ayamun

CyberRevue de littérature berbère

18 ème année

Numéro 94 Mars 2018

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose : Uεkif, aḥric 1u sɣur Muḥend At-Iɣil, tukkist isebtaren 1_16

2°) L'article : Tamazight, l’alphabet et les chars de... la Ligue Arabe ! Par Aumer U Lamara, physicien, écrivain.

In Le Matin du dimanche 25 février 2018

3°) L’interview : LLA FAḌMA N SUMER, Une interview de Mouloud Mammeri par Mohamed Guerfi, Radio Alger,  Chaine 2, In Mouloud Mammeri, Ecrits et Paroles, CNRPAH, 2008, pages 229 à 238

4°) Tidlisin nniḍen, en PDF :   2 tedlisin nniḍen

6°) Les poèmes  :  Sin isefra : 1°) I wid yeseɣen tafsut, sɣur Salah Loukkad

                                                  2 °)  Yeţwaqqed usafu s tesmeḍ, sɣur Sεid At-Mεemer        

7° ) Toutes  les rubriques :

 

 


 

Retour en hautNuméro 94 Mars 2018

 

Le  texte :

UƐKIF.

(taceqquft umezgun)

Tikti tettwakkes-d seg tceqquft “Fin de partie”, yura Samuel Beckett

Sɣur AIT IGHIL Mohand

ASEWZEL

 

Taceqquft umezgun «Uɛkif» d tin i d-yulin s uɣanib azulal. Asentel n tceqquft, i d-seftin tlata yemdewlen ababat, mmi-s d tqeddact yettmeslay ɣef umdan ama d uɛkif ama xati, yenṭerren mi ur yeqbil ayen i t-yuɣen. Seg wulac ad yendeh cwal gar umɛellem d tqeddact. Din-din ad tres lehna, zun kra ur yelli. Amjadel-a akk i d-yettilin, d amennuɣ ɣef tudert, yal wa amek i tt-yettwali seg yidis-is. Amεellem uɛkif, ittemxasam d baba-s yakk d tqeddact, maca zdaxel-is yettnaɣ d yiman-is ɣef wayen i t-yuɣen.

 

 

IMDEWLEN:

MEGDUDA; AMΣΕLLEM;

BABA-S UMƐELLEM.

                              

ASAYES 01-u (AMΣΕLLEM MEGDUDA)

AD-TEKCEM MEGDUDA S TMESLEḤT. AD TEƐNA AKURSI ANDA YEQQIM UMƐELLEM. A T-TAF IGEN, ΓEF UDEM YESRES TAMUCWART YETTALIN TETTRUS S NNEFS YETTARRA. AD TSIKKID AFNIQ. TEDDEM KRA IQECCUCEN TEFFEΓ. AMΣΕLLEM A D-YAKI, YEṬṬEF UNGAL GAR YIFASSEN-IS.

 

Amεellem Tura teqqen-d kan ɣur-i. Ma bɣiɣ a tbeddel ilaq ad zelzeɣ cwi

iman-iw… (yettfa) atan yugi a yi-itixer nadam d laɛdez. Mi serseɣ iman-iw, din-din a yi-d-yekfel nadam. (yekkes nwaḍer a ten-yesfeḍ, ɣlin-as.) Ihuh, ula d nwaḍer ɛyan deg-i, waqil d nekk i diri. (yesferfed yufa-ten. Yerra-ten.   Ma d acettiḍ-nni yenser deg-s ibeṭṭen-it s laɛqel, yerra-t ɣer ljib) Awah waqil yenqes usekkud-iw, mačči d lusex i wesxen nwaḍer-iw. (Yettfa) neɣ ahat d nadam i ttnudumeɣ. (Yettfa) Ur ẓriɣ amek i yi-iseɛjeb Rebbi tudert-a, ddaw lmizirya, rniɣ qebleɣ susmeɣ, ɣas akka d amerkanti i lliɣ. Maɛna (Yettfa) nekk walaɣ, ulac win ara yi-d-yesfehmen: dunit mačči d idrimen kan, ula d seḥḥa tesɛa amur, yerna meqqer. (Yettfa) Maɛna aɣilif yekka-d deg yimawlan, xususen baba. Ẓran kan luleɣ-d d Ɛmer azgen, a yi-nɣen.

Din ara yefru ssuq, ur ttwaqraḥen la nutni la nekk (Yettfa). Ur zmireɣ i kra iman-iw, ilaq tojor ad tili Megduda. Tezdeɣ ula deg targit-iw. Awah, ilaq ad kfuɣ d tudert-a tamcumt. (imaẓeḍ yeddem-d azduz yellan zdat-s) Acu d wa, acu bɣiɣ akka ad xedmeɣ? (A d-tekcem Megduda, tegla-d s sniwa n lqahwa. Amεellem yettfa) Rju, rju ad ruḥeɣ ad gneɣ. (iwala Megduda) Heyyi-d usu a Megduda.

Megduda Tura i d-tekkreḍ ay Amεellem. (tessakked tismaqal n umƐELLEM).

Awi-d acettiḍ-nni deg ljib-ik ad sefḍeɣ nwaḍer-ik. (Megduda tesferfed deg ljib n zdaxel n lfista n umƐELLEM. Tekkes-d acettiḍ yeččur d axenziz.) Wa ay Amεellem d acettiḍ n nwaḍer-inek, mačči d tamucwart. Yerna qareɣ-ak ur srusu yara tamucwart d ucettiḍ-a deg yiwen ljib!

Amεellem Ma d Amεellem akken i d-teqqare, ihi heyyi-d usu tesusme!

Megduda Labud ay Amεellem nekk xeddmeɣ ɣur-k, mačči d taklit-inek. Ilaq a txedme lxilaf gar uxeddam d taklit. Weh ad sɛeddiɣ ass-iw gar tarefdawt- inek seg wusu d ulaq-inek ɣef wusu.

 

MEGDUDA TEKKES-AS UNGAL GAR YIFASSEN I UMƐELLEM.

Amεellem Megduda!

Megduda Acu ay Amεellem?

Amεellem Tewwiḍ-d lqahwa d uyefki?

Megduda Wwiɣ-d ay Amεellem. Nwiɣ ɣef roman-ayi nketteb i tfeqɛe. Ahat ass-a a naru kra?

Amεellem Wacu? Megduda Le roman! Amεellem Anwa roman? Megduda Win nketteb.

Amεellem Weh tuɣaleḍ tura romanciere?

Megduda Xati d agla-k s les idées-inu. Amεellem Aḥeqqa! Ilaq a d-naɣ lbenk niḍen. Megduda Acuɣer?

Amεellem Wa yezmer ad yerreẓ.

Megduda Ur yettru ara d ajdid. Yerna lukan a nesres deg lmizan kečč d texfaf, lmil ad imil ɣer texfaf.

Amεellem Tesɛiḍ lḥeq, mačči d nekk i iẓayen.

Megduda Dacu ihi?

Amεellem D nadam-inu i d aayan. Anida i tserse lqahwa?

Megduda Attan din ɣef ṭabla. (akken tetteddu a d-tmeslay, Amεellem yeddem lkas ad isu. Yesmar lqahwa ɣef lqec-is. Megduda tessikkid. Teḍsa.) Rju ad kfuɣ d wusu umbeɛd a k-d-fkeɣ a tsuḍ. C’est trop tard. (Megduda teddem-d acettiḍ a s-tesfeḍ lqahwa).

Amεellem Kem dɣa deg dunit-im teri allen-iw. Anaɣ akka?

Megduda Jami ay Amεellem. Iwac?

Amεellem Deg dunit-im tekkseḍ-iyi nwaḍer mi gneɣ.

Megduda Jami ay Amεellem. D ta i d tikkelt tamezwarut. Tura a yi-d-tiniḍ iwac i d-ttposiḍ les questions-ayi.

Amεellem Qaren-d win ur yettwalin, allen-is d timellalin ulac ula d taneqqi d taberkant zdaxel. Qaren-d daɣen ulac mumu. Kra wass a m-d-werriɣ a twali m’ur iɣ mumu. (tasusmi. Yettfa) Wissen acal saɛa?

Megduda Am yiḍelli lweqt-a.

Amεellem Umbeɛd teẓriḍ? (i netta) Ula d axeddam sɛiɣ, yerna-d i lbext-iw.

Megduda Ih, ẓriɣ.

Amεellem A d-ternu awal berra i wayen ilaqen ad ebseɣ lexlas-im.

(tasusmi) Ilaq a d-tewwet lgerra.

Megduda Iwac?

Amεellem Axater ilaq, d aya. Weh ur nesɛi yara leq a nesirem? Ayhuh! Atan tebdi tessalaye-d nnaɛura-nni-inu.

Megduda Ayen tmennaḍ akka, yeffer kra.

Amεellem Amek? Acu yefren? Teččureḍ d nneqs ay amexluq-a.

Megduda Wissen ma d nekk neɣ...

Amεellem Ini-d, ini-d neɣ nekk!

Megduda Ih.

Amεellem Welleh ar lukan ur yi-d-yeqqin ara ukursi-ya ɣur-m, dili...

Megduda Ula d nekk daɣen. Kulɛemmal kečmeɣ deg yir-leɛb-inek.

Amεellem Labas i telliḍ neɣ ixus-ikem kra?

Megduda Ulac ara d-iniɣ.

Amεellem Nekk, usseɣ ixus-iyi kra. I kem, dacu i kem-ixusen?

Megduda Kra ttiliɣ da yid-k, ttussuɣ ttaqqaleɣ d afɣul.

Amεellem Weh tura kan i tuɣale d afɣul? Seg zik kem akka. Ata acuɣer i yi- d-tsae. Aql-ikem da am umƐELLEM. Lbayan dɣa d wa.

Megduda Anwa?

Amεellem D kem i yi-ttqamaren. Amakken xeddmeɣ ɣur-m. Acu i kem- iseɛyan da?

Megduda Kra ur ibeddel seg wasmi i d-usiɣ.

Amεellem Iwac ara ibeddel kra. Nekk yeɛjeb-iyi lal. Ma d kem, nniɣ-am yakan: aql-ikem da d taxeddamt. Nniɣ-am ur d-salay ara nnaɛura-w!

Megduda Ula d lhedra d imeslayen-nni yilindi d wid n wass-a. Uɣaleɣ am win itefen lazuq.

Amεellem Ruḥ heyyi-d usu, ruḥ. (Megduda tugi ad tḥerrek. Isuɣ cwiṭ). Azzel! (tenta din) Megduda, ugaɣ tfeqɛeḍ? Welleh ya lukan ur d-ttheyyiḍ ara usu, ar m-kkseɣ imensi. Awi-d ticemmaɛin-nni itekksen afeqqiɛ! Azzel

Megduda Kečč, tebɣi ad mteɣ. Nekk, a k-d-awiɣ dwa.

Amεellem A d-tawi ticemmaɛin axater yess-i i teddre. Yerna ur bɣiɣ ara a temte. Nniɣ-d: a m-d-fkeɣ juste ayen s wacu ara teddre, ma d tawant jami a teččeḍ ar terwu. Wala!

Megduda Ihi ad ruḥeɣ a k-d-heyyiɣ usu. (akkentyettbeṭṭin usu, tettmeslay). Ma d ticemmaɛin iḍelli i tegriḍ taneggarut. (tasusmi) Ur ẓriɣ ara acuɣer ur yi- testaxreḍ ara, deg wacḥal-aya?

Amεellem Axater ulac wayeḍ iqeblen a d-yas. (tasusmi) Acuɣer ur d-tuɣeḍ ara?

Megduda Acu?

Amεellem Ticemmaɛin.

Megduda Nwiɣ, a k-d-fkeɣ lqahwa, ad rueɣ. Kečč...

Amεellem Acu nekk? Tebɣiḍ a teṭixreḍ anaɣ?

Megduda Ih, lukan teqqen-d ɣur-i.

Amεellem Tkerheḍ-iyi?

Megduda Ih.

Amεellem Ur riɣ iwac i tbeddle akka lɛeqliya. Zik temle-iyi.

Megduda Ih. Maɛna kulci yettbeddil, akken beddleɣ nekk. Zik d zik, tura d tura.

Amεellem Ur feqqeɛ ara, labud d tameslayt kan i nettmeslay.

Megduda A teǧǧeḍ yiwen i ccer! Ma yella i kečč d tameslayt i nekk xati!

Amεellem Ur feqqeɛ ara. Atan s yisem-iw d Amεellem fell-am, ad elbeɣ deg- m a yi-tseme. Aya attan tefra. (tasusmi) Nniɣ-ak sem-iyi.

Megduda Sliɣ-ak-d.

Amεellem Mačči d lmaḥel n ddwa-inu?

Megduda Mazal.

Amεellem Almi nwiɣ tebɣiḍ a yi-tenɣeḍ. (tasusmi) I wallen-im staḥlant kra?

Megduda Mazal qerḥent-iyi.

Amεellem I yiḍarren-im?

Megduda Kif-kif, qerḥen-iyi.

Amεellem Ḥmed Rebbi kem meqqar zemren a kem-refden; tettedduḍ tettaqqaleḍ anda tebɣiḍ. (isikkid akursi iɣef yeqqim.) Waqil rruda n ukursi- ya tenqes.

Megduda Amek i tɛelmeḍ.

Amεellem Ɛelmeɣ. Weh tenwi-iyi d na am kem? Ru ɣer la cave, awi-d rruda-nni n ubilu yellan din.

Megduda Anwa abilu?

Amεellem Agla-w.

Megduda Abilu i tkesbe deg dunit-ik, d wa iɣef teqqime akka tura. Ipi situ!

Amεellem Yaɛni, ɣur-m leq ula d imawlan-iw ur yi-d-ǧǧan kra n lwert.

(tasusmi) mmuten ur ksiben kra.

Megduda Allah ukbar!

Amεellem Acu yeḍran?

Megduda Xzu citan ay Amεellem, xzu!

Amεellem Acu xedmeɣ?

Megduda Baba-k mazal yedder.

Amεellem Mačči d baba d yemma iɣef i d-ttmeslayeɣ.

Megduda Anwa imawlan ihi?

Amεellem Heddreɣ-d ɣef jeddi d setti.

Megduda Tawwurt-a i d-tufi ansa ara tesnesre iman-ik?

 

AD D-YEKCEM BABA-S UMƐELLEM. ITEDDU IGEN (SOMNAMBULE). AD YEFFEΓ SEG LJIHA NIḌEN.

Amεellem Anida?

Megduda Ad ruḥeɣ a k-d-aɣeɣ ticemmaɛin.

Amεellem Anta ticemmaɛin?

Megduda Tid taggareḍ mi tfeqɛeḍ.

Amεellem Wah ulac? Aḥeqqa. (tasusmi) Umbeɛd acu ara txedmeḍ?

Megduda Ad ruḥeɣ ɣer tkuzint.

Amεellem Anta takuzint?

Megduda Tin anda xeddmeɣ.

Amεellem Iwac?

Megduda A d-heyyiɣ cerba.

Amεellem I nekk, a yi-teǧǧeḍ iman-iw?

Megduda Tura xtir: a d-heyyiɣ cerba i baba-k neɣ...

Amεellem Acu tettmennasiḍ-iyi (menacer)?

Megduda Neɣ a t-ǧǧeɣ ad yerwi lḥala!

Amεellem Aql-ikem da a twenɛe lala iserwet. Tettwaxlase ɣef wanect-a.

Megduda Rju ad laqeɣ baba-k qbel ma yexdem tawaɣit.

Amεellem Taswiɛt-a d nekk i d-iqeṭṭun, s yidrimen-iw. Ruḥ, ruḥ heyyi-d acu ara nečč, akken ad gneɣ ad thenniɣ deg-m. (tasusmi. Megduda teffeɣ.) Aɛni ula deg targit d kem i d-ttemliliɣ.

 

AD D-YEKCEM BABA-S UMƐELLEM. ITEDDU IGEN (SOMNAMBULE). AD YEFFEΓ SEG LJIHA NIḌEN.

Ababat Cerba-inu, cerba-inu...

                                             

AD D-TEKCEM MEGDUDA. AD TETBEƐ DEFFIR N BABA-S UMƐELLEM. AD YEFFEΓ SEG LJIHA NIḌEN.

Megduda Attaya attaya cerba-inek a laj, attaya...

Amεellem Megduda!

Megduda, a d-terr awal seg berra Acu ay Amεellem?

Amεellem Arwaḥ!

Megduda, a d-tekcem isalhat Welleh ar yettazzal a s-yini ḥed d Ben Johnson.

Acu? Ur teri belli aql-i am upumpyi d baba-k?

Amεellem Ih, fell-as i m-d-ttlaɛiɣ.

Megduda Acu?

Amεellem Yeswa ddwa-ines neɣ mazal?

Megduda Dayen, fkiɣ-as-tt.

Amεellem Ma yuɣal-d err-it zdaxel ufniq.

Megduda Maɛna...

Amεellem Ulac meɛna! Nniɣ-d; xdem! Wala!

 

YUΓAL-D BABA-S N UMƐELLEM. TURART YIWET-IS. TNEGGEZ FELL-AS MEGDUDA. YEṬṬEF-IT-ID TETTNAΓ AKKEN A T-TGER DEG UFNIQ.

Megduda Yegguma ad yekcem!

Amεellem Akken i yettgami ad isu ddwa-ines, tessewaye-as-tt s ddreɛ.

Akken daɣen ara t-tegreḍ deg ufniq. (Megduda mazal yettnaγ yid-s). In’-as kcem neɣ a k-wteɣ tisegnit.

 

YESLA-D KAN I WAWAL TISEGNIT, ABABAT YEḤBES YEKCEM IMAN-IS ZDAXEL UFNIQ.

 

Amεellem Azzel belleɛ tawwurt.

Megduda Yuɛer a tt-belɛeɣ akka. Ata din zdaxel. Ad yettwaxneq.

Amεellem Belleɛ-itt, teqqime ɣef tewwurt-nni. Akka nethenna alamma ires-d ɣer laɛqel-is.

Megduda Ur zmireɣ ad qimeɣ, ur yi-yettakk ara wul-iw. Ugdeɣ ad iliɣ d sebba n lmut-is.

Amεellem Ma yemmut d lehna kan ara tetthenni am kem am nekk. Qim! (Megduda tugi) Lukan zemreɣ ad beddeɣ dili d nekk ara yeqqimen, a Megduda. Qim!              

MEGDUDA TEQQIM NNIG WUL-IS.

Megduda Qaren-as yakan: Rbiɛ ur ittaqqal d acic; amɣar ur ittaqqal d aqcic.

Ma d tura dunit tɛuj.

Amεellem Ulac dunit.

Megduda Amek akka? Ta d tajdiṭ!

Amεellem Ih, da ur ḥusseɣ ara yess tella.

Megduda Amek ur tusse ara yess. Dunit am tafat n yiij: tella ma d allen ur tt-ttwalin. M’ara terreḍ nnefs d ddunit, m’ara tbeddleḍ d ddunit, m’ara k- ineṣṣel cɛer d ddunit, m’ara d-tteɣlayent tuɣmas d ddunit, m’ara tlumteḍ deg yiwen umiq d ddunit.

Amεellem, a s-yegzem awal Ihi ddunit-a n lmizirya rniɣ-am-tt. (tasusmi)

Mačči d lmaḥel n ddwa-inu?

Megduda, tbedd Mazal. Aql-i ruḥeɣ.

Amεellem Anida?

Megduda Ar tkuzint.

Amεellem Lmakla mazal, ur ẓriɣ acu ara txedmeḍ din?

Megduda Ad sikkdeɣ leḥyuḍ.

Amεellem Acu tettwalaḍ deg-sen, dunit-im?

Megduda Ih, ttwalaɣ tafat-iw tneqqes cwit-cwit.

Amεellem Ma yella d ta i tafat-im, sikked-itt da daɣen a d-tbin. Ula d da llan leyu.

                                                        

TAWWURT N UFNIQ TENERFAD-D. AMΣΕLLEM YUGED.

Amεellem Acu d laɛjeb-a i d-yefɣen seg ufniq?

A D-ISEJBU BABA-S YEČČUR D LUSEX ΓEF UQERRUY-IS.

Amεellem Waqil d amɣar-nni i teẓẓiḍ i d-yemɣin.

Megduda Wayi d baba-k, mačči d amɣar. D wa i k-id-yeǧǧan!

Amεellem Ih, fell-as daɣen i sufriɣ akka. esleɣ-d deg-m, ula deg targit tzedɣe-iyi.

Megduda Iwac yella amaxir?

Amεellem Nekk ara m-d-yinin: m’ur m-yeɛjib kra, attan din tewwurt.

Megduda Welleh ar d-xasseɣ yiwen wass da, ar temtem kečč d baba-k. Lleh ɣaleb, tɣaem-iyi! A wen-awiɣ i kunwi wala ma wwiɣ dnub-nwen.

Ababat Acu yeḍran akka.

Amεellem Qim fell-as, neɣ mulac a ɣ-yerwi. Ma d nekk, ad uɣaleɣ ar nadam.

Err lbal i baba. (yedla ɣef uqerruy-is igen).

Megduda Tebɣiḍ ad yemmet?

SSUT N UBABAT SEG UFNIQ: “Minuc, minuc”.

Amεellem Err-as awal a Megduda, akken a ɣ-yeǧǧ a ngen!

Megduda Acu ara s-iniɣ?

Amεellem In’-as “Minuc” neɣ “Miɛaw”

Megduda Minuc-inu, Minuc..., ur terim ara anda yerra?

MEGDUDA TEGGUGEM. TASUSMI. SSUT N UBABAT SEG UFNIQ.

 

Ababat D kem a tafruxt-iw! Acu a tafruxt-iw?

Megduda Minuc, kutkutkut...

Amεellem Rran axxam d le parc zoologique.

Ababat Aql-i da!

Megduda Anida-k, ur k-ẓẓareɣ ara.

Ababat Amek i d-tenniḍ? Megduda Nniɣ-ak ur k-ẓẓareɣ ara! Ababat Nekk ẓareɣ-kem-d.

Megduda Ansa i yi-d-teẓẓareḍ?

Ababat Amek?

Megduda Ansa i yi-d-teẓẓareḍ?

Ababat Seg lɣar-a n neftaḥ.

Megduda Anwa?

Ababat Wa anda gganeɣ m’ara helkeɣ.

 

MEGDUDA TERRA AR UFNIQ.

Megduda, i yiman-is Waqil temxelleḍ. Yenna-d afniq a t-nerr i leknis. Tura yegra baba-s deg-s.

 

TELDI TAWWURT N UFNIQ, TESSUFEΓ-IT-ID. TEZWI-YAS.

 

Ababat, yettmeslay yeṭṭef anzaren-is Acu yeḍran akka yid-k, atan tfuḥeḍ am temjirit. Ansa i d-tekkiḍ akka, acḥal-aya ur nemẓer. (yesmiɛqil deg Megduda) Am akken ẓriɣ-k iṭazri. Ur tecfiḍ ara ma lwaḥi i ngen!

Megduda Tesɛi leq, deg yiwen n lbenk i ngen iazri! Mmi-s yettargu-yi, kečč direct a ngen.

 

Ababat Welleh ar mazal ceffuɣ. Ihi yyan a nuɣal. (tasusmi) Welleḥ ar deg yiwen n wass, ḥusseɣ tenqes tmesliwt-iw. (Megduda tezwi-yas lusex seg yimezzuɣen-is).

Megduda Raju, tura a k-kkseɣ lusex akken a k-id-tuɣal tmesliwt.

Ababat Aaah, tura selleɣ am zik! Teɣli-yi tɣennust zdaxel ufniq. Rju ad uɣaleɣ a d-nadiɣ fell-as.

Megduda Eǧǧ-itt wicqa, ur tt-tuwaje ara tura. A k-d-aɣeɣ taye.

Ababat Iwac i teffreḍ deffir liẓar? (Tekkes-as leknis i d-yezgan ɣef wallen-is).

Aaah, akka tura ttwaliɣ am zik. Tellue?

Megduda I kečč?

Ababat Nekk, lluẓeɣ.

Megduda Yyan a nruḥ a k-d-fkeɣ kra a teččeḍ.

Ababat Xati, ɣur-i.

Megduda Ansa i k-d-yekka? Ababat Ufiɣ-t zdaxel n ufniq. Megduda D acu-t?

Ababat Tagatutt. D ed i tt-yefren din. Axx, a m-d-fkeɣ azgen ameqran, nekk ad ččeɣ azgen amezyan. D wa i d lbayan belli ttibbiɣ-kem.

Megduda Ula d nekk, ad mteɣ fell-ak.

Amεellem, yuki-d s zɛaf Ur tezmirem ara a ɣ-tefkem lehna, a nesres cwiya aqerruy-nneɣ? Meslayet weḥda-weḥda.

Megduda Anaɣ teri ay Amεellem, baba-k meqqer, ur yessal ara mli.

Amεellem D cwit n nadam kan i sutureɣ. Ahat deg-s ad afeɣ anda ara rewleɣ: ad azleɣ deg lɣaba, a d-mlileɣ d lɛibad nien, ad waliɣ asigna, ad rewleɣ ad tebɛeɣ... ad dreɣ daya!

Megduda Yyan a nruḥ, atan yefqeɛ mmi-k.

Ababat Kmez-iyi-d cwit umbeɛd a nruḥ.

Megduda Ur k-d-kemzeɣ ara! (tasusmi) Anida ara k-d-kemzeɣ?

Ababat Deg uɛrur-iw, ɣer tama tayeffust.

Megduda Kemzeɣ-ak-d yakan iḍelli.

Ababat Xati, ielli tkemze-iyi-d zdat uɛrur-iw ɣer tama tazelma.

Megduda Atan nɛetteb mmi-k.

Ababat Ihi, a s-d-ḥkuɣ yiwet n la devinette, a nruḥ.

Megduda Ḥku-d.

Ababat D anwa lmal iɣef i d-yehder ccix deg ljameɛ?

Amεellem Am akken tettruḥuḍ ɣer ljameɛ.

Megduda Err-as, ma tessneḍ!

Amεellem D ayaziḍ.

Ababat Iwac?

Amεellem Axater itedden.

Ababat Trebḥeḍ.

Amεellem Ur riɣ acu yettxemmim ccix-a ɣef tyazi-nni i s-d-iheyyan lqahwa.

AD TEṬṬEF AFUS I UBABAT, A T-TESSUFEΓ A D-TUΓAL.

 

ASAYES w-02 (AMAƐELLEM MEGDUDA)

 

Amεellem Sebba n yir-tudert-a ddreɣ d kunwi!

Megduda Iwac?

Amεellem Awi-d a Megduda ad suɣ ddwa-inu, awi-d!

Megduda Mazal lal. Alamma d leɛca, neɣ mulac ddwa n usdekwel ur k- tselle ara.

Amεellem Atta ddunit! Sbe ddwa n usdekwel, leɛca tin n nadam. Jmeɣ leknis i d-teǧǧim, tesusme. (silence) Ilaq a Megduda a nbeddel bib.

Megduda Wayi ẓriɣ-t.

Amεellem Weh nniɣ-am-d yakan belli bib-a ur yi-yeɛjib ara?

Megduda Xati.

Amεellem Amek ihi i d-tewwi lexbar ur tettibbiɣ ara?

Megduda Tura ccher segmi yemmut.

Amεellem Ahat lmut Rebbi swacu yemmut umɣar-a n bib.

Megduda Ṭbib-ik ur meqqer ara deg laɛmer.

Amεellem Tebɛeɣ-d lefhama-m n ddunit. Ma yemmut yiwen s lmut Rebbi, ihi meqqer. Axater ma netbeɛ tudert deg ddunit, ur yezmir ara mmi-s n yiwen ad yemmet qbel yimawlan-is.

Megduda Ddunit, ay Amεellem, mačči akken i tt-tettwaliḍ. Mačči 01+01=02.

Amεellem Ihi terriḍ ɣer rrif lɛilm?

Megduda Xati. Tella tussna nesawe, tella tin imazalen.

Amεellem Iiiiih, Megduda tuɣal d lɛalem lɛaliiiiiiiii!

Megduda A k-d-fkeɣ yiwen usteqsi.

Amεellem Aha, a lɛalem.

Megduda 01+01= acḥal ilaqen a d-naf?

Amεellem 02, a lɛalem.

Megduda Lukan a k-d-iniɣ a naf yiwen, a tamneḍ?

Amεellem Werjin ad yili wanect-a. Yiwet tmellalt rnu-d zdat-s taye, ilaq a nwala snat. Ur tezmire a tezre yiwet, a lɛalem.

Megduda A k-d-fkeɣ amedya nien. Tameṭṭut yiwet, mi terfed nezmer a d- nini tarwit tis-snat. Ih neɣ xati?

Amεellem Ruḥ, ih.

Megduda Acḥal tettwaliḍ yemdanen?

Amεellem Xdem-iyi-d apti tour (petit tour) i uxxam s tkerrust-iw.

 

MEGDUDA TEZUΓUR DEG TKERRUST N UMƐELLEM.

 

Amεellem Tura xdem-iyi-d un gd tour.

Megduda Amek un gd tour?

Amεellem A yi-terse ɣer li, a d-tezzi yess-i alamma d talemmast n ugnes. Sinon, ad ebseɣ lexlas-im, a tze tissist ɣef tadawt-im. Voilà!

MEGDUDA TEZUΓUR DEG TKERRUST N UMƐELLEM.

Amεellem Ilaq-aɣ a d-naɣ takerrust s rwadi d timeqranin.

Megduda Amek rwadi d timeqranin?

Amεellem Bɣiɣ a d-iniɣ am tid n ubilu.

Megduda Weh tiyi mezziyit? Yerna iwac rwadi d timeqranin. Deg smana wissen ma a terke snat lmitrat deg uxxam...

Amεellem ... Akken a nexdem da deg uxxam la F1. (tasusmi) Ihi tamyu.

Megduda Dacu?

Amεellem Mi yemmut ṭbib-nni-inu. Megduda Ula d ṭbib ur yemniɛ ara! Amεellem Err-iyi ɣer umḍiq-iw.

Megduda Atan din.

Amεellem Xati, akka maleɣ cwit ɣer ljiha tazelmaṭ, (Megduda tḥerrek takerrust ar tama tayeffust) Akka ḥusseɣ iman-iw maleɣ ar ljiha tayeffust. (tḥerrek-it daɣen) Akka maleɣ kra ɣer deffir. (Megduda tetteddu ad teffeɣ) Anida?

Megduda Ad ruḥeɣ a d-awiɣ lmitra, akken a nqis.

Amεellem Fiel lmitra, ṭṭef lqis s ti kan. Akken xeddmeɣ nekk.

Megduda Kečč tesɛi allen ttwalint ula ɣer deffir.

Amεellem Acu tebɣiḍ a d-tiniḍ?

Megduda Ih, ula ɣer deffir teri belli mačči deg umḍiq-ik i telli.

Amεellem Ih, weh d awezɣi?

Megduda Akken ad iwala yiwen ɣer deffir ma yezga-d neɣ xati, ilaq, akken i k-d-nniɣ, ad yettwali ɣer deffir. (tasusmi) Limer sɛiɣ lkuraj a t-nɣeɣ neɣ a t-ǧǧeɣ ad yemmet, nekk imar ad mteɣ hani.

Amεellem Wissen ma tesfa! Megduda Am yiḍelli lweqt-a. Kif kif. Amεellem Amek i d-tewwiḍ lexbar? Megduda Ẓriɣ.

Amεellem Teri axater tebɣi a yi-d-tezge deg neqma.

Megduda Iwac?

Amεellem Axater nniɣ-am-d zgelli bɣiɣ a d-teɣli lehwa.

Megduda Ayen tmennaḍ akka yeffer kra.

Amεellem Amek?

Megduda Ih.

Amεellem Acu yefren? Teččureḍ d nneqs ay amexluq-a.

Megduda Wissen ma d nekk neɣ...

Amεellem Ini-d, ini-d neɣ nekk!

Megduda Ih.

Amεellem Welleh ar lukan ur yi-d-yeqqin ara ukursi-ya ɣur-s, dili...

Megduda Ula d nekk daɣen. Kulɛemmal kečmeɣ deg yir-leɛb-inek. (tasusmi)

I wallen-ik ur k-qrient ara?

Amεellem Xati, segmi xeddmeɣ nwaḍer-a. I kem?

Megduda Labas, labas. Taswiɛt-a ttwalaɣ yes-sent.

Amεellem Ula d nekk ttwalaɣ yes-sent, maɛna qerḥent-iyi. (Tasusmi) I yiḍarren-im?

Megduda Zgelli i yi-d-testeqsaḍ. (tasusmi) Qerḥen-iyi s ubaddid.

Amεellem D ta i d lxedma-m. Neɣ tenwi a kem-ttxelliseɣ fiel ma txedme!

Megduda Kečč waqila, ɣas mulac lhem, a tafe amek ara s-d-teldi tiwwura a d-yekcem.

Amεellem A d-yas wass anda ad yenqes usekkud-inem. Akken dɣa ara d- yawe wass anda ara teqqime a tɣerqe deg uxemmem lqayen. Amek ara k-id-yawe lehlak? Yiwen ur yeri. Yezmer lal kan akka. Ad tetteddu, a s-tini ad qimeɣ ad staɛfuɣ. Umbeɛd a tebɣu a teččeḍ, mi tɛedda a d- tekkre ur tzemre ara. A tusse s yiwen ijebbed deg-k a teqqime ɣef ukursi. A s-tini ad nedleɣ allen-iw, ad steɛfuɣ cwi umbeɛd ad kkreɣ. Mi tqemce allen, a teddu akken di tnafa. Mi d-tukiur d-temyagreilem.

Ata acu ddreɣ. Ihi ma tebɣi a tselke, enɣ-iyi.

Megduda Ur zmireɣ i wanect-a. Amεellem Tecfiḍ asmi tebdiḍ axeddim da? Megduda Cfiɣ. Usiɣ-d mezziyeɣ.

ABABAT A D-YEKCEM. AD YERR QBALA AR UFNIQ.

Amεellem Tecfiḍ ɣef baba-k?

Megduda Tettreḍ-iyi-d acḥal tikwal akka, ay Amεellem. Amεellem Ḥemleɣ isteqsiyen yettɛawaden. Twalaḍ acuɣer? Megduda Anda ẓriɣ.

Amεellem Akka a d-tawi lexbar win d wi txeddme, neɣ axeddam-ik ma iceffu neɣ ala.

Megduda Teččureḍ d lqil welqal, ay Amεellem.

Amεellem Ččureɣ daɣen d nneqs.

Megduda Lḥemdulleh mi testɛarfeḍ.

Amεellem Xati d kem i d-yeqqaren akka. Lukan mačči d nekk, ur tseɛɛu axxam anda ara teddari. (tasusmi) Ur teɛyi ara deg ddunit a Megduda?

Megduda Iwac ara ɛyuɣ deg dunit.

Amεellem Ma yella ulac akk, axater sufriɣ-kem.

Megduda Nekk, qareɣ: Rebbi yeǧǧa-yi-d akken ad qleɣ amendad i lɛibad am kečč. riɣ ur tezmire a yi-d-tebɛe, ma rueɣ.

Amεellem Nekk, ɣas akka ttɛeyyieɣ fell-am, maɛna ttibbiɣ-kem.

Megduda Mi yi-tettargu kan, ur cukkteɣ ara deg tayri-k.

Amεellem Ur zmireɣ a kem-farqeɣ. (tasumsi) Anaɣ meqqar ma yewweḍ lmaḥel a nemfaraq, a yi-d-txebbreḍ?

Megduda Ur ḥsiɣ.

Amεellem Amek ihi ara ɛelmeɣ?

Megduda A k-id-taweḍ lfuḥa n ljifa.

Amεellem Ljifa, seg zik i teččur axxam-a. Ur teqqim ar tura. (tasusmi) Mačči d lmaḥel n ddwa-inu?

Megduda Mazal, ay Amεellem.

Amεellem Ihi a m-d-kuɣ tamacahutt. Cfiɣ asmi tedduɣ, ttussuɣ s uar-iw azelma yettassem deg uar-iw ayeffus, m’ara t-iwala ɣer zdat. Din-din aar azelma ad yewwet a t-id-yeǧǧ ɣer deffir. Akken daɣen d waye.

Umbeɛd ur ttakiɣ armi ufiɣ-d iman-iw deg umiq nien. Akka i tettussu ula d kem a Megduda?

Megduda Yezmer lḥal.

Amεellem Ur m-teɛjib ara teqsiṭ-a. (tasusmi) Ihi a d-rnuɣ tayeḍ.

Megduda Nekk, ur k-d-ssaleɣ ara.

Amεellem Suffeɣ-d ihi baba seg ufniq-nni. Tini-as ma yebɣa ad isel i temɛayt-iw.

MEGDUDA TERRA AR UFNIQ. TUΓAL-D.

Megduda Igen.

Amεellem Saki-t-id. Yesɛa lweqt i nadam.

 

Megduda Ur yebɣi yara.

Amεellem In’-as a k-d-fkeɣ taḥlawatt.

 

Megduda In’-yak a tesle qbel i temɛayt-iw umbeɛd ad sleɣ i wagla-k.

Amεellem In’-as qebleɣ.

ABABAT AD YEFFEΓ SEG UFNIQ.

Ababat Xati, a k-d-mleɣ yiwet n temseɛreqt.

Amεellem Ruḥ.

Ababat Yella yiwen igen yurga yekcem ɣer ssuq lfellaḥ. Mi d-yelḥeq ad ixelles, uenna-yas acḥal I yi-d-tewwi? Yerra-yas-d 57.000. yefka-yas

100.000. akken yettraju sserf, yewweḍ-d lweqt ad iruḥ ɣer lxedma. Tusa-d tmeṭṭut-is a t-id-tessaki. Yugi a d-yekker. (tasusmi)

Amεellem Iwac?

Ababat Axater ma yuki-d, a t-yečč tajer-nni.

Amεellem Atan terriḍ-d i usteqsi, a ṭna. Ababat Xati a mmi. Asteqsi mačči d wa. Amεellem D anwa-t ihi?

Ababat D menhu-t wa yurgan isewweq?

AD YEFFEΓ ITTAḌSA.

Amεellem Mazal lmaḥel n ddwa?

Megduda Mazal ay Amεellem nekk ara k-d-yinin.ur yi-ttru aqerruy-iw s usteqsi-ya! (tasusmi) Lukan a nbeddel tameslayt, mačči axir?

Amεellem Tesɛiḍ lḥeq. A nehder ɣef roman kettbeɣ.

Megduda I k-d-kettbeɣ, mačči i tkettbeḍ.

Amεellem Maɛlic. Maɛna ilaq a txedmeḍ amakken ur teɛlimeḍ anda newweḍ s tira. (tasusmi) Ruḥ.

Megduda Anda ara ruḥeɣ?

Amεellem Bdu asteqsi.

Megduda Γef wacu?

Amεellem Γef wungal uriɣ.

Megduda Aaah! Ungal i k-d-ttaruɣ!

Amεellem Ilaq a d-tawiḍ lexbar, imdanen am kem sawalen-asen “Les nègres de l’ecriture”.

Megduda Teččureḍ d lexsem. Ansa yebɣu yekka-k-d yiwen a tafe tawwurt.

Amεellem Awi-d, awi-d ungal-nni, a nemeslay fell-as.

MEGDUDA TEDDEM-D UNGAL, TEFKA-T I UMƐELLEM. AMΕELLEM YEBDA ASERWET DEG YISEBTAR.

Megduda Acu txeddmeḍ akken ay Amεellem?

Amεellem D nekk ara kem-id-yesteqsin, d nekk i d Amεellem.

Megduda Tura i d-tenniḍ steqsi!

Amεellem Mačči d axeddam ara yesteqsin Amεellem, tesli! Tbeddle lecɣal i ddunit. Ata acuɣer i teqqime kan akken, ur teliqe amur deg ddunit; iseɛwej Rebbi rray-im, yerna yeɛjeb-am. (tasusmi) Teri acu xeddmeɣ?

Megduda Lukan ẓriɣ ur k-d-steqsayeɣ.

Amεellem Ttreqqiɛeɣ ayen yerwin. Amεellem-im yemel lecɣal yersen deg umkan-nsen.

Megduda Maɛna atan treggiḍ les pages n roman-nni.

Amεellem Tekkseɣ-asent aɣebbar yersen deg-sen.

Megduda Ulac ass anda ur t-id-neddim. Amek ara yali fell-as uɣebbar?

(tasusmi) Aeqqa, tufi amek ara tili taggara n tmacahutt-inek?

Amεellem Anta tamacahutt-iw?

Megduda Tin nettaru.

Amεellem Aaaah, tebɣiḍ a d-tiniḍ ungal-inu.

Megduda Ih.

Amεellem Tter-iyi-d, a d-rreɣ awal ɣef yisteqsyen-inek.

Megduda Dayen, tura maɛlic a k-id-yetter wakli? Teddi kra deg-s?

Amεellem Ur yi-d-qqar ara, ur teri ara anda newwe s tira! Ini-d! Anaɣ meqqar...

Megduda, yegzem-as awal Xati ay Amεellem. D kečč i yi-d-yennan, ilaq a d- bineɣ am win ur neri anda tewwe tira n wungal-inek.

Amεellem Ru, kemmel. riɣ kra kan a d-yili sɣur-k. Bdu-d, bdu-d. Xati, ɛawe-d i usteqsi.

Megduda Anwa asteqsi.

Amεellem Win n zgelli.

Megduda Teddiḍ kra deg tira n wungal-inek?

Amεellem Anwa ungal?

Megduda A d-nuɣal alamma d tazwara. Amεellem Xati, xati. Ttqessireɣ kan. Ruḥ bdu. Megduda Teddiḍ kra deg tira wungal-inek?

Amεellem Acu d asteqsi-ya a Megduda. Ilaq a tiliḍ am widak n la télé.

Megduda Amek?

Amεellem Ur ssinen, ssnen.

Megduda Ttbinen-d ssnen ɣas ur ssinen.

Amεellem Voilà! Ur ttagad. Tura a kem-id-sfehmeɣ. Ur ttwala ’ra, Amεellem zdat-m.

Megduda Amek! Tura i d-tenniḍ: “Pas de question, nekk d Amεellem! Kečč d axeddam!”

Amεellem Noooon! Nniɣ-am-d: ur ttwali Amεellem zdat-m, ɣef wayen yeɛnan lecɣal n la télé. Ma d Amεellem, ur ilaq ara a tettu: mazal-iyi d Amεellem- im. Bdu-d: “Qrib a tfakkeḍ ungal?”

Megduda Ruḥ: Qrib a tfakkeḍ ungal? Amεellem Weh nniɣ-am-d ɛiwed-as-d? Megduda Aha ihi, bdu!

Amεellem Uuuh, mačči aṭas, mačči aṭas. Llan wussan anda awal yettserri.

Llant tikkwal anda kulci izemm, la awal la tikti. Deg tegnitt am ta, ur ttettimeɣ kra i yiman-iw. Ttrajuɣ ar d-teldi tkemmust umbeɛd ad ddmeɣ. Maɛna a d-seggriɣ s wawal, belli ddiɣ aas. (tasusmi) Ih ddiɣ deg tira n taggara n wungal. (tasusmi) Hem! (tasusmi) Hemmmm!

Megduda Ah! Ihi teddiḍ aṭas deg tira?

Amεellem Ayen ilaqen kan. Ayen ilaqen.

Megduda Axir wulac, akka. Ma d nekni a nraju melmi ara d-yeffeɣ.

Amεellem Ur m-d-qareɣ ara ata iteddu-d

Megduda Acuɣer?

Amεellem Axater ur yesɛi iarren, maɛna a m-d-iniɣ ata iebbu-d.

Megduda Anwa wa?

Amεellem Amek “anwa”?

Megduda Ih, anwa wa i d-iteddun?

Amεellem Ttu, ttu ayen i d-nniɣ. Ihi atan yettmurrud, mazal ur iteddu.

Megduda Yenna-yas Musa Lḥaj, Lḥaj Musa.

Amεellem Zaɛma kif-kif?

Megduda Amek ihi? D yiwen-nsen.

Amεellem Awah xati. Mačči kif-kif, yerna llan aas yimedyaten.

Megduda A d-nuɣal xir ɣer lhedra-inek.

Amεellem Anta?

Megduda Tin “iteddu neɣ yettmurrud”.

Amεellem Nniɣ-am mi d-yettqeddim, iban ixus cwiṭ.

Megduda Deg wacu, deg twerqatin?

Amεellem Ar mbɛid, isutur aɣrum i mmi-s. Ṭṭfen-t d axeddam.

Megduda Dacu ixeddem? Amεellem Iqelleɛ iteẓẓu. Megduda Ihi d Amεellem.

Amεellem Xati, iqelleɛ iteẓẓu deg tebḥirt.

TEḌSA MEGDUDA

Amεellem Acu i kem-iseḍsen,

Megduda Anda ẓriɣ.

Amεellem Weh yella win ara yeḍsen bla sebba?

Megduda Ahat d axeddim ixeddem.

Amεellem Ahat neɣ balak? (tasusmi) Nekk nwiɣ mi isutur aɣrum.

Megduda Ahat .

Amεellem Neɣ d mmi-s yelluẓen?

Megduda Anda ẓriɣ.

Amεellem Nooon! Ur yezmir yiwen ad yeḍs kan akka. Anagar ma yemxel.

Megduda A d-nuɣal ɣer umdan-nni aẓawali.

Amεellem, se prépare à poser la qustion ...

Megduda Ih, amdan-nni ixeddmen deg tebirt. Amek yexdem i mmi-s ?

Amεellem Isuter ad yeqqim yid-s mmi-s.

Megduda Tqebleḍ ?

Amεellem Ḥekkuɣ-d tamacahutt n wungal, ay ungif. Megduda Aḥeqqa! Umbeɛd aqcic-nni yeqqim d baba-s? Amεellem Mazal ur tt-friɣ ara.

Megduda Amek?

Amεellem Da i ḥebseɣ tira.

Megduda A k-d-rnuɣ asteqsi:...

Amεellem D nekk ara kem-id-yesteqsin, d nekk i d Amεellem.

Megduda Tanaɣ tqebleḍ a k-id-steqsiɣ?

Amεellem Mačči d axeddam ara yesteqsin Amεellem, tesli! Tbeddle lecɣal i ddunit.

Megduda Ta sliɣ-as yakan: Ata acuɣer qqimeɣ kan akken, ur liqeɣ amur deg ddunit; iseɛwej Rebbi rray-iw, yerna iseɛjeb-iyi-t.

Amεellem Acu tenniḍ?

Megduda Deg wacu?

Amεellem Deg tmacahutt n wungal. (tasusmi) Lukan d kem, amek ara tkemmel tmacahutt?

Megduda Axx takacitt-ik n nadam.

 

Muḥend At-Iɣil

 

Yeţkemmil deg uṭun i d-iteddun

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 94 Mars 2018

L’article :

Tamazight, l’alphabet et les chars de... la Ligue Arabe !

Par Aumer U Lamara, physicien, écrivain.

In Le Matin du Dimanche 25 février 2018

Le débat actuel sur l’alphabet à adopter et à officialiser pour l’écriture de la langue tamazight déchaîne les passions. C’est une bonne nouvelle que les algériens s’intéressent au devenir de leur pays !

On peut distinguer globalement trois types de positions :

§  Ceux qui considèrent que le débat est tranché depuis longtemps par l’utilisation depuis plus d’un siècle des caractères latins, adaptés à tamazight, dans les travaux de linguistique, la production littéraire, l’enseignement et la recherche dans les universités d’Afrique du Nord. Sans rejeter Tifinagh, comme patrimoine identitaire et historique.

§  Ceux qui défendent le choix exclusif de Tifinagh, comme au Maroc,

§  Ceux qui défendent le choix des caractères arabes.

En fait, deux groupes distincts apparaissent :

§  Le groupe nationaliste (les 2 premiers) qui situe l’Algérie en Afrique du Nord, liée à ses voisins historiques dans un ensemble nord-africain et méditerranéen,

§  Le groupe arabo-islamiste qui intègre l’Algérie dans la « nation arabe » ou comme une parcelle du « monde dit arabe ». 

Une simple évidence cependant, « on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s’asseoir dessus » (1), et on ne peut imposer indéfiniment à un peuple l’alphabet avec lequel il doit écrire sa langue, sans avoir comme seul objectif de déposséder ce  peuple de sa langue !

Sans entrer dans le métier de la linguistique, qui n’est pas le nôtre, le choix d’un alphabet pour une langue (à supposer qu’elle n’a pas déjà produit son alphabet propre) est d’abord d’ordre linguistique puis politique. C’est cet aspect politique qui semble guider une partie des protagonistes du débat en cours en Algérie.

Un bref aperçu de ce qui s’est passé dans quelques autres pays du monde permet de mieux éclairer ce débat :

§  La Turquie a abandonné les caractères arabes en 1928 et adopté l’usage des caractères latins lors de la « révolution des signes » sous Atatürk, lorsqu’elle s’est retirée de l’empire Ottoman et s’est repliée dans ses frontières nationales.

§  L’Azerbaïdjan a abandonné les caractères arabes en 1929 pour les caractères cyrilliques, après la révolution soviétique, puis adopté les caractères latins en 1990 après la fin de l’empire soviétique.

§  Le Turkménistan a abandonné les caractères arabes en 1928 pour les caractères cyrilliques, après la révolution soviétique, puis adopté les caractères latins en 1991 après la fin de l’empire soviétique et le départ des chars Russes.

§  Le Vietnam a abandonné les idéogrammes chinois et adopté l’alphabet latin en 1945, sous le gouvernement Ho Chi Minh, pour s’affranchir de l’influence de la grande Chine voisine.

Ces quelques exemples nous montrent que le choix, lorsqu’il est possible et non imposé par une puissance étrangère ou une idéologie d’essence externe, s’effectue toujours dans l’intérêt de la langue et du peuple concerné, dans un projet national.

En Algérie, lorsqu’on observe les « arguments » avancés par les tenants de l’arabo-islamisme pour le choix de l’alphabet arabe pour la langue tamazight, on est sidéré par leur teneur idéologique et même métaphysique :

§  La langue arabe est la langue du Coran  (elle serait donc d’essence divine, au-dessus des autres langues profanes du monde),

§  la langue arabe est décrétée ‘’langue de la science’’ et celle « d’un milliard de musulmans » !

§  Dans cette logique, un dirigeant de parti politique islamiste exige même d’enseigner la langue tamazight en arabe (pas seulement son écriture en caractères arabes, mais l’enseigner en langue arabe (sic)) !

Ce que projettent mais n’expriment pas explicitement, par tactique, ces adeptes de la « nation arabe » contre la nation algérienne, c’est l’exécution capitale de la langue tamazight.

D’autres l’avaient dit plus explicitement, il y a plusieurs décennies : « Lorsqu’il y aura un gouvernement musulman (en Algérie, NDLR), il coupera la tête à qui parlera une autre langue que l’arabe » (2).

Et plus tard, en 1976, comme le rapporte Mohand Saïd Mazouzi dans ses mémoires, lors de la préparation de l’avant-projet de Charte Nationale : « il y a eu un groupe de pan arabo-baathistes, et à un niveau responsable, pour réclamer pas moins que la suppression de la notion de ‘’Nation algérienne’’, au motif que l’Algérie n’est qu’une parcelle de la ‘’Nation arabe’’ » (3).

Ces groupes de pression qui s’agitent aujourd’hui pour nous fabriquer une ‘’académie-zaouiya’’, pour lui faire accomplir ce forfait, devraient regarder ce qui se passe dans le monde actuel et réfléchir avant de tenter l’aventure : faire appel aux chars de la Ligue des États Arabes, pour faire passer en force leur projet !

Le monde a changé. Ces pays ont d’autres priorités et ne seraient plus aux temps de l’ingérence au nom de l’arabo-islamisme et du panarabisme des années 1960 (4).

Nous attendons de connaître la position de l’État algérien... !

Notes :

(1) Expression attribuée à Georges Clémenceau (1841 - 1929).

(2) « Lorsqu’il y aura un gouvernement musulman (en Algérie, NDLR), il coupera la tête à qui parlera une autre langue que l’arabe ». disait le cheikh qui voulait imposer ses prêches en arabe littéraire que personne ne comprenait. C’était dans la prison de Djenan-Bou-Rezg dans le sud oranais, en 1940-1943 ; in « Amar Ouzegane, Le Jeune musulman N°1, juin 1952, p.6, cité par Amar Ouerdane, in Les Berbères et l’arabo-islamisme en Algérie, édition KMSA, Québec 2003, p. 69.

(3) Mémoires de Mohand Saïd Mazouzi, J’ai vécu le pire et le meilleur, Casbah éditions, Alger 2015.

(4) Les sponsors de l’arabo-islamisme et du panarabisme semblent avoir révisé leur priorités : l’Egypte peine à contenir et réduire ses terroristes islamistes et ses frères musulmans, la Syrie est en ruine, l’Irak panse ses plaies et tente de se reconstruire, l’Arabie Saoudite est en train de détruire le Yemen voisin, joyau de l’urbanisme et de l’architecture de terre, le Qatar manipule l’islamo-terrorisme offshore et paie le prix de son aventurisme... et aux Emirats Arabes, « les jeunes Emiratis préfèrent l’anglais et ont de plus en plus de mal à écrire et lire l’arabe de manière correcte » !  (in. Le Monde diplomatique, N°766, p. 2, janv. 2018.).  

Auteur

 Aumer U Lamara, physicien, écrivain.

Commentaires

Alphabet

Pour le choix de l`alphabet, c`est aux berberophones d`en debattre et decider. Pour la position du gouvernement: `...les usurpateurs illegitimes ne répondent aux revendications des algeriens que par des pièges ou des solutions fausses...`

l'amazigh en arabe, en latin, ou autre quil soit amazigh. puir

Tout algérien souhaite que notre amzigh soit pur qu'il soit écrit en Tifinagh, arabe, en latin ou autre la n'est pas la question, la seule question pour les algérien c'est que cet tamazigh ne soit pas régionaliste et ici il faut que toutes les ethenie arabo-tamazigh y donnent leur avis lorsque l'académie sera fonctionnelle. Si celle ci n'arrive pas à s'imposer alors c'est au peuple algérien d'en décider avec un référendum purement et simplement et la majorité sera entendue pour son écriture, son enseignement et son alphabet et ni une région du pays, ni la France, ni les pays arabes n'ont le droit de nous imposer quoi que se soit pour ceci et le peuple algérien est souverain et responsable quand à l'avenir de ces enfants.

Soumis par Arav BENYOUNES le dim 25/02/2018 - 11:06

L’écriture de la langue tamazight au centre d'un combat idéologique

Azul Fell-awen d fell-awent (fell-ak°ent),
Il faut rappeller à "ces adeptes de la « nation arabe » et de la la langue arabe qui est la langue du Coran (elle serait donc d’essence divine, au-dessus des autres langues profanes du monde), que tous les pays musulmans du monde n'écrivent pas leurs langues en caractères arabes halals . Il faut toujours garder en tête que tous les pays arabo-islamo-baathistes à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ligue Arabe communiquent entre eux en ANGLAIS (langue de progrès et de modernité, car elle s'écrit en caractères latins) qu'ils préfèrent à la langue Arabe stagnante et à la fois anti-évolution, anti moderniste et anti-démocratique qu'ils imposent aux peuples pour mieux les endormir. Pour finir je dirais que normalement le ''débat'' est clos: Tamazight est langue nationale et officielle, il ne tient qu'à nous imazighen de l'imposer par la production, la promotion et son 'utilisation à tous les niveaux: nos échange quotidiens, dans la rue, les réseaux sociaux et avec les différentes administrations nationales...etc...), car rien ne s'oppose. Si tamazight viendrait à bifurquer ou à se désorienter, la responsabilité n'incombe qu'à nous imazighen, inutile de continuer éternellement à blâmer les autres. Finissant d'abord avec nos chicanes kabylo-kabyles en particulier et amazigho-amazigh en général, tout le reste n'est que littérature comme le disant Dda Lmulud At Mɛammaṛ

Soumis par Ilyes le dim 25/02/2018 - 12:46

 

Le choix de l'Alphabet pour Tamazight

L'indonésien et le malais de Malaisie moderne s'écrivent actuellement en alphabet latin. L'Indonésie et la Malaisie ont unifié leur graphie officielle en 1972. Avant cette date, le malais classique, en Indonésie comme en Malaisie, s'écrivait avec l'alphabet arabe, tandis que le vieux malais était à l'origine rédigé dans un alphabet d'origine indienne.

Soumis par Coach le dim 25/02/2018 - 14:05

Midi à 14hr

Comme l'Anglais, Amazigh consistait en de nombreux, tres nombreux-meme, debrits a reconstituer, en un monument aussi artistique que fonctionnel. Je crois, sans en etre specialite mais par curiosite' et interet, que suffisemment de debris a ete' ramasse', catalogue' et analyse' - de quoi reconstituer le corps de l'oeuvre initiale auquel seront reconstitue's des formes et methodes qui lui donnent sa fonctionalite'.
Il n'y a plus besoin de chercher midi a 14 heures, il est deja demain.
Le plus maladif est d'enttendre des expressions, en guise de justification, genre "nous sommes/l'algerie musulmans" et de la etaler tout un ensemble d'affirmations et regles, aussi contradictoires que stupides. S'il s'agit d'heritage pove-cons, vous ne pouvez etre que des Catholiques mediocres malgre' l'elaboration de cette doctrine chez nous meme. Mais force est d'etre realiste mais surtout honnete. Que se soit la zulmanerie ou la cretinerie ou encore leur soeur aine'e. Elles partagent un caractere, leur inutilite' ! ou pire, en le cas de la zulmanerie : Elles nous sont nuisibles.

Mr Ulamara, vous avez fait l'enorme travail de concevoir la topology cite'e plus haut, c.a.d. tout un lexique et une grammaire, avec lesquels vous avez produit, c.a.d. l'application directe. Vous avez certainnement juste fait un bout de chemin trace' deja par Mouloud Memmeri. En quoi consiste, c.a.d. les grandes lignes, la reconstruction et normalisation d'une langue ? Et, ou se situerait dans cet effort, l'enjeu de la graphie?

Soumis par Rabah le dim 25/02/2018 - 15:44

 

Je ne vois pas comment...

Je ne vois comment les ennemis de la langue amazighit peuvent devenir des conseilles et meme des decideurs qui donnent des ordres pourque Tamazighites devrait etre ecrite en caractere arabe. Est-ce que Tamazighite n'a pas ses enfants pour dire leur mot sur le caractere qui convient a leur langue ?.

Soumis par Massin Ait Ameur le dim 25/02/2018 - 15:51

caractères arabes n'existent pas

Dans votre article vous parlez de "caracteres arabe ". Ces characteres que vous appelez arabe ne le sont pas ! L'arabe est ecrit avec des characteres syriaque-arameique . Les Arabes n'ont pas invente de caracteres d'ecriture; ils n'ont fait que emprunter des caracetes deja presents en Syrie en ces temps lointains.

Soumis par Ciao Tchao le dim 25/02/2018 - 16:33

"Nous attendons de connaître…

"Nous attendons de connaître la position de l’État algérien... !" C’est à y perdre son latin…on n’en est pas réduit à quémander un regard…un geste ! On s’en branle comme de l’an quarante…de leur position…On n’attend rien d’eux…on fonce bille en tête ! La graphie latine…nous l’avions décidée sans consulter personne…qu’ils se fassent une raison ou qu’ils aillent se faire foutre…l’usage a tranché …la question n’est plus d’actualité !

L’impulsion donnée au mouvement…il y a près de 70 ans…n’est pas près de s’arrêter…et ne cessera de s’amplifier…du d udharik…jusqu’à la réappropriation pleine et entière de notre identité…de notre culture…de notre langue…de notre patrimoine…et de notre espace nord-africain…Un mouvement irréversible…vghan negh ugin ! La cause est juste…le combat sera long mais il aboutira…l’histoire est en branle…gare à ceux qui… ! Nous ne serons plus là…mais comme on le sait déjà…

Soumis par Anonyme!.... le dim 25/02/2018 - 16:43

 

Surtout pas en arabe!?.....

Dans le monde, là où tout va de travers et rétrograde, il y a l'arabe!.....

Soumis par ayweel le dim 25/02/2018 - 21:26

On n'est pas sorti de l'auberge

Je ne suis pas spécialiste en la matière mais en tant que citoyen c'est de mon devoir de citoyenneté de donner mon avis, qui reste un avis personnel. En fait, dire quel est le caractère le plus souhaitable, judicieux et le plus approprié pour la langue amazighe reviens à dire quel est le chemin le plus court que cette langue doit prendre pour quelle soit compréhensible pour tous les algériens et algériennes et utilisable dans tous les domaines techniques et scientifique sans dépenser des milliards et des années pour la mettre à point. Avant de dire quoi que ce soit, regardant au tour de nous et essayant de comprendre ce que d'autres pays et nations ayant vécus notre situation ont fait, l'exemple de la Turquie, la Malaisie, l’Indonésie, et tous les autres pays qu'ils soient européens ou américains. Sans hésiter je dirais que le caractère latin est le seul qui puisse nous faire gagner temps et argent. Je sais que les ennemis de notre patrie, ces charlatans qui se prennent pour défenseurs de dieu et de notre religion vont encore surgir pour imposer leur option au nom de leur base arrière en orient, ces charlatans qui ont imposé l'arabisation de l'école algérienne au nom du bathisme et d'arabisme . Ces harkis non mandatés par le peuple ont détruit l’école de savoir pour en faire une école qui fait sortir des monstres analphabètes. ces charlatans qui ont déclaré la guerre à tout ce qui algérien amazigh en termes d'histoire, de culture, d'art en bref à tout ce qui est sain, pur honnête et juste. Ils ont commencé par imposer des prénoms importés, arabisés les noms des villes, de montagnes, des douars, des chemins, des routes, des rivières, des hameaux, des cavernes, des arbres, des fruits et des légumes.........ce sont ces traîtres qui parmi eux se considèrent comme faisant parti de jamaite eloulama elmouslimine. cette jamai qui était contre le premier novembre, et oui l'histoire ne pardonne pas...., donc le peuple doit barrer la route à ces vendus, traîtres qui veulent faire de notre pays un appendice de l'orient....le savoir et l'ouverture sur l'occident et sur toutes les nations civilisées ne peut se faire qu'en caractère LATIN, et non en caractère de ceux qui ont banni IBNKHALDOUN de leurs librairies et écoles. et ce ni qu'un avis......ROOOOOOOOUUUUH AGSSABI ROUUUUH

Soumis par malte le dim 25/02/2018 - 21:30

malte

malte est un pays de l'union européenne de 320 KM2 500 000 habitants, avec 2 langues la premiére nationale et l'autre officielle, le maltais et l'anglais, qui sont transcrits en latins, mais il se trouve que le maltais c'est tout simplement un mélange de français, d'italien, d'anglais et d'arabe à 80%,
la langue nationale prime sur la langue officielle, évidement chez des gens normaux,
donc la derja est une langue nationale, reconnue par l'union européenne et transcrite en latin, si c'est hram faut aller interdire ça aux maltais, et si un pays souverain transcrit la derja en latin et vit avec et est reconnu par les plus grandes nations du monde pourquoi ça ne serait pas le cas dans les pays de l'afrique du nord, le maltais est une langue d'enseignement à malte une langue vivante, et en caractère latin, y a pas de langues mortes sauf pour les morts vivants qui empoisonnent la vie des autres avec leurs conneries,
si demain malte devient une puissance mondiale et domine l'europe, les européens parleront derja, et la moitié du monde utilisera derja, c'est comme c'est la force qui impose les langues et on parle les langues des puissants de ce monde,
donc la derja est une langue des écoles et pas seulement des rues, comme le font croire les Rnaykias sans intelligence, y a pas de langue de rues et de langue de salons et de langue des écoles, une langue est une langue et son épanouissement ne dépende que de ceux qui l'utilise,
et comme le maltais est une langue sémite transcrite en latin la derja peut l’être aussi,
et comme le maltais qui n'est que la derja est transcrit en latin en europe et personne ne fait de reproches sur ça ni aux maltais ni aux européens et personne n'osera dire ou imposer aux 500 000 maltais qui vivent sur 320 km2, ni aux européens de transcrire leur derja en alphabet arabe,
si la derja est une langue nationale (dans toutes les administrations et à tous les niveaux de l'enseignement) à malte elle le serait naturellement en afrique du nord,
y a qu'au robot qu'on peut impose une langue et des caractères, et même là c'est pas certain que le robot ne puisse pas un jour imposer sa propre langue et ses propres caractères pour dérouter les humains, et les rendre vraiment ignorants,
comment se fait il que des imbéciles veulent imposer aux 100 millions de bebéres qui vivent sur + de 8 millions de KM2 de transcrire leur langue qui possède son propre alphabet, en caractère arabe,

Soumis par Coach le lun 26/02/2018 - 00:30

@Auteur "on n'est pas sortis de l'auberge"

Je ne sais de quelle auberge tu parles. Faut plutot penser "l'ecurie !"
Ceux qui pratique Tamazight, sont sur toutes les scenes de competition internationales... c'est l'arabe et le francais, qui sont ton appesanteur...

Soumis par Ayweel le lun 26/02/2018 - 03:49

L'écurie est plus saine qu'une auberge...

Au moins dans une écurie tu passes la nuit ,et le matin tu te retrouves en liber