ayamun

CyberRevue de littérature berbère

21 ème année

Numéro 107 Mai2020 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Anasiw azegrar :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p ; deg-s taggaɣt (ḋ, ġ, k̇, ṫ)

 

Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p 

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  « Nkenti s sut zik nhan aṭas », tukkist seg ungal «Ass-nni», isebtar 66_75

2°) Histoire_Amezruy :  1) La catastophe du 24 juin 1857,  sɣur Ԑmer Mezdad d Σumer Kerdja

                                          2) Amezwaru n maggu, sɣur Ԑmer Mezdad 

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF : _  Dictionnaire de proverbes_RAM_3eme_Edition_2020

                                                             

4° ) L’étude : Étude sur les préfixes par Dj.Messaoudi

5°) L’évocation : Tahar Djaout, le poète solaire.Un solstice caniculaire par M. Lakhdar Maougal, in El Watan 02-06-2005

6°) Le poème inédit  :  «Zedɣeɣ tamdint yelha wul », sɣur Mqiddec Abizar

7° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 107 Mai 2020

Le  texte en prose :

Nkenti s sut-zik nhan aas

Tukkist seg wungal «Ass-nni»

sɣur Ɛ.Mezdad,

Ixf 10, isebtaren 66-75

 

            – Axxi ! Rajim, rajim, ukk ! dayen ɛyiɣ di rajim-a. Yak lmut yiwen ubrid ? Uggaɣ, makka ara awḍeɣ s axxam, ad srebḥeɣ taɛebbuṭ-iw, imir ma tebɣa tberkant ad d-tas, tas-d. Ad kkreɣ ad d-seqqiɣ seksu ad as-rnuɣ iɣi. Mi t-fukkeɣ, ad zzuɣ kra n tfelflin ɣef irrij, ad tent-dehneɣ s zzit, ad asent-zuzzreɣ lmelḥ s tugeţ, ad qqdeɣ taɛebbuṭ-iw. Ardeqqal, ɣas mmuteɣ d tineslemt ; qqaren win yemmuten yeččur ukerciw-is, ɣur lǧennet qsada. Temɣer, aṭan, rnu-yasen rajim !

            Asmi tebda ddunit, Agellid-Ameqqran, kra i d-yefka ɣur ddunit yegla yid-s acu ara yečč, acu ara yels alamma d asmi ara tqucc, fiḥel tidi neɣ agrireb ɣef telq°imt. Yak asmi tebda ddunit, kra i d-ilulen ur yeţfakka, ulac temɣer ulac ccib, tuɣmest ur tɣelli i bab-is, tagecrirt urǧin tulwa.

            Asmi tebda ddunit, kra i d-ilulen ur yeţmeţat. D ddunit-a iɣef nteddu i d lǧennet ddaw bab-is, amdan mmi-s n tmeṭut yeţecrurud sufella ! Armi d asmi bu sin iḍarren wissen acu n twaɣit yexdem, dɣa tfukk fell-aɣ talwit. Rebbi ameɛzuz yeggren fell-aɣ armi i ɣ-d-iger tagella-nneɣ s tidi, ulac talqimt ur yeţḍafar unehhit, ar neţazzal tura ɣef uɛebbuḍ armi fell-as nteddu. Yeqqim yesikkid akken deg-neɣ : leɛtab yezga fell-aɣ, win izemren i wayeḍ yečč-it : nhan nezzeh ! Yeǧǧa-yaɣ akken d leqrun neţa yesikkid deg-neɣ !

            Akken nebɣu nili, mi teɣli tezmert nuɣal armi nmecceḥ akal, tudert teţnejbad teţawi alezzaz ur neţfakka : mi i ɣ-iwala akken nhan, Rebbi-Ameɛzuz nɣaḍ-it ! Mi iwala nexnunes am umdan am lweḥc-is, tuɣal-it-id fell-aɣ tasa ! I yeḍran d warraw-is ! Ayen bɣun xedmen-t, ɣas diri-ten, ɣas ffɣen iberdan, ilaq yiwen wass ad tfakk fell-asen ccedda ! Yenna : « Ffer leɛyub ay akal ! » Iger-d tameţant fell-aɣ, kra i d-yexleq annect yebɣu yedder-it, ilaq ad d-teɣli fell-as, ad as-teffer leɛyub, tarwiḥt ad tuɣal bab-is. Akka alamma d ass aneggaru n talsa : kra i d-yeɣlin ɣur temcumt-a, taggara-ines teţraǧu.

            Akken ara d-ilal umdan, ibubb-d tameţant-is di twenza. Ayen yellan zik d lǧennet nteddu fell-as, tuɣal-aɣ d ddunit tafuḥant ɣef nezga d agrireb si temẓi alamma ncab, yerna taseggrayt-nneɣ d akal. Ad nuɣal d takka, mara fakken asummu deg-neɣ ibeɛɛac.

            Asmi ara yaweḍ lḥedd, tfukk deɛwessu, ad nuɣal ɣur lǧennet ; tuɣ nekkni ad necɛef, dayen ur d-nteffeɣ deg-s. Ass-nni Rebbi ameɛzuz, ad d-iger tiɣri, kra yexleq ad d-yaweḍ ! Kra yeţmuruden, kra yeţferfiren, kra iteddun ɣef iḍarren, ulac win ur d-neţaweḍ. Sya d afella ad tuɣal tmurt d lǧennet nekkni sufella, ad tuɣal ddunit d urar, amur yezgan, ur neţazzal ɣef telqimt !

            Nekk enti s sut-zik nhan aṭas. Seg asmi ara d-neɣli ɣur ddunit alamma d asmi ara neẓzu, ur neţaf win ara ɣ-yinin awal aẓidan.

            Aql-i tura ddiɣ di leɛmer, urǧin i d-cfiɣ akka nnan-iyi awal yelhan. Awi-d aya, err akkin aya ! Tiɣrit akked rrgmat ! Yerna lǧil-nteɣ daɣen yif winna i t-yezwaren, simal zerrint tsuta simal neţaf cwiṭ iman-nteɣ !

            Ɣef akken i d-qqaren widak yeɣran, zik n zik win i d-yurwen taqcict, ur ţ-yeţaǧǧa ara ad d-terr nnefs neɣ ad d-tsuɣ. Akken kan ara d-yeɣli d aqettiḍ si tɛebbuṭ n yimma-s, ma d taqcict i d-ilulen, lqibla-nni ad as-tesers aceṭiḍ ɣef imi-s. Tinna meskint ad texbibeḍ cwiṭ akka d wakka, dɣa ad teqqar, ad tismiḍ, temmut dayen. Ula d yimma-s ur teţru fell-as. I yeţɣiḍen d leɛtab n tadist-is, 9 wagguren deg uɛebbuḍ. Ad d-asent temsebbrin anida ma llant, ad as-qqarent :

 – Leɛtab ur yeţneḥsab !

 – Ur teẓriḍ anida yella leṣlaḥ !

 – Ad yeg Rebbi d tin ara d-yefdun aqerru n baba-s !

 – Yehwa-yam kan tɣaḍ-ikem, ccwi ur tečča ara aqerru-m kem ! Acimi akka teţrud ?

            Di tmura n weɛraben, tiḥdayin akken i tent-mettlen d timuddurin ! Armi d asmi i d-yewweḍ Nnbi-Muḥemmed ameɛzuz, i gan medden cwiṭ n wazal i teḥdayin : ţaggaden Rebbi deg-sent.

            Ansi tebɣuḍ tekkiḍ-as, mačči am zik am tura. Zik nekkenti, addud-nteɣ s ibeddi. Tameṭut meskint ad tegrireb alamma d ass n waddud, tisfi tamenzuyt tugeţ di lexla i tent-teţaṭaf. Mačči d yiwet neɣ d snat i d-yerban gar tegrurin : tuder iman-is, tuɣal-d amuṭuḍ deg irebbi.

            Tameṭut-a iserrḥen i yiles-is, d Nna-Faṭi. Acebbub-is amzun d taneccart n taḍut, udem-is yeɣza akk am wegni ɣzan waman. Iẓri-s isenni, iles-is igezzem, d adles ma idel s leḥrir. Seg akken ggtent fell-as tlufa, tuɣal diri-ţ. Nna-Faṭi, ar tura tseḥḥa ɣas aṭas i turew, tadusin ɣellint-d fell-as am telkin, ur as-ǧǧant yiwen wass ad t-tidir akken i s-yehwa, ad as-tecfu di temɣer-is. Ur teddir yiwen wass akken i t-tebɣa, akken i t-tmenna, ad t-id-tesmektiy ineggura-ya n ddunit-is.

            Malḥa teseflid, i tǧareţ-is di tferka, tecrek-itent talast. S waṭas i ţ-tugar Nna-Faṭi. Terna tif-iţ akken tbedd. Malḥa, ɣas ur turiw ara aṭas, tehhecker akk : tazmert zik-zik i ţ-teǧǧa. Tura ur teţeffeɣ ɣur tmazirt-is, alamma s tɛekkazt, dayen ur ţawin ifadden : zik di tsawent kan i tneggef, tura ula d takessart ur as-tezmir ara.

            Terra-yas Malḥa :

– D tideţ, sut n tura zzher-nsent yeţruẓu iblaḍen ! Atan dɣa, ameɛzuz-nni i d-urweɣ, akka kan i s-ixeddem i tmeṭut-is. S yisem-is maḍi i s-yeţlaɣi : « Kker, a Tawes, qim a Tawes, axx a Tawes ! » Ullah tikkwal ar ţsetḥiɣ ad as-d-slen medden.

– Zik, tinnat kan i ɣ-qqaren

– Amzun ula d isem ur t-nla.

– Yuɣal uqelmun s iḍarren ! Mer am zik, d tideţ-im, ad teqqim tmeṭut 10 iseggasen, neţat ur tesɛa dderya ?

– Ur terfid ara armi iḥuseb meskin, kkes-d aḍbib ur tewwiḍ. Tekcem ula d Zzayer ! Nniqal teffren fell-i, ɣilen ur selleɣ ara, nekk ukiɣ-asen, lalla-tsen, anida i d-zedmeɣ i d-squcḍen !

– Tura iwala-kken-id ṚRebbi : yeɛya lhem !

– Anida i bateɣ, amek 10 iseggasen urǧin ur as-yefka ula d tabbabaţ ! Yerna ǧǧan-t-id imezwura deg awal, win ur nekkat tameṭut ur d-teţezzi ara tgella s axxam-is. Asmi terbeḥ ddunit, qqaren : « Tameṭut ewet-iţ, ma ur teẓriḍ ɣef acu, neţat teẓra ! » Ɣas meẓziyeɣ di leɛmer, cfiɣ-as-d i seţi asmi i d-tḥekku. Yiwen wass, yekcem jeddi ɣur yiwen deg imeddukkal-is, nutni ɛedlen akken ilaq : ţemyekcamen, icerk-iten lxir, tecrek-iten twizi. Yulli-t-id deg uẓzu n tegrurin, teẓriḍ jeddi ulac am ufus-is deg uẓzu n tegrurin, anida irekkel afurk ad yaɣ. Xedmen armi i d-yeɣli yiḍ, ulin ɣur taddart, dɣa ameddakkel-nni-ines yeggul-as ad yeqqim ɣur imensi.

            Akken ččan imensi, wissen argaz-nni acu akken i s-yenna i tmeṭut-is. Tinna tezḥel, teseɛẓeg ameẓuɣ-is. Yules-as abrid neɣ sin, tuɣal terra-yas-d awal, tebbehbar-d fell-as :

 – Sliɣ-ak-in ! Amar ɛeẓgeɣ ? A sebɛa ssiɛqat !

Argaz-nni yesusem, yuggad acu i s-d-trennu. Jeddi yesers taɣenjawt : iɣil imir-nni winna ad iger ɣur-s ad ţ-id-yeṭef deg ucebbub ! Iruǧa acu iruǧa, winna ur as-yerna ara awal i tmeṭut-is. Akken iwala jeddi yexreb uẓar deg allen-is, yenna-yas :

            – Tamcumt-a, akken ara tesriḥ inebgi akka i yi-txeddem!

            Jedd-i, yerra-yas :

            – Jmeɛ-liman, dɣa ar ṛwiɣ !

            Yekker, d tazzla s axxam, icexxer amzun d neţa i yewwin azaylal. Mi yekcem s axxam yaf seţi teţhuzzu mmi-s. Iger ɣur-s meskint yeṭef-iţ-id deg ucebbub, iḍumm d yes-s tiɣerɣert. Ur as-yeǧǧa ara, ama d tiɣrit ama d rrgmat.

            Azekka-nni, mi twala yekkes-as wurrif, tenna-yas :

            – Greɣ-ak wihin d wihin, ma ur iyi-tenniḍ acu i k-xedmeɣ iḍelli mi yi-tewteḍ, yerna gar lmeɣreb d lɛica !

            Winna yewwi-yas-d tadyant yeḍran d umeddakel-is :

            – Amek tekkes fell-as sser, yerna sdat-i ! Ihi ula d kem, mer tzemreḍ akka ara yi-txeddmeḍ ! Ad zwireɣ deg-m meqqar!

Tukkist seg wungal «Ass-nni»

sɣur Ɛ.Mezdad,

Ixf 10, isebtaren 66-75

Retour en haut

Numéro 107 Mai 2020       

HISTOIRE :

 

 

1) Le pays et la grande catastrophe du 24 juin 1857

Tamurt, Tuqqi tameqqrant n 24 yunyu 1857

 

Σumer Kerdja

Σmer Mezdad

 

 Ce jour de du 24 juin 1857, une terreur sans pareille s'était emparée des villages.

45.000 soldats parfaitement équipés, venant de 4 directions différentes, étaient lancés contre le dernier bastion de la résistance kabyle, At-Iraten, prenant en tenailles une population de 8000 âmes préalablement affamée par l'incendie des récoltes, la destruction des figuiers et des oliviers de l'azaghar. L’embargo imposé à la région de 1855 à 1857 a considérablement affaibli les At-Iraten, de plus éprouvés par le mois du ramadhan qui venait de s’achever.

Le coup de grâce a été donné à la population résistante aux premières heures de la journée.

A 10h du matin, une délégation de quelques Kabyles en guenilles était venue demander laman, se soumettre au général qui commandait l'immense colonne. Il convient de rappeler que les combattants kabyles étaient pratiquement sans armes de guerre efficaces. La poudre noire utilisée n'etait d'aucune effet au-delà de quelques mètres. Beaucoup d'hommes ont été tués. Les assaillants faisaient partie de l'armée la plus puissante et la mieux équipée du monde. Outre les armes les plus destructrices, elle disposait aussi du télégraphe, l'internet de l'epoque.

Un observateur civil accompagnant la troupe conquérante a écrit : « mais ce n'est pas de la guerre, c'est de la chasse ! »

La signature de l'armistice s'est déroulée en contrebas du village actuel de Tighilt-lḥaǧ-Ɛli, au-dessus de Tagemmunt-Bbwadfel.

Les présidents de la Kabylie étaient parmi ces Kabyles déguenillés, nos ancêtres. La présidence de la délégation était collégiale.

Il y a 8 générations, nos ancêtres venaient de vivre une journée terrible, un traumatisme dont nous ne sommes jamais complétement remis.

Un jour, des chercheurs curieux, s'il s'en trouvent parmi nos jeunes, au lieu de se tirer dans les pattes, de se dénigrer et de cultiver ces sempiternelles histoires d'alphabet, retrouveront les noms des membres de cette délégation qui a signé l'armistice et la reddition.

Cette campagne du Djurdjura est très bien documentée.

Cette 15ème expédition dirigée contre la Kabylie, déclenchée par le sinistre Maréchal Randon, gouverneur général, allait être la dernière pour soumettre cette région encore indépendante.

Ayant obtenu l’autorisation des mains de l’empereur Napoléon III et réuni un effectif monstre qui s’élèverait à 45. 000 hommes entre soldats et supplétifs, encadrés par des officiers les plus chevronnés des guerres d’Europe et d’Afrique. Il divisa cette armée impressionnante en quatre divisions : La 1ère était placée sous le commandement du général Renault, la 2e sous les ordres du général Mac Mahon et la 3ème sous les ordres du général Yusuf. La cavalerie était confiée au colonel de Fénelon. La 4e division, avec à sa tête le général Maissiat, était stationnée du côté d’Akbou pour prendre en tenaille toute la région insoumise.

La division Mac Mahon se porta sur le plateau d’Abudid, tandis que celle de Renault installe son campement à Ouaïlal non sans avoir fait des massacres dans tous les villages qui résistaient. Celle de Yusuf entrera dans Icerɛiwen-Souk-Larvâa.

Les résistants Kabyles se retrouvèrent à Icherriden pour préparer les moyens de défense et empêcher l’ennemi d’avancer plus loin. Des tranchées en forme de compas ouvert vers la direction d’où l’ennemi viendra pour sûr puisque la position défendue est le verrou qui empêcheera les troupes de pénétrer plus en profondeur. Ces tranchées ont été creusées en zigzags, à la forme d’une crémaillère.

Le 24 juin 1857 au petit matin, un mois après le début de la campagne, Mac Mahon reçut l’ ordre donner l’assaut final.

Les résistants, entre Imseblen et Imjuhad, presque à poitrines nues vont faire face à la division Mac Mahon composée de 8000 hommes armés jusqu’aux dents. Les zouaves étaient lancés en première ligne, soutenus par l’artillerie semant la terreur même au-delà du champ de bataille, dans les villages.

Il y eut plusieurs engagements et des combats au corps à corps. Le général Bourbaki est tombé de cheval après que sa monture fut touchée à mort ; le général Mac Mahon un coup de lame (tavusεadats) d’un combattant kabyle. Le Commandant de Rebeval fut tué d’une balle entre les yeux au pied du village d'Imɛinsren. En reconnaissance, la France triomphante donnera son nom à la localité de l'actuelle Baghlia qui le portera tout au long de la colonisation. Une rue du 19ème arrondissement de Paris continue toujours de porter son nom, en 2020.

Après avoir brisé le verrou des At-Iraten, en ce 24 juin 1857, La Campagne de Kabylie a sonné le glas de l’indépendance du pays kabyle.

  Le lendemain, les deux autres divisions, Renault et Yusuf, se remirent en mouvement pssant par Irjen (At-Hegg) en direction d’At Yanni qui ont continué à opposer une résistance pendant quelques jours.

Taourirt el Hadjadj fut la dernière citadelle à tomber.

Tous les villages qui ont tenté de résister furent détruits, brûlés. Rien ne pouvait arrêter le rouleau compresseur militaire conquérant.

Depuis le débarquement du corps expéditionnaire français à Sidi-Fredj en 1830, soit pendant 27 ans, 14 expéditions ont été montées contre la Kabylie, sans arriver à la réduire.

Avec la quinzième, celle de mai-juin-juillet 1857 dénommée donc Campagne de Kabylie, le maréchal Randon voulait en finir avec l' indépendance de cette « enclave» le narguant à 100 km. Il réussit ainsi à

soumettre cette région jamais dominée jusque-là, l'arrimant définitivement aux territoires algériens déjà conquis.

 

Omar Kerdja

Σmer Mezdad

 

 

2) Amezwaru n maggu  : seg wass ixeddamen  ar tmeɣra uwedmi

sɣur Σmer Mezdad

01-05-20

 

Ass amezwaru di maggu, d ass agraɣlan n 'inmahalen (ixeddamen) di tugeṭ n tmura. D ass i usmektay umennuɣ  ɣef tajerniṭ n 8 tseɛtin.

 

Tajerniṭ n 8 tseɛtin ur d-teɣli ara kan akka : d idammen imeɣnasen i ţ-id-yesasen.

Afernas  n Haymarket Square yeḍra di  Chicago ass 4 mai 1886 : assen i yewweḍ tacwawt umennuɣ ɣef 8 tseɛtin di Marikan. Syin tikti yennul timura n Europe.

 

Aṭas i yemmuten seg imeɣnasen akken axeddim ad yeṭef  8 n tsaɛtin kan  deg wass.  Zik llan hebbren, tugeţ dɣa imɣazen,   alamma d 16 ar 18 tseɛtin. Arrac daɣen  beddun ahbar tikkwal akken kan ar awḍen 8 iseggasen di tudert-nsen.

 

Amennuɣ ur ibedd armi d asmi yewweḍ wass ad yebḍu ɣef 3 : 8 tseɛtin i uxeddim, 8 tseɛtin i iɣimi, 8 tseɛtin i yiḍes

 

Tineggura-ya, amezruy am akken yesneḥneḥ kra!

Ass agraɣlan 'inemhalen yebra i kra di tsiram-ines, dɣa amezwaru di maggu, di kra n tmura, yuɣal akken yella di tallit n wakud-alemmas : d tameɣra uwedmi.

 

Di tallit-nni n wakud-alemmas, di kra n tmura, awedmi, ajeǧǧiɣ amellal bu tidebbuzin i d-iteffɣen di tefsut, a, awedmi d azamul n tuɣalin n lehna d tayri gar medden ma msuɣnan, daɣen d azamul n tuɣalin n tudert ugama  mara tfakk tesmeḍ, mara tfakk tegrest d tebrek-ines.

 

Acu, awedmi bu tdebbuzin, yeččuṛ d tudmawin : ɣas igerrez i tmuɣli, yeţcebbiḥ timeqqunin, ifaz di rriḥa, ɣurwat! yeţakk-d ssemm, yezmer ad ineɣ.

 

Ihi, assa n lǧemɛa, 1u n maggu, qimet deg uxxam, qaddret iwellihen n tɣurad n tezmert. Acoronavirus ma yeţwaɛzel, ahat yezmer uwedmi ad as-yizmir s tuɣalin-a n tafat d tafukt.

 

 

 

 

 

 

Haut du formulaire

Bas du formulaire

Retour en haut

Numéro 107 Mai 2020       

Tidlisin nnien :

 

Dictionnaire_de_proverbes_Reman_At_Menur_3eme_Edition.pdf

 

Ageldun-amecṭuḥ_St-Exupery_Tasaɣelt_sɣur Habib-Llah-Mansouri

Aglam-deg-wungal-n-Amer-Mezdad-Ass-nni, sɣur Ferhane Badiaa

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 107 Mai 2020         

 

L’ étude :

 

Étude sur les préfixes «bbe, bbu/bεu»

Par : Djaafar Messaoudi

__________________

a)     Significations : aggravation, exagération, multiplication, accroissement, accélération

b)     Exemples attestés :

-          bberwi (s’entremêler totalement), bberṭeṭṭi (ê. très visqueux), bbekrures (ê. plein de nœuds), bbeεreq (ê. exagérément compliqué), bbeεzaq (tomber avec fracas), bbersax (tomber dans l’eau en faisant floc), bbeḥwaṣu (le fait de prendre / de s’approprier d’une chose rapidement), tabbergazt (femme surpassant ses paires en force, courage, etc.)

-          bbuzzeg (se montrer exagérément fâché)

-          bεuẓẓel (s’étendre sur le dos dans toutes les directions)

c)      Notes :

-          S’il est facile de séparer le préfixe de la racine quand celle-ci est d’origine amazighe, il reste – du moins pour un lecteur ordinaire – difficile d’identifier cette racine quand il s’agit d’un emprunt. Ainsi, le mot complexe « bbersax » est divisible en « bbe » et « rsax », mais que signifie ce dernier segment ? Vraisemblablement, ce mot vient de l’arable littéraire « rasaxa » qui veut dire ‘ancrer’ ; et ce mot revoie directement à l’idée d’emboîtement après une action de chute dans un liquide. Il a presque le même sens que « bbeεzaq », sauf que celui-ci se dit pour une chute sur une terre ferme.

-          Le préfixe « bεu » semble être une forme évoluée de « bbu ».

d)     Mots attestés dans d’autres dialectes amazighs :

-          bberwel (courir en haletant), bbejgugel (pendiller exagérément), bbertutey (ê.très pâteux), bbelewwu (ê. très relâché et dans toutes les directions), bbezdurru (ê. rabaissé en abondance), bbentuter (ê. lacéré éxagérément), bbuccex (ê. complétement fissuré) bbaxwwaṭ (personne très turbulente), bbexsusey (ê. fissuré un peu partout), bbuzzeε (s’exploser entièrement). [1]

-          bbukem (ê. insatiable de plaisirs amoureux, ê. en chaleur), bbelulu (ê. très liquide), bbeүenүen (nasiller éxagérément), bbereẓreẓ (casser entièrement). [2]

e)     Néologismes :

De « kref » (ê. handicapé), l’on peut créer des nouveaux mots comme :

-          bbekref (ê. entièrement handicapé ; avoir plusieurs handicapes)

-          sebbekref (rendre entièrement handicapé)

-          abbukrif (un handicapé à 100%)

De « zṭel » (ê. sous l’effet des narcotiques), l’on peut créer :

-          bbezṭel (ê. complètement sous l’effet de la drogue)

-          tibbezṭelt (toxicomanie avancée)

-          abbezṭal (grand toxicomane)

De « ktil » (mesurer), l’on peut avoir :

-          bbektil (dépasser la mesure)

-          tabbektilt (dose excessive / overdose)

De « cmet » (ê. laid), l’on peut dériver :

-          bbucmet (ê. très laid)

-          sebbucmet (rendre très laid)

-          abbucmit (personne excessivement laide)   

De « ṭṭes » (dormir), l’on peut avoir :

-          bbuṭṭes (dormir profondément ; dormir au-delà du temps voulu)

-          sebbuṭṭes (faire dormir profondément)

-          abbuṭṭis (personne dormant profondément ; personne idiote)

De « ẓẓed » (moudre), l’on peut obtenir :

-          bbuẓẓed (moudre excessivement)

-          abbuẓẓed (fait de moudre excessivement)

-          tabbuẓẓidt (farine très fine)

De « ẓeqqel » (ê. chaud), l’on peut créer :

-          bbuẓeqqel (ê. excessivement chaud)

-          sebbuẓeqqel (chauffer excessivement)       

_________________________  

[1] Dictionnaire Tamazight-Français (Parlers du Maroc Central), Ali Amaniss, www.miktex.org

[2] Dictionnaire Touareg-Français (Dilecte Ahaggar), René Basset, Tome1, Maisonneuve Frères, 1918.

 

 

Retour en haut

Numéro 107 Mai 2020       

 

L’évocation :

 

Tahar Djaout, le poète solaire

 

tahardjaout

Un solstice caniculaire

par M. Lakhdar Maougal

El Watan 2 juin 2005

 

      L’assassin brûla le cerveau iconoclaste. Cet acte odieux ouvrit une sombre page de la pire ignominie dans l’histoire comportementale des lettrés et intellectuels algériens de la décennie noire.      Nombreux bonimenteurs et bonimenteuses et indignes simulateurs de victimes sautèrent sur cette morbide occasion toute conjoncturelle pour mettre sur pied de sordides stratégies de redéploiement à l’abri du « qui tue qui ? ». C’était à qui pouvait se faire envoyer des lettres anonymes de menaces. Les fetwate préfabriquées coûtaient la bagatelle d’un salaire (ou l’équivalent en monnaie forte) de haut cadre nommé par décret présidentiel.


      Plut à Allah, celles-ci se déversèrent, telle une averse généreuse tant espérée, sur certains spécifiques départements moribonds des instituts de l’université algérienne. Le « Djazaïr » prenant de l’eau au risque d’un naufrage, quelques membres d’équipage subitement déguisés en Mickey-Mouse le quittèrent par la proue. Des canots de sauvetage les attendaient pour évacuation d’urgence.


      Ainsi, les néo-réfugiés inventèrent-ils les uniques boat people, sorte de nefs frigorifiques pour cervelles en fuite, dont la plupart sclérosées ou congelées, furent renvoyées en quelques mois à peine d’universités provinciales de troisième catégorie et à destination des ghettos d’origine sans égards pour leurs supplications aguichantes ni sans scrupule pour leurs affectées pleurnicheries.


      Des inconnus, sans être illustres, et des effacés, sans être forcément médiocres, surgirent par vagues successives comme des taupes et essayèrent de se faire entendre à défaut de se faire lire, banalisant sciemment et à l’excès cette noble écriture du risque composée de mots, de phrases, de vers, d’articles, d’essais, de commentaires et de philippiques, ou encore de cet engagement que Tahar venait de payer au prix fort de la vie.


      Tahar, le pur, bien loin de se douter, allait engendrer et cloner en séries funestes ces vigiles vampires qui simulaient des lamentos de bacchantes sur son catafalque. Il savait par contre et de longue date, pour me l’avoir confié dans son bureau de l’hebdomadaire Ruptures, à quelques jours de son assassinat, en présence de Arezki Metref le compagnon irréductible, qu’il allait devoir payer, un jour ou l’autre, le prix fort à la médiocratie, surtout à la traîtrise.


      Il avait un sens prémonitoire aiguisé et une lucidité peu commune. Mais jamais il n’aurait pris le large. Sa moustache de bouc et son regard d’épervier n’auraient jamais toléré une telle « fin de partie ». Plutôt Artaud que Beckett. Non, ce ne fut ni un « khanjar boussaâdi » ni un « khodhmi » amazigh qui l’aura égorgé. Je ne crois guère que ce fut un « seif » identitaire, encore moins un « sikkin » citoyen qui le menacèrent.


      Non, ce ne fut pas non plus un coup de feu d’un estivant « meursautlement » (version camusienne) ou « myrtensoleillement » (version T. Djaout) meurtrier, aveuglé d’insolation acérée, étouffé par un souffle marin incandescent qui aura écourté ses rêves marins d’Azeffoun. Son meurtrier, en le visant à la tête pour éparpiller son impertinent cerveau de démocrate, conjurait un sort et frappait surtout les imaginations couardes et lâches.


      Son meurtrier, en le visant à la tête, savait qu’il allait vider certains départements en provoquant une embardée de désertions à la faveur de rumeurs de francophobie hystérique, diaboliquement orchestrées pour ce faire et en ce temps-là précisément. C’était il y a douze ans déjà. L’étêtement ritualisé ou la décapitation pratiquée avec délectation sur les routes, à l’occasion de barrages de castors, aura longtemps été la seule exécution ayant eu un véritable sens dans notre pays.


      Avant, nos ancêtres se contentaient de couper le nif, châtiment exemplaire pour les lâches. Aujourd’hui, la décapitation par égorgement vise à anéantir l’intellect, en ce qu’elle détruit d’un seul coup, un seul et unique coup, tous les sens... de l’intellection (l’honorable odorat, le savoureux goût, la perçante vue, l’indiscrète oreille). L’étêtement est donc une peine, la vraiment capitale.


      Paradoxalement, c’est celle qui paraîtrait la plus noble vu que le sens du toucher n’est visé selon la sacro-sainte charia encore en vigueur que par la coupe de la main chez les anachroniques orientaux des pays des morts de soif où jamais il ne pleut et où l’on n’inventa jamais rien et surtout pas le paratonnerre. Tout cela peut paraître aujourd’hui macabre. Mais il est des vérités qu’il ne faut jamais taire, (par mémoire fidèle) surtout quand l’histoire des héros martyrs se mue subitement en une farce de fantoches pantins.


      L’horrible assassinat de Tahar fut l’acte de naissance d’une médiocratie embusquée en gestation. Des plumes s’acharnèrent à banaliser son texte pour étoffer des dossiers de candidature pour des redéploiements de carrière. Aussitôt venue au monde, la raboujocratie n’allait pas tarder à monopoliser toutes les structures sociales en loges initiatiques, castes fondées sur la soumission, la complicité, la connivence, l’escroquerie, la complaisance, la traîtrise, la flagornerie, le clientélisme régionaliste et surtout la corruption.


      Tout ce contre quoi, s’il fallait mourir, autant mourir debout et surtout en parlant. L’assassinat de Tahar s’expliquerait par le fait que de tous les « Tahar » (le pur, le purificateur selon la sainte langue du Premier Adam de la tradition farabienne), il fut, en cette période intellectocide qui perdure, le seul dont le prénom le condamnait justement au sacrifice, par prédestination. Beaucoup d’autres allaient faire de l’ignominie leur sacerdoce culturel.


      Au solstice des barbelés, quand tournoient les guêpes autour des cages de l’oiseleur engourdi dans les rets de sa sieste, la douceur marine envahit la somnolence zénithale de rêves de pseudo-cousines aux yeux clairs comme une ondée mais lourds de lubricité, aux cils longs et fardés de kohl colchiqueux des hôtesses de maisons closes, aux lèvres cramoisies de cerises comme les mannequins pour diplomates, obsession de ces nymphes hystériques et si fragilement provocatrices, alors, et seulement alors, Tahar se dresse dans les mémoires en ébullition de douleur comme s’était dressé dans sa chambre parisienne face à un journaliste dépité, le spectre terrible et desséché du Mahdi fondateur et ancêtre vigile, procureur pourfendant des peintres incas, gais lurons, amants de couturières faussaires, démasquant de javellisées monitrices de centres aérés plagiaires et langue de p... ., débusquant des douairières d’imagination stérile et veuve de l’esprit et enfin accusant un saltimbanque, escroc et rabouj cicérone de péripatéticiennes gloutonnes d’aventures dans de nocturnes transalpins express.


      Ce délire, que vient de provoquer en moi la lecture mémoire de certaines nouvelles de Tahar Djaout, résulterait de mon attention captée par un texte assez original (encore une controverse indirecte et subtile avec A. Camus). Dans Les rets de l’oiseleur, convoquant sa « lucidité source de son sortilège : Myrte », le narrateur nous livre une pensée qui perce « son esprit malade », torturé par « la plage chauffée comme une forge d’où giclait le désir et sur laquelle planait le souffle de la volupté » (*).


      La mort, au rendez-vous, était encore une fois sur une plage, avec le soleil noir, ni celui de Nerval ni celui d’Isidore Ducasse. C’est cette nouvelle que j’aurais voulu longuement présenter. Mon despotique et consciencieux délire m’aura imposé son diktat pour conformité à la conjoncture. Une autre nouvelle aurait, également, été plus indiquée, certainement plus parlante : Le dormeur et le train de l’espérance, sans doute le Genève-Lyon-Monte-Carlo (p. 53-69) où le chanceux cocu qui s’ignore dort profondément alors que se joue dans les toilettes la farce moliéresque pour un Arnolphe météorologue bêta-béat de sa perfide et nymphomane adultère épouse.


      A une autre fois. Tu seras vengé Tahar. Parole de nif.(*) Tahar Djaout : Canicule, in Les Rets de l’oiseleur, ENAL, Alger, 1984, page 137

M. Lakhdar Maougal

 

Retour en haut

Numéro 107 Mai 2020       

Le Poème : 

Zedɣeɣ tamdint yelha wul

sɣur Mqiddec Abizar

15 février

zedɣeɣ tamdint yelha wul-is
imezdaɣ-is d at nneyya
tamdint tebna ɣef tiɣilt nnig lluḍa
seg tiɣilt neţwali-d ddunit merra
iṭij m'ara d-icreq, m'ara yeɣli
asif m'ara yeḥceṛ, m'ara yelwi
tafsut m'ara d-nnunet s tizgzewt
tagrest m'ara d-tawi ageffur
tiqcicin m'ara d-gren-t s ccbaḥa-nsen-t
arrac m'ara ssirmen s wallen
seg tiɣilt, tamuɣli-nneɣ, twehha agemmaḍ akkin
kra mačči iqerεiţ-id
seg tiɣilt targit tezga...
yinwass mi d-nekker ṣṣbeḥ, naf-d yeɣli-d ṭṭlam
tamdint tkweffer...dacut akka?
nuzzel ɣer tiɣilt....tiɣilt aziɣ tekkes
d lbanka i iṭṭfen amḍiq-is
lḥiḍ yerra-d leḥjab ɣef allen
tamdint-iw tura tzedɣi-ţ lbanka
d neţat i iţṛayin ɣef at tmurt-a
targit-nneɣ d ičenčunen fiḥel ayen nniḍen
tecmet tmurt-a seg wasmi i ţ-tezdeɣ lbanka

 

sɣur Mqiddec Abizar

15 février

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  25/06/2020      jeudi 25 juin 2020

 


 


 [1] menacer