ayamun

CyberRevue de littérature berbère

19 ème année

Numéro 100 Mars 20192019

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose : « Kapitan , andalak ? » , Sɣur Ǧamal At-Udiε

 

) Mémoire : Les jeunes fusillés d’Ait-Ouabane, 1956

3°) L'interview : Aumer U Lamara raconte la saga des combattants Numides avec Hannibal dans "Agadir n Roma", une interview d H.Arab in « Le Matin » du Lundi 11 mars 2019

 

4°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   tidlisin nniḍen

 

5° ) L’étude : Belaïd Ait-Ali. Quelques rappels historiques, par Amar NABTI, Karima NABTI LAELA

UMMTO, ENSV

 

6°) Le poème  :  «Fell-awen i tebnna ddunit», sɣur Ziri At Mεemmer

 

7° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 100 Mars 20192019

 

Le  texte en prose :

 

Kapitan , andalak ?

Sɣur Ǧamal At-Udiε

Ǧamila tuẓẓa ar uεeskri, tsers-as tajeǧǧigt γef lekllac-ines...Win, isetḥa, zun ikukra, yeεweq!...
Ssaḥet Ccuhada, tqezbel s lγaci, ma teγli-d tmellalt seg wis-sebεa, ur tettṛuz ara; tikkelt-a d luluf i lulufen, ur teqqim tmurt n Leqbayel, ur teqqim tmurt Icawiyen, usan-d ula si Wihran tikkelt-a, qelεen-d ‘f tikkelt...
Asirem meqqer!
Ǧamila tenn-aya-s i Katiya: “lemmer mačči d tamurt n deεwessu, tali a s-rnuγ ula d tasudent, a s-mleγ dacu i d “la révolution”! “...
Katiya tenn-aya-s: “ kemmini tezgiḍ tasekkurt timellalin!”...
Ǧamila tenn-aya-s “yeggay tanekra nekred, tikkelt-a “demandons l’impossible”...

Adurr n lεesker yeneḍ-as i Ssaḥet Ccuhada; fkkan-asen-d lameṛ usawen yegzem, nnan-asen ad qerεen, ad gen afrag i Wegni n Ccuhada, ad zemḍen ‘f lγaci, yiwen mačči ad iddu ulamma d 10 n lmitrat!...
Kapitan Murad, d netta i d aqerruy n lεesker din, d netta ara yesskelfen s taluft; tilifun yezga gar-as akk d la “la base” (tiqcelt) n Bufarik... 
- Allu, kifah lḥala εendkum?
- Ḥadarat, lγaci rah izid, ssaḥa raḥa teṭṭerṭṭeg...
- Σeṣruhum, ma txelliw waḥed yeεggeb! Wlid qaḥba ma iǧuz, smeεt-li!...u stenna “mes ordres”!
- Ṣaḥa ḥadarat!
Iṛakruci...
Murad yerfa yenna-ya-s: “nik Ṛebbek u “les ordres” dyalek...
Dγa din yewḍ-it-id Σmaṛa, “afesyan”, yenn-aya-s: “ḥadarat tagnitt ur tessefraḥ ara, lεesker yetteḥṛes, lγaci yenfel, tizniqin akk n Alger serrunt-d ar da, yernu atan tella yiwet n terbaεt n tlawin, ttakken-t ijeǧǧigen i lεesker, kkaten-t a tni-d-sreḍben-t...”
Kapitan Murad yenn-aya-s: “ zṛiγ anda t-tteddu tikkelt-a...a d-teddu neγ a d-teqres!” “ ssiwel-as i Ǧamal, inn-as, a d-yili, dumatu dagi γuri...γiwel!”
“tikkelt-a a d-teddu neγ a d-teqres” Murad iman-is iman-is kan “nik Ṛebb-kum!” yenn-aya-s...

Ǧamila, Wardiya, Katiya, Salma, Σli, Muḥ, Belεid, cennun “Tilelli tikkelt-a a d-tili”:
“Deg idurar-nneγ tefγed teγṛi, am yal tikkelt tendeh i tlelli, abrid-a ad tt-id-nawi”...
Ǧamila tserreḥ i taγect-is s wayen i s-tla: “lεesker yidneγ, d aytmaten-nneγ!” “lεesker yidneγ, d aytmaten-nneγ!”...tewwi-tt akken d azrar, wiyyaḍ ddan-d yides...agwni n Ccuhada izehher...

“Ǧamal, ass-a i d-ass-is, ayen akk i nemyenna d iseggasen-aya, tewḍed tegwnitt...tikkelt-a, aten-nezwir neγ a γ-zwiren...ma zwaren-aγ texnez! Tezṛi-ḍ dakken ur zmireγ ara ad sxedmeγ tilifun, diγ-netta, ad truḥeḍ binfih ar Qsenṭina, ad tezṛeḍ Mesεud...ad truḥeḍ s tufra, yiwen mačči ad iẓẓer...i Mesεud, awal uffir, kalimat ssir ‘yečča lmal yefṛeḥ bab-is’...γurneγ 3 wussan kan, m’ur nessaweḍ ara, a nexnunes...attan γurek!”
Ǧamal yenn-aya-s: “ nekk ad ruḥeγ ar Qsenṭin, meεna dagi atan, wḍen-d wuffiren, ad bbγen ger lγaci, ad tesṭreḍqen dumatu...”
Murad yenn-aya-s: “ruḥ kan, ssneγ leblan-nsen, wiggi yella Racid, ad ilti yidsen, izmer-asen...ruḥ kan tura, ur nla ara aṭas n lweqt...”
Ǧamal yeṭṭef afus n Murad, iger-as irebbi, msalamen s lḥanna...
Γas yugar-it Murad di zziga (legrad), mmezgen-d, am atmaten, myufen, yiwen ttexmam-nsen, akken ijebden tagersa, di tegwnitt-nni n rrebrab...di Buzegza, Murad, niqal yemmut, d Ǧamal, i t-iselken si teyyita n lhebheb...akunfa-nsen, ttreḍqen-t lminat di lqaεa, ikamyunen, grarben wid yegrarben, rrṣaṣ, seg tiγilt, yebda-d tiyyita, d abruri...lεesker γellin am yizan, ṭṭumubil deg i illa Murad, iḥuza-tt-id lhebheb, iḍarren-is flanten irecaqen...Ǧamal, seg lfusi, belεebbuḍ, akken aldun yekkat-d, yessaweḍ ar ṭṭumubil, yekksed Murad, yessufγit-id, yezzuγeṛ-it ar lfusi, ssdarin din...Ǧamal γures lekllac, yuγal ula d netta yessasti ayen yessasti....ssaεa d lbarud yekkat yesrakkat...lεesker yekkat, irebraben seg tiγilt kkaten-d, almi d-jban-t kan likuptir, i issusem waldun, irebraben zzren di teẓgi...
Akka i tella!...
Murad issawel-as i Σmaṛa, afesyan deg i ila laman, yenna-yas: “γeṛ-as i Racid a d-yas, tura akkuya!”
-Yerbeḥ, ḥadarat!
Lyuṭna Racid, yejba-d, iṭurec yuki.., d acawi, si Xnecla! Igerdef-as, yenna-yas: “ḥadarat, tessawleḍ-iyi-d!”
Murad yenn-aya-s: “Racid, uffiren wḍen-d, tezṛi-ḍ...
-Zṛiγ a ḥadarat!
“Racid, tezṛi-d ara tgeḍ, taluft tebda, l’operation “Aqerruy n wezrem” tessenṭi!...ḥwaǧeγ ay i d-tleqfeḍ, wiggi akken ma llan, mulli, siwaḍ kecmen ger medden, dayen terwi!”...

Agwni n Ccuhada irekkem...rnan-t-d tlawin ar terbaεt n Ǧamila...tura tuqten ijeǧǧigen...yal aεeskri s tjeǧǧigt-is...
Ger ddqiqa d tayeḍ, tagwnitt ad tenefḍas...
“tamurt-a tewwi ayen m’ur tezmir, tura dayen, akkin neγ akka, hib d imdanen ay nga, hib d lmal...tikkelt-a a d-iban” Belεid izedγ-it uḥaruq “tfehmeḍ!” yenn-aya-s “...d lmal neγ d imdanen, yewwi-d ad nefren!”
Σli, yenn-aya-s: “Faḍma ad teεqel argaz-is!”...

Ifesyanen ggan-d ssdeṛ, kapitan Murad, a s-n-ihedder, a s n-ittales: “tarṣaṣt ur tetteffeγ ara, akken yebγu yili lḥal...yenfel lγaci, tixxer-as ad infel...ma yella-d useqjej, ur ttarra-t ara s wawal, ṭṭfet iman-nwen...tarṣaṣt ur t-tteffeγ ara, a t-id-iniγ a s d-alseγ... ma yemmut ulamma d amcic deg ugwni n Ccuhada, d kunwi i t-inγan, d kunwi ay ssneγ, fellawen a d-berneγ...ma tettḥeṛsem, aneft i lγaci ad iεeddi...teslam-d! sbeddeγ Σmaṛa d lmezwer, ma yella kra erre-t ar γures! Akka!”
- Yerbeḥ a ḥadarat!
Ifesyanen rzan imukan-nsen...
Murad yeṭṭef Σmaṛa, yenn-aya-s: “ad ttekleγ fell-ak, kulec ad t-gerrzeḍ akken i d-nenna, akka! Mi iy d-ssawleγ di tilifun, s yiwen wawal kan, a k-iniγ “Σmaṛa Racid”, imiren dγa serḥet i lγaci ad εeddin, ddu-t yidsen, ḥuddet-tten, akka!
-Akka a ḥadarat!

Snat n swayeε d lγaci ar yettbuεbbun irennu deg Ugwni n Ccuhada...ttiεad, yewwi-d γef saεtin (14h), tikli ad taγ abrid n “la Présidence”...anecta lγaci, isefk ad ddun, mulli ala aṭṭerḍeq ara t-terḍeq! 
Murad izṛa! maca yebγa ad iḥrez tirwiḥin, ur ibγa ara ad γlin yemdanen...ilaq-as ad ittkel alamma d ddqiqa taneggarut..skud ur t-id-wwiḍ ara wawal n Mesεud si Qsenṭina, awal n Yusef si Wergla, ur yezmir ad imbbiwel kan-akka...

Seg Ugwni n Ccuhada, awalen yerfed wegdud ttferfiren: “a neddu ar Lmuradiya a neẓẓu Ddimuqratiya”, “Eǧǧet-aγ abrid a nεeddi iwumi tugadem”, nekkni d arraw n tlelli, s webrid n lehna, s webrid n talwit...fiḥel rrṣaṣ fiḥel! ...

Murad yerra ad iẓer anda yessaweḍ Racid...

-Amek, Racid?
- Di 15 yidsen i 15, atnan urzen, atnan deg ukamyun, sbeddeγ-asen lεessa
-Yelha, igerrez! Tura ḥwaǧeγ-k i wayen nniḍen, keč d terbaεt-ik. Laqen-iyi 200 n terras, i wakken a nesserked liḥala dagi di tlemmast n tmanaγt. Muḥend si “la Marine” iṛeggmiyi 100 n terras s lḥerǧ yelhan; keč ilaq ay d-tessufγeḍ 100 nniḍnin, wiggad deg illa laman, ad ḥerǧen s lekllacat, lbaẓukka, timeẓẓyanin, ad llsen ijiliyen “Pare-balles” (Mgaldun), laqen-iyi diγen 5 n lcarat. Tezmerḍ ay i t-ḍemneḍ anecta, neγ?
-Yella wamek! 100 iεeskriyen ibegsen, 5 n lcarat...ad yili wamek
-Akka ssaεa?
-Akka ssaεa!
Murad ixemmes yides...

“Eyyaw eyyaw ay atmaten afus deg ufus a newεiwen, eyyaw eyyaw ay atmaten afus deg ufus a nemεiwen! s lbaraka Imaziγen! S lbaraka Imaziγen!”...
Ferruǧa tserreḥ i teγratin, tiyyaḍ ḍeffren-t...igenwan frawsen, deg Ugwni teγli-d rrehba, aksum icciriw,...tagwnitt a d-tarrew kra!

Kapitan Murad ssawlen-as-d di tilifun, taγect tenna-yas-d “d tayessawt d tanhert”...
D wa i d awal yettraju si ṣṣbeḥ-agi! Tura ilaq-as ad isfezwi γef yiman-is, ad iγiwel, “a ten-nezwir neγ a-γ-zwiren!” yenn-aya-s
Qṣenṭina, Wergla, rrant-d s wawal. Tinduf, d Muḥend si “la Marine” i γ i yella isali!
Issawel-as, yenn-aya-s “Muḥ amek, fsan ijeǧǧigen?” win yenn-aya-s “ d tafsut!”. Dγa yekker fell-as, d abrid...
10 ikamyunen n lεesker, am lebreq mmγen γef Buzerriεa d Benεeknun, 3 n lcarat defṛen deffir...
Taswiεt kan, yebda uṭerḍeq, tremmeg, d agejdur: aldun yesdduduy, lkur yettijiq, lekllac issawal ar wis-sebεa...d berḍebbix!
Tefγed taγect di “Haut-parleur”:
“M’ur tebγim ara ad temtem, serset leslaḥ nwen, lεesker inneḍ-awen, ur yelli wi tzemrem, tamurt d tirni, neṭṭfi-tt, Bufarik, Qṣenṭina, Wergla, Tinduf, Bessekra; ur neqqet ara iman-nwen di rrayeε. Win yebγan ad yemneε, a d-iffeγ, ifassen-is γef uqerruy-is”... 
Tizγwa n DRS sfenxren-t! Irgazen atnaya a d-ttefγen, ifassen yef ‘qerruy, udmawen qqaṭren, ikecmiten rrebrab...d tiyita ‘f ur bnin ara!
Murad yenn-aya-s i Racid: “ilaq-aγ imeqran-nsen bin-fih, akken ma llan: Tufiq, Ṭarṭag, Ḥassan, akken ma llan!..ad ttekleγ fell-ak a t-n-id-teṭṭfeḍ; ur ilaq ara ad nesren!”
Racid yenn-aya-s “ kkes aγbel!”
Murad yerfed tilifun, issawel i Σmaṛa “ Allu Σmaṛa Racid!”, iṛakruci.
Yendeh i terbaεt n lεesker ad alin ar ikamyunen, ad ṭṭfen abrid γer tzeqa n tilivzyu d rradyu...

Lγaci yellan deg Ugwni n Ccuhada, yembbawel, tura atan itedu qbala ar “la Presidence”! am asif m’ara d-infel, ur yelli ara t-iqerεen! 
Kapitan Mesεud, Kapitan Yusef, Kapitan Muḥend, Kapitan Σebdeqa, rran-d akk s wawal. Ssawḍen akk ar yiswi!
Lkazirna n Bufarik tettwaṭṭef. Qṣenṭina, Mesεud igerrez lecγal-is, kra yellan d lkazirna tedda-d di llem-is. Akken diγ Wergla, Tinduf...
Ǧninarat, Lekwninirat, akk ifesyanen imeqranen di legrad, han ttwaṭṭfen, urzen...ar d tban temsalt!

Kapitan Murad yeṭṭef amikru, yessawel: “ ay atma, a yestma, ta d tiγri n lεesker n Lzzayer, awen-d-nessawal, selt-aγ-d: tamurt tembbawel, yewwi-d fellaγ a s-nili lmenddad, ad tt-neḥrez. Taluft tebda di 62, asmi i s-ittwakkes wawal i GPRA, lḥukkuma n tegwnitt, i γef d-yewwi a t-ssali awanek n lzzayer; ar deqqal yernu-d u “coup d’Etat” di 65, dγa tennekmar taluft! Mačči d kra i iḍran di tmurt-nneγ seg imiren ar ass-a...almi d asmi i nḥulfa i tmurt-nneγ, dayen ara γ-t-ttensar ger ifassen-nneγ cwiṭ cwiṭ, neḍḥa-d d iγriben di tmurt-nneγ! Imi akal-agi mmuten fella-s yergazen d tlawin, ur nezmir ara a nawi nnig wakka. Dγa nekkni d kra watmaten di lεesker neẓra leεǧeb d iseggasen-aya, nsebleε azrem, tuγal-aγ tiyyita ar daxel, neddfen wulawen-nneγ, ssridimen! A nessusem, a nefkk mayna neγ a nesmuzget i wulawen-nneγ, a nekker fellaγ! Ass-a yuγal-aγ-d wul mi neẓra agdud-nneγ yekkred γef tikkelt, afus deg ufus, a d-yerr iseγ i tmurt-a, a d-yerr iseγ i yiman-is! Nekkni s terbaεt-nneγ, nga mgal “coup d’Etat” (un contre-coup d’Etat), aqlaγ γer tama-nwen! Wid issnezfen tamurt-nneγ, ass-a ttwaṭṭfen , imeqranen n DRS Tufiq, Ṭarṭag, Ḥassan d wiyyiḍ, atna ger ifassen-nneγ; Gayed Ṣaleḥ d wid-is nurziten; tarbaεt n Butefliqa, akken ma llan ttwaṭṭfen! ad εeddin akken ma llan di ccreε! Tura ayen yezwaren a neg tiγri i kra n win d tin zeddigen n at tsertit di tmurt-a, ad ssalin aseqqamu s-ara nezger tallit-a, aseqqamu ara d-iheggin agraw i tmendawt (assemblée constituante)! Tamurt-nneγ d tigduda, ǧǧanaγ-tt-id imezwura-nneγ, akka, di temlilit n Ṣṣumam. D tigduda tamaynut i γ-inessawal, i nessaram, tigduda deg ar ilin izerfan n tugdut ger tlawin d yergazen, izerfan n wemdan, akken ma llan! Akken i-d-iwelleh dγa Ṣṣumam, lεesker n tigduda ur yelli ad ig tasertit, iga i weḥraz n wakal n tmurt. Dayfi nekkni aqlaγ la d-nessawal, dumatu, i yisertiyen zeddigen ad ṭṭfen ddula, nekkni ad nuγal ar tlisa n tmurt, a neg afrag n lemneε γef tmurt-nneγ!
Afus deg ufus ay atma a yestma, Ad tali tigduda tamaynut! Ad tedder tmurt-nneγ di talwit, di tlelli!”

Deg ugdud ilul-d usirem. Argaz tameṭṭut dduklen, tennulfa-d ccbaḥa. D izeddganen i izwaren ar zdat! Tamurt-nneγ tekker fella-s, d tilemẓẓit! Tura a yatmaten a ti-stmatin ar zdat! 
...

Voir la traduction

L’image contient peut-être : une personne ou plus, foule et plein air

 

Sɣur Ǧamal At-Udiε

 

Retour en haut

Numéro 100 Mars 20192019

Mémoire:

 

Les jeunes fusillés d’Aït Ouabane

En même temps que le Salon du livre de Boudjima, en pleine montagne de Kabylie, avait lieu un évènement populaire d’une grande importance, non seulement pour la Kabylie, mais aussi pour l’Algérie : la habilitation officielle des 3 fusillés de 1956 par le Front de Libération Nationale, Amar Ould Hamouda, M’barek t Menguellet et Salah t Mohand Saïd. Leur mémoire, occultée, diffamée, se trouve ainsi blanchie, et leur honneur restauré. Dans tous les petits villages escars que nous traversons, femmes et hommes attroupés attendent le cortège des voitures qui arrivent de Tizi-Ouzou. La gendarmerie est présente. Mais il ny a pas de tension. Arrivés à t Ouabane, il faut marcher jusqu’à la stèle qui a été construite. La foule serpente au loin sur la route sinueuse. Les montagnes tombent vertigineuse- ment jusqu’à nous. Lhymne national Kassaman sonne au loin. L’ambiance donne des frissons. La cérémonie a commencé et chacun-e mesure l’importance symbolique du moment.

Sur la stèle érigée en la moire de ces jeunes hommes il y a ceci d’écrit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « En ce lieu ont été exécutés en mars 1956, Amar Ould Hamouda, 23 ans, membre du bureau politique du PPA/MTLD*, M’Barek t Menguellet,

34 ans, responsable MTLD à l’ouest, Salah Aït Mohand Said, 34 ans, chirurgien, membre de l’organisation PPA/MTLD. Ils faisaient partie des dirigeants nationalistes qui s’étaient prononcés en  faveur de la lutte armée pour libérer le pays du joug colonial au moment où la majorité de leurs pairs adhéraient aux chimères de la participation. Ils avaient aussi appelé à  un débat  démocratique  dans leur parti afin de définir les référents identitaires qui fondent l’histoire nationale et sur lesquels doit se construite l’Algérie indépendante. Leur lucidité, leur loyauté et leur courage n’ont pas suffi à venir à bout d’un sectarisme qui a beaucoup coûté à l’Algérie démocratique et sociale après la  libération. En honorant leur sacrifice et en réhabilitant leur combat, la   génération de 80   leur a redonné  la  place qui leur revient dans la  communauté des hommes de justice et de liber. Que ceux qui visitent ces lieux sachent ce que nous leur devons. »

 

*PPA/MTLD : Parti du Peuple Algérien/Mouvement pour le Triomphe des Libers Démocratiques

 

C’est avec une immense émotion que je me trouvais , dans cette montagne rude qui les a vu mourir, au milieu de cette foule d’habitants de la montagne à la ferveur silencieuse. Il y avait là une concentration d’énergie énorme, palpable.

Quel était le combat de ces trois jeunes hommes et pourquoi sont- ils morts ?

 

En même temps qu’ils luttaient militairement contre le colonisateur ces militants dessinaient les contours politiques de cette Algérie indépendante dont ils espéraient l’anement. Leur vision laïcisante d’une « Algérie algérienne » multiculturelle, multitethnique et multiconfessionnelle était en contradiction avec la doctrine majoritaire du parti derrière Messali selon laquelle l’Algérie n’était qu’arabe et musulmane. La purge politique allant jusqu’aux exécutions commençait.

Comme le dit Mohamed Harbi ainsi étaient annihilés les « espoirs de voir un nationalisme radical se développer indépendamment de la foi religieuse la saisie rationaliste et laïque du problème politique s’efface doréna- vant au profit de l’approche mystique…».

C’est dire l’importance de cette réhabilitation officielle dans la définition de ce qu’est l’Algérie. C’est une rupture, symbolique certes, mais c’est une rupture. Et mon ami H. de me glisser à l’oreille : l’Histoire revient toujours sur les lieux de son crime.  GR

 

 


 

 

Retour en haut

Numéro 100 Mars 2019

L’interview :

 

RENCONTRE avec Aumer U Lamara

"Agadir n Roma" raconte la saga des combattants Numides avec Hannibal

·         Interview réalisée par Hamid Arab

·         in « Le Matin » duLundi 11 mars 2019 - 17:02.

 

Aumer U Lamara, auteur de nombreux romans, dont "Tullianum - taggara n Yugerten", "Timlilit di 1962", "Muhend Abdelkrim" vient de publier chez les Editions Achab ‘’Agadir n Roma’’ (les remparts de Rome). Dans cet entretien il évoque ce roman et l’écriture en général.

 

Le Matin d’Algérie : Vous venez de publier votre nouveau roman en tamazight aux éditions Achab, « Agadir n Roma » (les remparts de Rome). Pourquoi ce titre, et quel est le  thème de ce 5e roman ?

Aumer U Lamara : Le thème central est l’aventure de l’armée carthaginoise, partie du sud de l’Espagne, à Gades (actuelle Cadix), elle a traversé les Alpes et guerroyé pendant près de 14 années en Italie contre l’armée romaine, sans pouvoir entrer dans Rome. Je vous rassure, ce n’est pas un énième livre d’histoire sur cet événement historique bien connu, mais un roman qui fait revivre des acteurs de chez nous dans ces tribulations en Italie ; des jeunes Amazighs qui combattent, souffrent, rêvent, réfléchissent et s’interrogent sans cesse sur leur présence dans cette armée, loin de chez eux, mais aussi avec d’immenses espérances...

Ouverture dans 0

Agadir-n-Roma-U-Lamara_0JE LA DÉCOUVRE

Vous citez Hannibal, grand stratège militaire carthaginois bien connu, mais qui sont les autres personnages du roman, puisqu’il s’agit d’un roman historique ?

Bien évidemment, le roman s’appuie sur des faits historiques connus, c’est la trame du roman. Mais l’important est ailleurs. Il donne corps aux soldats Numides qui étaient avec Hannibal et qui composaient sa force de frappe avec la terrible cavalerie numide. Le premier d’entre eux, dans l’histoire réelle et dans le roman, est le personnage de Maherbal, ou Maher tout simplement. Le fil conducteur du roman est la trajectoire de cet homme, avec ses jeunes amis, partis des montagnes de l’Aurès pour s’engager à Carthage dans l’armée punique.

 

Des jeunes Numides (Amazighs) dans l’armée carthaginoise ?

C’est bien cela. Carthage était une grande cité punique, un État et une armée coloniale, mais la grande majorité de ses soldats, de ses employés et de ses cultivateurs et commerçants  étaient Amazighs. C’était une situation de ni guerre ni paix avec les autochtones. Mais Maher n’était pas parti seulement pour renforcer l’armée carthaginoise… les lecteurs du roman y trouveront les motifs.

 

Lesquels ?

Sans divulguer totalement le contenu du roman, la trame principale qui guide le roman, ce sont les conséquences de la guerre des mercenaires, dont la majorité étaient Amazighs, qui s’étaient révoltés contre Carthage plusieurs années auparavant, derrière leur chef Mastan. Echec de la révolte. Il s’en est suivi des massacres terribles de ceux qui avaient été pris par les Carthaginois. Ils avaient été attachés, couchés et écrasés par les éléphants sur les places de Carthage. Hannibal, encore enfant à côté de son père Hamilcar, avait vu l’insupportable spectacle décidé par son père. Les jeunes Amazighs aussi. Et pour certains, leur père avait péri dans cette révolte. Cet événement les a marqués, jusqu’à l’obsession.

Quelles relations y avait-il entre Hannibal et Maher ?

Au départ de l’armée carthaginoise depuis Gades, pour envahir l’Italie, Hannibal était déjà le chef incontesté, depuis la mort de son père Hamilcar et de son beau-frère Hasdrubal, qui avait alors fondé la ville de Carthagena au sud-est de l’Espagne (cette ville existe toujours). Maher était, disons, le bras droit d’Hannibal et commandait la cavalerie numide, qui était le maillon essentiel de la stratégie de combat d’Hannibal, dite ‘’stratégie de contournement’’. L’engagement de Maher, un Numide, dans l’armée carthaginoise, cette armée qui occupait la partie nord de son pays, la Numidie, peut paraître paradoxale. Cependant, le désir commun de pénétrer dans Rome et de mettre fin à la puissance romaine en avait fait des compagnons de route, mais chacun avait sa stratégie…

Comment cela s’est terminé ?

Mal. Dans l’histoire, comme dans le roman. Après l’échec de la prise de Rome, l’armée carthaginoise, qui était stationnée en Calabre (qui s’appelait alors le Bruttium), avait embarqué précipitamment, traversé la Méditerranée et rejoint Carthage pour défendre cette cité que menaçait l’armée romaine débarquée juste avant. On connaît la suite : l’armée numide, à sa tête Massinissa, s’était alliée aux Romains pour combattre les Carthaginois. Le dénouement a eu lieu lors de la bataille de Zama. Hannibal a été battu par Massinissa et Scipion et avait fui le champ de bataille, puis s’était exilé en Europe orientale où il mourut quelques années plus tard dans la solitude.

Maher s’était donc trouvé en face de Massinissa, l’un dans l’armée carthaginoise, l’autre dans l’armée numide ?

Les ouvrages d’Histoire ne donnent pas cette information. Revenons au roman. Au retour d’Italie, dans la déroute, Maher avait décidé de quitter l’armée d’Hannibal. Il avait compris qu’on ne pouvait réformer le système colonial de l’intérieur. Et, hasard de l’Histoire, à ce moment-là Massinissa venait de montrer le chemin de la libération.

 

Un mot sur cette fameuse bataille de Zama que vous venez de citer ?

Cette bataille a eu lieu en -202 ; Zama, qui s’appelle maintenant Jama, se trouve à côté de la ville de Siliana, au nord-ouest de la Tunisie actuelle. Il y avait d’un côté les armées de Massinissa et celle de Scipion, et de l’autre celle d’Hannibal. C’était l’unique et dernière défaite militaire d’Hannibal. Le grand historien latin de la Rome antique, Tite-Live (Titus Livius), fait une description détaillée du face-à-face meurtrier entre Hannibal et Massinissa. Pour votre information, j’ai traduit ce texte en tamazight. Il se trouve dans le roman ‘’Tullianum – taggara n Yugerten’’ (éditions HCA 2007 et éditions ANEP, Alger 2016). Aujourd’hui, il y a une rue et une place Zama à Rome (Piazza Zama), perpétuant le souvenir de la victoire de l’armée romaine sur les Carthaginois, mais pas en Algérie pour perpétuer le souvenir de la victoire de l’armée amazigh sur les colonisateurs Carthaginois !

Votre roman vise quel type de lectorat ?

Tout auteur souhaite la plus large diffusion de son œuvre, sans restriction. Donc, ce n’est pas à un auteur de choisir ses lecteurs, car une fois publiée, l’œuvre lui échappe et continue sa vie librement. Votre question sous-entend une autre interrogation de votre part puisqu’il s’agit d’un roman en langue tamazight, et que semble-t-il, il n’y aurait pas beaucoup de lecteurs. Je vous répondrai tout simplement que ce sont les bons romans qui fabriquent leur lecteurs, quelle que soit la langue, ce n’est pas l’inverse. Et la littérature écrite en tamazight se construit de jour en jour, avec un immense gisement d’auteurs… et des millions de lecteurs potentiels en Afrique du Nord et ailleurs !

Il y a quelques années, j’ai rencontré un jeune étudiant d’une grande université  parisienne, qui me disait, après notre présentation : « j’ai savouré la lecture de votre roman ‘’Tullianum – taggara n Yugerten’’, j’ai vécu plusieurs jours en compagnie de mon ancêtre Yugerten, dans ses combats, dans ses victoires et échecs, dans sa solitude du triste cachot du Tullianum, dans son message pour nous autres... », disait-il en miment le geste d’être debout à côté de Yugerten.

C’est un témoignage spontané qui m’a libéré de toutes les angoisses que peut ressentir un auteur devant son œuvre en gestation et élaboration. Je suis donc persuadé que ‘’Agadir n Roma’’ trouvera ses lecteurs, qui voyageront et combattront à côté de Maher et des autres cavaliers Numides, qui souffriront le martyr à côté de Mastan et des autres suppliciés de Carthage, qui chasseront le fauve au javelot sur les collines alors boisées de l’Aurès. Cependant, le roman n’est pas du tout écrit dans une vision passéiste, bien au contraire...

Vous êtes à votre 5eme roman. Comment vous décidez de l'écriture d'un roman ? A partir de quoi partez-vous ?

Je pars toujours d’un événement, d’une situation, d’une information entendue. Je pourrais vous citer l’élément déclic pour chacun des romans publiés jusqu’ici. Pour le premier par exemple, ‘’Akkin i wedrar’’ (au-delà de la montagne), c’est le souvenir de l’exode des habitants de mon village au 19eme siècle, vers les villages reculés de la montagne, encore libres. Le souvenir est resté intact dans notre famille. L’idée d’écrire un roman est venue de l’accueil favorable exprimé par les premières personnes à qui j’avais lu les premiers chapitres de la biographie de Messaoud Oulamara, que j’avais recueillie et publiée en 2007 sous le titre ‘’Iberdan n tissas’’. Pour le roman ‘’Omaha Beach-ass-a d wussan’’, c’est la visite de la plage d’Omaha Beach et du musée du débarquement Américain en Normandie en 1944… et sa terrible conséquence sur la guerre d’Algérie, etc.

En tant qu’écrivain d’expression amazighe, je n’écris que des romans dans lesquels je me sens impliqué. Ainsi, je pense que dans le futur, je n’écrirais probablement pas dans le seul but de me faire plaisir, sur la reproduction des libellules d’Australie par exemple, ou à la demande d’un quelconque éditeur. Je ne comprends toujours pas comment un écrivain peut écrire un roman à la demande d’un éditeurl !

Comment un scientifique comme vous devenez romancier et en tamazight ?

Je ne crois pas qu’il y ait une explication globale à généraliser. Un ou une écrivain(e) est une personne normale… qui a quelque chose à dire et qui se met au travail. C’est sûr qu’une formation et une expérience scientifiques aident à clarifier ses idées, appliquer une démarche organisée lors de l’élaboration d’un roman. Mais parfois toute logique est chamboulée par l’imprévu. Et souvent, trop de rationalisme (du scientifique) tue le lyrisme. En ce qui concerne l’écriture en tamazight, c’est l’aboutissement d’un constat partagé par beaucoup : notre langue est la plus ancienne du bassin méditerranéen ; elle a tenu jusque-là dans l’oralité, mais ce n’est plus tenable dans le monde actuel. Il est urgent de passer de manière durable à l’écrit, et à tous les genres littéraires et supports médiatiques, comme à son enseignement obligatoire et son usage dans tous les aspects de la vie nationale, sur tout le territoire national bien entendu. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une étape charnière pour assurer le passage de notre langue, comme langue vivante et plus performante, aux générations futures.  C’est ce qui rend la tâche passionnante et c’est notre devoir à tous envers les nouvelles générations. Le romancier qui écrit en tamazight fait sa part dans cette grande tiwizi/twiza nationale.

Les Amazighs se sont souvent engagés avec les armées coloniales, (Carthage, Rome, Musulmans, Turcs, France), mais ils demeurent les grands absents de l'Histoire...

C’est un fait, on ne peut marquer l’Histoire lorsqu’on roule pour les autres. Dans  toutes les époques où les nôtres s’étaient engagés au service des autres, c’était dans les périodes de domination où il n’y avait pas de perspectives nationales autonomes; alors, pour la survie, les hommes se sont vendus au plus offrant, depuis les mercenaires de Carthage, en passant par les marins Kabyles des galères turques de la course en Méditerranée aux tirailleurs Algériens et Tabors Marocains pendant la colonisation française. Même le Marocain Tarik, en traversant le détroit et en occupant l’Espagne en 711, il l’avait fait pour le compte des gouvernants Omeyyades de Damas.  

Dans Le roman ‘’Agadir n Roma’’, justement le personnage principal prend le contre-pied de cet engagement mercenaire au bénéfice de l’occupant ou d’autres commanditaires.

Dans une récente émission de la radio RFI, l’animatrice faisait parler un tirailleur algérien de la guerre de 1939-1945 : «Je me bats pour ma patrie, pour défendre ma nation… », c’est une scandaleuse manipulation de l’Histoire ! (Radio France Internationale du 4/11/2018, vers 17h 30).

La seule fois où les Nord-Africains se sont levés pour leur compte, c’était en 1954 en Algérie et plus tard en coordination avec les armées de libération du Maroc et de la Tunisie, dans la stratégie unitaire définie par Muhend Abdelkrim El Khettabi, pour une armée de libération de l’Afrique du Nord. Après plusieurs années de luttes et de sacrifices, l’arabo-islamisme et le panarabisme de Nasser et de Ben Bella sont venus s’accaparer la victoire et le pays avec. Le processus de décolonisation n’est pas encore achevé.

Où peut-on trouver ce nouveau roman, ‘’Agadir n Roma’’ ?

Dans toutes les bonnes librairies ! Selon la formule consacrée. Les éditions Achab ont des distributeurs qui se chargent de les faire parvenir à tous les libraires qui passent commande, essentiellement auprès de l’éditeur et libraire L’Odyssée à Tizi Ouzou (tél.  00213 561 866 662). On peut déjà le trouver dans toutes les librairies de Tizi Ouzou et partout en Kabylie, dans certaines librairies à Alger et à Oran.

Dommage qu’il n’y ait pas encore de vente par internet, comme dans beaucoup de pays ; cela permettrait à la diaspora et aux lecteurs d’autres pays d’Afrique du Nord de pouvoir acheter les ouvrages édités en Algérie plus facilement. Ça viendra inévitablement.

 

 

Interview réalisée par Hamid Arab.

 

70

Retour en haut

Numéro 100 Mars 20192019

 

Retour en haut

Numéro 100 Mars 20192019

Tidlisin nnien :

 

 

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 100 Mars 20192019

 

L’ étude :

Belaïd Ait-Ali. Quelques rappels historiques

Amar NABTI, Karima NABTI LAELA

UMMTO

ENSV

Iles d Imesli, 8, pp. 09-16

 

 

Agzul

Deg uris-a, newwi-d awal ɣef wayen ad aɣ-d-isfehmen ugar ɣef tikli i d-yuɣ

Belɛid At-Ɛli d wayen yura di lmendad n tegnit n umezruy. Ameslay-nn yeqqen ɣer tullya n lakulat di tallit-nni n Fṛansa di tmurt n Leqbayel. Di tazwara, anekcum n warrac n wat tmurt ɣer lakul mči d ayen iceɣben lekem n uumi. Di tesweɛt nni, i yezwaren d laman ad d-yers di tmurt ; lameṛ i d-ikkan si Fṛansa yeqsed tullya n lakulat ara ineǧren abrid i tuttya n tnalit akken d-izwar yes-s Jules Ferry d Lavigerie. Lakulat n ddula n yiumyen akk d lakulat n yimrabḍen iumiyen llin di tmurt n Lezayyer. I wacu llin lakulat-a ? Anwa i iwehhan Belɛid At-Ɛli i wakken ad d-yerr ddeh-is s ayen i ttidiren wat tmurt-is ? Ɣef yisteqsiyen-a ara d-nerr.

 

Abstract

We approach a shutter which will allow to understand better the trajectory and

Bélaid At Alis work by placing them in their historic context. In our intervention, it is exactly a question more of bringing to light the process of the implementation of the school institution (this ideological state apparatus or AIE) in particular in High Kabylia during the colonial period. If at first the schooling of the children "natives" was not a concern of the colonial administration because it was necessary to assure(insure) at first the safety in the region, he was decided from the metropolis to create schools which would allow to implement the policy of assimilation introduced by Jules Ferry on one side and by Lavigerie of other one. Secular schools and schools managed by congregations. Secular schools and schools managed by ecclesiastical congregations were created. What was the objective of these creations of schools? Who made sensitive Bélaid At-Ali to be interested in  his  cultural heritage?It is to these questioning that we shall try to bring some elements of answer.

Keywords: colonial school, policy of assimilation, objectives and contents of the education

 

 

Notre propos sera centré sur quelques rappels historiques pour mieux cerner la genèse de lœuvre de ce pionnier de la prose kabyle. Notre texte s’articulera autour de deux facettes de l’enseignement durant les premières années de l’occupation de la Kabylie par l’armée coloniale. Nous nous intéresserons à la fois à lécole dite laïque initiée par Jules Ferry et à l’école ecclésiastique, en fournissant des éléments dinformation sur quelques établissements scolaires à savoir :

-                     celui de Taddart Oufella, école fréquentée par la mère de Belaïd et celui de Azrou Kellal, école était scolari le jeune Belaïd et sa mère Dahbiya avait enseig

-                     celui des ecclésiastiques de Ouaghzen dont les premiers appartenaient à lordre religieux de la compagnie de Jésus qui ont été par la suite remplacés par les Missionnaires d’Afrique appelés les Pères Blancs. C’est dans cette mission que le Père Jean Marie Dallet et le Père Degezelle avaient exercé.

Nos férences bibliographiques sont assez fournies. En plus des archives de la Bibliothèque nationale de France (BNF) dont une partie est déposée à la Sorbonne par Alfred Rambaud lun des initiateurs de la mise en place des écoles en Kabylie, y figurent aussi celles des Jésuites dont lessentiel des ouvrages et manuscrits est disponible à Vanves. Mais les ouvrages auxquels nous nous férerons plus souvent sont ceux de Mohand Ibrahim (2011) et de Fadhma Ait Mansour Amrouche (1968).

 

De quelques généralis historiques

 

Le projet de création d’écoles en Kabylie répondait à une stratégie qui sinscrivait en droite ligne du renforcement de la colonisation. Du reste, ses promoteurs l’ont exprimé explicitement :

« La premre conquête de l’Algérie, disait par exemple A. Rambaud, a été accomplie par les armes et s’est terminée en 1871 par le désarmement de la Kabylie. La seconde conquête a consis à faire accepter par les indigènes notre administration civile et notre justice. La troisième conquête se fera par l’école. » (RAMBAUD Alfred, 1891/1892).

 

En d’autres termes, trois étapes principales sont déterminées : les deux premières consistaient à « rapprocher les deux races dans des idées communes et dans des intérêts communs.» (RAMBAUD Alfred, 1891/1892). Pour ce faire, était mis en œuvre alors ce que L. Althusser appelle lappareil répressif d’état (ARE) qui s’appuie sur les nombreux contingents de l’armée coloniale, les administrateurs, les tribunaux, les caïds, le garde-chamtreLa troisième étape est la plus importante puisque elle a pour finalité lassimilation des populations indigènes par le moyen de l’appareil iologique détat (AIE) qu’est lécole. Du reste, cette idée était déjà soutenue par le Duc D’Aumale qui avait affirmé que :

« louverture dune école au milieu des indigènes vaut autant quun bataillon pour la pacification du pays.» (Charles Robert AGERON, 2005 :

319)

 

Pour mieux replacer ce projet de création décoles en Kabylie dans leur contexte historique, il est utile de rappeler brièvement les différentes expériences qui ont été tentées auparavant :

 

L’enseignement mutuel

 

L’enseignement mutuel fut proposé dès 1831 par Jonnard. La première école fut ouverte le 1er juin 1833. M. Barthélemy fut nommé directeur. Lobjectif était de « rapprocher les deux races » (TURIN  Y., 1971 : 44).

 

Les écoles  maures-françaises

 

Les écoles maures-françaises furent introduites à partir de 1836. La première école de ce type fut ouverte par Mme Allix Luce qui eut lidée d’offrir une prime mensuelle aux élèves qui fréquentaient son établissement. Elle leur assura même un repas par jour. Lexpérience fut abandonnée car les effectifs des élèves scolarisés restaient insuffisants1.

 

Les écoles arabes-françaises

 

Sur décision du ministère de la guerre, les écoles arabes-françaises furent créées par décret du 14 juillet 1850 dans une perspective d’assimilation. Elles étaient soutenues par les Bureaux arabes. Elles furent implantées dans les grandes villes : Alger, Oran, Bône, Constantine, Mostaganem. Malglinstauration de la gratuité de lécole, cette expérience fut un échec car larrêté du 11 mai 1865 qui pvoyait la prise en charge financière de l’entretien et du gardiennage par les communes de ces écoles servées aux indigènes avait suscité des ticences chez les colons. C’est la raison pour laquelle on les remplaça par les « écoles mixtes » qui recevaient aussi bien les enfants européens que les enfants indigènes et qui avaient pour finalité

« la fusion des races ». On créa alors en 1865 la première école normale qui devait se charger de la formation des enseignants et on décida de server 1/3 des places aux boursiers indigènes2. En 1880, elles n’étaient plus que 13. Elles furent supprimées en 1883.

 

1                     Cette école ne recevait que 60 élèves.

2                     20 bourses étaient réservées aux français et  10 aux musulmans.

 

Les écoles de Kabylie

 

Concernant plus particulièrement la Kabylie, la scolarisation des enfants indigènes ne semblait pas être une préoccupation de ladministration coloniale. Il fallait dabord assurer la sécurité dans la gion. La première initiative vint d’A. Hanoteau, officier du Génie, qui décida de la création d’une école des arts et métiers à Fort Napoléon en 1867. La direction de létablissement fut confiée au capitaine du Génie Demarey. Les stagiaires que cette école recevait apprenaient les métiers du bois et du fer. Encadrés par des officiers, ils réalisaient des objets destinés au Génie (cantines, tombereaux, charrues, herses,) L’école fut incende le 18 avril lors de linsurrection de 1871 (RINN Louis, 1891). Au demeurant, d’autres écoles analogues furent ouvertes dans dautres localités de la Kabylie. Elles étaient respectivement  implantées à :

-                     Fort National pour lécole de maçonnerie qui fut anmoins fermée pour mauvais résultats après dix ans de fonctionnement

-                     Ait Larbaa   (Béni Yenni) au lieu dit El Djama Leqrar cole de ferronnerie)

-                     Tamazirt (école de menuiserie)

-                     Michelet (école de ferronnerie charpenterie)

-                     Akbou (école de maçonnerie)

L’école de Tamazirt ne fut ouverte qu’en 1875. Elle fonctionnait sous le modèle des écoles arabes-françaises.

Les quelques établissements dirigés par des pères jésuites, étaient implantés à Taguemount Azouz (douar des Ath Mahmoud), aux Ouadhias, aux Arrifs, toutes créées en 1873, à Bou-Nouh en 1877, à Ouaghzen ( Ath Maguellet) en 1879, à Ighil Ali en 1879, à Djemaa Saharidj et Ait Larba (Béni Yenni) en 1873.

 

La politique de scolarisation des musulmans avait ses défenseurs mais aussi ses tracteurs. Cependant, lorsque les intérêts des uns et des autres convergeaient, une solution consensuelle était vite trouvée. Ce fut le cas lorsqu’on misa sur la Kabylie, région qu’on considérait comme la moins récalcitrante à l’assimilation. C’est ce qui fait dire à K. Direche que :

 

« La politique scolaire en Kabylie, était pensée et organisée à partir de la France métropolitaine par une équipe de républicains laïcistes convaincus (Jules Ferry mais surtout Ismaël Urbain et Alfred Rambaud), était également sous-tendue par le mythe kabyle et l’idéal assimilationniste.» (Direche Karima, 2007).

 

Les écoles ministérielles

 

Après un demi-siècle de colonisation, la scolarisation en Kabylie, comme d’ailleurs dans d’autres régions dAlgérie, ne touchait quune infime partie des « indigènes ». Les rapports établis dabord par M. Henri Le Bourgeois, à la suite de linspection quil a menée dans les trois départements, puis par M. Stanislas Lebourgeois aps sa mission spéciale, reconnurent linsuffisance d’un pareil enseignement et furent vraisemblablement à l’origine de la décision de Jules Ferry de créer huit écoles françaises en Grande-Kabylie (cret du 9 novembre 1881) dont le financement serait pris en charge par lEtat « pour neutraliser la grande résistance, voire l’hostilité, de l’administration coloniale et des colons » (BEI, 1908). L’intérêt porté à cette gion nétait pas sans arrière-pensée. Du reste, Jules Ferry l’exprima sans ambages dans la lettre du 11 novembre 1880 adressée au Gouverneur Général d’Alger. Pour lui :

 

« la Grande Kabylie est la mieux préparée à lassimilation par le caractère, les mœurs et les coutumes de ses habitants. Vous avez pu en juger par vos relations avec les indigènes, consta qu’il n’y a pas une contrée dans la colonie où nos instituteurs soient plus impatiemment attendus »

 

L’organisation et la formation des premiers instituteurs furent confiées à Eugène Scheer, un ancien élève de lécole normale de Bouzaréa. Il ouvrit à Fort National une section spéciale qui soccupa de cette formation d’instituteurs à affecter dans ces nouvelles écoles. Sept instituteurs furent retenus : Mulin, Gilet, Cartier, Verdy (venus de France) Gorde, Michel et Alaux(recrutés sur place).

Le programme de la formation comprenait une initiation à la langue kabyle, à la pédagogie, aux mœurs et coutumes indigènes et à la médecine pratique.Des quatre métropolitains, seul Verdy resta en Algérie, encouragé et conforté par la présence de son cousin qui était bibliothécaire à Fort National et son concitoyen, Camille Sabatier originaire comme lui de Franche Comté, qui était Administrateur du cercle de Fort National.

Les écoles des Pères Blancs

 

Selon P. Lanfry (Lanfry J., 1992 : 12) les Pères Blancs se sont installés à Ouaghzen en 1876 après Tagmount Azouz, les Ouadhias et les Arrifs (1873) mais bien avant Bou-Nouh (1877), Ighil Ali (1879), Djemaa Seharridj et Ait Larbaa (1883) (DIRECHE Karima, 2007).

 

Et Belaïd  Ait-Ali dans laffaire ?

 

La maman de Belaïd Ait-Ali est née présumée 1876 selon Ibrahim Mohand (Ibrahim Mohand, 2011). Elle aurait fréquentée l’école de Taddart Oufella appelée à l’époque Orphelinat de Taddart Oufella dirigée par Mme Malaval qui avait déjà exer à lécole de Fort National avec son mari. Cette enfant prénommée Dahbiya était scolarisée dans cet établissement de 1886 à 1894. A cette époque une autre élève était inscrite dans cette même école. Il s’agit de Fadhma Ath Mansour Amrouche. Selon cette dernière, cette école fut fondée vers 1882 ou 1884. Selon Bahia Amellal ce fut en 1884. Dans son ouvrage Histoire de ma vie, publié la première fois aux éditions François Maspero en 1968, elle nous livre des données historiques d’une grande importance. Fadhma At Mansour y passa 10 ans dans cet établissement de 1886 à 1896.

 

Dahbiya fut nommée à lécole d’Azrou kollal. En  fait létablissement scolaire ce fut la tajmait du village selon Mohand Ibrahim, une mosquée selon Alfred Rambaud. Le directeur était M. Vinette. Cest dans cette école que fut inscrit Belaïd (année 1915) et il y resta cinq ans.

 

Fadhma Ath Mansour signale qu’une élève, fille de colon, avait obtenu son brevet et fut nommée institutrice et qu’une autre élève avait été appelée à faire la classe à Azrou Kollal en 1890-1891.

 

Les Pères Blancs de Ouaghzen

 

Les res jésuites furent remplacés par les pères blancs avec l’avènement de Lavigerie (1867-1892). Ils s’installèrent dans les mêmes locaux et ouvrirent des écoles. Les sœurs blanches ne sont arrivées que bien plus tard. A Ouaghzen il y avait entre autres le Père J.M. Dallet, le re Lanfry, le père Genevois. Le re Lanfry relate la naissance du Fichier de Documentation Berbère (FDB) qui est un riodique mensuel dans la préface aux Notes sur lhistoire des Kabylies du père  F.  Dessommes (1992 :12). Il écrit :

 

« Tout est à connaître et de la langue dans ses variantes parfois importantes, de tribu à tribu et des coutumes tout cela en milieu féminin aussi bien que masculin. »

Le FDB fut ti à 100 exemplaires, 250 pages par an et la livraison mensuelle ronéotypées était de format 20,5X15,5. Les  informateurs sont signalés à chaque fois. Il deviendra bimensuel puis trimestriel à partir de 1955. La priorité est donnée à l’oral avec traduction.

 

C’est à partir de 1945 que le Père Degezelle, directeur de l’école de Ouaghzen, proposa à Belaïd décrire des contes. Celui-ci digea quatre cahiers. Lorsque J.M. Dallet avait entrepris la alisation du dictionnaire du parler des At Manguellat, il affirma dans lintroduction qu’il sétait appuyé sur les écrits de Belaïd Ait-Ali (1982 : XVIII). C’est du reste ce que J. Lanfry confirme en termes plus élogieux :

 

« je ne nommerai quun seul kabyle dont lœuvre presque entièrement publiée par le FDB textes et traductions, se révélera un jour croyons-nous, à l’attention de ses compatriotes et des critiques littéraires. Je parle de Belaïd At Ali mort prématurément en 1950. » (J. Lanfry 2001 :129)

 

férences bibliographiques

 

Achour Christiane, 1985 : Abécédaires en devenir, idéologie coloniale en langue française en Algérie, Alger, Entreprise nationale de presse.

 

Ageron Charles Robert, 2005 : Les Algériens musulmans et la France 1871- 1979, Tome 1, Alger, Ed. Bouchène.

 

Amrouche Fadhma Ath Mansour, 1968 : Histoire de ma vie, Paris, Librairie François Maspero.

 

Chevariat François, 1889 : Huit jours en Kabylie : à travers la Kabylie et les questions kabyles, Paris, éd. Plon.

 

Dallet Jean Marie et Degezelle Jules-Louis, 1963 : Les cahiers de Belaïd ou la Kabylie d’antan, Algérie, FDB, Larbaa Nath Iraten.

 

Dallet Jean Marie, LANFRY Jacques, REESINK Pieter. Allain Madeleine, 1982 : Dictionnaire kabyle-français, parler des At Manguellat, Paris.

 

Direche, Karima, 2007 : « Les écoles catholiques dans la Kabylie du XIXe siècle », in Cahiers de la Méditerranée n°75.

 

Genevois Henri, 1962 : Un village kabyle : Tawrirt n at Manguellet, FDB de 1962, Fort National.

 

Ibrahim Mohand, 2011 : Belaïd Ait Ali, errance et génie littéraire, Boudouaou, Dar el Khettab.

 

Lacheraf Mostapha, 1978 :  L’Algérie, nation et société, Alger, SNED. Lanfry Jacques, 2001 : « Le Père Dallet », in Hommes et femmes de Kabylie,

S/D de Chaker Salem, éditions Ina-yas, Edisud.

 

Lanfry Jacques, 1992 : « Préface » de Notes sur l’histoire des Kabylies de François Dessommes, édition Tira p. 12, 1ère édition FDB Larbaa Nath Iraten 1964.

 

Ould Braham Ouahmi, 1996, Emile Masqueray en Kabylie (printemps 1873 et 1874), Etudes et Documents Berbères N° 14.

 

Rambaud Alfred, 1891 : « L’enseignement primaire chez les indigènes musulmans d’Algérie, notamment dans la Grande Kabylie », Revue pédagogique n°11 du 15 novembre 1891.

 

Rinn Louis, 1891 : Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie, Alger, librairie Adolphe Jourdan.

 

Turin Yves, 1971 : Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale : écoles, médecines, religion, 1830-1880, in Revue française de sociologie, Vol. 13, N°1, p.129-133.

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 100 Mars 20192019

Le Poème : 

 

Fell-awen i tebna ddunit

 

sɣur Ziri At Mâaamer

 

Fell-awen i tebna ddunit
Tlulem-d s teγratin
Ur ken-txuṣṣ tisegnit
Ḥemlent-ken tyemmatin
Timetti annect-a tefren-it
Tufrarem γef tyessetmatin
Ay ixef aqerru-k ani-t
Tura eğğ-ik si tyennatin

Ababat war ma yenna
Yettwafham deg wenyir ukris
Tizlit n tudert tettwacna
Ansayen uran γef yiri-s
Γef tseddart ufella
NNIF, dγa yuklal aḍris
Timetti yeγran teγra
Tebrez teddez s uḍar-is

Mi ara cennun medden γef teγdemt
Aḥlil w´ur nesεi mmi-s
Temeṭṭut am tγirdemt
Kenwi teγbam ssemm-is
Afagur-is tessardem-t
Ma terna teldi-d imi-s
Nnif d lebda tḥerzem-t
Tawacult treffdem isem-is

Lḥemdu li llah tellam
Adrum ken-yesεan yeεmer
Ma terra tmara tezlam
Tinn a d-iγeḍlen lεar
Mi tγabem iγelli-d ṭṭlam
Ddunit ur tesεi sser
Acḥal yettfeğğiğ wexxam
Mi ara d-tuγalem si lεesker

Imiren ittaweḍ-d lawan
Ad awen-d-awin tilawin
Wi ifernen tin d as-yehwan
Imawlan ad s-tt-id-awin
Mi tekfa tmeγra ččan swan
Leḥbab merra zwin rwin
Tizlit-nni m war aẓawan
Ad as-tsel teslit d aεwin

Ad teḥṣu anida tella
Ad tẓer d acu i d taqbaylit
Seg wass-nni d afella
Ur tettili d tilellit
Atan webrid n tala
Atan webrid-im wali-t
Axxam n Sala a Mala
Deg-s d kemm i d tiseγlit

Ma yeḥrec mmi-s n yemma-s
Ad s-ig lqis i wallen-is
Γas ma ur yelli γer tama-s
S udebbuz ad yezdeγ ul-is
Ur tezzedway s wammas
Mi akken ad taγ abrid-is
Ad tissin tuṣṣra n taγma-s
Ur tleḥḥu γef yidis

Taqendurt telha i tuṣṣra
Ulamma ṣṣenf ur yeεdil
D zzux n tudrin merra
Ladγa ma rnant amendil
Ad ttcalint di berra
Fell-asent lemmer ur nezdil
Cwi tḥeğğbem yal d lḥara
Yal ta tεussem ṭṭaq ideg d-tettḍil

 

Ziri At Mεemmer

 

Ziri At Mεemmer 

                             

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  25/03/2019lundi 25 mars 2019

 


 


 [1] menacer