Ayamun cyber-tasàunt n tsekla n Tmaziàt

 

ayamun

cyber-revue de littérature berbère

 Numéro 14      Septembre  2002    

35  pages

 

Retour à Bienvenue

                           

Sommaire

 

Retour au titre

Sommaire:           

  

1°)_Le texte en prose: Win yenwan yuḍen traduction de Md Ait-Ighil

)_La conférence: Asif ur aɣ-iteţţ ara  par  Ɛ.Mezdad

)_Le poème:   Ɣileà d asif  sɣur Ɛ.Mezdad

)_Adresse de messagerie électronique

 


 

Retour en haut

Numéro 14    Septembre 2002        

                                                                             

 LE TEXTE EN PROSE :       

 

WIN YENWAN YUḌEN sɣur Md Ait-Ighil

Le malade imaginaire de Molière

 

IXF I

Assayes w5

Ad tekcem Tliǧa, taqeddact n wexxam, ur tgi aṭas n ccan i umuḍin, win tesefqaɛ tikkwal. Atta tejba-d Tiziri, tettmeslay i Tliǧa ɣef tayri tesɛa ɣer Cacnaq.

 

AGGUR (baba-s n Tiziri, yaẓ ɣer ukursi yeqqim) _ Gliɣ-d s yiwen n lexbar isefraḥ nezzeh, ulad kem ur tettamneḍ ara yess. ḍelben-iyi-d afus-im. Amek akka, tettaḍsaḍ ? Ɛni d tidett, awal wercal iman-is isefraḥ ; ilemẓiyen d tirni ferḥen s wawal-a. iiih ! A ddunit, a ddunit ! Akken fehmeɣ lumur a tameɛzuzt-iw, ugaɣ tqebleḍ, fiḥel ma sutreɣ rray-im.

TIZIRI _ Ayen tebɣiḍ a baba, nekk qebleɣ-t.

AGGUR _ Ferḥeɣ aṭas mi sɛiɣ taqcict tettaɣ rray. Ihi, dayen tefra, ula d nekk weɛdeɣ-kem.

TIZIRI _ Ayen tebɣuḍ tumreḍ-it-id, ad yi-d-tafeḍ zwareɣ ɣer weqdac.

AGGUR _ Nana-m, tameṭṭut-iw, d tmaɛzuzt-nni, uletma-m, ugint-am zzwaǧ-a.

TLIǦA _ Anagar tin yettewten i yeẓran iwimi.

AGGUR _ Nemqellaɛ s wawal, nutenti mmeslayent-d nekk kifkif, ɣer taggara d nekk i yesɛan lḥeq.

TIZIRI _ Ah ! A baba, ugdeɣ ur zemmreɣ ad k-rreɣ deg lxir.

TLIǦA (i Aggur) _ D tidett, s zzwaǧ-a tgiḍ-d ccɣel yelhaa deg ddunit-ik.

AGGUR _ Amdan-a mazal ur t-ẓriɣ maca nnan-d ad ɣ-yejeb i sin yid-neɣ.

TIZIRI _ D tidett a baba, nekk yeɛjeb-iyi wergaz-a.

AGGUR _ Amek, weh teẓriḍ argaz-a ?

TIZIRI _ Azal n setta n wussan akka, nemlal nekk d wergaz-a ɣer wemnar n tḥanutt, nemmeslay din din nemmijab nemmiḥmal nemyuqqan imal. Teggra-d kan deg yimawlan, mi tqeblem dayen.

AGGUR _ Mačči akka i yi-d-sfehmen. Tuqeɛ-aɣ, awi-d kan mi d-nemmezg. Qqaren-d argaz-a yelha.

TIZIRI _ D tidett a baba.

AGGUR _   ezzif ?

TIZIRI _ Ulac ccekk.

AGGUR _ Igerrez.

TIZIRI _ Ih, a baba.

AGGUR _ Tafekka-s tebha.

TIZIRI _ ebha a baba.

AGGUR _Yettɛeqqel, d mmi-s n wergaz d tmeṭṭut.

TIZIRI _ Ih.

AGGUR _ D aḥeqqi.

TIZIRI _ Ulac wis-sin am netta di ddunit.

AGGUR _ Yeɣra.

TIZIRI _ Anect-a mazal ur ẓriɣ ara.

AGGUR _ Ad d-yeffeɣ d ṭṭbib.

TIZIRI _ Netta ?

AGGUR _Netta ih. Ur m-yenna ara ?

TIZIRI _ Ala, ur yi-d-yenna ara. I kečč anwa i k-d-yennan ?

AGGUR _ D Brahim.

TIZIRI _ Dda Brahim yessen-it ?

AGGUR _ Wama ! Ihih, amek ur yettisin ara ayaw-is.

TIZIRI _ Cacnaq, d ayaw n Dda Brahim ?

AGGUR _Anwa Cacnaq kem daɣen ? Nettmeslay ɣef win iɣer neqqen imal-inem.

TIZIRI _ Ah ! Aḥeqqa d tidett.

AGGUR _ Ihi, akken i d-nniɣ, d ayaw n Brahim, d mmi-s n ṭṭbib Ǧaɛfar ; argaz-a isem-is Ṭaher, mačči Cacnaq. Nemlal ssbeḥ-a, negzem ɣef zzwaǧ gar-awen. Brahim d Ǧaɛfar, ad ddaklen azekka d uḍeggal-a, ad rzun axxam-iw azekka. Acu kem-yuɣen, twehmeḍ ?

TIZIRI _ Bateɣ acku kečč tettmeslayeḍ ɣef yiwen, nekk ttmeslayeɣ-ak-d ɣef wemdan nniḍen.

TLIǦA _ Acu ! Amek akka, ay amɛallam i d-tgiḍ asfel am wa i yelli-k ?  Ayen akkit tkesbeḍ ur tesqenɛeḍ ara armi terniḍ aḍeggal d ṭṭbib fiḥel ma tcawreḍ yelli-k.

AGGUR _ Ihih ! Anwa i m-yefkan awal ?

TLIǦA _ D Rrebbi iman-is i yi-yefkan awal ! Dayen yekfa rray iqewmen. Acuɣer ara nemsiweḍ ɣer yir awal ? Ini-d amek tefriḍ taluft iman-ik ?

AGGUR _ Tebɣiḍ ad am-d-iniɣ acuɣer xtareɣ argaz i yelli d ṭṭbib, acku nekk uḍneɣ ; d aneɛkuf, laqen-iyi aṭas n yimeddukal d uḍeggal, d ṭebbat, d nutni kan ara d-yettwilhen i liḥala-w.

TLIǦA _ Ata tura ! Limer akka dili d kečč i inudan ad tzewǧeḍ d teṭbibt, mačči d yelli-k ara tefkeḍ nnig n lebɣi-s i ṭṭbib. Yerna, anwa i k-yennan tuḍneḍ ?

AGGUR _ Amek i d-tenniḍ a tamcumt ? Ma uḍneɣ ? Ur tettseḍḥiḍ ara.

TLIǦA _ Iwimi tfeqɛeḍ ay amɛallem, tebɣiḍ ad ak-d-iniɣ tuḍneḍ ? Ihi tuḍneḍ. Ih, tuḍneḍ nezzeh, ula d nekk tura, umneɣ. Akka tefra. Ad nuɣal ɣer yelli-k : Nettat ur tuḍin ara, ilaq-as argaz teḥmel mačči d ṭṭbib i tuḥwaǧ.

AGGUR _ Mačči akka i ilaq ad tfehmeḍ, ḥesses : Argaz i nettat, ṭṭbib i nekk, akka ad nefreḥ am nekk am nettat.

TLIǦA _ Ur ẓriɣ ma zemreɣ ad d-rnuɣ awal.

AGGUR _ Deg zgelli kem tettmeslayeḍ, acuɣer ara tḥebseḍ tura.

TLIǦA _ Riɣ limer zzwaǧ-a ur d-yettili.

AGGUR _ Iwimi ?

TLIǦA _ Acku yelli-k ur tqebbel ad d-yili.

AGGUR _ Ur tqebbel ara ?

TLIǦA _ Ur tqebbel ara.

AGGUR _ Yelli ?

TLIǦA _Yelli-k, ih. Ad tagi Dda Ǧaɛfar, d mmi-s d Dda Brahim.

AGGUR _ Amek, ur tqebbel ad tezweǧ d wergaz-a ? Anaɣ ur t-ius wayra, ula d lurata-s meqqret : Nnig n lurata ara s-d-yeǧǧ baba-s terna-d tin n xali-s ; yettaɣ apansyu.

TLIǦA _ Ma yesɛa apansyu meqqer, ihi yenɣa aṭas n medden di lgirra ?

AGGUR _ Ih, apansyu n xali-s fiḥel ayen ara d-yeǧǧ Ǧaɛfar, baba-s.

TLIǦA _Ayen akkit tessarmeḍ i yelli-k yelha. Maca wissen ma tesliḍ-d i wayen i d-nniɣ. Qqareɣ-ak, Tiziri ur telli d tameṭṭut yuklal wergaz-a.

AGGUR _ Nekk nniɣ-d akka, Akka.

TLIǦA _ Ala ! Ur ilaq ad tiniḍ akka.

AGGUR _ Acuɣer ur d-qqareɣ ara akka ?

TLIǦA _ Zun mačči d kečč i yettxemmimen ɣef wayen i d-teqqareḍ.

AGGUR _ Ayen yebɣu yini-t yiwen, tura dayen. Nekk, fkiɣ awal nettat ad teḍfer deffir-s.

TLIǦA _ Ur tqebbel ara.

AGGUR _ Ma tewweḍ taluft ɣer tugin, ad ḥettmeɣ fell-as.

TLIǦA _ Nniɣ-ak ur tt-id-teserḍabeḍ ara.

AGGUR _ Ad teqbel neɣ ad aɣeɣ rray i yi-d-tefka Nanna-ss d uletma-s tameɛzuzt.

TLIǦA _ Ad tawḍeḍ ɣer lecɣal-a ?

AGGUR _ Ih, ad xedmeɣ ayen i d-nnant.

TLIǦA _ Akka !

AGGUR _ Amek, akka ?

TLIǦA _ Aya, ur yettili.

AGGUR _ Ad tɛawjeḍ. zun yella kra deg ufus-im.

TLIǦA _ Ur yettili ara.

AGGUR _ Ur yettili ara, xaṭi ?

TLIǦA _ Xaṭi !

AGGUR _ Ihi, ur ttaɣeɣ ara rray n Nanna-s d uletma-s tameɛzuzt, ma bɣiɣ ?

TLIǦA _ Nniɣ-ak ur txeddmeḍ ara ayen i k-d-nnant.

AGGUR _ Anwa ara yi-d-yezgen deg webrid ?

TLIǦA _ Kečč yakan.

AGGUR _ Nekk ?

TLIǦA _ Ur k-yettakk ara wul-ik ad txedmeḍ anect-a.

AGGUR _ D ul-iw kan i d aɣilif, ad ɛefseɣ fell-as.

TLIǦA _ Tesqecmiɛeḍ.

AGGUR _ D tidett i d-qqareɣ.

TLIǦA _ Ad tezwir ɣer wul-ik lḥenna n yimawlan.

AGGUR _ ad tt-sefḍeɣ.

TLIǦA _ Ad k-d-tger iɣallen, tiṭ tegelmem s yimeṭṭi. Din din ad tefsiḍ ad tuɣaleḍ d lqaɛa

AGGUR _ Ayen yebɣun yili ur ttbeddileɣ ara.

TLIǦA _ Ih, ih.

AGGUR _ Ur d-ttmeslay ara akka.

TLIǦA _ Uh a Rrebbi ! Anaɣ ssneɣ-k ; ḥnin wul-ik.

AGGUR (yefqeɛ) _ Ul-iw yeqqur am wedɣaɣ, ula d nekk feqqɛeɣ mi ara bɣuɣ.

TLIǦA _ Kra kra, ay amɛallem. Anaɣ meqqar ur tettxemmimeḍ ara tuḍneḍ.

AGGUR _ Ilaq ad tawi lexbar. Ilaq ad theyyi iman-is ad tezweǧ d wergaz i s-d-heyyaɣ.

TLIǦA _ Ma teqbel, nekk ad tt-swilheɣ ad tagi.

AGGUR _ Anda-yaɣ ? Ata lweqt ideg i d-neggra ! Taqeddact tettnaqab amɛallem.

TLIǦA _ Rray yelhan yezmer ad yekk seg tqeddact ma yeɛreq i wemɛallem.

AGGUR (yettazzal deffir n Tliǧa) _ Ah ! A tucmit, limer ad kem-id-ṭṭfen ifassen, ad twalaḍ.

TLIǦA (terwel) _ Ur zmireɣ ad ttwaliɣ deg kra iɛuj, ad t-ǧǧeɣ akken.

AGGUR (yeddem-d aɛekkaz, yeṭṭafar-itt) _ Arwaḥ, arwaḥ, ad m-slemdeɣ ad temmeslayeḍ.

TLIǦA _ Aql-i lethaɣ-d yid-k akken ad ttwilheḍ i wayen txeddmeḍ.

AGGUR _ A taqziḥt !

TLIǦA _ Akken i k-yehwa siwel-iyi-d. nekk, ur qebbleɣ ad yili zzwaǧ-a.

AGGUR _  A tin ur nemɛin !

TLIǦA _ Ad taɣ rray i nekk, wala i kečč.

AGGUR _ Tiziri ! Ur tezmireḍ ara ad as-tiniḍ ad tessusem ?

TIZIRI _ Ur sehlak iman-ik a baba.

AGGUR _ Limer ur d-tḥebbseḍ ara, ad kem-suffɣeɣ ɣer cumaj, ad tuɣaleḍ ɣer telkin-im.

TLIǦA _ Ula d nekk ad tt-nekkreɣ ma tezweǧ d wergaz-a.

AGGUR (yebra i yiman-is ɣef ukursi) _ Ah ! Ah ! Dayen ur zmireɣ ; tesehlek-iyi.

 

 


 

Retour en haut

Numéro 14    Septembre 2002                                                                                       

La Conférence :

Asif ur aɣ-iteţţ ara

 

Ɣer imusnawen-nneɣ, ma yella win yebɣan ad d-yebder wayeḍ deg wayen yelhan, sin neɣ 3  wawalen zgan ţţuɣalen-d, uɣalen amzun d inhisen (proverbes) : iles, awal, ul, tasa.

I wergaz n lɛali, neqqar: "_ argaz-a seg yiles i yetwataf". Atan Ferḥat ɣas yemmečč si lxudma, d tazzla akka d wakkin ɣef tikta-s d yedles, ula d arraw-is ur terwin ara, atan ass-a yusa-yaɣ-d ! 

Awal: awal, ɣur-neɣ yuɣ amekkan d ameqqran.  Win yefkan  awal ur t-yexdiɛ ara,  win yeqqaren: "_ awal d awal !",  win yeddan i ddunnit s yiwet n nniyya, s yiwet n tikli,  win ixeddmen ayen yeqqar, ayen i s yumen, yekkat amek ar-a t-yerr yella;  win yeqqaren di tillas "aţţan aţţan walit-ţ" i tafat n tlelli. Wid yakkit neqqar-asen  irgazen  n wawal ! Ferḥat d yiwen deg-sen: d argaz n wawal !

Tura, tasa: win ţɣidin medden, win yesikkiden ɣer win yenḥafen, wid ireffden wegma-s ma yeɣli, win ur nezmir ara ad iwali win yelluzen neţţa iteţ, winna qqaren-as imusnawen-nneɣ: ɣur-es tasa, neɣ yesɛa tasa . Akka am Ferḥat !

            Ul: Win, ayen ur iqebbel ara i iman-is ur t-iqebbel ara imedden, "_  timeslayin am yemdanen, kif-kif-itent deg wezref !", win ur nqebbel ara ad yexnunes neɣ ad yessexnunes, win yeggaren iman-is ɣer yimi n tlafsa, win yeţmaggaren times neţţa idmaren-is ɛeryan, win mi yeɣli ad yekker, mi thudd a-ţ-yebnu, winna qqaren-as: d argaz "bbul", ɣur-es ul, neɣ yesɛa "abbul". Ferḥat-nneɣ, daɣen yesɛa "abbul" 

            Ferḥat, bla ma kecmeɣ deg wallaɣ-is, iktayen-is imezwura (1ers souvenirs) nutni d ttrad lwaḥid i ddukkulen. Tal tikkelt mi ar-a yessiked Ferḥat ɣer temẓi-ines, asmi yella 5 neɣ 6 neɣ 7 iseggasen, ad yaf yezga ttrad, rrsas lbarud. Erwel, effer, lɛesker deg uzzal ad sqaqayen, imjuhad i d-yessefqaden, akka deg yid ɣer taddart, ass-a ad ak-inin yemmut-d leflani, ass-a ad ak-inin yeɣli leflani: idammen, imeṭtawen,tarewla. Di tmura-nniden, arrac qqaren ayen yessfraḥen, Ferḥat d tezzyiwin-is ţţergigin, arrac lemmden urar, Ferḥat  d tezzyiwin-is lemmden tuggdi d tuffra. Deg-mi ass am ass-a d irgazen n talwit. Deg-mi ugin takrit (violence), tɛedda fell-asen ?! Deg-mi mi walan albɛad yebɣa ad yerkked wayeḍ, ad as-inin: "_ Ergu ! mačči akka i nenna, mačči akka i nnan imusnawen, mačči akka i nnan yemjuhad wid yemmuten ɣef tlelli, ɣef izerfan, ɣef Tmurt, ɣef Tmaziɣt". Sikkdet kan dɣa ma d lḥeqq aya, ma tezmer ad tili Tmurt ur Tamaziɣt, neɣ Tamaziɣt ur Tamurt: D ayen ur iqebbel laɛqel . Ayen ur iqebbel laɛqel, Ferḥat ur t-iqebbel ara !

                       Ferḥat ilul deg Yillulen, tura 40 iseggasen-aya. Ur yekcim llakul amezwar atrar (Ecole Primaire) armi d aseggas 63, ass n 5 di Yennayer, ɣef 12 iseggasen, tuɣ yakan tefra lgirra, i s-yeqqden tasa, imi s-yečča baba-s. Deg-mi Ferḥat yugi ad ilin igujilen di Tmurt-a ! Asmi yella d amectuḥ madi ger 6 d 11 iseggasen, yella yeqqar di lgamaɛ deg yIllulen  cwit n taɛrabt d cwit n Leqran, d acu kan s tuffra n Lɛesker Urumi, ihi d amectuḥ madi, 6 iseggasen kan, yeqqar s tuffra. Di ttrad n Tmunnent, Tavuri n Taɛrabt s tuffra, mi d-tewwed tmunnent n Tmurt, yeffeɣ laɛtab ɣer tafat: taɣuri n Tmaziɣt ad d-teglu s leḥbus !         

Tagrest n 63, qessḥet, ur-ɛad zemmen fell-as 12 iseggasen, Ferḥat, 4 ikilumitren ssbaḥ 4 nniden tameddit, i usemmid, d acu iceṭtiden yelsa, d acu d učči yečča.

                       Deg Tuber 63,  ma ur skaddbeɣ ara, wwin-t ɣer Lzayer, yekcem ɣer wexxam n warraw n Ccuhada. Yeqqim din sin iesggasen. Deg 1965, yuɣal-d ɣer Tmurt, ɣer wexxam n warraw n Ccuhada di Larbaɛa-Nat-Yiraten: din i yeɣra  armi imed-d d ilemẓi. Din yebda ileddi allen-is i tmussni, d yedles, d tmeslayt.

Imi d neţţa i d lwali n wexxam, d neţţa uɣur i d-ssikkiden watmaten-is, yeṭtaxer-d si leqraya, yebda yessɣar: yuɣal d ccix. Aql-aɣ di 1968-69. Ihi yebda yessɣaray armi d 1971. Nniqal iɣil llakul dayen, armi d asmi yesla yella le  Bac ilelli. Yura iman-is, akka kan cwit, s tidet, cwit d akellex. D acu Ferḥat am ufellaḥ igerzen: anida i t-iger tuɣ !  Yewwi-d Le Bac, yernu 3 wayyuren kan i t-iga d ccɣel ! 

                       Aql-aɣ tura deg 71-72, Ferḥat d anelmad di Lzayer, la yeqqar "Tussniwin n Tsertit"(Sciences Politiques). Liḥala  tẓeyerr daɣen ɣef-tegmat d imawlan, imi yegga lxudma-s, yernu "_ ziɛma yerra axxam !",  "Imesdurar n twaɣit, tawaɣit tezzi-yasen" 

Ssyin d tazzla ɣef temsal i t-yessazzalen ar ass-a, tura nnig 20 iseggasen aya !

_ 1969: Isub ɣer Nnuba Iɣennayen-Uzekka b CCrif-Xeddam 

_ 1972: Yeɣza almud n lɛud d ssnitra, ger imeddukal-is di Lzayer d tmurt. Ferḥat dayen yufa abrid-is.

_ 1973: yeslal-d Tarbaɛt-Imaziɣen Imula. Tarbaɛt-a tewwi-d Arraz Amenzu di Tfaska n Lmuziga Tatrart (1er Prix au Festival National de la Musique Moderne) di Tuber 1973

_ Deg yimir, armi d ass-a Fer¥ḥat d tikli ɣef yedles:

                                   _ S tuɣac        ( limer a-ten-id-nebder yakkit, ur nteffeɣ ssya ar d-yali wass !)

                                   _ S tira: imagraden (articles) di Tesɣunt Tafsut, Atergem n Tektabin i d-yeffɣen d iḥricen di Tefsut

                                   _ Aḥami n icayyen imeẓyanen

                                   _ asali n tuddkliwin, am amussu n yedles amaziɣ (MCB armi d 89), am tdukkla n warraw n ccuhada, d tin n izerfan n wemdan.

Iseggasen  teddun Ferḥat abrid-is yiwen: iswi iban-as. Ɣas yemlal-d uguren atas, ur yerfid ara i ifassen: asḥillef (intimidations),  tiyitiwin, leḥbus. 12 iberdan i s-d-luɛan, neɣ i yetwattef! Armi d 1985, "_ d ameḥbus di Berwaggiya  yernu ur xdimeɣ" . D Lambese. Dinna i s-rrẓan anzaren, ilmend izerfan n warraw n Ccuhada, d tlelliyin n wemdan.

            Deg 1987, Ferḥat yeffeɣ-d si Lḥebs. 

            Deg 1989, iţekki deg wid yessulin Akabar RCD, agraw i lmend n yidles d tugdud, acku Ferḥat tameddurt-is yakk d idles d tugdut !

Deg 1989, nɣil dayen tlul-d tugdut Ferḥat yessers ssnitra, yeddem abrid usefhem, d acu i d tugdut d wamek ar-a tali, d wamek ar-a tressi. Amennuɣ ar-id-a yetkemmil. Ass-a netwali amennuɣ ɣef tugdut mačči d win isehlen, yenned atas, yal wa deg yaɛdawen-is yekkat amek ar-a t-yeɣdel, ar tura ɛad ur tressa : yernu widak yeddurin tiɣemmar, widak yeţţaggaden tili-nnsen, widak yessarwaten berra i wennar tura ban-d: widak iregglen fell-aɣ asmi teḥres, widak yerkan bɣan ad aɣ-ssimsen, akken i s-yenna win:

 "_ Uteftuf

 la yestčefčuf

 deg-neɣ yessusuf

mi d-ɣlin uɣalen ɣur-es !"

Ur yetibrik wedfel, ur itekkes yitij di ssmayem. Di ddiq i d-yetban werfiq ! Tugdut twexxer, tebrek tebda la d-tesnunnut ! Atas bdan la twexxiren, neɣ tḥuffun anida ar-a ssentellent iman-nnsen. Akken ar-a ɛeddin !  

 Ferḥat atan daɣen, yefka iman-is di ssef amenzu (en 1ere ligne). Ma teɣli nekkni a-t-nebnu! Abrid-nniden. Dacu kan d tikkwal asefru, taɣect ugaren "azal-nsen deg waldun" (valent plus que leur pesant de poudre) akken yeqqar Kateb Yasin. Tamurt-nneɣ, d tamurt n wawal, tameslayt-is d timmawit. Ayen i-wumi yezmer usefru, ayen i-wumi tezmer taɣect, ur as-yezmir ujirnan, neɣ kra yeţţarun !

 Ferḥat ma yuɣal-d ɣer ccna; nekkni ɣer idisan-is.

Tura nezmer a ad nkemmel akka ar d-yali wass, Ferḥat mačči d aya kan i d-nenna. Aad nfakk s wawal-a: Skud llan yergazen am neţţa, "_ A yemma, asif ur aɣ-iteţţ ara !"

                                                                                 

                                                                                             12/04/92

Asarig a nura-t tura 11 iseggasen-aya i yiwet n tdukkli inelmaden n tezdawit n Bgayet. Awal ur nekkis, awal ur t-id-nerna. Seg wassen ar ass-a aṭas i yezri ɣer medden, aṭas i yezrin ɣef tmurt, nemceḥ akal ur nuklal. Freḥat daɣen aṭas i yezrin fell-as. Mačči d izli n tuɣac i d-yessuffeɣ. Abrid-ines di tesrtit neţţa yenneḍ amur-is, acu kan annect-a ilaq-as usarig nniḍen. Yiwen wass ad as-nales !

 

 


 

 

Retour en haut

Numéro 14    Septembre 2002                                                                                        

Le Poème:

Ɣileɣ d asif

        

         Ɣileɣ d asif i d-iḥemmlen

         ziɣ d ilmeẓyen

         ɣileɣ d rrɛud i d-yeṭtreḍqen

         ziɣ d aldun i ten-imegren

         Mi akken i suɣen

         ameslay i d-ssuffɣen

         tilelli iregglen.

 

         Runt tyemmatin nugem-d leḥzen

         yak tiṛsasin wid i tent-ijebbden

         kra n win zenden ur t-zggilen

         tiyita n lmut yis-s i kkaten.

 

         Iɣaḍ-i wemdan ireffden yesrus

         wi ẓzan tiɛfeṛt ad ţ-yemger s ufus

         ẓzayet tmeddurt ɣef wi llan ixuṣ

         ass izeryen igezzem am lmus

         ɣas udem yeddez tasa tḥuss

 

        Suḍen ɣef tnekkra am tcemmaɛt tensa

         ggugmen warrac yal wa ansi i d-yusa

         qqujjren iɣallen temmunddel tmara

         irden di ssmmayem teqqur tara

         tameɣra n tceqquft ur isufa

         Run yelmeẓyen d imeṭti i ssumten

         tebda-d d urar tfukk d idammen

         s tyita n lmut i ten-kkaten

         tal timeqqbert deg-s la qqazen

         teţɣiḍ taddart yeǧǧa usirem.

Ɛmer Mezdad            03/08/89

 

 

 

Retour en haut

 

Numéro 14    Septembre 2002          

                                                                             

Adresse de messagerie électronique : ayamun2@Hotmail.com

Adresses Web:  www.ayamun.com

 

 

Retour en haut

Retour au titre

tanemmirt, i kra iuren ayamun, cyber-tasàunt n tsekla imaziàen, ar tufat !

 

@Copyright ayamun 2002
Dernière révision : 19 Septembre 2002