ayamun  CyberRevue de littérature berbère

Description : K:\1_CONFIDENTIEL_20-10-2011\Mes sites Web\Ayamun_lesNuméros_2000-2011\Septembre2009_fichiers\image006.jpg 

 

12ème année

Numéro 56     Mars 2012

notre Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

Description : K:\1_CONFIDENTIEL_20-10-2011\Mes sites Web\Ayamun_lesNuméros_2000-2011\Septembre2009_fichiers\image007.gif 

Tadlist nniḍen :

 Légendes et contes de la Grande Kabylie

par Auguste Mouliéras, Paris, E.Leroux, 1893

 

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

 

1°) Le texte en prose :   Ddayxa, tullizt sɣur  Malek HOUD

2°)  Létude  :   Innan n yal ass si kraḍ tudrin n At Ɛebbas sɣur Ǧamal Benɛuf 

3°) L' entretien :   Interview du professeur Mohamed CHAFIK par S. KHOTTOUR, Le Matin de Paris, le 11 avril 1980

4°) L’hommage : Hommage à l’écrivain Mouloud Feraoun, in Dépêche de Kabylie       13/02/2012             

5°) Tadlist nniḍen, en PDF :  Légendes et contes de la Grande Kabylie  par Auguste Mouliéras, Paris, E.Leroux, 1893

6°) Le poème :  Ass n tmanya, sɣur Beleheddad Muend-Teyyeb, tukkist seg  « Refdeɣ leqlam uriɣ», tizrigin «  belles-Lettres », 2011

 

 

Adresse de messagerie électronique 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 56     Mars 2012

 

Le  texte en prose : 

 

Ddayxa

Tullizt sɣur  Malek HOUD

 

 

Lukan ad tili temsizzelt n tlawin tucmitin akken i d-ttilint temsizzlin n tlawin icebḥen d Ddayxa melba akukru ara yawin arraz amezwaru deg wakken tecmet. Akken qqaren: « Ad tessusfeḍ deg-s wala deg lqaɛa ».

 

         Ɣas akken medden akk ɣef tikkelt gezmen-tt deg rray, ttwalin Ddayxa d tameṭṭut icemten yella yiwen qqaren-as Akli, netta rray-is ahat yeffeɣ i ubrid, yettwali Ddayxa s tiṭ n win iḥemmlen. Qqaren-d: « Ayen idergen ɣef tiṭ idreg ɣef wul », maca Ddayxa d tin i yettwali yal ass s wallen-is, d ul-is i t-yettseggiren ad iḥemmel Ddayxa yal ass ugar n wass yezrin.

 

         Tayri taderɣalt asmi ara tezzi ɣef wabɛaḍ dayen tefra fell-as, ur yezmir ad ixemmem s leɛqel n leɛqel-is, yettxemmim s leɛqel n wul-is yeččan tiyita n tayri ur njebber. Daymi i deɛɛun yimezwura qqaren: “Awer neɛceq deg udɣaɣ”. Adɣaɣ ṣṣifa ulac ma d taẓẓayt ala nettat, win t-iḥemmlen ad t-ittbibbi kra ara tekk tudert-is war ma yenna-d: “Aḥ!”

 

         Ddayxa urɛad teqfil tlatin n yiseggasen deg tudert-is. Tizziwin-is ha-tent-id ttrebbint dderya-nsent deg yixxamen-nsent, taneggarut ɣur-s sin neɣ tlata gar warrac d teqcicin. Nettat mazal-itt deg uxxam n baba-s tettidir d yemma-s Mennun yeǧǧlen ur tuklal kanakken d tilemẓit deg ttrad n tsellullit taɣelnawt n tmurt n Lezzayer. Argaz-is Yidir, baba-s n Ddayxa, yemmut d ameɣras deg udrar n Jerjer. Ayen yellan deg ufus-is, ixdem-it, yewwi-d timunent i yelli-s d tmeṭṭut-is akken ad idirent d tilelliyin deg tmurt-nsent. D aya i yezmer ad t-yexdem, d aɣan-is. Ayen i d-yernan ɣef waya d tilufa n Rebbi. Rebbi yerna-d Ddayxa ɣer twacult-is. Akka i s-yefka baba-s isem, s yis-s yebɣa ad d-yerr isem n yemma-s yewwḍen leɛfu n Rebbi mačči aṭas aya. Yemma-s imi d tahuskayt isemma-as ɣur-s akken ad d-tecbu deg-s, maca nnan-d yimezwura: “Imɣi n ṣṣaba meɛqul” Ihi tlul-d teqcict tewwi-d yid-s ayen i ttagadent teqcicin ad t-sɛunt: ccmata. Lṭufanat akk ttemyaken anzi mi ara d-lalen, ɣur-sen yiwet n ṣṣifa. Maca skudmal yeggam lṭufan, iferreẓ-d wudem-is, yettuɣal d win ara yettawi yid-s kra ara tekk tudert-is. Akka i teḍra ɣef Ddayxa. Tura, temmed, tewweḍ d tameṭṭut, ɣur-s yiwet n tfekka mennu ḥedd-itt.Tiddi-s d talemmast, iḍarren grurzen, taglult taččurant, idmaren ccekḍen amzun ttawḍen, amzur awraɣ am ukbal yewweḍ-as-d ɣer wammas, aglim-is amellal tewwi-t-id ɣer yemma-s. Udem-is ɣur-s sin yiḥricen mgarraden am yiḍ d wass neɣ am tqejjirin n bururu. Qqaren-d agdiḍ-a n yiḍ ɣur-s snat tqejjirin ur ɛdilent ara. Yiwet temmed, telha d tamagnut, ma iṭall ɣur-s ad d-iḍes, ma d tayeḍ ur tewwiḍ ara tejjex, ɣef waya mi ara tt-iṭill amzun yettru yeqqar: “Bururuu! Bururuu!” Ihi, Ddayxa teḍra yid-s am bururu, yefka-as Rebbi kra n wallen d timeqqranin, d tizegzawin am yigenni n tefsut. Maca sser n wallen-is d teqmumes n tqemmuct-is terna-ten ccmata n wanzaren-is. Rsen deg tlemmast n wudem n Ddayxa am win yessentan din tabaṭaṭat tameqqrant nnig ucenfir ufella. “Anzaren n lbaṭaṭa” akka i tt-ttɛayaren, ṭṭfen aḥric ameqqran deg tlemmast n wudem-is, amzun ččan-d deg tlisa n yiḥricen-nniḍen. Tectaq ad d-terfed aqerruy-is am nettat am tlawin-nniḍen, yezga dima yuder akken ad teffer lɛib-is. Allen-is tettent lqaɛa war tawant, amzun tettɛanad ilef yefkan lɛehd ur yeṭall s igenni ma ulac ad tenger ddunit.Ddayxa teqqar deg wul-is: “Anef-as ad tenger ad teglu yis-i, wissen d acu i ixedmen yimawlan-iw n wayen ur nelhi imi d-gliɣ s ṣṣifa am ta assen akken i d-luleɣ”. Tekreh iman-is s tidet, nettat d lemri ur d-mmezgen ara acku teḥṣa d acu n wudem ara s d-yessken ma yella teṭall deg-s. Teẓra lbaṭaṭa-nni yeččan meḥsub akk aqadum-is yezga din alma d lmut anda ara d-yeqẓuẓer seg-s ad yefruri d aɣebbar. D aya i tessaram i wanzaren-is.

 

         Yemma-s n Ddayxa, Mennun akka i d isem-is, teqmumes, tahuski i s-yefka Rebbi tɛedda. Akken i tecmet Ddayxa i tezzyen yemma-s. Ala allen-is tizegzawin i d-tewret Ddayxa sɣur yemma-s, wanag igejduren-nni n wanzaren-is tewwi-ten-id sɣur baba-s. Ɣas akken meqqrit wanzaren-is, baba-s s ṣṣifa n urgaz ur yecmit ara yis-sen, yerna cclaɣem-is izuranen ɣummen cwiṭ deg-sen.

 

         Ddayxa, ala nettat kan i tesɛa yemma-s, teḥmmel-itt nezzeh. Acḥal n lhemm i d-tewwi fell-asmi ara tt-id-ttɛayarent tizziwin-is. Sqaqarent-tt-id teqcicin alma d amnar n tewwurt s yiwen uḥiḥa yeqqaren: “Anzaren n lbaṭaṭa! Anzaren n lbaṭaṭa!” Ad s-d-tsel kan yemma-s tettwejririḥ ad d-teffeɣ deffir n uẓeṭṭa ad tazzel deffir n tteryulat ad tent-tesqaqer. Akka i sent-tsemma i tidak icenfen tawenza i yelli-s. Mi ara d-tuɣal ɣer yelli-s ad tt-tḥell, ad s-d-tfek s wacu ara tedhu nettat ad as-teqqar: “Tifeḍ-tent a yelli, ma yella d tanzarin-inem i d-ttɛayarent ɣur-i fazent, yerna ad timɣureḍ kan ad yimɣur wudem-im nutenti ad d-banent meẓẓiyit”.

 

         Kra n wayen d-tcar Mennun i yelli-is ur yeffiɣ, d tanmegla i d-yeḍran, mačči d temẓi i meẓẓiyit wanzaren n Ddayxa, rnan deg temɣer.

 

         Nna Mennun teskker-d yelli-s akken i ilaq, deg lɛezza, acemma ur tt-ixuṣṣ. Tefka-tt teɣra yerna tewwi-d iman-is. Lxersum ur tufiḍ deg wacu i tt-tɣull. S yiṣurdiyen i tettaɣ ɣef urgaz-is yemmuten d ameɣras ɣef tmurt-is, tefka i yelli-s yiwet n ttrebga igerrzen. Kra n wayen d-tessuter yelli-s yewweḍ-itt. Ala yiwet n temsalt iwimi ur tezmir ara, ur d-as-tufi ara tifrat: Talɣa tameqqrant n wanzaren n Ddayxa. Wa d lamer n Rebbi, mreḥba s wayen i ɣ-d-yefka. S wawalen-a i tettṣebbir yelli-s d yiman-is.

 

         Nna Mennun tbedd ɣer yelli-s akken i iwata. Txemmem ula ɣef uzekka-s, teldi-as amiḍan deg tneẓraf anda i s-tesrusu yal ayyur cwiṭ seg yidrimen-is. Teqqar deg wul-is: “Ad ten-taf ɣer sdat mi ara naweḍ anda ur d-nettuɣal”.

 

         Ddayxa mi d-tewwi akayad n Bak s tezmilt igerrzen tga tizrawin tunnigin deg tesdawit. Ɣer taggara tessaweḍ ad d-tawi agerdas n turagt n tutlayin. D ayen i tt-yeǧǧan ad tuɣal d taselmadt n tutlayt tafransist deg uɣerbaz alemmas.

 

         Kra kkan yiseggasen deg tesdawit ur d-temmuger ugur amectuḥ deg leqraya-s acku Ddayxa d taqcict timegzit, yefka-as Rebbi yiwen uqerruy fessus nezzeh. Tigzi-ines d timezgit, urǧin fell-as iɛedda uzaylal, ɣur-s tiririt yelhan thegga i yal asteqsi. Ugur ameqqran i d-temmuger d tamuɣli n tmetti s umata d tin n yinelmaden n tesdawit wukud teqqar. Iẓri-nsen amzun yettwali kan yiwen n ugman n tfekka n Ddayxa: anzaren-is. Iḥricen-nniḍen ur sen-ččuren ara tiṭ, ad s-tiniḍ dergen ɣef wallen-nsen. D annect-a akk i tt-yerran terra-d ẓẓerb ɣef yiman-is. Tawala n ukkuẓ n yiseggasen i tesɛedda deg tesdawit ur tt-tebḍi d yiwen, teqqim tedder d yiman-is. Ulac ɣur-s ameddakel am teqcicin-nniḍen i d-yefka Rebbi ṣṣifa-nsent tseggem, dɣa ula d tagnit yefka-asent ad ttbeddilent imeddukal akken i ttbeddilent iselsa. Ddayxa meskint, ur tt-id-iṣaḥ ara ad tẓeḍ assaɣen n tdukli d teḥdayin i yettseḥin ad tent-id-afen medden qqiment yid-s, dɣa ula d nettat trewwel fell-asent. Aseklu-nni ines n wafrayen tefres-it akk, i d-teǧǧa ala afurek-nni n lebɣi n leqraya. Afrayen-nniḍen yecban tayri, tagmat, aḥezzeb, aqader, tadukli, aɣiḍi atg… twala-ten amzun sennan-ten medden d tẓwayt tameqqrant, ssaɣen deg-sen times yekkren d aḥǧaǧu, yis-s ẓẓaẓnen ula d itran imi ilizeq-ines yewweḍ s igenni.

 

         Yal iḍ mi ara tɛeddi ad tgen, send ad tt-yawi yiḍes, tafat tensa am leɛwayed akken ur tettwali ara iman-is, dɣa ad d-terr asaru n wass-is yezrin ɣer deffir, tettales-d i tmuɣli n yir tugniwin yerzan timetti merra d nettat. D ayen n diri i yezgan kan. Tikwal tettargu allen-is ldint teqqar: “Lufan imdanen s umata ttaken azal mačči i ṣṣifa maca i lxedma, i tmussni, i kra n wayen yezdin imdanen ur ten-ibeṭṭu, talfi tuklal tudert ad tt-nidir”. Mi ara tfakk target-is ur netteffeɣ tettuɣal-d ɣer tidet-nni tarẓagant s yiwet n nnehta taɣezzfant i d-yessefhamen akken i ilaq ṭṭiq ideg tella ddayxa.Tettezzem deg zzman d wayen akk yuran fell-as, maca urǧin teqḍiɛ layas, dɣa teqqar: “Mazal lxir ɣer sdat, yiwen wass ad d-rreɣ ttar deg wayen akk yexdem deg-i wakud”.

 

         Ddayxa tezdeɣ d yemma-s deg taddart Tawrirt anda i d-teldi allen-is i tikkelt tamezwarut a-t-ah krad tmerwin n yiseggasen aya. Txeddem deg uɣerbaz alemmas ameɣras Ɛmiruc deg temdint Tazerrajt iggugen ɣef Tewrirt azal n temrawt n yikilumiṭren. Akken ad taweḍ ɣer wadeg n umahil tettaṭṭaf tal tanezzayt aṭaksi. Trekkeb deg tkerrust n Muḥend Akli, yiwen n yilemẓi n taddart-is. Imeddukal n lxedma ama d iselmaden neɣ d tiselmadin ttbanen-d akka ḥedqen, ttqadaren-tt. Maca teḥṣa rwan taḍsa deffir-s, srusun-d anzaren-is d asentel n uqesser n kra n teswiɛt. Nettat telha-d d ccɣel-is i txeddem seg wul-is. Inelmaden ɣas gan am yimdanen-nniḍen, ssnen ad gen amgirred gar uselmad ixeddmen akken ad yali uswir-nsen, aselmad i ten-ifehmen d win yekkaten kan ad iɛeddi wakud. Massa Ddayxa ssersen-tt yinelmaden-is deg terbaɛt tamezwarut, tin yettnadin ad issinen. Dɣa azal ameqqran n yiwellihen-is n yal tamsirt issettu-asen talɣa n wanzaren n tccixt-nsen. Uɣalen nnumen-ten. Dehhun-d kan deg wayen i ten iceɣben: leqraya-nsen.

 

         Yal ass mi ara tekker ad truḥ ɣer Tzerrajt ad texdem, tettṣubbu ɣer tlemmast n taddart-is Tawrirt anida i tettaf aṭas n yiṭaksiyen derren din, ttrajun wid ara awin. Ddayxa seg wasmi tebda amahil tetteddu kan deg yiwen uṭaksi, win n Muḥend Akli. Ma, tal tikkelt d netta i tferren gar amayendin n yinehharen, tella ssebba. Teḥmmel ad terkeb aṭaksi n wakli neɣ Bakli akken i s-ssawalen yimeddukal-is. Mi ara tali ɣer daxel n tkerrust ad teqqim deffir ad teṭallay ɣer lemri yessexdam unehhar ad yettwali d acu i iḍerrun deffir-s. Ddayxa tettwali udem n wakli ɣer lemri-nni yettaḍsa-as-d, nettat diɣ, mačči am leɛwayed-is tesrusu aqerruy-is, tettarra-as-d taḍsa. Yal yiwen itett wayeḍ s yiwet n tmuɣli talqayant almi ur ttakin ara akk i ubrid, amzun mraw n yikilumiṭren d amecwar wezzilen.

 

         Wissen d acu akka yeḍran d Ddayxa? Mačči am yimdanen-nniḍen i tettwali Muḥend Akli, amzun yella kra n wafud i tt-ijebbden ɣur-s; tal tikkelt ara t-id-temmager yekkat wul-is abedayer, amzun ibeqqu ad d-yeffeɣ seg yidmaren-is. Meskint teɛder iman-is, ur tenwi ara yiwen wass ad s-teḍru akka: yedla-d ɣur-s waṭan n tayri. Aṭan-a tebɣa-t, urǧin yerza-d uḥulfu am wa ɣur-s, ur t-tessin ara, teḍra yid-s am tin yeffuden teswa. D yiwet n tnufli tamaynut, tusa-d am temhersant ad teṭṭef tafekka-s. Taḍsa-nni i tectaq kra n wussan uqbel tuɣal tezdeɣ imi-s. Ad s-tiniḍ mɣin-as-d wafriwen, tettafeg deg yigenni n tumert.Ula d yemma-s Mennun tfaq-as tbeddel, tugad ma yella d acu i tt-yuɣen imi texdem kanakka yelli-s tezwi fell-as aɣebbar n leḥzen-nni i yezgan yal ass. Tuɣal teldi-d tawwurt n wul-is akken ad s-tanef ad t-yekcem lferḥ ur tennum. Tenṭeq ɣur-s yemma-s ur nesbir tenna-as: “Yak ur tehlikeḍ ara a yelli?

 

-Xaṭi a yemma, kkes aɣilif, tazmert-iw tgerrez.

 

-Ttwaliɣ-kem mačči am umayna, anyir-nni inem yezgan yekres yuɣal yekkes-as ukras, d taḍsa i d-yerzan s udem-im.

 

-Ih a yemma, bɣiɣ ad tbeddel fell-i, ɛyiɣ seg leḥzen.

 

-Ih a yelli, ula d nekk ferḥeɣ nezzeh mi kem-ttwaliɣ tettaḍsaḍ. “Ttu lhemm ad kem-yettu” akken yeqqar win”.

 

         Nna Mennun ur telli d taɛeggunt, ula d nettat tɛedda-d syin. Tfaq yella win i ibeddlen akka tudert n yelli-s maca terra iman-is am tin ur neẓri, teǧǧa-tt ad d-tekkes seg ddunit-is ur tt-nqal cwiṭ n lferḥ i tuklal.

 

         Lferḥ-nni i d-yerzan ɣer Ddayxa ur yessaweḍ ara ad issufeɣ ɣef tikkelt leḥzen-nni i d-yufa izdeɣ deg-s, yeggra-d cwiṭ yerna d win yestufan, yeqqim-d ad s-d-yesmektay amek i iga wudem-is, d acu-tt tɣawsa-nni yeṭṭfen talemmast. Imiren-nni kan ad tuɣal ɣer yir axemmem, win i s-yettarran ddunit-is akk d taberkant am tgerfa yersen ɣef tirect n tẓuẓant deg tlemmast n yiḍ n dujenber. Asirem-is ifeččel, tugad azekka am teqcict yugaden tteryel n tmucuha. Teqqar deg wul-is: “Wissen amek i iyi-d-yettwali Wakli, ḥṣiɣ tamuɣli-ines ḥninet, temgarrad aṭas d tin n yimedɣal maca yiwen deg ddunit-a ur yezmir ad yidir tudert-is akk d tmeṭṭut yesɛan inzer am wayla-w, d awezɣi”. Nnhati ta deffir tayeḍ gezzment axemmem-is aɣezzfan.Yettfakka warmuy-is (monologue) s wawal-a: “Ulac aɣbel ur nesɛi tifrat”. Aɣbel n Ddayxa iban am lemri d anzaren-is d wamek igan. Tifrat iɣef tettnadi d amek ara tuɣal am teqcicin-nniḍen, tid rran wanzaren-nsent qmumsent, cebbḥent, ttiqint seg sser, mačči am nekk rran-iyi d tucmit, d tin iɣef rewwlent wallen, d tin yemɣunfan. D yir ddunit. “Maca yella ttawil, ttawil yella” i teqqar i yiman-is.

 

         Muḥend Akli d yiwen n yilemẓi urɛad yessaweḍ tlatin n yiseggasen deg tudert-is, netta d Ddayxa i ihemmel s tuffra d tizziwin. Ula d netta iga tizrawin tisdawanin, ɣur-s agerdas n turegt n tutlayt taɛrabt.Ɣur-s tazmert ad imahel deg yiɣerbazen maca yefren tanhart, seg wasmi yella d amecṭuḥ iḥemmel-itt almi i tt-yerra d tawuri-s, yis-s yettawi-d aɣrum-is. Yeqqar deg wul-is: “Lufan mačči d tanhart ur ttissineɣ ara Ddayxa”.

 

         Yiwen n wass n yebrir, Akli yessaweḍ-d Ddayxa almi d tawwurt n uɣerbaz tenna-s: “Raju-iyi, tura kan ad d-uɣaleɣ”. Tekcem ɣer uxxam n tedbelt n uɣerbaz, tura isem-is deg umuɣ n yiselmaden i igan asunded teffeɣ-d. Sdat n tewwurt tufa-d Akli yettkeyyif agaru n Rim yettraju-tt.

 

-Ass-a d ass-inek, nekk d timessindedt, ulac ixeddim, kečč aṭas aya i d-ɣriɣ deg wallen-ik tettnadiḍ ad d-teɣli tegnit am ta. I d-as-tenna.

 

-Aḥeqq Rebbi ar d tidet, ur ufiɣ ara amek ara m-in-iniɣ ɣur-i tesɛiḍ azal annect-ilat, a-t-an tifeḍ-iyi, d kemm i d-igan asurif amezwaru.

 

-Ula d kečč ur txusseḍ ara, s taṭṭucin-ik i iyi-d-theddreḍ imi k-in-ttwaliɣ ɣer lemri n tkerrust.

 

-D tidet d ayen yellan, ihi ini-iyi-d d acu i m-in-qqareɣ.

 

-Ass-a ad neɛnu takwat idergen ɣef wallen n widak akk nessen, din ad iyi-d-tiniḍ akk s yimi ayen i iyi-d-teqqareḍ s wallen-ik tuḥricin.

 

         Kkan s yiwet n tḥanut uɣen kra n wučči d tissit d tẓidanin, ṭṭfen abrid n Tala n Wudi i d-izgan deg yiwet n teẓgi send ad tawḍeḍ ɣer tizi n Tirurda. Mi wwḍen ɣer din, ddan ddaw n yisekla n ukerruc n teẓgi-nni almi i d-ɣlin deg yiwet n talmat. D yiwen wadeg iwimi d-zzin yisekla, d tamrijt yeččuren d rrbiɛ d yijeǧǧigen. Aman ggten, igdaḍ seg yal zzin ččewččwen-d seg tal tama. Kra dagi akk yeqqar-aɣ-d deg tsemhuyt n tefsut ideg nella. Tafsut d tallit n tayri n kra i d-yexleq Rebbi. Dɣa Ddayxa d Wakli d ayen yellan gar-asen i ten-yewwin ɣer din ad mlilen akken ad myussanen ugar. Tawrirt d taddart meẓẓiyen, myussanen akk yimezdaɣen-is. Akli d Dayxa d arraw n yimeɣrasen i sin. Dda Yidir baba-s n Ddayxa d Dda Ɛacur baba-s n Wakli d imeddukal n ttrad n tsellullit taɣelnawt, akken i mmuten deg udrar n Jerjer send ad tefru s kra n wayyuren kan. Nna Mennun yemma-s n Ddayxa tessen Nna Ṭawes yemma-s n Wakli yerna ttemyekcament. Zwaren-d deg wawal s usmekti n yimawlan-nsen send ad d-uɣalen ɣur-sen: “Teẓriḍ ttḥareɣ ad yali wass akken ad d-kkreɣ ad kem-awiɣ deg tkerrust-iw s ixeddim-im. I d-as-yenna Wakli.

 

-Ula d neck, kra n wuḍan ttawiɣ-d tafat s wallen-iw, ulac ddqiqa n wakud-iw ur d-tɛedda tugna-inek s yimi-k yettaḍsan, amer ttafeɣ ur teṭṭixir ara akk deg lexyal-iw. I s-d-terra Ddayxa.

 

-Ihi tḥemmleḍ-iyi?

 

-Ah ay Akli ma ḥemmleɣ-k? Awal-a “ḥemmleɣ” drus n wazal i yesɛa deg wakken i k-ḥemmleɣ aṭas aṭas, ilaq i d-yennulfa wawal ijehden ugar wa.

 

-Ula d nekk, lufan ad twaliḍ acḥal i kem-riɣ.

 

I sin yid-sen qqimen s tuẓẓla n yiḍarren wa ɣef yiri n wa ɣef rrbiɛ n temrijt. Uqbel ad ifakk awal i s-yenna ijbed-itt-id ɣur-s netta yeṭṭef-itt-id ddaw n tɣerdin, nettat tefka-as lebɣi, tessenda ticenfirin-is tizeggaɣin am usisnu i tid n Wakli. Qqimen akken ddaqqes yal imi amzun yelseq deg wayeḍ. Akli mi iḥulfa anzaren-is rsen ɣef wanzaren n Ddayxa iruḥ leɛmer-is, yesraffeg s igenni wis sebɛa, amzun d ayen-nniḍen yugaren aya i d-yeḍran yid-s. Ticenfirin ssudunent taqemmuct n Ddayxa iwimi yessuhel leɛqel, ifassen n wakli slafayen i tebbucin yettnadin ad ǧǧent llal-nsent seg wakken i d-beddent. Rnan ddaqqes akken, uɣalen msebran-d yal yiwen seg wayeḍ amzun amrar-nni n tayri i ten-yurzen d ssnasel n wuzzal. Yerna ilaq ur ttɛeddayen ara i kra n tlisa akken yenna umedyaz deg usefru anda i d-tenṭeq yiwet n teqcict tenna i win teḥmmel:

 

Ax tibbucin slef-asent

 

Ticenfirin ssuden-itent

 

Nnig waya ad d-yeɣli yiḍ”.

 

Ma yella tebder-d awal “iḍ” deg tseddart n usefru-a, ur d-teqsid ara iḍ i d-iteddun maca iḍ-nni amezwaru mi ara d-teddu d tislit s axxam n win ara yuɣalen d argaz-is. Ssaɛa uqbel i d-tetteffeɣ Ddayxa seg uɣerbaz ṭṭfen-d abrid n tuɣalin s taḍsa n tidet yeččuren d tayri. Msewɛaden ad d-bernen ɣer temrijt-nsen deg wussan i d-iteddun.

 

         Akli mi yuɣal s axxam d yemma-s i t-yemmugren teldi-as-d tawwurt

 

Twala-t ibeddel, mačči d win tessen yettarran kullec ɣer daxel ama d lferḥ ama d lqerḥ. Tikkelt-a ur yezmir ara ad yeffer addad ideg yella. Lferḥ n tayri yerna aḥtut. Tiyita n tayri i s-d-tefka Ddayxa tessenguga-t akk amzun teshucc-it akk almi t-terra d wayeḍ, yeɛreq i yiman-is. Nna Ṭawes ur tesbir ara, tebɣa ad teḥṣu d acu akka yeḍran d mmi-s ɣas ma tekkes aɣilif mačči d ayen n diri, maca d ayen yessefraḥen nezzeh. Annect-a d udem n Wakli yettaḍsan i t-id-isbegnen, yerna urǧin t-twala deg waddad am wa anagar ass-nni i d-yewwi ikayaden-is n bak akk d turegt. Lferḥ n tikkelt-a d win izaden, mazal tiẓeḍt n yicenfirin n tqemmuct n Ddayxa ur tekkis ara deg ddehn wakli.Yemma-s truja-t ad d-yuɣal d mmi-s tessen winna yeṭallay s igenni, issenhaz aqerruy-is, yettecmumuḥ irennu. Mi d-yekcem ur tesfuḥ ara tariḥt n tesmem maca tettwali-t amzun yesker. Tenṭeq ɣur-s tenna-s: “Ɛni teswiḍ-d ay argaz imi ur temlikeḍ ara iman-ik?

 

-Ih a yemma swiɣ-d maca mačči d aman n tẓurin ixemren yettarran amdan ur yettayal ara deg yiman-is, swiɣ-d aman n Tala n Wudi yeččuren d tayri…Tegzem-as awal tenna-as:

 

-Buuh! D acu-tt tala n yetri i ɣ-terniḍ akka?

 

-Mačči itri a yemma, tayri, tayri… Iɛedda ad s-d-ifek tabadut n wawal-a yuɣal yeẓra i yiman-is kan i yettmeslay, yekker isseshel fell-as tamsalt yenna-as:

 

-D ayen a yemma ufiɣ-d tin ara yidiren yid-i ayen i iyi-d-yeqqimen deg tudert-iw. Ɣas ma segmi yebda awal i yettfelsif yid-s tefhem-it. Terfed yiwen uslilew issezɣaben aglim.

 

-Anta akka a mmi, ini iyi-d wi tt-ilan ad lseɣ tiṣebbaḍin tura ḥḥah ad ruḥeɣ ad k-tt-id-xeḍbeɣ. Nnig n temrawt n yiseggasen i ttrajuɣ yiwen n wass am wa. Ikukra abrid amezwaru yuɣal amzun yeffi-d ɣef tikkelt.

 

-Ddayxa a yemma, yelli-s n Dda Yidir At Wulmu ameddakel n baba, yelli-s n Nna Mennun. Mazal ur ifukk ara awal tɛeyyeḍ s ṭṭelq n ugerjum-is.

 

-D acu-t? Fukkent akk teqcicin almi d-teɣliḍ deg m wanzaren n lbaṭaṭa?

 

-……… Imiren yeqqim yeddhec, awal ur t-id-yuli ma d nettat tugi ad teḥbes deg lehdur d lemɛayrat deg Ddayxa.

 

-Yuɣ lḥal, akka i s-yenna wuccen: “I mecṭuḥeḍ a ddunit i meqqreḍ ay aqerruy-iw”, ulac tin ad d-yeɣlin d tislit-iw ala ddayxa n At Wulmu. Anzi-a yuɣ-d aẓar seg yiwet n temɛayt i d-qqaren yimɣaren. Yiwet n tikkelt deg uɛerqub-nsen yella yiwen n umeksa yeksa kra n wulli d yizamaren. Yeqqim isenned ɣer lǧedra n yiwet n tzemmurt yetturar, ireǧǧem yiwet n tmadaɣt yellan sdat-s s yiẓra yemmden. Lexber kan iǧelleb-d yiwen wuccen seg tmadaɣt-nni irewwel yeskiɣwiw. D yiwen udɣaɣ i t-imeknen deg tlemmast n uqerruy-is. Uccen n twaɣit d agaber i d-igubber ad s-yečč yiwen n yizimer. Mi yewweḍ ɣer tiɣilt, yeḥbes yenna-as: “I mecṭuḥeḍ a ddunit i meqqreḍ ay aqerruy-iw. Yuqa anda ara d-teɣli teblaḍt i d-idegger umeksa almi d tres ɣef uqerruy-iw”.

 

-Annaɣ a mmi amzun d lxir-ik, wehhi-d kan ad d-teddmeḍ, tin i iyi-d-twellheḍ ur d-teqqar ara ala. Ur ifut ara lḥal, tzemreḍ ad tbeddleḍ rray. Ruḥ tura sgunfu, azekka ad yexdem Rebbi ttawil….

 

-Tesliḍ a yemma, nekk ad m-d-iniɣ yiwen wawal: d Ddayxa neɣ  tissulya-w ad tebṭel, yerna ur d-tḍerru ara akk ma mačči d nettat.

 

 Iṣṣeɛṣṣeɛ tawwurt deffir-s yeffeɣ s zzɛaf. Tikkelt-a, yemma-s tekkes aɣilif, tceyyeɛ-it srid ɣer tberna tamezwarut ad d-yuɣal ur iɛeqqel ara abrid-is.

 

         Ddayxa d Wakli ttemwalin mi ara tt-isserkeb deg tkerrust-is yettawi-tt ad tesɣer. Maca mi ara mmcedhin, acḥal d abrid i d-teɣli tegnit, ttuɣalen ɣer teẓgi n Tala n Wudi iwimi fkan isem “Adeg n tayri-nneɣ”, ttɣimin din ur s-ttakin i wakud yettɛedday. Awal gar-asen yettezzi ɣef yimira, amek i llan, d acu i ixeddmen deffir n umahil n yal ass. Ttmeslayen diɣen ɣef uzekka-nsen. Asentel i ten-iceɣben deg sin ɣas ma yal yiwen deg-sen ala fell-as i yettxemmim maca yeqqim yeffer-it deg wul-is d timlilit i d-yettilin gar-asen ma ad tuɣal d tunṣibt neɣ d tiqecmaɛt kan. Ddayxa ur tezmir ara ad d-tebder nettat awal ɣef lexḍubegga-ines, yerna deg tmetti taqbaylit tilawin ssusument, ur sɛint ara awal deg temsalt-a n tissulya. Ihi tettraju Akli ad d-yebder ayen yellan yugar akk ayen tedder yagi imi taluft-a d ayen ara tidir sya d afella. Akli yeṭallay-itt ɣer wallen-is tizgzawin s yiwet n tmuɣli yeččuren d tayri n tidet yenna-as: “Teẓrid ala kemm i ḥemmleɣ a Taddexduxt-iw.

 

-Ẓriɣ, ula d nekk ala kečč i sɛiɣ. I s-terra s yiwet n taɣect yettergigin acku teḥṣa d acu i iteddu ad s-d-yini nettat ur thegga ara iman-is i yiwen n yisalli am wa.

 

-Ihi, imalas i d-iteddun, yemma ad n-tas s axxam-nwen ad kem-id-texḍeb i mmi-s.

 

-Anwa akka mmi-s? I s-terra s udhac.

 

-Am wakken ur tessineḍ ara yemma. Yemma am yemma-m, tal yiwet tesɛa-d yiwen. Mennun turrew-d Ddayxa ma d Ṭawes turew-d Akli. Akli yeḥmmel Ddayxa, yebɣa ad yebḍu iseggasen ineggura n tudert-is yid-s. Tura tebɣiḍ ad m-d-geɣ unuɣ ɣef lkaɣeḍ akken ad tegzuḍ?

 

         Akli ihedder nettat tleddi deg yimi-s d warquqen-is izegzawen. Ur tezmir ara ad teffer lferḥ i d-yettdeggir wudem-is. Imeṭṭawen n tnufli sserḥen-d d tiregwa ɣef leḥnak-is ixuxiyen. Deg yimir-nni tettu akk anzaren-is. Mi i tesla s yimeẓẓuɣen-is i wulɣu-a n tayri temmeɣ ɣef Wakli tekker tessuden-it deg yimi, deg wanzaren, deg unyir, ur teǧǧi aḥric n wudem-is. D tagi i d tirit-s i Wakli mi i s-yessuter ad tuɣal d tameṭṭut-is.

 

         Deg ubrid mi tetteddu ad tuɣal s axxam ur tefhim ara akk d acu akka i d-yeḍran yid-s. Kecmen-tt-id sin wafriyen d inemgalen: tanufli d tfuɣalt. Tanufli i d-yedlan fell-as d tin i ttḥulfunt merra teqcicin i d-xeḍben wid i tent-iḥemmlen. Ma d tafuɣalt terra-tt am wakken d kra i tt-yeskuffuren, iḍaq nnef-is, lferḥ-nni i d-immargen fell-as isfeḍ-it leḥzen-nni i tt-yeṭṭafaren am tili seg wasmi i tfaq s wanzaren-is amek i gan. Ar tura tettewhem amek akka i tt-yeqbel Wakli ad tuɣal d tameṭṭut-is alamma d lmut. Ɣef waya i d-qqaren tayri d taderɣalt, iqmec Rebbi allen ɣef kra n urbaɛ, Akli yedda-d gar-asen. Medden sserwalen-ten wanzaren-iw netta amzun d tameṣmart n wuzzal i d-ijebbed ddkir. Ula d inaragen d yicenga n twacult-is ur ttamnen ara s tyuga ur iqebbel leɛqel ad temlil. Ad s-inin mebla ccek d iḥeckulen i s-tessečč m wanzaren i Wakli akken ad tt-yaɣ, tesderɣel-it yis-sen almi yuɣal ur yettwali ara udem-ihin n ṣṣifa tawellahit. Ula d yemma-s ur tumin ara yiwen wass ad d-asen medden ad d-xeḍben yelli-s mi s-tenna Ddayxa ad theggi iman-is i yimalas i d-iteddun ad d-terzu ɣur-sen twacult n Dda Ɛacur At Yiɣil. Ula d nettat ikcem-itt win akken ikecmen yelli-s, ad tettru neɣ ad teslilew. Teqqim deg yiwen umkan amzun yewwet-itt bukerraɛ, teggugem am yisɣi awal ur tt-id-yuli. Tenwa d targit i tettargu, tettraju melmi ara d-taki seg yiḍes akken ad uɣalent temsal akken llant seg zik. Ddayxa tuki, temlek iman-is, teḥnec-d yemma-s, tẓeyyer-itt-id ɣur-s s ugejdur n tezmart-nni i s-yefka Rebbi, tessuden-itt acḥal d abrid nettat teqqar-as: “D tidet a yemma yelli-m ad teddu d tislit… D tidet a yemma yelli-m ad teddu d tislit…Wissen acḥal n tikkal i d-tules i tefyirt-a.

 

-Aya lxir-nneɣ, iṭall-d Rebbi ɣur-neɣ. I s-tettarra yemma-s, tiregwa n yimeṭṭi n lferḥ uɣent-d leḥnak-nsent yettmecruruqen i tafat n wass.

 

         Lferḥ n Ddayxa yekka ayen itekk yifeṭṭiwej mi ara t-id-issusef uqejmur ireqqen deg lkanun mi ara t-ismenteg walebɛaḍ. Aɣilif-nni i tt-yennumen ibren-d ɣur-s, tikkelt-a yegla-d s wafud isseḥzanen idurar. Dɣa kra itekk wass nettat teqber, tḍaq amzun d kra neɣ kra i s-iweḥlen deg ugerjum-is, ur iṣṣubb ur yuli. Segmi teḥṣa Akli mačči d askeɛrer i t-id-yewwin ɣur-s, d argaz n wawal, dɣa tedhec cwiṭ, tenwa yiwen seg yirgazen akk n taddart-is ur d-ittqerrib ɣur-s acku tilawin am nettat iɣelli-d bur fell-asent, ttidirent iman-nsent alamma tfukk temẓi-nsent, fukken wussan-nsent. Ddayxa tga am tsureft n ulugen, ad tebḍu tudert-is d Wakli, maca d acu ara s-tfek? D acu ara d-yaf deg-s? Ala anzaren. Ad yejwej mačči d tmeṭṭut, ad yejwej d wanzaren. “Waah! Gulleɣ yerna mačči s limin ḥanet d ttar ar t-rreɣ deg ddunit-a i iyi-icenfen tawenza, tefka-iyi-d terna-iyi-d s wacu ara cemteɣ, s wacu ara tirẓig tudert-iw” Akka i teqqar yal ass. Axemmem i itezzin deg uqerruy-is seg zik, d win i s-d-iqqaren: “Aɣbel-inem ɣur-s tifrat, d kemm kan i yestehzan wanag zik d tura mačči kif kif, tasnajya texdem yiwen usurif ɣer sdat annect-ilat. D amsuji yettcelliḥen ara m-d-yefken tahuski tuklaleḍ mi ara m-iseggem lbaṭaṭa-nni inem i kem-icemten, wanag anyir-im, allen-im timeqqranin tizegzawin, taqemmuct-im tamecṭuḥt am duru yeflan, acebbub-im awraɣ am ukbal, ulac tid i ten-isɛan”. Aɣbel-is deg tidet d Akli ugar n wanzaren-is. Tebɣa ad tt-id-yaf akken i tettargu iman-is tella, deg wudem mačči d tacriḥt-nni n uksum yeččan akk aqadum-is maca kra n tanzarin yeqmumsen, yeddan akken i ilaq d yigman-nniḍen. S ṣṣifa am ta tezmer ad tekki s uzday n lqedd deg temsizzelt n tullas icebḥen; arraz amezwaru yiwet ur s-tettekkes.

 

         Dayen tegzem-itt deg rray, tuɣalin ɣer deffir ulac. Ula d yemma-s taɛzizt i tt-id-isɛan ur tt-tgir ara deg lbaḍna-s. Tṣubb snat n tikkal ɣer Bgayet twala-d yiwen n umazzag n tesnajya n ucelleḥ akken ad d-yedhu d wanzaren-is. Tikkelt tamezwarut d lehdur i s-yehder ddaqqes, yefka-as-d kra n yiseqsiyen bḥal: Ma yella s lebɣi-s ara texdem tamhelt-a? Ma ur tneddem ara? Ma yella ad teqbel ṣṣifa-nniḍen? Ɣer taggara n temlilit-nsen yenna-as: “Ccɣel-a d ayen isehlen maḍi”. Yefka-as-d umsuji asihar i wass n umhad n yimalas aneggaru n wayyur n yulyu.Ddayxa theyya-d iman-is aṭas aya. Taswiɛt i tefren teɣli-d deg yimuras n unebdu acku d taɣezzfant, tezmer ad texdem amayendin n lecɣal yerna ad ten-tfakk akk. Nettat ala yiwen n ccɣel i d-tger deg uqerruy-is, icɣeb-itt, yehma-tt, yerwi-tt, yessufeɣ-as leɛqel, ala fell-as i tettxemmim: tamhelt n wanzaren-is.

 

         29 yulyu d ass n tidet, yugar ass n tlalit-is deg ccan, mačči aṭas n wakud i s-d-iggran ad d-yaweḍ. Ddayxa ikcem-itt yiwen n lḥir ur tezmir ad d-tessefhem acku urǧin tbeddel anzaren-is. Teḍra yid-s am wakken ɣaḍen-tt cwiṭ. Tewwi-d abrid yid-sen ugar n tlatin n yiseggasen. D tamuɣli n tmetti i d ssebba n waṭas n tlufa wanag nettat tennum-iten. Maca mi ad d-temmekti ayen i s-d-uǧǧwen n wurfan d timuɣbent, tenna: “Hdak! Anef-asen ad sahlen ur ten-ttwaliɣ ara sdat-i mi ara ṭilleɣ lemri. Anef-asen ad nfun seg wudem i iyi-irran d lemɛayrat ur d-ssasiɣ s lecɣal-iw, wanag tidak stahleɣ-tent.

 

         Ass n 27 n wayyur yulyu tenna i yemma-s ad truḥ ad tesɛeddi kra n wussan n yimuras ɣer tmeddakelt-is Zwina, tin akken yeɣran yid-s deg tesdawit. Akka i teskiddib i yemma-s assen akken i teqqar deg tesdawit, tettzuxxu-as ɣur-s aṭas n tmeddukal. Nettat meskint ulac ɣur-s ulamma d yiwet ad s-teḥku leɣbayen-is. Tikkelt-a diɣen teskaddeb ɣef yemma-s, mačči ɣer tmeddakelt-is ur nelli wuɣur ara truḥ maca ɣer yiwen n sbiṭar amecṭuḥ iwimi qqaren “Asirem” anda ara texdem tamhelt n ucelleḥ n wanzaren-is.

 

         Deg temliliyin timenza d yimsujiyen tella-d lxedma n uheggi ama n leɛqel n tmuḍint ama timsal-nniḍen yerzan tadbelt. Sseknen-as-d ula d tugna n wanzaren ara tesɛu sya ɣer sdat. Ma neserwes-iten d wid i s-d-yefka ugama ad ten-naf mgarraden aṭas. Tanzarin timaynutin meẓẓiyit azal n mraw n tikkal ɣef yiqdimin, widak iwimi ara tini awer timlilit yid-wen.

 

         Imsujiyen fukken amahil-nsen, ur qqimen ara aṭas fell-as. D yiwen n ccɣel i isehlen maḍi. Ddayxa teẓẓel tinegnit ɣef wussu n yiwet n texxamt n sbiṭar-nni amecṭuḥt, talemmast n wudem-is tɣumm s uceṭṭiḍ amellal. Tuki-d seg ssikran i tt-ssekren maca tuɣal ɣer yiḍes, akka i s-yelha, ljerḥ iḥellu zik mi ara igen bab-is. Mi d-tuki tettu akk iman-is anda tella, tuɣal tferreẓ timsal cwiṭ cwiṭ almi i d-temmekta d acu i tt-id-yewwin ɣer din. Ɣer lemri yedlen lḥiḍ i tt-id-iqublen twala iman-is, maca ayen akken i tebɣa ad t-tẓer yeffer s ubeḥnuq amellal i d-yezzin ɣef wudem-is d uqerruy-is. Leɛmer i tḥar ad twali anzaren-is am wassen maca tugad yiwet n tugdi ur tefhim ara akk. Akken yebɣu yili lḥal dayen, tekkes aɣilif acku teḥṣa teǧǧa ɣer deffir kra seg timmad-is. Tegzem timiḍt d Ddayxa-nni i d-yeddren ar ass-a. Tlul-d Ddayxa tamaynut, Ddayxa ara yecbun tura tullas-nniḍen neɣ ad tent-tif maḍi, tfukk Ddayxa-nni yettarran iman-is deg ṭṭarf, tin ur nesɛi nnuba sdat n tteryulat n tlawin, tin yettɣimin d taneggarut alamma ɛeddant akk tiyaḍ. Ma d tura lqedd-is ad yezdi, tamuɣli-s ɣer wallen n win neɣ tin ara d-yeṭillen ɣur-s, tfukk tudra n wallen, dayen.

 

         Axemmem-is ameqqran i d-ittezzin fell-as war ɛeggu d tasedmirt n wid i tt-iḥemmlen s tidet am yemma-s neɣ Akli. Tamuffirt i sen-d-thegga tɛedda tilas, teḥṣa ad s-ferḥen akken tefreḥ nettat, maca skudmal ur yekkis ara uɣummu ɣef wanzaren-is mazal ur tethenna ara.

 

         Zrin kra n wussan, Ddayxa tettuɣal-itt-id tezweɣ n wudem-is ɣef waya i yerfed ṭṭbib rray ad s-yekkes aceṭṭiḍ-nni amellal yedlen udem-is. Igezzem-it-id s lemḥadrat s temqessin netta ihedder i tmuḍint am wakken d yelli-s tamecṭuḥt: “Ur ttagad, tura ad m-kkseɣ akk ayen yesburen anzaren-im, tura ad ten-twaliḍ, ḥṣiɣ ad m-d-zgen deg lxaṭer”. Lehdur akk i s-yeqqar tejɣem-iten am waman mi ara teffad, ssedhan-tt almi i d-tufa iman-is mebla kra iɣummen udem-is. Teṭall ɣer win n ṭṭbib twala-t yecmumeḥ-d, d ayen i isneqsen cwiṭ seg uɣilif-is. Iweddeɛ-as umsuji s leɛqel lemri, udem-nni daxel-is yettẓiẓi-d ɣur-s cwiṭ cwiṭ almi d-yewweḍ azal n ɛecrin n yiṣenṭimen sdat-s. Mi akken i twala iman-is, imi-s yeqqim yeldi yettaḍsa, allen-is cerɛent teddunt d imeṭṭawen n lferḥ. Temmeɣ ur tuki ɣef ṭṭbib-is tessuden-it deg leḥnak, deg unyir acḥal d abrid nettat teqqar tettales-as i wawal: “Tanemmirt a ṭṭbib! Tanemmirt a ṭṭbib!”

 

         Lemri-nni iɣef trewwel seg wasmi i d-tekker yuɣal ur yeṭṭixir ara fell-as, teṭallay deg-s mebla ɛeyyu. Ad s-ɛerqent kan ad t-id-terfed ad tesmuqel deg wudem n tin i d-yettaḍsan ɣur-s. Teqqar: “Ahat d targit i ttarguɣ, ad d-akiɣ kan seg yiḍes ad waliɣ widak yezgan deg tlemmast n wudem-iw ṭallayen-d ɣur-i s ujqejqej. Din din ad d-terr i yiman-is: “Mačči d targit i tettrguḍ a nneya, cwiṭ-nni n tanzarin yeqmumsen rnant deg ccbaḥa i wudem-im, d ayla-inem, ma d igejduren-nni i tɛebbaḍ azal n tlatin n yiseggasen dayen ddan d yiḍelli.

 

         Temmekta-d assen i d-usan yimawlan n Wakli ad tt-xeḍben d wass n uɛeyyen-is. Sin wussan-a ɣazen takwat i lebda deg wallaɣ-is, ur tezmir ara ad ten-tettu. Imeɛraḍen ggten, kra n win yettilin i Dda Ɛacur n At Yiɣil ddan-d d iqeffafen ad fken tiẓri. Akka i dlɛada, win iwalan tislit ad s-ikemmes, ad s-yefk ayen i s-d-tefka nneya-s. Ttemɛanaden yerna kkaten ad d-sbegnen iman-nsen sɛan, ɣef waya yal wa ittak-d ugar n wayeḍ seg yidrimen ɣas ma rqiqet liḥala-s. Akka i d taqbaylit. Llan yinebgawen n twacult n Wakli rnu wid n Ddayxa n twacult n At Wulmu, yeqqim uxxam yeggemgem seg lɣaci. Ass-nni n uɛeyyen-is tesres-is gar wussan i tɣucc akk, ur ten-tettawi ara deg wul-is acku ǧǧan-d deg-s ccama. Ckika irgazen inebgawen, wanag tilawin ulac d acu ur d-ǧǧint ara i temɣart n Ddayxa: “Amzun negrent teqcicin mi teddumɣeḍ ɣef wanzaqen-ihin, deg tmeɣriwin ur tezmir ar ad s-teɛreq i Wakli, llan wanzaren n lbaṭaṭa ad tt-id-zzenzen”. I tenna yiwet n tɣirdemt. Mačči ala aya i tesla Ddayxa deg wayen n diri maca awal ur tt-id-yuli, kullec tesbleɛ-it, terra-t ɣer daxel. D Akli i d ddwa n waṭan-is, ad t-id-temmekti kan ad tettu akk lehmum-is.

 

         Ma d tura a wi d-yerren ussan-nni n tteɛyin d tlawin-nni akk i d-yusan zaɛma ad as-srebḥent tislit i Nna Ṭawes. Tettwali iman-is gar-asent amzun d tageldunt s tanzarin yeqmumsen, nutenti seg tismin udrent maḍi i taṭṭucin-nsent. S tanzarin-a timelḥanin i terra ttar deg zzman i tt-icemten deg ṣṣura-s acḥal d aseggas. Teggul ur teḥnit, d ayen d-treggem i texdem. Teggra-d deg yidrimen s wacu ara tqabel ṭṭebbat tesɛa yerna awer d-uɣalen. Nettat seg wasmi txeddem tjemmeɛ, rnu ayen i s-d-tefka yemma-s. Ala nettat i tesɛa, tezmer ad s-tfek tamemmuct n tiṭ-is d asfel, awudu kan ad tefreḥ yelli-s, ad d-tecbu tizziwin-is.

 

         Imi jjin akken i ilaq wanzaren-is, uɣalen amzun akken i d-ddan yid-s asmi i d-tlul, teffeɣ-d seg sbiṭar. Mi d-tewweḍ ɣer taddart tedda ɣef uḍar almi d axxam. Deg ubrid kra n win i d-temmuger d tameṭṭut neɣ d argaz, yiwen ur tt-yeɛqil yerna ssnen akk Ddayxa, yelli-s n Dda yidir n At Wulmu. Nettat diɣen terra iman-is ur tessin yiwen, tettecmumuḥ kan iman-is terennu, iɛǧeb-as lḥal nezzeh. Tewweḍ ɣer tewwurt n uxxam-nsen tesṭebṭeb, teldi-as-d yemma-s. Inaragen nwan-tt d tinebgiwt n Nna Mennun. Mi tezger amnar n tewwurt tekcem ɣer daxel n uxxam, yemma-s terra aḍar ɣer deffir, tettewhem deg tmeṭṭut taberranit i d-ikecmen axxam-is mebla akukru amzun din i tezdeɣ. Ddayxa tettmuqul deg yemma-s tettaḍsa. Nna Mennun, izad udhac-is, tuɣal tettḥekkir deg wudem n tmeṭṭut i d-ibɛebɛen s axxam-is. Udem-is twala-t yagi, taḍsa-s tessen-itt, terna cwiṭ teṭṭerḍeq d imeṭṭawenmi teɛqel yelli-s tameɛzuzt Ddayxa.

 

-Annaɣ a yelli akken tuɣaleḍ! Teɛrqeḍ-iyi, nwiɣ deg tazwara d abɛaḍ n trumyin iwimi i d-yeɛreq ubrid.

 

-Ih a yemma. I s-terra ula d nettat s yimeṭṭi d teḍsa. D  nekk, d yelli-m Ddayxa. Bɣiɣ ad m-xedmeɣ yiwet n tmuffirt, ha-t-an wwḍeɣ ɣer lebɣi-w nnig llazem. Yiwen seg yimezdaɣ n taddart ur yeḥṣi d Ddayxa i d-iɛeddan s axxam. Ddayxa i ssnen tunag wissen anda yerna ur tettu ara tewwi yid-s anzaren-nni yessexlaɛen. Ddayxa tamaynut teṭṭef amḍiq-is deg tal taɣult ama ɣer Nna Mennun d yelli-s neɣ ɣer wakli d tameṭṭut-is s yagi ɣer kra n wussan. Ulac imuras ẓiden am wid n useggas-nni. Deg wass n 29 yulyu tbeddel anzaren-nni ines n lbaṭaṭa s wid yeqmumsen, wid i s-d-yewwin ala tanufli d telwit n wul. Mazal ad ternu ayyur ad d-asen At Yiɣil ad awin tislit-nsen ass n 29 ɣuct. Ma d tura tettheggi iman-is ad tqabel taswiɛt akken i iwata. Tuɣ-d iselsa i d-yennulfan taggara-a kan, ass n tiwin ad teɛnu anersam iẓẓewren ad s-yemceḍ diɣ ad tzewweq iman-is alamma tif akk tislatin yeddan seg taddart neɣ tid i d-ijewjen ɣer Tewrirt.

 

         Ala yemma-s deg taddart i yeḥṣan s wudem amynut n Ddayxa, ma d taberranit-nni i d-ikecmen s axxam-is nwan-tt akk at taddart d tameddkelt n Ddayxa ur ssinen i d-yusan d tinebgiwt ɣer tmeɣra-s. Ddayxa ha-tt deg uxxam n xwal-is tesɛedday kra n wussan din simira ad d-yaweḍ wass n tikli s axxam n Wakli. Akka i yuzzel wawal seg yimi ɣer umeẓẓuɣ deg taddart.

 

         Kra n wussan send tameɣra zwaren-d yinebgawen imezwura s axxam n Yidir At Wulmu, d wid i yettilin i twacult-a. Gar-asen llant snat n tsetmatin n Nna Mennun tugar-itent deg leɛmer, tigi d Melxir d Melɛez. Yemma-tsent temmut zik, d uletma-tsent tameqqrant i sent-ikemmlen ttrebga, dɣa ttqadarent-tt nnig n llazem. Nna Mennun tessawel i yessetma-s, Melxir d Melɛez, tewwi-tent ɣer texxamt n Ddayxa i tent-yettrajun din. Deg tazwara wehment d acu i txeddem tmeddakelt n Ddayxa din iman-is. Ssusment, ur d-nnint la zzant la rɣant, rujant d acu akka ara sent-d-tini uletma-tsent tameqqrant. Nna Mennun i d-yerran yiwet n nnehta ur nettfakka tenṭeq tenna-asent: « Ad ɛeddiɣ ad kent-id-greɣ ɣer lbaḍna-nteɣ, maca ḥadremt awal ad yeffeɣ, ma yella kra i d-yennulfan d kunemti i ssneɣ. Melxir d Melɛez izad udhac-nsent.

 

-Ahya a Nnana Mennun yak d kemm i ɣ-d-irebban. I s-terra tmaẓuẓt Melɛez.

 

-Ẓriɣ annect-a, maca ayen ara went-d-iniɣ yugar akk ayen ara tenwumt.

 

-S yixef n Ureẓqi-inu, ala win i sɛiɣ, d ayen ara sleɣ da ad yeqqim ɣur-i. Akka i d-teggul Melxir.

 

-Nekk ad d-ggaleɣ s Rebbi imi ur iyi-d-yerẓiq ara s uqcic, yefka-iyi-d ala tiqcicin, ur qqareɣ i yiwen ayen ara slent akka tura tmeẓẓuɣin-agi inu. I s-terra Melxir.

 

-Ihi imi akka teggulemt-d, d nekk i d Ddayxa a xwalti. I sent-tenna tberranit-nni i ɛuddent d tameddakelt n yelli-s n uletma-tsent.

 

-Waah! I Nnant ɣef tikkelt. Melxir tcukk-ikem, acḥal d abrid i iyi-d-tenna tameddakelt-ihin n Ddayxa tettak anzi ɣer Ddayxa, kkes-itt,ffer-itt d lermaḥ-is akk.

 

-Ayakka tzeyneḍ a Ddayxa, tgiḍ amzun d taɛelǧet! D acu akka i txedmeḍ almi tbeddleḍ udem? Tuɣaleḍ d tayeḍ. Mačči d yiwet n tuttra i s-tefka Melɛez.

 

-Ih! Ih! Yiwen wass ad went-d-sfehmeɣ akk kra da ma d tura yella wayen yugaren aya. Ala yemma d kunemti  i iwalan anta i d nekk. Ula d win akken ara yuɣalen d isli deg wussan-a, tessnemt-t i snat ur yeẓri ara beddleɣ akka. Bɣiɣ ad s-xedmeɣ yiwet n tmuffirt iɣef ur yebni ara akk fell-as. Yessen Ddayxa m wanzaren n lbaṭaṭa, d tin i d-iɛeyyen, ma d tin ara yeddun d tislit s axxam-is urǧin i tt-iwala. D tin yesɛan tanzarin tiqmumsanin. Nettat terfed aqerruy-is s igenni tessenhaz-is seg zzuxx. Ihi sya d tasawent d kunemti d yemma ara iyi-d-iqedcen. D kunemti deg snat ara icebbḥen i teslit. Ilaq yiwen seg taddart ur iḥeṣṣu amek i giɣ. Assen ara dduɣ d tislit udem-iw diɣen yiwen ur t-ittwali, ad t-iɣumm uqelmun n ubernus ara lseɣ. Amdan wis ukkuẓ ara iyi-iwalin d Akli deg uxxam-is sdat n yinbgawen n tmeɣra mi ara nɛeddi ad nṣewwer deg sin akken ad nesɛu tiwlifin n tissulya-nneɣ i usmekti n wass-nni. Din ara iẓer i tikkelt tamezwarut udem-iw amaynut mi ara iyi-ikkes aqelmun n ubernus-iw. Deg yedra-s akk i giɣ aya wanag wiyaḍ ur iyi-tuqiɛ ara deg-sen. Akli yuklal nnig waya, ḥemmleɣ-t am leɛmer-iw, netta diɣen mačči tikkelt i iyi-d-yenna iḥemmel-iyi. Aṭas i iḥar ɣer temlilit-nneɣ n dima.

 

Ass n tmeɣra yewweḍ-d, d ass n ssebt. Imawlan n Wakli usan-d deg yiṭaksiyen. Irgazen wwten lbarud, tilawin slalwent, Melɛez d Melxir grent-d gar-asent tislit i iɣumm ubernus amellal seg tqacuct n uqerruy-is almi d timceḍt n yiḍarren-is, grent-tt daxel n yiwet n tkerrust i icebḥen am teslit. Deg ubrid ssekkren s tkerrusin-nsen d tyitiwin n lbarud d uslilew yiwen uhetwir annect-ilat. Tameɣra n Wakli ad s-cfun medden, ad d-teqqim deg umezruy n taddart n Tewrirt. Aserbabuɛ-nni n tkerrusin, mi yewweḍ s axxam n Dda Ɛacur, rsen-d akk yiqeffafen d tqeffafin, tislit d tamezwarut. Send ad tezger amnar n uxxam ara yuɣalen d ayla-s tdegger ɣer deffir urawen n waman, terna urawen n leḥlawat d lkawkaw d waṭas n tẓidanin i warrac d teqcicin yeggten deffir-s, akken ad iẓiden wussan-is. Tekcem axxam n urgaz-is dima gar snat-nni n tɛessasin n xwalti-s, s lbarud d uslilew. Tezger afrag awesɛan terra srid s axxam n yinebgawen yebbuḥran imi ldin sin n yisfuyla-ines, teɛna tasga teqqim din. Ma d tilawin-nniḍen, ta telha-d d cceɣl-is tqeddec, ta tettekki deg wurar tcennu neɣ tceṭṭeḥ. Tameɣra i itekken sin wussan ha-tt-an deg wass -is amezwaru. At Yiɣil sseččen akk imezdaɣ n taddart n Tewrirt. D azger i zlan, aksum d seksu ugaren. Azekka-nni tameɣra tettkemmil, tezzi-d nnuba n teslit ad tecḍeḥ yerna ad tsewwer nettat d urgaz-is. Afrag n uxxam n Dda Ɛacur yeggemgem seg tlawin yekkaten urar, deg tlemmast-is d taqaɛet anda i d-ttɛeddayent tullas ceṭṭḥent s nnuba, tal yiwet tefren taɣect i d-yekkaten deg temɣart-is neɣ ɣef tnuḍt-is. Ssaɛa tewweḍ yiwet n tmeddit, d nnuba n teslit ad tecḍeḥ. Tekker-d kanakken s ubernus-is tẓaẓ iman-is ɣer tlemmast n tqaɛet, Akli s tlaba tamaynut n yisli immuger-itt, s ufus-is aẓelmaḍ yeṭṭef afus ayeffus n Ddayxa-s, iẓeyyer-it cwiṭ akka i s-yessaweḍ azul mebla ma slan-d neɣ walan-d yinebgawen i d-ittnezzihen. Send ad tɛeddi ad d-tezzi abrid neɣ sin deg tqaɛet, yewwi-d ɣef teslit ad tṣewwer nettat d yisli. Tin ad ten-isewwren d tameṭṭut, tbedd-d sdat-sen tasewwart deg ufus. Akli s lemḥadrat yekker ad yekkes aqelmun-nni n ubernus n Ddayxa ɣef uqerruy-is. Irfed-it kan d asawen iban-d wudem n Ddayxa s yiwen n ucmumeḥ i tt-yerran terna deg sser. Akli imi d-zgant wallen-is deg wudem amaynut n Ddayxa iǧelleb timendeffirt s yiwen n usurif. Udem-is d win yetwehmen mačči d kra, yeqqim akken yedhec yiwen umeslay ur t-id-yuli. Ddayxa mazal taḍsa-s ur teṭṭaxer ara imi-s, tenna-as i Wakli: “Qerreb-d ɣur-i, d nekk, d Ddayxa!

 

-Ddayxa i ssneɣ mačči d kemm. I s-yerra s zzɛaf. Yebda iɛeqqel kra n yigman n wudem n ddayxa yessen am wallen-is, anyir-is, imi-s, ula d taḍsa-s.

 

-Ala ay akli, d nekk i d Ddayxa, ur telli tayeḍ.

 

-Ddayxa i ssneɣ, Ddayxa i ttarguɣ, Ddayxa i yettilin yal dqiqa yid-i, ulac-itt sdat-i ass-a.

 

         Tilawin ḥebsent urar-nsent, inebgawen merra, argaz tameṭṭut; ggugin-d ɣef tikkelt ad walin Ddayxa tuzyint, mačči Ddayxa i nnumen ttwalin. Tagi ur tesserwal ara, tjebbed-iten-id ɣur-s yerna bdan ttfaqen yella kra i yettnamaren Akli. Tres-d yiwet n tsusmi izi ma iɛedda-d ad s-tesleḍ, ala ṣṣut n yisli d teslit i d-yettalin seg ugraw-nni n yinebgawen.

 

-         Ahya ay Akli! Nniɣ-as ad k-xedmeɣ tamuffirt ara yerren leḥmala-k ɣur-i tugar tin n umayna.

 

-         Aya tawaɣit-im! Kemm akka i tenwiḍ, terriḍ iman-im tcebḥeḍ mi tqerḍeḍ anzaren-im, wid akken i tɣucceḍ. Nekk a taɛeggunt, ayen i ḥemmleɣ deg-m, ayen i iyi-d-ijebbden ɣur-m d anzaren-nni inem, txedmeḍ tadyant-im mebla ma tcawreḍ-iyi, nwiɣ tfaqeḍ s wannect-a, d ayen i tettwaliḍ kemm icmet-ikem i ḥemmleɣ nekk, d ccmata-inem i riɣ, i ɛuzzeɣ. Ayen i iyi-qqnen ɣur-m tenɣiḍ-t…

 

Yezzi-as-d aɛrur i teslit, yezzeḥweḍ yeffeɣ. Seg wass-nni ur d-iban anda yerra.

 

Yezzi-d useggas, slan yis-s kra, deg tmurt n Kanada i d-yeggra.

 

                                                                              Malek HOUD

                                        Deg Jeljel, yulyu 2010-07-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 56     Mars 2012

L’ étude :

 

Innan n yal ass si kraḍ tudrin n At Ɛebbas

( Tiniri, Belɛeggal d Lqelɛa )

Taɣiwant n Yiɣil-Ɛli -Bgayet

Si timawit ɣer tira,

 sɣur Ǧamal Benɛuf 

 

 

I yiman n dda Lmulud At Mɛemmer.

 

 

 

“Amusnaw aneggaru nenṭel-it, daγ nenṭel  yid-s tamusni ? Ulac tijmuyaε d yegrawen ideg ara 

tḥefḍem tamusni akken tt-ḥefḍen imezwura-nwen. Tura tamusni tuγal s idlisen”

Dda Lmulud At Mɛemmer: Tabrat i Muḥend Azwaw.

 

 

 

 

Tawlaft (tteṣwira)-yagi tettwaṭṭef-d deg Belɛeggal ass n 31 Ɣuct 1999. La s-nessawaḍ tamella (rreḥma) i temɣart-agi (B.Zehwa) i yewwḍen tura  sanda ara naweḍ akk.

 

Aḥric amenzu : Inzan (lemtul)

Agdud  war idles, am wergaz war iles, d anzi (lemtel) amaziɣ yesɛan lmeɛna aṭas. Yal ales neɣ amdan yesɛa isem, yesɛa imawlan. Akken daɣen aɣref (agdud). Yal aɣref yesɛa idles, yesɛa awal, tutlayt, taɣerma, yesɛa amezruy… artigra. Ula d aɣref amaziɣ am netta am wiyaḍ. D acu kan ur yesɛi ara ẓẓher ur d as-t-yefki ara  wakud akken ad yesken i umaḍal d acu-t, d

acu i yesɛa deg yedles-ines. Acku yal tikkelt ad yebɣu ad yekker ad yezwi aɣebbar ɣef yiman-is, ad yekker ad yerẓ azaglu n ddel, n lbaṭel i t-yeggunin, a d-yekker yiwen s yisem n tegmat, s yisem n tdukli, s yisem n ddin, am wakken aɣref amaziɣ ur yessin talsa neɣ asɣan( ddin) neɣ tadukli, neɣ ur iḥemmel ara tamurt… Ihi tura dayen yekfa yiḍes, yekfa ukellex, tekfa tsusmi. Yal yiwen ad yeɛqel iman-is. Amaziɣ ass-a yeɛqel iman-is, yesɛa awal, di tmurt-a i d-ilul, deg-s i d-yekker, deg-s ad yemmet, i wakken azekka ur yettuɣal d aẓekka.

Wehran ass n 20 yebrir 1990.

                                                           

1- At wexxam ṣebren, imɛezzan kefren.

2- Ansa i s-tekkiḍ i Lqelɛa d tasawent.

3-  Argaz d llsas, tameṭṭut d ajgu alemmas.

4-  Am tmes seddaw walim.

5-  Ass d yir ddunit, iḍ d yir targit.

6- Aḥlil a wi yeẓran, aḥlil a  wi ur neẓri.

7- Ay argaz ay ameɣbun, yeksan di lexla am userdun.

8- Awal ma wezzil yefra, ma kemmil a d-yini kra.

 

9- Awal ur nettwaqbal, am win yettseqqin deg uɣerbal.

10- Lemmer yettuɣal lxir, yili yuɣal i wezger.

11- Asif ad iruḥ a d-yuɣal ɣer lḥedd-is.

12- Argaz yettwaqqan seg yiles.

13- Akken qerrḥent i neffɛent.

14- Ansa i d-yezdem i d-skuccḍeɣ.

15- Anta ttejra ur ihuzz waḍu.

16-  Anta ttejra ur nesɛi aẓar.

17- Ad nerreẓ wala ad neknu.

18- Ay acek uqeḍmir, lemmer i yeɛmir.

19- Am tyerza n welɣem. 

20- Alamma ijuǧǧeg lemleḥ.

21- Am win yettargun lexrif di llyali.

22- A s-neṣber i Rebbi, ad nernu i lɛebd.

23- A bu snat yiwet a k-truḥ.

24- Bu yiles medden akk ines.

25- Ccreɛ igenni leɛmer yelli. 

26- Cwiṭ i terwiḥt, cwiṭ i telwiḥt. 

27- S yiɣil aberkan i ntett aɣrum azedgan.

 

28- D lḥuj i ɣ-yerran ɣer umezduɣ n Tniri.

29- Ddwa n lxir d ccer.

30- D lɛali-yi kan aqbab i wassen n waluḍ.

31-  D axxam i d aẓekka n ddunit.

32- Gma-k a k-yeffeẓ ur k-yesseblaɛ ara.

33- Ḥanun zanun la tfareq lkanun.

34- I yeẓran ala win yewwten d win yettewten.

35- Iles uḥdiq, ul uḥriq.

36-  I d-icebbun si baba-s siwa ṭikkuk di lexla.

37- Ifut-ik lefjer ay amɣar.

38- Ibeddel adrum s weɣrum.

39- Iteddu ɣef uɛebbuḍ-is am wezrem.

40- Iles yessawal-itent, aqerruy yettaɣ-itent.

41- Iḍarren-is deg ubellaɛ netta yettmami-d ddellaɛ.

42- I inekren laṣel-is d aɣyul.

43- Meyya keccment, meyya teffɣent.

44- Ma rriɣ-am-d awal tezhiḍ, ma ǧǧiɣ-kem terḥiḍ.

45- Qeḍran ur idehhen rrfis, aɛdaw ur itettu axṣim-is.

 

46- Rebbi yettayal-aɣ lmut, nekkni nettayal-as lqut.

47- Rebbi am uḍebbax, ečč txellṣeḍ.

48-  Ruḥ ay aɛrab ar tafsut.

49- Ruḥeɣ a s-ɣizeɣ i baba-s, yerwel-iyi mmi-s s ugelzim.

50- Ssbuɛ yettban deg wuftiyen.

51- Ssuq n lxalat ur iferru.

52- Timmuhbelt n leɛwacer, iḥemmlen seksu n yirden.

53- Tfuk lɛid ay arrac, uɣalet ɣer tarɣaṭ akk d uɣiɣac.

54- Ttif tameṭṭut iḥerrzen, wala tayuga ikerrzen.

55- Tisusaf s igenni ttuɣalent-d ɣer wudem.

56- Tenna-yas lǧedra i tgelzimt tḍurreḍ-iyi, tenna-yas afus-iw seg-m i d-yekka.

57- Tuzzma ger leḥbab d ddwa.

58- Ttif  tiyiti s ugelzim, wala ɛecra s tqabact.

59- Tirga mxalfa.

60- Timɛayin uzal.

61- Tikli n yizem.

 

62- Temẓi txeddem ɣef temɣer, temɣer txeddem ɣef lmut.

63- Tiniri yezgel usaku.

64- Ṭṭes ar azal, a d-tafeḍ sseɛd-ik mazal.

65- Ur ttiẓid a k-ssbelɛen, ur ttirẓig a k-id-ssusfen.

66- Uccen i d-trebbaḍ a Welqaḍi i yiri-k.

67-  Ur d-ǧǧin imezwura ara d-inin ineggura. 

68- Urweɣ-t, ur d iyi-yuriw.

69- Ur jeggej di tmeɣra, ur ttaɣ aɣyul di rrbiɛ ( tafsut)

70- Wa yufa, wa yestufa ( yessekfa), wayeḍ yesmendag isufa.

71- Wi yebɣan ad yidir yemmet.

72- Win yebɣan ad yisgim yilqiq, win yebɣan ad yuzur yirqiq.

73- Wi yebɣan abɣer yesɛu-t, wi yebɣan lhemm yerwu-t.

74- Win iwehhan yewwet, win yewwten yenɣa.

75- Win yewwet laẓ s aɛebbuḍ itettu, win yewwet laẓ s aqerruy iceffu.

 

76- Win izerɛen aḍu ad yemger aɣebbar.

77- Wi ur nesɛi yemma-s ifuk rrbeḥ fell-as.

78-  Wi ur nesɛi tagmat meḥqur.

79- Win yeččan yečča, ma d wayeḍ tarbuyt tekkes.

80- Weqbel a kem-issineɣ jaḥeɣ, Ma d tura rtaḥeɣ.

81- Win ideg ur sɛiɣ nnfeɛ, a t-fkeɣ g ddfeɛ.

82- Yeɛreḍ ad yecrured am tsekkurt, teɛreq-as tikli n tyaẓiṭ.

83- Yewwet-d igenni, irad wayenni.

84- Yiwen ur itettu aɛlaw aqdim, ala yir llqim.

85- Yečča lmal, yefreḥ bab-is.

86- Yenna-yas a baba wwten-aɣ, yenna-yas a baba ɛeqlen-aɣ.

87- Yeddem taɣaṭ yerḍ-d, yenna-yas rnu-d yelli-s.

88- Yuker ḥeḍreɣ, yeggull umneɣ. 

89- Yekkat ifessi.

90- Yiwen ur yeqqar ibawen-iw ur tewwan ara.

91- Yeẓra Rebbi i yellan deg weɣyul, yekkes-as acciwen.

 

92- Yir lhica deqqem neɣ qqim, yir asɣar nǧer neɣ qqim, yir lɛebd hder neɣ qqim.

93- Llum yellan ɣef wuccen, rran-t-id ɣef uyaẓiḍ.

94-  Lemmer i tent-iḥesseb ufellaḥ, ur tent-izerreɛ.

95- Leɛmer n at zik, lqedd n at tura.

 

96- Leǧruḥ qqazen ḥellun, yir lehdur qqazen rennun.

97- Leɛlam icudden , wi yeqqimen yernu-d.

98- Ɣurwet wi iberrun i ṭṭbel deg waman.

99- Ɛni ad tewwteḍ igenni s rrkel. 

100- Ɛeddi ɣef weɛdaw telsiḍ, ur k-yeẓri f wacu tensiḍ.

 

Aḥric wis-sin: Timseɛraq (d acu-tt, d acu-tt?)

 

Zik-nni asmi i ulac rradyu d tilibizyu akk d tmacinin-agi n ccna, amek i llan yemdanen sɛeddayen akud (lweqt)-nsen ? 

Tameddit n wass mi ara d-uɣalen si lexla, neɣ si lecɣal-nsen, a d-awḍen ɣer wexxam ad ččen imensi. Deg unebdu, teffɣen-d ɣer wefrag ttɣimin i ubeḥri, ma yella di tegrest( ccetwa) , tezzin-d ɣef yiri n lkanun ttɣimin ttqeṣṣiren gar-asen, ttawin-d timucuha, mmalen-d timɛayin d isefra, artigra (d wayen nniḍen)… Ger wannect-a ttawin-d timseɛraq. D acu-tent temseɛraq-agi? D kra n yesteqsiyen anda i d-ttweṣṣifen deg-sen tiɣawsiwin s lemɛun.

Amedya, d acu-tt, d acu-tt: Tamduct idammen iɣef d-zzin yezmawen. Tamduct idammen  d lkanun akk d tergin yellan deg-s, ma d izmawen d imdanen-nni i s-d-yezzin i lkanun.

Ɣas ma yella mgaradent cwiṭ ger taddart d  tayeḍ, neɣ ger wedrum d wayeḍ, iswi-nsent d yiwen: D asɛeddi n wakud akk d usemsed n wallaɣ. Annect-agi irkell d agerruj, di tmura-nniḍen ttaken-as azal, tgen-as leqrar. Amedya, akka am Lalman, s kra n tmucuha  i sɛan, leqḍen-tent-id, uran-tent deg yiwen wedlis ( taktabt) i wumi semman “Die Märchen” i uran watmaten GRIMM. I nekkni i wumi d-yeqqim yedles d imawi, amek ara s-nexdem, a t-naru neɣ a t-neǧǧ ad yernu ɣer wayen yeɣban? Ihi yessefk fell-aɣ a t-naru, u a s-neg leqrar i wakken a t-id-afen ineggura.

 (Yeffeɣ-d  di tsella (tasɣunt) “Azul”, uṭṭun wis-kraḍ, Cṭamber 1990)

 

Timseɛraq

(Timḥuǧǧay neɣ d acu-tt, d acu-tt ?)

 

1- Akli aberkan yettwaɛelleq g timiṭ?

Ø      Tifrat: Aɛeqqa uzemmur.

2- Aksum-is ččan-t, iɣessan-is rkan, netta mazal-it ixeddem fell-aɣ?

Ø      Tifrat: Abernus.

3- Akraren imellalen, ttwaqqnen s teqlaḍin tizeggaɣin? 

Ø      Tifrat: Uglan d yineɣ-nni ideg ntan wuglan.

 

 4- Azger-iw i ma yehda, qqneɣ-t s ttelqa ( lxiḍ) uzegza?

Ø     Tifrat: Aburyul/ amulab/ aḥerbebbu.

 

5- Atentad, atentaya?

Ø Tifrat: Allen.

 

6- Annect-is annect n lbunya, arraw-is ɛeddan miyya?

Ø Tifrat: Taremmant.

 

7- Aɛeqqa n yirden, yeččur axxam?

                       Ø     Tifrat: Taftilt (llamba).

 

 8- Ccɛer-is d aḥuli, awal-is d arumi?

                       Ø    Tifrat: Tifirellest.

 

9- Ččenčuna, henhuna, yelli-s ugellid d Faṭima?

                       Ø    Tifrat: Taserdunt d ṣṣrima.

 

10- D iḥlalaḍen, d iblalaḍen anta tamurt ur wwiḍen? 

                       Ø  Tifrat: Idrimen.

 

11- D amellal am lfeṭṭa, iferr-is am tseṭṭa?

                       Ø Tifrat: Cedda n lleft.

 

12- D amellal am wedfel, itess aman am wezger?

                       Ø  Tifrat: Arekti.

 

13- D aɛeẓẓug ur isell ara, d aderɣal ur iẓerr ara; d aɛiban ur iteddu ara, lḥeqq-is ur s- yettruḥ ara?

                       Ø   Tifrat: Lmizan.

 

14- Ḥemmleɣ-t am Rebbi, xenqeɣ-t am yebki?

                       Ø   Tifrat:  Arekti.

 

15- Ibedd f ṣṣur, yeɣɣar a Menṣur?

                       Ø Tifrat: Ayaẓiḍ mi ara itedden.

 

16- Ilef seddaw rref?

                       Ø Tifrat: Ayeddid.

 

17- Iḥeẓzem, irezzem yezga-d deg tiɣilt am yizem?

                       Ø Tifrat: Ṭṭbel.

 

18- Iḍ bla ṣṣbeḥ, aɣrum bla lemleḥ, ttajer bla rrbeḥ?

                       Ø Tifrat: Aderɣal, aɣrum n tamment akk d win yettawin yettarra lehdur.

 

19- Izehher bla idmaren, yettɣizi bla accaren ?

                       Ø Tifrat: Asif.

 

20- Iteddu ur yesɛi tili?

                       Ø Tifrat: Asif.

 

21- Itbir deg lbir,a t-id-nekkes ur nezmir, a t-neǧǧ yuli-yaɣ lḥir?

                       Ø Tifrat: Lmeyyet deg uẓekka.

 

22-Ilul-d s wacciwen, yedder mebla acciwen, yemmut s wacciwen?

                       Ø Tifrat: Aggur n tziri.

 

23- Ibedd ɣef yegmir, iserreḥ-d i učamar-is?

                       Ø Tifrat: Adles (d imɣi/ leḥcic).

 

24- Ijebbu-d ur d-ikeccem?

                       Ø Tifrat: Tili.

 

25- Iselluqba d tsellaqbut, ruḥen s axxam usellaqbu ?

                       Ø Tifrat: 5 iḍudan d teflut ( taɣenǧawt/ tijɣelt.

 

26- Jebdeɣ amrar, yenhezz wedrar?

                       Ø Tifrat: Tamekḥelt.

 

27- Jida tbubb jida?

                       Ø Tifrat: Tassirt.

 

28- Jida m teɛrurt i d-yeṭṭfen tasekkurt?

                       Ø Tifrat : Taqellaɛt.

 

29- Jeddi bu uɛeddis yeflan deg yidis, daxel yeččur d ifrax, yal yiwen s yisem-is ?

                       Ø Tifrat: Axxam d imezdaɣ-is.

 

30- Jeddi yeḍreḥ, jida tceṭṭeḥ  ?

                       Ø Tifrat: Alemsir d tɣerbalt.

 

32- Jeddi bu rbeɛeṭac wallen, bu sin iqemmucen ?

                       Ø Tifrat: Afeggag uẓeṭṭa.

 

33- Kemmil, kemmil ( ɣezzif) ur yesɛi tili?

                       Ø Tifrat: Abrid.

 

34- Lqedd-is annect n teẓḍut, tamart-is tuɣ-d akk axxam ?

                       Ø Tifrat: Taftilt/ llamba.

 

35-Ledwak ččuren, leswaq ɛemren, lmut tella, timeqbert ulac ?

                       Ø Tifrat: Aweṭṭuf/ tiweḍfin.

 

 36- Ma igen ur d-itekker ara, ma yeffeɣ ur d-yettuɣal ara?

                       Ø Tifrat: Ddexxan.

 

37- Rebɛa bedden, yiwen itedden, yiwen yeqqar: abaden?

                       Ø Tifrat: Aydi.

 

38- Sin yetran mqaranen, talafsa tezzi-yasen, lbaz yettṣeffir-asen? 

                       Ø Tifrat: Izgaren, tagersa d ufellaḥ. 

 

39- Sin yezmawen mqawasen, talafsa gar-asen, lbaz yettṣeffir-asen?

                       Ø Tifrat: Izgaren, tagersa d ufellaḥ. 

 

40- Sin yexxamen seqqfen s yiwen wejgu?

                       Ø Tifrat: Snat tḥuna n wanzaren.

 

41- Sin bedden, sin cedden, sin qqaren: ṭṭax, ṭṭax?

                       Ø Tifrat: Aẓeṭṭa d ifeggagen.

 

42- Sufella d talwiḥt, swadda d talwiḥt,di tlemmast d tarwiḥt?

                       Ø Tifrat: Ifker.

 

43- Sufella teqbeḥ, sdaxel terbeḥ?

                       Ø Tifrat: Takermust.

 

44-Snat taklatin zedɣent tikwatin?

                       Ø Tifrat: Allen.

 

45-Tamduc idammen iɣef d-zzin yezmawen?

                       Ø Tifrat: Lkanun d yemdanen-nni yezziẓinen ɣur-s.

 

46-Tewḥel ččakka deg ččakka, yusa-d Musa yefra-tent?

                       Ø Tifrat: Tasarut d snat ddeffat n tewwurt.

 

47-Tayaẓiṭ-iw taderdact i d-yettawin lexbarat?

                       Ø Tifrat: Tabrat.

 

48-Tiɣideṭ ( taḥulit)-iw tamellalt, ttett g weksum-is?

                       Ø Tifrat: Tacemmaɛt.

 

49-Tbedd g ṭṭaq, tettserriḥ-d ifelfel aḥerraq? 

                       Ø Tifrat: Tiɣirdemt.

 

50-Taɛekkazt-iw n wulmu, tettɣimi deg wakal ur trekku?

                       Ø Tifrat: Azrem.

 

51-Tarbuyt n nnḥas, ur tettruẓu, ur tettneḥwaṣ?

                       Ø Tifrat: Igenni.

 

52- Tifeclin ibawen deg wedrar igawawen?

                       Ø Tifrat: Uglan.

 

53-Taydit taberkant, tɛuss-iyi taxxamt?

                       Ø Tifrat: Taqeflet n tewwurt.

 

54-Taseḍlet n lfeṭṭa, a tin iɛellqen ɣer ttejra?

                       Ø Tifrat : Taremmant.

 

55- Tamemmust( takemmust) ibawen tnuda-d igawawen?

                       Ø Tifrat: Tifednin.

 

56-Tamemmus ( takemmust )-iw n ẓẓɛefran, tnuda-d akk iɣeẓran?

                       Ø Tifrat: Tiziri.

 

57- Tecrureq, tebrureq tekcem ɣer temda teɣreq?

                       Ø Tifrat: Tagersa (swayes kerrzen).

 

58- Timeqbert n wudayen, wa d akessar, wa d asawen?

                       Ø Tifrat: Lqermud sufella n wexxam.

 

59-Tecḍeḥ, terdeḥ tekcem adaynin?

                       Ø Tifrat: Timeṣleḥt/Asekreḍ/amezzir.

 

60- Tekkerbebbi, teqqen lḥenni, tusa-d seg Yiɣil- Ɛli?

                       Ø Tifrat: Taɛeqqayt n ččina.

 

61-Ṭṭbeq n lmerǧan iɣef ur tezzin yizan?

                       Ø Tifrat: Lkanun.

 

62- Ṭṭbeq imṭebbeq la zerriɛa, la lwerq?

                       Ø Tifrat: Lemleḥ ( tisent).

 

63-Ur tt-ttɣizin igelziyam, ur tt-ttɛebbin iserdiyal?

                       Ø Tifrat: Tili.

 

64- Wwḍent s asif ssetḥant?

                       Ø Tifrat: Lbelɣat ( tiṣebbaḍin ).

 

65- Wwḍen s asif sxenfren?

                       Ø Tifrat: Arkasen ( icifaḍ ).

 

66- Yeḥdenden, yemdenden, iɣaz amdun igen?

                       Ø Tifrat: Acbayli.

 

67- Yeḥṭeṭṭi, yebṭeṭṭi, yekcem Tizi Uɛeṭṭi?

                       Ø Tifrat: : Ibelṭ ( aɛeqqa ubelluḍ) .

 

68-Yebna-yi baba sebɛa ṣṣrayat, yiwet ur ḥḍireɣ i lbenyan-is, ad ḥesbeɣ itran deg igenni, wala imezdaɣ-is ( neɣ nutenti ) ?

                       Ø Tifrat: Taḥbult n tamment d tzizwa.

 

69- Yeḥmel-d wasif aɛebbas, yewwi-d azrem bu tuɣmas, sufella d rrṣaṣ, daxel d nnḥas?

                       Ø Tifrat: Lbabur.

 

70- Zegreɣ i tiɣilt, rniɣ i tiɣilt ufiɣ sut Rebbi ceṭṭḥent?

                       Ø Tifrat: Tileggwit( tileggwa ) mi ara tent-yetthuzzu waḍu.

 

71- Ɛeddan-d At Weɛban, lǧerra ur tban?

                       Ø Tifrat: Tizizwa.

 

 

Aḥric wis-kraḍ (3):

Kra si “tmacahut n leḍyur”, akken tt-id-mmalen di taddart Tiniri (taɣiwant n Yiɣil-Ɛli).

 

Ssiwel ay ajaɣiɣ!

-D acu ara d-yini ujaɣiɣ?! Win yesɛan yir dderya, yettaɣ-itt bab-is f umelɣiɣ.

Ssiwel ay amergu!

-D acu ara d-yini umergu?! Ddunit-agi d ajgu, win tt-iḍefren ad yeɛyu.

Ssiwel ay aẓiḍuḍ!

-D acu ara d-yini uẓiḍuḍ?! Lɛecc-iw sufella ukecbuḍ, tuččit-inu d abelluḍ; ma nxuṭ*, ma nẓuṭ, Ɛli atan deg Temguṭ.

Ssiwel a fiɣiɣ!

-D acu ara d-yini fiɣiɣ?! Ḥedd deg uɛebbuḍ, ḥedd yesweɣwiɣ.

Ssiwel ay aɛeqɛaq!

-D acu ara d-yini uɛeqɛaq?! Tameṭṭut m izuqaq, leqrar-is d ṭṭlaq; ɣas a t-id-teǧǧ d aleqqaq.

Ssiwel a bururu!

-D acu ara d-yini bururu?! Tameṭṭut ur nettarew, leqrar-is ad tennebru.

Ssiwel a sibbus ( ṣibus) !

-D acu ara d-yini sibbus?! Tameṭṭut deg yexxamen n medden, tikkelt berdayen rfed afus; ḥzeq abagus.

Ssiwel a merdef!

-D acu ara d-yini merdef?! Ḥedd yegrarreb, ḥedd yettwaṭṭef.

-Ssiwel a nnqaba (tabuneqqabt)!

-D acu ara d-tini nnqaba?! Yenna-yi baba “ beɛɛed i ṭṭmana, tameddit ur kem-id-tettas lada”.

Ssiwel a tasekkurt!

-D acu ara d-tini tsekkurt?! Ccbaḥa n tmurt d lexṭuṭ, ccbaḥa n tzemmurt d lecṭuṭ; ccbaḥa n tmeṭṭut d lecruṭ. 

    * Ma nxuṭ: ur iyi-tuqiɛ ara/ ur iyi iḍaɛ ara/ ur d-cliɛeɣ ara.

sɣur Ǧamal Benɛuf 

    

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 56     Mars 2012

L interview :

Interview du professeur Mohamed CHAFIK par Mr S. KHOTTOUR, Le Matin de Paris, le 11 avril 1980

Site : telquelonline.com

 

Description : Description : http://www.amazighworld.org/news/breves/Med_Chafiq.jpg1_ Mr. S. KHOTTOUR : Êtes-vous d'accord avec la démission des sept membres et leur départ de l'institut IRCAM ? Etes-vous d'accord avec le contenu de leur déclaration suite à leur démission ? Sinon, quelle alternative auriez-vous préféré?

– Prof. M. CHAFIK : Je n'ai pas à les juger ; mais, à leur place, je n'aurais pas démissionné. Leur déclaration se réfère à des faits réels : il y a obstruction à bien des niveaux. Les démissionnaires justifieront probablement leur acte par une reconsidération du problème que pose la mauvaise foi des fossoyeurs impénitents de l'amazighité. Peut-être n'avaient-ils pas les coudées suffisamment franches à l'IRCAM pour ce faire.

 

2_ Mr. S. KHOTTOUR : Quel est le but prôné par l'IRCAM ? Qui s'oppose à la réalisation de ce but ?

– Prof. M. CHAFIK : L'IRCAM a pour mission principale de standardiser la langue amazighe, et de mettre au point des procédés pédagogiques qui puissent accompagner la standardisation ; mais il n'est pas le maître d'œuvre en matière d'enseignement et d'organisation scolaire. Tous les documents qu'il produit pourraient rester lettre morte d'une façon ou d'une autre. Ajoutez à cela qu'une véritable cabale journalistique est montée contre lui, cabale dont font le jeu beaucoup de jeunes Amazighes manipulés et mal informés. Il est évident que bien des idéologues souhaitent son échec et agissent en conséquence, grâce à des relais bien répartis dans les structures administratives et dans l'appareil scolaire et universitaire. N'oublions pas que l'amazighité revient de loin. Elle est combattue en sous-mains.

 

3_Mr. S. KHOTTOUR : Parmi les personnes qui auraient participé à l'établissement de l'IRCAM, on a entendu parler de « co-fondateurs » qui n'ont absolument rien à voir avec l'Amazigh et n'ont jamais contribué à son développement. Quelles est la vraie raison de leur présence au sein de cet institut. Ont-ils un but politique et perfide autre que le développement de la culture Amazighe ? Leur but véritable est-il de mettre simplement des bâtons dans les roues ?

– Prof. M. CHAFIK : Je ne vois pas ce que vous entendez par « co-fondateurs », mais, en tout état de cause, les adversaires de l'amazighité sont connus, et ils ne sont pas à l'IRCAM.

 

4_Mr. S. KHOTTOUR : 3 ans après le dahir (décrêt royal) d'Ajdir et toutes les promesses royales qui s'en suivirent, la culture, l'identité et la langue Amazighes n'ont toujours rien vu venir, au contraire et comme on l'a cité plus haut, plusieurs membres actifs de l'IRCAM- institut chargé d'exécuter les commandes royales- se sentant les mains liées, ont préféré fuir cet institut, donnant lieu à plusieurs interrogations et laissant largement entrevoir que l'IRCAM est un institut mort-né. Peut-on deviner par la suite que le roi du Maroc – responsable de la création du dahir d'Ajdir qui donna lieu à la création de l'IRCAM- est lui-même responsable de toutes les entraves à la création d'une véritable loi reconnaissant l'identité Amazighe et lui octroyant ses pleins droits constitutionnels ?

 

Prof. M. CHAFIK : Il est normal que les Amazighes s'impatientent, car ils sont en droit de s'interroger sur la sincérité des intentions, sachant d'instinct qu'une certaine amazighophobie a des racines historiques profondes, si profondes qu'elles peuvent drageonner partout, et à tout moment. Je crois pouvoir dire cependant que, de mon point de vue tout au moins, le « makhzen rénové » qui nous gouverne semble être l'acteur politique le mieux disposé à écouter l'amazighité, sinon à l'entendre. Jusqu'à preuve du contraire, l'ennemi juré du fait amazighe, c'est l'arabisme, devenu d'autant plus dangereux qu'il s'est recyclé en arabo-islamisme. Pour vous en convaincre, voyez certains films syriens des chaînes satellitaires moyen-orientales, et écoutez certains débats idéologiques où perce une haine récurrente à l'égard des « aqelliyates  » comme on les nomme. Il ressort de tout ceci que, tôt ou tard, l'amazighité sera acculée à mener un véritable combat politique; personne ne le mènera à sa place. Je dis bien : personne ! Mais, d'ores et déjà, faisons de sorte que la défense de notre cause, si juste, soit sans connotations racistes ou idéologiques. Nous ne sommes que des femmes et des hommes ordinaires, mais victimes de beaucoup d'arbitraires. Nos ancêtres nous ont légué un travail inachevé de réappropriation de notre identité culturelle, travail dont ils n'ont pu eux-mêmes venir à bout, parce qu'ils n'en percevaient les finalités qu'à travers les brouillards de leurs considérations métaphysiques. Peu d'entre eux étaient vraiment instruits des tenants et aboutissants de la foi.

 

5 – Mr. S. KHOTTOUR : Quelle est la position des partis politiques envers la question Amazighe ?

 

– Prof. M. CHAFIK : Chacun de nos partis politiques a ses références. Seuls les partis ayant un ancrage démocratique solide défendent les causes justes dans nos contrées. Or, notre culture politique étant très superficielle, c'est plus la course au pouvoir qui motive réellement les esprits. L'opportunisme et le populisme, semblant être les chemins les plus courts et les courants les mieux porteurs, font vite oublier aux meneurs du jeu politique le sens de l'équité au sens fort. Heureusement, la jeunesse amazighe cultivée paraît avoir bien compris que son engagement en faveur d'une réhabilitation de «  timmuzgha  » s'inscrit dans la durée, et en dehors des arènes politiciennes telles qu'elles ont été délimitées au cours du dernier demi-siècle. Le courant culturel amazighe a la sympathie et le soutien moral des plus justes, des plus sincères, et des moins « aliénés » ou corrompus de nos compatriotes; c'est suffisant.

 

6 – Mr. S. KHOTTOUR : Est ce que ces partis politiques ont changé de comportement (d'attitude) envers la question Amazighe ?

 

– Prof. M. CHAFIK : En apparence, même ceux qui ont été les plus virulents à l'égard du mouvement revendicatif amazighe ont mis de l'eau dans leur vinaigre. Opportunisme oblige ! Attendons donc qu'ils aient donné quelques gages, et qu'ils se sentent plus marocains que baâthistes ou « islamistes ». Ensemble, nous défendrons alors et l'Islam, et l'arabité, et l'amazighité, sans crispation ni véhémence.

 

7 – Mr. S. KHOTTOUR : Vue la situation politique marocaine actuelle et l'attitude des différents partis politiques, peut-on croire à une délivrance probable de l'identité Amazighe? Autrement dit, croyez-vous que tous les éléments sont réunis pour une reconnaissance officielle (constitution, lois) de l'Amazighité ?

 

– Prof. M. CHAFIK : Seul l'ensemble des Imazighen motivés peut répondre à cette question. Or, je crois pouvoir dire que tous les Imazighen un tant soit peu dégagés des soucis de la vie matérielle au quotidien, sentent le poids de toutes les injustices et les exactions subies par « timmuzgha » en tant qu'identité culturelle et ethnique. À l'école, au tribunal, à l'hôpital, dans des réunions publiques officielles, dans les bureaux des différentes administrations … Tentez de donner à votre enfant le prénom « Aburz Imazighen » !… Et pourtant vous pouvez le prénommer « ‘Azz-el-Arab », à la grande joie de l'autorité d'Etat-civil, soucieuse d'être bien vue par sa hiérarchie…L'ensemble donc des Imazighen est seul habilité à répondre pertinemment à votre question. Mais attention ! La fougue est exclusive de la justesse du raisonnement; la modération, par contre, ne s'exclut nullement avec la fermeté et la persévérance. Tenez, puisque nous y sommes, et puisque l'on s'entête à nommer « Al-Maghrib al ‘Arabi » l'Afrique du Nord, notre unique patrie à nous, nommons-la, nous, désormais et en toute circonstance, « Tamazgha », en quelque langue que nous parlions, car c'est dans les mots que commencent les choses. Et, dans le même ordre d'idées, disons que, sans une reconnaissance constitutionnalisée de l'amazighité du Maroc (et des autres pays concernés), nous aurons la certitude que toute notre action n'a été que coup d'épée dans l'eau. Mettons donc en synergie toutes nos forces pour agir dans ce sens.

 

8 – Mr. S. KHOTTOUR : Pensez-vous que le Maroc et les Marocains ont besoin d'un parti politique Amazigh?

 

– Prof. M. CHAFIK : L'action partisane ne peut être, il me semble, en adéquation avec des revendications identitaires. Notre droit à l'existence en tant qu'ethnie et culture, autochtones de surcroît, s'inscrit dans le registre des droits naturels, celui des droits de l'Homme. C'est donc à la conscience universelle que nous devrions en appeler et, partant, aux instances internationales, le cas échéant. Mais, personnellement, je n'ai pas perdu l'espoir de voir nos compatriotes « arabistes » ou panarabistes se départir de leurs rêves hégémoniques. Des rêves nés du reste sous d'autres latitudes que les nôtres, en des têtes ignorant tout de l'amazighité, au point de la croire «barbare».

 

9 – Mr. S. KHOTTOUR : Quelles sont les démarches faites jusqu'à maintenant par le ministère de la communication pour la création éventuelle d'une chaîne entièrement amazighophone?

 

– Prof. M. CHAFIK : Je ne pense pas que ce ministère ait pour premier souci la nécessité de créer des chaînes amazighophones. Les titulaires successifs du poste m'ont toujours semblé dire qu'ils ont d'autres chats à fouetter. C'est là un modèle de non-conscience des grands problèmes latents des sociétés humaines dont l'existence ne se fait sentir que lorsqu'elle est déjà explosive. C'est en raisonnant a posteriori que le colonialisme français, par exemple, a compris ce phénomène, qui a été à l'origine de bien des gâchis.

 

10 – Mr. S. KHOTTOUR : Il y a actuellement 4 chaînes de télévision arabophones au Maroc et en même temps il y a certaines chaînes locales et régionales et d'autres en projet (toutes arabophones). Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de chaîne de télévision Amazighe ni à l'échelle nationale ni locale ni régionale? Qui s'oppose à sa création?

 

– Prof. M. CHAFIK : Il s'oppose à sa création l'idée, bien ancrée dans des esprits arabistes ou arabo-islamistes, que les Imazighen devraient être heureux de se voir assimilés aux Arabes, et de pouvoir entendre à longueur de temps de beaux discours, qu'ils ne comprennent sans doute pas, mais qui sont débités dans la plus belle langue du monde, la langue du Coran et du Paradis. C'est de la paranoïa ; mais c'est ainsi. La gravité des maladies psychiques réside dans le fait que le malade ne se sait pas malade.

 

11 – Mr. S. KHOTTOUR : Mr. El Aissati pense que l'enseignement de la langue et de la culture Amazighes doivent être obligatoires et que l'Amazighité doit avoir une place prépondérale au sein de la société marocaine. Certains sont d'avis que l'Amazighité gagnerait énormément d'importance au sein de la société si elle avait une valeur économique. Quel est votre avis ?

 

– Prof. M. CHAFIK : M. El Aissati a parfaitement raison. Mais comment faire entendre raison aux adversaires jurés de l'amazighité? «Timmuzgha» a enduré la plus dure et la plus longue épreuve de toute son histoire, par le fait du colonialisme européen des XIX et XX-ièmes siècles, lequel colonialisme a fini par la livrer pieds et poings liés à des forces dévoyées se réclamant de l'Islam. C'était là sa manière de se venger des Imazighen, qui l'ont violemment combattu, et ont refusé de collaborer avec lui. Le célébrissime arabisant tant adulé par l'arabisme, Jacques Berque, ne s'en est pas caché. A un Amazighe qui lui avait reproché à l'occasion de l'un de ses cours au Collège de France d'avoir été injuste à l'égard de « Timmuzgha», il n'a rien trouvé d'autre à dire que ceci : «Tant pis pour vous ! Nous vous avons tendu la perche et vous n'avez pas voulu la saisir».

 

12 – Mr. S. KHOTTOUR : Depuis toujours, toutes les langues qui été sont enseignées au Maroc, leur enseignement a été facilement vulgarisé et généralisé à l'échelle nationale. Par contre, l'enseignement de l'Amazigh, langue nationale par excellence, a commencé de façon très limité et sa progression, au lieu de prendre de l'élan, marque le pas. A quoi est du cette attitude à l'encontre de l'Amazigh?

 

– Prof. M. CHAFIK : Il me semble bien que j'ai déjà répondu à cette question, directement et indirectement. Essayons d'éviter tout langage répétitif.

 

13 – Mr. S. KHOTTOUR : Nous assistons pendant les dernières années à une tentative timide d'enseignement de la langue et de la culture Amazighes à l'école élémentaire dont les résultats sont mitigés, pour ne pas dire quasiment nuls. Croyez-vous qu'il faudrait en signer l'Amazigh pour simplement l'apprendre ou, au contraire, faudrait-il l'enseigner pour pouvoir arriver dans l'avenir à enseigner dans tous les domaines (scientifiques, littéraires, et autres) en Amazigh.

 

– Prof. M. CHAFIK : Dans les temps modernes pour que toute langue puisse continuer à vivre et à se développer, il faut qu'elle soit enseignée à tous les niveaux, et qu'elle serve de langue véhiculaire, notamment dans les médias. Désormais, qui dit langue vernaculaire dit langue appelée à disparaître à brève échéance. La langue amazighe a des potentialités lexicographiques sans limite, puisqu'elle crée des mots par composition. Elle ne demande qu'à faire ses preuves. Luttons pour elle ! Elle le mérite.

 

14 – Mr. S. KHOTTOUR : Alors que certaines élites pensantes avaient opté pour le caractère latin, quelles sont les raisons qui ont poussé au choix du Tifinagh comme forme d'écriture et d'enseignement de l'Amazigh? Pensez-vous que ce choix a été judicieux et pourquoi ?

 

Prof. M. CHAFIK : «Tifinaghe» matérialise l'identité culturelle amazighe. Que penserait un touriste européen visitant le Maroc s'il voyait «Ifrane», ainsi écrit en caractères latins, sur un panneau kilométrique? Il penserait simplement que c'était fait à son intention à lui. Pourquoi occulter l'existence d'un alphabet amazighe complet et modernisé? dans les classes où l'on enseigne «tamazight» les enfants s'enthousiasment à découvrir que la langue qu'ils parlent avec leurs parents a son écriture propre, qui prend place au tableau noir à côté des écritures arabe et française. Quelle confusion aurait régné dans leurs esprits s'ils constataient que «tamazight» s'écrit avec les mêmes lettres que le français ! le constat ne pourrait être que frustrant pour eux, d'une manière profondément sentie mais difficilement exprimable.

 

15 – Mr. S. KHOTTOUR : Hormis certains orientalistes, tous les linguistes s'accordent à reconnaître l'Amazigh comme une et une seule langue. Seulement, on remarque qu'à travers les pays où l'on enseigne l'Amazigh, on n'enseigne pas une mais plusieurs formes d'Amazigh. Est-ce que cela ne corroborerait pas l'idée de ces orientalistes qui sont convaincus de l'idée que l'Amazigh subira les mêmes développements et aura les mêmes sous-langues qu'aura subi et eu la langue latine ?

– Prof. M. CHAFIK : Quand le latin a commencé a être abandonné, au XVI et au XVII-ièmes siècles, les langues qui en ont dérivé étaient déjà formées, chacune à sa manière. Nous comptons sur les moyens modernes de la linguistique et de la pédagogie pour que la langue amazighe soit concomitamment standardisée et «divulguée» en tant que langue «normalisée». C'est un travail assez complexe de recherche, d'action pédagogique, et de «vulgarisation» par les médias, qui est entrepris. Il sera mené à bien si les Imazighen travaillent sérieusement, et si leurs adversaires n'entravent pas leur démarche. L'on oublie que la langue arabe elle-même n'est pas encore standardisée, pour des raisons autres que techniques, et que son alphabet pose problème.

 

16 – Mr. S. KHOTTOUR : L'appel à la déclaration de l'Amazigh comme langue officielle semble s'estomper. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

– Prof. M. CHAFIK : Au contraire, l'appel devient de plus en plus pressant, puisque de partout on crie qu'il faut constitutionaliser l'identité amazighe du Maroc, pour que la situation soit clarifiée.

 

17 – Mr. S. KHOTTOUR : Le mouvement Amazigh n'arrive jamais à concrétiser ce dont à quoi il aspire, pensez-vous que cela est dû au fait que l'Amazighité a toujours été dans une position de défense contre les divers attaques dirigées contre elle et n'a jamais été plutôt dans une position d'avant-garde et de créer un événement socio-politico-culturel?

 

– Prof. M. CHAFIK : C'est assez tardivement que l'amazighité a pris nettement conscience de sa spécificité. Elle l'a fait par réaction aux velléités racistes de l'arabisme. Jusqu'aux années cinquante du siècle dernier, la référence, et pour les Arabes et pour les Amazighes, était l'Islam. Mais la superbe arabe a toujours été une réalité qui s'abritait derrière le fait religieux. Les Arabes avaient l'air de dire aux autres ethnies musulmanes :  «Hè vous ! là, c'est à nous que vous devez votre qualité de musulmans !», et les autres musulmans trouvaient anodine cette attitude et la jugeaient sans conséquence, jusqu'au moment où le concept de «Nation arabe» s'est mis à squatter dans les esprits la place du concept «Nation musulmane». Les choses en sont aujourd'hui au fait que les Arabes tentent de faire coïncider les deux concepts. Y arriveront-ils? Je ne le pense pas, car, de l'Indonésie au Maghreb les peuples ont pris conscience de leurs identités de base, et dénient tout leadership aux Arabes, largement discrédités par leurs excès, leurs frasques, et surtout leur hypocrisie, celle de leurs «guides» tout au moins.

 

18 – Mr. S. KHOTTOUR : Quelle est la contribution que pourrait attendre le mouvement Amazigh des Imazighen vivant à l'étranger ?

 

– Prof. M. CHAFIK : Le mouvement culturel amazighe attend d'abord des Imazighen de l'Etranger qu'ils prennent conscience du fait qu'à l'origine de leur exil volontaire se trouve la marginalisation systématique de l'amazighité. Ils sont bien placés pour faire connaître dans le détail, au monde entier, les réalités de l'histoire et de la géographie de Tamazgha, et aussi les valeurs défendues par l'humanisme amazighe. Sans avoir à renier leur foi islamique, ils se doivent de prendre leurs distances avec le fanatisme obscurantiste, et de faire valoir l'idée que la notion de laïcité est inscrite dans le texte coranique même : «Lâ ikrâha fi ddîn !» . C'est la laïcité qui débarrassera l'Islam des scories qui l'ont souillé à travers son histoire, tout comme cela a été le cas pour le catholicisme par exemple. Voici, là, quelques tâches pour notre diaspora; il y en a d'autres, qu'elle s'imposera elle-même, selon ses moyens matériels et moraux.

 

19 – Mr. S. KHOTTOUR : Après votre long engagement pour la défense de la culture Amazighe, êtes-vous satisfait de la situation dans laquelle se trouve l'Amazighité actuellement ?

 

– Prof. M. CHAFIK : Je ne suis pas pleinement satisfait, et c'est normal, car, lorsqu'on défend une cause juste, on croit, au départ, que tout irait de soi. Mais il y a assez longtemps que j'ai compris que, en toute situation d'iniquité, les privilégiés mettent plus d'ardeur à défendre leurs priviléges que n'en mettent les dépossédés à défendre leurs droits. Je reste optimiste malgré tout, car les Marocains commencent à s'écouter les uns les autres, et les Imazighen à mieux s'organiser. L'essentiel c'est que toute violence est bannie du champ où se mène le débat. C'est là un grand succès pour le mouvement culturel amazighe. Lui en saura-t-on gré? Je l'espère.

 

20 – Mr. S. KHOTTOUR : Comment voyez-vous le développement de l'Amazighité dans le futur ?

 

– Prof. M. CHAFIK : Le futur de l'amazighité est entre les mains de «timmuzgha» tout entière, où qu'elle se trouve.

 

21 – Mr. S. KHOTTOUR : Êtes-vous optimiste en ce qui concerne l'avenir de l'Amazighité ? Si oui ou, si non, pourquoi ?

 

– Prof. M. CHAFIK : Très optimiste, parce que notre cause est juste, et parce que nous n'avons d'autre projet que celui d'être des hommes et des femmes libres, d'être eux-mêmes.

Le Matin de Paris, le 11 avril 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

 

 Retour en haut

Numéro 56     Mars 2012

 

Lhommage :

 

Hommage à l’écrivain Mouloud Feraoun

 

in Dépêche de Kabylie       13/02/2012             

 

                                                              

Description : http://www.depechedekabylie.com/thumbnail.php?file=2012/02/2961_11_307573353.jpg&size=article_medium

 

Un hommage a été rendu, samedi soir à Paris, à l’écrivain algérien Mouloud Feraoun et à ses cinq compagnons, algériens et français, dirigeants des centres sociaux éducatifs (CSE) d’Algérie, assassinés le 15 mars 1962 par l’Organisation de l’armée secrète (OAS) responsable de plusieurs centaines d’attentats et d’exécutions en Algérie et en France. Cet hommage, qui s’est déroulé à la faveur de la 18éme édition du salon ’’Le Maghreb des livres’’, et du cinquantenaire de l’indépendance nationale, s’est tenu avec la participation de deux descendants des victimes, Safia Hamoutene, fille d’Ali Hammoutene, et Jean-Philippe Ould Aoudia, fils de Salah Ould Aoudia, venus tous deux apporter leurs témoignages respectifs sur ce crime organisé comme une opération de guerre de grande envergure.


A quatre jours du cessez-le-feu, les six dirigeants des CSE étaient réunis au centre social de Château Royal à El Biar. Un commando (Delta) de tueurs de l’OAS, pénètre dans la salle de réunion et fait sortir les six hommes du bâtiment. Ceux-ci sont alignés contre un mur de la cour et abattus à l’arme automatique. Les victimes n’étaient pas choisies au hasard. Cette lâche exécution, dans l’esprit des tueurs, avait valeur de symbole, tous étaient inspecteurs des CSE, et contribuaient à l’alphabétisation et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes. Ils prenaient également en charge des problèmes sanitaires et sociaux. Très rapidement, les autorités militaires ont accusé les centres sociaux d’être noyautés et annexés par le FLN. « A cette époque, Alger était devenue la capitale de la douleur. Je me souviens de cette journée, car il y avait le couvre-feu et c’est la raison pour laquelle les tueurs commençaient leur travail très tôt », témoignera Jean-Philippe Ould Aoudia. ’’En cette journée du 15 mars 1962 et à partir de 6 heures du matin, on a eu 20 crimes, 611 attentats durant tout le mois de mars 1962 et 20 attentats par jour en moyenne », a-t-il dit. « C’est dans ce climat de violence extrême que s’est déroulé l’assassinat des six dirigeants des CSE. Ils rêvaient d’une Algérie humaniste, aux antipodes de l’idéologie de leurs agresseurs », a-t-il souligné. Il dira également que cet attentat a été « mûrement réfléchi et planifié », relevant que « déjà, durant la Bataille d’Alger, 13% du personnel des centres sociaux allaient faire l’objet d’arrestations et, certains, de tortures ». « Aucun service, aucune administration n’a subi de telles turpitudes de la part de l’armée prétorienne à cette époque et pendant le reste de la guerre d’Algérie », a affirmé M. Ould-Aoudia. « La machination contre les centres sociaux est le rôle du 5éme bureau qui diffusait des informations pour manipuler l’opinion et ces centres, devenaient suspects aux yeux de toutes les autorités françaises’’, a-t-il encore témoigné. Safia Hammoutene, qui contrôlant difficilement son émotion, au souvenir de l’assassinat de son père, a affirmé qu’à l’époque, elle était jeune, mais elle a grandi avec cet attentat. « Dans mon histoire, j’ai dû me construire avec, et aujourd’hui, il m’est très difficile d’en parler. Ce fut une catastrophe pour moi, et il m’est très douloureux d’exposer les faits », a-t-elle dit. Jean-Philippe Ould Aoudia a publié, une enquête sur l’assassinat de Château Royal (éditions Tiresias) et mène une enquête minutieuse pour traquer les assassins de son père et de ses compagnons. L’écrivain Mouloud Feraoun, né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, était élève de l’école normale d’Instituteurs de Bouzaréah (Alger), où il enseigna durant plusieurs années comme instituteur, directeur d’école et de cours complémentaire, avant d’être nommé inspecteur des centres sociaux.

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 56     Mars 2012

Tadlist nniḍen :

 Légendes et contes de la Grande Kabylie

par Auguste Mouliéras, Paris, E.Leroux, 1893

  dans notre rubrique  Téléchargement : http://www.ayamun.com/Contes_Moulieras.pdf

 

 

 

Retour en haut

Numéro 56     Mars 2012

Les poèmes :

 

Ass n tmanya

 


Sɣur Beleheddad Muḥend-Teyyeb

Tukkist seg  « Refdeɣ leqlam uriɣ», tizrigin «  belles-Lettres », 2011


 


Anejmuɛ n waḥed usebɛin

I d-yesddukklen tudrin

D leɛruc i d-yezzin

Di yebrir ass n tmanya

 

Cceɛb di ccix ttrajin

S Iferḥ ad t-walin

Di ssuq tagnit theyya

 

Si txelwit mi t-id-uwin

S yimezdayen n din

D lexwan n zzawiya

 

Ɣas akken tazmert-is  yeɣlin

S Iḥub n tmurt yakked ddin

Yuyal d ilemẓi yeqwa

 

Ccix Muḥend d ccix Sziyez deg sin

D itran mi as-d-zzin

Uwin-d tafat mi d-yejba

 

Yekseb liman d aɛwin

Deg wulawen n lmumnin

D kra n wi as-yeslan yes-s yenwa

 

Mi d-yelḥeq gar-asen

Irra sslam fell-asen

Tasusmi din i tebda

Kra yellan din dehcen

La yecɛeb lebden

Di ccrah deg wudem yesɛa

Ccix d win iqeblen Ɣer yiṭij i d-icerqen

Yeẓzul yis-sen yedɛa


 

Sɣur Beleheddad Muḥend-Teyyeb

Tukkist seg  « Refdeɣ leqlam uriɣ», tizrigin «  belles-Lettres », 2011

Asebtar 26 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Retour en haut

Adresse de messagerie électronique : Description : K:\1_CONFIDENTIEL_20-10-2011\Mes sites Web\Ayamun_lesNuméros_2000-2011\Septembre2009_fichiers\image009.gif 

ayamun@Hotmail.com

Adresses Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

Description : K:\1_CONFIDENTIEL_20-10-2011\Mes sites Web\Ayamun_lesNuméros_2000-2011\Septembre2009_fichiers\image032.gif 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
vendredi 30 mars 2012