ayamun

CyberRevue de littérature berbère

20 ème année

Numéro 106  Mars 2020      

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  « Ddeqs i teqqim ɣer imawlan », tukkist seg ungal «Teţḍilli-d ur d-tkeccem», isebtar 67_73

2°) Les Chroniques  Timkudin  di FaceBook  sɣur Mouloud Sellam

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF : _  «Ageldun-amecṭuḥ» n St-Exupery_Tasaɣelt sɣur Habib-Llah-Mansouri

_   Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

4° ) L’étude : Le sentiment d’être chez-soi sur les_sites amazighs par Mohand Tilmatine et Thierry Desrues

5°) L’évocation : Germaine TILLION, 1907-2008, une spécialiste de l’Aurès : _1)Tacemmaεt yerɣan ɣef wiyaḍ, Mohand Ait-Ighil

                                                                                                                                _ 2)Introduction à l’œuvre

7°) Les poèmes  :  « « Qqel-asen d mraw », sɣur Ziri At-Mεemmer, in "Agezzam n tismin"

8° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 106 Mars 2020

Le  texte en prose :

Ddeqs i teqqim ɣer imawlan-is

tukkist seg ungal n Σmer Mezdad, «Teţḍilli-d ur d-tkeccem», isebtar 67_73

 

Ddeqs i teqqim Brünhild ɣer imawlan-is. Yiwen wass, mi d-yekcem tameddit, yaf-iţ deg uxxam. Utudert yerra iman-is amzun ur yeḍra kra.

“ Tekker gar-asen, ɣer imawlan-is !  Neţat i d-yuɣalen kan iman-is armi i s-d-fkan rrkel, neɣ tefka-yasen-t. Jmeɛ-liman, ma yeffeɣ-d wawal deg-i d amezwaru.  Ad ţ-ǧǧeɣ tɛelleq, ɣas dayen ur ḍmiɛeɣ, ahat  txemmem,  ahat ad tirxis kra,  ad ţ-id-yeznu leɛqel ! ”

Azekka-nni mi d-tuki, tekker-d bezgent akk wallen-is, ur  as-tefka  ad yeṭteḍ i Mumuḥ.  Aqcic imir kan i d-yuki !  Teggureɛ-d :

– Assa deg  uxxam ara qqimeɣ, ur xeddmeɣ ara. Ffeɣ, aɣ-as-d ayefki. Ifukk deg idmaren-iw. Aha ɣiwel, mulac ad yebdu imeṭtawen daɣen. Kuẓeɣ ad asen-sleɣ !

“ Tessen anida tekkat. Teţzennid-iyi-d ɣer rrqiq ! ”

Aṭas i teqqim akken teţxunzur, tcuff, acu umeslay acu lḥala, tesggermud trennu, amzun d lǧudan i iheddren mačči d tamettut. Utudert ur d-ikeččem ara alamma yedda yiḍ. Ma yufa-d mmi-s ur yeṭtis ara, ad t-yeddem, ad yurar yid-s cwiṭ, ad t-ilaɣi, ad t-yeserqes. Ur as-t-teţaǧǧa ara aṭas, ad d-temmeɣ ad s-t-tejleq gar ifassen, amzun d axican. Ussan zerrin, Utudert igemmen ad ţ-yesiweḍ anida ilaq. Mi tfukk ddurt, ad yaweḍ taddart, ad yens dinna sin wuḍan, ameslay d yemma-s yeţarra-t-id ɣer leɛqel-is.

Da, yesemlal-d s tira ayen akk i s-teqqar, ddurt deffir tayeḍ :

 – Ddunit-a, d tamcumt, mačči akken i s-truḥeḍ ara k-d-truḥ. Ulac deg-s acu iserden, tikli-ines tberren, tserru, am uzrem ɣef uɛebbuḍ. Ad tebduḍ tikli ansi tebɣiḍ, ad k-tawi anida tebɣa neţat. Mačči akken ngemmen i teţeffeɣ !

– Acu, ula d amdan, mer d lebɣi, ad as-yawi tikli-nni i s-ilaqen : sekser ma d akessar, ali-yas ma d asawen. Anida teskef, skef. Anida tenxer, wexxer !

– Ad yili yiwen yennum d teḍsa d usfiẓzew, ma yerrunda armi d kra i t-iduṛren. Ur telliḍ ara bxir, neɣ teḍlem yemma-k ?

– Ilaq ad yaẓay leɛqel, ameggez uqbel aneggez ! Ma tneggzeḍ ur tmeggzeḍ, ur teẓriḍ anida ara d-tezgeḍ. Imawlan sɛan ddnub d tideţ, ula d dderga, daɣen, s ddnub-is. Dir win ara ţ-yesmundlen !

– Ulac acu ara k-iɣiḍen am llufan ur d-trebba yemma-s, ad as-yerreẓ yifer, kra ara yekk di ddunit. Daɣen, win ur d-irebba baba-s yezga hcic, tudert-is akk yemundel, rqiq di tebɣes.

– At zik qqaren : « Kkseɣ-as baba-s, ur as-kkiseɣ ara, kkseɣ-as yemma-s, ur-as-ǧǧiɣ ara ! » Acu uggaɣ ɣelḍen cwiṭ, nek ad iniɣ am yemma-s, am baba-s, ayen ixusen, ixus !

Utudert yeqqar-as kan ih s uqerru yeţhuzzu ɣer sdat. Ma deg ul-is iteffeẓ irennu : “ Yir meṭtu, axir beṭtu ! ”

Tameddit-nni yuɣal ɣer tɣuri n uḍris ɣef  “ Terbaɛt ”.

Tarbaɛt, tarusi tis snat

 

            Ikemmel wayen yura Dr Legziri ɣef  asmi yemlal yid-sen :

 

            Nurǧa cwiṭ. At terbaɛt, Lḥaǧ-Mu, Amrabeḍ  d  imeddukal-nsen  atenad  la  sbecbucen  gar-asen,   am  akken  uɣen tannumi “ snuzun-asen iwtal ! ” Atan yusa-d yiwen ilemẓi, la yezzuɣur agerz, amzun d tagersa i d-yelsa d imeddasen. Mi d-yewweḍ sdat lkar, udren ɣur-s Lḥaǧ-Mu, Amrabeḍ d yeḍbiben-nni. Akkin i ṭaq, icenfiren d iḍudan la ţuraren. Cwiṭ kan yuli-d Umrabeḍ, sliɣ-as :

            – Sidna lmir yugi amezgun di Teɣbalin ! Amzun  tamdint-a d yemma-s i s-ţ-id-yeǧǧan d lwert ! Yesegdel fell-aɣ urar di tɣiwant-ines !

       Lḥaǧ-Mu neţa d yeḍbiben kecmen deg awal d ilemẓi-nni. Neţa, meskin, cwiṭ ad as-d-ɣlin imeṭtawen. Ikad aṭas ayen i s-iruḥen. Uɣalen armi d nutni i la yeţsebbiren deg-s.  Ɣas ur sliɣ ara i umeslay ţmeslayen, zriɣ acu i s-qqaren :

– Ulac aɣilif, d ta i d tamurt-nneɣ, ddem-iţ neɣ eǧǧ-iţ !

– Ɣas ur nurar ara assa, ad d-nuɣal ass nniḍen !

            – Lmir, annect tebɣu tekk-it ddunit, ad yerreẓ !

            – Asmi ara tezzi teḥbult, ad ixelles !

            – Asmi ara d-tezzi,  ayen teffer  tasilt ad  t-id-yesali  uɣenǧa !

– Ad iferrej wi ixaqen, ad tuɣal  akk d ayla-nneɣ !

– Akken i ɣ-yehwa ara nili, ulac win ara ɣ-d-yinin aha°, ulac win ara ɣ-yinin « Abrid-a i d-tewwim, ur yelha ara ! »

            – Tilelli ɣef medden akken ma llan, yes-s ara ţaran nnefs.

            – Ulac win ur neţawi deg-s amur : ad aɣ-tuɣal d azwu deg turin, ad aɣ-tuɣal d idammen deg iẓuran, neɣ aman deg uzegza. Ur teţfakka, skud tedder ddunit !

            Ilemẓi-nni atan yeddem-d tamacwart, ziɣen d tideţ-is la yeţru, d ibuqalen i s-d-iɣellin !

            Lḥaǧ-Mu d yiwen deg ṭebbat ddan yid-s akken ad d-ẓren lmir, ahat ad t-afen, ɣas assa axeddim ulac. Nurǧa nnig uzgen n tsaɛeţ, atenad uɣalen-d : icenfiren, iḍudan, tuyat, kra din yeţmeslay. Ula d anẓaden n tamart n Lḥaǧ-Mu suffuɣen-d trisiti. Lmir, ama di lbiru, ama deg  uxxam-is, ulac-it, wissen ma d ccɣel i ɣur-s, neɣ d tuffra i yeffer, ɛni isetḥa uɛrur-is !

             Uɣalen-d ! Alin-d ɣer lkar. Yezwar-asen-d yiwen deg isebdaren  qqaren-as Muḥa :

            – Ɛni d awtul, daɣen assa !

            Yiwen deg ṭebbat :

            – Assa ur d awtul kan, d akanguru i d-neṭtef,  yerna s timmad-is, mačči d win n lkaɣeḍ. Yugi lmir, yugar-aɣ rray-ines.

– D ixessaren am wa ara ɣ-yawin ɣer ucruf anida ur d-neţuɣal.

            – Anida yella mmi-s n teɣyult tura yelsa d lmir.

            – Ad iniɣ, ar d arraw n teɣyult axir !

            – La qqaren, qabel ad uɣalen akk d imazzanen ukellex. Ldin-asen ssuq di tmanaɣt.

             – D iyuzaḍ neɣ d izerman ! Ad sqaqayen din !

 

            Ulac deg-sen win yeffeɣ leɛqel, ikad uɣen tannumi. Mačči d tikkelt tamezwarut. Llan kra reggmen, ţṣellin-as i ukabar amcum  yerran tamurt d lqefs, imdanen deg-s d iɛeẓza. Tamurt-a, d lḥebs ulac tiwwura, tama tazelmaṭ alamma d tama tayeffust, ulac win ihennan ad  yaf iman-is akken i ţ-imenna. Aṭas i yemmuten  fell-as, wid i d-yeggran tura tuɣal-asen d nndama, ṛebban-d izerman i yirawen-nsen d wid-nneɣ. Ma d wid yemmuten, fkan tudert-nsen, sgujlen arraw-nsen, ǧǧlent tlawin-nsen, tura ahat  msakit  la ţneqlaben deg iẓekwan, ur hennan ara, atenad zgan di ssiraṭ, werɛad ffiɣen anida jebbden lerwaḥ ! I mer ad d-uɣalen ? Mer ad d-uɣalen, wigi i ţ-yeṭtfen ad ɣlin deg-sen ulac aɣiḍi, ad ţ-ddun fell-asen,  ad asen-siten, ad asen-alsen lmut abrid nniḍen, ad ten-rren ɣer daxel iẓekwan. Zemren !

– Nerwel i bu takka, neɣli-d ɣer bu yedɣaɣen !

            – Ccah, ay ifellaḥen, ad tkerzem taẓruţ s tinzar !

– Ccah deg-kkent, a tilawin, ṭtfemt addud tesusmemt !

            – Ccah, ay ilmeẓyen, temẓi truḥ tbeddel tamurt !

            – Ccah deg-neɣ,  akken nella,  nekkni yeṭtfen addud i waḍu !

            Kksen urfan s wawal. Yal wa yefka-d rray-is. Mi walan urar umezgun ulac, wten meqqar amek ara d-rren azal i yinig. Akken i s-yenna Ǧeḥḥa :  « Taxxamt-iw terɣa, meqqar  ad seḥmuɣ ! » Ur yeţruḥu ara wassa di rrayeɛ. Mtawan ad d-nadin tamnaṭ-a n Tmurt, ad ţ-id-issinen imi i ţ-tefka tegniţ. Yenṭeq yiwen, d aweɣlis :

             – Eyyaw ad nali metwal Aẓru neɣ Akfadu.

             Ufan-as-d ixef-is. Akka i d-kkren :  « Ma teɣliḍ kker, ɣas afeddix d win yeɣzan, ulac win ara k-iḥellen ! »

Anehhar, yedda-yasen di lebɣi, ɣas tasunḍa i d-yewwi d aggwaḍ tuɣalin, ɣer Teɣbalin kan.

Lkar yebda ihebber di tsawent,  abrid d uqmiḍ, idyeq mačči d kra : tama ufella,  d adrar i d aɣalad, tama n wadda, d acruf. Tiɣbalin d Wasif-Asemmam, amzun si tmesrifegt i ten-neţwali. Asif, aman-is d izeggaɣen, ibbub-d akal uzwiɣ. Si Temǧerǧert i d-yeţagem.

            Mi newweḍ ɣer Ssuq-Ssebt, anehhar ikukra ad yernu ɣer sdat. Tfukk tzitma ugudrun. Nuder-d akk, akken nella. Deg taddart-a ara nqeggel.

            Nečča imekli ɣef affar : aɣrum, aguglu d waman. Ilmeẓyen meslayen, sefran, jebden-d tamussni d imezdaɣ.  Wwin-aɣ ɣer yiwen urgaz d aḥeffaf, yerna icennu. Yewwi-d kra n tuɣac tiqdimin, s lɛud, ameddakel-is yekkat ɣef tqezddirt deg umur n derbuka. Ddeqs-nsen di leɛmer, ma d assa d temẓi-nsen i d-yerzan ɣur-sen. Aḥeffaf-nni, asmi yella di Fransa, iteddu d Ccix Lḥesnawi, Sliman  Ɛazem, Ukkil Ɛmer d wid nniḍen. Yeţaṭaf-asen lmizan. Segmi d-yenejmaɛ ɣer tmurt, atan la yeţseṭtil i medden, ad d-yeseɣli aɣrum-is. Inaẓuren-nneɣ ur asen-tberru lihana, taqbaylit ur teseččay aɣrum ! Uẓiɣ ɣur-s, mi ifukk ccna,  nniɣ :

            – Ad yak-yeɛfu Rebbi !

– Yeɛfu i wi dɛan. Arrac-agi-nwen, ayacek-iten, acu nek ɣaḍen-iyi nezzeh, aṭas deg-sen ara yenṭerren !

– Ččuren d nniya, rnan tebɣes d lefhama dayen kan !

– Aṭas deg-sen ara tesru ddunit.

– Win ara yawin abrid isennanen, ilaq-as ad iheggi arkasen d izuraren.

– D tideţ, ulac tacraṭ war idammen, acu, awufan, abrid-a ad ḥercen, ad swejden s wacu ara qablen lewḥuc. Win ara yegren ticceţ i yeqjan yessḍen, ilaq ad yawi yid-s aɛekkaz, mačči s ifassen ilmawen ara ten-iqabel, akka am tura kunwi. Nniɣ-ak, arrac-a, aṭas deg-sen ara yesṭasren !

Deg tmurt ideg tequjjer tmussni, iɣunzan idles, ur nga azal i wayen ur nella d učči neɣ d aqaqqaḥ, inuẓar-nneɣ tugeţ deg-sen ssnen laẓ, jerrben-t. Wwin abrid amcum. Anaẓur teṭtef-it teswiɛt armi atan tura, di taggara n ddunit-is, makken ţawin medden tasteɣt, ad rsen yeɣsan, la yeţseṭtil i medden, ad d-yeseɣli acu ara imudd i yimi. Yerna ur d-yenna aḥ !

Σ.Mezdad

«Teţḍilli-d ur d-tkeččem», isebtar 67_73

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 106 Mars 2020       

Les chroniques :

8 Temkudin  di FaceBook 

sɣur Mouloud Sellam

Mouloud Sellam 

28 janvier 2020 · 

1)      Aqli-iyi bateɣ

Aqli-iyi bateɣ (wehmeɣ) amek iṛumyen deg tallit-nni ideg zedɣen dagi deg Weqbu,  nutni yakk d iɛeggalen n twaculin-nsen,  ţmeslay taqbaylit,  xiṛ -nneɣ,  ma d wigi i ɣ-iḥekkmen azgen n lqern-aya,  ɣunfan-ţ, ɣunzan-ţ, ula d iqbayliyen yeddan yid-sen ţun tutlayt-nsen,nekkṛen tajaddit-nsen "?

Wigi d imeslayen ay sliɣ iḍelli ar yiḍ deg yimi n wemɣar n baba yesɛan 90 iseggasen deg tudert-is i d-yecfan i tallit iṛumyen akken iwata. Neţa d gma-s d snat yessetma-s,  yeǧǧa-ten-id baba-tsen d igerdan maḍi, deg useggas n 1932, asmi i t- tewwi tmeţant (ad yesgunfu di talwit ). Kkren-d d igujilen. Tṛebba-ten-id jida s lqella d lɛella. Dɣa bdan axeddim akken d igerdan d ileqqaqen, armi ay ṣṣawḍen ad kesben tiɣeṭten,  d tfunast. Deg tallit-nni tuɛeṛ tudert dayen kan, qublen taswiɛt ḥercawen,  ulin s waɛrur asawen,  sswan timerẓuga, ččan timugar d tsigar, ladɣa deg tallit-nni n cceṛ d "typhus " ideg mmuten igimen n yemdanen (des milliers de personnes). Akka ih,  asmi yeččan tisigar i d-yeqqimen deg wayen i znuzun i yiṛumyen deg tallit-nni. Baba d Ɛemmi,  zgan ţeddun yal ass azal n "6 km" iwakken ad awḍen ar tamdint n weqbu, ad zenzen "ayefki " i kra n twaculin iṛumyen.

Dɣa yal tawacult iwumi ara zenzen ayefki, ţqabalen-ten-id akken iwata. Heddren-asen-d s teqbaylit akken ma llan deg uxxam,  rennun-as-d ula d lqahwa d Lxwebz d cwiṭ n ccukula. Zgan lhan yid-sen,  u nutni feṛhen,  ɣas zran dakken d iɛdawen-nsen,  xiṛ akken, neɣ ulac maḍi. Ihi ɣef wakken d-yeḥka, yenna-d dakken iṛumyin n tallit-nni yakk izedɣen deg Uqbu ula d Lmir n tɣiwant,  ţutlayen yakk taqbaylit yerna akken iwata.

"Buɛziz" d yiwen "uwday aṛumi " yesɛan lmiɛenṣera i yiẓid n uzemmur, iheddeṛ nezzeh taqbaylit alamma tenniḍ-as d aqbayli. Ayen yugaren aya,  yerna yessewham,  dakken yal maa teṛṛeḍ ɣur-es iwakken ad ak-d-yeṛḍel idrimen,  ad ak-d-yefk ayen tebɣid,  maca ad ak-yeţekkes cwiṭ, cwiṭ deg zzit yal aseggas arma txellṣeḍ,  imezdaɣ qublen yes-s tagnit n ccedda. Ass-a aɛdaw amnekcam yeffeɣ,  win ladɣa n tutlayt atan da,  yezga yeţmeslay s taɛrabt, werǧin inuda ad yemmeslay taqbaylit, neɣ ad ţ-yaru,  s tkerkas yessaweḍ ad ihudd tamurt ɣef Lsas.

 

 

Mouloud Sellam est avec Tiddukla Tadelsant Tanekra.

16 février 2019 · 

 

2)Chercheurs,dites-vous?
Asnulfu,  yuɣal akken qqaren deg uẓeṭṭa n tissist (R. sociaux) :" copier-coller" (neqqel, senṭeḍ). Tussna tuɣal d askeɛrer. win yebɣan ad yeg isem, yas-ed ar teqbaylit. Imawalen d tjeṛṛumin mačči d kra i d-yeţefɣen. Neţnadi a d-nesnulfu ayen ur nelli,  ayen i ɣ-d-ǧǧan at-zik neɣunza-t. Ass-a tamaziɣt, ini-d kan,,aru-d kan. Tawaccḍa teṭṭef amkan n tussna. Ass-a bɣiɣ ad d-meslayeɣ ɣef sin wawalen. Awalen-agi kkseɣ-ten-id deg sin n yimawalen yuran sin n yimnuda zunik,  maca ur mgaraden ara, amezwaru yecced, wis-sin yeḍfeṛ akken. Awalen d wigi :


1) Awal amezwaru d "laɛmer", Maca wid i d-yuran imawalen-agi rran-t ar unamek nniḍen i wumi qqaren" atemmun( neɣ atemmu ). Yuɣal laɛmer d allal n tyerza. Sin imusnawen-agi tɛerq-asen taqbaylit d trumit.

En langue française :"Âge" et "Age" sont deux homonymes.-"Âge " (avec un accent circonflexe) qui veut dire: "la durée déterminée de la vie". "Age" qui veut dire pièce maîtresse d'une charrue".


2) Awal wis-sin:"Abujad" iwumi yefkan anamek s trumit " maladroit ".Maca " maladroit " s teqbaylit " d uzlig n yifassen ur nessin ad yexdem maḍi di teɣzi n tudert-is, ma " d abujad " qqaren-as s trumit : " débutant "( d amunan ). Ihi imusnawen-agi nneɣ iwata ad d-arun akka:


1) laɛmeṛ ( tudert ) = Âge, atemmun = age (pièce de charrue).


2) Abujaḍ = débutant et non maladroit. Deg wayen d-ufiɣ d tuccḍiwin di sin n yimawalen-agi d axeṭtaṛ ( ugar n 40 tuccḍiwin ) acku tuɣal tura "copier-coller " iwakken ad neg isem. Ẓriɣ ad ilin wid ara d-yinin, yessefk ad ilint tuccḍiwin,  acku tura i nebda tira s teqbaylit. Ayagi d tidet. U yerna zemreɣ ad d-iniɣ ulac amawal neɣ asegzawal ( igan yimnuda iẓewren iḥeṛcen ) ideg ulac, xeṛṣum ulamma sin neɣ kraḍ n wawalen ur ngerrez ara, ladɣa ma yella awal-nni ur t-yesseqdac ara umnadi-yagi,  deg temnaṭ ideg d-yekker. Ayagi iban am yiṭij d-iflalin tasebḥit. Maca llan kra werǧin nudan, ama deg unnar (di tmetti ɣer yimdanen), neɣ deg yidlisen iṣeggmen igan yimnuda d yimussnawen n tutlayt. Wigi, iswi-nsen d tiɣin n yisem deg tira n teqbaylit,  werǧin ɛetben, ufan-d kullec ihegga. Ussan-agi kan mlaleɣ-d sin yidlisen zunik n tjeṛṛumt i d-yessufeɣ yiwen uselmad n uɣerbaz, i d-yewwi srid deg yidlisen nniḍen yuran yagi wiyiḍ,  maca akken qqaren :" yugar yicerrig tafawet ",  d ihdumen n tuccḍiwin, mačči d cwiṭ kan. Ar ɣur-i imdanen am wigi, anagar " taxessart " ara d- awin i teqbaylit. Qqaren : wi ibɣan ad yuzur yirqiq, wi ibɣan ad yesgem yilqiq !

Haut du formulaire

 

Mouloud Sellam est avec Tiddukla Tadelsant Tanekra.

16 janvier 2019 · 

3) Azemmur aqbayli !

Azebli d uḥeṛṛi : " aṭan-nsen d ufras-nsen ".

( Azebli d uḥeṛṛi : d sin wawalen yellan anagar di teqbaylit ulac-iten di tṛumit neɣ di tutlayin nniḍen, dayen d-yesnulfa uqbayli,  ɣas dakken sin wawalen-agi frurin-d ansa nniḍen,  qqaren-ten ladɣa i uzemmur d ukermus d tbexsisin, "azebli" diri-t, "aḥeṛri" d lɛali-t )


Azemmur azebli, mačči d ṣṣnef n uzemmur akken t-id-uran kra n imawalen, maca yezmer ad ilin deg-s yakk leṣnaf :" aẓerraǧ,  acemlal, ayemmel, atg".. meḥsub d tizemmrin s umata i d-yezgan deg yizubal, neɣ deg yimkan ideg yella s tugeţ yer imɣi " iɣses " d " usemmum ",  tikwal anda yegget leɣwbar,  ladɣa deg yigran,  acku azemmur-nni yeţirqiq uɛeqqa-s, lɣella n zzit-is ur teţgerriz ara,  u yerna yeţiṛẓig, imessu zik. Γef wakken greɣ tamawt nekk iwulfen tizemmrin d uxeddim-nsent,  dakken tazemmurt yellan deg yizubal,  teţaḍen " tafuri " ( la tuberculose), ma yella ur ţ-nḥuder ara milmi i ţ-nezwi neɣ i ţ-nefres acku asɣar-is d ifriwen-is zgan d izegzawen( qqaren dakken izad-asen uɛeqqar n "l'azote"),  ma neswaɣ ticlemt-nni n sufella,  tkeččem-iţ "tbaktirit " (bactérie ), degmi ma nebɣa ad igerrez kra n cwiṭ uzemmur-is, yessefk ad ţ-nefres akken iwata, ad as-nebbiɛed leɣbar d iḍuman,  ad ţ-nenqec, ma yella wamek ad as-d-nawi akal ajdid ar lǧedra-s, ad nḥader ur ţ-neţfedir ara deg ufras, ad nessisdeg tamencaṛt-nneɣ milmi i nekfa agezzum ( désinfectez vos outils avec un peu d'eau de javel dilué dans l'eau ).


Ma d azemmur aḥerri yeţili ladɣa deg yigmir d wakal n weẓrar d tefza, ladɣa anda yella umezzir, acku ɣef wakken d-yenna umassan-nneɣ mass "Belxis Amar " dakken zzit i d-yussan si tzemmurt d-yemɣin deg wakal n umezzir yeţiḥliw nezzeh ; Amassan-nniḍen yenna-d d akken zzit n tmurt n leqbayel yif akk zzit n umaḍal di lbenna, acku akal n tmurt-nneɣ ḥercaw, degmi yeţafay ( yeţqwebbi ) uɛeqqa-s,  u diɣen yeţiḥliw zzit-is. Tazemmurt d-yezgan deg ukal-agi teţiḥwiǧ afras akken iwata,acku tseɛɛu asɣar aquran u yerna ifer-is yeţiwriɣ ma neɣfel cwiṭ fell-as,  degmi teţiḥwig afras i wakken ad as-d-tuɣal tezmert i wesɣar d yifer. Ad naf dakken tazemmurt n wakal-agi teţaḍen " abuyidis" ( carie blanche ) u yerna teţruz (carie noire ) ma yella ur ţ-nefris ara neɣ ur ţ-nenqic ara, ma d igmir teḥwaǧ iɣulad (iɛrussen ) i wakken ur d as-yeţruḥ ara wakal. Mazal ad d-uɣal ad d-mmeslayeɣ ɣef kra n leṣnaf n wefras. Tanemmirt-nwen ay yimeddukal

                  Aucune description de photo disponible.  L’image contient peut-être : plante, arbre, ciel, plein air et nature  Aucune description de photo disponible.   L’image contient peut-être : arbre, plante, ciel, plein air et nature 

 

Mouloud Sellam est avec Tiddukla Tadelsant Tanekra.

2 avril 2018 · 

4)"Awli " (d imɣi) "uffal"(d ayen d-yeggar) = Férule commune (ferula communis)

D yiwen yimɣi yellan s tuget deg temnaṭ n leqbayel deg lawan n tefsut. Nekwni di tama-yagi nneɣ, seg zik i nteţ " tafujilt-is " ( son fruit, étant fleur avant qu'elle s 'ouvre ) akken tekwbel. Cfiɣ neţekkes-d aṭas n tfujilin i d-neţawi s axxam dɣa neggar-itent daxel n yirrij ( braise ) imi ara wwent,  nteţ ayen yellan daxel,  ladɣa ajeǧǧig-nni awraɣ,  tikwal nteţ-it akken d azegzaw ur yewwi ara. Mazal ar tura wid t-iseţen. Maca seg wayen weṣṣan wussnan (scientifiques ), yessefk ad neǧǧ ayagi,  meḥsub ur t-neseţ ara,  acku ɣures ssem ( toute la plante est toxique ),  yezmer ad iḍuṛ tazmert n wemdan ; Lamer yelha tilfi i teččan iɣersiwen. Maca imi ara yuɣal d uffal,  yesɛa azal d ameqqran ar weqbayli zik-nni,  ixeddem deg-s tiɣwrasin d tqecwalin i tbexsisin d tkermusin yakk d uzemmur,  uffal yelha diɣen " d tuflin " i win yerẓen deg ufus-is,  am akken xeddmen warrac,  degs tizerzafin,  yeddwiṛ waḍu.


Toute la plante est toxique, et, en France, ce sont surtout les animaux qui en font les frais. Les bergers vérifient toujours qu'il n'y a pas de férule dans les pâturages. La Férule commune (Ferula communis1) est une plante méditerranéenne du genre Ferula et de la famille des apiacées. Son « latex » contient des composés toxiques pour les animaux herbivores.


La férule dans les pays du nord africain :

La férule gommeuse ou galbanum, Ferula gummosa, autre espèce de férule : on récolte, par incision dans la tige, une sorte de résine (fassoukh), utilisée en antiseptique, antalgique, diurétique et vermifuge.

Les inflorescences, non épanouies, (boubal), sont consommés cuites comme légume. Mieux vaut s'abstenir.

Aucune description de photo disponible. Aucune description de photo disponible.  Aucune description de photo disponible. Aucune description de photo disponible.

 

 

Mouloud Sellam

25-03-2020 

14 h · 

5) Muter = Le bouton d’or (Ranunculus repens ).

" Muter " d yiwen yimɣi yellan deg telmatin ( prairies ),  anda gellen waman,  d ayen neţaf di kra n iɣewdan deg taddart-nneɣ ( talmaţ n maẓuẓ,  d luḍa n teẓruţ ). Imɣi iwumi semman imezwura-nneɣ, yezmer ad yili d imɣi n tujjya,  neɣ d imɣi inefɛen iɣersiwen yeţţṛebbi,  neɣ yelha i tgella,  nekk ur s-d-cfiɣ ara imi i t-seţţen,  maca yella wanda d-yeqqim di lemtel :" Taccuyt ur yekki muter,  teḥzen mi teqqen iziker ".

Ses feuilles sont de forme triangulaire avec 3 lobes découpés chacun en 3 segments dentés dont celui du milieu est longuement pétiolé. Au bout des tiges ramifiées se développent des fleurs jaune d’or à 5 pétales, qui illuminent les prairies et bords de chemins, en campagne. Cependant, le bouton d'or peut également finir par envahir votre pelouse ou vos allées, grâce à ses stolons qui lui permettent de s’enraciner de pied en pied jusqu’à couvrir de vastes zones. De plus ses racines sont puissantes et restent bien ancrées dans le sol. Aux fleurs succèdent des fruits verts hérissés (akènes).

 

NDE : Isem nniḍen : renoncule, bouton d’or : ajeǧǧig n wakli

 

Mouloud Sellam

28 février, 09:17 · 

6) Tagʷella n umɣar = Tazedarţ =Tifekraracin (Cyclamen africanum)


Tagella n umɣar d yiwen yimɣi yellan s tugeţ ɣur-neɣ deg yimukan itelliyen ḥercawen, ladɣa ɣef yiri iɣezran. Yeţwassen ɣur imezwura-nneɣ,  ɣef wakken d-qqaren ssexdamen-t i tujjya n tuzuft (troubles sexuels, surtout ne me poser pas des questions,  puisque je ne connais rien en phytothérapie, et évitez notamment les charlatans ). Nekk iswi-w d isem n yimɣi iwakken ur yeţţṛuḥ ara,  ayen yerzan tujjya ad ţ-neǧǧ i umejjay,  yal wa d lḥirfa-s, nekk d taqbaylit iyi-iceɣʷben. Yemmeslay-ed fell-as yiwen di " tilivizyu ", yenna-d isem-is n tussna, maca iɛerq-iyi, ur cfiɣ ara anda t-uriɣ,  ula d wagi i t-id-yennan qqaren-as "Tagella n umɣar " ɣas ulamma mačči deg yiwet n temnaṭ i nezdeɣ

 

        

L’image contient peut-être : plante, nature et plein air          L’image contient peut-être : plante, nature et plein air            L’image contient peut-être : plante et plein air

NDE : Isem nniḍen i cyclanum africanum : tiqebqabin, tasnaral, tagella n umɣar

 

Mouloud Sellam

3 mars, 11:56 · 

7) Wa ur yeţamen wa !

Wissen ma yella akka i d aɣ-teḍra nekkni s iqbayliyen ass-a ?

Țţmeslayen yimɣaren-nneɣ zik-nni,  dɣa ḥekkun-d ɣef yiwet n Taddart, anda ur d-yeqqim ula d abruy n nniyya,  wa ur yeţţkil ɣef wayeḍ, ţţemcukkun gar-asen d ayen kan.Werǧin nnejmaɛen am nutni am medden ɣef yiɣʷeblan n taddart-nsen.Yiwen wass zuni yuɣal-iten-id yiseɣ, dɣa bɣan ad ɛanden tudrin i d asen-d-yezzin.Yendeh uberreḥ, mlalen-d ar tejmaɛt acku bɣan ad xedmen timecṛeḍt iwakken ad sfeṛḥen tarwa-nsen. Bdan jemmɛen-d idrimen alarmi i d-semden azal n wayen ilaqen i tiɣin n kra n yizgaren ara sen-d-yekfun d lewziɛa. Imi fukken, ssulin ajemmuɛ,  ţţmixẓaṛen deg ugar-asen,  anwa iwumi ara ǧǧan ayen d-jemɛen d tadrimt,  ufan ulac ula d yiwen. Dɣa imiren kan yerza-d ɣur-sen yiwen uɛeṭṭar, iwakken ad igen deg tejmaɛt alarma d ṣṣbeḥ,  ihi ǧǧan-as akk idrimen-nni, iwakken ad d-uɣalen ɣur-sen azekka-nni. Ula d kečč dɣa,  ţţkel iɣiden af wuccen ! Ma ur nemyiḥmel ur neţţemyaman, ur aɣ-d-yeţţṣaḥ umkan gar wigi yeslebluben kan !

 

Mouloud Sellam

24 février, 20:52 · 

8) Tutlayt n tyemmat, dacu s-d-yeqqimen ass-a ?

Yal ass deg useggas neţales i wayen d-neqqar ɣef tutlayt n tyemmat,  tassirt-nneɣ teẓẓad awren ulac ! Dacu yeţeffeẓ sidi ? D llazuq n yilindi ! Nekk dacu yezgan yeţuɣal- iyi-d s allaɣ,  d tizlit n "imaziɣen imula" i yecna Feṛḥat Mhenni deg useggas "1973"anda yeqqar:


Γef leɛyun ţmeslayen

Ma d nekkni ur nezri dacu

Wissen d timmi neɣ d allen

Neɣ d ayen nniḍen neţu.


Tizlit-agi tesduqqs-iyi-d asmi lliɣ d ilemẓi,  zgiɣ cennuɣ-ţ deg tallit-nni nekk d yimeddukal-iw deg uɣerbaz alemmas,  imiren i d-nuki,  i nebda neţaru s tifinaɣ isefra,  acku akken i d-nufa ţarun deg tesɣunin i d-ssuffuɣen Besɛud Md Arab d yimeddukal-is di fransa (à l'académie berbère ). Rnant-ed tezlatin n icennayen nniḍen yessakwayen,  armi i ɣ-ssawḍent ar tmesbaniyin n tmanyin(1980).

Maca ass-a n wussan, ɣas zrin "50" iseggasen mazal neqqar "leɛyun" i "timmi. Icennayen n "tmara" mazal ţalsen-d i wayen ideg ccḍen imezwura :"anda telliḍ am leɛyun tiẓerqaqin? ( sourcils bleus ?).Simmal taqbaylit teţuɣal gar ifassen udabu abaɛti ( Radiu, TV, tamendawt,  takadimit ) simmal trennu-d awalen n taɛrabt d tṛumit. Adabu yundi-ţ teṭtef. Ad d-yas wass a ɣ-yessenger ma yella ur neddukel ara xeṛṣum deg wayen yerzan tira n tutlayt-nneɣ.

Aqbayli ass-a yessawal s wawalen n taɛrabt, ladɣa di "Radiu " d "TV ". Win ur nessin "Radio Soummam",  tikwal ad iɣil d amaṭṭaf n tṛumit neɣ d win n taɛrabt,  qlilit deg-s wid yeţmeslayen taqbaylit akken iwata, ɣas ulamma,  tikwal ţafeɣ iman-iw deg tedwilt n "Maḥruc Lḥasen " (aselmad di tesdawit n Bgayet ), d yiwen iɣef d-lemdeɣ taqbaylit d wawalen n tmaziɣt s umata. Aḥuddu aḥunnu i wid iḍefren abrid n tussna d ṣṣwab, xḍan i usexṛeb.

 

 

Haut du formulaire


Haut du formulaire

Bas du formulaire

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

 

 

 

 

L’image contient peut-être : plante, arbre, plein air et nature

L’image contient peut-être : une personne ou plus, plante, arbre, herbe, plein air et nature

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 106 Mars 2020       

Tidlisin nnien :

«Ageldun-amecu» n St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

_   Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 106 Mars 2020         

 

L’ étude :

 

« Le sentiment d’être chez soi  » sur les sites amazighs et le « printemps arabe »

 déconstructions et renégociations sur le Web

 

 par Mohand Tilmatine et Thierry Desrues

 

 

Texte intégral

 

1                         L’expansion vertigineuse d’Internet a renouvelé et développé les discours portant sur les identités. De nouvelles possibilités de communication, de prises de contacts et d’échanges s’offrent aux individus et aux minorités actives au-delà des frontières nationales. Les populations amazighes, tant sur leurs territoires d’origine que dans la diaspora, sont influencées par les effets de cette expansion et par les rapports entre localisation et globalisation que celle-ci a induits1. Cette déterritorialisation fait que, d’une part, on assiste ces dernières années à l’intensification des contacts entre les communautés amazighes du nord de l’Afrique et la diaspora et les « pays d’origine », ou encore parmi les immigrés eux- mêmes, renforçant ainsi des formes pré-existantes de transnationalisme2 ; d’autre part, sur les sites internet les spécificités nationales et locales sont mises en avant par la création et la diffusion de discours d’identification qui, dans le cas des Amazighs, mettent en exergue la variation linguistique locale et les informations d’une région ou d’un groupe diasporique déterminés. Ces deux processus ne sont pas isolés sur le Net puisque les internautes participent aux discours identitaires de leurs communautés locales et transnationales hors ligne. L’action politique et culturelle « dans la rue », corrélée à l’activisme virtuel, s’en trouve amplifiée.

2                  Dans cet article, nous nous interrogerons sur la manière dont certains sites Web contribuent et réfléchissent à la construction identitaire amazighe/berbère, tout autant au niveau local que transrégional, par le biais de la mise en valeur artistique et culturelle. Il s’agira, dans un premier temps, d’examiner  leurs  discours  à  partir  de  la  critique  et  de  la subversion des constructions historiques ainsi que des approches « nationales/nationalistes » et « globalisantes » au Maghreb et en Europe. Nous nous attacherons ensuite à identifier les réactions de ces sites lors des « printemps arabes » et les changements apportés par les révolutions sur le terrain, en Libye, en Tunisie et au Mali, en les intégrant dans un cadre de dynamiques identitaires et artistiques. Nous nous intéresserons à des sites rifains, kabyles et chleuh tels que agraw.com, asdaerif.net,rifnow.com, amazigh.nl, tamazgha.fr et souss.com. Enfin, nous considérerons plus particulièrement le cas des réponses des sites marocains amazighs concernant le « Mouvement du 20 février ».

3                       Avant de poursuivre, nous désirons contextualiser la terminologie que nous allons employer. Nous choisissons d’utiliser « amazigh » et « berbère » indistinctement car, si dès la fin du XXe siècle, les termes Amazigh (sing.) et Imazighen (plur.) tendent à s’imposer dans la société et dans les études portant sur l’amazighité, le terme « berbère » reste inscrit historiquement dans le discours de ce domaine d’études. Dans cet  article, nous allons traiter des contenus de sites « amazighs » ou « berbères » développés par des groupes ou des individus se revendiquant de l’identité amazighe et qui, dès lors, utilisent dans leurs communications soit la langue berbère dans une de ses variantes locales, soit l’arabe voire une des langues européennes découlant du passé colonial et de la diaspora, reflétant ainsi une appartenance culturelle qui se manifeste sur une étendue géographique allant du nord de l’Afrique jusqu’aux pays de la diaspora3.

4                       Notre intérêt envers les discours artistiques et culturels amazighs sur le Web date du début des années 2000. Daniela Merolla4 a débuté ses travaux sur ce sujet par une étude comparée des sites amazighs avec des sites consacrés aux diasporas africaines ; puis, à la fin des années 2000, ses recherches se sont orientées vers l’affirmation identitaire à travers l’oralité « digitale » et la production artistique5, en dialoguant avec d’autres recherches6,notamment celles portant sur les revendications et l’activisme politiques7. Quant à Dahraoui, il a soutenu en 2014 sa thèse de doctorat sur la comparaison entre les chansons, les films et les sites Web rifains.

 

5                        Avant d’analyser les réponses des sites Web amazighs au « printemps arabe », nous souhaitons réexaminer certains points mis en évidence par les études sur la communication « digitale » berbère.

 

La construction identitaire des sites amazighs dans la production culturelle

 

Nous avons pu recenser au moins une centaine de sites amazighs d’associations, de villages et de régions. Mais ce décompte est loin d’être exhaustif puisque de nouveaux sites apparaissent régulièrement, tandis que d’autres disparaissent ou cessent d’être mis à jour8. Il existe une pléthore de sites musicaux, de blogs individuels et de pages Facebook qui varient tant par leur contenu que par leurs activités. Azizi9 a identifié 630 groupes amazighs sur Facebook « dont la taille moyenne est de 192 membres ». Il considère que « la majorité de ces groupes amazighs s’inscrivent dans le registre plutôt “sérieux” étant souvent créés dans les catégories “Causes et convictions” ; “Histoire” et “Langues” ». Concernant les associations, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans la création et la mise à jour d’un site riche en contenu. On note d'abord le volontariat des militants prêts à s’activer pour leur association, mais également la capacité à obtenir des subventions, celles-ci pouvant provenir d’un autofinancement apporté par les membres de l’association ou encore grâce à la publicité10. Parmi les sites riches et dynamiques, citons les sites kabyles kabyle.com, depechedekabylie.com, taqbaylit.com, kabyles.net et tamurt.info ; les sites rifains amazigh.nl, amazighnews.net, agraw.com, bades.nl, syphax.nl, tilelli.nl et arifnews.com ; le site chleuh souss.com ; les sites des îles Canaries izuran.blogspot.nl et azarug.org11 ; le site libyen tawalt.com ; les sites « pan-berbères » tamazgha.fr (France),  monde-berbere.net (Belgique)  et amazighworld.org (Amérique du Nord).

Si quelques sites utilisent une des variantes locales de l’amazigh (par exemple taqbaylit.com), la référence à cette langue est également soulignée par des sites qui ont recours aux langues utilisées dans les échanges internationaux, à savoir l’anglais, le français et l’arabe (par exemple tawalt.com pour cette dernière), mais aussi les langues de la diaspora

amazighe, comme l’espagnol, le néerlandais et l’italien. Ce recours à un large spectre de langues a permis une diffusion plus souple et plus large de leur message. D’autres sites se présentent sous un aspect plurilingue mais « séparé », avec des pages en amazigh et des pages écrites dans une autre langue voire dans plusieurs autres. Dans d’autres cas, il est possible de choisir entre différentes versions, en amazigh, en anglais ou en français par exemple (mondeberbere.com). Il semble que ces choix linguistiques soient liés, d’une part, au fait que la majeure partie de ces sites sont organisés via l’activité culturelle dans la diaspora et, d’autre part, à la volonté de communiquer avec le plus grand nombre possible d’individus « d’ici et d’ailleurs » et en particulier avec ceux du nord de l’Afrique. La généralisation de la scolarisation et la multiplication des points d'accès à Internet ont aussi apporté indirectement leur contribution à la diffusion des messages amazighs vers le public nord-africain12.

6                       Nous pouvons clairement affirmer l’importance de la diffusion de la production littéraire et artistique sur les sites amazighs dans les négociations et les affirmations identitaires. Ces sites consacrent en effet plusieurs pages d’information sur les nouvelles productions et rendent également possible la diffusion de textes en berbère grâce à une publication facile d’accès et quasiment gratuite. La circulation plus dense des œuvres sur le Web que favorisent ces sites a permis entre autres d’améliorer les échanges et les interactions entre la production du Maghreb et celle de la diaspora, que stimulent nombre d’écrivains, d’acteurs et de régisseurs travaillant des deux côtés de la Méditerranée13.

7                   Les sites amazighs sont une plateforme d’interactions et de dialogues pour les différents genres littéraires, musicaux et visuels. Par ailleurs, la place de l’oralité est souvent très présente. Sur les pages d’accueil, la référence aux genres oraux apparaît par exemple sous la forme de proverbes et de locutions, souvent affichés dans les icônes ou les emblèmes qui dénotent les intérêts, les sentiments et l’identification des associations et des communautés. Ces genres rattachés à l’oralité sont traduits et transcrits sur les sites bilingues et multilingues. Le genre littéraire du conte, notamment, est souvent abrégé et parfois complété d’une notice bibliographique indiquant que les sites réutilisent le « passage à l’écrit » déjà réalisé par les collections publiées hors ligne14. Quant aux chansons, elles sont proposées sous forme audio ou audiovisuelle, parfois avec la transcription et/ou la traduction des paroles. Des enregistrements de réunions et de manifestations politiques, de festivals, de concerts et quelquefois de séances dédiées aux contes, également sous forme audiovisuelle, reproduisant ainsi la communication orale, sont mis en ligne. Les proverbes, contes, anecdotes et chants du patrimoine oral médiatisé ont une visibilité plus ou moins bonne selon les sites et les liens vers les sous-pages « artistiques »15. Ces liens renvoient à toutes sortes de genres littéraires, promouvant autant l’oral que la prose et la poésie écrites, comme l’illustrent les sites des associations à l’étranger, contenant des liens vers la « nouvelle » production de romans et de poèmes écrits soit dans la langue vernaculaire soit dans la langue de la diaspora.

8                       Par rapport aux sites amazighs du début des années 2000, l’attention s’est focalisée de plus en plus sur les genres écrits, et        l’utilisation du tamazight s’est intensifiée jusqu’à se retrouver sur tous les sites. Un autre élément novateur réside dans la publication des recensions de romans et de poèmes, voire parfois d’analyses littéraires dérivant de thèses de master et de doctorat16. Ces recensions et analyses sont une aide essentielle à la réflexion, notamment sur les éléments plus proprement esthétiques. Toutefois, elles servent aussi à éclairer et à diffuser des discours qui, d’une part, traitent de la vision homogénéisante et manipulatrice de l’identité culturelle promue par les centres du pouvoir intellectuel et politique et, d’autre part, stimulent la critique des « tabous » et des comportements traditionalistes à l’intérieur des communautés amazighes locales et transnationales17. L’apparition de « l’autocritique » dans les romans et les comptes-rendus est remarquable et spécifique du discours artistique mais peut rester inaperçue au regard des débats politiques des sites et des critiques apportées par les diverses tendances et les générations d’activistes.

9                                     Beaucoup d’œuvres produites en dehors du réseau Internet, de façon « hors ligne », sont également diffusées par les sites diasporiques, parfois avec des extraits, des descriptions et des commentaires, d’autres fois simplement pour en faire la publicité, voire, dans d’autres cas, avec des vidéos d’entretiens.

 

Ces sites participent ainsi à l’épanouissement de productions littéraires issues autant des communautés amazighes d’Afrique du Nord que des milieux de l’immigration et qui n’avaient pas pour objet premier de se faire connaître grâce au Web.

10                   La musique et les films jouent également un rôle de premier plan dans la construction identitaire « numérique ». Karrouche18 écrit, par exemple, que « grâce à Internet, les izran [chants/chansons] et les rituels ont maintenant la possibilité d’être recueillis sur des sites l’authenticité et la capacité des individus à agir de façon indépendante peuvent être retrouvées » (notre traduction). La musique et les chants amazighs ont été un référent important dans la carrière artistique de nombreux chanteurs/chanteuses berbères d’origine maghrébine19, tels que Khalid Izri (Maroc), Idir (Algérie)20, Lazhar Ben Ouirane (Tunisie) et Dania ben Sassi, la chanteuse amazighe libyenne qui est devenue l’icône du mouvement amazigh libyen. En puisant dans les chants du patrimoine oral, les chansons amazighes contemporaines aident à établir une continuité significative dans le processus de régénération et de construction identitaires. Ces chants, très populaires par la description et les réponses qu’ils apportent aux soucis du quotidien, forment un creuset émotionnel fort envers les communautés amazighes de l’Afrique du Nord et celles de l’émigration21. Les chansons contemporaines qui ont pour thématique les conditions de vie des gens et l’expression de leurs inquiétudes et de leurs joies jouent un rôle social crucial car elles ont le pouvoir de modifier leurs idées, décisions et projets. Selon Dahraoui22, les chansons amazighes sur le Net deviennent un moyen de se rapprocher des autres Imazighen éparpillés dans le monde, de s’identifier à la communauté berbère locale et globale, mais également de rappeler la mémoire d’une terre qui, dans l’imagination de ceux qui vivent en diaspora, tend à devenir de plus en plus abstraite. Selon l’évolution des sites, le degré relationnel de la culture berbère avec le reste du monde adoptera des parcours différents ; par exemple, la création du site agraw.com pouvait être vue au départ comme le produit d’un échange entre des individus aimant la musique amazighe et les chansons révolutionnaires et qui ont souhaité les partager sur Internet. Par la suite, ce site a évolué et s’est

transformé en un espace virtuel recueillant des histoires, des forums, des albums de musique, des vidéos et des articles23.

11                     Exigeant plus d’expertise technologique, le développement de la cinématographie amazighe est étroitement lié aux moyens institutionnels et matériels faisant défaut à cause de la politique de marginalisation linguistique souvent encore en vigueur24. Bien que l’on assiste au développement des productions cinématographiques en kabyle, rifain et chleuh25, la production professionnelle de films en Algérie et au Maroc est restée cantonnée, jusqu’à une période récente, au domaine des productions en arabe et en français étudiées dans les instituts artistiques et subventionnées par les États. Comme pour les autres genres, l’interaction avec la diaspora et l’utilisation des connexions numériques permettent de se professionnaliser, de diffuser les films à des publics transnationaux et d’exprimer une perspective critique sur les nombreuses questions politiques, sociales et culturelles relatives à l’action des gouvernements autoritaires en Afrique du Nord, ainsi que sur des thèmes encore tabous au sein des communautés amazighes vivant au Maghreb. Les films amazighs, en tant que bande-annonce ou dans leur totalité, sont visibles sur Youtube, et par ailleurs la plupart des sites berbères présentent des liens qui amènent vers ces productions filmiques.

12                    Les genres oraux médiatisés, présentés sur les sites comme un bagage « culturel » apprécié au sein de la communauté, engagent la préservation du patrimoine amazigh dans la diaspora et au Maghreb et participent à la construction de la continuité historique et culturelle en devenant une forme de résistance à la marginalisation culturelle et à l’homogénéisation mondiale26. De même, ces sites introduisent la culture amazighe dans une communication globale et contribuent à diffuser l’idée qu’une création contemporaine en amazigh existe au-delà de la création orale. C’est ce que les sites nous font constater en mettant en valeur la production littéraire écrite, musicale, picturale et filmique, révélant, de fait, les clichés passés et présents sur l’oralité exclusive de la culture berbère.

13                    Par la diffusion de l’oralité médiatisée, de la nouvelle littérature écrite et de la production audiovisuelle parmi un public dépassant les frontières de la communauté linguistique

 

régionale, les sites amazighs contribuent à l’élargissement de

« l’espace littéraire berbère27 ». Cette production littéraire et artistique médiatisée permet de concevoir des discours gratifiants sur le « soi » et sur ce que les individus et les communautés amazighes peuvent offrir, en ligne et hors ligne. Il s’agit de participer à la construction identitaire de la communauté locale et transnationale qui servira de base favorable au dialogue (et à la discussion) intracommunautaire et interculturel28. Les sites favorisent l’expression de ce que Dahraoui29 appelle « le sentiment d’être chez soi », c’est-à-dire

« la résonance de la vie d’une communauté particulière ciselée dans des espaces occupés par des sujets qui sont loin du lieu géographique de la communauté et qui cependant croient qu’ils en font partie30 ». Une idée répandue parmi les activistes amazighs est l’appartenance à un espace culturel unifié territorialement et politiquement, Tamazgha, allant de l’oasis de Siwa aux îles Canaries et de la Méditerranée au Sahel. Par le biais de cet espace unifié, qui par ailleurs n’a pas d’existence historique en tant que communauté politique ou sociale, les activistes tentent de créer le sentiment d’être chez soi dans les pays ils vivent, en surmontant ou en ignorant les conflits entre le modèle national pluraliste (soutenu par les associations amazighes) et l’idée d’une autochtonie des Imazighen (par respect pour les autres groupes) justifiant l’existence d’une nation unifiée : Tamazgha31. Dans le cas de la diaspora, il y a ceux qui considèrent les sites amazighs comme leur « chez soi » puisque, dans et à travers ces espaces numériques, ils peuvent se réunir, interagir, reformuler leur identité culturelle, apprendre les dernières nouvelles sur le Maghreb, repenser le rôle du passé dans la reconstruction de leur identité actuelle, discuter et stimuler l’utilisation de leur langue maternelle à travers plusieurs médias, voire par des approches linguistiques et artistiques. Ces sites offrent aux utilisateurs amazighs un sentiment de certitude concernant leur identité devant les multiples choix offerts par le multilinguisme et la créolisation du Maghreb et de la diaspora ou encore par le phénomène de la mondialisation actuelle.

14                    L’attention portée à la production littéraire et artistique sur ces sites indique l’importance du vecteur culturel dans la négociation et la construction identitaires. Le discours numérique amazigh sur le « soi » semble se structurer en deux

 

axes qui se renforcent mutuellement en ligne et hors ligne. Un premier axe concerne l’activation de la mémoire collective, de la revitalisation du patrimoine oral et de l’héritage culturel. Ghambo32 interprète la revitalisation de l’oralité amazighe comme une forme d’« essentialisme stratégique » (en utilisant le concept de Gayatri Spivak33) développée dans le but de forger un sentiment collectif fort et faire avancer les propres revendications culturelles et politiques. Le deuxième axe porte sur l’innovation artistique et l’activisme qui passent par l’acquisition d’autres (nouveaux et « anciens ») médias et qui permettent/stimulent/formulent l’émergence d’une communauté qui se veut nationale et transnationale. Mémoire et innovation ne sont pas opposées, au contraire, elles participent à la construction de l’identité amazighe en formant une ligne directrice dans les discours culturels et politiques tant au niveau local que global. Certains auteurs34 ont noté un passage de l’action culturelle à celle orientée plus politiquement sur le terrain et sur Internet. Dès lors, est-il envisageable de parler avec ces chercheurs d’une transition historique et d’un passage générationnel ? La réponse doit être nuancée. Le discours politique a toujours été un vecteur structurant de la mouvance culturelle de l’activisme amazigh35. Dans le contexte actuel grâce aux changements géopolitiques, à une plus grande liberté d’expression sur le terrain ainsi que dans l’activisme numérique le discours politique se trouve au premier plan, mais les deux champs n’en restent pas moins imbriqués. Si l’approche culturelle peut être vue comme une  stratégie défensive initiale face à une situation défavorable en raison de la répression et de la censure, il ne s’agit pas pour autant d’un choix purement pragmatique. Comme le montre Benedict Anderson dans Imagined communities36, la création des dictionnaires, la collecte des matières linguistiques et littéraires du passé et du présent, le succès de certains genres littéraireset des médias de communication de masse constituent des moyens efficaces et nécessaires pour établir les liens de solidarité qui permettent à la communauté nationale de s’imaginer en tant que telle37. L’activisme culturel sur Internet, lié au « sentiment d’être chez soi » que les productions littéraires et artistiques contribuent à susciter, joue également un rôle essentiel dans la narration de l’identité amazighe et dans ses renégociations permanentes

 

face à la mondialisation et l’État national postcolonial (algérien, marocain, tunisien, libyen, malien, etc.). Il apparaît par conséquent que cet activisme culturel soutient le discours amazigh politique concernant la pluralité, la démocratie, les droits territoriaux et économiques.

 

La construction identitaire des sites amazighs et le discours politique: des réponses au «printemps arabe»

 

15                    La rage et les protestations qui éclatent en décembre 2010, après l’immolation du vendeur de rue Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid pour protester contre un abus de pouvoir, sont connues en Tunisie sous le nom de « Révolution de la dignité38 ». Les manifestations attisées par la quête de la dignité contre le chômage, les inégalités sociales et économiques inacceptables, la corruption et le népotisme, l’oppression, et plus généralement par le sentiment d’injustice et des droits niés par les gouvernements se propagent en quelques mois en Libye, au Maroc, en Algérie39, en Égypte, au Yémen, à Bahreïn et en Syrie. À partir de février 2011, les revendications concernant les droits linguistiques et culturels amazighs en Libye, au Maroc et en Tunisie font également partie des manifestations nationales. L’usage stratégique de la communication numérique par le militantisme amazigh libyen, marocain et tunisien s’intensifie, faisant d’Internet un outil non négligeable dans la participation à l’élaboration et la diffusion des mots d’ordre et des images de l’action sur le terrain40. Cependant, très rapidement la presse internationale se réfère à tous ces mouvements par la locution « printemps arabe41 ». Cette métaphore fait allusion au « Printemps des peuples » de 1848 en Europe et au « Printemps de Prague » de 1968 et est donc politiquement chargée de sens42. Quant à l’appellation « arabe », en simplifiant et unifiant la diversité sociale, politique et culturelle de millions des personnes, elle « occulte la dimension identitaire des revendications », comme l’écrit Oiry-Varacca à propos du Maroc43. Nous nous focaliserons ci-dessous sur les réactions des sites amazighs à propos de la locution « printemps arabe ».

16                    Une certaine réticence envers l’aspect sémantique et idéologique  de  cette  métaphore  se  retrouve  dans  les  sites

amazighs qui ont tendance à la réaménager selon leurs convictions politiques et identitaires. « Les populations amazighes croient en leur Printemps » : le titre d’un article du journaliste et écrivain Ali Chibani, publié initialement sur son blog en juillet 2011 puis repris par d’autres sites44, en est un exemple paradigmatique. L’attention est posée sur « leur », ce qui introduit une notion de différenciation par rapport au printemps dit « arabe » de façon indifférenciée et sur la préexistence de mouvements de revendication appelés « Printemps berbère » (manifestations ayant eu lieu en Kabylie en 1980 en faveur de la reconnaissance de la langue berbère en Algérie) et « Printemps noir » (événements sanglants de Kabylie conduisant dès 2001 à la reconnaissance de la langue amazighe comme langue nationale de l’État algérien45). L’article de  Chibani introduit ces éléments de l’histoire contemporaine berbère et s’interroge : « L’année 2011 amène- t-elle le troisième printemps qui serait l’aboutissement d’un combat commencé avant les indépendances ? » Avant de passer à la présentation des mouvements amazighs en Tunisie et en Libye après la chute respective de Ben Ali et de Kadhafi, Chibani écrit que ce sont les États qui opposent arabophones et amazighophones dans le but de délégitimer ces derniers (p. 2). Suivant une interprétation courante dans les études, le plurilinguisme interprété en termes de « risque de division » expliquerait le choix idéologique du discours nationaliste. On voit que la locution « printemps arabe » n’est pas utilisée mais qu’elle est le réfèrent implicite des éléments réfutés par la perspective berbère présentée dans l’article (ancienneté du Printemps berbère et manque d’attention pour l’hétérogénéité de l’espace géopolitique qui est nommé « monde arabe » du Maroc à l’Irak). L’article de Chibani et la réponse critique d’un cybernaute titrée « L’amazighisme est du régionalisme borné et sectaire » déclenchent quarante-deux commentaires46.

17                    Une autre approche consiste à associer les « printemps » arabe et amazigh de façon explicite, en soulignant la pluralité et en évoquant l’idée d’un autre développement des mouvements protestataires. C’est le cas du blog Voix berbères de Yidir Plantade qui reprend l’analyse de Chibani avec le titre « Du “printemps arabe” au “printemps amazigh47 ? » ainsi que pour le site Amazigh News qui reproduit l’article de Didier Le Saout,  sociologue  de  l’université  Paris  8,  titré  « Printemps

arabe, printemps amazigh : un printemps peut en cacher un autre48 », lors du sixième Congrès mondial amazigh (CMA) en Tunisie49. Le site Espace culturel Loire Amazigh présente également les actes de la conférence « Regards berbères sur les printemps dits arabes » de Lounès Belkacem50, tandis que plusieurs sites annoncent « un printemps pour Tripoli » à l’appui des Imazighen libyens, une annonce qui contribue à redimensionner l’imprécision et la généralité de la locution « printemps arabe » par l’utilisation de l’article indéfini et le renvoie au printemps berbère dans le texte51.

18                    La métaphore saisonnière se développe par association d’idées en    été comme en hiver avec les connotations un peu stéréotypées que l’on peut imaginer, l’hiver évoquant une situation négative alors que l’été symbolise la période de la récolte, celle des objectifs atteints par les activités militantes amazighes, voire militaires dans le cas libyen. Le site amazigh.nl reproduit une conférence intitulée « Du printemps nord-africain à l’hiver islamique », faisant le choix explicite du terme « nord-africain » pour échapper aux problèmes de la définition du « printemps arabe »52, tandis qu’Anissa Berkani Rohmer publie la séquence de diapositives « Printemps arabe, été berbère » sur Youtube53 en empruntant le titre d’un article de Chawki Amari, journaliste au quotidien El Watan54. Les années suivantes, la critique se renouvelle comme le démontrent les commentaires des articles « L’impasse idéologique du printemps arabe » de Said Lounès repris sur amazigh-world.org 55 et « Printemps arabes hier et commémoration du printemps berbère aujourd’hui en 2014 » sur le blog www.kassaman.com en avril 2014.

19                    Que le terme de « printemps arabe » soit absent ou remis en question sur les sites et les blogs amazighs, l’attention est surtout portée sur « l’irruption politique » des Imazighen libyens56 et sur le réveil amazigh tunisien. Cet enthousiasme se fait l’écho de ce qui apparaît pour les internautes amazighs comme la concrétisation inattendue de Tamazgha, le nom donné au territoire unifié culturellement et politiquement de l’activisme berbère dont nous avons parlé ci-dessus. L’information provenant du terrain est diffusée par les sites amazighs libyens tels Nefusa Mountain Media Group, Libya Al Hurra TVet Imazighen Libya Youtube57 ainsi que par les sites tunisiens Tunisie berbère et Nawaat58. En montrant les

 

potentialités soudainement matérialisées par le mouvement amazigh, le cas de la Libye interagit avec les développements en Tunisie59 et devient emblématique60, notamment sur les sites agraw.com, amazigh.nl, amazighnews.net, amazigh- world.org, amazightimes.nl, rezki.net, souss.com, tamazgha.fr, et tamurt.info. Citons quelques exemples tirés des titres des dizaines d’articles et commentaires publiés : « Un voyage de rêve en pays amazigh » (Libye) de Masin Ferkal sur tamazgha.fr en juillet 2011 ; « Libye libyenne ou Libye arabo-musulmane ? Les prémices d’une “crise berbère” » de l’universitaire et écrivain Lahoucine Bouyaakoubi, repris dans Amazigh News en septembre 2011, offrant le parallèle avec les positions politiques de la résistance anticoloniale en Algérie61 ;

« Pas de Libye sans tamazight » par Rezki Mammar sur rezki.net en octobre 2011 ; « Les Imazighen trompés continuent la révolution en Libye » (notre traduction du néerlandais) sur amazightimes.com etamazigh.nl en décembre 2011 ; « La culture berbère fait son chemin en Libye » publié dans Courrier international est repris sur souss.com en décembre 201262 ; « Rights activists vow to restore Libya’s Amazigh identity » (Les activistes des droits de l’homme promettent de rétablir l’identité amazighe libyenne) par Masin Ferkal qui retranscrit l’entretien avec Fathi Bouzakhar (président du CMA) sur tamazgha.fr en janvier 2013.

20                  Les informations et les commentaires sur les développements politiques libyens sont intégrés par l’utilisation de la musique et de la poésie qui, comme nous l’avons vu précédemment, renforcent le discours de la construction sociopolitique et identitaire et, dans ce cas précis, de la participation des Imazighen aux divers mouvements nationaux. C’est par exemple la publication par Voix berbères et tamazgha.fr d’une vidéo montrant quelques combattants libyens qui  chantent une adaptation de la chanson du groupe kabyle Aït Menguellet63, illustrant ainsi le rôle joué par la musique kabyle dans la continuité culturelle amazighe. Le site souss.com dédie quant à lui aux « frères et sœurs » libyens le poème « Mais on peut affamer les corps64 ». Nous avons mentionné précédemment Dania ben Sassi : ses chansons en hommage aux Amazighs de Libye et à leur résistance sont reprises et diffusées  par  les  sites  amazighs,  tout  particulièrement  la

chanson « Itri nnegh » (notre étoile), écrit par le père de la chanteuse, ainsi que « Agrawli itri-nneɣ » (le révolutionnaire est notre étoile). Néoculture amazighe et actu décalée, le site de Lhoussain Azergui, définit la chanteuse comme « l’hirondelle du printemps amazigh libyen » et agraw.com publie à ce sujet une vidéo sur une page intitulée « Dedicated to the Amazigh fighters in Libya » (dédiée aux combattants amazighs en Libye65). La liste s’allonge avec amazighworld.org qui publie la vidéo de « Thamoukkes thallast : la nouvelle chanson de Dania ben Sassi66 » et tamazgha.fr qui présente la chanson « Numidie », reprenant le nom du règne berbère établi dans le nord de l’Afrique entre le IIIe et le Ier siècle avant J.C.67, sans parler des dizaines de vidéos de la chanteuse sur Youtube. « The Amazigh American Initiative Community Organization » propose la chanson « Abrid n Tinelli » (le chemin de la liberté) sous-titrée en anglais68 dans laquelle le refrain et certains vers résument bien la soif d’expression et d’affirmation politiques des groupes amazighs en Libye. On peut y reconnaître des mots-clés du discours amazigh transnational, tels tilelli (liberté), tamazgha (la terre amazighe nord-africaine), tamazight (la langue amazighe) ou encore l’expression « ufus g usus » [deg ufus ] (main dans la main) afin d’évoquer l’unité et la fraternité. L’élan créé par la révolte et la riposte armée trouve son expression dans les métaphores du sang versé, pour désigner les morts qui se sont sacrifiés pour la création de la Libye, et de l’union fraternelle « main dans la main » dans la révolution. Le nouvel État libyen est ancré dans un espace amazigh transnational personnifié par une figure féminine accueillante (Tamazgha tudad ifassen-is69), figure récurrente de l’imaginaire national et de la division des rôles masculins/féminins dans les mouvements nationalistes70. La contradiction possible entre État-nation pluriel et unité transnationale amazighe est détournée dans un des vers de la chanson qui revendique l’officialisation de la langue amazighe dans la Constitution libyenne.

 

« Assu Libya tuya tadreft-is

 

s idemmen n imnayen, amezruy turi-t Tamazgha tudad ifassen-is d ighalen-is taghsa f yimi-s

 

tghemmer Tilelli

 

Ufus g ufus g tagrawla nmali

 

Tamazight awal-is g destur dghalis tazeft hanntenui A neffagh da neml di tafat n taziri71. »

 

Sites internet, Imazighen et le Mouvement du 20 février au Maroc

 

21                    Le Maroc a participé aux mouvements qui se sont propagés dans les pays d’Afrique du Nord et au Moyen-Orient en engrangeant l’expérience contestataire préalable d’organisations de défense des droits de l’homme, de mouvements d’opposition comme Al Adl wal Ihsan (Justice et Spiritualité), des mouvements amazighs et du mouvement national des diplômés universitaires chômeurs dès le début du mois de janvier 2011. Entre fin décembre 2010 et début janvier 2011, ces mouvements encore dispersés commencent à s’organiser et mettent en place une forte mobilisation le 20 février 201172 sous la forme d’une marche de protestation. Ces groupes vont devenir au Maroc ce que l’on appelle « le Mouvement du 20 février ». Il est à remarquer que cette qualification se réfère à une date plutôt qu’à la langue arabe comme dans  le cas de « printemps arabe »,  ce qui dans le contexte marocain aurait pu signifier l’ouverture de la contestation des activistes amazighs comme on le voit sur les sites amazighs internationaux.

22             Une fois lancé le Mouvement du 20 février, la décentralisation des coordinations locales a permis de faire apparaître aux côtés des slogans au niveau national des slogans correspondant aux réalités locales. Après le succès inespéré de cette marche, chaque composante tenta de faire admettre ses propres revendications73. C’est dans ce cadre que les réclamations des organisations amazighes se sont incorporées au Mouvement du 20 février. Les programmes du mouvement amazigh constituent une section essentielle des revendications du Mouvement du 20 février en exigeant, entre autres, une plus grande autonomie régionale74. Les activistes rifains, en particulier, demandaient l’autonomie du nord du Maroc, la région du Rif75. Cette revendication, suivant l’exemple des positions plus radicales du mouvement kabyle en Algérie, était basée sur la conviction de la particularité historique, sociale et culturelle du Rif ayant souffert durant l’occupation coloniale et sous ce qui est appelé Almakhzen par les militants le régime et les appareils de l’État ») après l’indépendance du Maroc en 1956.

23                  Les nombreuses organisations qui constituaient le Mouvement du 20 février ont utilisé les médias pour diffuser leurs idées et déclarations. Depuis fin décembre 2010, les médias internet ont non seulement facilité et accéléré la communication en matière de coordination et de planification des protestations mais ont aussi aidé le mouvement à relayer les informations entre les organisations et le public76. Nous noterons l’usage particulièrement efficace de Facebook dans le ralliement des Marocains à la cause du Mouvement du 20 février : le compte du mouvement a joué en effet le rôle de plateforme où l’information, la planification et les actions étaient publiées et discutées. Nous présenterons plus loin quelques exemples du rôle de Facebook et des sites amazighs rifains ayant contribué à l’émergence du « printemps démocratique » au Maroc.

24                  L’article du 25 septembre 2011 paru sur www.asdaerif.net est un exemple probant de l’utilisation des sites internet comme plateformes de mobilisation et d’information pour les membres du mouvement. L’article intitulé « ﺮﯾاﺮﺒﻓ 20 ﺔﻛﺮﺣ ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا ﻒﻘﺳ ﻊﻓر ﻦﻋ ءﺎﺒﻧأو ﺔﻨﯾﺪﻣ 50 ﻦﻣ ﺪﯾزأ ﻲﻓ ﺾﻔﺘﻨﺘﺳ » (Le Mouvement du 20 février se lèvera dans plus de 50 villes et le mouvement élèvera le plafond des exigences) est une déclaration expliquant les causes des manifestations, entre autres l’emprisonnement de personnes innocentes, la corruption, la tyrannie, l’oppression et l’injustice. Selon Willis77, ces demandes correspondaient aux préoccupations des mouvements amazighs au Maroc et concernaient davantage les questions nationales comme la corruption, la pauvreté, l’assujettissement et la liberté d’expression que les causes internationales comme les conflits syrien, irakien et israélo- palestinien.

25              Les sites du mouvement ont ensuite rendu accessibles des informations et des interprétations censurées ou ignorées par les médias officiels et semi-officiels de l’État. Par exemple, ces derniers avaient présenté les manifestations populaires comme « une révolution et un printemps démocratiques dirigés par la monarchie78 », interprétant les revendications des Marocains comme dérivant de l’effort du roi pour changer  le fonctionnement des appareils de l’État. Plusieurs sites (comme rifnow.com et lakome.com) présentaient au contraire les protestations du 20 février comme l’expression de l’insatisfaction des citoyens envers l’État, y compris envers l’institution monarchique, et l’interprétation des médias officiels comme déformant sciemment les faits dans le but de déstabiliser les revendications du mouvement. Ce point de vue est notamment présent sur un autre site amazigh rifain, rifnow.com, qui publie l’article « ﺔﻤﯿﺴﺤﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﺑ ﺮﯾاﺮﺒﻓ 20 ﺔﻛﺮﺣ ءﺎﺘﻔﺘﺳﻻا ﺪﻌﺑ ﺎﻤﮭﺗﺎﺟﺎﺠﺘﺣا نﺎﻔﻧﺄﺘﺴﺗ نروﺰﻣإو » (Le Mouvement du 20 février à Al-Hoceïma et Imzouren a repris les protestations après le référendum) le 3 juillet 2011, deux jours après le référendum sur la nouvelle version de la Constitution marocaine. L’article se montre méfiant envers le référendum et la nouvelle mouture de la Constitution pour deux raisons principales. D’abord, selon les activistes, la modification de la Constitution n’a pas amené des changements d’attitude du régime par rapport au passé (1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011), car de nombreux articles de la Constitution ne sont pas traduits dans la loi. Ensuite, le Mouvement du 20 février avait fait appel à une assemblée constituante élue démocratiquement pour réformer la Constitution, mais cette idée avait été rejetée par les médias étatiques en mettant en avant l’idée que seul le monarque, pouvoir suprême dans le pays, était légitime pour nommer la commission pouvant modifier la Constitution de 201179. La stratégie  du site rifnow.com et de l’article publié le 3 juillet 2011 visait à montrer, d’une part, que les médias de l’État utilisent l’idée d’une « nouvelle constitution » pour détourner l’élection de l’assemblée et affaiblir la participation des manifestants et, d’autre part, que le Mouvement ne s’était pas éteint et poursuivait ses engagements. Bien que l’article insiste sur les manifestations après le référendum, l’élan de 2011 perdit de son souffle, et de nombreux militants, dont plusieurs activistes amazighs appartenant au Mouvement du 20 février, furent envoyés en prison et condamnés à de longues peines80.

26                  Un autre exemple des relations entre les revendications amazighes et le Mouvement du 20 février est donné par le site de l’association culturelle Zari, hébergé en France. Le 11 février 2012, presque une année après la naissance du Mouvement du

20  février,  cette  association  culturelle  publie  sur  son  site

 

l’article intitulé « Le Mouvement marocain du 20 février et Abdelkrim El Khattabi ». Cet article est accompagné d’une photo prise en Égypte de la tombe de l’ancien émir de la République du Rif, Mohammed ben Abdelkrim El Khattabi, avec le drapeau du Mouvement du 20 février posé au pied de la sépulture81. En associant le nom du légendaire chef rifain au Mouvement du 20 février, l’article suggère une similitude entre l’action d’Abdelkrim El Khattabi, qui a combattu les occupants espagnols et français et déclaré l’indépendance de la République du Rif en 1921, et les idéaux du Mouvement. Il faut se rappeler que, selon certaines interprétations, l’émir Abdelkrim El Khattabi avait rejeté les institutions créées dans la zone qui était sous le contrôle du sultan durant la colonisation française82. L’article présente l’émir comme une figure ayant sacrifié sa vie pour créer les conditions qui auraient permis aux Rifains de vivre avec dignité et dans la prospérité. Le site semble également suggérer qu’il avait établi des institutions et une constitution librement adoptées et acceptées par tous les Marocains, en passant sur le fait qu’il s’agissait d’une constitution conforme à la tradition de l’élection du calife83. Le lien que fait cet article entre la figure d’Abdelkrim et le Mouvement du 20 février a pour but de justifier ses propres réclamations d’une constitution et d’institutions véritables et d’une réelle lutte contre la corruption au Maroc. De fait, il rejette les « fausses » constitutions et institutions, qu’il considère être la façade démocratique trompeuse d’un régime autoritaire84. Enfin, ce lien soulève la question de l’autonomie de la région du Rif, en prenant soin cependant d’éviter les contradictions inhérentes à la figure de l’émir par rapport à la conception démocratique actuelle.

27                   Quant à l’ensemble des informations que l’on trouve sur Internet concernant le Mouvement du 20 février, nous avons noté des divergences entre les différents sites. Dès l’été 2011, plusieurs groupes sortent du Mouvement du 20 février. Ils seront suivis par le mouvement islamiste Justice et spiritualité en décembre de la même année. Ces divisions sont exploitées par le gouvernement85 et donneront naissance à des informations et des interprétations tellement contrastées sur les sites marocains qu’il s’avérera difficile, pour le plus grand nombre, de savoir lesquels étaient indépendants ou non, cette

 

confusion s’étendant par ailleurs aux sites des activistes et aux associations.

28                  La question de la vitalité du mouvement est clairement l’objet de débats entre les diverses parties, comme nous le voyons dans l’usage des photographies et des vignettes attractives et symboliques marquant leurs discours. C’est dans ce sens que le 20 février 2015, le site www.hespress.com publie la traduction en arabe d’un article paru plus tôt dans Le Monde86, intitulé « Quatre ans après, un “printemps” marocain introuvable », accompagné d’une image représentant « le contour de craie » d’un mouvement considéré comme mort. Le texte affirme que le Mouvement est très affaibli bien que son esprit soit toujours vivant.

29                  La volonté de contrer une telle image apparaît deux jours plus tard. Le 22 février 2015, le site anwalpress.com publie un article intitulé « Dans l’une de ses manifestations à Rabat, le Mouvement du 20 février insiste sur l’élimination de la corruption et les fonctionnaires corrompus ». Cet article décrit la manifestation comme l’un des plus grands rassemblements du Mouvement depuis 2012 et montre plusieurs photos de manifestants l’on voit le drapeau amazigh.

30                  La présence de contrastes importants dans les interprétations s’explique notamment par le nombre limité de manifestants87 et de drapeaux amazighs, indiquant de fait que l’élan initial s’est essoufflé, voire qu’il serait sur sa fin. Toutefois, la manifestation en soi indique qu’il subsiste un souffle du Mouvement du 20 février qui n’a pas encore dit son dernier mot.

 

 

Conclusion

 

31                    Internet a réduit les distances géographiques en créant des espaces les groupes et les individus peuvent s’exprimer et donner satisfaction aux désirs des communautés dispersées géographiquement mais unifiées virtuellement, grâce aux interactions dynamiques propres au numérique et à la consommation de produits culturels diffusés par ces mêmes médias. Les sites Web amazighs ont su exploiter à bon escient ce réseau moderne d’échanges et de partages, tandis que les productions littéraires, musicales et visuelles ont  contribué aux processus de construction et reconstruction de l’identité amazighe de ces sites à partir d’un discours gratifiant sur le «

 

soi ». Bien que cette revitalisation par ce média de l’héritage culturel ait pu faire émerger une certaine forme d’« essentialisme stratégique », nous devons cependant souligner que l’innovation artistique et l’activisme politique forment une facette indéniable des sites amazighs. De ces échanges, un ensemble de stratégies « créatives » a vu le jour pour participer en ligne et hors ligne à la formulation d’une communauté localisée mais transnationale. Les productions artistiques en s’associant progressivement au discours sociopolitique vont renforcer ce dernier ; nous l’avons vu dans le cas de la locution « printemps arabe » que plusieurs sites amazighs ont contribué à redéfinir non seulement par la critique mais aussi par la renégociation. Nous constatons, en observant les stratégies de communication des sites et des blogs amazighs, que ceux-ci expriment de la distance quant à la locution « printemps arabe », en la détournant ou en soulignant la pluralité des mouvements politiques ayant participé à ce « printemps ». Les internautes préfèrent associer le « printemps arabe » au « printemps » et à « l’été » amazighs, deux métaphores saisonnières faisant référence aux protestations berbères passées et récentes, ou le remplacer par l’expression « printemps nord-africain ». Nous avons ensuite montré l’attention qui est portée à « l’irruption politique » des Imazighen libyens (et de façon plus réduite aux tunisiens). Elle est perçue comme une concrétisation de l’idée de Tamazgha exprimée entre autres dans leur appropriation des chansons kabyles ou encore dans les textes de la nouvelle « star » Dania ben Sassi qui rendent hommage aux Amazighs de Libye, en particulier, et à l’amazighité, en général. En ce qui concerne les sites rifains marocains, la locution « printemps arabe » laisse le champ au « Mouvement du 20 février ». Les participations des associations amazighes aux manifestations des années 2011-2012 pour la démocratie et la justice ont été soutenues par les sites berbères marocains. Sur les sites rifains notamment, on remarque la contestation des informations données par les sites des médias marocains officiels, particulièrement sur le rôle de la monarchie dans le printemps démocratique, soutenue par une bataille de photos sur la « mort » du mouvement après 2011-2012. Le débat et le positionnement des sites amazighs ne sont pas dépourvus de contradictions. Par exemple entre le pluralisme revendiqué et

 

l’idée de Tamazgha comme lieu de l’unité des Imazighen en tant qu’« autochtones » par respect envers les autres groupes, entre l’État-nation pluriel et l’unité transnationale amazighe, ou encore entre la conception « démocratique » du Mouvement du 20 février et la République du Rif de l’émir Abdelkrim El Khattabi. Si les sites amazighs ne font pas face à ces contradictions de leur propre discours, leur fonction de forum reste significative en permettant à leurs utilisateurs d’interagir, de se positionner par rapport aux « révolutions », évoluant par le biais d’une influence mutuelle, et de partager le sentiment « d’être chez soi » au sein de ces espaces virtuels.

 

Pour un article de meilleure qualité graphique avec  bibliograhieb cliquez ici :

www.ayamun.com/ Le_sentiment_d_etre_chez_soi_sur_les_sites.pdf

 

Retour en haut

Numéro 106 Mars 2020       

 

L’évocation :

 

Tazmilt ɣef Germaine Tillion, 1907-2008

TACEMAƐT YERΓAN ΓEF WIYIḌ

sɣur Mohand Ait-Ighil

                                                                                   

 

Mi d-yuder yiwen isem n Germaine Tillion, ad iwala leqdic i d-tga i talsa s umata, ama deg tallit n ṭrad wis sin n umaḍal. Ass 21 tuber aseggas 1943 teţwaḥbes. Ddmen-ţ –neţat akk d 24 yimeḥbas niḍen– fiḥel ma sɛeddan-t deg creɛ seg lḥebs n Fresnes ar lekka (camp) n Ravensbrück, yezgan ar ugafa n temdint Berlin.

Leqdic amezwaru n Germaine Tillion deg Tferka Ugafa tasamart, tella-d deg useggas 1935 ar 1936, anda i teddukel d Thérèse Rivière, i d-tesbedd lḥukuma n Fransa ɣef uqerru n yiwet tesqamuţ unadi deg temnaṭ Tferka m-Teglimt tacebḥant n Usamar. Din i d-yessen tamnaṭ tacawit i tikkelt tamezwarut, iɣef d-tesaẓreg taktabt « Le harem et les cousins », deg useggas 1966.

Di tazwara, terza ar temnaṭ Menaa (tama tamaddayt n Arris). Din tcemmer ɣef yiɣallen, tebda alqaḍ n tmucuha. Syin d afella, tezdeɣ deg tama tamaddayt n udrar Ḥmer-Xeddu, di Kebbac anda yella lɛerc Wlad Ɛebderraḥman i mazal leḥḥun s lɛada taqburt (tajmaɛt n lɛeqqal). Deg uţafţar i d-yellan seg tirza-ya ar Arris, Germaine Tillion tura : « Wlad Ɛebderraḥman, d lɛerc yeddren s tfellaḥt, llan 779 d amdan, yebḍan ɣef 92 twaculin, yeftinɣef 05 yedrumen, yeddren, i ireclen gar-asen kan ». dɣa s lɛer-a sway tebda tazrewt-ines aseggas 1938, ara yaɣen azwel Tagduda tacawit-tamaddayt.

Ussan tekka gar Batna d Biskra, mlan-as-d tilawt ideg ddren Yizzayriyen ddaw umhares. Amassan amezwaru i s-d-icetkan d ṭbib Ccrif Saɛdan, yeţwaḥeqren deg temdint n Biskra. Cwiṭ-cwiṭ, tnuda ɣef yimassanen izzayriyen, anda i d-temlal Muḥemmed Benjellul, d ṭbib di Batna… Deg useggas 1938, tesla s umussu i d-yeţbaddiden d Messali Lḥaǧ. Ur ţ-yeǧǧa ara wul-is ad tesusem, ladɣa deg yiwen usarag i d-tefka di Paris, aseggas 1938 zdat , yisertayen am William Marçais d lqebṭan Montagne.

Tugeţ n yiţafţaren i tura ɛerqen deg tallit tamcumt n trad amaḍal wis sin. Truja armi d aseggas 2000 i d-tesaẓreg taktabt ɣef Yicawiyen, terna-d taktabt niḍen aseggas 2005, anda i d-textar kra deg ţeswirat texdem deg Yicawiyen, win yuɣen azwel « L’Algérie aurasienne ».

Tensa ass 19 yibrir aseggas 2008 di Saint-Mandé. Ar useggas 2015, lḥukuma terra-yas azal, teddm tafekka-s, terra-yas-d amḍiq di Panthéon ass n 27 mayu 2015.

Ayen i d-tesaẓreg

·         L’Algérie en 1957, Paris, Éditions de Minuit, 1957 (d'abord publié dans Voix et visages sous le titre « L'Algérie en 1956 »)

·         Les Ennemis complémentaires, Paris, Éditions de Minuit, 1958

·         L'Afrique bascule vers l'avenir, Paris, Éditions de Minuit, 1959 (inclut L'Algérie en 1957)

·         Le Harem et les cousins, Paris, Le Seuil, 1966

·         Ravensbrück, 1988

·         Il était une fois l’ethnographie, Paris, Le Seuil, 2000 (sur ses travaux dans l'Aurès de 1934 à 1940)

·         À la recherche du vrai et du juste. À propos rompus avec le siècle, Paris, Le Seuil, 2001

·         L’Algérie aurésienne, Paris, La Martinière/Perrin, 2001, en collaboration avec Nancy Woods (photographies prises durant les années 1934-1940 dans l'Aurès, accompagnées de citations de son livre de 2000)

·         Une opérette à Ravensbrück, Paris, La Martinière, 2005 (Le Seuil, coll. « Points », 2007) : préface de Tzvetan Todorov, présentation de Claire Andrieu, texte du Verfügbar aux Enfers en fac-similé. (ISBN 2-7324-3281-4)

·         Combats de guerre et de paix, Paris, Le Seuil, 2007

·         Le Siècle de Germaine Tillion, Paris, Le Seuil, 2007

·         Mohand Ait-Ighil

Introduction (Le Harem et le cousins)

Hélas, avant de comprendre quoi que ce soit en sciences sociales, il faut déjà connaître le reste.

Germaine Tilloni

On ne peut pas dire que la réflexion de cette ethnologue, connue également pour avoir travaillé sur les Aurès, une autre région berbérophone d’Algérie, a pu profiter à notre approche de la société kabyle.

Pourtant, la Grande Kabylie, lieu presque traditionnel de tous les affrontements militaires et idéologiques, n’a jamais cessé d’avoir une place prépondérante en Algérie. Aujourd’hui encore, dans la foulée de la conquête coloniale, ou du rêve arabiste de certains nationalistes avant et après l’indépendance du pays, cette région est aussi convoitée que redoutée également par les uni­ver­sitaires algériens et français. Ils n’ignorent pas en effet que si le domaine berbère a largement contribué à la renommée de cer­tains, bien des ambitions ont été brisées par des volontés poli­tiques.

Le lecteur ne sera donc pas surpris de découvrir que l’éclai­rage si particulier réservé à la chaîne montagneuse du Djurdjura, qui n’en demandait pas tant, devait correspondre aussi à des ima­gi­naires fertiles et autres rêves de carrières.

Ainsi, probablement conceptualisé pour la première fois vers la fin des années 1950 par Ch.-R. Ageron, le « mythe kabyle », au sujet duquel on a tant écrit depuis, connaît-il une longévité re­mar­quable dans les sciences sociales, contrairement à d’autres hypothèses d’une ancienneté équivalente. Il sera montré aussi que cette exposition intellectuelle n’était que rarement éloignée des courants idéologiques ou du discours académique dominants.

Car, au départ, s’il s’agissait seulement (pourrait-on dire) de signifier l’opinion selon laquelle « la France avait cherché – ou devait chercher – à s’appuyer sur les Berbères contre les Arabes et en tout cas devait les administrer de manière différente […]ii », l’idée de cet historien, spécialiste de l’Algérie et de l’Afrique du Nord, servira de caution à d’autres thèses plus incertaines.

Devenue audible, nous verrons que cette représentation singu­li­ère permettra à nombre d’auteurs de broder tout autour. Ainsi est-il admis d’écrire, de laisser entendre, en Algérie et à l’étran­ger par capillarité, dans un sens ou dans l’autre, que les berbéro­phones (même ceux du Maroc) auraient été favorisés par le colo­nisateur français durant l’une des périodes parmi les plus sombres de l’his­­toire de l’Afrique du Nord.

Un tropisme qui occultera, par exemple, cette déclaration d’un ancien officier du 1er régiment de tirailleurs algériens, devenu gé­néral, selon laquelle c’était « l’insurrection de 1871 qui a porté le nom des Berbères à la connaissance du publiciii » français. Autre­ment dit, les Kabyles qui auront une célébrité retentissante, étaient pratiquement inconnus avant et durant au moins les qua­rante premières années de la conquête, contrairement au reste de la population algérienne, c’est-à-dire les « Arabes », dans la comp­réhension de l’époque, en réalité : des Berbères arabisés. Et ceci pour au moins une raison : les armées françaises « en arrivant à Alger, crurent ne trouver dans la régence que des Arabesiv ».

Cette ignorance on ne peut plus flagrante, qui ne suffira pas à désarmer les tenants d’une lecture fragmentaire, alimentera tous les poncifs coloniaux, consistant, par exemple, à désigner « sous ce nom d’Arabes les populations indigènes de l’Algériev », et se retrouvera, plus d’un siècle plus tard, jusque dans l’article 2 de la première Constitution algérienne (1963) : « Elle [l’Algérie] est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l’Afri­quevi », ainsi que dans la littérature savante et contempo­raine, al­gérienne et française.

Il sera montré aussi comment des écrits, par ailleurs de bonne facture, paraissent curieusement légers s’agissant du domaine berbère, en ne prenant que rarement la peine de s’éloigner des chroniques coloniales ou des propos de certains nationalistes al­gériens qui avaient fini par prendre le pouvoir à Alger, comme F. Abbas, lorsqu’il dit que la France avait voulu, « en Algérie, eu­ropéaniser un morceau du monde arabevii ».

Mais, outre cette méconnaissance au moins géographique, pour « européaniser » les Kabyles, si telle était la volonté coloni­ale, fallait-il nécessairement commencer par chercher à arabiser tous les Algériens et même les colons, comme cela sera montré plus loin ?

Une autre légende remarquable : la christianisation des Kaby­­les. Nous verrons qu’avant de s’intéresser à ces rudes monta­gnards, présumés aujourd’hui surtout si proches de l’Évangile et donc du colon, les efforts de l’Église coloniale s’étaient d’abord portés sur les Algériens les plus accessibles pour la Bible, comme ils l’étaient pour les canons, c’est-à-dire les arabophones dans les plaines, contrairement à ce que laissent penser, même de nos jours, les publications le plus souvent citées.

C’est à C. Lacoste-Dujardin que je dois d’avoir autant déve­loppé un sujet dont j’ignorais l’étendue. En effet, relisant « Une auto-intoxication de services secrets »viii, en Haute-Kabylie, je re­découvre avec un regard différent des propos que j’avais seule­ment survolés :

On est étonné de retrouver ressuscitée, au début de la guerre d’Algérie, cette vieille ethno-politique en Algérie (l’image ou « le mythe kabyle » selon Charles-Robert Ageron), par des services de renseignements qui lui accordent encore tant de crédit qu’ils ont cru en faire l’instrument d’une manœuvre d’intoxication, alors que le retournement final a montré qu’en réalité, ils s’étaient auto-intoxiqués.

J’ai donc fini par me demander si, au moins, l’enceinte uni­ver­­­si­taire avait pu échapper à une telle mystification, à l’origine de ce qui sera pour les armées coloniales, en pleine guerre d’Algé­rie, un naufrage dans les montagnes kabyles.

Je dois dire que, natif de la région où s’est déroulé l’essentiel de ce fait d’armes, mémorable pour les états-majors français, elle me paraissait, sur le tard, également bien étrange cette scolarisa­tion qui aurait, dit-on, tant profité à la Grande Kabylie, moi dont les parents sur deux générations et la presque totalité des oncles, cousins et tantes avaient été épargnés par cette « générosité » co­loniale.

Je livre donc ici le résultat d’une quête inhabituelle en anthro­pologie sociale, puisqu’il ne s’agit pas de s’intéresser à un mythe exotique, mais plutôt à une réplique intellectuelle, nécessaire­ment plus compliquée.

L’intelligence du sujet oblige à limiter le débat à une région, celle qui est le plus souvent évoquée par les universitaires pour illustrer le « mythe kabyle », ce pays dont parle Ch.-R. Ageron lorsqu’il dit : je « rappelle d’abord que pour les Français, les Ka­byles, ce sont essentiellement les populations berbérophones du Djurdjura […]ix ».

Il sera surtout nécessaire de résister à la tentation trop fré­quente de se référer invariablement à la Petite ou à la Grande Ka­bylie, selon les circonstances ou les lacunes documentaires, voire à un ensemble encore plus vaste et plus vague, lorsque l’on choi­sit de parler d’une entité jamais définie : « la Kabylie ».

Je m’intéresserai donc à l’arrondissement de Tizi-Ouzou, dont les limites administratives françaises reprenaient pour l’essentiel un découpage turc. Dépendant du département d’Alger, ce chef-lieu de la Kabylie du Djurdjura ou de la Grande Kabylie devien­dra une Wilaya du même nom à l’indépendance, l’équivalent d’un département en France.

Ainsi sera-t-il possible d’apprécier l’importance d’une poli­ti­que scolaire, par exemple, en sachant si le nombre d’écoles réali­sées se rapporte précisément à la Grande Kabylie ou à la to­ta­lité du pays kabyle qui inclurait dans ce cas la Petite Kabylie, rat­tachée au département de Constantine durant toute la colonisa­tion, pour ne devenir wilaya (département) qu’en 1974.

Ce souci de clarté m’amène à limiter mon travail au premier siècle de la présence française (1830-1930) : du début de la conquête jusqu’à la diffusion des orientations les plus impor­tan­tes de la politique coloniale, pour parler vite. Cette période étant également la plus souvent citée pour étayer des représentations coloniales en réalité simplifiées de la Grande Kabylie, qui s’im­po­seront surtout après la décolonisation, curieusement.

Mon plus grand regret sera d’avoir dû renoncer au projet de départ qui était de m’intéresser également à d’autres régions ber­bé­rophones importantes, c’est-à-dire la Petite Kabylie, les Aurès et le Mzab pour l’Algérie, ainsi que le Rif, le Haut-Atlas et le Sud marocain.

Les termes « Kabyle » et « Arabe », utilisés au pluriel ou au singulier, souvent cités, devront être compris dans le contexte de l’époque, sauf indication particulière. Car aujourd’hui, on parlera plutôt de Kabyles (mais dans le sens de locuteurs d’une variante du berbère) d’une part, et d’arabophones (pour les Berbères ara­bi­­sés) d’autre part.

Enfin, le grand nombre de citations d’auteurs contemporains ou de l’époque coloniale qui émaillent l’ensemble des chapitres, permettra, je l’espère une lecture plus ouverte. J’ai également pensé à l’historien marocain A. Laroui disant que, surtout si l’on s’éloigne des thèses habituelles, il est préférable de s’armer de solides sources documentaires lorsqu’on s’intéresse au domaine berbère.

i Fragments de vie, Paris, Seuil, 2009, p. 62.

ii AGERON, Ch.-R., « La France a-t-elle eu une politique kabyle ? », Revue historique, 1960, avril, p. 311-352.

iii  BRÉMOND, E., Berbères et Arabes, Paris, Payot, 1942, p. 116.

iv  LAR­NAUDE, M., Algérie, Paris, Berger-Levrault, 1950, p. 64.

v  GASTU, M., Le peuple algérien, Paris, Challamel, 1884, p. 7.

vi  ww.conseil-constitutionnel.dz/indexFR.htm.

vii ABBAS, F., La nuit coloniale, Paris, Jul­liard, 1962, p. 22.

viii « Une auto-intoxication de services secrets. Histoire et Ethnologie dans la guerre d’Algérie », La guerre d’Algérie, au miroir des déco­lo­nisations françaises, En l’honneur de Charles-Robert Ageron, Paris, SFHOM, 2000, p. 573-593.

ix AGERON, Ch.-R., « Du mythe kabyle aux politi­ques berbères », Cahier Jussieu, Le mal de voir, Paris, 10/18, 1976, p. 331-348.

 

Retour en haut

Numéro 106 Mars 2020       

Le Poème : 

 

Qqel-asen d mraw

sɣur Ziri At-Mεemmer

"Qqel-asen d mraw am Yasin
Neγ if imyura n Marikan
Γur-k ttwanebbhent-d temqessin
D ta i tawenza d ak-fkan
Ad tinigeḍ yiwen ur k-yessin
Γer laxert asmi ad tbeddleḍ amkan
Ay agezzam n tismin
Iḥulfan fell-ak ay tekkan

Llan wid d-itekksen tiwermin
Llan wid d-itekksen reffu
Kečč akken i sen-yehwa ad k-semmin
Lfal-ik ad as-necfu
Ijenniwen ad k-id-samin
Kker ddem-d asafu
Ay agezzam n tismin
Ulac-ik ad k-id-nesnulfu"

Ziri At Mεemmer in "Agezzam n tismin".

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  29/03/2020      dimanche 29 mars 2020

 


 


 [1] menacer