amun cyber-tasàunt n tsekla n Tmaziàt

 

ayamun

cyber-revue de littérature berbère

 

 Numéro 11   Mars  2002    

65  pages

 

Retour à Bienvenue

 

 

 

 

Les polices de caractères peuvent être téléchargées en cliquant ici : http://www.ifrance.com/ayamun/Fontesamazighes.zip

 

 

                                                          

Sommaire

Retour au titre

Sommaire:           

  

)_Le texte en prose: ddurt-a ad d-uɣalen ccuhada de Tahar Uɛettar (1ère partie)

)_La conférence: Eléments de traductologie   par  A.Mezdad

)_L’article : Il suffit pourtant de si peu..... par O.Benmohand 1994

)_Adresse de messagerie électronique

 

 


Retour en haut

Numéro  11 Mars 2002        

                                                                             

 LE TEXTE EN PROSE :       

 

NDT: En littérature, il arrive souvent que l’ouvrage dépasse l’auteur. De fieffés coquins ont parfois écrit de belles œuvres. Avec Uettar, Nous sommes dans ce cas de figure. 

 

 

 

 

T . UƐETTAR

Ddurt-a   ad  d-uɣalen

ccuhada

 

 

amezgum

 

tr . ɛ.mezdad

1988

 

                                     AMƔAR-ENNI IFFEƔ-ED SI LBUSṬA , TABRAŢ DEG UFUS . 

 

 - Ag°emmaḍ akin id- –tekka , a Dda-akli , akin i uzegza . » is-d inna ibuṣṭawi .

 

                                      IQQIM  ƔER TEBLAṬ , DDEW TEGRURT , I TILI .

 

         « Nekk , akli U-Messaɛud acawi , 60 isegg°asen deg ixf-iw , ur kcimeɣ tamurt-nniḍen, atan ass-a tewweḍ-iyi-d tebraţ si tmurt tawerdanit . Wissen anwa akka isen ifkan isem-iw , akli U-Messaεud Acawi . Anwa akka ar-iyi-d yuran seg-akin i lebḥar ? »

 

                   ILDI TABRAŢ , IKNA FELLAS , ISSAẒ TAWRIƔT GER WALLEN-IS . IQQUṚ DEG CLUḤ-IS , AMBIWEL ULAC , AMZUN D ABLAḍ . MI IJUNEF YIṬIJ I UGADIN , AMƔAR AMCUM IZGA DIN IẒẒA.

         METWAL TUKKUẒIN , IDDEM TABRAŢ IBEṬṬEN-IŢ DEG IWET N TSEGREST IŢŢAWI DEG WEMG°RED-IS , SSYIN ,  S TMARA , IKKER FELLAS , YUḌEN CWIṬ-CWIṬ ƔER WADDA N TADDART , ABRID IŢŢAWIN ƔER TEQ°RAṚT UG°EMMAḌ

 

          - Ad-k iεin Ṛebbi , ay Akli ! »

 

                                     DƔA DDA-AKLI IBEDD , IBREN ƔER UCIBAN-ENNI IT ID-ILUSAN ,       ISWASED AS .

 

          - eyya , ad-ak iniɣ awal»

 

                  IFKA YAS AFUS-IS , IṚESSA ASEKKUT DEG ALLEN-IS , IGGURAS-ED AMESLAY :

 

         « i limer mmi-k ccahid , dɣa ad d-yuɣal ussan-a ? Dacu twalaḍ ? A-k-in-isṭebṭeb di tewwurt , ak in-yaçaṛ axxam , a-k in-yaçar irebbi !

 

WAYEḌ :

          - aḥeq Ṛebbi issidiren ineq ! 7 isegg°asen aya axemmem izga fell-as . yal m ar-a ççeɣ tirent , ssikideɣakka d wakka aman ad d-iflali . Yal tikkelt m-ar-ad telli tewwurt , ul-iw ineddu , qqareɣ-as : « D neţţa ! ». ticki ar-a ẓreɣ akka yiwen . iteddu-d ɣuṛi. d neţţa daɣen i ţwaliɣ . Ah,  a-wufan ad d-uɣalen, widak nḥemmel , yili mṛaḥba a lmut , a Dda-Akli . Seg asmi i ɣ-fuṛqen ur nufi iman-nneɣ di ddunnit .

 

DDA-AKLI :

          - s tideţ - iw , ik-in-ţmeslayeɣ a si-Maεsi .

 

SI-MASSI :

          - I nekk aεni d akellex i ţkellixeɣ ! Tamsalt n ccuhad ulac degs akellex .

 

DDA-AKLI :

         « Ihi tura, ad as-neg am akken teṭfeḍ-ed tiligṛam , a-k-d-yini azekka neɣ seld-azekka mmi-k atan ad d-yuɣal .

 

SI-MASSI :

          - Ad jeεqeɣ si lfeṛḥ , ad geɣ tameɣra .

 

DDA-AKLI :

          - ɣas heggi - ţ !

 

SI-MASSI :

          - Yernu aqlaɣ la neţmeslay kan , tuɣalin am ta aṭas i tḍul , ad teglu s tirwas : ad-terwi akken ilaq , yernu win ulac ar-a-ţ ifrun . Limer 2 isegg°asen-–enni imenza seg-asmi tefra lgirra ! Ma ţ-ţura , lɣiba am ta , tuɣalin-is ilaq win ar-as ixemmem. Azul , ilaq ad surfaɣ !

 

DDA-AKLI :

          - Ihi tura iyi-d-iwweḍ lex°baṛ ad d-uɣalen yakw dduṛt-a ruḥ di lehna !

 

                            DƔA DDA-AKLI , YESNA ABRID -IS DDAC-DDAC .  SI-MASSI IGGEMGEN,   IQQUṚ ƔEF IARREN-IS , ISSIKID-IT MI IQLAS . IBDA AMESLAY D YIMEN-IS :

  

SI-MASSI :

          - Umeɣbun ! ţ-ţiderwect ayen it id-ibdan . Medden yakw la teddun ɣer zdat , neţţa d ameḥbus ireca deg-ayen iεeddan . Ţ-ţafeqqust n mmi-s , ţ-ţin ! ibɣa as d-yuɣal . I tuɣalin-is wissen ma teṣweb…. Ad d-yaf iman-is a-s fken taḥanuţ n ccṛab , neɣ ţţesriḥ n utaksi , neɣ ad yuɣal maḍi ɣer rrif . Ma tuɣal ɣer tideţ mmi-enni iyi mmuten , akka i t ufiɣ ! Seg-asmi tefra lgirra , tura 7 iseggasen aya , yal 3 wagguren ad d-ṭṭfeɣ aţansiyu akken i t imenra bab-is .

         Ama deg uççiam deg ceṭṭiḍen , aεiwen izga felli akken i t ssarameɣ nekk . ger ifellaḥen , seg mezwura i wumi id-fkan aṛeṭṭal . Ma εeddaɣ di ccraε zgiɣ rebbḥeɣ , i lmend n mmi .

         Lḥemdu-llah ! ulac deg acu ar-ad d-nesnirmet ! Llah iṛḥem ccuhada ! »

 

DDA-AKLI :

          - Iḍ ameggaz , a Si-Qedduṛ !

 

SI-QEDDUṚ :       

          - Neçça neswa imi k-nwala , a Dda-Akli . Dacu akka ik id-iwwin ?

         Mṛeḥba yissek . A-k d-awiɣ tagazuzt ?

 

DDA-AKLI :

          - Aha°, tanemmirt . Bɣiɣ kan a-k ẓreɣ . wi-cfan-aya ur k zṛiɣ !

 

SI-QEDDUṚ :

         « A-k iḥrez Rebbi ! D aɣrum arẓagan i nteţ , a Dda-Akli . aqlaɣ la neznuzu ccṛab di tewsen-nneɣ , wi-is innan akka ar-ad-tas ! Maεna akka . Aεebbuḍ amcum, ilaq ad ççen warrac , aţ-ţec twacult .

 

DDA-AKLI :

          - akka i-gebɣa Ṛebbi , a mmi ! Akka i-gura deg qerru ass-a aţ-ţeṭfem amḍiq-nnsen ama u tebɣam ama ur tebɣim . » …. Tikkelt tamenzut id-kecmeɣ ɣer da , deg segg°as 1940 , d lqayed iyi d-iɣran iwakken ad iyi ikkes agmer a-t yazen ɣer ṭṭrad . Ass-a aqli usiɣ-d ɣurek a-k ẓreɣ !

 

SI-QEDDUṚ :        - Mṛeḥba yissek ! »

 

DDA-AKLI : - Ahat tzemṛeḍ a-yi d-teḥkuḍ abrid nniḍen amek immut mmi , Mesṭafa ?

 

SI-QEDDUṚ :        « Ţxilek , a dda-Akli , Maççi ass-a . »

 

DDA-AKLI : - Aha° , ţxilex daɣ keç , tura kan . »

 

SI-QEDDUṚ :        - Ihi nekka-d seg Awres , d abrid ɣer tlisa . D nekwni i-geţţawin tibratin n Lwilaya . nella n teddu tama ɣer tama , yuɣal Mesṭafa izwar zdat-i .

         Ahat teqqim aɣ-d tasaεeţ d wezgen i-wakken a-naweḍ ɣer talas n trisiti . Iḍ-enni tella tziri . Refdeɣ aqerru-yiw a-s iniɣ ad iyi iraǧu , dɣa wallaɣ t ibedd iqquṛ , isuɣ :

         « Llahu akbar ! »

astrbul1e      Dacu ik yuɣen , a Mesṭafa ?

astrbul1e      Lmina , lmina ddew uḍar-iw , qqim dinna .

astrbul1e      Arǧu a-k-id-εiwneɣ , ilaq .

v      Ulac dacu iwi tzemreḍ , qqim dinna . Eɣli ɣef udem , ɣurek iceffiṛen . Akken kan ɣliɣ ɣef udem , sliɣ as i lmina ddaw teṭṭerḍeq , terna tayeḍ d tis-snat : amruj-enni amcum uɣur iḍegger iman-is Mesṭafa tella degs daɣen lmina .

v      Mi t ufiɣ, dayen immut , idamen-is fellqen yakw . Dinna i t neḍleɣ , a Dda-Akli . Kemmleɣ abrid-iw .

 

DDA-AKLI :

          - Ihi ţ-ţideţ-ik tmeḍleḍ-t ?

 

SI-QEDDUR :

         « S ifassen-iw i t meḍleɣ , s imeṭṭawen yella yugar gma akken aεziz felli .

 

DDA-AKLI :

          - Ccwi kan imi d keç id-iţmeslayen , limer d wayeḍ ur t ţţamneɣ ara .

 

                   QEDDUR IDDUQQES, ISEDHEC-IT-ID WAWAL-A, IBEṚṚEM-IT.

 

SI- QEDDUR :

          - Anda iffeɣ wawal-a a Dda-akli , dacu tebɣiḍ ad tiniḍ ?

 

DDA-AKLI : - D Mesṭafa ar-ad d-yuɣalen , ad d-yuɣal dduṛt-a .

 

SI- QEDDUR :       - Ad d-yuɣal Mesṭafa ? Dacu akka id-tḥekkuḍ ?

 

DDA-AKLI : « A Qeddur, hess-ed : tamsalt akken iţ-id-tewwiḍ , ţ-ţideţ ?ulac degs ccek maḍi  ?

 

SI- QEDDUR :       - Ma ţ-ţideţ ? »

 

DDA-AKLI :

          - Ayen walant wallen-iw daɣen ţ-ţideţ .

         Ssbeḥ-a , mi ẓẓuleɣ , walaɣ Mesṭafa . Hatan wacu iyi-d-inna , awal ur ak t id-nniɣ : «-ur mmuteɣ ara . Menεeɣ si tyita n lmina . Ssya ɣer 10 wussan ad iliɣ garawen . »

 

SI- QEDDUR :

          - Daya kanik d-inna ? Ahat irna-d kra ?

 

DDA-AKLI :

          - Aha° , daya kan »

 

SI- QEDDUR :

          - Llah iṛḥem ccuhada , a Dda-Akli . Mmi-k tura atan di lǧennet d imezgi .

         Tura uɣal-ed ccwiṭ ɣer yiman-ik , tesweḍ kra n tgazuzt tasemmaṭ .

 

DDA-AKLI :

          - tanemmirt . 

 

                   IǦǦA DIN QEDDUR IBAḤ , YASNA ABRID ƔER TEWWURT . IMḤEJWAṚ WUDEM-IS . IBDA IŢŢADEN AZNIQ . YAL ASURIF AMZUM D ALDUN .

 

          - Iḍ ameggaz , a Dda-Akli .

 

                   AMƔAR IZZI-D AQEṚṚU-YIS IWAKKEN AD AS YER AWAL I SABDELḤAMID , D ILEMẒI YERNU D LMIR N TADDART .

 

 DDA-AKLI :  - Iḍ ameggaz a εabdelḥamid d a mmi , ɣuri yiwen usteqsi ad ak t iniɣ .

 

SABDELAMID :

          - Maççi d ayen n diri , meqqar !

 

DDA-AKLI :            - Tura i lmir n taddart , d uqerru n likul i wimi ar-a mmeslayeɣ .

 

SABDELḤAMID :

          - Mmeslay ɣer yiman-ik , d lemzeyya . »

 

DDA-AKLI : - Dacu ar-a txedmeḍ limer ad d-uɣalen ccuhuda n taddart-nneɣ ?

         Ccuhada akken ma llan neɣ xarsum kra degsen .

 

SABDELḤAMID :

          - Asteqsi am-wa , ur yewwi ur yerri , a Dda-Akli !

 

LMIR DEG ALLEƔ-IS :

            - ma yuɣal-ed mmi-k s wuglan-iw ar-a t gezmeɣ iwakken ad                                           d-rreɣ ţţar n-baba »

           

                 MA D DDA-AKLI , DAƔ I IMAN-IS KAN :  « Ar as ţmeslayeɣ ara ɣef Mesṭafa . d neţţa  i-genɣan baba-s di Tegrawla . »

 

DDA-AKLI :

          - Bɣiɣ kan ad ẓreɣ . Asteqsi-ya imenna-t-id uqerru-yiw , bɣiɣ ad iyi d-terreḍ awal seg-ul-ik .

 

SABDELḤAMID :

         « Nekk ɣuri tamsalt tefra : aten id rrsen di zzman mmuten , ma bɣan ad d-uɣalen ɣer ddunnit ilaq ad d-glun s nnican . yaεni ur walaɣ ara amek ar-a xedmen , ma d nekk ad yaɣ lḥal tekfa felli d lmir asmi ar-a zemren ad d-slen yess .

 

DDA-AKLI : - ɣurek dacu id-trennuḍ ! D ccuhada , ayen . D imjuhad n tideţ , ssnen-ten yakw medden .

 

SABDELḤAMID :

         « I imiren-enni ? I ma d imjuhad n n tideţ ?

 

DDA-AKLI :

          - Amek , amek ?

 

SABDELḤAMID :

          - dduṛt kan , ad ddun a-ɣ rwin tala…. Dɣa aţ-ţeḍru yidsen tinna yeḍran d wiyaḍ .

 

DDA-AKLI :

          - Maεna , i ma uɣalen-d s tmesseggaf-nnsen ?

 

SABDELḤAMID :

          - Dɣa ma akken , nekk ad iyi tεeddi temsalt . Aţ-ţuɣal ţ-ţamsalt yaɛnan awanek (Etat) , d lqanun ar-a ţ-ifrun . Ma d kunwi s wi tzemrem aţ-ţxelṣem .

 

                   DƔA LMIR IǦǦA AMƔAR-ENNI I IMAN-IS , ƔURR, DAYEN IŢWAƔ MESKIN DEG QERRU :

         « Iţwali ger wallen-is ayen ur nelli , isteqsayen-is ur banen dacu-ten . Iţɣiḍ meskin : tamuɣli-is teţţuqelleq , la ţzellimen lecfaṛ-is , udem-is icudd , ifassen-is la ţţergigin. »

 

                   DDA-AKLI AR-ID-A LA IŢSUBBU, TASRURT TEKNA , AQERRU LA IŢLEƔWI :

          - Lqanun ! Ihi ɣures tamsalt tefra : ilaq asen ad d-glun s nnican i tudert-nnsen . Lmir , lɣiḍa i s-d-tewwiḍ yessen-as : tiḥila isseṛwa i wat-ddunnit . sḥeṛcent-ţ ! ɣures imjuhad , d ccuhada neɣ d wid iddren , ɣures neṛṛa d iluxaṛt kan , ilaq asen ad naɣen daɣen tikkelt-nniḍen i wakken ad d-glun s nnican n tudert-nnsen . Mmi-s uxabit ! Baba-s ixdaε yernu ẓran yakw medden . Maεna bbuṭṭin fellas akken ma llan . Uekk biţţa fkiɣ-as tiɣri inu i mmi-s a uxabit . Dacu is d-nesfukkes ? Iṭṭef amḍiq n baba-s illan daɣen lmir , izla t mmi s ufus-is . Ur aɣ ilaq ara d lmir , ur ngiren ara yergazen di taddart : llan wid izemren : imeɣnasen , iεsekk°riwen , arraw n ccuhada . Maεna nek°nineççur d nneyya nenna-yas , imi d mmi-s n lmir aqdim , d neţţa kan ar-a iṭṭfen amḍiq-is . Tewwi yaɣ tḥemmalt nni n ussmaḥ d amata , nek°ni ur as nxemmem : nemḥ ayen iεaddan , nebɣa a nbeddel tawṛiqt . cwiṭ kan ahat a nebbuṭṭi ula ɣef baba-s , axabit limer yeddin . Maεna yella wayen yugaren aya ! »

 

         « Amek telliḍ , a Dda-Akli ?

 

                   IBREN AQERRUY-IS AD IWALI ANWA AKKA I D-ISELLMEN FELLAS .

      

DDA-AKLI : « A ziɣ d keç , a si-Ɛalmani . Amec telliḍ daɣ keç ?

 

SI-SALMANI :       

         - Aqlaɣ akken ibɣa Ṛebbi . »

 

DDA-AKLI :

          - Bɣiɣ ad ak-iniɣ awal . »

 

SI-SALMANI :

          - Ţɣawaleɣ , ɣuri anejmaɛ. La-yi ţṛaǧun .

 

DDA-AKLI :

          - Ddqiqa kan .

 

SI-SALMANI :

          - Aha ihi , ţxilek .

 

DDA-AKLI : - Dɣa ţ-ţideţ , ccuhada dayen mmuten ?

 

SI-SALMANI :

          - Ala , a Dda-akli , ar-iḍ-a ddren , Ṛebbi ibedda yidsen .

 

DDA-AKLI : - Aha°ur iyi tefhimeḍ ara . Bɣiɣ ad d-iniɣ ma mazaliten di ddunnit-a akka am nek°ni , « teṭṭen aɣrum , ddelwiḥen deg leswaq…. »

 

SI-SALMANI :        - Di tmusni ulac nnig Ṛebbi , kra din yeẓra-t .

 

DDA-AKLI : Awah , wagi maççi d aǧaweb .

 

SI-SALMANI :        - Dacu akka tebɣiḍ aɣ-d tinid aεni ?

 

DDA-AKLI : -  Ccuhada n taddart akken ma llan ad d-uɣalen ddurt-a .

 

SI-SALMANI :        -  Ahy a Dda-Akli , cukkeɣ taεyiḍ cwiṭ ! Suref-iyi , nekk ɣuri anejmaε , la-yi-ţţṛaǧun .

 

DDA-AKLI : -  Ala , ɣurek aţ-ţɣileḍ d akellex i ţkellixeɣ. Mesṭafa inu , winna izedɣen ɣurek asmi telliḍ deg zaɣar , ddurt-a ad d-yuɣal .

 

                   DƔA AƔELLA UKABAR IFSEX , FFƔEN-T IDAMMEN . AM-WIN IS IGEZZMEN IḍARREN . ISEMMED ƔER LḤID . I iman-is :

          - Amek a Qessem i-geẓra d nekk i-gezenzen mmi-s i UṚUMI , udin-as-ţ deg wexxam-iw iwakken a-t ṭṭfen N ? Dɣa-assen ur d-yusi ara , laεstawaṛ kemnen deg wexxam-iw , aggur ala ţṛaǧun-t , ulac . Mi ṛuḥen uzlaɣ-d ffreɣ di temdint .

         Ɣer din n-ceyyεan tabraţ anda iyi ḥekmen s lmut , d axabit . Ccwi kan ur inna ara aggur , nɣan-t . »

         Isqewqew as :

 

SI-SALMANI :        -  Anwa ik d-innan anne-a , a Dda-Akli ?

         Amɣar iqqim imir , iţxemmim :

 

DDA-AKLI : - D neţţa iyi d-yaεnan ɣer usummet , mi ẓulleɣ lefjer , inna-yi-d : « ur mmuteɣ ara kra n wussan kan a n-uɣaleɣ . »

 

SI-SALMANI :        - Ţ-ţargit i turgaḍ .

 

DDA-AKLI : - Ddunnit-iw yakw tirga-inu ṭṭefɣent , a mmi . Di 10 wussan , mmi ad d-yaweḍ .

 

SI-SALMANI :        - D aya kan ik d-inna ?

 

DDA-AKLI : - Inna-d , ismekti-d kra n temsalin ibder-ed kra n yismawen . Maεna , a tawaɣit , ṭṭuɣ-ten .

 

SI-SALMANI :        - I nekk , ahat yudder iyi-d ?

 

DDA-AKLI : - ur cukkeɣ ara . »

 

SI-SALMANI :        - Semmeḥ-iyi , a Dda-Akli . Amarray n la fede09 ukabar iţṛaǧu deg-i di lqesma . Ahat anejmaε ad iţekki degs yiwen uqemqum id-yusan si lεaṣima .

 

DDA-AKLI : - Ihi uqbel ilaq ad iyi-d tiniḍ….

 

SI-SALMANI :        - Dacu daɣen ? »

 

DDA-AKLI : - Ad iyi d-tiniḍ dacu ar-a txedmeḍ ma uɣalen-d yakw ccuhada n taddart , keç s uɣella ukaba .

 

SI-SALMANI :        - Ahh ! Ţ-ţideţ ! ad asen ssekneɣ dacu nebna yakw seg-asmi tefra lgirra . Ad asen feṛqeɣ tikarṭunin ukabar , iwakken ad aɣen amekkan-nnsen ger leṣfuf imawlan n Tegrawla . ma ur ten ixuṣ kra , ma ffɣen fellas a-ten-id-iṣaḥ wemḍiq di lqesmat ad ilin xarsum d imeltaɣen . Di lqesmat , widek iţţaɣen awal , widak ɣef neţkel , widak izemren ad ḍeḥḥin iman-nnsen , a-ten neqbel d imeɣnasen .

 

DDA-AKLI : - D aya kan ?

 

SI-SALMANI :        -  Dacu tebɣiḍ nniḍen ? Zdat lqanun , imdanen yakw kif-kif , ur ugaraden ara .

 

DDA-AKLI : - Ula d widak iɣ laq a-nεabbed , widak s wayes id-nerfed aqerru ?

 

SI-SALMANI :        - Abrid-nniḍen a-nehḍer fellasen , a Dda-Akli . Neǧǧa-k di lehna .

 

                   SI SALWANI IDDEZ ABRID ƔER LQESMA ID-IZGAN 2 ISURIFEN ZDAT LA MAIRIE . DDA-AKLI , IZZER DEG NEZGUM , YASNA TAK°ESART , LA IŢSUBBU DDAC-DDAC :

          - Dacu sswant ɣ°essen ddqelqat n tsusmi ɣef demma n ccuhada ? Wis-sen ma ssawaḍen asen ṛṛeḥma n Sidi-Ṛebbi , ma qqaṛen . K°enwi a zzuεama yefkan tudert nnsen iwakken aţ-ţhenni tmurt , ad hennin watmaten nnwen . Tefkam iman-nnwen d asfel , iwakken a-ɣ igerrez webdrid….Maεna ahat d lfatiḥanniḍen i ţţaznen i Ṛebbi !

astrbul1e      Ay Agellid ameq°ran . nek°ni d ixdimen-ik tesseɣliḍ . d fellaɣ talwit asmi iɣ tḍumeḍ ccuhada . Limer i ten mazal , ur neţfaṛas ara ddunnit . Tamusni-inek teṛza tilisa , a-k neḥmed , a-k necekkeṛ ….Ahh , ţ-ţideţ ! ad asen yefk tekaṛtunin ukabar ! yernnu ur ten iqebbel ara alamma iwala amek i teddun . N niqal bɣiɣ a-s iniɣ , i limer aţ-teɣliḍ ɣef ifeţayanen imenza , ɣef imassayen imeqq°ranen , iq°erra n…. neɣ n lwilaya , widak id-ixelqen Tagrawla amek ar-a-ţ tefruḍ yidsen ?…. Maca , iḥar , iţɣawal ! Ţ-ţawaɣit ! kra din d aɣemɣum deg qeṛṛu-yiw .

astrbul1e       - Iḍ ameggaz , a Dda-akli ! »

Argaz-a id-isselwen fellas yuzzel-ed iwakken a-t issuden .

 

DDA-AKLI :

          -  d Ṛebbi ik id-igren , a mmi . Arager keç i-gzemren ad iyi tekseḍ amcekki deg qeṛṛu-yiw .

 

WINNA :

          -  d lxir , nca-llah !

 

DDA-AKLI :

          -  Anager keç i ɣef i ţţekleɣ , di taddart-a . Iẓri inek zeddig am aman . Telliḍ d amjahed seg ass amezwaru armi d ass aneggaru n ṭṭrad . keç , meqqaṛ ur as tebriḍ ara i immas n warraw-ik , iwakken ad d-ternuḍ fellas yellis umaṛkanti neɣ yellis uxabit . Ur tezenzeḍ ara iman-ik s ţţberna , ur teswiḍ ara idammen n watmaten-ik .Telliḍ d aεessas n tfarka n ddewla , tbeddeḍ yides akken ilaq seg asmi teldi armi d assa . Ɣas sqizziben ak , werǧin teṭṭifeḍ afus i imednas iţnadin imeɣnasen a-ten gren ɣer lḥebs . D keç i d aεssas n taddart a mmi .

 

WINNA :

          -  Ḥaca , a Dda-Akli , Ḥaca !

 

DDA-AKLI :

          - Aḥeq aqeṛṛu n warraw-iw ar ţ-ţideţ . Ţ-ţideţ !

 

WINNA :

          - Tenniḍ-d yekka kra i-k irḥam.

 

DDA-AKLI :

          - Kacef-ed ţra dacu iyi-d-inna lmir !

 

WINNA :

          - Ur walaɣ .

 

DDA-AKLI :

          -  Ɣef ccuhada . Ma uɣalen-d ɣer ddunnit , ussan-nsen yakw a-ten ssεaddin di ccraε iwakken ad ţţwakksen yismawen-nsen di zzman n wid immuten .

 

WINNA :

          - Aha , ammi-s uxabit ! Ur d-iţţemɣi ara usalas deg mageraman .

 

DDA-AKLI :

          - Teẓriḍ daɣen dacu id-inna umassay ukabar ?

 

WINNA :

          - Aha , ur ẓriɣ ara .

 

DDA-AKLI :

 - Ad asen-ifk tikaṛtunin , ad iwali amek tga tikli-nsen di taggara ahat a-ten-iqq°bel deg ukabar .

 

WINNA :

          - Ḥess-ed , a Dda-Akli , icaḍ , ur d-rennu awal , bɣiɣ ad d-rreɣ . Akken iqqaṛ lemtel :  -  win iddren abda i s ihwa ad iwahhi aqeṛṛu ulaxaṛt . » win iddren d lqanun , d wid izgan ssḥisifen fellas , ma d alaxaṛt  d…..

 

DDA-AKLI :

          -  Anwa i d alaxaṛt ?

 

WINNA :

          - ur iyi ţweqqiḥ ara , a Dda-Akli . Keç daɣen teţekkiḍ di tegrawla seg ass amenzu , d ayen ẓriɣ i teẓiḍ . Anda t usebbel uqeṛṛu ? Anda ţ nniya ? Anda ţ tazzla ɣer ṭṭrad ? Anda ţ tegmaţ ? Anda akka llan yemdanen isdukal yiwen yiswi ? yiwet n tɣawsa kan i-gesεan azal ass-a : Anwa ar-ad d-tsaḥ taṛtunt ….. Ula d ajahad tlaq-as tkaṛtunt akken ad anner yess medden ţ-ţideţ iḍra . Ajahed , ţ-ǧakaṛṭunṭ ! Ma iṣeggem werid taεniḍ , sseken-ed takaṛtunt ….. Maca ar-id-a ur εad id-ssufɣen takaṛtunt i ixabiten . Yerna , nessen iten yiwen , ur nezmir asen d-neffeɣ εinani , acku ţ-ţakaṛtunt kan i d nnican .Ih ! win iddren anda i-s ihwa ad iwehhi aqeṛṛu ulaxaṛt . Deg taggara aṭan iɣazzen deg-neɣ d ‘’ la bureaucratie’’12 .

 

DDA-AKLI :

          - Yerna , akken nebɣu nili , nezmer a-nzux : amelyun d wezgen n ccuhada aɣ d-ţţaken lmitaq . Limer maççi d nitni ur aɣ d-igg°ri wara , a-nuɣal d ulac .

 

WINNA :

          - Maca , a Dda-Akli i wacu id-tebbwiḍ yakw timsalin-a ?

 

DDA-AKLI :

          - Ţ-ţdeţ , ţţuɣ ur ak d-nniɣ ara dacu iḍran ! D Mesṭafa-inu , mmi , yak tesneḍ-t ?

 

WINNA :

          - Ma ssneɣ-t ! Llah iṛḥem ccuhada ! …. ɣas akka ass am ass-a nek°ren-ten , lbaṛaka-nsen tezga .

 

DDA-AKLI :

          - Bɣiɣ ak d-iniɣ Mesṭafa inu ….

 

WINNA :

          - Ih ?

 

DDA-AKLI :

          - Ddurt-a ad d-yuɣal .

 

                            AMASSAY N YEMJUHAD IQDIMEN IBRA I WQEṚṚUY-IS .

 

          - Aεni Dda-Akli meskin yehlek ? yernu akka m ar-a-t waliḍ , kra ur t yuɣ .Maca dacu ten imeslayen a id-iţmeslay ? yernu nessen-it d azgaz ikkates uzzal , ur d-iqqaṛ awal alamma iwzen-it .

         Mmi-s immut mi-gewiitebratin akin i tlisa . Qedduṛ illa yides iwala-t mi ibaεzaq ɣef lmina  .D neţţa it imeḍlen .

         Dacu kan ma tuɣal ɣer tideţ . ar assa ur as xemmem ara , izemer ad yili wemcekkek ɣef teḍelt is , tezmer ad d-tili fellas tuţţra . Taluft teḍra ɣer tama n tila n trisiti di tlemmast n yaεdawen , 2 lminat i-geṭreḍqen . Qeddur i-geqqimen din armi it imḍel iṭṭawel iţ armi ulamek .

         Dɣa ţ-ţideţ akka , Mesṭafa ut immut ara ? meɣ ahat d Dda-Akli yerwi-t unuɣben la iţnadi ar-iḍ-a amek immut mmi-s ? Maca akka iţ id-iwwi ur ṭfan amek .

 

WINNA :

          - Iṣḍef wacu akka i d-teqqareḍ , a Dda-Akli .

 

DDA-AKLI :

          -  Ţ-ţideţ , iṣḍef armi isadda i useṭṭaf .

 

WINNA :

          -  Anwa akka i-k id-iwwin axbir ? .

 

DDA-AKLI :

          - D aɣbalu n tideţ , a mmi .

 

WINNA :

          - Ansi ar-a d-yuɣal , si laxaṛt neɣ si ddunnit ?

 

 DDA-AKLI :

          - self i wudem-ik , a mmi , ur d-ssexlaḍ ara. Ẓriɣ dacu yeran ɣef tq°errabt n ccuhada , di tal tamdint di tal taddart : « wid immuten ɣef webrid Ṛebbi , ur mmuten ara . Aten ad d imuddiren ɣef tecḍaṭ-is , kra din fellasen d lufa . »

 

WINNA :

         -  ţ-ţideţ , aten ad deg rebbi Ṛebbi .

 

DDA-AKLI :

         -  Kra n wid immuten aten6ad deg rebbi n Ṛebbi. Maca Ṛebbi ur ten id-iţţara ara yakw ɣer tudert , neɣ ala ?

 

 WINNA :

          - Akken tebɣu tili taluft tuɣalin-nsen aţ-ţiwεiṛ .

 

DDA-AKLI :

          - Seg-asen mi ɣlin , i neẓra tuɣalin aţ-tiwεiṛ , maca maççi daweẓɣi .

WINNA :

          - Lqanun iǧǧa yas taḍwiqt , maca ɣef akka twaliɣ wisen ma yifut ma ţţuɣalen-d yiwen yiwen , neɣ ţ-ţirebbuyaε !

 

DDA-AKLI :

          - ɣer ddewla i ţ-tla , wissen amek i-s txemmem .

 

WINNA :

          - Tamurt , s leqwanen i ţeţţeddu , a Dda-Akli . Akka Lamir Abdelqader U-Mḥidin , d ccahid 17 iseggasen , iqqim di tmeddurt-nneɣ lqeṛn d wezgen . Lǧil i lǧil d nitni i-gbennun lmektub-nnsen , s iɣallen-nnsen . Akka dɣa nekk maççi amzun d ccahid iddren ?

 

 DDA-AKLI :

         -  Uggadeɣ ad fɣeɣ . La iţţemlelli uqeṛṛuy-iw . Tigecran-iw am tewḍufin . Icaḍ umeslay .

 

                            MI IWWET AD IBDU TIKLI , DDA-AKLI ISBECBEC DAƔEN :

          - Ma tzemreḍ ad-temlileḍ yides qbel ad d-yaweḍ , ini-as ur d-ikeççem ara ɣer taddart . Ddunnit Ṛebbi wessiεet . In-as ad yaf amḍiq nniḍen anda ar-a d-yuɣal ɣer tudert . »

 

 

 

 

 


 


  

Retour en haut

Numéro  11 Mars 2002                                                                                        

La Conférence

 

                                  TRADUCTION EN TAMAZIGHT          

 

Définition:

            traduction : acte de traduire, de transposer dans une autre langue. Le mot traduire provient du latin traduccere qui  veut dire " faire passer, traverser ".

                    Actuellement, en tamazight se dit tergem, de la racine arabe trgm, mais nous avons la possibilité de re-créer le verbe traduire en tamazight  par dérivation à partir de la racine ZGR, qui veut dire traverser, traduccere !

 

Généralités:

                   On disait : " tradutorre...traditore" (traduction...traître):         

Toute traduction était fatalement infidèle parce qu'elle trahissait la pensée de l'auteur originel . Cette équation est réduite à peu de choses en  cette fin  du  20ème siècle où les interpénétrations culturelles contribuent, sinon à rapprocher les hommes , du moins à relativiser et à nuancer leur vision du monde. De plus, le traducteur se veut toujours plus ou moins complice de l'auteur traduit : cette complicité contribue à la qualité de la traduction, du moins dans la traduction littéraire.

        

         La traduction est une activité paralittéraire, un peu comme le journalisme .Tout traducteur est quelque part  écrivain mais l'inverse n'est pas toujours vrai.

         Dans les pays modernes à langue prestigieuse, le traducteur n'a pas de statut privilégié dans la hiérarchie des professions.                                         

Historique:

         1°) En Europe, les premiers textes traduits semblent être les textes sacrés. Les traductions scientifiques et littéraires sont venues plus tard.

         L'inventaire par matière des traductions latines du Moyen-Age (à partir de l'Arabe) permet de mesurer les tendances culturelles de l'époque. Elles se classent comme suit:

         47% _ sciences exactes(mathématique , astronomie)                                                    20% _médecine      

         4%  _sciences occultes(astrologie, géomancie)            

         3%  _philosophie, religion.

                   La traduction littéraire est d'apparition relativement récente .En France, elle apparaît avec les débuts de la prose littéraire, dans les débuts du 14è siècle . On l'appelait les "belles-infidèles", le traducteur préférant l'aisance et l'élégance à la rigueur.

                   Ce n'est qu'à la fin du 18è S., avec le développement du sens historique des différences entre les civilisations que la traduction veille à l'exactitude du détail et respect de  l'originalité des textes .

 

                   2°)_Dans le monde musulman, le noyau le plus important des traducteurs se consacra à faire passer en Arabe le meilleur et le plus important de la production grecque. Leur travail se fonda d'abord sur des versions syriaques datant du IIIè   siècle . Socrate , Hippocrate et Galien ont la faveur des traducteurs musulmans.

         Le Copte XALID IBN YAZID (708 après J.C), désireux de connaître les secrets de l' alchimie, engagea un groupe de savants égyptiens experts en Copte, Grec et Latin.

         En 770-780,les premières traductions de livres sanscrits d'astronomie (Siddantas) paraissent à Bagdad avec l'astronome et médecin indien KANKA ,traduit par Muhammad Ibn Ibrahim AL FAZARI et Ya'qub ibn TARIQ .

         Après  l'occupation  de  l'Iran       par  les  Musulmans ,  des traductions sont faites à partir du Pehlevi. Ibn AL MUQQAFFAA   et ibn AL FANXAR (8I5) ont montré la supériorité de  leur     culture d'origine.

         Une série de traductions médicales à partir du Sanscrit fut réalisée à partir du 19è S.

         Les traducteurs musulmans furent récompensés avec générosité par les califes.

         C'est dans l'Occident musulman que sont faites les traductions de l'arabe vers le latin. Ces traductions, très nombreuses sont  diffusées en Europe suivant l'axe Seville-Montpellier-Le Rhône-Le Rhin. Les traducteurs latins ont privilégié les oeuvres scientifiques au détriment des oeuvres littéraires et philosophiques (voir tableau ci-dessus) , au contraire des Juifs . Ces derniers se sont intéressés à la traduction de la grammaire et du lexique, du fait d'affinités culturelles (hébreu-Arabe).

 

         3°)_Dans le domaine amazigh, très loin dans l'histoire ont  existé des expériences de traductions . Dans l'antiquité, Apulée a traduit vers le latin des contes à partir du  berbère ; certains  contes  sont encore vivant de nos jours dans  nos contrées ( Ex: le conte     de Aaser-Lehwa).                          

          Plus tard, Salih Ibn-Tarif a sinon traduit, du moins adapté le Coran en berbère .  D'après Ibn-Hawqal, l'auteur avait une maîtrise parfaite de la langue des berbères (mudtal'an bi lughat al-Barbar), dont il connaissait tous les parlers du Tamesna .Cette version du Coran était composée de 20 chapitres (114 dans le modèle arabe originel). Elle était rédigée dans un berbère moyen commun à toutes  les  tribus  du Tamesna. Après  la chute de   son petit-fils Yunus ,cette version du Coran a été détruite .Si cette expérience avait réussi, nous aurions peu-être disposé d'une langue unifiée et cette langue aurait suivi une évolution diachronique comparable à celle de l'arabe.

         Le pays Cleuh reste riche en manuscrits à découvrir .L'espoir demeure de retrouver un jour un exemplaire de ce fameux ouvrage qu'IBN-HAWQAL a consulté. Citons pour mémoire le Coran de HA.MIM de la tribu des GHOMARA.

         Dans les temps modernes, les premières traductions dans le domaine berbère remontent au XIIIè S.A partir du berbère, les traductions ont concerné surtout le lexique, la grammaire et la littérature orale.

         En 1717,un Anglais, JEZREEL publie "Dissertation de langue chleuh".

         En 1788,Jean-Michel De Venture De Paradis écrit à Alger," Grammaire Cabaile " et " Dictionnaire Français-Cabaile ", publiés à Paris en 1844.

         En 1831,W.B HODGSON publie à Philadelphie (USA),une "Grammaire berbère".

         En 1845,Jacques-Denis DELAPORTE publie " Spécimen de langue berbère ",traduction de textes berbères destinés aux agents de la pénétration française. Cet auteur a séjourné 45 ans au Maghreb.

    MOULIERAS,HANOTEAU,BOULIFA,BASSET,FOUCAULD,MAMMERI,FERAOUN, et l'équipe du FDB (Fort-National) ont traduit du berbère vers le français . Cette liste est loin d'entre limitative.

         En I990,Md CHAFIQ, chercheur à l'Académie Royale du Maroc, publie un volumineux dictionnaire Tamazight-Arabe (Ed. arabes et africaines, Rabat,1990). 

         Vers le berbère, d'après nos connaissances, les fables ont été les premiers textes à être traduits, par les premiers instituteurs kabyles. Ont suivi les travaux à visées religieuses et confessionnelles  .

         Dans la 2è partie du 20è S., des oeuvres littéraires commencent à être traduites essentiellement à partir du Français:En 1953,L'Avare de Molière .Avec le renouveau de la langue berbère, les traductions des oeuvres universelles ont suivi: BRECHT,BECKETT,YACINE . Il convient d'insister sur l'excellent travail de MUHEND-U-YEHYA à partir des oeuvres de Molière entre autres (Le Médecin malgré lui-SI-LEHLU; Tartuffe-SI-PARTUFF etc...)

         Des romans ont commencé à être traduits dès le début des années 70 :La colline oubliée de MAMMERI par S.SADI, Le Journal de FERAOUN par Md. AT-AHMED etc.

         Depuis 1974, naissance de la traduction scientifique avec Mouloud MAMMERI et ses collaborateurs:parution sous forme polycopiée de la première édition de l'AMAWAL,lexique technique de berbère moderne. En I976, publication de TAJERRUMT N TMAZIGHT avec un lexique grammatical, ouvrage paru aux éditons  Maspéro , PARIS . Hend SADI publie en I990 TUSNAKT S WURAR (Mathématiques récréatives) avec un lexique de mathématiques .          A.ABDESSLAM publie en I990 BENNU D IMUHAL IZUYAZ (Bâtiments et travaux publiques) .Si ces derniers ouvrages sont publiés par les éditions ASALU , il convient de signaler qu'ils ont connu auparavant une diffusion militante sous forme polycopiée par la Revue TAFSUT dès I985.

        

         Nous rappelons ici que l'Institut d'Interprétariat et de Traduction de l'Université d'Alger ne s'est jamais intéressé au domaine amazigh:Nous supposons que l'encadrement de cet institut de l'Etat est ignorant dans ce domaine de la culture nationale. Les ouvrages publiés  par les enseignants de cet institut n'y font pas référence.       


 

Considérations pratiques en traduction appliquée

au domaine amazigh:

 

         1°)_    Qui traduit actuellement ?

                            Il s'agit d'amateurs , d'autodidactes militants de la langue tamazight toujours sincères et activistes mais au savoir souvent lacunaire car non professionnels .Ces traducteurs sont généralement issus de filières scientifiques et techniques (Mathématiques, technologie, médecine, économie).Les littéraires ne pas concernés par ce domaine , du moins jusqu'à une date très récente.

         Avant d'énoncer quelques règles pratiques pour la traduction en Tamazight ,nous attirons l'attention du lecteur que notre démarche se veut pragmatique dont le souci majeur est un souci d'ouverture . L'effort de traduction doit porter sur la solution des problèmes d'équivalence en faisant de telle sorte que le terme d'intraduisibilité ne soit plus la hantise du traducteur berbérophone.


 

     2°)_Règles générales pour la traduction en Tamazight:

 1)°_Etre bilingue, c'est-à-dire maîtriser la langue-cible (Tamazight) et la/les langues-sources (français, arabe, anglais etc.) Savoir repérer " les mots-clefs " et les traiter rigoureusement.

2°)_Ne traduire que les textes terminés ou édités.

 

3°)-La traduction doit être intégrale (titres et sous-titres compris). Il ne doit pas y avoir d'omission :  il n'y a pas de prétexte  valable  à  supprimer un mot,   une phrase, une ligne ou un passage ; une omission sera interprétée comme une censure.

 

4°)_En cas de traduction technique, le traducteur doit être doublé d'un réviseur.

 

5°)_La disposition du  texte doit être respectée, de même que la ponctuation.

 

6°)_La pagination du texte traduit doit correspondre à l'original.

 

7°)_Dans les éditions bilingues, le texte traduit doit être en regard de l' original . S'il s'agit de poèmes, les vers doivent être numérotés.

 

8°)_Elaboration d'un glossaire-guide avant d'entamer la traduction. Y seront notés par ordre alphabétique les termes techniques ainsi que certaines expressions. Il faut rester fidèle à la terminologie fixée

Au départ et éviter de traduire le même concept par des termes diffèrent.

 

9°)_La toponymie et les noms de personnes doivent être respectés scrupuleusement en cas de traduction technique ou scientifique. En cas d'adaptation littéraire ils peuvent être adaptés judicieusement et avec beaucoup d'imagination au contexte culturel "cible" (Ex: Muhend-U-Yehya et ses adaptations de Molière)

 

10°)_Les références à des ouvrages ou à des auteurs doivent se faire dans la langue d'origine.

 

11°)_Une traduction entamée doit être menée à terme sans interruption.

 

12°)_La transcription doit être uniforme ( phono logique ou phonétique) autant que faire se peut.

 

13°)_Les insuffisances termino­logiques de la langue Tamazight seront surmontées de diffèrent manières :

a)_par la recherche systématique de documents écrits, d'ouvrages de références, quand ils existent,

b) _ par l'utilisation optimale des tournures traditionnelles et l'échange de points de vue avec  un  autre  traducteur        (pour  provoquer le " déclic").

c)_par l'aménagement judicieux des termes techniques ou scientifiques  universels.

d)_ par l'effort d'imagination, particulièrement, en réactivant des formes figées par dérivation internes.(Eviter l'emploi de l'adjectif au profit des participes)

e)_utilisation judicieuse et parcimonieuse des néologismes existant avec  toutes les précautions d'usage. Il convient de ne jamais se lancer dans la création individuelle de néologismes : ceci étant un travail de spécialistes (à venir?)

        

         Conclusion :         

                                     L'ambition de ce petit article est claire: informer de l'existence d'une tradition de traduction dans le domaine amazigh et mettre à la disposition de nos traducteurs un outil de travail aussi modeste soit-il. La traduction ne doit pas être un simple exercice de correspondance mécanique de structures linguistiques qui ne correspondent pas toujours d'ailleurs tant il est vrai que les usagers des  2 langues combinées appréhendent le monde d'une façon souvent différente.

                                     Le développement quantitatif et surtout qualitatif  de la traduction   contribuera à ce que la communicabilité et la transmission du savoir universel en langue       Tamazight  soient totale. Ces 2 fonctions sont vitales pour son avenir.


Références bibliographiques:

         1°)_H.BENAISSA: Règles pour la traduction et l'édition en  arabe, Revue des Sciences Sociales, ONRS, N°3, Alger, I983 .

         2°)_J.REDOUANE: Traductologie, OPU, Alger, 1986.

         3°)_Y.HELLAL: Théorie de la traduction, OPU, Alger, I986.

         4°)_J.VERNET: Ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne, SINDBAD, Paris I985.

         5°)_Actes du 1è Congrès d'Etudes des cultures méditerranéennes d'origine arabo-berbère, MALTE 1973, SNED.

         6°)_Actes du 2è Congrès d'Etudes des cultures de la Méditerranée Occidentale, MALTE 1977, SNED.

         7°)_Gd Dictionnaire Encyclopédique LAROUSSE.

         8°)_Conférence de M.MAMMERI 07/01/1989,Association culturelle TAMAZIGHT, BGAYET.

                                      

 

 

A.MEZDAD  1989.


 

 

                              ANNEXE

 

 

Je rapporte ci-après quelques erreurs    relevées   dans un essai de traduction en Tamazight de "Jours de Kabylie "de Mouloud FERAOUN réalisé par un jeune traducteur et dont j'ai eu l'occasion de lire le manuscrit.

 

                   1°)_Titre: Ussan n tmurt <ussan di tmurt

                   2°)_page 1: taddart-iw

                                     "nekk ur lligh ara deg-wid itghunzun taddart-nsen"

 

                            traduction du mot à mot, correspondance mécanique de structures syntaxiques: La phrase "je ne suis pas de ceux qui détestent leur village" est très mal rendue.

                  

                   _"Nekk" et "ara" sont superflus

                   _"deg" <        "seg"

                   _"itghunzun" (délaisser) # détester

 

 

                   Les formes suivantes seraient plus fidèles:

 

                   _"Ur lligh      seg-wid ikerhen taddart"

                   _"Nekk macci seg-wid ikerhen taddart"

                  

                  

                   3°)_P2, 5è Ligne: "tlayrin-t" pour "aimer" (dérivation inopportune)

                  

                   4°)_P3: "ay amectuh-iw" pour "mon petit"

                             _" a mimmi " est plus correct

                   5°)_l'unité "belli" revient 6 fois dans une page:

                             _"belli d ayla-nwen","belli yeccur" etc.

                   6°)_"usrid", néologisme inopportun:

                    _"lghaci ussan-ed si Paris d usriden",non-sens,

"q°bala"est plus indiqué

                   7°)_"yiwen wass yecban ussan" pour "un jour"

"yiwen wass" est suffisant

                  

                   8°)_"Deg-waddad-a dgha, tetban-ed taddart amzun akken ghures tiwinas n tattucin negh tughal nettat yakan d arquq annect n yetri, i d-yettalayen seddaw wectat s luluf n tattucin".

 

                            _Ce "charabia" incompréhensible est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. C'est une traduction dénuée de sens . Elle est loin de rendre la belle phrase de Feraoun:

                  

                            "C'est comme si le village avait des centaines d'yeux ou s'il était transformé lui-meme, en un oeil gigantesque qui vous lorgne narquoisement de ses mille facettes"

 

 

                   9°)_"Nekk ur iyi-terra ara tmasurt ad ffregh fellawen" pour rendre "Je n'ai pas besoin de m'en cacher"!

                               "tamasurt" purisme de loin < à tamara:

Il aurait fallu tout simplement écrire:"ur iyi terri tmara ad ffregh fellawen".

 

                   J'arrête l'énumération de toutes ces coquilles qui jonchent tout  du manuscrit .Celles énumérées ci-dessus sont contenues dans les 7 premières pages.    

A.Mezdad

Février 1991

   

 

 

Retour en haut

Numéro  11 Mars 2002                                                                                        

L’article : 

 

Il suffit pourtant de si peu.....

 

   "_Qui sème le vent récolte la tempête!".

       "_ Ayen tzerâe¥d a-t-tmegre¥d

 C'est une vérité que là où échoue le modéré, là où la raison et le droit craquellent, l'extrêmiste s'engouffre dans la brèche ainsi ouverte pour imposer son discours.... avant  d'imposer ses méthodes.

Et tout un chacun sait que ces méthodes, au pays de la violence et de la vendetta, ne sont jamais angéliques pour ne pas dire plus. Pourquoi couvrir le soleil  avec un tamis ?

   Après avoir humilié la raison et bafoué le droit qui n' ont  donc désormais plus leur raison d'être, prisonnier de sa logique, le pouvoir aura à affronter très bientôt, et frontalement, ceux qui raisonneront avec les tripes pour qui l'émotionnel tiendra lieu de raison et  le langage des armes de dernier droit. 

"_ le droit est comme le feu, quand on cherche à  l'envelopper, il brûle "  ( proverbe malgache)

 Voici arriver des moments où l'analyste n'aura plus son mot à dire devant la verve du tribun, où la fougue du révolutionnaire fera taire avec fracas  le verbe politicien.
Et la violence, une fois de plus, viendra  de son glaive rougeoyant jauger les consciences de tous ces responsables qui mènent impertubablement leur danse trentenaire et macabre  à la gloire de ce Totem aveugle et cannibale: le SYSTEME  et  la cécité politique de nos "princes" et de leurs conseillers-courtisans-courtiers.     

Et, dos au mur, nous les verrons une fois de plus descendre de leur superbe pour  quémander à plat-ventre un ultime dialogue...avec le farouche espoir de continuer à sévir un peu plus longtemps.  En vain !..."_ Qui a nié le droit finira par être nié.

 Le  Combat pour Tamazigt échappera-t-il à ce scénario brutal?  Tout est encore possible, il suffit pourtant de si peu  : seulement d'un peu de bon sens !

N'est-il pas vrai que « le chemin s'aplanit pour la cause juste ? »

                                                           Omar  BENMOHAND                      1994

NB : Cet article a été adressé à la presse nationale au début du boycott scolaire mais n’a jamais été publié.                                                          

 

Retour en haut

 

Numéro  11 Mars 2002          

                                                                             

Adresse de messagerie électronique :

ayamun2@Hotmail.com

 

Adresse Web :

www.ayamun.com    

 

Retour en haut

Retour au titre

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasàunt n tsekla imaziàen, ar tufat !

 

@Copyright ayamun 2002
Dernière révision : 20 Mars 2002