ayamun  CyberRevue de littérature berbère

image002

11ème année

Numéro 47   Septembre 2010

notre nouvel email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

b_OpenBook

 

 

Sommaire:    

        

1°) Le texte en prose :  aḍris sɣur Mohand Ait-Ighil, YEMMA ǦǦA, Tukkist  seg « Tiɣersi », Ungal 2008

2°) L'article :  Tuγalin n "Yiḍ d wass" n Σmer Mezdad, sɣur Mokrane Chikhi DDK du 21/06/2010    N°2457

3°) L'évocation :  TAZWART  i « umawal n tmaziɣt tatrart » sɣur Mouloud Mammeri, 1974
4°) Tadlist-nniḍen, en PDF , i utiliddem : Amawal n tmaziɣt tatrart, éd.Aẓar, Bgayet, 1990

5°) Tazrawt : AHMED LEMSEYYEH 1877-1951 Ben tayeb Mohamed arab DDK du 21/06/2010    N°2457

6°)  le poème : ufiɣ ttejra teţɣar, sɣur Ccix-Nureddin

 

 Adresse de messagerie électronique 

 

 

 Retour en haut

 

Numéro 47     Septembre 2010                                                                                                     

Le texte en prose :

YEMMA ǦǦA  sɣur Mohand Ait-Ighil

 Tukkist  seg Tiɣersi, Ungal 2008

         Yemma Ǧǧa, lɛal n aman, tekmec akk, ma d afud mazal yeǧhed, lqed flay rqiqet teḥḍem am uɣanim n ṣsam. Tuɣmas qelɛent, tru ad tefermec. Taɣect d tuzɛiqt. Tajellabt telsa wezzilet, d tin n tmettut ixeddmen ; akka ur as-d-tzegg ara mi teţeddu. Taglimt n yiarren-is teqcer s tikli afi. Ɣer waggus teqqen tasaruţ n wexxam.

         Meyan, mi yedhem amnaṛ, yufa-ţ tselle tiɣerɣert.         Yemma Ǧǧa, tebra i tmeslet, tsukk kra n waman ɣef yifassen-is, tuzzel-d tɛenneq-it.

         – Temekta-aɣ-d ɛad ! Qeddem-d ɣer wagens. Aţan din tbankit, qim. Raǧu tura ad n-aseɣ.

         – I baba Muu, ɛni yeffeɣ ?

         – Yerra ɣer mimi uBelɣa, wissen ahat ad as-d-yeǧǧ lhaciya i userwet. edru-t-id, ddeqs  aya segmi yeffeɣ. I keč, s tkerrust neɣ s lkar i d-tuli?

         – Usiɣ-d s tkerrust armi d taddart Tiliwa, syin ɣer da, uliɣ-d ɣef uar.

         – Ahat teɛyi?

         – Acemma. Bɣiɣ ad sweɣ, a yemma Ǧǧa.

         – Tura.

         Terra ɣer yiggig anda tɛelleq tzeɛluqt, teddem-d yiwen ufenǧal n laliminyu, d wid n lɛesker afransi. Teffi-d, tuɣal-d ɣer Meyan. 

         – Tura ad d-yajed wučči. Ṣber acemma.

         – Ad raǧuɣ, ar d-yawe baba Muu ad nefer akken jmiɛ.

         – Ihi ad ak-d-xedmeɣ kra uguglu, ad tekkse la.

         Yemma Ǧǧa, terra ɣer taɣa yeţwaqnen deg teqwirt, tqummec, tesemdi afenǧal ɣer tmaṭtagt n taɣa, tebda tuṭtga. Mi tekfa terra ɣer tegrurt yellan din teqleɛ-d yiwen ukerbuɛ, s lemadra terra kra tmiqwa n lliqa sdaxel uyefki. Tuɣal-d tesres afenǧal sufella udekkan.

Mohand Ait-Ighil

Tiɣersi

Ungal 2008

 

Retour en haut

Numéro 47     Septembre 2010             

L’article :

Tuγalin n "Yi d wass" n Σmer Mezdad

Sɣur Mokrane Chikhi

DDK du 21/06/2010    N°2457

Seg wasmi i d-yeffeγ wungal "I d wass" deg useggas n 1990 ar ass-a,mazal imdanen ur t-win ara.Wid i t-yesεan ttεawaden-as taγuri,ma d wid ur t-neksib ara ttnadin fell-as di temkeriyin neγ γer yimdukal-nsen akken ad t-γren."I d wass" d yiwen seg wungalen imezwura i d-yeffγen s tmaziγt deg useggas n 1990 γer terigin ASALU/AAR,deg-s aas n temsal i yezmer ad yaf yimeγri;gar-asent anbeddel i d-yettilin deg tmetti taqbaylit imi yettmeslay-d γef tallit ideg imdanen bdan ttefγen-d seg tudert taqdimt tkeččem-iten-id tudert tatrart.Adlis-a i yuγen amkan yelhan di tnedlist tamaziγt ladγa γer yisdawiyen i yeggan fell-as aas n tezrawin,i t-yuran d amyaru ameqran Σmer Mezdad deg useggas n 1983,tlata n yiseggasen kan mbeεd tafsut n yimaziγen. Atan ihi yuγal-d udlis-a deg useggas n 2010,imi amyaru-nneγ γas ma netta lxedma-s d amejjay yettdawin tifekkiwin meεna yettdawi allaγen ifuden tamusni d wulawen yunen s sseba n tuget n  lxiq d lehmum n tudert yemcubbaken. Dda Σmer Mezdad, iεawed-as-d asufeγ i udlis-a s ddema-s netta yakan(s ttawilat-is) akken ad yessefre imeγriyen wa ad yesnerni tamkerit tamaziγt i yuwaǧen aas n yidlisen  .Deg tezwert n terigt-a tamaynut yura:"I d wass,tura qrib  30 n yiseggasen aya seg wasmi i t-nura.tilufa-nni i ugaden yimezdaγ n wungal am Mala,Muend Ameyan,Dda Rabe d Si Muend Weεli zrint akk fell-aγ!Iseggasen-a ineggura tadlist ulac-itt i tiγin;medden i tt-yettnadin ur ufan amek ara tt-id-sasen.Llan wid i γ-tt-id-yessutren,attan terigt tis snat, akken ad tt-γren ma yehwa-yasen". Ad nesmekti kan belli mass Σmer Mezdad yessufeγ-d yakan ungal-is wis sin deg useggas n 2000 umi isemma"Tagrest urγu",deg useggas n 2006 yessefeγ-d ungal-nnien umi isemma"Ass-nni".Aya mebγir ma nettu amud n tullisin "Tuγalin" i d-yeffγen deg useggas n 2003 d wamud n yisefra "Tafunast igujilen" i d-yessufeγ deg useggas n 1977.Am wakken daγen i yura adlis n tjerrumt i tzemrem ad teγrem di lantirnet deg tansa-ya:www.ayamun.com.Mebla ccek Dda Σmer Mezdad mazal ad yernu ad γ-d-yessefre seg mesya γer zdat s kra n udlis amaynut.Ma d ungal "I d wass"tzemrem(t) ad t-tafem(t) di yakk tinedlisin n tmurt n Leqbayel, yettnuz s 350 idinaren.           

   Mokrane Chikhi

DDK du 21/06/2010    N°2457

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 47     Septembre 2010    

L’évocation :

Iḍrisen i unekcem n « umawal n tmaziɣt tatrart »

  sɣur Mouloud Mammeri, 1974

5 pages

 

TA ZWA R T 

Zik, asmi mazal timacinin agi yakw d innulfan mazal ur kciment ara kul ddqiqa n tmeddurt nneɣ, aaud kul aɣref izmer ad yidir ɣur yiman is kan, zemren ad âeddin wagguren d iseggwasen annect ur izeṛṛ lǧiran is ur isell yessen.

Assagi deg telḥa tussna, alarmi ma yecça kra ssbeḥ di Marikan tameddit ad yaweḍ lexbar lberr meṛṛa, tuɣal ddunit t-tax1iǧt. Tamubilat, isufag, tilifu, tilibizyu xaǧent akw ger tmura alarmi, ayen yeḍran ɣer wemdan tǧaâaleḍ ibâed ur k-id-ibbwiḍ ara, di tilawt yeâna-k ula d keç, ama d abaɣur, ama d acaqur. Bnadem l-laali daa d ayen ilhan kan ara t-id yawden si lɣir.

Nekwni s Imaziɣen, ma nella zik wa deg wedrar wa di sseḥṛa nǧaa1 ima nneɣ nḍerref ur nebbwiḍ ḥed ur aɣ-d ibbwiḍ ḥed, assa liḥala tbeddel s abaɣur. Ibbweḍ-ed yimir ideg akken tella 1iḥala n ddunit aţ-ţ- netbaa ula d nekwni.
Ladɣa assa di ddunit tussna tezraa tsahrew, ulac taɣawsa iwimi ur d tufi ara abrid, neɣ iwimi ur la tekkat ara ad-d taf abrid. Yiwet di tussniwin iferken assa aṭas ger waggagen t-tasnilsit. Ihi tasnilsit, mi teɣra tameslayt tessefsi akw ayen illan degs, tezmer a
ţ-ţeqqaa ayen ixuṣṣen degs, aţ-ţessefsu ayen zegzawen degs.

Acku teṭeṛṛu t-tmeslayt akken teṭeṛṛu d yimɣan. Iger ma teiǧǧiḍ-t tallit atteẓd akw teẓgi fellas, alamma imɣan isaan lmaana a-ten testiqqef. Ilaq ad as teṭṭfeḍ lmaawn d lmezbeṛ alamma yuɣal wakal d aftatas, lfakya tebyiḍ aţ-ţ id-yefk.

Ihi yas lkala n Tmaziɣt assa t-tin ggiger ɣef tuli teẓgi, llan iberdan di tussna wwassa ara ţ-id isidren alarmi tuyal maççi kan am-makken tella zik di laṣel-is, maca ugar bbwakken tella.

Akken i nexdem i wmamal-a. Neẓra ay gxuṣṣen aṭas di tmaziɣt d awalen n ddunit wwasa, neɣ awalen n tɣerma. Ihi nnuda tiktabin akw iţwarun ɣef tmaziɣt (neɣ s tmaziɣt), i tebɣu tili tutlayt, neddem-ed segsent awalen nwala laqen i tɣawsiwin illan assa. Tutlayt seg d neddem aas t-Tamaceɣt, acku d neţţţat ay geṭfen ugar wwawalen n tmaziɣt, maca ula si tutlayin nniḍen n tmaziɣt, mi nufa awal ilaqen nawi-t-id. Igwra-d, neẓra belli amawal icban wagi aṭas i-t-ixuṣṣen. La neţheggi amawal nniḍen ara yagwaren wagi s waṭas. Maca inna ilaq as akud, ilaq as tiwizi. Di teswaat-a iḥar cweyya lḥal, nuzzel kan s ayen izerben. Sya s azekka ula d wagi ad yaweḍ yimir-is.

Awal aneggaru. Nebɣa an-nessefrek tamaziɣt, ur nebɣi ara an-nezzi s waarur i tmeslayin nniden akw illan di ddunit, ladɣa tiden ideg tella tussna wwassa. Skud akka mazal tamaziɣt ur tebbwḍ ara akken ad iɣer degs umdan d amedya ayen iwimi qqaren s tefṛansist 1’électronique  neɣ  “l’économie”  ilaq-aɣ a-nɣer timeslayin tibeṛṛniyin. D acu kan, ur ilaq ara an-nexdem am-makken s iqqar winna n zzman “axxam-is werǧin tefṛiḍ, 1ǧamaa teṭṭef as amezzir”. Mi nṛessa llsas wwexxam-nneɣ ɣef ṣseḥ,  assen ad as-nelli tibbura d ṭṭwaqi iwakken ad-d taaddi tafat, ad ihub ubeḥḥri, ad imerreḥ yeẓri di tɣara t-tihisi-s. Assen, atteḍru yidneɣ am-min iffuden yeswa, neɣ am-min ilḥan aḍan d wussan ger idurar d icuqar ar deqqal iffeɣ-ed seg uxenduq izzger tiṭ- is, zdates d azaɣar d alma n tuga ifsan.

Ayen ? acku 1iḥa1a n Tmaziɣt wwassa d analkam umezruy Imaziɣen, ayen ixdem umezruy, izmer umezruy a-t-id-ireqqaa.

Amek d tebbweḍ Tmaziɣt s anga neţwa1i assa ? Teţumes1ay seg-gwemda Isiwan di tmurt m-Maṣer (yer wegmuḍ) alamma t-tigzirin Tiknaryin (yer wetram), seg-gill Agrakal (s-agafa) alamma t-tamurt Iberkanen (ɣer wenẓul). Seg-gwakken hrawet tmurt (ger Isiwan t-Teknaryin : igiman n km i-gekkan) iban at-temxillef tmeslayt seg-gwemkan ɣer wayeḍ.

Rnu ɣef-ya, zik akal agi yakw iddukwel, mlalent tmura ta yer ta, armi, yas illa lxilaf, ur meqqer ara aṭas. Anza uyagi : lqern qbel Mas Aaysa, yuzen-as ugellid Yugurten si Qsentina yiwen uneɣ1af isem-is Asfar i wḍeggwa1-is, agellid Buxuc di Meṛṛuk, iwakken a-t-yaawen di teɣlift n tgelda. Iqqim-en Asfar acḥa1, iban belli s tmaziɣt i-geţţemsefham  neţţa d ugellid Buxuc, mebla ma yella din kra ggelɣi. 

Ssin ɣer da, tebḍa tmaziɣt t-tigemmucin. Seg-gwassen ay d ibda lxilaf ameqqran acku mkul tagemmuct tebda teţbeddil tameslayt iwakken a-ţ-terr t-tin iwufqen tameddurt deg tella, armi alarnma si tannumi neɣ si tmeɣri ara yefhem uqbayli tacelḥit, d amedya. Irna, ayen ugaren aya, mkul tutlayt teṭṭef kan imeslayen das-ilaqen. Wiyaḍ imi ur ten-teḥwaǧ ara, ur ten tessexdam ara, teǧǧa-ten ɣlin.

 Maca lxilaf-nni, assagi, yegwra-d di lfayda. Acku kul tutlayt d imeslayen teṭṭef. Ihi ma yella d amedya
ixus wawal i  temẓabit tezmer at-truh a-t-id tawi ansi nniḍen, anda mazal-t illa.
 PREFACE

Ce recueil répond uniquement un besoin pratique. Plusieurs siècles de confinement dans les usages uni quement oraux et pour ainsi dire domestiques, un éparpillement des parlers en groupes restreints qui s’ignoraient les uns les autres, la présence dès les débuts de 1’Histoire des grandes langues de civilisation sur la terre de Berbérie (punique, latin, arabe, français) ont été 1es causes objectives du caractère lacunaire et trop diversifié du lexique berbère. Il y manque en particulier les termes abstraits ou plus, généralement les termes de civilisation. C’est là naturellement le résultat de conditions historiques précises auquel les développements de la linguistique ou des sciences hunaines en général permettent désormais de pallier.

La tendance de la langue a été jusqu’ici de combler ses lacunes par des enrprunts. Le procédé était lui-même déterminé par l’état de subordination de fait dans lequel la langue berbère s’est trouvée à différentes époques de l’Histoire . Il fallait pallier au plus pressé et se donner aux moindres frais les moyens de survivre. Le cas est loin d’être singulier et la langue la plus internationale aujourd’hui est faite de l’intrusion d’une notable proportion de termes d’origine latine dans le corps, d’un parler germanique

Pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici et qui tiennent les unes à des considérations de commodité patique, d’autres la nature mêne de la langue, il a paru préférable de recourir ici à la dérivation soit de forme soit de sens.

 La méthode employée a été en gros la suivante :

Chaque fois qu’un terme existait dans un parler il a été adopté (ex. = tanemmirt = merci). Chaque fois qu’un terme traditionnel de sens concret pouvait servir c rendre une notion abstraite (ou de civilisation) de sens voisin il a été adopté (ex. = aneflis =  magistrat). Quand ni l’un ni l’autre de ces deux procédés n’était possible, on a recouru à la dérivation de forme nouvelles à partir de racine berbères existantes dans l’un des quatorze parlers ( ex. tagrawla =  révolution, à partir de “griwel” qui a le sens originel du latin “revolvere” d’où a été tiré “révolution”). Dans la quasi-totalité des cas on a respecté les types des formes dérivées berbères déjà existantes. Statistiquement le parler qui a le plus servi est le touareg, à la fois plus complet et plus pur que les autres.

Pour confectionner ce lexique, il n’a été possible d’utiliser que des sources livresques. Il est certain qu’elles sont notoirement insuffisantes, parce qu’elles ne renferment qu’une partie réduite (et sans doute la plus cornnrune, parce que la plus aisément accessible) du vocabulaire réellement existant. Seule la constitution d’une équipe où figureraient des locuteurs de la plupart des parlers et elle-même travaillant sur les données fournies par des enquêtes quasi-exhaustives sur tous les points du domaine berbère, peut venir réellement à bout d’une tâche de longue haleine et sans doute jamais achevée

.


 

AVERTISSEMENT


Quand le pluriel n’est pas indiqué c’est qu’il est en i—en (ou ti—in).

Un premier inconvénient c’est que les mots sont atomisés. Ils ne forment pas un corps structuré où les termes se déterminent l’un l’autre. Chacun (ou presque) étant pris d’ une racine (en général Touareg) particulière et seule. Cette racine étant en général particulière au touareg n’éveille rien dans l’esprit de  locuteurs des autres parlers, qui n’ont pas le terme simple d’où est tiré le néologisme.

La solution est dès lors (peut-être) de reprendre tout le lexique à l’aide du lexique panberbère et de prendre conne racines formatrices plutôt celles des parlers du Nord les plus nombreux, à condition naturellement que la racine soit berbère.

Une deuxième objection est que le lexique est fait d partir d’une langue indo-européenne, ici le français, dont le lot sémantique ne correspond pas nécessairement avec celui du berbère.

Mais ici il faut tenir compte du fait que les mots choisis expriment en général des notions ou des réalités devenues mondiales. Il faut de toutes façons les exprimer. C’est du reste la raison pour iaquelle il y a ici plus de noms que de verbes et à plus forte raison que de compositifs.

Régulariser les classes de termes : par exemple ceux exprimant les sciences (français : noms en
-logie ou  -graphie), des doctrines (français noms en -isme) etc.

Le choix des termes à créer a été fait de façon purement pragmatique. Il y a lieu de réfléchir sur la composition rationnelle d’un lot minimum.

Car le langage est vie. La somme lexicales la plus complète et la plus cohérente est un système de signes. Elle acquiert valeur et vie partir du moment où elle sert d’instrunent réel de conmmuni- cation, d’expression, de promotion du savoir ou de la culture. A partir de là, le lexique (et plus généralement la langue tout entière) se nourrissent de 1’usage même qui en est fait quotidiennement et il n’est plus besoin de lexicographe ou plutôt son rôle change.

Il est évident enfin que le caractère réduit de l’instrument ici proposé est voulu. C’est une espèce de minimum immédiatement indispensable. Mais, justement pour cette raison, il semble opportun que tous les parlers berbères l’adoptent (et peut-être 1’adaptent) afin que le lot de termes nouveaux, de toutes façons nécessaire, soit le même dans 1’ensemble du domaine. Les structures grammaticales du berbère sont remarquablement unies d’un bout à l’autre de la Berbérie (de Siouah au Zenaga, pour ne pas dire au Guanche, dont nous n’avons pas encore de système grammatical suffisamment connu), il serait bon qu’un ensemble identique de termes modernes pallie aux diversités lexicales anciennes.

Mouloud Mammeri, 1974

 

Carte de la berbérophonie  présente en page 5 de la 1ère édition de « Amawal », polycopié sans titre, Université d’Alger,1974.

Cette carte n’a pas été reproduite dans les éditions suivantes : Imedyazen, 1979  et Aẓar ( Association cuturelle tamaziɣt, Bgayet) 1990

 

0001

 

Retour en haut

Numéro 47     Septembre 2010  

Tadlist nniḍen :    

AMAWAL n n tmaziɣt tatrart en PDF, texte inégral,  dans notre rubrique téléchargement.

AMAWAL n  tmaziɣt  tatrart, tazrigt AẒAR, 1990       

 

         

Retour en haut

Numéro 47     Septembre 2010  

 

Tazrawt :

AHMED LEMSEYYEH 1877-1951

 Sɣur Ben tayeb Mohamed arab

DDK du 21/06/2010    N°2457

 

 

 

med lemseyye d yiwen ger imedyazen ten-t-ifarrun acku ur yeqqim ara kan di tmedyazt. Iferru yakk timsal ama di taddart-is ama di tudrin nnien. Ilul deg seggas 1877 di tɣiwant n-at tudert deg at wemed di taddart n tizi-mellal. Ma nuɣal ɣer yisem-is n ṣṣa d Gelen med  baba-s qqaren-as Muend Saɛid, ma d yemma-s d Lǧuher n at saɛid si taddart n wegni furu, tameṭṭut-is Tasaɛdit, ma d mi-Ɛacur. Isefra-s izzuzer-iten di tudrin di temdinin, win ɣef yessefra lemseyye yekfa fell-as iɣimi n tejmaɛt alama yewwe s akal. D argaz ur nettdari ara tili-s. D bab n wawal izra ansi id yeka d wanda yella. Yettmuqul s anda iteddu qqaren-as lbudali di kra n tamiwin n tmurt. Amedyaz mazal-it yedder deg wulawen-nneɣ s tsekla timawit d leqent tsutiwin si ta ɣer ta. mef icemmer i yiɣallen-is yarra lxir i yimawlan-is d wakal t id yessekren, inna deg usefru-s :  Win yebɣan ad felli-isal  Di fǧrt-Natiǧnale  Nekk i d med lemseyyeh  Taddart-iw seddaw leǧbal  Isem-is Tizi-Mlal  D at cebla ihedren sse  ercawet fell-as teswiɛt d tmeddurt n keryet di ǧerǧer. Iǧǧa akal-is d tala n leqrar ɛzizen fell-as yeccercur akken teccercur tmedyazt-is deg wallaɣen nneɣ. Yeṭṭef abrid ɣer tubirett iwumi qqaren emza di tallit yezrin. Allah aqlaɣ netruzza Nennum d lɛezza Mkul leblad s lmena-s Yiwen ubilaǧ di emza Isem-is lebwira Ɛecqen medden di ssekna-s  Ur yerkid ara deg yiwen wemiq ixeddem taɛeṭṭart, Ulac amkan yeǧǧa ɣef uzagur n teɣyult-is : Sidi ɛisa, Ɛin wassara, lexmis n leɛdawra, Busɛada, Lqala, ssuq hras... Sidi ɛisa ben mamed  Fell-ak id nɛemmed  Ay izem iqublen ssera Ɣef teɣyult rani zayed  Ad n-awi lefwayed  Si lexmis n leɛdawra  Inig yettuetem fellas am w-akken yettuetem ɣef w-aas n yemdanen di lawan-nni, acku ilaq ad yawi aɣrum-is anda yebɣu yili. Ad yezger i ugaraw akin ɣer tmurt n fransa. Rekbeɣ di lbabur eṭṭaf Tasa-w tessglaf S imeṭṭi nujeɣ am weqrur Ttebcira ifhem-itt ccef Ikkuna bezaf  Ikeṭṭer-as tikli i lbabur Ay ul-iw sber ur emmeq Isɛeb lfiraq Gar lebab d watmaten Ddiɣ di lbabur yujjaq Mi alleɣ si ṭṭaq A ssalhin idzayriyen  Amedyaz d axeddam ɣer Citroën di teɣzi n 18 iseggasen, icrek taxxamt netta d umeddakel-is iwumi qqaren bucaciw neɣ kerfas mǧhamed n taddart n wegni furru. Yiwen wass akken d ika dda Moḥamed lemseyye inuɣ d yiwen iminig si taqqa n at yahia ( ɛin lhammam ) Imdukal n wergaz agi neḥḥlend fell-as ma d Ëmed yettwet ur yufi s  wacu ara yewwet ala s usefru. Yiwen wuday si taqqa Iǧǧa dgi larqa Ica di med ur yuklal Lemmer maççi d aɛekkaz d ihegga As-xelleɣ lqahwa Ad ttisew mebla afenǧal  med yuɣal-ed ɣer tmurt-is uqbel rad wis sinn-umaal, ider i umennuɣ n 8 di maggu 1945, inna : A fransa buddeɣ am lalman Am iru ɣef w-aman Ad am ihud lemrasi Irgazen isɛan lmizan Ɣellin am yizan Ɣas ara d ad yettisti    Deg seggas 1947 ider i temsalt n lkar n at umeqran deg iɛerra Ëmed umerri 45 yemdanen yellan daxel deg ɛeddam neɣ deg walim yenna : Yehlek wul dduklent-as  D lmut tugi ad tas Yuɣ-d lɛar yug ad yezri  45 d atarras Idrimen Ibrenyas  Iwwi-ten med umerri  Yiwen wass yussa-d ɣur-s yiwen umeddakel-is si taddart n tugenseft mi yella yuḍḍen aar-is inna-as wergaz agi iwumi qqaren Muend waɛli : << amek armi tessefra ɣef yal tamsalt ala aar-ik ?  Amedyaz yeṭṭereq d asefru. Adeddi yetterdeq d are Tiyta uɣeɣ di lafer Bezzaf nener Cehrayen ma drus aya  Aqlaɣ di lmena narmel A ssadatt newel D med nni n zik aya Aṭṭan yerna-t lemseyye  Azekka nni medden wehmen ikker ɣef iarren-is am wakken ur tyuɣ ur tibli A win yettfuǧǧuɣn ɣef wul D keçç i d axbir yessi Dɛiɣ-k s wudem n rsul Bab n lɛerc akked ukersi Zdukel-iyi d umerul Di lemqam n nbi sersi  Lemseyye immut ass n 25 dujembir 1951 ɣef 74 iseggasen Inṭṭel di tala n wulmuten deg at wemed tizi-mlal 

Ben tayeb Mohamed arab

 

Retour en haut

Numéro 47     Septembre 2010         

Le poème :

 Ufiɣ ttejra teţɣar  Ccix Nureddin  (Noureddine Meziane, 1918-1999)

 

Ufiɣ ttejra teţɣar

Si lǧedra yebda-ţ rekku

Ah a limer thedder

Lbaḍna-s ad i-ţ-teḥku

Akken yebɣu yuɣzif leɛmer

Labud kra din yeţfukku

 

Ufiɣ ttejra teţɣar

D taɛeryant ger yessetma-s

Yeqqim-d degs siwa asɣar

Ifer wer d yeggri fell-as

Akken yebyu yuɣzif leɛmer

Yal yiwen ass-is ad t-id-yas

 

Ufiɣ ttejra teţɣar

Xezreɣ-ţ ul-iw yetqelleq

Tugi meskint ad tedhder

Yeçça-ţ ujajiḥ teḥreq

Akken yebyu yuyzif leɛmer

Yal yiwen ass-is ad ilḥeq

 

Ufiɣ ttejra teţɣar

Tesseɣlay deg wafriwen

Ah a limer i d thedder

Ad ţ-alleɣ deg imeṭtawen

Akken yebyu yuɣzif leɛmer

Lfiraq ɣef yal yiwen.

 

Ccix Nureddin  (1918-1999)

 

Retour en haut

 Adresse de messagerie électronique : encrier_plume_057

ayamun@Hotmail.com

  Adresses Web:

http://ayamun.ifrance.com/index.htm

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

b_Book

  

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
vendredi 15 juillet 2011