ayamun

CyberRevue de littérature berbère

20 ème année

Numéro 105  Janvier 2020 

Email :  ayamun@hotmail.com

 

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Anasiw_n_mass_Sliman_Amiri :

clavier complet, deg-s ţ,Ţ, v, o, p

 

Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

 

Sommaire :

 

1°) Le texte en prose :  « IMNUDA N YIΓSAN », Amsasa n wungal : “LES CHERCHEURS D’OS” n Tahar Ǧaεut, sɣur Mihand Ait-Ighil

2°) Les Chroniques  Timkudin  di FaceBook  n Mouloud Sellam

3°) Tidlisin nniḍen, en PDF : _TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

_ RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

4° ) L’étude : ARABE(S) ET BERBERE EN CONTACT : LE CAS MAURITANIEN, par Catherine Taine-Cheikh

CNRS - Lacito

5°) L’évocation : Rachid Tigziri, militant de tamaziɣt et de la démocratie, par Σmer Mezdad

7°) Les poèmes  :  « Aqcic d uεeṭar » sɣur Ferhat Mhenni, Imaziɣen Imula, 1974

8° ) Toutes  les rubriques :

 

  

Retour en haut

Numéro 105 Janvier 2020    

 

Le  texte en prose :

 

IMNUDA N YIΓSAN

Amsasa n wungal  “LES CHERCHEURS D’OS” n Tahar Ǧaεut

 

sɣur Mohand Ait Ighil

 

ASEWZEL

Taceqquft « Imnuda yiɣsan », d amsasa n wungal yura Tahet Ǧaεut. Tebna ɣef tlata tfelwa. Gar yemnuda ɣef yiɣsan n yimeɣras n trad 54, yella Akli Uzal, yedduklen d Rabeḥ Waɛli, ameddakel n gma-s Ḥmed yeɣlin deg udrar. Kra teddun, Akli yeţweḥḥid deg nfeɛ d lḥif yezgan deg temnaḍin-a.

Din i yefhem Akli, belli qurɛen-t-id sin yiberdan. Amenzu d abrid i d-neǧren imeqranen; wis-sin d win anda imal yuɣal-d i yilemziyen i t-yecban, ad d-sbedden tudert s tikti d tamaynut.

 

COMEDIENS:

Tameṭṭut;

Muḥ Abcir: amezdaɣ n temdint;

Rabaḥ Waɛli: amsaɛef n Wakli Wuzal;

Muḥend Uqaaci: ilemzi yeɣran;

Mḥand: Amɣar sage

Akli Uzal: Amnadi yiɣsan ilemzi;

Ḥand Uzerruq: amexlul yeţnebbicen;

Amɣar aḥeṭṭac;

Imɣaren;

02 yiɛsekriwen.

 

 

TAFELWIT I

TAMURT TEŢWASTEƐMER.

 

ASAYES 01-u

TAJMAƐT

(TAMEṬṬUT – AKLI UZAL – HAND UZERROUK)

YEKCEM-D ḤAND UZERRUQ. AKLI UZAL YEFFEΓ.

 

Ḥand Uzerruq: Yyan, yyan a nruḥ a tabiruct-iw.

Tameṭṭut: Anda ara nruḥ ay amexlul-iw.

Ḥand Uzerruq: Ma mxelleɣ, mxelleɣ ɣef ljal-im. Yyan a nesefhem wid ur nefhim acu teţraǧuḍ deg-sen.

 

ΓER LEMBEƐD YEŢLAḤAQ-D SSUT N UMUTUR YIKUMYA N LƐASKER. AD D-KECMEN SIN YEMΓAREN AD QIMEN.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Atan jerḍen akk idurar-nneɣ s yiberdan-nsen!

Amɣar 02: Llan imukan anda ḍurren ula d lmelk.

Ḥand Uzerruq: Ahaah! Ur tfaqeḍ ara a lɣafel, acuɣer xedmen akka, aah! Iberdan-a i d-snulfayen, selḥen-ten nutni mačči nekni. Yes-sen ara d-dehmen alamma d tlemmast n tudrin-nneɣ. Nutni xeddmen, ma d kunwi qimet seḥmut tiblaḍin n tejmaɛt s wurḍan-nwen.

Amɣar 02: Ur sekfan ara s temdinin armi ɣ-d-ḍefren ɣer tudrin?

Tameṭṭut: D taksawt d tanehrawt. Ad ṭṭfen da ad rnun din.

Amɣar aḥeṭṭac: Amek akka, a Mḥend?

Mḥand: Anaɣ twalaḍ llan ikumya i d-yeţawḍen ččuren s lɛesker, ţaqalen d ilmawen.

Amɣar 02: Ih, d tideţ llan. Anda ţarran?

Mḥand: Lɛesker-nni berrun-asen deg umadaɣ ad nadin ɣef yemjuhad.

Amɣar 02: I wiyiḍ i d-ikeččmen ɣer taddart?

Mḥand: Widak rennun-d akken ad reṣṣin lɛadat-nsen.

Amɣar aḥeṭṭac: Sliɣ-as i yiwen, tikkelt-a iɛeddan, yenna-k ad bnun lakul i warrac. Ma ɛeṭlen 04 wussan ad bdun.

Amɣar 02: Wid ara yebnun ur llin n da, ur llin merra d irumiyen. Gar-asen llan wid yesɛan taglimt am wagla-nneɣ, ma d lehdur-nsen ur cbin agla-neɣ. Ula d nutni ţẓallan xemsa lewqat am nekni. D ayen i teẓra tiṭ-iw.

Mḥand: S lakul-a, kra kan a d-yili!

Amɣar aḥeṭṭac: Acu-t a Mḥend?

Tameṭṭut: Erret kan lbal. Cwiṭ-cwiṭ kulci ad ibeddel.

Ḥand Uzerruq: Saɛid Arifi, yenna-yi-d…

Amɣar Questionneur, coupa la parole à Ḥand Uzerruq: Anwa i d Saɛid-a Arifi?

Ḥand Uzerruq: Ahaah! Jami thedrem yid-s kunwi, aaah! (silence) Saɛid-a Arifi d yiwen deg ’xeddamen-nni iwumi taglimt-is teţkacba agla-nneɣ.

Rabaḥ Waɛli: Acu i k-d-yenna, a Ḥend?

Ḥand Uzerruq: Yenna-k: lmidad ara d-yeddun deg tebrujin n ṭablat n lakul, ad yaɣ amḍiq n yidammen yeţazzalen deg yiẓuran n warrac-nwen. Yes-s ara ţxemmimen, yes-s ara teddun, yes-s ara ţamren lecɣal…

Amɣar aḥeṭṭac: Amek a Ḥend Uzerruq i yeẓra lecɣal-a akk Saɛid-a Arifi?

Ḥand Uzerruq: Ayen i d-iḥekku d ayen yeḍran di tmurt-is.

Amɣar aḥeṭṭac: Testeqsaḍ wanisi-t?

Ḥand Uzerruq: Aaahah! Amek ihi? Yusa-d di Rrif.

Amɣar aḥeṭṭac: Anda tella tmurt-a n Rrif?

Ḥand Uzerruq: D tamnaṭ yellan di tmurt n Lmerruk.

Amɣar aḥeṭṭac: Aql-aɣ da, ur nberru i yiɣallen!

Ḥand Uzerruq: Ula d ta n nnfaq, imeslay-iyi-d fell-as.

Rabaḥ Waɛli: Acu i k-d-yenna?

Ḥand Uzerruq: Yenna-k: ussan imezwura a tḥerkem cwiṭ akka, maɛna akken iteddu lweqt akken ara ɣ-neṭḍen wawalen-nsen alamma neţu agla-nneɣ a nesikkid s wagla-nsen. (silence) Atan markiɣ iman-iw d amanuvr (manœuvre).

Amɣar aḥeṭṭac: Amek akka i k-qeblen?

Ḥand Uzerruq: Acuɣer ur yi-qebblen ara? Ay amɣar ineṭḍen ɣef teblaḍin n tejmaɛt, am umɣar-nni n tmacahuţ n “Baba-inu ba”. Ma d iɣallen d tezmert llan. D aya i yuḥwajen. Wiyi sɛiɣ-ten.

 

AD D-YEKCEM MUḤEND UQASI. YEṬṬEF RADYU. YUΓ AMḌIQ DEG TEJMAƐT. YELDI I RADYU. WEHMEN AKK DIN.

 

Amɣar 02: Anwa i k-yesbucin?

Muḥend Uqasi: D nekk i t-yesbucin. Limer tselḥem dili tletham d lhem-nwen teǧǧim lehmum n wiyiḍ i wid i sen-izemren.

Ḥand Uzerruq: Xati, xati a Muḥend Uqasi, ahaah! Acu d lehdur-ayi? Ahah! Xati, xati!

Muḥend Uqasi: Bɣiɣ a sen-id-iniɣ: qbel a d-hedren ɣef yiwen s ccer, akka am kečč, lukan ufan-ak-d ţawil akken a k-ɛinen, mačči ad ţaḍsan fell-ak.

Ḥand Uzerruq: Ahah! Yiwen ur yeţaḍsa fell-i a Muḥend! Anwa i k-yennan ţaḍsan fell-i. Teţaḍsam fell-i d tideţ? (Silence)

Amɣar 02: Lakul-a, a win yeẓran ma d lḥaja yelhan!

Muḥend Uqasi: A wid tezgel dunit! Lakul teqqareḍ ma d lḥaja yelhan? Acu ara k-yexdem n diri lakul?

Amɣar 02: D asteqsi kan i nesteqsay a Muḥend Uqasi. Anaɣ twalaḍ ur nessin ara.

Muḥend Uqasi: Aṭas n lecɣal ara ibeddlen. Derya-nwen ad lemden ad awen-d-ɣren ayen ur tessinem a teɣrem kunwi, lɛeqliya n uxemmem n yimezdaɣ n tudrin a tbeddel. Arrac ad uɣalen ad ţazzalen deffir n lɛilm mačči deffir n tɣeṭṭen akken i d-tekkrem kunwi.

Tameṭṭut: Ahah! Ur neẓr’ ara Fransa-ya ma d salḥa-nneɣ neɣ d salḥa-ines i tebɣa.

 

YIWEN YILEMZI YEGZEM-ASEN AWAL.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Acu d tabewwaṭ-a a Muḥend Uqasi?

Muḥend Uqasi: Ta qaren-as deg tmurt-ines anda llan wid isivilizin: La radio.

Amɣar: Acu iwumi tlaq?

Muḥend Uqasi: Teţak-d lexbarat n wayen akk yeḍran di dunit.

Amɣar: Ahah! Nniɣ-ak tabewwaṭ-a teffer zdaxel-is aqerruy n umdan. D neţa i d-yeţmeslayen. Wama amek i d-tesuffuɣ lhedra?

Rabaḥ Waɛli: Teqqareḍ-d teffer aqerruy, akka?

Amɣar: Amek ihi?

Rabaḥ Waɛli: Aqerruy-a yesɛa allen, neɣ ala?

Ḥand Md Waɛli: Tura ara tlemdeḍ acu akk yellan deg ’qerruy?

Rabaḥ Waɛli: Ihi ula d allen-a, zemrent ad muqqlent?

Ḥand Md Waɛli: Ur ḥsiɣ.

Rabaḥ Waɛli: Amek ur teḥsiḍ? Atan tenqer tbewwaṭ-a.

Amɣar aḥeṭṭac: Ahat tenqer, akken aqerruy-a ad yerr nnefs, mačči akken ad ţwalint wallen-is.

Muḥend Uqasi: Ata sefran-d lɛulama-nneɣ! Ţxil-wen susmet a nsel acu yeḍran di dunit. Son d’une chanson. Muḥend Uqasi regarde les Amɣar de la Tajmaât. Certains se levent, les autres lui adressent un regard perçant. M’ara tessalem i tbewwaṭ-a, a tlemdem aṭas n lecɣal yeţilin di dunit. Ula d tizlatin n tmura tiberraniyin, a teslem amek cennun. A twalam nutni jban akkin i ujewwaq d ubendayer. (Yerna-yas i ssut n radyu).

 

KECMEN-D SIN YIƐSEKRIIWEN. FKAN SLAM I MUḤEND U QASI. MD U QASI YESNES RADYU. ƐELQEN ABEḤNUQ AΓEF ARA D-SEKNEN ASARU.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Acu xeddmen akka a Muḥend Uqasi?

Muḥend Uqasi: Tura a k-d-seknen ţeswirat n yimdanen ţuraren ɣef tɣalaṭ-a i k-id-iqublen.

 

ŢƐELLIQEN DEG UBEḤNUQ ŢMESLAYEN.

 

Aɛsekri 01: Avec ces bougnoules il faut employer une politique adequate à leur niveau.

Aɛsekri 02: Comment ça?

Aɛsekri 01: Leur donner d’une main de l’opium, de l’autre main tenir un baton. C’est ce que nous faisons.

Aɛsekri 02: Je n’ai rien compris!

Aɛsekri 01: Maintenant nous allons leur projeţer un film, dans le but de leur enseigner qu’est-ce que c’est la civilisation, notre culture. Là-bàs, nous allons batir une ecole, ceci est l’opium que nous donnons avec une main. Un autre jour nous allons meţre en pratique la main qui tient le baton. Vous allez voir.

 

ASARU YEŢURAR. IMESDURAR AKK ŢFERRIJEN. ULA D CCIX LJAMEƐ YUZZEL-D.

 

Ḥand Uzerruq: Acu a ccix, ula d kečč tezdeɣ-ik tkeččawt?

Ccix: Usiɣ-d ad ẓreɣ ma ḥlal neɣ ḥram, ayen xeddmen akka, ay uzlig.

 

TAMUZIGT N USARAU YAKK D TMESLAYT. CWIṬ KAN AKKA YESREƐREƐ UΓYUL. NEƐLEN-T AKK.

 

Amɣar: Nɛel bu lasel-ik, ma tesɛiḍ lasel, ay aɣyul!

Amɣar w-02: Lukan ad yili d aɣyul-iw iwumi teḍɛiḍ s ccer, a d-qelɛeɣ tiṭ-ik.

Amɣar aḥeṭṭac: Susem a Dda Muḥend Umaɛuc. Ur ţɛanad ara wiyi. Iɣyal-ik ţwarebban ur sreɛruɛen ara yal lweqt.

Muḥend Uqasi: Susmet cwiṭ, s’il vous plait, a nẓer amek la fin du film.

 

TAMUZIGT N USARU YAKK ŢMESLAYT. TERNA-D FELL-AS TUDDNA. YIWEN UR YEKKIR.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Mi ifuk wa ad yebdu wa. Ayhuh, ayhuh!

 

TAΓECT N TMEDWELT. TESSAΓ TSUSMI.

 

Ḥand Uzerruq: Ahah! Teɛjeb-awen taɣect ḥlawen n teqcict-nni. Ahah! (silence, parle au CCIX). Amek akka a ccix. Segmi d-tban teqcict ɣef lḥiḍ ur d-tekkiseḍ syin allen-ik.

Ccix: Nekk, ṭebqeɣ ayen i d-yeqqar ddin n lislam, ay amelɛun.

Ḥand Uzerruq: Amek?

Ccix: Lislam yeqqar: asekkud amenzu n d agla-k; wis-sin n ciṭan.

 

YEKFA USARU. TEKCEM-D TMEṬṬUT YEΓLI-YAS WAGGUS. YRDEM-IT-ID MUḤEND UQASI YERRA-YAS-T. TEBGES-IT DEG TLEMMAST. YEƐNA-Ţ ḤAND UZERRUQ. ISEGGEM-AS AGGUS.

 

Ḥand Uzerruq: Acu d wa i txedmeḍ akka a tabiruct ḥemleɣ, yeɛreq-am cedd waggus. Anaɣ twalaḍ belli takerrust teţuɣal di rrif, mačči ɣer tlemmast?

Tameṭṭut: Mačči deg-i i d-tekka tiyita, deg derya-w yeţun leɛwayed-nneɣ.

Tameṭṭut: Ahah! Anda nteddu akka!

Anda-ţ lḥerma!

Anwa abrid teḍfer.

Ansa tekka?

Arrac tekcem-iten twekka

Iẓuran rekkun yiwen-yiwen

Lɛada tmessu cwiṭ-cwiṭ.

Ilemẓi d umeqran

Qimen idis ɣer yidis ţwalan

Deg teqcict iḍarren ɛran.

Ḥand Uzerruq: Ahah!

Anda-ţ lɛada i ɣ-d-yeǧǧa wagla!

Ilemẓi ur iquder ameqran,

Ameqran yenkeṛ amezyan!

Anda terra lḥerma!

Anda nteddu akka!

 

ANEGGAR I D-YEKKREN D CCIX.

 

Ḥand Uzerruq: Ahah! Acu a ccix, ugaɣ teţuḍ iman-ik, neɣ ala? Ahah! Ini-d kan ini-d, anaɣ nekk d amexlul ur teţwaḥasabeḍ ara fell-i. Ur d-tenniḍ ara a ccix ma ayen twalaḍ d leḥlal neɣ d leḥram.

Ccix: Bismillah iraḥman iraḥim! (se leve rapidement. Sort.)

Ḥand Uzerruq: Ahah! Ini-d a ccix, ini-d! Zik meqqar qaren: Ifut-ik lefjer ay amẓallu, tura yewweḍ-d lweqt anda lmeɣreb tfut ccix. Ahah!

 

 

 

TAFELWIT II

TAMEΓA N TLELLI N TMURT.

 

 

TAJMAÄT

D AZΓAL. IZAN SSAΓEN TAGNIŢ. YIWEN UMΓAR IZERREB DEG-SEN S TLEGGIT.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Iṭij, ass-a izeyyed-as taɣennust, amzun isubb-d cwiṭ akken ad yezlef aḥcic, a ɣ-yernu nekni.

Mḥand: Lḥuman-a iban seg tsebḥit, mi d-yuli yiṭij ɣer usamar. Din i tban teccuyt n yigenni a telbeḍ.

Amɣar aḥeṭṭac: A ngeḥ-ik aql-i ḍaqeɣ.

Mḥand: Ula d awerjeǧǧi deg lmaḥel-a yeţwaxneq.

Amɣar aḥeṭṭac: Welleh ar ɣur-k lḥeq ssut-is iɣab. Aql-aɣ nelseq ɣef teblaḍin n tejmaɛt. Muqqel, muqqel aɛirus ihin ɣef lḥiḍ yekkaw, ur d-yeţaǧǧa tisusaf.

Mḥand: Ahat regglen anda ara afen kra n tili.

Amɣar aḥeṭṭac, regarde au loin: Wissen d anwa akka i d-iteddun?

Amɣar 02: Anda-t?

Amɣar aḥeṭṭac: Ata ɣer tiɣilt.

Amɣar 02, il met l’eventail au-dessus de sa tête: Wa, ugaɣ d Saɛid Uqasi, n taddart Igujdal.

 

ABERRAḤ ISAWAL I ZERDA.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Aberraḥ-a qrib ad yuɣal d tuddna. Qrib 05 tikkwal deg wass neţa yeţberriḥ. (Silence). Ur ẓriɣ acu nxeddem da. Yif limer nejba nqeyyel deg yixxamen-nneɣ.

Mḥand: Teẓriḍ acuɣer neqqim da ɣas akka nkuffer s lḥuman?

Amɣar aḥeṭṭac: Acuɣer?

Mḥand: Axater acḥal-aya segmi i ɣ-texneq Fransa zdaxel yexxamen, ma tebɣiḍ a d-teffɣeḍ ilaq a d-tawiḍ sɣur-s ţesriḥ. Ass-a tura, akka, aql-aɣ nesibnin deg lḥuriya.

Amɣar aḥeṭṭac: Γas ma terɣa akka?

Mḥand: Lḥurya ur tesɛi ssuma.

Amɣar aḥeṭṭac: I wihin i d-iḍefren deffir n Saɛid Uqasi, wissen d anwa-t?

Amɣar 02: Winna ugaɣ d Ɛli Madal n uxxam n Laɛzib.

Amɣar aḥeṭṭac: Wissen melmi ara ifak fell-aɣ lhem n dunit.

Mḥand: D tideţ, maɛna akken qaren: Sber yelha am skeṛ di lqahwa. (silence)

Akli Uzal: Maɛna ur ilaq ad yeţu iman-is yiwen. Qaren daɣen: Yekker lḥaj ad iselqem, yufa anebdu yewweḍ.

Amɣar aḥeṭṭac: I kečč dacu i k-iqelqen? Mazal-ik meẓẓiyeḍ.

Akli Uzal: Nekk, ţagadeɣ ad bduɣ kra ur teţfakkaɣ.

Rabaḥ Waɛli: Ula d nekk akken. Tal tikkelt ideg ara d-heyyiɣ iman-iw ɣer nadam, ţagadeɣ ur d-ţakiɣ azekkuya, ad dduɣ akken di tnafa ur ţkemmileɣ i wayen bdiɣ. Ulac ḍaɛif am umdan axater yiwen ur yeḍmin iman-is. Deg wusu, taduli tezmer a k-texneq; lḥiḍ yixxamen-nneɣ yehruran zemren ad hudden a d-ɣlin fell-aɣ; azrem yezmer a d-yekcem zdaxel n tduli… imar bqaɛlaxir ay iṭij, bqaɛlaxir ay aɣrum, bqaɛlaxir a lḥuriya a Dda Mḥend. Lxedma, mačči d ayen i yuɛren, aheltara a s-d-ḥedreɣ m’ara tfak?

Amɣar 02: Ulac acu iweɛren am lxedma ufellaḥ, awi-d ɛad ma lmelk yeččur d adɣaɣ. m’ara temickaḍ tgersa d uẓru ddaw lqaɛa, a tḥulfaḍ s ufus-ik yerreẓ d wul-ik yuli-d alamma d taɣect.

Amɣar aḥeṭṭac: Lɛiqab ameqqran m’ara tkerzeḍ aḥriq isawen, a teţɛasaḍ kan akka melmi ara grirben yezgaren. Cwiṭ kan a tḥulfaḍ s temlellit, leqreḥ uqerruy, gar wallen a teţwalaḍ itran tezzin deg ’zal. Γas akken ur ilaq ɣef yiwen ad yeḥbes alamma yeɣli-d ṭlam. Akken daɣen azekkuya, seld-azekkuya, win ɣer zdat. Mi tḥesleḍ deg lxedma am ta, a s-teqqareḍ ifen-aɣ wid yemmuten.

Rabaḥ Waɛli: Ur texdimem kra i waya.

Amɣar 02: Amek a lɛalem?

Rabaḥ Waɛli: Ula d Irumiyen akka i bdan s yifecka am wiyi tesɛim. Maɛna nutni sqedcen allaɣ-nsen.

Amɣar 02: Amek?

Rabaḥ Waɛli: Sbedɛen-d atraktur. Xeddmen s tɣimit. Afellaḥ, a d-yezg deg tama ufella, kulci ɣef lbal-is, yerwel i udɣaɣ d uɣebbar d leɛtab yenqes.

 

INEZURFA ŢLAḤAQEN-D. ABERRAḤ ISAWAL I ZERDA.

 

Amɣar aḥeṭṭac: Ula d izan, amzun fkan lweɛd ad myigren ɣer tanzarin-nneɣ.

Ḥand Uzerruq: Axater ččurent d axenziz.

Mḥand: Anda terriḍ kif-kif. Ama da ama anda niḍen.

Amɣar aḥeṭṭac: D nutni i yeţdiranjin akter n uzɣal-a. yerna ulac acu ara txedmeḍ; wwet neɣ qim, enɣ neɣ qim. Entrée d’un Anerzuf. Ugaɣ dayen yeǧǧa-k usekkud ay ameddakel.

Amɣar 02: Acuɣer, aɛni tuɣaleḍ d ṭbib?

Amɣar aḥeṭṭac: Atan win i d-tenniḍ d Ɛli Madal, ur yelli d neţa.

Amɣar 02: Ur k-nniɣ ara « wa d flan », nniɣ-ak « ugaɣ wa d flan ». lxilaf meqqer. Ah a lmumnin ɛetqet tarwiḥt!

Mḥand, se leve va à la rencontre du Anerzuf qui est une connaissance: A lɛeslama yes-k a Lmehdi. Ahat tenɛeţabeḍ d ubrid.

Lmehdi: Lleh iselmek a Mḥend. Slam fell-awen! yiwen wass yekmel nekk d tikli.

Mḥand: Yyan a nruḥ axxam a testaɛfuḍ, tameddit a d-nuɣal.

Lmehdi: Ala a Mḥend, ur ţɛeţib ara iman-ik. Ilaq ad ɛeddiɣ tasebḥit-a akken ad uɣaleɣ.

Mḥand: Acu i k-iqelqen, qim a tenseḍ.

Lmehdi: Iɛtik saḥa a Mḥend. Maɛna ilaq ad ruḥeɣ, ǧǧiɣ axxam iman-is.

Mḥand: Akken i k-yehwa. Ma tbeddleḍ rray, steqsi-d fell-i.

 

LMEHDI YEFFEΓ. YEKCEM-D ḤAND UZERRUQ.

 

Ḥand Uzerruq: Slam fell-awen ay imɣaren n taddart!

Amɣar aḥeṭṭac: Slam fell-ak a Ḥend Uzerruq, ay amexlul n taddart.

Ḥand Uzerruq: Ur ẓriɣ acu trebḥem s tɣimit da! Anagar ara d-teldim allen-nwen a tḥawsem amḍiq ɣef teblaḍin-a. Ula d timucuha-nwen, d tid kan iwumi teţɛiwidem asɣerbel.

Tameṭṭut: Ḥewwa teẓẓaḍ ma d awren ulac.

Ḥand Uzerruq: Ula d aqerruy-nwen zun yeṭṭef s rrusul ɣer umgerḍ-nwen: atan zelmeḍ yeffus, iṭafar s wallen win yulin d win yudren.

Amɣar aḥeṭṭac: Ma yella awal gar-aneɣ a mmi i itezzi, akken d-tenniḍ necba wid yeţɛiwiden asewwi i yiɣsan. I kečč acu i k-idiranjin?

Tameṭṭut: Xati, yebɣa kan ad yeɛlem, akken asm’ara ad yiwsir, ad iẓer ma yella ad yeḍfer deffir-wen neɣ a kun-yexzu. Aɛni tbanem ulac nfeɛ yid-wen! Limer telhim dili ur txulfem leɛwayed.

Amɣar aḥeṭṭac: Amek, s wacu i nxulef leɛwayed?

Ḥand Uzerruq: Ahaah! Tura a k-d-iniɣ. Teqqarem lecɣal ilaq ad ddun akken mizwaren. Ihi ini-yi-d amek yiwen am kečč aql-ik da.

Amɣar aḥeṭṭac: Amek?

Ḥand Uzerruq: D kunwi i d imezwura, ilaq ad tebdum tikli ɣer tjebbant d imezwura, ur teţeţem deg wussan n yilemẓiyen. Derya-nwen temmut deg udrar, kunwi mazal-ikun da.

Amɣar aḥeṭṭac: Dunit tbeddel afus a Mḥend, ulac win ara icafqen ɣef yiwessura. Neḍmeɛ kra n talwit deg wagla-nneɣ, ziɣen tura akter.

Mḥand: Wa ur ḥsiɣ nnêɣ.

Ḥand Uzerruq: Aha, ini-d acu teţafem yelha da! Inim-d, inim-d!

Mḥand: Nreggel-d ɣef tmital i k-yecban yeččuren ixxamen.

 

YEDDEN CCIX. KKREN AKK AD ẒẒALEN ANAGAR ḤAND UZERRUQ.

LΓACI YEŢNEJMAƐ-D AR YIWET TEMƐEMMERT.

YIWET TERBAƐT YIMEDDAḤEN, CWIṬ-CWIṬ BDAN AMEDDEḤ. ATNA RNAN-D LECYUX. DIN-SIN BDAN UČČI. BDAN CCNA. MI KFAN ATA LΓACI BDAN ZYARA.

 

Anerzuf Questionneur: Salam uɛalikum!

Ḥand Md Waɛli: Lɛeslam-k.

Anerzuf Questionneur: Jit lezyara. Menfeḍlek, warah lemqam?

Ḥand Md Waɛli: A Leḥlu! Arwaḥ, arwaḥ!

Lahlou: Acu yellan akka?

Ḥand Md Waɛli: Sefhem kan acu yebɣa wa.

Axuni: D Aɛrab?

Ḥand Md Waɛli: Waqila d Aɛrab.

Axuni: Mreḥba bik. Anɛam?

Anerzuf Questionneur: Jit lezyara sidi Maɛcu ben Buzyan. Nqelleb ɛla lemqam warah?

Axuni: Sya!

Anerzuf 2: Salam uɛlikum!

Axuni: Lɛeslama-k. anɛam.

Anerzuf 02: Mensbeḥ yana nqelleb blasa win ntelleɛ lqitun, malqitc.

Axuni: Maranac rrif la blaj ya axi. Qɛed win lqit u xlas!

 

TEKCEM-D YIWET TERBAƐT. ISAWEL-ASEN-D YIWEN YILEMZI. ƐNAN-T.

Un jeune: Ya si Ḥmed, ya si Ḥmed! Rwaḥ, rwaḥ menna aw ḥkemt blasa hayla.

Anerzuf: Ansa i s-d-yekka yisem-a “Taɣbaluţ n tfunast” i umḍiq-ihin zdat n temɛemmert? Taɣbaluţ tban haţiţ dihin, ma d tafunast ulac.

Axuni: Akken d-qaren zik: yiwet tikkelt, deg tallit-nni n ccer, jban-d kra yiḥraymiyen ukren tafunsat zdaxel udaynin n uxxam n ccix. Mi wwḍen ɣer teẓgi, zlan-ţ uzan-ţ, bḍan-ţ d tixxamin ferqen-ţ ɣef teɛrifin n taddart, yal axxam yewwi amur-is. Akken qaren “llaẓ isufuɣ-d uccen seg teẓgi”, deg yimezdaɣ ula yiwen ur yesteqsa ansa i d-tekka lluziɛa-ya. Deg yiḍ mi d-zzin i terbuyt, kra n win ara yawin aɣenja ɣer teccuyt, ur yufi deg-s aksum. Iḍ-nni akka i nsan ţergigin. Azekka-nni, tafunast imezlen tesmermig tedelwiḥ tkess deg tzenqatin n taddart. Seg yimar amḍiq-a yuɣ isem “Tala n tfunast”.

Amɣar 03: Aṭas n tmucuha i d-ḥekkun akka fell-as. Mel-aɣ-d a Lmehdi tin n ugeɛmir-nni.

Axuni: Deg tallit anda yedder jeddi-s n sidi Maɛcu ben Buzyan, yejba-d yiwen ugeɛmir izuɣer-d yid-s deg teqlaṭ yiwen n yizem. At taddart mi t-walan rewlen. Argaz-a, mi d-yelḥeq zdat n uxxam n jeddi-s n sidi Maɛcu ben Buzyan yeḥbes, iseqreb yekcem. Yenna i ccix:

– Ay at Rebbi, wissen ma tesɛim liţaɛ, a tesensem amsebrid?

– Mreḥba s kra n win yumnen. Axxam-iw d axxam-inek. Qeddem.

– Anda ara qneɣ izem-a a sidi?

– Ata din udaynin, akka meqqar ad mwanasen neţa d tfunast-nni yellan din.

– Amek a sidi, ɣer udaynin? tafunast-nni ugdeɣ fell-as.

– Ruḥ a mmi, aɣ awal. Lɛilm Rebbi ur yesɛi tilas. Anagar Neţa i yeẓran acu ara yilin ɣer zdat.

Mi kfan učči, zzin-d i lkanun bdan ameslay ɣef tlufa n dunit almi d tafrara n wass. Argaz-nni yezdi-d lqed, yuyes melmi ara yaweḍ ɣer udaynin. Mi yewweḍ iwala ɣer zdaxel. Yufa akken kan i tekfa tfunast-nni učči n yizem.

Anerzuf: Sidi Maɛcu ben Buzyan, yeţwassen seg zik s lberhan yesɛa.

 

YEKCEM-D ḤAND UZERRUQ. YEṬṬEF AMḌIQ GAR YINEZURFA.

 

Axuni: Qaren-d: zik asmi yeqqar sidi Maɛcu ben Buzyan deg temɛemmert, yiwen umerkanti iseddeq-d yiwen uzger i temɛemmert. Mi t-zlan uzan-t, isawel ccix i ṭelba, anwa ara d-isirden takerciwt-is. Ugin akk, anagar sidi Maɛcu ben Buzyan, yeddem takerciwt isared-iţ. Mi yekfa, akken ifassen-is lufḍan, ccix yenna i ṭelba: “D wayi ara yuɣalen d ccix!”

Axuni 02: Qaren-d daɣen: tikkwal sidi Maɛcu ben Buzyan, iɛezzel iman-is ɣef lɣaci. Deg tallit-nni n Spenyul yugi ad isiwel ar ljihad. Tal tasebḥit ẓẓaren-t iteffeɣ berra i taddart, yeţarra metwal yiwen umḍiq iɛezzel iman-is, yeţqabal lebḥer. Deg ’fus yeţaṭṭaf taɛekkazt. Mi yewweḍ ar yiwen umḍiq yekkat yiwen deg tqalacin n yilili, alamma yeɛya ad yebru iman-is ɣer lqaɛ. Din-din iferka yerẓa ţengayen s yidammen mačči s liqa. Mi zrint kra n durtat, ata yewweḍ-d lexbar ɣef lbaburat n Spenyul ffɣen lmersat n tmurt.

Amɣar aḥeṭṭac: A ţewhid-ik ay Axellaq, i d-yefkan bla ceḥḥa.

Ḥand Uzerruq: Amzun din i telliḍ ula d kečč! Kunwi ţɛiwidem-d kan ayen i d-nnan, ma d kunwi ulac win i d-yennan kra yelha fell-awen. Anagar i ţ-terrim i usefruri n wawal deg tejmaɛt.

Axuni: Γer leḥruciya yeḥrec, rnu at taddart yiwen-yiwen qeyment, ţqadaren-t ţzuxxun yes-s.

Ḥand Uzerruq: Twalaḍ a Leḥlu?

Axuni: Acu?

Ḥand Uzerruq: Amek teţen lecyux-a.

Axuni: Amek, acu yellan d lxilaf ɣef wučči teţen wiyiḍ?

Ḥand Uzerruq: Amzun lecyux-a nserraḥen-d seg lḥebs. Wali wihin a Leḥlu; segmi d-qimeɣ da ur yeḥbis učči. Awah mačči am nekni i teţen i k-qareɣ.

Axuni: Amek a Ḥend Uzerruq?

Ḥand Uzerruq: Nniɣ-ak wiyi cban iyuzaḍ.

Axuni: Amek?

Ḥand Uzerruq: Sɛan lqinsya anda ţarran učči.

Tameṭṭut: Ad ččen alamma d leɛca ad rren ilifeẓ.

 

FFΓEN ŢAḌSAN.                                                                          

 

 

Retour en haut

Numéro 105 Janvier 2020    

Les chroniques :

 

Mouloud Sellam

1)      Tudert n teqbaylit

Tudert n teqbaylit d tamɛemmrit, ulac deg-s abeddel tura, neɣ ma ulac adabu abaɛti ad ţ-yesenger .Tagi d tiririt i wigi yeqqaren : " ibiw neɣ ad bezḍeɣ times" ! Skud d tamɛemmrit i d-yezwaren ar unnar n tira asmi akken teẓmek ,u yerna anda nebɣu nerr ass-a d tagi ay seqdacen akk wid yeţarun s teqbaylit , ula d ungalen imezwura ( Rachid Alliche , Amar Mezdad d Said Sadi ...) i yeţwarun di taggara n yiseggasen n sebɛin (1970 ) ffɣen-d d idlisen s temɛemmrit , ula deg yiɣerbazen d tagi i yellan imir-a .

D tidet ma nger tamawt ad naf dakken yella wayen ixuṣṣen, ara nbeddel ahat asmi ara nesɛu ifadden iṛeṣṣan ,ɣas ulamma lixṣaṣ-agi ,ad t-naf ula di tira n tutlayin-nniḍen yeddan deg tussna mebla ma nebder-ed taɛṛabt i ɣ-yerran d leqrun ar deffir . Maca ur cukkeɣ ara yewweḍ-d lawan iwakken ad d-nesres tamsalt am ta gar wuglan n uqerdac , skud taqbaylit tufa iman-is s temɛemmrit , tesdukkel tarwa-s, teţnerni yal ass .

Ma deg wayen uran wiyaḍ ɣef wanect-a ( Cheradi ,Sahki , Haroun , d Bahbouh... i neţqadaṛ aṭas ɣef unaḍeḥ-nsen ɣef tmaziɣt ) ulamma yella wayen d-wwin d ṣṣwab , iwakken ad nesemlil timuɣliwin-agi yemgaraden ara nsif deg uɣerbal n tussna , ahat ma neṣṣaweḍ yiwen wass ad d-nessuffeɣ tira igerrzen iberzen, ara yesnernin tutlayt-nneɣ ugar.

Maca deg teg°nit yuɛṛen am d ta, d awezɣi ! Tignawt temɣumbas, ma termeg kullec ad ihudd ɣef lsas . Ma d tidet nḥemmel taqbaylit ,ur neţakk ara deg-s afus di tallit yecban tagi. Ur yesefk ara ad as-neg abeddel i temɛemmrit deg wayen yeţwarun di tazwara , neɣ ma ulac ad yeserwet ucengu yes-neɣ deg unnar uzeggar, ulac din ccekk .

2)      Azemmur : "Azebli d uḥeṛṛi " , aṭan-nsen d ufras-nsen .


( Azebli d uḥeṛṛi : d sin wawalen yellan anagar di teqbaylit ulac-iten di tṛumit neɣ di tutlayin nniḍen ,dayen d-yesnulfa uqbayli , ɣas dakken sin wawalen-agi frurin-d ansa nniḍen , qqaren-ten ladɣa i uzemmur d ukermus d tbexsisin ,"azebli" diri-t ,"aḥeṛri" d lɛali-t )

Azemmur azebli ,mačči d ṣṣnef n uzemmur akken t-id-uran kra n imawalen ,maca yezmer ad ilin deg-s yakk leṣnaf :" aẓerraǧ , acemlal ,ayemmel ,atg".. meḥsub d tizemmrin s umata i d-yezgan deg yizubal, neɣ deg yimkan ideg yella s tugeţ yer imɣi " iɣses " d " usemmum " , tikwal anda yegget leɣwbar , ladɣa deg yigran , acku azemmur-nni yeţirqiq uɛeqqa-s, lɣella n zzit-is ur teţgerriz ara , u yerna yeţiṛẓig ,imessu zik . Γef wakken greɣ tamawt nekk iwulfen tizemmrin d uxeddim-nsent , dakken tazemmurt yellan deg yizubal , teţaḍen " tafuri " ( la tuberculose) ,ma yella ur ţ-nḥuder ara milmi i ţ-nezwi neɣ i ţ-nefres acku asɣar-is d ifriwen-is zgan d izegzawen( qqaren dakken izad-asen uɛeqqar n "l'azote") , ma neswaɣ ticlemt-nni n sufella , tkeččem-iţ "tbaktirit " (bactérie ) ,degmi ma nebɣa ad igerrez kra n cwiṭ uzemmur-is ,yesefk ad ţ-nefres akken iwata ,ad as-nebbiɛed leɣbar d iḍuman , ad ţ-nenqec ,ma yella wamek ad as-d-nawi akal ajdid ar lǧedra-s ,ad nḥader ur ţ-neţfedir ara deg ufras ,ad nessisdeg tamencaṛt-nneɣ milmi i nekfa agezzum ( désinfectez vos outils avec un peu d'eau de javel dilué dans l'eau ).


Ma d azemmur aḥerri yeţli ladɣa deg yigmir d wakal n weẓrar d tefza ,ladɣa anda yella umezzir, acku ɣef wakken d-yenna umassan-nneɣ mass "Belxis Amar " dakken zzit i d-yussan si tzemmurt d-yemɣin deg wakal n umezzir yeţiḥliw nezzeh ; Amassan-nniḍen yenna-d d akken zzit n tmurt n leqbayel yif akk zzit n umaḍal di lbenna, acku akal n tmurt-nneɣ ḥercaw ,degmi yeţafay ( yeţqwebbi ) uɛeqqa-s , u diɣen yeţiḥliw zzit-is . Tazemmurt d-yezgan deg ukal-agi teţiḥwiǧ afras akken iwata,acku tseɛɛu asɣar aquran u yerna ifer-is yeţiwriɣ ma neɣfel cwiṭ fell-as , degmi teţihwig afras i wakken ad as-d-tuɣal tezmert i wesɣar d yifer . Ad naf dakken tazemmurt n wakal-agi teţaḍen " abuyidis" ( carie blanche ) u yerna teţruz (carie noire ) ma yella ur ţ-nefris ara neɣ ur ţ-nenqic ara, ma d igmir teḥwaǧ iɣulad (iɛrusen ) i wakken ur d as-yeţruḥ ara wakal . Mazal ad d-uɣal ad d-mmeslayeɣ ɣef kra n leṣnaf n wefras . Tanemmirt-nwen ay yimeddukal

3)    Tasemmumt neɣ Asemmam

L'oxalis jaune et le grenadier au goût aigre , comment s'en débarrasser sous les oliviers ?

Tasemmumt neɣ Asemmam ( Oxalis jaune ) d ṛṛemman n lqares neɣ asemmam ( grenadier au goût aigre ) . Yiwen d imɣi wayeḍ d aseklu ,milmi i ten-id nebder neţnesmumuy deg-sen am udabu-yagi icebbken tamurt yebɣa ad yesenger imɣi n tneṣlit , ɣas ulamma imɣan lhan tikwal i tujjya .
-Tasemmumt neɣ asemmam (yal wa amek yeqqar ) d yiwen yimɣi d isem-is i d astumen-is (son nom dérive de son goût ) ,semman-as tasemmumt acku semmumet ! Degmi ur d-tewwi wara ad nečč degs aṭas , acku yella s tugeţ uɛeqqar n tesmem degs ( acide oxalique ) , ɣas ulamma d imɣi yeseqdacen zik i tujjya ( n weglim, aman n tasa, atg ). Imɣi-ines yeţaf iman-is deg ukal adeqqi d ayen kan , yeţnernni nezzeh amzun d affar . yuɛeṛ i usenger, anda yeṭṭef ur itekkes , ladɣa ddaw isekla .Amek ara t-nesenger , d awezɣi !


Ur t-yesengar uqabac neɣ uɛeqqar n ddwawi (produits chimiques ), ulac leslak deg-s !


Maca ɣef wakken d-nnan kra imussnawen , asemmum ur yeţḍuṛṛu ara isekla neɣ imɣan nniḍen am waffar (chiendent ) , qqaren diɣen ma yella nebɣa ad yengger ,yesefk ad t-nţekkes s umger neɣ s temqestin yal ma ara d-yesgem kra n cwiṭ uqbel ad yefk zzarriɛa , ma neḍfer akken kra n iseggasen ad yuɣal ad yenger .
-Ma d ṛṛemman n lqares ur inegger anagar ma nekkes-it ɣef tdeggirt , meḥsub ɣef yiẓuṛan-is milmi teswa lqaɛa ,di lawan-agi n tegrest .

L’image contient peut-être : plante, arbre, plein air et nature

L’image contient peut-être : plante, herbe, plein air et nature

L’image contient peut-être : plante, arbre, plein air et nature

L’image contient peut-être : une personne ou plus, plante, arbre, herbe, plein air et nature

 

4)  Ayemmel

Γas ma yella yal tamnaṭ , amek tessawal i leṣnaf n uzemmur , ayemmel ɣur-neɣ d yiwet n tewsit (ṣṣnef ) gar leṣnaf n uzemmur yellan di tmurt n leqbayel .

Aɛeqqa n uyemmel yezga-d ddaw n win uẓerraǧ d ubuyiccer deg wayen yerzan lufa , yeţcabi deg talɣa ar win iwumi neqqar nekkni dagi deg yillulen n usammer "acemlal " , maca ufay ugar . Nnul (ini ) n yifer-is imal cwiṭ ar yiɣed ,ladɣa ma d aḥeṛṛi !

Tayemmelt ur teţidir ur tesegmay aṭas am ucemlal d uɛebbas , teţaf iman-is deg yizuɣar , adfel ma yeṭṭuqet fell-as yezmer ad ţ-ineɣ . Tḥemmel afras d ayen kan , skud nferres-iţ skud teţnerni deg usegmi , yerna teţarew ɣas ulamma aseggas s wayeḍ ( variété alternante ) , ma neǧǧa-ţ mebla afras ,kra n iseggasen ardeqqal ad teqqar deg yiferkan-is cwiṭ cwiṭ arma temmut maḍi ,yekkat-iţ "ubuyidis " ( carie blanche ) ladɣa ma d taḥeṛṛit , ma d acerref ar lǧedra ( taille de régénération ) ur s-ilaq ara , acku teţɛeṭṭil aṭas iwakken ad d-texlef .

Tayemmelt am yisekla meṛṛa tḥemmel nnqec d uṛambli ( remblayage ) s wakal ar lǧedra , leɣbaṛ yeţara-ţ d tazeblit , ur yeţiḥliw ara zzit-is am uḥeṛṛi ,yerna teţaḍen "tafuri n tzemmurt "( tuberculose de l'olivier ) .

Tayemmelt teshel i welqaḍ , acku iɣelli uzemmur-is , d azway s tmextaft iɣelli nezzeh , maca yesefek ad nissin anda ara nwet amek ilaq ad neṭṭef tamextaft iwakken ur neţḍurru ara aqlum-is (ses rameaux ) , maca uqbel ad nali tazemmurt yesefk ad d-neg icellafen ddaw-as ladɣa deg luḍa yeshel maḍi , ma deg ukeddaṛ laqen imurar ɣezzifen iwakken ad igerrez ucellaf-nneɣ.

Tayemmelt yeţarra uzemmur-is arma d 25 litrat i wqenṭar neɣ ugar ,maca qqaren zzit-is imessu zik yerna yeţiqsiḥ , degmi ula d iqbayliyen ur t-ţleqqim ur t-ţeẓẓun s tuget . Ayen d-nniɣ d ayen kan jeṛbeɣ deg unnar ur lliɣ d amussnaw ur ɣriɣ di la "SORBONNE " ..Tanemmirt-nwen i wid yeqqaren ayen d-ţaruɣ , d wid yeţnadin deg tussna , ma yella kra ţuɣ , ur ɣ- ţɣullut ara ma d tidet tḥemmlem taqbaylit tebɣam ad tenerni lɣella n uzemmur . S usɣeti n ṣṣwab i nezmer ad nalbab !

5) Awalen yemgaraden!

Deg wasmi akka neţaru s teqbaylit ,ladɣa deg FB , nuɣal nemwalaf , armi yal wa yessen ayen yeţutlay uqbayli-nniḍen, ɣas deg wayen ideg mgaraden ,maca tikwal yeţili-d iɛewwiq acku amgired mačči kan di lmenṭeq , ula deg unamek .

Amedya : nekkni di temnaṭ n uqbu neqqar " cilmum " i usafar-nni i d-yeţakk useklu n wulmu ( orme =Ulmus) , maca deg temnaḍin-nniḍen ,qqaren "cilmum " i tɛeqqayin i d-yeţak useklu n" ṛṛiḥan" (Le Myrte commun / Myrtus communis ) .  Am wakken diɣen yella umgired yerzan anamek deg temnaṭ ar tayeḍ  gar wawalen-agi ara d-bedreɣ :

- Afrag ( la cour )  deg tama n Weqbu (W . n Bgayet )

- Afrag = ṣṣur= zzṛeb ( cloture ) di kra n tammiwin ar yigawawen .

- Lɣula (piège aux animaux sauvages ) di kra n temnaḍin n yigawawen . Deg Uqbu neqqar-as : lmendif .

- Lɣula (ogresse dans les contes ) deg temnaṭ n Tmeẓrit ( w. n Bgayet ) . Deg Uqbu neqqar : ţeryel .

- Am wakken llan kra n wawalen yemgaraden di lmenṭeq .

Amedya , deg temnaṭ-nneɣ neqqar i yiwen yimɣi : "tarast " (le poireau sauvage ), di kra n temnaḍin nniḍen ,qqaren :"tarnast" -Am wakken  neqqar : " Amadaɣ "(  lentisque) i yimɣi i d-yeggaren tidekt ar ɣur-neɣ ,anda nniḍen "Amadaɣ" d "tiẓgi " .

-Gar wawalen-nniḍen yemgaraden deg unamek ,tira yiwet ,ad naf wigi : tiffaf , afɣul , tifelɛulma ,tallit , atg...

-Gar wawalen-nniḍen yemgaraden di lmenṭeq aṭas i yellan :

Merruyet (mernuyet) , taqecwant (taqecwalt ) , tameṭṭut (tameṭṭuyt ) , tament (tamemt ) , mazal wiyiḍ !

- Anda-t yixef-is ay imeddukal ?

6) Amek d-llan yiṛeṭṭalen n yismawen n taɛṛabt ar Teqbaylit ?

Ayen yakk i d-teṛḍel teqbaylit d ismawen ar taɛrabt , banen , ţţwaɛqalen , ama yeţţumazeɣ (yuɣ talɣa n Tmaziɣt ) , neɣ yeqqim s talɣa n taɛṛabt . Wigi yeqqimen s talɣa n taɛṛabt banen ,ama d wid ibeddun s isekkilen n waggur (ayyur ) , meḥsub wid ibeddun s " L " sdat isekkilen-agi : ɛ " lɛaṛ ", b " lbir , f' "lfayda , ǧ " lǧaṛ " k "lkufaṛ ", ɣ "lɣar" , ḥ "lḥir" , h " lhem" l " llum ", m "lmeḥna" , q "lqermud ", w " lweṛd " , x " lxiṛ ", y " lyas "  . Maca ula d wid d-nerḍel ar tṛumit llan wid ibeddun s "L" ma ur ţţumazɣen ara :  "luzin" " lakul "  atg ... Am akken llan wid n tmaziɣt ibeddun s "L" : " lgerra " "Lkullab" "lmendif " "lkanun" "lmaɛun " "lbext " atg ( wissen diɣen ula d wigi ma mačči d iṛeṭṭalen d-yusan seg tutlayin yezwaren taɛṛabt d tṛumit ) . Acu kan wigi n tṛumit d tmaziɣt ur llin ara s tugeţ ,d tisuraf  kan . Ma d wid ibeddun s usekkil n yiṭij di taɛṛabt  (meḥsub " L"-nni amezwaru ɣas ulamma ţţarun-t waɛṛaben   ,ur yeţţwanṭaq ara ɣur-sen, maca ţţessden asekkil-nni wis sin , ar ɣur-sen d " ccedda " )  ɣef wakken ssneɣ , ulac yakk wid yeţţumazɣen deg-sen  , amedya :   c, "cceṛ" , d, "dduḥ" , ḍ "ḍḍeṛ ", r " rrif ", ṛ "ṛṛuḥ " , s " ssuq ", ṣ " ṣṣwab " , t " ţejṛa " , z "zzman" , ẓ "ẓẓur "  . Ihi wigi banen ţţɣimin s talɣa-nni n taɛṛabt , ɣas ulamma neţţekkes "L"  acku ur yeţţwanṭaq ara , ma d imesli d-irennun fell-as yezga yessed , dagi meḥsub asekkil n yiṭij yezga yesertay asekki "L" , yeţţuɣal d ussid .

Ma uɣaleɣ-d tura ar yismawen n taɛṛabt yakk yeţţumazɣen beddun s umgrad  " A " ( amencaṛ , akursi , atg...) , wigi d awalen yellan yakan beddun s isekkilen n waggur (ayyur ) deg taɛṛabt , maca uqbel ad ten-id-rren imaziɣen ar tutlayin-nsen s umata ( d taqbaylit , d tacawit , d tacelḥit ,atg ) , ad zwiren uqbel ad kksen amagrad-nni amezwaru n taɛṛabt  , meḥsub ad yeɣli umagrad-nni " L " ( Lmincaṛ (s taɛṛabt ) = Amencaṛ ( s tmaziɣt ), werǧin dduklen sin imagraden-agi ( "A" n tmaziɣt d "L" n taɛṛabt ɣas ulamma neṭṭqen-t nutni ),ur nezmir ara ad d-nini s teqbaylit : " almencaṛ " neɣ "talmencaṛt ", neqqar  diɣen " lxux (fruit ) " maca ma ara d-nini "taxuxet " deg wunti , amgrad-nni "L " , iṛuḥ yeɣli , awalen yakk yeţţumazɣen ,akka i d asen-teḍra ma beddun s umagrad n taɛrabt " L " .

Ur yesefk ara yiwen ad aɣ-yeseɣleḍ , ad aɣ-d-yini awal-agi yekka-d seg taɛṛabt , neţa deg tilawt d awal n tmaziɣt . Ma fkiɣ-d amedya, ad d-meslayeɣ srid ɣef wawal " ALMA "( mačči "ELMA" , akken ɣillen kra , di tmaziɣt yella "A" yella "E " ur ɛdilen ara di lmenṭeq ) Ihi ma yella d tidet seg taɛrabt i d-yekka akken d-qqaren wid ur nessin iqiḥ di tmaziɣt  , ihi awal-agi " alma "  ad t-naru " ama " ad yeɣli umagrad "L ",am wakken nura yagi " amencaṛ ( lmencaṛ ) , abennay (lbennaa ) . Awalen "alma "(ilmaten ) ,talmaţ ( tilmatin ) d  iqburen di Tmaziɣt , d ismawen imukan ( Toponymie des lieux habités ) . Ma nger tamawt ula di lmenṭeq mačči kif kif " elmaa" (eau ) ibeddu s teɣri n yilem "e " , ma d awal " alma " ibeddu s umagrad agejdan " A " ,werǧin yeɛdil "elmaa" (eau ) d " alma "( prairie ) ama di lmenṭeq ama deg unamek .  Degmi neqqar "aman" ɣur-neɣ ,dacu ara ɣ-yawin ar wawal ajenṭaḍ "elmaa" . "ALMA" yefruri-d deg umyag " LMU " ( neqqar "yelma" deg waman ).

Awal d-neṛḍel seg taɛṛabt yesɛan yiwen unamek d wawal "ALMA " d awal " AMṚIJ " (المرج = prairie ) . Awal-agi n taɛrabt "el maraj " neseqdac-it ula d nekkni neqqar " amṛij " di kra n temnaḍin ( "alma " qqaren-as "amṛij " ) . D wagi i d awal-agi i d-nerḍel seg taɛrabt , maca yeɣli umagrad " L " degmi yeţumazeɣ :  " el maraj " s taɛrabt , yuɣal " amṛij " s teqbaylit . Akka i d-llan yireṭṭalen n wawalen n taɛṛabt ar taqbaylit, ar yimezwura-nneɣ ,mačči d ayen d-nesnulfa tura. Yif ma neseqdec "alma " yellan d ayla-nneɣ , maca ulac fell-as ma yiwen yeseqdec "amṛij " , ulac tutlayt ur d-neṛḍil ɣef tutlayin-nniḍen . Di tmedyazt n taqbaylit tamḥaddit (poésie engagée ) , ad naf seqdacen yimedyazen-nneɣ awalen n taɛṛabt s tuget , ama d Muḥya , d Maɛtub , Feṛḥat , Ben Muḥemmed , Lunis , atg . Mačči d wagi i d aɣbel ma nebɣa ad nesnerni taqbaylit  d umatu . Tasertit deg umkan-is , tussna deg umkan-is , war tussna kra ur yeţţnerni .

7) "Alma"(ilmaten ) talmaţ (tilmatin )

Ismawen n taɛṛabt yakk yeţţumazɣen beddun s umgrad " A " ( amencaṛ , akursi , atg...) , wigi d awalen yellan yakan beddun s isekkilen n waggur (ayyur )  " L " deg taɛṛabt , maca uqbel ad ten-id-rren imaziɣen ar tutlayin-nsen s umata ( taqbaylit , tacawit , tacelḥit ,atg ) , ad zwiren uqbel ad kksen amagrad-nni amezwaru n taɛṛabt , meḥsub ad yeɣli umagrad-nni " L " ( Lmincaṛ (s taɛṛabt ) = Amencaṛ ( s tmaziɣt ), werǧin dduklen sin imagraden-agi ,ur nezmir ara ad d-nini s teqbaylit : " almencaṛ " neɣ " talmencaṛt ", neqqar diɣen " lxux (fruit ) " maca ma ara d-nini "taxuxet " deg wunti , amgrad-nni "L " , iṛuḥ yeɣli , awalen yakk yeţţumazɣen ,akka i d asen-teḍra ma beddun s umagrad n taɛrabt " L " . Γas Ulamma llant kra n tsuraf , degmi ula d ismawen i ɣ-d-yusan s tṛumit llan wid ibeddun s "L" ma yella ur ţţumazɣen ara : "luzin" " lakul " atg ... Am wakken llan wid n tmaziɣt ibeddun s "L" : " lgerra " "lkanun" "lmaɛun " "lbext " atg ( wissen diɣen ula d wigi ma mačči d iṛeṭṭalen d-yusan seg tutlayin yezwaren taɛṛabt d tṛumit )

Ur yesefk ara yiwen ad aɣ-yeseɣleḍ , ad aɣ-d-yini awal-agi yekka-d seg taɛṛabt , neţa deg tilawt d awal n tmaziɣt . Ma fkiɣ-d amedya, ad d-meslayeɣ srid ɣef wawal " ALMA "(mačči d "ELMAA" n taɛṛabt , akken ɣillen kra , di tmaziɣt yella "A" yella "E " ur ɛdilen ara di lmenṭeq ) Ihi ma yella d tidet seg taɛrabt i d-yekka akken d-qqaren wid ur nessin iqiḥ di tmaziɣt , ihi awal-agi " alma " ad t-naru " AMA " acku yesefk ad yeɣli umagrad "L ",am wakken nura yagi " amencaṛ ( lmencaṛ ) , abennay (lbennaa ) . Awalen "alma "(ilmaten ) ,talmaţ ( tilmatin ) d iqburen di Tmaziɣt , d ismawen imukan yeţwazedɣen uqbel tisin n waɛṛaben  . Ma nger tamawt ula di lmenṭeq mačči kif kif " elmaa" (eau ) ibeddu s teɣri n yilem "e " , ma d awal " alma " ibeddu s umagrad agejdan " A " ,werǧin yeɛdil "elmaa" (eau ) d " alma "( prairie ) ama di lmenṭeq ama deg unamek . Degmi neqqar "aman" ɣur-neɣ ,dacu ara ɣ-yawin ar wawal ajenṭaḍ "elmaa”. "ALMA" yefruri-d deg umyag " LMU " ( neqqar "yelma" deg waman ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 105 Janvier 2020    

Tidlisin nnien :

 

TUDERT-IW_Abdellah_Hamane.pdf

RECUEIL_DE_PRENOMS_AMAZIGHS_Md_Akli_HADDADOU.pdf

 

 

 

 

ITIJ_BU_TCERKETT_Taher_Djaout_tasuqilt_Samir_Tighzert.pdf

La_Babel_du_Ponant_2eme_partie_Ali_Farid_Belkadi.pdf

Aglam_deg_wungal_n_Amer_Mezdad_Ass-nni_FERHANE_BADIAA.pdf

DESCRIPTION_ET_HISTOIRE_DU_MAROC_Leon_GODARD_1860.pdf

APERCU_SUR_TRENTE_TROIS_SIECLES_DE_L'HISTOIRE_DES_IMAZIGHEN.PDF

MUHYA_SI_PERTUF_traitement_de_texte.pdf

Revue Izen Amaziɣ, 3 numéros :

Izen-amazigh3.PDF

Izen-amazigh5.PDF

Izen-amazigh6.PDF

Textes berbères de l'Aurès_ Parler des Ait Frah

Romans et ambiances dans la maison kabyle traditionnelle.pdf

La_Kabylie_Recherches_et_Observations_1833.pdf

Jules_Maistre_Moeurs_et_Coutumes_Kabyles_1905.pdf

Tighermin_yemmeccen_Sari_Med.pdf

MOULIERAS_Auguste_Une_tribu_Zenete_anti-musulmane_au_Maroc_Les_Zkara.pdf

Si_Pertuf_Muhend_Uyehya.pdf

LA_LANGUE_BERBERE_EN_AL_ANDALUS_Md_Tilmatine.pdf

Inédite, une pièce de théâtre de Idir Amer :

Idir_Amer_Ay_Afrux_iferelles.pdf

Inédite, Dom Juan de Molière, en langue kabyle :

DOM_JUAN_LE FESTIN_DE_PIERRE_MOLIERE_SI YEHYA_TASEGLULT-S-UDΓAΓ.PDF

 Dictionnaire_Francais_Berbere_Antoine_JORDAN.PDF

Les_Cabiles_et_Boudgie_F.PHARAON_Philippe_libraire_Alger_1835.PDF

Tidmi tamirant, n°2, 1990

Habib-Allah_Mansouri_Inventaire_des_neologismes_amazighs.pdf

Ddem_tabalizt-ik_a_Mu_Kateb_Yacine, version bilingue

Ad lemmdeɣ tamaziɣt  n Hamek : http://www.ayamun.com/adlis-usegmek.pdf

Belkacem Bensedira_Cours de langue kabyle_Adolphe Jourdan_1887

JM_DALLET_LE_VERBE_KABYLE_FDB_1953.pdf

AMAWAL_TUSNAKT_H.SADI_1990.pdf

CHANTS_BERBERES_DE _KABYLIE_Jean_AMROUCHE_CHARLOT_Ed.1947.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome1_FDB_1971.pdf

OUARGLA_M.JARDON_J.DELHEURE_Tome2_FDB_1971.PDF

 

  

Plus de livres dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

Retour en haut

Numéro 105 Janvier 2020      

 

L’ étude : ARABE(S) ET BERBERE EN CONTACT :

LE CAS MAURITANIEN  

(EXTRAIT)

 

Catherine Taine-Cheikh

CNRS - Lacito

 

Actuellement le zénaga n’est plus parlé en Mauritanie que par un petit nombre de locuteurs adultes bilingues (quelques milliers au maximum). L’aire dialectale berbère n’a cessé de se rétracter pendant des siècles et elle ne concerne plus, depuis longtemps, que quelques tribus maraboutiques localisées, pour l’essentiel, dans l’extrême sud-ouest du pays bien loin donc de toutes les autres zones berbérophones.

L’abandon du zénaga semble s’être réalisé très graduellement, sur plus de six cents ans, après l’arrivée d’une fraction des Bäni Maʕqil dans le Sud marocain, aux XIIIe-XIVe siècles. Selon l’historiographie traditionnelle, les Bäni assân seraient en effet à l’origine de l’arabisation du Sahara occidental   (d’où   l’appellation   assāniyya   donnée   au   dialecte   arabe

mauritanien). Pour autant, les premiers contacts du zénaga avec l’arabe ne

datent pas du milieu du second millénaire car, dès les débuts de l’islamisation (pensons au mouvement almoravide, dans les confins

sahariens au XIe s.), quelques prémices de l’arabisation culturelle étaient

déjà en place.

Pour étudier les effets du contact entre l’arabe et le berbère, je tiendrai donc compte, non seulement des spécificités du zénaga et du assāniyya (liées   au  moins  en  partie   à  la  localisation  périphérique  de  la

Mauritanie), mais encore de l’existence de la diglossie arabe (d’autant que les études en arabe littéraire étaient souvent très poussées dans les tribus maraboutiques, qu’elles soient hassanophones ou zénagophones).

1. Les emprunts

Arabe(s) et berbère ayant coexisté sur le même territoire durant des siècles,

on ne s’étonnera pas de relever un certain nombre d’emprunts lexicaux. Il s’agit d’un phénomène très fréquent et largement prévisible —, aussi n’en donnerai-je ici qu’un bref aperçu.

1.1. Les emprunts du berbère à l’arabe

Parmi les emprunts faits par le zénaga à l’arabe, il est possible, dans un

certain nombre de cas, de préciser de quelle variété d’arabe il s’agit.

Les emprunts à l’arabe classique sont sans doute moins nombreux, mais ils sont parfois très anciens, comme l’attestent les deux emprunts très répandus : yau1 “jeûner” pan-berbère et taʔalliʔprière” (mais

yaṣṣәllä prier” avec ). Leur forme particulière (avec sonorisation de la

sifflante : > ) semble en effet caractéristique du premier vocabulaire

musulman constitué au VIIIe s., à l’époque le courant ibadite était

puissant (cf. Van Den Boogert & Kossmann 1997).

Voici les emprunts à la langue littéraire les plus usuels : ṿu rompre le jeûne” (cl. f--r) ; älimām imam” et yäyuʔṃä / yäluʔṃä “suivre l’imam” (cl. ʔ-m-m) ; yamāh croire” et a espoir ; signe” (cl. ʔ--n) ; yuġri “étudier” (cl. q-r-ʔ) ; yuḟṛa être obligé” et afa / ätyfaa obligation” (cl. f-r-) ; älädān appel à la prière” et ddänäh appeler à la prière” (cl. ʔ-d-n) ; ʔmәn “croire (en)” (cl. ʔ-m-n) ; ätyfaġa maître” (cl. f-q-h) ; yaʕuf devenir faible” (cl. -ʕ-f) ; yädāmäh continuer” et äddäwām “continuation ; permanence” (cl. d-w-m) ; yaʔm(m)a “faire exprès (qqc)” (cl. ʕ-m-d-) ; yahaa être présent” (cl. --r-) ; yänha

“régner” (cl. n-h- ?) ; äyaʔxty intelligence” (cl. ʕ-q-l).

Parmi les emprunts probables au assāniyya, je listerai : yukšäv “faire

honte” (hass. kšәv), dräg atteindre, rattraper” (hass. drәk), yaʔrәgmäh

“suer” (hass. ʕṛag), tgaәft tapis” (hass. gîvä) et gänvud hérisson” (hass.

gänvûd).  Il  serait  d’autant  plus  difficile,  cependant,  d’établir  une  liste

exhaustive que tous les zénagophones sont dorénavant bilingues.

Choisir la variété-source n’est pas toujours possible, ainsi pour ätyfäDyär “aube, aurore” (ar. f-ž-r) ou aḍḍabi “tambour, tam-tam” (ar. bal). Par ailleurs, les critères les plus usuels pourraient parfois se révéler trompeurs. Ainsi la réalisation occlusive du qāf dans yawāffäqa “mettre

d’accord” (cl. w-f-q) peut-elle surprendre alors qu’on trouve une fricative (ġ ou x) dans les autres emprunts au classique (cf. ätyfaġa, yuġri et äyaʔxty). Elle pourrait trahir un emprunt indirect, par le biais du dialecte

 

1 Sauf précision particulière, les verbes sont donnés à la  personne masculin (M)

singulier (sg.) de l’accompli (acc.), c’est-à-dire, pour le zénaga (zén.), celle du Prétérit (P) et, pour le assāniyya (hass.), celle de la conjugaison suffixale (cj. suff.). Autres abréviations: F minin, pl. pluriel, NA nom d’action, Imp impératif, A aoriste, AI aoriste

intensif, AIN aoriste intensif négatif, PN prétérit négatif, cj. préf. conjugaison préfixale, inacc. inaccompli, dim. diminutif, Pr pronom, PO particule d’orientation, Part participe. Les voyelles longues accentuées du assāniyya portent un accent circonflexe.

 

 

 

(cf. hass. wâfәq la réalisation [q] au lieu de [g] signale un emprunt au

classique).

Les paramètres phonétiques et phonologiques restent néanmoins fort utiles pour identifier les emprunts car certaines réalisations telles que [], [], [], [l], [x], [ġ], [h], [], [ʕ], [rr], [ww], [ṣṣ], [dd] ou [ḍḍ] signalent plus ou  moins  clairement  un  lexème  emprunté  (cf.  Taine-Cheikh  1999  et

2003a).

Parallèlement, existent des critères morphologiques auxquels on peut recourir dans certains cas.

           Tantôt il s’agit du maintien de morphèmes arabes : intégration de l’article défini (sous les formes äl-, äty- ou äy-, cf. älädān, ätyfaġa et äyaʔxty) ; pluriel arabe des nominaux (ex. әgnāvīd pl. de gänvud, masāil problèmes”) ou, plus exceptionnellement, conjugaison arabe des verbes

(ex. kәnt 1sg. et kānu 3pl. de kān “être” usité parfois comme modalité du passé).

•Tantôt il s’agit de règles particulières : verbes à 3sg. -ah et conjugaison sans aucune alternance vocalique (ex. A = P = PN yäwäžžaṭṭah être atteint de paludisme”) ; préfixe әd- pour former le pluriel de quelques masculins,  généralement  des  emprunts  (ex.  әd(w)ällahä  pl.  de  ällähä

“planchette  en  bois  (läw de  l’école  coranique)” ;  particule  (ә)d  qui s’ajoute dans le syntagme de numération devant le nom compté s’il s’agit

d’un emprunt (ex. šәn-d-äl-masāil 2 problèmes”, iššäy әd-äl-uruf 7 lettres”)2.

On remarquera pour conclure, justement en rapport avec la numération, qu’en zénaga se sont conservés les numéraux d’origine berbère (3 kaa, 4 akku, 7 iššäh, 9 tuah, 11 märäg әd yuʔn, 60 šuišät-tmaaʔn, 200 šiny- ävan, etc.). C’est un fait d’autant plus notable qu’ils ont été très souvent abandonnés au Maghreb et remplacés par les formes arabes.

1.2. Les emprunts de l’arabe au berbère

Le  lexique  du assāniyya  contient  certainement  un  pourcentage  non négligeable

lexèmes  empruntés  au  zénaga,  en  particulier  dans  le domaine  de  la culture  matérielle  et  des  plantes.  La  liste  suivante  est purement indicative :

zén.  tawäh  calebasse”  >  hass.  uwwä,  zén.  taәnt  bois  dur

 

2 Concernant l’origine de cette particule et son identité possible avec le préfixe de pluriel, cf. Taine-Cheikh 2005a: 278.

 

 

(d’acacia)” > hass. әnt/âәnt, zén. ii “fonio” > hass. âẓẓ ; taʔfafat

“vieille poulie, poulie usée” > hass. tävaәt ; ämaʔgi “herminette” >

hass. ämâyig ; iʔgәgi variété d’arbre épineux, Combretum aculeatum

>  hass.  i(i)kîk ;  toʔgugut/täwgugut  mouche  tsé-tsé”  >  hass.

tagūgâmәt ; taʔkäykäyt “médicament à base de beurre, de graisse” >

hass. tākәlkәlt ; aʔräš pl. aʔräššän grand trou ; puits dont le fond est

mal coffré” > hass. āršân ; taʔšägäh “coqueluche” > hass. täšâgä ;

täšuḅḅu “petite  corde  du  luth,  du  violon”  >  hass.  tāš(š)әḅḅә ;

täš(š)äġyiʔd louche, cuiller (faite dans une courge)” > hass. tāšәġlît ;

äšugdäy socle (de l’enclume)” > hass. äšәgdäl3.

 

Les nominaux empruntés se laissent plus facilement reconnaître que les verbes car ils conservent généralement les morphèmes de genre et de nombre caractéristiques du berbère : préfixe vocalique a-/i- du M sg., qui exclut (comme dans beaucoup de dialectes maghrébins) la présence de l’article défini (ә)l ; affixe discontinu ta-/i-...-t du F sg. ; suffixe à nasale du M et F pl.

La réalisation phonétique et phonologique est rarement aussi discriminante, mais elle aussi peut fournir un indice. La présence d’une sifflante sonore emphatique (cf. de әnt) constitue un critère décisif — sauf si l’on a affaire à un terme grossier (cf. D. Cohen 1963 : 22). Par ailleurs, on prêtera attention à la présence d’une dentale palatalisée     ou dy4. C’est ainsi qu’on identifiera le hass. әtyfâġa “marabout” comme un emprunt au classique ayant transité par le zénaga. Dans le même ordre d’idée, on se demandera si certaines réalisations non spirantisées du ḍâd, dans des termes très usuels comme ḍʕәv “devenir faible” et (a)ʕîv “chétif”, ne pourraient pas signifier, aussi, qu’il s’agit d’emprunts au classique passés par le zénaga.

2. Des spécificités linguistiques comparables

L’arabe et le berbère, qui regroupent l’une et l’autre différentes variétés, appartiennent au même phylum (le chamito-sémitique ou afro-asiatique). En tant que langues apparentées même lointainement —, ces deux ensembles linguistiques ont des traits en commun. Je tiendrai compte de ce fait, mais mon propos porte, ici, moins sur les traits hérités que sur les caractéristiques propres aux variétés “mauritaniennes”, à l’exclusion des autres. Le zénaga présente en effet, par rapport à l’ensemble berbère, des spécificités qui sont en bonne partie comparables à celles que présente le assāniyya par rapport à l’ensemble arabe. Ce qui apparaît à bien des égards comme une proximité typologique leur confère une position particulière, plutôt marginale, dans les ensembles dialectaux auxquels ils appartiennent.

 

3  Sur le traitement des emprunts au zénaga, cf. Taine-Cheikh 1997.

4   Ces réalisations sont également attestées dans les langues ouest-atlantiques, cf. tyäy

marabout-charlatan”, emprun au pulaar.

 

2.1. Phonétique et phonologie

  Consonnes

L’étude des emprunts a montré que les systèmes du zénaga et du assāniyya différaient sur de nombreux points, mais il faut noter que les principales différences relatives aux emphatiques, aux consonnes d’arrière et au statut des interdentales (phonologique en assāniyya, phonétique en zénaga) ne sont pas propres aux variétés mauritaniennes.

Par contre, quelques points communs apparaissent, telles la réalisation occlusive du ghayn géminé (ġġ > qq), la tendance à sonoriser la labiale f5, voire même la réalisation “pressée” du [ŧ] emphatique (cf. Cohen 1963 : 49, Taine-Cheikh 2003a : 62). Le trait le plus remarquable, toutefois, est sans doute la richesse des deux systèmes

  du point de vue phonologique : notamment le maintien du // à côté du

// en assāniyya, celui de la glottale /ʔ/ en zénaga6,

   du point de vue phonétique : nombreuses variantes emphatiques et, en

zénaga, tendance très marquée au relâchement des consonnes simples : [d] > [d], [z] > [ŧ], [ž] > [ž], etc.7

  Voyelles

  Les systèmes vocaliques du zénaga et du assāniyya présentent beaucoup de similitudes. Ils se caractérisent en particulier par :

un système vocalique bref reposant fondamentalement sur l’opposition entre un phonème ouvert /a/ et un phonème plus fermé /ә/, ce dernier étant susceptible de se différencier, généralement du fait du contexte, en une variante d’avant i ou une variante d’arrière u (sans pour autant

générer beaucoup de paires minimales)

  un système vocalique long de type ternaire (/ā/, /ī/, /ū/)

  le maintien des diphtongues, notamment avec la voyelle /a/ (donc [äj] et

[äw] plutôt que [ē] et [ō]).

Ces ressemblances sont d’autant plus remarquables que ce système n’est pas très fréquent au Maghreb. Beaucoup de parlers maghrébins, berbères surtout, mais aussi arabes (surtout occidentaux), n’ont pas une telle opposition de longueur et, lorsqu’ils en ont une, le nombre des voyelles longues est alors souvent plus important (pour le touareg, cf. Prasse 1993 : 271). Quant à l’opposition /a/~/ә/, elle semble caractéristique des parlers arabes bédouins (par confusion de /i/ et /u/, cf. Cohen 1970 : 172-8) et des parlers berbères méridionaux (cf., pour le ghadamsi, Prasse 1998 : 3073).

On remarquera cependant que l’existence d’une même opposition de longueur ne signifie pas que, dans les emprunts du assāniyya au zénaga, la quantité soit préservée ni que le trait de longueur reste à la même place.

5                     Une tendance nettement plus limitée en zénaga, toutefois, la sonorisation (de la simple) étant souvent remplacée, en position intervocalique, par la mination de la sourde.

6                     La glottale ne s’est pas maintenue, par contre, en assāniyya. Ceci pourrait indiquer que le substrat berbère n’est pas à l’origine de la disparition de ʔ en arabe marocain (contrairement à ce que suggèrerait Chtatou (1997), d’après El Aissati 2006: 295).

7                     Pour simplifier la transcription, ce relâchement est généralement rendu par une barre, d’où la notation z pour [ŧ] et pour l’emphatique correspondante.

 

 

 

 

Pour continuer à consulter cette étude de 25 pages dans des conditions optimales en PDF, cliquer ici : 

 

 

 

 

www. ayamun.com/ ARABE(S)_ET_BERBERE_EN_CONTACT_CAS_MAURITANIEN.PDF

Catherine Taine-Cheikh

CNRS - Lacito

 

Retour en haut

Numéro 105 Janvier 2020    

 

L’évocation :

 

Rachid TIGZIRI (1951-1994), militant de tamaziɣt et de la démocratie,

par Σmer Mezdad

 

Il  fait aussi cimetière ! C’est aussi pour cette raison que je n’aime pas le mot « hommage ». De plus, comme tous les termes bateau, polysémiques, il peut égarer dans plusieurs directions. Et, pourtant, sous peine de cultiver l’oubli, nous sommes bien obligés de passer par là car nos morts ne seront vraiment morts que lorsqu’arrivera le moment non souhaité, mais pratiquement inéluctable, où personne n’évoquera leur nom, leurs actions et le temps plus ou moins court, plus ou moins plein qu’ils auront passé sur cette terre, car ce qui reste gravé dans nos souvenirs, c’est ce que le disparu aura planté  de généreux dans les mémoires. 

 

A hommage, je  préfère donc le terme « évocation ».

 

Sur les quelques images incrustées dans la mémoire  et les rares photos jaunies, vieillies qui nous restent de lui, nous voyons Rachid Tigziri,  toujours souriant, toujours fraternel, toujours élégant.

Il ne se la jouait pas ! C’était  ainsi qu’il était dans la vie réelle, celle de tous les jours.

 

A la cité universitaire de Ben-Aknoun où nous nous sommes rencontrés en 1972, nous avons été voisins de chambre dans le  bâtiment B, de 1974 à 1976. J’étais au 2ème étage au  41, Rachid habitait côte à côte avec Salem Djebara, au 1er étage, au fond du couloir.

A cette époque,  on se voyait bien des soirs, à veiller, à lire des textes, à discuter et à refaire le monde. Et parfois tard dans la nuit, je soumettais à son appréciation les quelques lignes que je venais de rédiger ou que je venais de traduire. Il était  assez souvent avec son ami et alter ego Salem.  A eux deux, ils ont toujours modulé, tempéré avec beaucoup de tact et d’humour les premières frictions qui commençaient à sourdre dans le groupe culturaliste naissant, animé par des acteurs sincères, talentueux, efficaces mais parfois un peu trop vifs ! Oui, même à cette époque de naissance d’un mouvement, une vérité était déjà rencontrée : là où des Kabyles affrontent, ils s’affrontent aussi ! ou on les fait s’affronter ? A mon avis, cette période aura été déterminante pour la suite, effaçant certains « talents » et promouvant d’autres !

 

A cette période, Rachid était pratiquement de toutes les activités culturelles (musique, théâtre, poésie, débats), sinon comme « artiste », du moins membre actif  toujours visible dans les excursions culturelles avec Mouloud Mammeri. Il faisait partie, avec Amar Yahyaoui et d’autres, de ceux qui organisaient ces excursions régulières du week-end. C’est beaucoup plus tard, après coup, que nous nous sommes rendu compte de ce qu’il fallait comme efficacité, pour se procurer les autobus, ce qui n’était pas une mince affaire en cette période d’interdictions tous azimuts, et de ce qu’il fallait comme tact et gentillesse pour inviter quelques rares chanteurs à nous accompagner. Il fallait aussi  réunir  les maigres deniers manquants, chacun y allant parfois de sa poche, car les bus étatiques,  il fallait les payer ! 

 

Important : dans la semaine, au 4ème puis au 6ème étage de la Faculté des Lettres, il nous arrivait assez souvent d’être assis côte à côte pendant le Cours de berbère de Mammeri, cours pas très encouragé par les autorités universitaires académiques, mais toléré.

 

Comme me l’a rappelé notre ami commun Saïd Doumane, son condisciple (ils ont fait ensemble  leurs 4 années en sciences économiques),  Rachid  ne perdait pas son temps puisqu’il a commencé déjà à  travailler  dans une banque (grâce ou avec le professeur Bénisad). Plus argenté donc, il  nous payait souvent le café.

Parallèlement, à ses activités, il s’adonnait à l’acquisition d’un sport qui venait d’être introduit à Alger. Avec 3 amis communs, nous l’avons accompagné quelques rares fois à ces séances de Vô vietnamien dont il allait devenir expert.

Avec notre ami Ameur Soltane, plus tard éminent chirurgien également  mort prématurément, Rachid  nous initiait, aux rudiments de la science économique, nous étudiants en médecine absorbés pendant la journée par d’autres tâches aussi sinon plus ardues.

 

En  1977, dans cadre post universitaire, Rachid part pour l’Angleterre, où il passa 2 ans à approfondir ses études.

 

Pendant près de dix ans, nous ne sommes pas souvent vus physiquement, mais le lien n’a jamais été rompu : le groupe est resté connecté (comme on dit maintenant) et chacun suivait le parcours de l’autre. A l’époque, ce n’était pas encore la période des cimetières, c’était dans les cérémonies de mariages respectifs ou autres rencontres chez les uns et les autres, les têtes toujours bourrées de projets, qu’il nous arrivait de nous revoir, presque tous ensemble, quoique jamais au grand complet.

 

J’ai eu les renseignements suivants de la part d’une personne qui lui est très proche.

Rachid est né le 15 juin 1951 à Boudafal commune d'Ain El Hammam (Michelet).

Il a vécu son enfance dans le  village natal jusqu'à 1960-61, soit les dix premières années de sa courte vie.

A cette date, pour isoler les combattants de l’ALN les priver de soutien de la population,  les autorités coloniales  ont déplacé tous les villageois, de Boudafal  vers le village Ait Hichem.

C’est en cette année de 1961, à l’âge de 10 ans donc, que débute sa scolarisation à l’école de Ait-Hichem. puis à l’école primaire de de Michelet de 1962 à 1963 

Après l’indépendance, en 1963, Rachid est en envoyé par sa famille en France, à Saint-Denis.

il est élève à l’école primaire de Michelet.

Il y passa  donc 2 années scolaires et décroche  son examen de certificat d'études.

Il revient au pays natal en 1965.

De 1965 à 1967, il est scolarisé à Alger, au  CEG de la rue Dujonchay pour les classes de 5ème et 4ème, rue où se trouve le cinéma ABC. Elle est située juste en face de la rue Meissonier.

De septembre 1967 à juin 1968, il est scolarisé au  CEG de la rue Horace Vernet, une rue perpendiculaire à la rue Didouche Mourad, où il décroche son BEG.

De 1969 à 1972, il est élève au  Lycée Amara Rachid de Ben Aknoun où il décroche le baccalauréat.

De 1973 à 1976, il passe ses 4 années d’études en  Sciences économiques à la Faculté d'Alger, d’où il ressort avec une licence.

De 1977 à 1979, départ en Angleterre pour poursuivre ses études.

 

En rentrant, aguerri de nouvelles connaissances, après le Service National en 1979, Rachid  rejoint le Ministère du Travail, où il devient  sous-directeur, le seul poste qu'il a occupé du début de sa carrière professionnelle jusqu'à sa mort.

 

Parallèlement à cette activité professionnelle exemplaire en dévouement et en générosité, à partir de 1989, il est secrétaire général de  l'Association Culturelle Thala, dont le président est  Mohamed Guerfi.

Au moins de mai 1990, Rachid a assisté en tant que membre à part entière au  Colloque sur la Lexicographie, organisé par les associations regroupées dans Agraw Adelsan Amazigh, colloque  qui s’est déroulé à Sidi-Fredj.

Si je me souviens bien, c’est après  ce colloque, retrouvant peut-être ses compagnons de la cité universitaire et leurs préoccupations culturelles sincères et militantes, qu’il  rejoint le RCD, rassemblement auquel il donnera sans compter ses multiples talents, notamment son sens des relations humaines. Il lui  consacrera toute son énergie. Comme me l’a rappelé si bien notre ami commun Mohand Loukad, Rachid Tigziri avait le sens rare d’allier l’intelligence, la rigueur scientifique et le sens de la dérision. De 1990 à 1994, nous nous  sommes vus très régulièrement dans des réunions politiques et des activités culturelles. Tout en gardant son élégance innée et son doute positif, il était devenu un orateur, un débateur hors-pair au discours toujours incisif, maniant avec dextérité la dérision et l’humour. 

En évoquant son nom avec des amis communs, ces mots sont ceux qui reviennent le plus souvent : Rachid était quelqu’un d’attachant,  d’engageant, d’ouvert, de visible.

Cette  visibilité physique, avec son front dégarni et sa barbe-bouc de philosophe antique parfois malencontreusement affichés sur les écrans de « l’unique », ne sera pas passée inaperçue aux yeux des monstres. Nous en avons parlé, au mois de juin précédent,  à Oulkhou, le jour des funérailles de Tahar Djaout, l’illustre écrivain assassiné.

 

Rachid, au plus fort de la terreur, continuant d’habiter un quartier populaire pour le moins hostile, continua ses activités politiques avec son abnégagtion habituelle. Sa vie se partageait entre Alger et Boudafal dont il ne s’est jamais détaché ! Il  avait fait de Boudafal la citadelle de rencontres et de réunions des causes démocratique et identitaire. Le village était prospère et animé à cette époque et la plupart des leaders de la cause Amazigh ont fait du village leur endroit privilégié de visites et d’événements tellement qu’ils ont été vite adoptés.

 

Deux jours avant la date funeste date , soit le samedi 29 janvier 1994, pourtant jour de semaine à l’époque, Rachid est venu à Boudafal voir ses parents, alors que, habituellement,  ses nombreuses activités l’empêchaient un tel déplacement même pendant le week end, surtout en ce mois de janvier 1994, mois d’embrouillamini politique inédit. Il n’avait pas trouvé son oncle Salem à la maison , celui qu’il  appelait affectueusement vava Salem : il était dans leur champ dénommé Izra. Les jours normaux, si Salem était occupé loin de la maison, Rachid ne cherchait pas spécialement à le renconter mais ce jour là Rachid  avait insisté pour le voir absolument. Il était parti le rejoindre, la mine  triste, lui, dont le sourire ne quittait jamais le visage.

 

 Sa vie fut sauvagement interrompue en ce jour fatidique du lundi 31 janvier 1994, à 7h30.

En cette matinée sépulcrale dans ce quartier d’Alger, il avait quitté la maison chercher sa voiture.

Comme à l’accoutumée, il alluma le moteur pour le chauffer un peu avant de démarrer et c'est là que les 2 monstres surgissent et lui tirent 2 balles dans la tête, le tuant  à l’âge de 43 ans.

 

Assez souvent pendant toutes ces années de vie dans une société poussée à  la régression et à  l’anomie, avec nos amis communs, quand nous évoquons Rachid Tigziri, ce sont ces mots qui reviennent le plus souvent : mesure, gentillesse, sourire, élégance, tact, générosité, compétence, efficacité.

 

Au-delà du militant de la démocratie et l’amazighité, ses assassins ont privé son pays, sa société, sa région, ses amis, sa famille, ses parents, son épouse, d’un être adorable, exceptionnel à tous égards.

Σmer Mezdad

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 105 Janvier 2020    

Le Poème : 

 

Aqcic d uɛeṭar

sɣur Ferḥat Mhenni, Imaziɣen Imula, 1974

Iṭij yebbwḍed ɣer wemnaṛ

Axxam yeččuṛ d ţili

Deg ufrag ivedded uεeṭṭaṛ

Yessutur tin n Ṛebbi

Mi yeldi imi-s ad yehdeṛ

Yeggugem deg wayen yeţwali

 

Tumlilt teţţaked tafat

S tecṛaḍ ṭuṛeqmen iduknan

Tameṭṭut tessenduy taxsayt

Yelli-s t-cennu ɣef llufan

Aqcic deg wada n tɣalaḍt

La yessisin iniɣman

 

Mi gwala kra n bučamar

Yugad yessawel i yemma-s

A mmi winna d aεeṭṭaṛ

Ddem-d awren awi yas

 

Mi gebbweḍ ɣer zdat-s

Yevra i wewren ger yifassen-is

Allen-is uɣent am tmes

Mi gwala lḥerz s-amgeṛḍ-is

Ur yuḥta-m yeţţuveqqes

Lḥerz yeqwled ɣeṛ yiri-s

 

Aεṭṭaṛ ancum yerwel

Γer deffir yessegwra-d awal

Aqcic aεekkam yuzzel

Ad t-yedfeṛ am uderɣal

 

Armi i ţ-necrew meṛṛiɣet

I tid nessaweḍ s-axxam

Taɣect-is zik tessuget

Teqwel am tin yenɣa nadam

Tameslayt-is ṛẓaget

D asxertem ur neţwafham

 

Yeqqim yeţebbi degneɣ

Iwakken ad ngi akw am neţţa

Tasusmi-s ţaɣawsa nneɣ

Awi-d kan ad ɣ-yefk lehna

 

I yiɣaḍen d weltma-s

D gma-s i yellan di dduḥ

Zṛiɣ ad ten yekkat yal ass

Ad ten yeḥkem meqqeṛ mectuḥ

Di tura dadda qqaren-as

Ugadeɣ, ugadeɣ akka ara sent ṛuḥ

 

Ihi nekk ad am id iniɣ

A nεeddi kan ad t-nneɣ

Wah ad huddeɣ kra i yebniɣ

Ula d neţţa d mmi-t neɣ

Ferḥat Mhenni, Imaziɣen Imula, 1974

 

 

 

 

 

 

 

 


7°) LES RUBRIQUES :

 

ACCUEIL         INDEX  GENERAL     NUMEROS PARUS

LIBRAIRIE      TELECHARGEMENT  SITES FAVORIS

 

             

Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  ayamun@Hotmail.com

Adresse Web : http://www.ayamun.com/

Retour en haut

 

tanemmirt, i kra iẓuren « ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt » akked d wid i d-yefkan afus.

 

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000


Dernière révision :
  04/02/2020      mardi 4 février 2020

 


 


 [1] menacer