ayamun

CyberRevue de littérature berbère

19 ème année

Numéro 98   Novembre 2018

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose : «20 iseggasen », tukkist deg ungal « Ass-nni », sɣur Σ.Mezdad, isebtaren 128-137

 

) L’article : Awal ɣef  « Fetḥi Dib  akked Tegrawla tazayrit »,  sɣur Mqiddec Abizar,    in FB  15 Janv. 2017

3°) L'interview : Nadir Uddak, d aɛeggal deg tiddukkla « Agraw » : «Nesaram ad nesiweḍ i uheggi n tfaska n udlis…»

par M. K., in DDK, du 29/10/2018

 

4°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   2 tedlisin nniḍen

 

5° ) L’étude : Le monde amazigh, l'éternel oublié du développement au Maroc, Dr Mohamed CHTATOU, Professeur universitaire et analyste politique international

6°) Le poème  :  « Jeddi Jeddaṛ », asefru sɣur Rezki Rabia, in FB 21/11/2018

 

7° ) Toutes  les rubriques :

 

 


 

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

 

Le  texte en prose :

 

«20 iseggasen », tukkist deg ungal « Ass-nni »,

sɣur Σ.Mezdad,

isebtaren 128-137

    Iḍelli  akka  i  d-ibedd  ɣef umnaṛ,  yenna yas  : « Tura kan ad d-uɣaleɣ ! »

    Ass-nni akka am assa. Asemmiḍ isenni, yekkat ugris itessu-d i udfel. Tuzzel, tefka-yas-d abalṭu, yesbur-it. Tuggad ad d-yebzeg ticki, mara d-yuɣal. Yefka-t umnaṛ akkin. Anagar ass-nni mi t-twala !

    20 iseggasen seg asmi yeffeɣ ur d-ikad, neţa yenfa, ma d neţat ma drus i tru. Tura ibedd sdat-s. Ddeqs aya deg i t-yenqer ccib. Yeţmeslay, acu am akken ayen akk i d-yeqqar mačči d imeslayen : tesikkid-it kan, urɛad tumin ! Treṣsa tamuɣli deg-s, amar ad yefsex sdat wallen.

    20 iseggasen-a, amzun uɣalen ddaw useksut. Ad asen-teg ur ten-teddir ara. Ɣas tekka-ten gar layas d usirem, ad asen-teg urɛad bbin deg tudert-ines. Meţu ideg tezzer yufrar din-din, mi t-twala.

     Armi d ilindi i tumen d tideţ yedder. Yemlal yid-s yiwen unelmad agemmaḍ-in, yenna-yas :   « Ɛuhdeɣ-kem a Nna-Malḥa, ar mmeslayeɣ yid-s akka i kem-ţmeslayeɣ ! Atenad yidrimen-a; d neţa i m-ten-id-iceggɛen. » Ussan-nni i yebda iberru-yas waṭan, teţuɣal-d ɣur leɛqel-is.

    Tura atan sdat-s. Taɣuri teqqar deg udem-is, amzun d zzmam i teldi, neţat ur nessin ad tɣer. Udem tura yebda wesser, yerna ikad d win tekrez ddunit. Aṭas n tlufa i t-id-yesusfen, mačči anagar taḍsa akked i yeddukkul. Yeffeɣ d acawrar, yuɣal-d tizi n temɣer. Ziɣ mazal ad mwalin. Ziɣ mazal tiṭ ad t-terwu, tinna ur nedderɣel, wanag tayeḍ aṬas aya seg asmi i ţ-teǧǧa tafat.

    Aseggas yezrin, ad as-tini ar qabel, mi d-yewweḍ qabel ad as-tini ar wabel. Tsenni ussan neɣ d nutni i ţ-isennin ! Tasa teknef, aglim yezza, ma d asirem yezga deg-s yenunnet.

    Asmi yekfa layas, terra tablaṭ i usirem-nni ijebbden ɣur-s. Tensa deg ul-is tmes yuɣen. Turǧa ur tezmir ad d-tini acḥal, armi d asmi i tesla s lexbar amcum.

    Yiwen wass tuder ɣur tala. Di tallit-nni urɛad i d-kcimen waman s ixxamen, tuɣ akken kan i sen-qqazen ixeddamen. Mazal ţagment tlawin. Tura, snat akken d timeẓyanin maḍi, ţmeslayent ansi i k-yehwa ad asent-id-tesleḍ, armi i ţ-id-walant susment.

    Tenna-yasent : – Anwa akka yemmuten daɣen meskin ?

    Tidak nniqal ggugment, mačči rrant-as-d awal. Tuɣal tenṭeq tmeqqrant deg-sent : « Ad yenǧu Rebbi lmumen, ulac wi yemmuten, a Nna-Malḥa ! »

    Mi  d-teččur asagem-is, teṭef-d  abrid  usawen.  « Ihi tura nutenti yesusmen armi deg ijufar-iw i tekker ! Ɣaḍeɣ-tent ad iyi-d-inint tideţ qerrḥen, daymi akka susment ! »

    Tameddit mi d-yekcem Muḥend-Ameẓyan, tluɛej-it. Tenna-yas ayen tesla di tala.

     – Nniɣ-am ur t-yuɣ wara, ur tzemm ara ddurt segmi i d-ṭfeɣ tabraţ-is !

     Seg ass-nni, akken yebɣu ig-as, ur ţ-iqenneɛ. Sya ɣur da, ad as-yini : « Yeẓra-t leflani ! », neɣ : « Assa i d-ṭfeɣ tabraţ. Ihi ur ţaggad, mmi-m ur aɣ-yeţu ara ! »

    Neţat deg ul-is : « Wagi tura, amzun mačči d nekk i d yimma-s, yeţu anida akken i d-zedmeɣ i d-yesqucceḍ ! Iɣil-iyi meskin ad t-amneɣ neţa yettahay fell-i ! Win yemmuten yemmut, mazal-ak times ad tɛiwed i uḥriq ! Ullah ar anagar ass-nni ! »

    Ussan-nni i ibeddu ireggwi leɛqel-is. Sya ɣur da, teţmeslay yerna ulac wi yellan ɣur tama-s. Nniqal tesleblib kan, tuɣal s wawal ameqqran. Icenfiren ţuraren, iḍudan ţuraren.

    Mi s-tenna Tawes : « A yimma Malḥa, kem akked akka teţmeslayeḍ ?», tinna ad d-tebber deg-s s yir awal : « Anda akka ţmeslayeɣ akka ? Amar ddrewceɣ, neɣ tebɣiḍ ad d-teseɣliḍ fell-i kra ? Abbuh, a lmumnin, win ara m-d-islen ad iɣil d tideţ ! »

    Tuɣal Tawes tenna-yas i urgaz-is. Winna iqurreɛ-iţ, yaf d tideţ, yimma-s teţmeslay iman-is. Yenna : « D winna i ţ-id-yuɣalen ! »

    Tuɣ yakan, Malḥa yerwi leɛqel-is, deg udfel n 46, asmi tuḍen Typhus. Ddeqs d aggur ur ţ-id-yuɣal leɛqel. Tezwi, tebren, teqqur, teqqel amzun d asɣar. Ɣilen medden ad temmet, ur tuɣal ad ţ-tawi tgecrirt. Yeseggra-yas-d amzun s karaf, ur tseţ ur teţess, terna imeṭi yezgan. Tesawal d yiman-is. Imawlan d iǧiranen uysen-ţ. Armi d yiwen wass kan akken, ulac win yumnen tejji, tekker ɣef yiwen ubrid. Teddem amger d sella, teṭef abrid s Iger-Usammer. Anagar iɣsan yeṭfen aglim. Wid i ţ-id-yemmuggren, ad as-ǧǧen abrid ad tɛeddi, amzun d anza i d-mlalen. Win iḍallen ɣas yuɣal-d, yeţaǧǧa dinna amur deg ugerbuz d wallaɣ-is.

    Ɣas akka teţmeslay iman-is, ur tḍur yiwen. At taddart ukin-as, acu rran iman-nsen ur as-ukin ara. Ansi tekka, ulac win ara ţ-id-yemlilen ur yeţsellim ara fell-as. Tameṭut l-lɛali, lal n lxir, lal n wawal aẓidan yezga ɣur medden ur tuklal ad tennuɣni. Llan wid yecfan, yeqqaren : « Ma drus i yeḍran yid-s ! »

    Ihi, urɛad ad yegget fell-as waṭan asmi i t-tenɣa deg ul-is. Tuyes-it. Terra leḥzen fell-as armi ifukk, dayen yemmut yisem-is deg imi-s ! Acu, yal aseggas, akka amenzu di cebrari, tesnusuy-d. Teddun-d akk wid i s-yemmuten, ma d neţa ulac-it, ur d-iteddu ara ! Daymi asirem yeqqim akken am uzaylellu di tillas, ɣas teţḍeggir-it akkin tafat tezga.

    Armi d yiwet n tikkelt mi d-tesens ɣef Salem d yemɣaren, tadderwict-nni tesedda-yas-t-id deg awal neţat, yerna Malḥa ur t-id-tebdir.

     Tenna-yas : » Win i m-yennan yemmut yeskaddeb. Atan, walaɣ-t ɣef idarren-is, iteddu, ur t-yuɣ wara. Ɣas yeɣmumes wallaɣ, temmundel tmuɣli, agerbuz-is d tasaft, urɛad yekna. Yiwen wass ad d-yemmekti ! » 

     Dinna Malḥa tesuffeɣ-as ikerri.

    Sya ɣur  da  teţuɣal  ɣur-s.  Tikkelt  tenna-yas : « Walaɣ yeqqen tahendit. » Tikkelt tenna-yas : « Walaɣ zzin-as iferruǧen. » Tikkelt tenna-yas : « Yerbeḥ, abrid-a ggten fell-as lerẓaq, taɛrurt telsa taɛebbuṭ teṛwa, udem yeḍsa, urǧin yenḥaf. »

    Akken akken, armi d tikklet-a taneggarut. Tuɣ deg aṭan i tella, tudert  tuɣal-as  d  tillas, truḥ  dayen  tuyes : acu ɣas tuyes, ɣas tengugi-yas nniya : « Aẓuru ad d-ţẓuruɣ fell-as alamma cudden-i aɣesmar, rniɣ ɣur-s. »

    Ilindi   tenna-yas-d   tinna  yeţakken    zzyara : « Send ad izemm useggas, mmi-m ad d-yaweḍ ! »

    Malḥa terra-yas : « Amin ! » amzun s ukellex. Thuzz aqerru, tesuli timmi.

    Tefka-yas lweɛda, teffeɣ teqqar i tmeddukal-is : « Tikkwal qqareɣ-as aṭas aya tettahay fell-i. Yerna nekk aql-i zgiɣ deffir-s. D tideţ dɣa, yella win i d-yuɣalen neţa 20 iseggasen zrin ? » Ussan-nni dɣa i tebda teţeţu kra yellan d amaynut.

    Daymi qqaren : win yunagen ad icali, win iruǧan ad iwali. Tura atan sdat-s : annect n teslent, yeṭef abalṭu mezleg ɣef tayeţ. Ibedd-d ɣef umnaṛ, yuɣal-d. Tedder twala-t !

    Ziɣ tikkwal, d tideţ, tudert tzennu-d win yemmuten, tamuɣli win yeddreɣlen, anecfu win idel meţu. Win ɣilen yemmut ad d-idegger lekfen yerran agerbuz d tancirt, aderɣal ad iwali. Yerna teɛqel-it !

    Ɣlint-d akk ɣef  Malḥa ɣef yiwen ubrid : yegget-d fell-as unbaz n temsal. Sburrent-as i umummi, tafrit-ines telwaweḍ. Am win  i  ţ-id-yewten s ufḍis mi  d-yenṭeq : « Wa yyi ! »

    Taɣect tessen-iţ, urǧin i ţ-teţu imi tezga deg tirga-s, acu ur tebna fell-as, tura imi tendekwal, s ibeddi i tella. Tahrawt-nni twet-iţ ɣur tmeẓuɣt, tergel-iţ. Teɛna-ţ ɣur turin, tugi i uzwu ad d-yeffeɣ. Ul-is ibedd i tikli, yuɣal yebda arabaɛ, yekkat ad yeǧǧ idmaren. Temderkal, truḥ nniqal timendeffirt. Yuzzel yeṭef-iţ-id.

    Tsuɣ : « D Udem-n-Tmenǧert i d-yuɣalen ! »

    Deg ass-nni, tamɣart am tin icetkan i Rebbi, yerna yesla-yas-d. Tuɣal-d ɣur leɛqel-is akken yella zik. Tura awal ara d-tini yezga s wazal-is. Ula d Tawes tewhem deg-s. Nniqal ur teţammen ara mi s-yeqqar Muḥend-Ameẓyan « Zik mačči akka i tella. » Neţat, anagar  iseggasen  yezwaren,  tessen-iţ  kan  d tileft  ijerḥen !

    « Aţan ziɣ d tideţ, zik mačči akka i tella ! »

    Ula d Udem-n-Tmenǧert  yenna-yas  i  gma-s : « Yehwa-yak kan terwiḍ-iyi-n, ur ţ-yuɣ wara ! Teṛwa leɛqel, awal aẓidan. Tura i ters ɣef zik ! »

    Yerra-yas Muḥend-Ameẓyan : « Nniɣ-ak anagar win yewten d win yeţewten... »

 

    Llan zik sin akken, argaz d tmeṭut-is. Sya ɣur da, ad as-yekker s teɣrit alamma yerra-ţ d tazegzawt, aglim-ines tzerrem deg-s nnila. Neţat ad teţuɣu « Abbuh, a lmumnin ! Abbuh, a lmumnin ! » alamma tejmeɛ-d medden.

    Mi d-usan ad ţ-kksen gar ifassen-is, ad afen mačči d tiyita i ţ-yekkat, d takka i s-izeggi s teylewt. Qqaren-as i tmeṭut-nni : « Tura kem diri-kem, ulac tameṭut ur yekkat ara urgaz-is ! Yerna s wayen i s-yehwan ara kem-iwet ! Neţa umeɣbun, ula d aɛekkaz ulac-it gar ifassen-is, s teylewt kan i m-izeggi takka, teseɣliḍ-d igenni ! Ihi mer d aɛekkaz i m-yeţaṭaf, wissen acu ara d-ternuḍ ! »

    Dɣa ad uɣalen s ixxamen-nsen.

    Neţat teqqar, teţales : « Anagar win yewten d win yeţewten  i  yeẓran !  Anagar win yewten d win yeţewten... »

    Yeqqim-d akka deg awal. Tuɣ taylewt-nni swayes i ţ-yekkat mačči d tilemt, tezga tgersa di lqaɛ-is.

 

    Ihi seg asmi i d-yuɣal mmi-s, Malḥa teɣli-d fell-as talwit, tesfeḍ-as kra yellan dir-it. Tejji ! Anu aberkan yuɣal-as usergel.

    Sin wagguren i yeqqim yid-sen. Yezga deg uxxam, anagar ma yeffeɣ ɣur lqahwa, ma yeɣra-yas yan seg tezyiwin-is.

    Yiwen  wass  yenna-yas  i  Muḥend-Ameẓyan :  « Twalaḍ tamurt akken tbeddel seg asmi nruḥ ? Kra nɣil meqqer zik, ziɣ meẓzi, kra nɣil d amecwaṛ ziɣ d tardast. Yegget-d ugdud : mara d-mlilen medden ad twehmeḍ ansi i d-ţeffɣen. Ad twehmeḍ anida ţnusun ! »

    Abrid amenzu, Muḥend-Ameẓyan ur yensa deg-s wawal, yerra-yas : « Ddiq deg ulawen ! »

    Winna yesusem. Yeqqim acu  yeqqim,  yerna : « Timizar akk ihudd-itent ubiṭun, akal meskin wissen anida yexdem deɛwessu tura yeţxelliṣ. Ula d imdanen yuli-ten ddel, ṛwan azaylal ! »

    Muḥend-Ameẓyan, si zik i yeẓra gma-s mačči d win ara yeqqimen. Tura yehwa-yas kan yerra iman-is ur yeẓra ara : kra yellan yenna-yas-t di tebratin, send ad d-yaweḍ. Kra i d-yufa yebna fell-as.

    Tamurt teǧǧa tmussni tura d iseggasen aya, amek ara taf iman-is ? Tamara yezgan deg tegzi n medden, allarmi tbeddel udem : simal itegget ugdud teţimɣur lihana. Acu, win iwalan lihana mi teţnerni, am akken yebna fell-as. Mačči am win ur as-neḥḍir. Yerna win inudan amḍal, yehwa-yas kan, ur yezmir ad yenṭeḍ di taddart, amek ara yennam d iɣimi deg yiwet n tesga ? Win yennulen tilelli amek ara ad d-yeknu i uzaglu ? Win yennumen d lehna amek ara yeṣber fell-as ?

    « Ad nruḥ kan qbel ad nimsus, tudert ulamek ara d-tleqqem swadda. Acu sya ɣur da, ad d-neţuɣal. Ur ţ-nekkat ara ɣef yiwen yidis am ubrid-a. Axxam ad as-nales bennu, akken mi d-nuɣal ad naf anida xersum ara neẓzel. Win yerẓan rrebg iwumi ara icidd tiyersi ? Agemmaḍ akkin, llan daɣ wid i ɣ-icedhan. »

    Muḥend-Ameẓyan, am win i s-yekksen kra deg isni, makka yelkem[i], yekkes cekk : Udem-n-Tmenǧert mačči d win ara yeqqimen. Teţiwɛir tɛekkemt i win ur nennum yid-s, mačči am uzger n tyerza am uramul di tefsut. Mačči am win yunagen am win ur neffiɣ !    

    Nniqal yuggad ɣef temɣart ad ţ-id-yeznu waṭan, mara yuɣal agemmaḍ-in. Aha°, ɣas akka Udem-n-Tmenǧert yuɣal, teḍra d Malḥa am tinna yejjin maḍi, yak tura tumen ad d-yuɣal annect tebɣu tekk-it ddunit ! Win yeslan i teɣri n wakal dayen ur as-tberru. Ad as-tenṭeḍ deg allaɣ, anida yedda ad as-isell. Ad as-tentu deg tasa, sya ɣur da ad t-id-teskikkiḍ. Ad as-tacar tudert-is d acewwiq ur neţfakka !

    « Aḍbib-nni i d-yennan tuḍen aṭan n Alzheimer, uggaɣ yeɣleḍ. D tasa-ines i ţ-yerran akken. »

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

L’article :

 

Awal ɣef  Feti Dib  akked Tegrawla tazayrit

 sɣur Mqiddec Abizar

   in FB  15 Janv. 2017

 

Deg umezruy-agi-nneɣ atrar, si lgirra ɣer da,  teḍra-yaɣ am tinna n la Bible : « abekkaḍ amenzu » (Ie péché originel) yegla-d s twaɣit swayes i tezleg tmurt d iseggasen-aya tura !

"Abekkaḍu-yagi amenzu" ihi d timenɣiwt n Σebban,  ɣas ulamma tura timenɣiwt -is neẓra anwi i t-inɣan, aṭas i d-yemmeslayen fell-as di tedlisin :

_Ferḥat Σebbas: "Autopsie d'une Guerre",

_Mohamed LEBJAOUI, "Vérités sur la Révolution algérienne",

 _B. Ben Khedda "Abane-Ben  M'hidi, leur apport à la révolution algérienne".)

 Dɣa tlata-yagi  i tlata, llan di lgirra-nni, qedcen, ddan...gan "d at tsertit"!

 Amek i nezmer ad nani taluft-a?

Teḍra-d temlilit deg lfri Uzellagen ass n 20/08/1956, msefhamen ɣef sin n leqwanen imeqqranen:

1_ D wid iqeddcen di tmurt i izwer lḥal ɣef wid d-iqeddcen si berra (yezwar zdaxel berra),

    2_ Tasertit tezwar "tisurdest", lεesker (d wigad ixeddmen tasertit ara yesel ḥawen tilufa).

Lqwanen n temlilit-agi stenyan fell-asen akken ma llan din, qeblen-ten ! D acu i yeḍran ar deqqal, telḥa lgirra, "imerẓẓi" n Lzzayer tamaneɣt (la bataille d'Alger) yeserwel iqqerray n tnekra (CCE) (Ben Mhidi yeţwaṭef!). Γas amsečču gar-asen yebda di tmurt yakan, dacu yennerna mi wḍen ɣer lberrani (Maser) ,  acku sin leqwanen-nni imeqqranen (zdaxel yezwar berra, d tasertit i yezwaren) terra-ten tmara εefsen fell-asen (ladɣa win n "zdaxel ɣef berra"! )…  yeggra-d win n tsertit,  din i tuḍen icc-isl

Tasertit d Σebban, "tisurdest" d Krim! Σebban d neţa i d-yegren ar tnekra "At Tsertit n Lzzayer" akken ma llan (“les centralistes”, am Ben Khedda), (“ľUDMA” am "Ferḥat Σebbas, “Lεulama" am B. Al lbrahimi,  les communistes.). Krim gar "At Ubeckkiḍ"-nni imezwura, anagar neţa i d-yeqqimen, d ameqqran!

Tasertit  d  ubeckkiḍ  nnuɣen.

Tasertit d ubeckiḍ nnuɣen. Yekkes-as-ţ  ubeckkiḍ ! Si 62 ar ass-a d abeckkid. i ţ-iselḥawen.

Awal-agi akk wwiɣ-t-id akken ad d-mmeslayeɣ cwiṭ ɣef wamek dɣa, ɣas akken bab n tsertit yemmut (abrid n tsertit texḍa-yas Lzzayer), urεad kkaten-d deg-s, regmen-t amzun d neţa i d sseba n twaɣit n Lzzayer!

Asteqsi-yagi ufiɣ-as aqerru

Asteqsi-yagi ufiɣ-as aqerru di tedlist n Fetḥ i Al-Dib (win i d -yefka Ǧamal Σabd Naser d lmezwer ara yeţsewiqqen d tnekra n Lzzayer), tadlist-a "Σabd Naser wa tawrat al Ǧazza'ir, 1984" yeţban-iyi-d ur ţ-sxedmen ara aṭas wid yeţnadin deg umezruy, ladɣa wagi n 54-62.

Γur Fathi Dib, timlilit n Ṣumam d tizelgi i tnekra n Lzzayer, acku timlilit-a ur d-tlekken ara (ur d-twekked ara) ɣef tiεurbebt n Lzzayer (di Ie Congrès de la Soumam yura-d: l'Algérie n'est inféodé ni au Caire ni à Moscou, ni à Washington„.). Annect-a ur yeddi wara di lmend n Maṣer, ihi lmaṣriyen "ṭawlen" ɣef uεudiw-nsen d Ben-Bella.

Di tedlist-a dɣa εinani yeţban-d llεeb, amek i ţ-i d-bnan, amek ara ţ-jelqen, ad ţ-awin d webrid- nsen!

Tadlist-a meqqer wazal-is ma nebɣa "ad nsekker leḥsab nneɣ d umezruy", teţwaṭerǧem-d ɣer tefransist "Abdel Nasser et la Révolution Algérienne, l'Harmattan, 1985". Dacu,  ur yelli ara isem n win i ţ-yeṭreǧmen ! Aṭerǧem-ines ɣer tefransist ur yelhi wara, ur yesaweḍ ara ad d-yefk anamek aneṣli  n  wawalen n taεrabt (ladɣa mi d tasertit !). Yelha wi yufan ad ţ-iɣer s

taεrabt, dacu tewqa !  S taεrabt  ulac nniya-k tenniḍ-iyi, akken i d-tenniḍi d-tenniḍ ! Tadlist-a, d ayen ara yelhun win ara yalsen asiẓreg di Lezzayer !

Llan aṭas n wudrigen yezmer s tedlist-a ad d-keflen!

 sɣur Mqiddec Abizar

   in FB  15 Janv. 2017

 

 

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

L’interview :

 

Nadir Uddak, d aɛeggal deg tiddukkla « Agraw »

«Nesaram ad nesiwe i uheggi n tfaska n udlis…»

par M. K.

in DDK, du 29/10/2018

703

Aas n yiqeddicen i teţeɛra ad teg tddukkla Agraw n tɣiwant n Ccmini. I lmend dɣa n wahil i d-tesudus i wussan n 16 d 17 deg unbir, newwi-d awal akked yiwen seg yiɛeggalen-is, Mass Nadir Uddak.

Aɣmis n Yimaziɣen:Tɛeggnem-d i wussan i d-iteddun s rreba n temsikniyin n udlis. Mmeslay-aneɣ fell-as...
Nadir Uddak: Ih, d rre
ba n temsikkniyin n udlis, ideg ara yilin isaragen, inejmuɛen i ṭṭabla akked tnezzuyin n ubuddu n kra n yimura. Tarigt tamezwarut, ad ţ-neg akka i ufsar. Maca nesaram ɣer sdat ad nesemɣer asihar alamma yuɣal d tafaska. Ihi, kra n win yebɣan ad yeḥḍer, ansuf yis-s. Ad aɣ-d-yesiwel kan, ad t-njerred si tura.

Amek i d-tusa tekti i uheggi n ţiɛad ?
Ahat ugar n sin n yiseggasen, nekni neţxemmim-as deg tddukkla-nne
ɣ. Maca ur nufi ara tallelt mi nella nebɣa srid ad tili d tafaska n udlis, armi nuɣal ɣer tekti n temsikent di terigt-a tamenzut akken i d-yella wamek ad neg armud.

Ugar n temsikniyin n udlis, nwala ad yili wayen-nnien...
Akka. Ur terzi ara temlilit at udlis kan, imi ţwaldint tewwura ula i yina
uren, i wat lerfat d yikerrazen. Mesub win neɣ tin yesɛan tiqendyar tiqbayliyin, ibernusen, iqennucen, tamemt n udrar, zemren ad ten-id-awin ad, ten-senzen di rreba-a.

Amek iga umezruy n tddukkla-nwen Agraw di kra n wawalen ?
Tennulfa-d tddukkla Agraw deg useggas n 1998. Seg yimir-nni ur te
bis, ulamma tikwal, yeṭṭuqqut, tikwal yeţenqas uqeddic. Nesker-d abeɛda deg teɣzi n umecwar yiwet n talilt n tlawin tfaz ayendin, nxeddem amezgun, neţarra tijmilin i yimdanen n yidles, nesfuggul tifaskiwin timaziɣen, d waas n tlufa-nnien.

Yella kra ad t-id-ternu taggara...
Nella neb
ɣa ad nerr tajmilt i tmarut Kaysa Xalifi deg rreba-a n udlis, maca nemsefham s yiɛeggalen n tddukkla, ad ţ-nwexxer i wass-nnien s wahil d uzzig.

Yesteqsa-t M. K.

70

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

Urar s teqbaylit

Quelques noms de jeux kabyles

                                               par Σ. Mezdad

 

 

 

1.     Jeu  avec   des   figues fraîches : aɣerrabu

2.     Jeu  de lutte  à  coups  de pieds  nus : tiqqar

3.       Jeu avec un traineau : tabuskerkart

4.     Jeu d’enfants où l’un dit « haţ » en touchant 1 autre, qui, à son tour doit toucher le 1er en disant « baţ » : taḥaţaţt

5.     Jeu de balle : ccir

6.       Jeu de cailloux qui se joue  comme le jeu  d'osselets : aleqqaf, alqafen

7.     Jeu de dames ou de dès sur une dalle, avec des cailloux : tiddas

8.     Jeu de dames, de dominos, d'échecs : imenɣan

9.     Jeu de grosse toupie : azeṛbuḍ, ilenni

10.  Jeu de hasard : aqwemmer

11.  Jeu de petit  enfant où il traîne un objet : tabuskerkart

12.    Jeu de roulades et d'acrobaties : tiburejqella

13.    Jeu de saute-mouton : ?

14.  Jeu de tambour  très rapide à la fin d'un air de danse ou en fin de fête : taṛbabt

15.  Jeu d'enfants courant avec une hélice : tabusefrarat

16.  Jeu d'enfants se portant les uns les autres : timbibbiţ

17.  Jeu d'enfants, où l'un des joueurs doit découvrir ceux qui sont cachés (colin-maillard) : tuqqna-tuffra, tizizwit  taderɣalt,

18.  Jeu d'instrument à vent (musique) : aẓemmer

19.  Jeu du bâton de cerceau :  taseḍruţ

20.  Jeu et cri  en travail collectif : amεin

21.    Jeu pour amuser les petits enfants où on se pince le dessus des mains en chantant le bout rimé suivant puis on chatouille : čibčib weεli, čiwčiw yazi

22.  Jeu pour deviner 1 objet caché dans 1 main : baclek

23.  Jeu qui consiste à courir l'un après l'autre : tamtabeεt

24.  Jeu avec des boutons de vêtements.ou pièces de monnaie : lhizz

25.    Jeu avec 5 roseaux sur les goigts : s xemsa n iɣunam ɣef iḍudan, tamexmust

26.    Jeu de la pelote de fil : tamencart n yilni Jeu de billes. Labil

27.    Jeu de baton : sarkaza

28.  Jeu de la balançoire : tajeεlelluqt

29.  Jeu de voitures : des boites de conserve vides en guise des 4 roues : tičernanin

30.    Jeu de jonglage : tameqqint n mejjir

31.  Jeu de l’assiette renversée lancée sur une parterre lisse, on gagne si elle se troue  au milieu avec un son (tac ! ): tiṭerraqin

32.    Jeu des 4 roulements, un siège en bois, un planche comme guidons actionnée avec les 2 pieds, des freins : taqerwat

33.    Jeu de cibles où on fait tomber avec des cailloux des  pierres superposées : leɣrud, taɣalaṭ

34.   Jeu de cache cache :  mihlal, tuqemcha, tuqqna-tuffra

35.  Jeu de poursuite où on court derrière un partenaire. Si tu le touches avec la main,  tu as gagné, et à lui de courir derrière toi : tatabaεt

36.    Jeu de saute-mouton : amayaf, Amayaf ! Amayaf ! win ikhedhmen akra ad t-yaf. :  tebbegriri = malaf = mayaf = assuman

37.    Jeu de glissade : taḥnunciḍt

38.    Jeu de bâton : à partir de 3 joueurs formant un cercle qui échangent un bâton entre eux sans que qu’il touche terre : zawzana.

39.  Jeu de pétanque qui  se fait exclusivement avec des pierres : le perdant ira chercher sur son dos le gagnant qui aura projeté la petite pierre le plus loin : tihiduct

40.    Jeu de « hockey » : 2 équipes munies de bâtons se disouent  un bout de chêne-liège : tabahuts

41.    Jeu dos à dos, bras entrelacés  et basculements à tour de rôle :  (timbibbiţ)  ḤELLEMCEḌ

42.    Jeu de la sarbacane :''timegḥal n yiɣses, ad d-nekkes iɣses ad neggar ɣur-s abaεuq am uqeras

43.     Jeu du lance-pierre  avec une cible ( lɣerḍ) : ildi

44.    Jeux avec de la bataille avec des bâtons : tablibult

45.    Jeux de cible avec des boites de conserve sur lesquelles on tire avec des pierres : taḥjurt

46.    Jeu de taɣʷlalt .

47.    Ebbi-acwari

48.    Baţa

49.    Taxxamt n cciṭan, iɣunam,

50.             

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

Tidlisin nnien :

 

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

 

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

 

L’ étude :

Le monde amazigh, l'éternel oublié du développement au Maroc*

Dr Mohamed CHTATOU

Professeur universitaire et analyste politique international

 

Résultat de recherche d'images pour "Les femmes amazighes, photos"

 

 

A l’arrivée du Sultan Hassan I[ii] au pouvoir (16 septembre 1873 – 7 juin 1894), le Maroc en tant que puissance régionale et ancien empire africain était dans de mauvais draps : révoltes successives de la périphérie qui se sentait délaisser par le pouvoir et léser dans ses droits fondamentaux, d’où la fracture du pays en deux parties : bled as-siba et bled al-makhzen et la naissance de deux Maroc. Bled al-makhzan se composait des régions côtières enrichies par le commerce maritime avec l’Europe et les plaines fertiles, grenier du pays et même de l’Europe, à un certain temps, tandis que bled as-siba c’étais généralement les montagnes, les plateaux et les régions désertiques habitées par le peuple amazigh, autochtone et libre mais appauvri par l’ingratitude de la géographie et le manque d’intérêt des politiciens et décideurs.

Le Maroc dans la tourmente

La siba du monde amazigh était, toutefois, complexe et ressemblait plutôt à un fédéralisme forcé et voulu par les amazighs pour se prendre en charge au vu de l’insouciance du pouvoir central. Ainsi les tribus se gouvernaient par elles-mêmes par un système de gouvernance démocratique incarné par la responsabilité collégiale du conseil élut des ait rab’in qui à son tour élut le chef amghar. Le conseil gouvernait la tribu par un amalgame du droit coutumier azref et de la chari’a simplifiée. Le bled as-siba ne coupait pas tous les ponts avec le pouvoir central, il se refusait de payer les taxes mais considérait le sultan comme amir al-mu’minin « Commandeur des Croyants » et ainsi le sermon du vendredi khoutbat al-joumou’a était prononcée en son nom.

Le Sultan Hassan I,[iii] à cause de la siba du pays amazigh a passé presque tout son règne sur son cheval allant de région en région pour la collecte des  taxes et l’affirmation de son pouvoir sur le terrain. Il mourut sur son cheval lors de l’une de ses périples régionaux. Son entourage tut sa mort, pour éviter les problèmes jusqu’au retour à la capitale Fès ou fut proclamé le jeune Moulay Abdelaziz sultan du Maroc.

Moulay Abdelaziz,[iv] adolescent au vu de son âge (16 ans) et fils gâté de Moulay Hassan laissa son grand vizir et régent Ba Hmad  régner à sa place tandis que lui il s’adonna au plaisirs de la Campagnie de son harem, les sports, les fêtes galantes et des jeux au palais. Des agents commerciaux accoururent de tous les coins des globe pour lui vendre des jouets : mini-trains, appareils photos, téléphones et pendules dont il affectionnait beaucoup et collectait avec avidité.[v] Ses achats ruinèrent le Maroc et l’endettèrent davantage. Ruiné financièrement, politiquement et militairement, les tribus d’Oujda et de Tétouan se rebellent et s’allient à Bou Hmara (1860-1903)[vi] le 13 mai 1904 pour détrôner ce sultan-enfant. Il fait appel à la France[vii] qui attendait impatiemment sur la touche cette opportunité pour étendre son contrôle, à partir de l’est, sur le Maroc impérial.

Son incapacité à gouverner entraina successivement  la Crise marocaine de 1905 (Crise de Tanger). Moulay Abdelaziz, se sentant faible, surtout après la mort de son grand vizir Ba Hmad en 1900, demanda à l’Europe la convocation d’une conférence internationale sur le Maroc (1er avril 1905) pour sauver sa peau. La Conférence d’Algéciras (Traité d’Algéciras)[viii] de juillet 1906  confia à la France et l’Espagne l’avenir du Maroc.  Lyautey occupa Oujda en 1907 et en 1908, 6 000 soldats français aux ordres du Général Drude débarquent à Casablanca après un intense bombardement de la ville qui fut plusieurs dizaines de morts parmi la population, et lentement et sûrement le Maroc tomba dans l’escarcelle de la France coloniale.

Moulay Abdelhafid (5 janvier 1908 – 12 août 1912),[ix] frère de Moulay Abdelaziz, poussé par les oulémas de Fès à réagir à l’assaut chrétien de dar al-Islam, détrôna ce dernier et se fait sacrer sultan, mais la France avait déjà pris pied au Maroc et la Commanderie des Croyants était discréditée, d’ores et déjà. Sur ce, les Amazighs descendirent de leur montagne pour sauver le Maroc  et Fès fut assiégée . A son tour, Moulay Abdelhafid fut appel à la France, déjà établie au Maroc, qui s’empressa d’envoyer le général Monier à la tête 23 000 soldats français, le siège fut desserré et Moulay Abdelhafid contraint à signer le Traité de Fès du 30 mars 1912 établissant le Protectorat français du Maroc.[x]

Le mot « protectorat »[xi] savamment choisi par cette puissance coloniale avait pour sens de protéger les sultans successifs contre la siba des amazighs et sauver par conséquence les richesses de bled al-makhzen et se les accaparer en contrepartie. Pour apaiser les populations musulmanes qui s’insurgèrent contre les Français à Fès, en solidarité avec les Amazighs, les Français ont contraint Moulay Abdelhafid à abdiquer le 12 aout 1912 en faveur de Moulay Youssef et à s’exiler en France.

 

Description de cette image, également commentée ci-après

Carte de 1912 ; le protectorat français au Maroc est indiqué en vert clair et les colonies françaises en vert foncé.

 

Maroc Utile, Maroc inutile

Les Français en s’installant au Maroc avait pour intérêt de profiter au maximum des richesses du pays donc ils occupèrent très vite bled al-Makhzen qu’ils appela Maroc Utile et procédèrent graduellement à soumettre le pays amazigh (Maroc Inutile) par l’usage de la force, entreprise militaire qu’ils appelèrent dans le langage colonial la Pacification ou plutôt la Troisième Guerre du Maroc (1912-1934) sous la houlette de Lyautey. [xii]

 

Conquête française du Maroc[xiii]

Période 1901-1909

Ksar el Azoudj (1903) · Crises marocaines (1905-1911) · Crise de Tanger (1905) · Conférence d'Algésiras (1906) · Ravin-du-Loup (1909)

Période 1910-1913

Coup d'Agadir (1911) · Sidi Bou Othmane (1912) · Traité de Fès (1912) · Protectorat français au Maroc (1912) ·Protectorat espagnol au Maroc (1912)

Période 1914-1916

Guerre des Zayans (1914-1921) · Elhri (1914)

Période 1921-1926

Guerre du Rif (1921-1926) · Anoual (1921) · Al Hoceima (1925)

Période 1930-1944

Dahir berbère (1930) · Mouvement national marocain (1930) · Tazizaoute (1932) · Bougafer (1933) · Manifeste de l'indépendance (1944)

 

 Il y avait parmi les grands faits d’armes des Amazighs contre l’occupation française d’abord la résistance des Zayanes avec leur chef Mouha Ou Hammou Zayani[xiv] contre l'occupation française et leur éclatante victoire dans la bataille d'Elhri le 13 novembre 1914 puis la guerre du Rif contre la république d’Ibn Abdelkrim al-Khattabi (1921-1926) et la glorieuse victoire d’Anoual (1921) contre les forces espagnoles puis la bataille de Bougafer du 13 au 28 février 1933[xv] ou la France a déployé 83 000 soldats pour faire face aux tribus amazighes des Ait Atta sous le commandement d’Assou Ouabaslam[xvi] avec seulement 12 000 combattants tribaux.

Après la pacification, le monde amazigh marocain ne bénéficiera  guerre des mêmes infrastructures que le Maroc utile, seuls quelques lycées, routes de montagne et bureaux de l’autorité territoriale et bien sur beaucoup de casernes militaires. Par contre, dans le Maroc utile, il y avait  des hôpitaux, des gares, des voies ferroviaires, des usines, des périmètres d’irrigation, des barrages, etc.

Pour les Français le Maroc inutile, était un monde de musée qu’il fallait préserver loin de la modernisation et la modernité pour le plaisir des yeux et le bonheur de l’exotisme. En effet, alors que le Maroc utile se développait à la vitesse de la lumière, le monde amazigh sombrait dans l’ignorance et la précarité, pour servir, durant la Deuxième Guerre Mondiale, de vivier pour des soldats braves et aguerris pour défendre la France coloniale contre l’Allemagne nazie et servir, plus tard, de bras forts pour la reconstruction du pays et de son économie. Aujourd’hui, ils sont considérés, plutôt, comme un fardeau social et économique et un pool pour le terrorisme et l’extrémisme.

 

 

Le Combat - Toile d'Eugène Delacroix qui décrit une bataille tribale

Le Combat – Toile d’Eugène Delacroix qui décrit une bataille tribale

Le Maroc du désespoir

Après l’indépendance en 1956, les gouvernements successifs n’ont rien entrepris pour le développement du Maroc amazigh a part le développement de l’administration territoriale pour mieux contrôler et pacifier cette partie du pays qui s’insurgea en 1958 dans le Rif contre l’oubli, la négligence et la marginalisation et fut sauvagement réprimée par le pouvoir central par 30 000 soldats des Forces Armées Royales -FAR-, sous le commandement du prince héritier, du temps, feu Moulay Hassan et futur roi Hassan II.

Meurtrie, la jeunesse rifaine pris le chemin de l’immigration à la recherche d’un gagne-pain et de la reconnaissance et du respect, beaucoup ne reviendront plus jamais mais enverront l’équivalent de 5 milliards d’Euros par an, sommes qui arrivent dans des villes comme Alhoceima, Nador, Driouch, Tizi Oussli, Aknoul, etc. pour aller le jour suivant développer le Maroc du Triangle d’Or (Maroc utile anciennement). Lorsque les Amazighs ont voulu créer des banques régionales pour se prendre en main, l’état leur refusa cette demande. Aujourd’hui, les banques traditionnelles sont dans les mains des Arabes et surtout de la bourgeoisie andalouse de Fès et les banques participatives, fraichement crées, dans les mains des gens du Moyen Orient ou autres.

Las d’attendre Godot, les Amazighs se sont révoltés à Alhoceima : le Hirak[xvii] [xviii]du Rif, pour demander, à qui de droit, de s’occuper d’eux, mais leur soulèvement pacifique fut récompensé par la matraque au lieu d’appliquer la politique  clairvoyante du feu Hassan II vis-à-vis des Sahraouis : "la patrie est miséricordieuse et clémente " ,ان الوطن غفور رحيم  Ainsi, au lieu d’opter pour la réconciliation nationale et essayer de remédier aux maux du monde amazigh, le gouvernement s’installe dans la dialectique de la punition, qui verra dans l’avenir d’autres soulèvements, peut être, plus violents et difficiles à mater. Aujourd’hui ils sont assurément pacifiques comme le Hirak du Rif, celui de la soif de Zagora et le Hirak des mineurs de Jerada.

Pour un développement équitable au Maroc

Il va sans le dire, qu’aujourd’hui, le Maroc est effectivement deux Maroc  malheureusement : le Maroc du Désespoir et le Maroc du Triangle d’Or (triangle qui commence à Layoune, va vers Tanger puis Fès), donc c’est un pays qui navigue à deux vitesses inégales.

Dans le Maroc du Désespoir, il  y a pas d’infrastructures : routes, hôpitaux, écoles,  usines, etc. Ces des régions dénudées ou le désespoir règne en maître. Avant il y avait l’échappatoire de l’immigration vers l’Eldorado Européen, aujourd’hui ce continent est devenu une vraie forteresse. Dans un sens les Amazighs sont des « immigrés » chez eux. Certains pensent que dans ce pays, on s’occupe mieux des immigrés africains que des « immigrés nationaux » de la pauvreté.

Quand il neige, les régions amazighes deviennent un désert blanc ou la mort lente et atroce guette à tous moments les pauvres habitants. Ces Marocains, qui sont apparemment que Marocains par nationalité sont marginalisés et comme ils ont pas l’habitude de tendre la main pour demander l’aide ou l’aumône, ils meurent glorieusement dans leur dignité.

L’état marocain en 2001 avait reconnu la culture amazighe, c’étais  un acte courageux et généreux, à la suite l’Institut Royal de la Culture Amazigh –IRCAM – fut crée. Depuis sa création, cet organisme n’a pas avancé la vie des Amazighs d’un centimètre ni changé leur devenir et image ternie par le racisme national et les stéréotypes locaux. Aujourd’hui cet organisme, toujours, tenu par des individus qui font le dos rond à l’establishment, est devenu une coquille vide et une institution qui sert ces membres fonctionnaires plus que le grand public : a self perpetuating institution. Il serait judicieux d’utiliser les milliards de centimes de cet institut dans le développement des régions amazighes au lieu d’une institution bureaucratique sans valeur aucune.

Pour développer le monde amazigh dans son intégralité, il est impératif d’opter pour une stratégie qui s’articule autour des axes suivants, un sorte de Plan Marshall :

-                     Création de « Provinces de Montagnes » avec un budget conséquent ;

-                     Développement de l’infrastructure de base :

-                     Développement du système des enseignements ;

-                     Alphabétisation ;

-                     Créations d’usines de proximité ;

-                     Développement de l’éco-tourisme ;

-                     Favoriser l’investissement par des motivations économiques ;

-                     Délocaliser des industries du Triangle d’Or vers le monde amazigh ; etc.

Les vrais « lions de l’Atlas » sont oubliés et jetés en pâture à la précarité

La stabilité politique c’est d’abord la cohésion sociale et la justice économique. Les Marocains de toutes les régions du pays doivent se sentir tous égaux et fiers d’appartenir à leur pays. Malheureusement, les Amazighs sont lésés dans leurs droits primordiaux, ils sentent que d’autres profitent plus des richesses nationales et que eux, par contre, sont marginalisés par oubli ou négligence ou par sentiment de vengeance et acte de punition. Si rien n’est fait à la longue, ils vont surement se révolter et rien ne pourra les arrêter, à ce moment.

Disons que les Amazighs ont été seulement oublié et faisons tout pour mettre fin, une fois pour toute, à cet oubli pour permettre au génie marocain de s’exprimer librement.

Aujourd’hui, les vrais Lions de l’Atlas sont ses enfants qui posent pour une photo dans la neige avant d’aller dans des écoles qui sont sous-équipées et pas chauffés, pour préparer l’avenir de leur pays qu’ils aiment de tout leur cœur bien que celui-ci les a malheureusement oublié.

IMG-20180210-WA0002

 

*Papier présenté à la 9ème Assemblée Générale des Amazighs du Monde, Marrakech, Maroc ; 16-18 février 2018

 

Notes de fin de texte :

[1]  « Moulay Hassan », dans Michel AbitbolHistoire du Maroc, Paris, Perrin, 2009 [détail de l’édition], p. 359-383)

Fin du chapitre « Le premier choc européen (1856-1878) » (p. 359-366) et introduction du chapitre « L'engrenage (1878-1894 » (p. 367-369, suivie des sous-chapitres « La conférence de Madrid (18 mai-3 juillet 1880) et le retour de la France sur la scène marocaine » (p. 369-373), « Algérie-Maroc-Sahara : le début du grignotage territorial » (p. 373-380) et « Le Maroc à la mort de Moulay Hassan : le temps des incertitudes » (p. 380-383).

[1]  Henri de La Martinière, « Moulaï-el-Hassan », Revue des deux Mondes, Paris,‎ septembre 1894 (2e quinzaine), p. 398-436 (lire en ligne [archive])

              

[1]  Gabriel VeyreDans l'intimité du Sultan, Paris, Librairie universelle, 1905, 277 p.

Réédition illustrée : Gabriel Veyre (préf. Mostafa Bouaziz), Dans l'intimité du Sultan : Au Maroc (1901-1905), Casablanca, Afrique Orient, 2009, 251 p.

[1]  Bernard Lugan, « Le règne de Moulay Abd el-Aziz (1894-1908) », dans Histoire du Maroc : Des origines à nos joursEllipses, 2011, 403 p. (ISBN 9782729863524 et 2729863524,OCLC 703208491), p. 219-233

[1]  Dunn, Ross E. "Bu Himara's European Connexion: The Commercial Relations of a Moroccan Warlord", The Journal of African History, Vol. 21, No. 2 (1980), pp. 235-253

[1]  Le Glay MauriceLa Mort du Rogui. Editions Payot, Paris (consulted 7th edition, 1927).

[1]  Gustave Wolfrom, Le Maroc : ce qu'il faut en connaître. Ouvrage suivi d'un compte rendu de la conférence d'Algésiras, Paris : A. Challamel, 1906. [1] [archive]

[1] « Moulay Hafid », dans Charles-André JulienLe Maroc face aux impérialismes : 1415-1956Jaguar, 2011 (1re éd. 1978), 549 p. (ISBN 9782869504219 et 2869504217OCLC 758774279,présentation en ligne [archive]), p. 70-71, 73-90, 95, 144, 152-153, 207, 230 et 294.

[1]  Mohamed Hassan OuazzaniLe Protectorat, crime de lèse-nation : Le Cas du Maroc, Fès, Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, 1992, 128 p. (OCLC 40234710présentation en ligne [archive]).

 

[1]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_fran%C3%A7ais_au_Maroc 

 

« Le protectorat français au MarocN 2 (en arabe : حماية فرنسا في المغربḤimāyat Faransā fi-l-Maḡrib) est le régime de tutellequi fut exercé par la France dans l'Empire chérifien.

Mis en place par le traité franco-marocain conclu à Fès, le 30 mars 1912, entre la Troisième République française et Moulay Abd El Hafid2, éphémère sultan marocain, il était officiellement nommé Protectorat français dans l'Empire chérifien dans le traité de Fès, publié quelques mois après dans le premier bulletin officiel du pays, qui avait pour en-tête : « Empire chérifien : Protectorat de la République française au Maroc »2. La fin de ce protectorat, dont l'arrivée fut annoncée au Maroc par le sultan Sidi Mohammed ben Youssef — futur roi Mohammed V — lors de son discours du trône du 18 novembre 19553 (date retenue pour la Fête nationale de l'indépendance), fut actée avec la Quatrième République française le 2 mars 19563.

Parallèlement, fut instauré un protectorat espagnol au MarocN 2 à compter du 27 novembre 1912, sur la base d'une convention franco-espagnole, et le retour à la souveraineté du Maroc fut officiellement reconnu par l'Espagne près d'un mois après la France, le 7 avril 1956. »

 

[1]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_guerre_du_Maroc

 

La Troisième guerre du Maroc aussi appelé , « pacification3 » du Maroccampagne du Maroc4 ou guerre du Maroc, est une guerre coloniale militaire et politique française amorcée sous la responsabilité de Hubert Lyautey, alors général, pendant le règne de Moulay Abdelaziz. Elle vise à combattre les résistances marocaines à l'établissement du protectorat français au Maroc. Les premiers incidents adviennent dès 1907, mais la campagne française de pacification débute en 1911. Elle s'est poursuivie jusqu'en 19341,5 (bataille de Bougafer, dernier bastion de la rébellion dans le Haut Atlas). Selon d'autres sources[Lesquelles ?], la campagne s'est terminée en 1937.

[1]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Bougafer

[1]  F. Berger, Moha ou Hammou le zaiani, un royaume berbère contemporain au Maroc, édition de L'Atlas, Marrakech1929

[1]  Michal Peyron, « Résistances para-nationales chez les Aït Sokhman et Aït Yafelman dans le Haut Atlas marocain (1929-1933) » [archive], 20 janvier 2013

 

[1]   Assou oubaslam Le Hero des Ait-Atta » [archive], sur Blog Ait Chaker, 2 mai 2009

 

[1]  https://www.rifonline.net/Contribution-Le-Rif-en-mode-revolte-Dr-Mohamed-Chtatou-Premiere-Partie_a1707.html

 

 [1]  https://www.rifonline.net/Contribution-Le-Rif-en-mode-revolte-Dr-Mohamed-Chtatou-Deuxieme-Partie_a1721.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 98   Novembre 2018

Le Poème : 

Jeddi Jedda

asefru sɣur Rezki Rabia,

in FB 21/11/2018

D afrar n yemɣaṛen
Ur yeţarra aḍaṛ
Ur yesadar i wallen
Yeqqaṛ akken yeqqar
Ur yeqqaṛ akken i s-qqaṛen
Awal-is d a
εbar
D a
ercaw deg ilsawen
Yedhen s lemṛaṛ
Yemceḍ s isennanen
Učči-s d seksu ubiṣaṛ
N ibawen iquṛanen
Ma i
εeḍeṣ-d ad yenhez wedrar
Ma igurre
-ed ad gufεen isaffen
Jeddi
ɣas d aquan n uqeṛṛu
Ur yeţberriz am yir ikerri
Tanumidt ur ţ-yeţu
Ass-a isem-is aqbayli
Ur izeggwir s l
emdu
Ur yeţfaka s uṣelli
Yeẓra sanda i iteddu
Yessen d acu i d iswi
Jeudi acebbub-is d izurar
Tamart-is d adles
Imecceḍ-ten s uzeggar
Iferru-ten s yiɣes
Abernus s zzit yeɣma 
Ur t yeţara d taḥbirut
Ma yeṭef-it yiḍ di lexla
D aslaḍ i yesummut
Ur yeggar "aman n tasa"
Yeqqaṛ i lmut lmut
Yeţbecic am uzger deg aksa
Win yeṣeḍḥan yemdel taburt
Jeddi mačči d amɣaṛ
Ur teṛzin iseggasen
Yeqqim d acawrar
Ma ibecc ɣef yeẓṛa ad ṛẓen
Yeţgala s wenẓaṛ
Yecqiriw deg at yiwen 
Yeţarra seg-umnaṛ
Kra yellan d imnekcem
Ɣef ugmer yeţɣaṛ
D amnaɣ n yemnayen
Yeskar aɣebbar
Deg akal yellexsen
Afud-is d asɣar
D tasaft it i d-yurwen
Tifdent deg uzaɣaṛ
Aqeṛṛu-s deg ideflawen
Yusa-d bu sif
Bu tebraţ n yilem
I d-yura wungif
Serɣen iɣuṛaṛen
Yenna-yas i jeddi
"Ṛebbi yiwen yuzzen-d ddin lḥanif
"Aslem teslem"
Ma ulac aqeṛṛu-k ad yegzem
Jeddi mačči d awṣif
Yeḍṣa-yas deg udem
Yenna-yas
Win yebnan islem
Iṣub s asif ad yeddem
Ma ulac aɣilif, ewwet
εeddi,

uggaɣ abrid-ik ɣezzif.

Erfed timadazin-ik

ma ulac ad kk-summeɣ adif
Ne
ɣ ečč-iyi ma telli d izem
.../...

 

 

 

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  01/12/2018samedi 1er décembre 2018

 


 


 [1] menacer[i] lkem : être sûr

[ii]  « Moulay Hassan », dans Michel AbitbolHistoire du Maroc, Paris, Perrin, 2009 [détail de l’édition], p. 359-383)

Fin du chapitre « Le premier choc européen (1856-1878) » (p. 359-366) et introduction du chapitre « L'engrenage (1878-1894 » (p. 367-369, suivie des sous-chapitres « La conférence de Madrid (18 mai-3 juillet 1880) et le retour de la France sur la scène marocaine » (p. 369-373), « Algérie-Maroc-Sahara : le début du grignotage territorial » (p. 373-380) et « Le Maroc à la mort de Moulay Hassan : le temps des incertitudes » (p. 380-383).

[iii]  Henri de La Martinière, « Moulaï-el-Hassan », Revue des deux Mondes, Paris,‎ septembre 1894 (2e quinzaine), p. 398-436 (lire en ligne [archive])

              

[iv]  Gabriel VeyreDans l'intimité du Sultan, Paris, Librairie universelle, 1905, 277 p.

Réédition illustrée : Gabriel Veyre (préf. Mostafa Bouaziz), Dans l'intimité du Sultan : Au Maroc (1901-1905), Casablanca, Afrique Orient, 2009, 251 p.

[v]  Bernard Lugan, « Le règne de Moulay Abd el-Aziz (1894-1908) », dans Histoire du Maroc : Des origines à nos joursEllipses, 2011, 403 p. (ISBN 9782729863524 et 2729863524,OCLC 703208491), p. 219-233

[vi]  Dunn, Ross E. "Bu Himara's European Connexion: The Commercial Relations of a Moroccan Warlord", The Journal of African History, Vol. 21, No. 2 (1980), pp. 235-253

[vii]  Le Glay MauriceLa Mort du Rogui. Editions Payot, Paris (consulted 7th edition, 1927).

[viii]  Gustave Wolfrom, Le Maroc : ce qu'il faut en connaître. Ouvrage suivi d'un compte rendu de la conférence d'Algésiras, Paris : A. Challamel, 1906. [1] [archive]

[ix] « Moulay Hafid », dans Charles-André JulienLe Maroc face aux impérialismes : 1415-1956Jaguar, 2011 (1re éd. 1978), 549 p. (ISBN 9782869504219 et 2869504217OCLC 758774279,présentation en ligne [archive]), p. 70-71, 73-90, 95, 144, 152-153, 207, 230 et 294.

[x]  Mohamed Hassan OuazzaniLe Protectorat, crime de lèse-nation : Le Cas du Maroc, Fès, Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, 1992, 128 p. (OCLC 40234710présentation en ligne [archive]).

 

[xi]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_fran%C3%A7ais_au_Maroc 

 

« Le protectorat français au MarocN 2 (en arabe : حماية فرنسا في المغربḤimāyat Faransā fi-l-Maḡrib) est le régime de tutellequi fut exercé par la France dans l'Empire chérifien.

Mis en place par le traité franco-marocain conclu à Fès, le 30 mars 1912, entre la Troisième République française et Moulay Abd El Hafid2, éphémère sultan marocain, il était officiellement nommé Protectorat français dans l'Empire chérifien dans le traité de Fès, publié quelques mois après dans le premier bulletin officiel du pays, qui avait pour en-tête : « Empire chérifien : Protectorat de la République française au Maroc »2. La fin de ce protectorat, dont l'arrivée fut annoncée au Maroc par le sultan Sidi Mohammed ben Youssef — futur roi Mohammed V — lors de son discours du trône du 18 novembre 19553 (date retenue pour la Fête nationale de l'indépendance), fut actée avec la Quatrième République française le 2 mars 19563.

Parallèlement, fut instauré un protectorat espagnol au MarocN 2 à compter du 27 novembre 1912, sur la base d'une convention franco-espagnole, et le retour à la souveraineté du Maroc fut officiellement reconnu par l'Espagne près d'un mois après la France, le 7 avril 1956. »

 

[xii]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_guerre_du_Maroc

 

La Troisième guerre du Maroc aussi appelé , « pacification3 » du Maroccampagne du Maroc4 ou guerre du Maroc, est une guerre coloniale militaire et politique française amorcée sous la responsabilité de Hubert Lyautey, alors général, pendant le règne de Moulay Abdelaziz. Elle vise à combattre les résistances marocaines à l'établissement du protectorat français au Maroc. Les premiers incidents adviennent dès 1907, mais la campagne française de pacification débute en 1911. Elle s'est poursuivie jusqu'en 19341,5 (bataille de Bougafer, dernier bastion de la rébellion dans le Haut Atlas). Selon d'autres sources[Lesquelles ?], la campagne s'est terminée en 1937.

[xiii]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Bougafer

[xiv]  F. Berger, Moha ou Hammou le zaiani, un royaume berbère contemporain au Maroc, édition de L'Atlas, Marrakech1929

[xv]  Michal Peyron, « Résistances para-nationales chez les Aït Sokhman et Aït Yafelman dans le Haut Atlas marocain (1929-1933) » [archive], 20 janvier 2013

 

[xvi]   Assou oubaslam Le Hero des Ait-Atta » [archive], sur Blog Ait Chaker, 2 mai 2009

 

[xvii]  https://www.rifonline.net/Contribution-Le-Rif-en-mode-revolte-Dr-Mohamed-Chtatou-Premiere-Partie_a1707.html

 

 

[xviii]  https://www.rifonline.net/Contribution-Le-Rif-en-mode-revolte-Dr-Mohamed-Chtatou-Deuxieme-Partie_a1721.html