Et pour seul compagnon sa pipe15.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 236, p. 402)

 

 

14 R ue Sidi Ramdane était le quartier des prostituées.

15 La pipe du kif, bien entendu : tous les témoignages sur sa vie affirment qu’il ne s’en séparait jamais.


 

Ici, la valeur métaphorique du « voyage » est évidente. Si Mohand sent que la fin se rapproche. L’image des « provisions » se prête bien elle aussi à cette double lecture, car c’est une image typique dont se sert le catéchisme islamique traditionnel : les bonnes actions (et en général les actions conformes aux prescriptions religieuses) constituent en quelque sorte les « provisions » indispensables pour aborder le voyage de l’au-delà après la mort16. Ici, le poète est conscient de ses manquements du point de vue religieux, du moins en ce qui concerne le respect des exigences formelles. Cela n’empêche que, comme on le verra ci-dessous, dans son intime, il gardera pendant toute sa vie sa foi en un Dieu juste, bien qu’exprimée de façon non conventionnelle et dans quelques cas franchement déconcertante. Malgré les aléas qui entourent toute tentative d’établir la biographie de Si Mohand17, les sources et le contenu de ce poème indiquent que sa composition doit être proche du moment où il a entrepris le voyage pour visiter le Cheikh Mohand ou-Lhocine.

Le Cheikh Mohand était une autre grande figure de la Kabylie entre le XIXème et le XXème siècles18. Bien que ce personnage ait été lui aussi assez singulier dans sa démarche vers la sainteté (Tassadit Yacine va l’illustrer dans son prochain intervention), finalement il était un saint pour ainsi dire « traditionnel », c’est-à-dire il suivait le bon chemin, ce parcours que Si Mohand avait connu mais avait fini par abandonner. A un certain moment il y a eu une rencontre entre les deux, une rencontre tout-à-fait insolite, dans lequel chacun des deux montrait un grand respect pour l’autre mais continuait son parcours sans le modifier, sans être influencé par la personnalité de l’autre. Il s’agit d’un moment fort de la culture kabyle. Il n’est pas nécessaire ici de le décrire dans le détail : cela signifierait ouvrir un autre chapitre  qui demanderait beaucoup de temps et d’espace, surtout qu’il existent plusieurs versions de ce que les deux se dirent. Ce qui compte c’est la constatation de la reconnaissance réciproque de leurs choix de vie, quelque divergents qu’ils fussent. En se rapprochant du hameau où vivait le Cheikh, Si Mohand se débarrasse de son inséparable pipe du kif la cachant derrière un buisson, ce qui devait lui coûter beaucoup, mais exprime le sentiment de respect que le pécheur gardait pour le mokaddem de confrérie qu’il allait visiter. Pour sa part, ce dernier l’accueillit avec l’honneur qu’un maître de la parole méritait, montrant une tolérance et une libéralité qui semblerait étonnante à ceux qui ne connaissent bien le cheikh. Le comble de cette attitude sera atteint quand, voyant que le poète manque d’inspiration à cause du manque de l’impulsion que d’habitude lui donnait le hachich, le cheikh chargera l’un de ses acolytes d’aller récupérer la pipe dans le buisson, pour lui permettre enfin de s’exprimer librement selon sa coutume.

Les deux « saints », de nature à première vue opposée, partagent, finalement, une vision de la religion qui ne subit pas la contrainte des règles formelles mais se base sur une conception plus profonde et sur un dialogue personnel avec la divinité.

 

 

16 Par exemple, un poème religieux que j’ai relevé à Jerba, où l’on parle de la mort et de ce qu’il y aura après la mort, décrit aussi les bonnes actions comme des “ provisions ” nécessaires pour le voyage. Cf. V. Brugnatelli, Un nuovo poemetto berbero ibadita, « Studi Magrebini » n.s. III, 2005, pp. 131-142, en particulier p. 134.

17 S ur sa vie on dispose d’une grande quantité d’anecdotes, mais la plupart d’eux sont probablement légendaires, et les détails auxquels on puisse faire confiance sont très peu nombreux. Finalement, on ne connaît que les événements majeurs, les faits saillants.

18 Sur le Cheikh Mohand ou-Lhocine (Ait Ahmed, fraction de Taka, Kabylie, vers 1837 -ibid. 8 octobre 1901), on peut consulter : H. Genevois, Chikh Mohand Ou-Lhossine – La légende d’un saint, Fort-National, Fichier de Documentation Berbère n° XCVI (IV), 1967 ;M. Mammeri, Inna-yas Ccix Muḥend cit. ; F. Aït Ferroukh, Cheikh Mohand cit. ; A. Abdenour, Chikh Mohand Oulhoucin amoussnaw ou La renaissance de la pensée kabyle, s.l., imprimerie Hasnaoui 2005 ; Y. Nacib, La poésie Kabyle du temporel au spirituel, Alger, Zyriab, 2013.


 

5. Le dialogue avec Dieu

 

Malgré tout, on voit que dans l’oeuvre de Si Mohand tout tourne finalement autour de la religion, même quand il s’agit d’une sorte de rejet. C’est évident que le poète, loin de représenter un champion du laïcisme, garde une profonde religiosité personnelle. Une religiosité qui s’était forgée dès sa première instruction auprès de la zaouia de l’oncle Arezki. Ce dernier était mokaddem d’une confrérie, la Rahmaniya : à cette époque l’Islam en Afrique du Nord se pratiquait presque partout au sein des confréries mystiques. On sait que les mystiques ont une vision un peu particulière de la religion, surtout en ce qui concerne le rapport entre l’individu et la divinité. Et Si Mohand, même s’il avait abandonné la récitation du Coran, la prière et le respect des devoirs et des interdictions de la religion, gardait, dans son for intérieur, un rapport « direct » avec Dieu. Une divinité dont il était pourtant mécontent : dans plusieurs poèmes il le reproche de favoriser ceux qui n’ont aucune qualité, aucun mérite, et d’abaisser, par contre les hommes les plus dignes et capables. Il réclame auprès de Dieu :

 

A w’ ittrun ar d-yedderɣel                 Ah pleurer jusqu’à perdre la vue

mi tt-jemɛeɣ tenɣel                             Mon vase si tôt empli verse

wehmeɣ ans’iyi-d-teɛkes                    Je ne sais d’où me vient le tort.

 

Qessam agi d zzamel                         Ce Dieu est un être abject

kulyum d aḥellel                                 Je l’implore chaque jour

dayem nettnaji ɣur-es                                    Chaque jour je me plains à lui

 

Yefka i wur nelli d lefḥel                    Il comble les fripouilles

issagwer qwrenfel                              Les gave de parfum de girofle

nekwni g lkur’ ay neṭṭes                     Et moi je passe la nuit dans une écurie.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 191, p. 346)

 

Ici, le poète se plaint de Dieu en tant que Qessam. Quessam est, parmi les noms de Dieu, celui qui le qualifie comme « distributeur des destins » : donc il a mal distribué les destins. Et l’insulte qu’il lui adresse, zamel, ne désigne pas génériquement un « être abject » : le mot signifie, littéralement, « pédéraste », c’est un mot tabou dans la conversation entre humains, à plus forte raison une énormité en parlant avec Dieu. On voit bien que Si Mohand utilise, pour parler avec Dieu, un langage qui n’est tout-à-fait pas orthodoxe, mais c’est très spontané, très ressenti. Loin de démontrer l’impiété de Si Mohand, la teneur de son discours laisse entrevoir qu’entre lui et Dieu il y avait un lien spécial, très fort. C’est comme entre deux amis : avec les amis on peut se permettre de parler en toute franchise, sans avoir recours à la langue de bois. Selon lui, donc, Dieu est comme un homosexuel, un inverti qui a permis cette perversion de l’ordre naturel des valeurs et de la hiérarchie sociale que le colonialisme a apporté dans tous les champs. Bref, ce Qessam n’a pas bien fait son boulot. Un autre poème où il critique Qessam est le suivant :

 

A Qessam ers-ed a k-neḥku               Distributeur, descends nous écouter

Ṛebb’ a k-id-yehdu                            Que Dieu te persuade

nekwni s imeɣban nettɣiḍ                  D ’avoir pitié de nous, les infortunés.

 

Abɛaḍ tefkiḍ-as zzhu                          A l’un tu as donné la joie de vivre,

yexḍa i daɛwessu                                Loin des misères,

taduli-s ddaw uceṭṭiḍ                          Dans des lits douillets.

 

Ma d nek iḍes-iw deg utemmu                       A moi les nuits dans le fenil

rrif ugudu                                           Près de la décharge,

rriḥa lberd asemmiḍ                          Bravant le froid, la maladie et les fétidités.

 

(Adli, Si Mohand, poème n° 60, p. 152)

 

Ce qui est intéressant, dans ce poème, c’est le fait que, bien que l’appel soit censé toucher Dieu, le dieu unique, ici apparemment on a deux entités. Il y a Qessam et il y a Rebbi.Quand il dit au Qessam « que Dieu te donne un bon conseil », il exprime l’espoir que, finalement, Dieu revienne sur sa décision et restaure l’ordre des destins, qui n’est pas le Dieu miséricordieux et juste en qui il croit toujours. Quand il ne s’agit pas de le considérer en tant que Qessam, distributeur de destins inégaux, quand il parle de Dieu – mieux : il parle avec Dieu –, on constate l’amour et la reconnaissance qu’il ne cesse de nourrir envers Lui. Dans son coeur, il aime toujours ce Dieu qui l’accompagne à tout moment, qui ne l’abandonne jamais. Au cours de sa vie il subira tant d’injustices, tant de déceptions, beaucoup d’amis d’autrefois lui tourneront le dos, il lui arrivera souvent de se retrouver seul, abandonné par tout le monde, mais Dieu est toujours avec lui, lui il le sait, il en est conscient :

 

A lḥanin kečč d ṛṛaḥim                                  Compatissant tu es le Miséricordieux

ṣebḥan-k a lɛaḍim                                          Gloire à toi tout-puissant

a mul lɣaci bla ɛdad                                      Maître des foules innombrables

 

Tefkiḍ-d lɛic mebl’adrim                                Tu accordes la vie à qui n’a point d’argent

ḥed ur ak-injim                                              Puissance inégalée

tezgiḍ-aɣ-d akw i lmendad                            Qui as l’oeil sur nous tous

 

Aṭas ay iɛicen yeqqim                                    Puisque beaucoup qui ne font rien vivent

la ddin la ttexmim                                          Sans dettes ni soucis

welleh a laẓ ur k-nugad                                 Par Dieu faim je ne te craindrai plus.

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 210, p. 368)

 

Par conséquent, même les pires choses de sa vie ne lui font plus peur, tant qu’il garde cette foi inlassable. Une foi qui, même dissimulée derrière une pratique qui apparemment va à l’encontre de ce que prêche la religion, est toujours vivace, le soutient et l’aide à faire face è toutes les difficultés. Il y a plusieurs poèmes qui expriment cette conviction :

 

Leɛyub ttṛaǧun tewser                                               Les tares attendent la vieillesse

a lfahem a k-nendeṛ                                       Sage que je t’avise

wi meẓẓiyen ad ifaṛes                                     Profite des plaisirs tant que tu es jeune

 

Ilha w’iteddun s nnḍeṛ                                   Procède avec discernement

ddunit tewɛeṛ                                                 Âpre est le monde

win tt-yetbaɛen ad as tames                           Il marque quiconque s’adonne à lui

 

A nṭelb Ṛebbi ad aɣ-yesseṛ                            De Dieu j’invoque l’assistance

yaɛfu iɣeffeṛ                                                   Le pardon la miséricorde

ṛṛeḥma deg ufus ines                                     Il tient en sa main la Grâce

 

(Mammeri, Les isefra, poème n° 233, p. 396)

 

On peut maintenant revenir à Mouloud Mammeri, qui explique, quelques lignes après la phrase rapportée au début, le sens de ce qu’il vient de dire : Car de son vivant même, et si paradoxal que cela puisse sembler, la persévérance de Mohand dans la perdition finit par paraître une marque d’élection. Sa débauche n’était plus une tare, mais l’épreuve à lui infligée pour le révéler à lui-même et aux autres, à la fois pour lui-même une ascèse et pour les autres un signe.

 

Pour conclure, on peut prendre congé avec les dernières paroles de Si Mohand, qui montrent encore une fois l’aspect complexe et paradoxal de cet individu. Ce que je rapporte ici est considéré son dernier poème - du moins, la tradition veut qu’il s’agisse d’un poème qu’il aurait composé dans le lit-même sur lequel il allait mourir (le poète est décédé après une courte permanence à l’hôpital des soeurs blanches à Michelet). La structure de ce poème est très symétrique : dans chacun des trois tercets qui le constituent, les deux premiers vers expriment la pensée du poète tandis que le troisième contient la profession de foi, qu’il est censé réciter comme le veut la tradition qui pousse les moribonds à la réciter afin qu’ils s’acquittent de ce monde comme des vrais musulmans

.

Walaɣ snat n teḥdayin                                   J’aperçois deux filles

cbant tisekkwrin                                             Telles des perdrix

la ilah a illa Llah ...                                       Il n’y a pas de dieu hormis Allah...

 

Lsant llebsa n tṛumiyin                                  Habillées à la française

bḥal tibiljikin                                                  Elles ressemblent à des Belges

Muḥemmed Ṛasul Llah ..                              et Mahomet est l’envoyé d’Allah

!

A w’iṭṭsen yid-sent saɛtin                               Je rêve de deux heures avec elles,

yeẓul neɣ yeqqim                                           A oublier mon moment de prière,

a Ṛebbi ssteɣfiṛ Llah ...                                  que Dieu me pardonne !

 

(Adli, Si Mohand, poème n° 116, p. 215)19

 

Ce poème reflète pleinement la complexité du personnage : il voit que, parmi les soeurs blanches qui l’assistent, il y en a deux qui sont jeunes et belles et, même s’il est en train de mourir, il ne peut pas renoncer à des pensées qui ne sont tout-à-fait pas celles que l’on s’attendrait d’un moribond. C’est sa nature spontanée, qui ne peut pas renoncer à exprimer ses sentiments, et Si Mohand a toujours subi le charme de la femme. Mais en même temps, la prière qui accompagne les rêves terriens de l’auteur libertin, n’a pas le but de créer un contraste grotesque et parodique. L’auteur croit en Dieu, le respecte et l’invoque avec un coeur sincère. Son dernier mot est justement le nom d’Allah20.

Et la formule finale où il demande pardon à Dieu est typique des poèmes religieux qui normalement s’achèvent par l’invocation de la miséricorde de Dieu sur le poète et sur son auditoire. Ce dernier poème ne fait que réaffirmer la nature de Si Mohand, un individu en proie aux faiblesses de la nature humaine, mais également doué d’une foi inébranlable qui lui permet de garder toujours, malgré ses vicissitudes, son espoir dans le pardon de Dieu21.

 

 

19 Le texte a été légèrement modifié sur la base d’une version que j’ai repérée sur un forum d’internet consacré à la culture berbère. Pour plus de détails, v. Brugnatelli, Les poèmes de Si Mohand, cit., p. 36.

20 L e respect pour la divinité ressort également du fait que dans ce poème le mot Allah rime toujours avec Allah, comme c’est le cas bien connu de la Divina Commedia de Dante, où Cristo « Christ » ne rime qu’avec Cristo, comme pour réaffirmer que rien ne mérite d’être sur un pied d’égalité avec la divinité.

21 S ur Si Mohand, sa vie et ses poèmes, v. également V. Brugnatelli, “Mi spezzo ma non mi piego”. La poesia di Si Mohand Ou-Mhand (1849-1905), Torino, L’Harmattan Italia, 2016

 

Auteur : Vermondo Brugnatelli

 

 

 

Retour en haut

Numéro 104 Novembre 2019

 

L’évocation :

 

Dr NEDIR   Mohamed

texte copié depuis la page de Mohamed Chami, archiviste

Docteur NEDIR Mohamed Né le 15 Février 1924 à Aït Larbaâ , At-Yanni, le regretté Dr. NEDIR fait ses études primaires à AtYanni et secondaires au Lycée de Médea. Dans un premier temps, il opte pour une carrière d’instituteur à Tablat avant de s’orienter vers des études de médecine à Besançon puis à Paris en 1955 où il a été un brillant « interne des Hôpitaux de Paris ». Ancien pionnier des Scouts Musulmans Algériens (S.M.A.) à At-Yanni, le Chahid NEDIR Mohamed a, selon plusieurs témoignages, recueilli dans sa région natal , le profil type du jeune nationaliste algérien assoiffé d’indépendance et de liberté. C’est cette sacrée fibre qui fait de lui, dès le déclenchement de la révolution, un jeune médecin volontaire d’une grande servitude matérielle et médicale auprès de la glorieuse armée de l’A.L.N. dans la région de AtYanni, Tassaft, Ouacif où il exerce comme médecin du secteur public.

 

 

 

 

 

 Le 1er Mai 1956, sa mort, est ressentie comme un véritable drame et une grande perte par les populations et les Moudjahidine des At-Yanni et des At Ouacifs auprès desquels le Docteur NEDIR avait le souvenir impérissable d’un homme serviable, modeste mais surtout fortement amoureux de son pays et de sa liberté. A 32 ans, il symbolisait aussi à l’époque toute une génération de jeunes intellectuels algériens qui n’avait pas hésité à sacrifier leur vie pour l’intérêt suprême de la partie. Actuellement, l’hôpital (C.H.U) de Tizi-Ouzou porte son nom.

 

Sources : quotidien #Liberté #Mohamed #Haouchine.

 

Retour en haut

Numéro 104 Novembre 2019

Le Poème : 

 

3 isefra sɣur Rezqi Rabia

Rezki Rabia

24 mai, 21:13 · 

       1 ) TAMURT N ULIBU

Tamurt n ulibuḍ
Imɣi-s ma yeffud
Ad isum amɣaṛ
Ad yernu agrud

D adebbuz i d afud
Ɣer wagus icudd
Talast-ik d amnar
Zzin-ak d leḥyuḍ

Ma tugiḍ meɣruḍ
Deg-k ad t-ṣuḍ
Ad ak-tesdegdeg tiskar
Ad ak-tessiɣ d uɣud

Izeggel-ik wakud
Ma ur tules asekkud
Ad d-tecbuḍ di furar
I zeglent rrεud

Tamurt n ulibuḍ
Imal-is d aluḍ
Ad ak-tekkes adrar
Ad ak-ternu abelluḍ

Rezki Rabia

23 mai, 06:07 · 

       2 ) TAMURT N WARRAC

Di tmmurt n warrac
D nnda i d lεeqqac
Sennin tizerwa
Yersen ɣef tebbac

Ḍṣan ɣef tkerrac
D yiḍ ma yestewḥac
Ffren tamilla 
Ur ţ-ufin yemcac

D ifer n umecmac
Ar d-ssun nnεac
Ma temmut tizzya
Ur ţ-teţen ibeεεac

Ma yella uɣamac
Sefsin-d iẓeblac
Sasemḍen tamda
I tarda n yexnefyac

Di temmurt n warrac
Temẓi ur teţḍac
Anda teddiḍ tella
Teţezzi am rryac

 

Rezki Rabia

       3) Tin ercawen

A tin ḥercawen am tizwal

Tamurt n taqqa d tasaft

Iḍaṛen-im deg agrakal

S adrar i sendent tuyat

Anẓaṛ s tidi i kem-yeslal

Di tegrest adfel yekkat

Werraɣ yiger deg uzɣal

S yirden teččur tesraft

Γas tawenza-m tura i ccwal

I daɣ-d-nnant cfawat

Win yeffɣen wayeḍ ad d-yuɣal

Werǧin tesmawi tegnawt

Tezgiḍ tessikideḍ imal

Fell-am tarwa-m teţmettat

Acimi i kem-iwet uzaylal

Teţud d acu i d tarenawt

Seg asmi i d-usan wAt-Hlal

Yuɣal yisem-im d areṭal

I tarwa-m bedlen nnekwat

Neţu amek i yam-nesawal

Assa rran-kem taεrabt

NeŢu dacu i tizwal

Neţu isem n tasaft

Tekseḍ-d iḍaren-im seg agrakal

Ass-a adrar teddmeḍ-t ɣef tuyat

 

Rezqi Rabia 2019

 

 

 

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  02/12/2019      lundi 2 décembre 2019

 


 


 [1] menacer

 [1] Chroniques

[2]« On assiste depuis plusieurs semaines à un mouvement de fond que nous suivons avec beaucoup d’attention avec aussi un peu d’admiration... ». Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères, France.

[3]Claude Hagège, Halte à la mort des langues, éditions Odile Jacob, Paris 2000.

[4]Antonio Machado, poète espagnol :  «Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant».

[5] Un paradigme est un modèle de pensée qui organise et oriente la recherche et la réflexion dans un domaine de connaissances spécifiques, par exemple l'astronomie, la médecine, l'économie, ou l'écologie.

Un paradigme est une croyance que l'on prend pour la vérité, au point qu'elle surdétermine notre façon de penser. Un paradigme est un ensemble d'éléments épistémologiques, théoriques et conceptuels, cohérents, « qui servent de cadre de référence à la communauté des chercheurs de telle ou telle branche scientifique. En sociologie, par exemple, le terme "paradigme" est employé pour décrire l'ensemble des expériences, des croyances et des valeurs qui conditionnent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit face à ce qu'il perçoit.

[6]Ad ikkes wawal : « akka i tella si zik, ad teqqim akken tella !».

[7] Wid teqreḥ tsusmi n les médias iberraniyen akked yal adabu n tmura, akked wid yeggunin ad d-tas tallalt sɣur-sen, ilaq ad d-tkakin awal n zik  : « win ur nekmiz i yiman-is, ur as ikemmez yiwen ». Yal tamurt tettazzal i wammud-is (i lfayda-s) nettat, ad tfares adabu yellan akken i tufa, ad tewzen yal awal, yal tikli, ayen nniḍen akk d tiḥila.