Ayamun cyber-tasàunt n tsekla n Tmaziàt

 

ayamun

cyber-revue de littérature berbère

Numéro 12      Mai  2002

55  pages

 

Retour à Bienvenue

 

                                                          

Sommaire

 

Retour au titre

Sommaire:           

  

1°)  Le texte en prose: ddurt-a ad d-uɣalen ccuhada de Tahar Uɛettar (2ème partie)

2°)  La conférence: Eléments de Toponymie   par  Ɛ.Mezdad

3°)  Poésie :   « dits »  de Ccix-Muhend UlHusin 

4°)  Adresse de messagerie électronique

 

Retour en haut

 

 

Numéro 12    Mai 2002        

                                                                             

 LE TEXTE EN PROSE :       

 

NDT: En littérature, il arrive souvent que l’ouvrage dépasse l’auteur. De fieffés coquins ont parfois écrit de belles œuvres. Avec Uɛettar, Nous sommes dans ce cas de figure. 

 

 

T . USETTAR

Ddurt-a   ad  d-uɣalen Ccuhada

(aḥric2)

 

 

amezgun

tr . ɛ.mezdad

1988

                       AMƔA MESKIN , AQEṚṚU-YIS IBƔA AD IṬṬEREQ , IULFA I IFASSEN-IS ǦǦAN-T . ƔAS AKKEN , UR MGARADENT ARA TAKKIWIN-IS .

               - Ulac win ifeṛḥen yissen , ulac : ama d imdanen lɛeli , ama d iceyyaten , ama d imeɣnasen , ama d ixabiten . Dacu akka i ten yuɣen akken ma llan ? Taayert i ten iebsen ur tfeṛṛez ara ayen ilhan d wayen n diri , degs llza d reffu xelen . Dacu akka i ten isuffɣen di laɛqel ? Afaggu i ten ibuffen iwel , teǧǧa t tmacint , neţţa iwel di lɣa , nitni kra din ur t zin . Ad fiqen asmi ar-ad tas tmacint-nnien ad-ten id-tberrez ad-ten id tessuffeɣ zdates . »                                                                                                                                 

                                  

                                   - Ṛebbi anin ! a Dda-Akli , aɛni tera yidek twaɣit ?

 

                       WA D ABRiGADI ADAMIYEN ? AQRAB D ABERKAN DEG UFUS. IQEṚṚEF-ED ƔURES .

 

DDA-AKLI :        Erǧu kan , a mmi , ad ak ineɣ yiwen usaka .

 

ABRIGADI :        Ad iyi tsurfe , a Dda-Akli , ţɣawaleɣ .

 

DDA-AKLI :        Sin wawalen kan .

 

ABRIGADI :        - Aha°, ţxilek , maca areɣ . Limer aţ-teze dacu n tewal iɣ d-snulfant tuǧǧal n ccuhada .. Tura i-gera unennuɣ ɣer yiwet deg sent , s ijenwiyen d iɛekkzen . Terra axxam-is d ţţberna , d axxam ameqqran , atan anda i ţ tessawe . Nɛeggen as xilla n tikal , neţţa ur aɣ d-tess .

 

DDA-AKLI :        - Dɣa ɣef annect a biţţa i bɣiɣ a-k mmeslayeɣ .

 

ABRIGADI :        - Amek , a Dda-Akli ? illa kra n wejdid . Ddussi twala , atan qrib ad ifelleq .

 

DDA-AKLI :        - Ad d-uɣalen !

 

ABRIGADI :        - Anwi ar ad d-yuɣalen ?

DDA-AKLI :        -  Ccuhada !

 

ABRIGADI :        - A wi gufan !

           

                       DƔA IMIR KAN TURAR AS Ţ DEG ALLEƔ-IS :    - Ma uɣalen-d wid ssreɣ , ad-tenwi felli . Yiwen ur iir amek i ţwaṭṭfeɣ asmi akken tenger terbaɛt-iw di zzema . Akken kan ibda ṛṛsas , refdeɣ ifassen uyalen ara i imeddukal-iw , yernu lliɣ ţḥarabeɣ fellasen s tmirayuzt . Imi ur jbideɣ ara , ekmeɣ fellasen i lmut . Ulac deg sen win izemren ad iief amiq-iw , ɣlin akken ma llan . »

 

DDA-AKLI :     YUƔAL-IT-ID RRU

              Atan xeṛsum yiwen d amenzu ifeṛḥen yissen imi ad d-uɣalen . Wa ţ-ţideţ d argaz , d ţ-ţideţ d amjahed .

astrbul1e      S nniyya-k id-teţmeslaye ? i-s inna .

 

ABRIGADI :        -  a Dda-Akli , eǧǧ-iyi dayen ula d nekk ad ak iniɣ yiwen usaka .Dɣan tumne ma yuɣal-ed mmi-k . a-t iṛḥem ebbi di leYYla ik ar ad d-yuɣal ?

            Dɣa ma yuɣal-ed ad-tfak cciɛa-nni tewwi d baba-s n ccahid , ad ifak daɣen yakw wayen s wayen ik-d-igla mmi-k asmi immut :    - aţansiyu , takatunt n tumnayt , tanezduɣt  s rrxa , aqadder i kţqaaren medden d ubadu . Keç s timmad-ik d amaɣnas dacu n cciɛa yugeren win illan d baba-s n ccahid ? xemmem-as akken ilaq : deg ussan imezwura n tifrat isen ilaq ad d-uɣalen ; tura , dayen , tɛedda tmacinţ .

 

DDA-AKLI :        - Maca , dɣa , ma uɣalen-d , neɣ xasum kra deg-sen ?

 

ABRIGADI :        - Ihi , teshel temsalt . ad nefk timseggaf i tulawin-nsen , d nitenti ar-a ţ ifrun .

 

                       DDA-AKLI , AQEṚṚUY-IS AMZUN D ALDUN ,  IJEQQBER ; IMI INES D ARZAGAN , ALLEN-IS LA NEQQENT . YERES TIDI S TMARA ? YUDEN D AKESSAR .

 

               - Afagu dayen teǧǧa-t tmacint , yernu yiwen ur as ifaq . Ma nessaked ɣer zdat atrar , a-negger kra deg wid nneɣ negguma ad ten naseb . Tal taddart deg nner tessuli yasen ccahed iwakken  ‘’Llah ad iṛḥam ccuhada’’ maca wissen ma tera dacu i d anamek ? Maca bennu i t nebna amzun i usekkad kan , iwakken ad ncbbe yess taddart s isudiyen n medden , i zzux kan ! Tera yidneɣ daɣen am winna ineǧǧren tiblain n rrxun ɣef yini n tmeqqbert dacu i t  iceɣban anager idrimen ar ad d-isekcem , m ar-a bnun iekwan . Ah ! inɣa-yi uqeṛṛu-yiw , ul-iw iqlaɛ-ed , ass-a taglla ur ţ aɛṛideɣ . Tura imi akka aqlaɣ negguma yasen ad d-uɣalen neţţa dacu iɣ ţţalasen . Limer maççi ţ-ţimegra-nsen i fkan d asful , yili ar-i a aqlaɣ di texmit . Limer nga am nitni , newwet amek ar-a tbeddel tegniţ , yili aqlaɣ yiwen ur d-iggri , degmur ad nekcem di ṭṭrad akken ilaq , nekkni neţţaf . ad tiila amek ar-a nessemnaɛ iqeṛṛa-nneɣ . Aebbi anin ! . Limer wid ar-ad d-yuɣalen ad ren tilawt ad nndmen imi fkan iman-nsen d asfel ! ...I wigi id-iţenkaren, ilmeyen , limer ad d-ldin allen ur qeblen ara ad fken aqeṛṛu nsen ssya ɣer zdat ! Uy,Uy ! Ay aqeṛṛuy-iw , ay ul-iw , a taɛbbu-iw ! »

 

                       -EBBI AD ISIN , A DDA-AKLI ! IDDUQES , YERRA ANDA AKKA IƔ-IKKA UMESLAY .

DDA-AKLI :        - I ameggaz , a mmi . Erǧu , ɣuri awal ad-ak-t-iniɣ .

 

ABRIGADI :        -  d lxir neqqa . Aɛni teṭṭfe tadrimt i k rnan i upansyu .

 

DDA-AKLI :        - Dɣa ɣef annect-a i bɣiɣ a-k nmeslayeɣ .

 

WAYE :             -  Über as azekka , aţ-ţawde axxam n ddumi .

 

DDA-AKLI :        - Fiel ma ebeɣ . Tamsalt - iw taɛna yakw medden . A-k steqstiɣ .

 

WAYE :             - Steqsi ɣef yiman-ik .

 

DDA-AKLI :       - I ma uɣalen-d , dacu ar-a txedmem di ddumi . Imi keç d ‘’receveur’’ , ahat teẓṛi dacu .

 

WAYE :            - Ma uɣalen-d ? Anwi ar ad-d-yiɣalen , a Dda-Akli ?

 

DDA-AKLI :        - D ccuhada , d idammen-nsen id-ţţaafen imawlan-nsen d apansiyu .

 

WAYE :            - Aya d aweẓɣi , a Dda-Akli !

 

DDA-AKLI :        - nekk sliɣ ccuhada n taddart-nneɣ neɣ xasum kra degsen ad d-uɣalen . Tura fiel asisef, ini-yi-d kan dacu ar-a txedme , keç d receveur teţţake ipansiyunen.

 

 WAYE :           - Tamsalt am ta , ţ-ţikkelt tamezwarut id-teɣli . Si laɛḍil tribunar iseggasen ad ɛeddin ad ɛeddin ma d nekni iwwi-yaɣ-d lal a-nebes lexla ipansyunen .

 

DDA-AKLI :        - I wayen txelem yakan ?

 

WAYE :            - Ah ! DA tufi-iyi-d bateɣ . Maɛna tamsalt ɣef akken illa lqanun , tban : ma iffeq kra seg senduq bla aeqqeq , asenduq a-t issuter i win i uswin idrimen beṛṛa ilugar . neɣ ma immut i wid i-t iweten : idrimen ilaq ad d-uɣalen alamma d asenduq . Nekk s timmad-iw , ɣef akka ţwaliɣ , asmi ar-a iebbeq lqanun , tamsalt ue tferru ara ; as-ţ nessiwe i Tebdelt-usenduq d neţţat ar-ad d-iheggin areqqis ahat aɣ-ţ id-issefru . Maca deg umur ad d-theggin areqqis Tabdelt . Usenduq tezmer ad d-tɣe i kra n wid illan nniges iwakken ad sbedden axelle , akken ibɣa lqanun . Tezùmer daɣen  ad-tessiwe tamsalt zdat Teɣdemt . A ebbi-anin ! ɣas tamsalt sufella teshel , zdaxel terwi yakw , texeb !

 

 DDA-AKLI :       - Tanemmirt , a Mmi . Ihi ma fehmeɣ , aas n tlufa ar-a d-skeflen asmi ar-ad d-uɣalen .

 

WAYE :            - Ţ-ţideţ , tuɣalin-nsen ad-teglu s wegru annect ilat .

 

DDA-AKLI :        - Akken bɣun xedmen , a ten qeblen d imjuhad iqdimen ma ugin-ten d ccuhada .

 

WAYE :             - Erǧu , ur teţţu ara Tamsilt Taɣelnawt ɣef wid ijuhden ikfa ccɣal-is Ad asen d-ssutren ddussi n tuţţra , ad yaça d lekwaɣe ; ur walaɣ ara amek ar-a-t id-heggin ma ur d-sseknen ara aselkin n tuɣalin ɣer Tudert . Ma ebqen asen lqanun akken ilaq , dɣa aselkin-a ur walaɣ ara amek ar-a-t id-ssufɣen Tura a-sen neg Timeṭṭi , imasayen imeqqranen  diwezwura , ur ten tebɣa ara , neɣ a-ten tɣunzu neɣ ad-tebɣa ara , neɣ a-ten tɣunzu neɣ ad-tcetki fellasen ɣef tukera ukren ismawen-nnsen . Dɣa anager tasusmi kan ar-asen d-yeggrir ad ǧǧen tamsalt akken tella, ad uɣalen di rrif.Ma llan degsen wid iman-nsen !

 

DDA-AKLI :        - Akken ma llan d imawlan n tenzar . Ilaq d aɛebbed ar-a-ten nɛebbed .

 

WAYE :             - Awah ! ur ilaq ara yiwen ad yeǧ aekka-s . Ul-is di tgerjumt-is , Dda-Akli ikemmel tikli-ines yiwet yiwet iţţader ɣer tlemmast n taddart , ssyin ad yerr agemma-in .

            Atan iluɛan-t-id yiwen . Iqerreb ɣures , isbecbec-as :

 

DDA-AKLI :     - I ameggaz , a mmi .

 

WINNA :          - Dacu akka i-k yuɣen , a Dda-Akli.

 

DDA-AKLI :     - Ah ! Ziɣ d keç ay ‘’azdukli’’ !

 

AZDUKLI :          - Ayen iɛeddan iɛedda . Tura aqli d anmala , ixeddamen n ‘’Cman-n-difir’’ , daya . Maca tecfi ahat dacu iɣ d-inna ufesyan-nni iɣ idezɣan nekk yidek .

 

DDA-AKLI :        - Cfiɣ .

 

AZDUKLI :          Ar tura mazal imeslayen-is deg meẓẓuɣen-iw .

 

DDA-AKLI :        - Ɣlin fellak am yeqjan , bɣan a-k sɛeddin .

 

AZDUKLI :          - Ahat teri awassay n lqesma ibges-ed ɣuri ibɣa ad iyi iqeccaɛ seg kabar d unmalu .

 

DDA-AKLI :        - ɣef acu ?

 

 AZDUKLI :         - Mmekti-d imeslayen ufeţyan : ‘’Amussu ya , iççur ţ-ţiwekkiwin waɛṛent ! ’’

 

DDA-AKLI :        Ţ-ţideţ . Yernu aţţan ur tbeddel ara tegniţ . Teṛṛez tikli-nneɣ . Maca bɣ-iɣ a-k steqsiɣ .

 

AZDUKLI :          - Aqli ɣurek , a Dda-Akli .

 

DDA-AKLI :        - Ihi , tura , i limer ad d-uɣalen ccuhada ?

 

AZDUKLI :          - Ccuhada akken ma llan ?

 

DDA-AKLI :        - Ih , akken ma llan .

 

AZDUKLI :          - Tura iggt lɣaci , ad-termi teswiɛt .

 

DDA-AKLI :        - Aha°, maççi ɣef akken . Bɣiɣ ad reɣ ma ad feṛḥen yissen medden .

 

AZDUKLI :          - Ad d-affen amek ar asen xedmen . A-ten id-neccden ɣer wanda ar-asen salsen ţţrebga , ad rkun din kra iseggasen , ad asen kksen lesla , a-ten ɛezzlen , yiwen ur ten ie . Ssyin ad asen d-ţseṛṛien yiwen yiwen , ad zwiren deg feţyanen imeqqranen . A-ten acaen d idrimen , a-ten semmin d iqerra n temisin . Ssyin ad uɣalen ɣer iserdasen : a-ten zeraɛen di lfirmat n ddewla a-tent feqen garasen . Yal yiwen s tmusni-ines d wakken yuklal .

 

DDA-AKLI :        Ţ-ţideţ neɣ d aqesseṛ .

 

AZDUKLI :          - Tura ilaq neɣ a nemsefhan : ur iyi d-tenni ara dacu illan deg ul-iw : tenni iyi-d ma nefa yissen neɣ ala .

 

DDA-AKLI :        - I keç dacu ik illan deg ul ?

 

AZDUKLI :          A-t eǧǧeɣ kan deg ul-iw . Ur akd-qqaeɣ ara alamma riɣ-ten .

 

DDA-AKLI :        - Ih , maca aţ-ţfeṛḥe neɣ ala limer ad d-uɣalen ?

 

AZDUKLI :          - Tura ma d imeɣnasen i nella , anager yiwet n tɣawsa kan ar-a nessiked : tasmakta-nsen ! Ma d ayen ijaɛnan timeṭṭi yifit ma ssusmeɣ . d anmalay i lliɣ , ţwaliɣ amek i ccudent temsalin , ur zmireɣ ara ad d-fkeɣ ṛṛay-inu akka kan .

 

                       DDA-AKLI IFKA-YAS TANEMMIRT I WENMALAY AZDUKLI , SSYIN YASNA ABRID-IS , AXEMMEM SIMMAL SIMMAL ITCŢ-IT , YEƔLI-D FELLAS IGENNI .

 

                     - Amek tura , neţţa adabu ur t iṭṭif ara , yernu ur ifi ara s tuɣalin-nsen ? Iggumma aɣ d-ifk ṛṛay-is yernu neṭṭa  d agrawli n tideţ . riɣ dacu i-gexdem i Tegrawla qbel a-t ɛeṣṣren . Iwacu akka tura ur ifi ara ? Ahat yuged ur teddun ara d ṣṣef-is . Llahu Akba !

                Ifkan tudert-nsen fellaɣ ass-a la neţcukkut deg sen . Amzun akken tiktiwin-iten issufɣen s wayes qeblen lmut , amzun akken beddlen-ten s tiya ! Dɣa ma nerna akka cwi , ahat nezmer a-neɣli fellasen a-sen nsemmi d ixabiten d iemaɛen . Mca nekni aɣabel-nneɣ , d zzhu n ddunnit , ur ufaq ara asmi afgu iǧǧa tamacint nekni nezga sufella-s . Nitni , ur teţfaka ara lemziyya-nsen , ilaq a-ten nɛebbed : ţ-ţarwit-nsen iɣ- d-ifan , ugin ammus d wexdaɛ . D nitni i ţ-ţamacint idehhinen ɣer zdat aţ-ţeglu s ufagu-nneɣ a-t-tezzuɣer zdates . Mca ahat kra din ad ineqlab m ar-a temlil tmacint d ufagu ? Tamacint s tmila-ines , ahat ad-ten afagu ɣer deffir ? wissen ? Allah wakba !

                Aqli tura ibda ikeççem-iyi ucukket , deg mur ad zuxxeɣ yissen a-ten ɛebbdeɣ nekk la ţfelsifeɣ ţseqsiyeɣ . ‘’Azdukli’’ daɛwessu ɣef qeṛṛu-yis ! Ibɣa ad ier dacu i ţxemmimen iwakken ad d-ifk ṛṛay-is ! »

 

AZDUKLI :          - Ahh ! ziɣ mazal-n da , a Dda-Akli !

 

DDA-AKLI :        D keç daɣen , ay azdukli .

 

AZDUKLI :          -  d nekk , ţţuɣ ur ak d-nniɣ ara ma uɣalen-d nezmer a-ten nemmager akken mmugren imjuhad d imeɣnasen armi tefra lgirra , asmi id-kecmen seg wedrar, asmi id-iɣalen si lebus d nneffu .A-sen ngerrez timeɣriwin , a-neddifili .

DDA-AKLI :        - Ala, Ala , iffeɣ-ik laɛqel ! Acu akka id teqqae dayen ur nerru .

 

                       DDA-AKLI IZSEF  DAYEN  KAN , IGZEM-AS AWAL ; SSYIN ISEGGRA YAS-D :

 

DDA-AKLI :        - Ica wawal , bɣiɣ ad d-rreɣ !

 

                       -A BABA ,  A BBA , DACU IK YUƔEN ?

            WA D MMI-S D DDA-AKLI , IQAS-IT ƔER TAXUXT DI TLEMMAST N TADDART , IṬṬEF-IT DEG IƔIL .

 

DDA-AKLI :        - D keç aya ansi akka id-tefɣe ?

 

MMI-S :              - Seg wexxam . Si ṣṣba nekk d affu fellak , ur d-tbane . Anda akka kezze iman-ik .

 

DDA-AKLI :        - Ur ţţagged ara ! ess-iyi : i limer ad d-yuɣal dadda-k Metafa , dacu ar-a txedme ?

 

MMI-S :              - Ad d-yuɣal , Dadda Metafa ?!

 

DDA-AKLI :        - Ihh ! ddurt-a ad  d-yuɣal .

 

MMI-S :              - Dacu akka id-tesxewie , a ba ?

 

DDA-AKLI :        - Anef-iyi . Mççi d keç i ţ ixedmen , akken ma nella  . Azzel awi-yas  axbir              i imma-k , i tmeṭṭut-ik d warraw-ik . 

           

                       ISESER-ED IƔIL-IS DEG FUS N MMI-S ,  IU , IŢŢALES :    - Ilaq ad as iniɣ i ccix . Dneţţa kan ar-ad  d-issefrun tamsalt-a iɣ yaɛnan akken ma nella . »

 

                       YUZZEL QBALA ƔER LǦAMAS . YURǦA ARMI IFUKK TAALIT N UKKZIN , INEQ ƔERCCIX .

 

DDA-AKLI :        - Bɣiɣ a-k nmeslayeɣ .

 

CCIX :    - Amek ,ur teẓẓule ara yidneɣ ?

 

DDA-AKLI :        - Ur uɣeɣ ara luu . Usiɣ-d a-k ciweɣ .

 

CCIX :    - Ɣef wacu ?

 

DDA-AKLI :        - Metafa-inu , teri ur d-yuɣal ara seg madaɣ .

 

CCIX :    - Ẓriɣ . immut d ccahid .

 

DDA-AKLI :        - Akka i la qqaren . Tameṭṭut-is , 4 wagguren kan seg asmi i d-tedda iǧǧa-ţ deg wexxam teɣraǧu-t armi d asmi i tesla s lmut-is . 

 

CCIX :    -  I ssyin ?

DDA-AKLI :        - Ssyin , snefkeɣ-ţ i gma-s ameyan teǧǧa-d yides 4 n dderya .

 

CCIX :    - A tawaɣit , dacu txedmem ! Tessawem armi d annect-a ! AṚɛbbi lɛalamin !

 

DDA-AKLI :        Anɛem a ccix , dacu nessexse ?

 

CCIX :    - D leram , d ayen ur iqebbel laɛqel , d zzina ! Aɣ imnaɛ ebbi !

 

DDA-AKLI :        - Amek , ur fhimeɣ ara .

 

CCIX :    - Amek , tefkam tameṭṭut aţ-tezweǧ neţţat ur-ɛed tebri !

 

DDA-AKLI :        Atan argaz-is immut , teţţutebbet-aɣ-d lmut-is . Tɛedda zdat lqai .

 

CCIX :    - D ayen ur iqebbel laɛqel , nniɣ-ak , d ayen ur iqebbel taɛqel ! Txedɛem ebbi , txedɛem Nnbi  , txedɛem lkutub . Mmi-k d ccahid , ccuhada ur ţmeţţaten ara : ‘’Aten ad ɣer tama Ugellid-Ameqqran issewa-yasen lesan .’’

                 Aɛni ur teɣrid ara tasureţ inesxen ɣef tebla , yernu tella di tudrin meṛṛa ? Ma d lmut iţţutebten , tiwriqin n lqai , kra din d akellex , d ayen ur iqebbel ccaɛ , yiwen ur izmir ad yerr tameṭṭut n ccahid ma ur tenebra ara . Ma ulac d zzina . Ad aɣ imnaɛ ebbi ! Teǧǧid-iyi bateɣ , a Dda-Akli nekk ɣilen tewi laɛqel . Lɣerba , ţţerk n wexxam , maççi ɣef ccuhadda , yak neẓṛa anda ţţilin . Aql-ak tura tefɣe i Ddin , ad yili ebbi yidek !

 

DDA-AKLI :        - Ihi , d acu ara xedmeɣ ?

 

CCIX :    - Axelle ad xellen wid innulen zzina .

 

DDA-AKLI :        - Ihi , dayen ulac dacu ar-a nexdem ?

 

CCIX :    - D lfeb , argaz amezwaru ad as ibru neɣ ad yer tameṭṭut s axxam-is . Ma d knnwi aql-aken tefɣem i tlisa yernu ulac ddin id-iqqaren ccuhada ţmeţţaten . Ssiked nnara , ar ass-a la ţṛaǧun U-Massi ad d-yuɣal , acku immut d ccahid . Tura ilaq awen aţ-ţɛiwdem cchada , aţ-ţesteɣfem , aţ-ţessutrem ssma . ebbi aɛziz , ilaq a-t nemed , ahat ad awen isemme .

 

 DDA-AKLI :       - Anɛem a-ccix , ma d berru , waqila ad as d-naf ixf-is .

 

CCIX :    Amek ?

 

DDA-AKLI :        - Argaz amezwaru , Meṣṭafa-inu , ddurt-a ad d-yuɣal .

 

CCIX :    - Aafi , aetta .

 

DDA-AKLI :        - Amek

 

CCIX :    - Ihi , tura agla-k terri iman-ik d lmasi , d lmahdi ! Ad ak yaɛfu ebbi ɛffeɣ si lǧamaɛ , ay axabit !

 

DDA-AKLI :        - Atan ad d-yuɣal .  Dɣa ..

CCIX :    - Effeɣ ssya ! yifit limer ţ-ţameggre n tenɣi , tɛedda tilisa . Ɣef akken id-inna Lislam .Axeṛṛaǧi , aţ-ţeqlu di ǧihennama d amaɣlal , ulac asemma ɣef acu akka i txedme . Ma tuɣe d awal-iw , cehhed steɣfe, beddel lmitaq .

 

                       DDA-AKLI ,  MEDLUL , IŢŢUCEWWEL MAààI D KRA , IULFA AQEṚṚU-YIS D AAYAN , UL-IS INEGDAM . IGEMME I LǦAMAS , YUEN METWAL . ABRID-N-TMACINT .

                       MI FUKKEN ANEJMAS DI LQEÜMA , SALMANI IQQIM I-INAN-IS .

 

SI-SALMANI :     - Aɛdaw-inu n tideţ d lmir . atan 6 wagguren ur t waleɣ . Maɛna tamsalt am ta teḥṛes armi ulamek . Ma ɛeṛḍeɣ-t-id a-nemcawa fellas wissen ma ad iqbel , neɣ ad d-yaf amek ar-a issenser . »

            Iddem-ed Tiltfun ad iɣe i imassayen n Tuddsiwin Tiɣelwanin . Anmalu , Imjuhad  iqdimen , Tiddukla n Tulawin , iskuten , I lmeyen Abrigadi-Iǧadarmiyen . Ikukra cwi , yuɣal iɣra-yas i lmir .

 

LXUǦA N LMIR :

               - Da  d lxuǧa

 

SI-SALMANI :     - Bɣiɣ ad mmeslayeɣ si-Sabdelamid . Nekk d Ɛalmani , amarray ukabar .

 

LXUǦA :             - Erţu cwi , ad waliɣ ma illa .

 

SI-SALMANI :     - Wali kan .

 

LXUǦA :             - Aha°, iffeɣ . Ɣef acu i tebɣi a-t tezre ?

 

SI-SALMANI :     - La qqaren ad kra , izmer ad isregwel taɣiwant . Ad d-yili unejmaE inesduba akken ma llan , deg wexxam n lqesma . Si-Sabdelamid ilaq ad iţekki .

 

LXUǦA :             - Allǧ ! Erǧu , erǧu , atan iwwe-ed !

 

SI-SABDElAMID:      

               - Allǧ ! Si-Salmani ?

 

SI-SALMANI :     - Allǧ !Si - Sabdelamid ? Amek telli ?

 

SI-SABDElAMID:

               - Akken ilaq . I keç ?

 

SI-SALMANI :     A-k naɛṛe ɣer unejmaɛ ar-ad d-yili tura kan deg wexxam n Lqema . Ɣas akken nemsefraq ţ-ţideţ , maca ţmesktayeɣ-k-id , ma d.

 

SI-SABDElAMID:      

               - Ala , ur illi kra garaneɣ , ama d Akabar , ama d keç s yiman-ik . Maca ar tura aqli la ţṛaǧuɣ melmi ar-a teggrem azewwax-nni tessensen deg Imjuhad Iqdimen , neţţa daɣ d wemcewwel-nni ‘’azdukli’’ , winna amiq-is di lebs . Gar-i d Ukabar anager lxi , ebbi ira ! ur nemsefham ara kan .

 

SI-SALMANI :     - Twala tura , a yizem , limer akka id-tneqe zik , ur iţţili kra garaneɣ . Aha-k , ass-ed , imir a-nwali . Myezwaren lecɣal , a Si-Sabdelamid . Ɣurek aţ-ţeţţu  , cerken-aɣ idammen .

 

                       AMARAY-UKABAR ILDI TADWILT ,  ISELLEM ƔEF LMIR , NEŢŢA D UBRIGADI-IǦADARMIYEN . SSYIN YASNA TAMSALT :

 

SI-SALMANI :     - Timlilit-nneɣ ass-a iwakken ad d-naf amek ar-as nexdem i temsalt ishewlen taddart-nneɣ , neɣ ahat mai ula ţ-ţudrin-nnien ur mniɛent ara seg-s . Nekk tebteɣ tamsalt am ta seg beṛṛa kan iɣ d-tusa , dɣa aqlaɣ nfaq as i yiwen seg wid iɣ-ţ-id isxelqen : Üi tmura nnien is  d-ţţasen isalan , ssyin i s d-ţţasent tebatin . Dɣa ass-akan iṭṭef-ed tabaraţ .

            Ɣef akka id-tusa çaqlala ziɛma ccuhada-nneɣ a-ten iṛḥem ebbi ! Cwi kan ad d-uɣalen si laxet : ad d-uɣalen iwakken ad sqaɛden tagniţ ! Llan wid issufɣen aberra ziɛma nekni ur nezmir ara a-neseddu tamurt akken ilaq i d nekni , d ssebba imi terwi teswiɛt .

            Teram ɣef acu id-ssuffɣen çaqlala-ya . Iwakken ad sslen medden a-ten samnen dɣa amelyun d wezgen n ccuhada-nneɣ imaɛzuzen ad d-uɣalen ad qelben tamurt ad rwin tisuda-nneɣ yakwit .

            Ccuhada ur zmiren ara ad d-uɣalen , maca wi ran ? Ahat llan kra n tkumid d imnufaq ffɣen ɣer wedrar , tama nnien timura tibeṛṛaniyin la d-ţheggint iman-nsent ad d-kecment tamurt , teram timmunent-nneɣ , tilelli , cef kkren-aɣ-d ɣlayit maççi d kra . Nekk s timmad-iw , di 54 i fɣeɣ , d amaay id-issali wegdud , umnen-iyi ama di ‘’la federatiǧn’’ , ama di lmuafaa taɣdanawt , ama da temahla ukabar ; fkiɣ tameẓẓuɣt , walaɣ lwaǧeb-iw tura aqli ɣriɣ awen-d iwakken ur neţţaǧǧa ara tamsalt aɣ tesseɣli .

            Ilaq Dda-Akli a-k nebes , a-t nebet , ilaq diɣen wid illan nnig-neɣ ad asen nɛeggen .

 

SI-SABDElAMID:

               - D awal ilhan , qebleɣ-t . Nekk daɣen mlaleɣ-d Dda-Akli , inna-yi-d kra imeslayen ssedhacen . Di tezwara ɣaleɣ ixewe meskin , yuɣal walaɣ di laɛqel i-gella ibɣa ad iyi-rwi nekk .

 

                       LMIR IMESLAY . TAMARAYT N TIDDUKLA N TULAWIN  TENEQ :

 

TAMARAYT :      - Bɣiɣ ad awen d-awiɣ dacu qqaren deg ixxamen . Terwi yakw taddart , tulawin ţwaeṭṭnent msakit . La qqaren ddurt a ccuhada ad d-uɣalen , yernu s lesla-nsen. Ijenwiyen ad d-uɣalen , ibeckien , tibuqlin , mirayuz .  Yal wa degsen ɣures ismawen n wid ar-a ineɣ . Nitni ur ţmeţţaten ara , accmma ur asen izmi : ama d adubbiz , ama d aldun , ama ţ-ţimes . Asmi ar-a faken ccɣel-nsen , ad uɣalen s amkan , a-ten ibɣu ebbi !

 

SI-SALMANI :     - Yak nniɣ-awen tamsalt a d aseṭṭaf Amaray ukabar imeslay . D nnuba umassay n Ilemyen . Ineq :

 

AMASSAY N ILMEYEN :

               - Nekk , ilmeyen maççi d ayla-nneɣ yakwit . Tiktiwin id-ikeçmen si beṛṛa rwit ilmeyen ddegs aya , aten-ad ɣlin-d ɣef imarayen .

 

SI-SALMANI :     - Aya ţ-ţideţ !

( idda deg awal-is )

 

AMASSAY N ILMEYEN : (ikemmel )

               -  La qqaren ad ddun d ccuhada , neɣ ad ddun d wid ar-a d-ikkren fellaɣ . Ccwi kan tessemlale-aɣ-ed a gma-tneɣ Samani .

 

AMASSAY N ILMEYEN :      

               - Nekni , s Iskuten , ar aɣ ţkellixen ara s tcicein a n ccian . Dɣa nhegga-d wid ar-a iţɛssan . Ma illa kra imbawel awen-t-id nessiwe , ma illa mwerdani id-ikecmen taddart a ţţeslem yess .

 

SI-SALMANI :     - Neţkel fellawen , a yiskuten Inselwen .

 

                       MI IFUK AMESLAY , AMRAY-UKABAR IZZI ƔER IMASAYEN N IMJUHAD-IQDIMEN ,  D WID UNMALU , NITNI UR-SAD UR D-FKIN ARA ṚṚAY-NSEN .

 

SI - SABDELAMID : ( Igzem-as awal i si-Salmani ) 

               -  Inna-d maççi d-mmi-s kan , ad d-uɣalen yak ccuhada . Itebraţ id-iṭṭef Si-Frana ?

 

SI-SALMANI :     - Ahat mai . Imjuhad-iqdimen , neɣ xasum amssay-nsen , ţekkin di temsalt a , ṭṭef-asen afus .

 

AMASSAY N IMJUHAD IQDIMEN :

               - Dacu id-tesxerwie ?

 

SI-SALMANI :     - Keç dɣa seg ass-a tefɣe seg unmalu : awalen ik ɣursen ixeclawen , iţban teni . Ay abrigadi twala tamsalt amek tţeddu , tura ilaq-ak aţ-ţḥebse Akli-U-Messaɛud acawi , neţţa d umassay n Imjuhad - Iqdimen d win n Umalu .

 

ABRIGADI :        - Erǧu , aɛni yerɣa wexxam , Tamsalt ur tuɣ ara medden yakit , ulac ɣures lxuf taswiɛt a . Dda-Akli ran yak medden yefcel . Ma ţ-ţamsalt n tebraţ nezmer a-s nini ma maççi d aciced-nni id-ibder umassay-n-Unmalu .

 

TAMARAYT :      - I leqlala id-iɣlin ɣer tulawin id-isɣen .

 

ABRIGADI (s teḍṣa ) :

               - Tikayin di taddart anager tid . Teri a Nna-Sica . Akka ssya-ɣer-da teţebruqqul teswiɛt . Dɣa tameddint a , mmezzlent 3 tulawin : yiwet ţ-ţaǧǧalt n ccahid d 2t n telmeyin yiwet 16 taye 17 .

 

SI-SALMANI :     - Nniɣ-ak ilaq a-nebes 3 iţerrasen agi ncukket .

 

SI - SABDELAMID :

               - Tamsalt a d aeṭṭaf . Tura ad laɛiɣ i Sous-Lprefet neɣ ahat mai ula d lwali .

 

ABRIGADI :        - Ayen zemreɣ a-t xedmeɣ . Alaɛi a-s laɛiɣ i Dda-Akli , a-s iniɣ a-yi-d ifk tabraţ-nni.

 

 

SI-SALMANI :     - Ihi dɣa aɛnu-t kan tura , Ilaq taluft tameddit a aţ-ţefru .

( s uettec)

 

ABRIGADI :        - Ur ţaggadet ara , a-ken-id xebbreɣ ma illa-d kra .

 

SI - SABDELAMID :

               - Ihi nekk d Si-Salmani , a-k-naǧu da .

 

SI-SALMANI :     - Tadwilt tfukk !

 

                       MI D-IFFEƔ , ABRIGADI IMLAL-ED AGDUD MAààI D KRA : IRGAZEN , TULAWIN , TIMƔARIN , LA ŢŢAZZALEN YAK ƔER WADDA N TADDART LA ŢŢRUƔUN :

            -Dda-Akli ! Dda-Akli !

            NEŢŢA DAƔEN YUZZEL DEFFI-SEN . MI IWWE ƔER UBRID-N-TMACINT ƔEF 2 IǦADAMIYEN ƔER TAMA UMESLUX N DDA-AKLI .

 

ANEHHA-N-TMACINT :

               -  Iegge-ed iman-is yernna iɛemmed .

 

AǦADAMI :       - Llan wid i-t iwalan iţwehhi tabraţ-a .

 

                       ABRIGADI IDDEM TABRAŢ TAMCUMT .

 

ABRIGADI :        - Ziɣ ţ-ţa ! ziɣ ţ-ţa ! A ebbi tazmert-ik meqqret .

                          

 

 

 

Retour en haut

Numéro 12    Mai 2002         

                                                                             

La Conférence

 

 

TOPONYMIE ET INTERFERENCES CULTURELLES

Par A.Mezdad

 

Définition :

la Toponymie  est la science qui étudie l’origine, l’étymologie des noms de lieu (pays, ville, village, rivière, montagne, champ, etc. )

Science récente qui se propose donc à quelle langue appartient les noms de lieu. Elle permet de préciser les différentes populations qui se sont succédées sur ces même lieux.

La toponymie s’appuie sur des sciences annexes : archéologie, histoire, ethnologie, linguistique, onomastique.

Les noms de lieu sont le fruit de l’habitant. Ce sont les circonstances de la vie de tous les jours qui imposent la toponymie, les coutumes et la langue en sont les artisans.

La toponymie est parfois le dernier lien, le dernier indice de différentes cultures qui se sont succédées sur un même territoire. Elle constitue un pont entre les cultures actuelles et les cultures disparues.

 Les cultures n’évoluent pas pour leur propre compte. Les exemples de culture ayant évoluées en vas clos sont très rares.

Elles ont cette caractéristique de communiquer entre elles. Il y’a entre elles circulation d’emprunts sont plus ou moins importants: emprunts d’outils, d’aliments, de rites magiques ou religieux.

Les noms de lieux peuvent également être concernés par ces échanges: une population arrivée en deuxième intention sur un territoire continue généralement d’utiliser le toponyme qu’elle y trouve même si les exigences de la langue entraînent un aménagement de ce toponyme : le sens de ce dernier est généralement conservé. Les invasions successives ont laissées des marques  au niveau des noms de lieux.

Situation de la toponymie en Algérie :

En Algérie, il n’y a pas de travaux scientifiques sur les noms des lieux.

Pendant la colonisation, quelques Européens on essayé d’utiliser le toponyme ancien pour justifier une origine européennes des populations nord-africaines. Il y’a eu parfois tentative d’utiliser la toponymie pour une approche européocentrisme de l’Histoire.

Pendant la colonisation française, l’occupant a créé systématiquement un nom accompagnant chaque village colonial (de peuplement), la population importée a ainsi tenté d’échapper au dépaysement et s’est donné l’illusion de vivre  du pays d’origine.

Exemple :

Saint-Ferdinand                    Aumale, Saint-Arnaud

Orléansville

Camp du Maréchal

 

Parfois des noms de lieux antérieurs à la colonisation ont été respectés. Lorsque la population européenne s’est implantée massivement au 19ème siècle, ces toponymes ont toutefois été aménagés par les arabisants des bureaux arabes.

El kseur (Lqser)

Azazga (I²azzugen)

Oran (Wihran)

Relizane (Iàil izzan)

Bouira (Tubireât)

 

A noter quelques rares récupération de mots antiques (HIPPONE).

Depuis l’indépendance , nous assistons à une re-falsification du fait toponymique.

La vision arabiste qui prévaut depuis 1962 a manipulé les noms de lieux surtout au détriment de leur origines amazighes.

Si quelques toponymes ont été récupérés (Exemple : Tadmaït, Draâ Ben Xedda, Azeffun, Sidi Freğ, Larb²a Nat-Iraten), de nouvea nous assistons à la naissance d’aberrations toponymiques (Mced-Allah pour Imceddalen) ou à la conservation de toponymes colonialistes (Exemple : ³zazga (I²azugen), Beni Ksila (Iksilen) , ³in lÉhemmam (néo-toponyme officiel) n’a pas pu remplacé « Michelet », Ssebt At yeÉhya ou encore Tala n tsekkrin.

Dans les Aurès, par exemple , « un jour un bureaucrate s’est levé du pied gauche et décida d’arabiser au rabais tous les noms. Ichemoul ( la corne du cœur) devient Médina ; Timsounine (les paradis) deveint Mchuneche ; Axxam n teslit (la maison de la mariée) devirnt Kef Larous ; Tagut (le brouillard) devient Aïn Yagout. La liste est longue. On efface des pasn entiers de la mémoire collective pour mieux assimiler les gens rebelles et insoumis par nature. » (F.Allilat, l’Observatoire n°38, semaine du 05 au 11/12/1991).

Situation de la toponymie en Méditerranée :

 

En France, la toponymie a donnée lieu à des travaux scientifiques. Elle est fondée sur les travaux d’ARBOIS de JUBAINVILLERS et de A. LONGON. Elle a montré qu’une bonne partie des noms de lieux est d’origines gauloise,  ce qui est normal, mais il existe des noms de localités du Midi de la France d’origine arabo-berbère .

Voici quelques ouvrages :

A. LONGON _ P. MARICHAL : Les noms de lieux de la France , 1929, Ed. Champion)

A.                      DAUZAT : Les noms de lieux,1926, DELAGRAVE .

    Toponymie Française, 1946, PAYOT.

C.ROSTAING : Les noms de lieu, 1949, Que sais-je ? (PUF)

J.MERCIER : Toponymie. du Québec, 1949

 

En Italie, les travaux de BERTOLDI et TROMETTI ont permis de remonter l’origine des toponymes au-delà de l’Indo-Européen (peuplement antérieur au peuplement actuel).

 

Citons quelques exemples de toponymes méditerranéens comme preuves d’interférences culturelles :

Les cultures méditerranéennes n’ont jamais évolué en vase clos, nos pays  ayant toujours entretenu des relations entre eux et avec d’autres pays (Moyen-Orient, Egypte, Pays Noirs) et peut-être avec les pays outre-atlantiques (Floride, Pérou)

 

1°) En Espagne :

Les armées musulmanes commandées par Tarik Ibnu Zyad, ont conquis l’Espagne et une partie de la France actuelle jusqu’à Poitiers. Les armées musulmanes ont cessé de progresser vers le Nord de l’Europe. On nous apprenait que « Charles Martel en 732, a battu les Arabes à Poitiers. » En réalité, il n’a rien battu du tout : les armées berbéro-musulmanes se sont repliées du front pour des désordres intérieurs

 Des années 700 à jusqu’à 1492 (7 siècles), les musulmans ont occupé la péninsule ibérique, mais les contacts entre  l’Afrique du Nord et l’Espagne remontent à la nuit des temps.

Le terme Ibérique ((Ibére) )lui-même provient peut-être de la racine BR (terre)

 

De cette période musulmane, l’Espagne garde les toponymes suivants :

Gibraltar :  Ğjbel –Tarik

Algeciras (El Djazira)

Alcalaten (Castilla) : alqalatin

Guadalqivir :wad al-kabir

 

A côté de Malaga, il existe un village qui s’appelle Bacar

A côté de Caleras,  un village s’appelle encore Aldovaras (ddewwara)

Acôté de Tolède, un village s’appelle Alejar (El Hadjar)

A côté de Malaga, Belmuza et à côté de Salamanque Valmussa, (du nom de la tribu arabo-bebrère Benmusa)

A côte de Cadix, Alqantara, toponyme très fréquent en Algérie (qntr, pont). De même, à côté de Caceres, Alconetor

A côté de Tolède, Aloyon  (al âuyun, les sources)

Par extension, au Mexique, Guadalajara

 

En Amérique Latine, au Portugal et en Espagne, les prénoms Omar, Fatima étaient fréquents à une date récente. C’est un preuve s’il en est que des aventuriers d’origine nord-africaine ont participé à la conquête du Nouveau-Monde.

 

2°) En Italie :

Plus précisément en Sicile, les toponymes d’origine Arabo-Berbère, sont très fréquents.

Les premières tentatives de conquête de la Sicile ont commencé en 652, mais les contacts avec l’Afrique du Nord remontent à l’aube de l’humanité.

Dans la période musulmane, des tribus berbères en Sicile s’établirent principalement dans les régions montagneuses et conservaient à l’égard des Arabes leur individualité de groupe.

 

Près de Palerme, il existe actuellement le quartier de Belhara, d’après le nom de la tribu arabe Belharani.

 

Gaffici (pries de Licata) forme latine Gafiqi. La ville de Licata s’appellait LinbiGawah, de la tribu berbère des Bigawi, originaire de Bgayet.

 

Gazzi (près de Taormina) , provient de  Hiğazi

Caïs (non loin de Argigente), forme latine de Qays.

Castellani  (près de Petralia), provient de Qastallun

La tribu berbère des Kotamah donne son nom à Cutamia (près de Palerme)

Qalatamauro, provient de Qala²t Mauros.

Cumia (à côté de Messina) doit son nom à la tribu berbère Kumiyah

Mililli (à côté de Syracuse) doit son nom à la tribu berbère Malila

 

Le village de Racalmuto, doit son nom à RaÉhal Masmud, tribu berbère mesmuda originaire du Maroc.

Sanaggia (près de Salerne) doit son nom à la tribu berbère Sanhağa (Iznagen)

 

Le village Zanata    (près de Corléone) doit son nom à la tribu berbère des Zénètes.

D’après les archives d’Etat de Palerme (Doct ar Dip année 1093) les Zénatas qui ont participé à la conquête de la Sicile, parlait un berbère différent de celui des autres tribus. Comme de nos jours !

En Italie, La ville de Parnèse doit son nom à Branés, tribu berbère.

La région de l’Emilie (Italie du Nord) tire son nom de St-Emile, martyr chrétien originaire de Imoula en Berbérie.

 

3°)_ A Malte :

Conquise par l’émir de Kaïrouan en 870, l’île est rapidement islamisée.  En 1090, Roger de Sicile s’empara de l’île mais il faut attendre 1240-1250, sous Frédéric II,  pour que les Musulmans soient expulsés de Malte.

300 ans d’occupation musulmane ont laissé des traces dans l’île au niveau de la langue et de la toponymie :

Wied Qirda              (wad lqird)

Fomm E àir                             (fom el àir)

Ğbel àizara                             (Þbel àazira)                       

 elqet Qadus           (àalqat qadus)

 

Tal Imzennaq

Tal Qinc

Tal Bronisi ( Branes)

Frendo     (Frenda)

 

 

4°)_ En France :

L’influence arabo-berbère se retrouve surtout au niveau des patronymes. Des familles entières du Midi portent  des noms en Bou… La tradition orale a gardé l’origine sarrasine de certaines familles et de certains villages.

Il existe tout de même quelques exemples  de toponymes d’origine berbère.

 

- Marseille doit son nom à l’antique Massylia, fondée par des Berbères ;

- Castel-Sarazin,

- Une localité du département de l’Aude : Alzoun, de même qu’une rivière et une localité du département du Gard.

 - Azoun tirent leurs origines des Azoun, Ahl Azoun  noms que donnent les historiens musulmans du Moyen-Age aux autochtones de l’Afrique du Nord.

On retrouve ce nom dans les des pays de langues Slaves (les balkans) et en Grèce où ce terme signifie homme fort, vaillant.

Ces Azouns, ce sont les colons Berbères qui ont occupés certaines régions au Midi de la France.

Le mot a la même origine que  Mazouna, Azouna, Iznassen… etc.

L’exemple des Iles Canaries :

Elles ont été épargnées par l’invasion musulmane . En effet, les conquérants musulmans croyaient que la terre étant plate, la rive atlantique du Maroc, c’était les confins du monde : au delà de l’océan, c’était le néant.

 

A l’arrivée des Espagnols, les Canariens constituaient une société berbère pratiquement à l’âge du néolithique. Cependant, une influence punique est à noter au niveau des inscriptions. C’étaient des inscriptions horizontales.  L’origine berbère est attesté par la précision des stèles en langue lybique antique.

 

Les colonisations espagnoles ont toujours commis des dégâts irréparables au détriment des langues autochtones (ex : la disparition des civilisations amérindiennes).. Quelques mots seulement  de Guanche, la langue originelle des Iles, ont pu survivre (ex : Aho… merci) à la terrible conquête.

Si la langue berbère a n’a pas résisté, les toponymes encore vivants attestent de l’identité berbère des Canaries.

 

Voici quelques toponymes :

Tagast      Tasart    Taqitunt   Tin-Rif…

 

L’exemple des pays noirs :

 

Ces pays ont jours été en contact avec la région nord-africaine.

 

Le mot Guinée dérive du berbère marocain « aganuy » qui veut dire tête (par extension) tête d’esclave : c’est la valeur marchande représentant une tête d’esclave.

Les anglais ont adopté ce terme pour désigner une monnaie représentant cette valeur marchande. Deux pays sont désignés par ce nom.

Les Berbères du Sahel et du Sud marocain ont été les grands pourvoyeurs d’esclaves à l’Amérique du 16° au 18° siècle (pendant 300 ans), sans en avoir le monopole bien-sûr.

 

Au Sénégal, des populations du Nord du pays parlent une langue  dénommée Zenaga  (Taznagt , langue des Iznagen ou Senhadja.

On passerait  facilement de Senhaga à Sanagal (Sénégal).

Il existe une localité Sénégalaise dénommée Azouna.

 

 Au Mali, au Niger, en Maurétanie et au Burkina-Fasso, pays de langues berbères, les toponymes sont évidemment loin d’être un denrée rares. On noircirait des pages à vouloir les citer.

L’exemple de l’Afrique du Nord :

 

Dans la période phénicienne, Phéniciens et Carthaginois, leurs successeurs, ont occupé les régions côtières durant de nombreux siècles. Cela a nécessairement laissé des traces linguistiques dans les paysages ouverts à leur civilisation.

Ces traces sont difficilement discernables aujourd’hui parce que les toponymes d’origine punique ont été recouverts par des mots arabes, à peu près identiques, de même origine sémitique.

Compte rendu de cette remarque, on peut croire à une origine phénicienne lorsque le nom est attesté par les textes anciens, c’est à dire antérieurs à l’arrivée des Arabes.

Rush (cap, promontoire) désigne une pointe de terre qui pénètre dans la mer.

Rusgunea (Cap-Matifou)  Matifou étant une déformation récente de tama n tfoust

Rusicadae (Ras-Skida) Skikda (Philipeville)

Rusuzus (Azeffoun)

Ruspicir (Taksebt)

Rusuccuru (Dellys)

 

Hippu, observatoire a donné en latin Hippone, puis en italien Bona  et  en français Bône.

 

Igilgili, forme berbère de Goulogolet (crâne,colline). Il existe actuellement en Palestine (Galgoula) Ğalğulia

Nous pensons plutôt à une origine berbère (iàil)

 

Ikosim : a donné Icosium (île aux mouettes)

 

Cirta : On a beaucoup spéculé sur l’origine de ce mot. Son analyse étymologique semble indiquer une origine sémitique phénicienne sous la forme Kereith (coupure, ravin profond). Le gouffre du Rhummel aurait ainsi donné son nom à la ville.

Avant son arabisation, le Rhummel s’appelait Amsaga = m-saga = celle qui est  irrigue

 

Madaura a donné Mdawruc du phénicien « mdor »

 

Saldae (Bgayet)

 

Siga (Sig)

 

Tipaza

 

Collu (Collo)

 

En Tunisie:

Lepsis (Lebda)

Clypea (qlibia)

 

La période romaine a duré plus de 7 siècles. Une colonisation de peuplement tenace et méthodique a exercé une activité considérable au niveau des activités religieuses, littéraires et commerciales. Pourtant les Romains ne modifient guerre la toponymie africaine car à leur arrivée, elle était solidement implantée sous des vocables lybiques et phéniciens.

La pénétration romaine a été très lente dans le temps. Elle s’est faite par le biais des Agellids et n’entrait en contact avec les populations qu’au fur et à mesure d’une lente progression territoriale.

 

L’invasion arabe s’est accompagnée d’une dé-latinisation importante des toponymes romains.

En Algérie, actuellement, il existe de très peu de toponymes vivants datant de l’époque romaine et pratiquement pas dans les autres pays de la région.

Au Maroc, l’influence romaine n’a pas réussi à effacer l’influence grecque. Cette influence était forte, les Agellids du Maroc ne portaient pas de noms numides latinisés comme c’est le cas en Algérie. Ils s’appelaient Syphax, Bocchus, Bogud…

Un exemple de toponyme d’origine grec : Tangis (Tanger), lagune en Grec.

 

Quelques exemples de toponymes hérités des Romains

Citons : Volubiles (près de Méknès), créé par Juba II  au 1er siècle.

Cherchell : forme arabisée Caesarea, nom donné par Juba II à Iol, sa capitale en l’honneur de César Auguste.

Juba II, né vers 52 avant J.C, mort en 24 après J.C, roi de Mauritanie. Iota sa capitale de nombreux monuments. Fils de Juba I, battu par César, il a été enlevé pour rester captif à Rome. Souverain de parade, lettré, muni d’une vaste bibliothèque, il a écrit des ouvrages dont il ne nous reste pas de spécimen.

 

Constantina : nouveau nom de Cirta, en l’honneur de Constantin empereur qui fit rebâtir la ville détruite par une guerre civile en 311.

 

Roua (Ain) : centre agricole qui portait dans l’antiquité le nom de Horrea (grenier, Roua en est la forme arabisée.

 

Tizi Kefrida : lieu dit dans les montagnes des Babors, situé sur l’emplacement des ruines des Castellans Acqua-Frijida.

 

Il existe quelques noms de lieux-dits renfermant en affixe des vocables d’origine latine.

n Tulmuts (ulmu),  latin ulmus

urti (Horti)

… urumi (ex : Tala urumi)

 

La période vandale a duré 111 ans. L’invasion vandale était une invasion de guerriers, sans colonie de peuplement. Elle n’a pas laissé de grandes traces dans la toponymie.

Citons toutefois les toponymes en GR (racine germanique). Peut être, Gouraya, Tagourayt

De même que certains noms de famille et de tribus: Iwendajen, Iwandalen ?,

 

 

La conquête de l’Afrique du Nord par les Arabes, leur a permis d’exercer une profonde influence culturelle et religieuse ayant entraîné l’islamisation et une arabisation très rapide des populations. Des racines sémitiques communes au berbère et à l’arabe ont accéléré le processus. Ces racines ont été introduits par les phéniciens et étaient déjà adoptés par les populations autochtones à l’arrivée des arabes. Exemples : .

 Rus

En

Nehrer (phénicien)

Beer (en phénicien)

Zeit (en phénicien)

 

Il y’a eu substitution brutale de termes arabes aux termes anciens.

Ce processus d’arabisation a été non seulement rapide mais d’une très grande ampleur. Toutefois, une arabisation des hommes a quelquefois épargné l’arabisation  des lieux où ils vivaient. L’exemple de l’ouest algérien où une arabisation quasi-totale de la langue a épargné la majorité des toponymes. Il n’y qu’à jeter un coup d’œil sur les cartes de géographie.

L’arabisation des toponymes a été très tôt et d’abord une arabisation  du relief. Nous avons vu plus haut qu’une population qui arrive en deuxième intention sur un territoire continue d’utiliser le toponyme existant tout en essayant de l’aménager. Ce qui visiblement n’a pas été le cas au moment des invasions arabes. Tout s’est passé comme si les nouveaux venus avaient fait abstraction de la composante pré-éxistante : la brutalité, la soudaineté de l’arabisation du pays ont fait la substitution pure et simple a été une règle, du moins dans les Hauts-Plateaux des régions est, où se sont implantées les tribus hillaliennes. L’arabisation des toponymes ont probablement été l’œuvre de ces dernières, ce qui expliquerait le fait que les toponymes des régions ouest soient relativement épargnés, les tribus hillaliennes ne s’y étant pas massivement implantées.

 

Quelques exemples de toponymes d’origine arabe :

Le maître-mot et Ğbel  (Ğbel groun, Ğbel bissa)

                                  Qalâa (Qliâa, El gulâa)

                                  Kef (pomme de la main) : kef rruH)

                                  Chabet (ravin de montagne)

                                  Atef (côte, virage)

                                  Guemir : tas de pierres indiquant le chemin à suivre dans le désert.

                                  Merdj : plaine inondée.

 

La nomenclature hydronymique : est très abondante expliquée par l’abondance de l’eau aux  débuts de l’arabisation :

Ain, bir, wad, âinser, Hasi, Gelta, saharij, Hemma, Bhir (lac), mers, djazira… etc.

 

Les noms d’animaux :

A tout seigneur tout honneur, le lion :

Ssbaâ : âin ssbâa , Wad ssbaâ

                  Nnmer (panthère) kudiat nnmer ( colline de la panthère)

Debbah (hyène) : wad debbah

Ddebb (ours) : qfell ddebb (gué de l’ours),l’ours était encore présent dans nos contrées,il n’y a pas longtemps.

Ghzal (gazelle) : sur el-ghezlan, bu ghzel

Aougueb (aigle) : Ğbel Aougeb (mont de laigle)

Helluf (sanglier): âin Helluf

On pourrait multiplier tous ces exemples d’ordre zoologique qui attestent la présence des animaux au moment où a commencé l’arabisation des toponymes : si la panthère et le lion sont fréquents évoqués, c’est qu’ils étaient nombreux à l’époque. Le mot ddebb est plus rare.

Les toponymes arabes ne font pas référence à l’éléphant qui a disparu de nos contrés avant l’arrivée des arabes.

Les faits du folklore et du merveilleux, ont également été utilisés :

Serdj EL Ghoul   (ceinture de l’ogre)

Sebaâ ccyux          

Sebaâ rragud

 

Les couleurs ont été également mises à contribution

Ain beida  

Keff lexdar

Ğbel hamra

De même que les points cardinaux

DHR ( dahra) nord

QBL (guebla) sud

Grb (gherba) ouest

CRQ (chergui, cherraga) est

Comme partout en Afrique, les ethniques ont joué un grand rôle.

uled

Beni

et le nom des ancêtres : sidi

 

 

Si la période de turque a duré plus de trois siècles, il n’y a pratiquement pas eu d’influence culturelle s’agissant plus d’une domination militaire que d’une colonisation. Les turcs étaient des janissaires, des soldats des garnison recrutés en célibataires.

Beaucoup d’étrangers (aventuriers européens, nouveaux convertis, albanais, bulgares) étaient mêlés  à l’armée turque. Les janissaires  ne prenaient femme qu’à leur sortie de l’armée. Le fait de contracter un mariage avec une  femme autochtone leur faisait perdre beaucoup de leurs privilèges de conquérants.

Après trois siècles de présence, la langue turque n’a pas pu faire distillée plus de 500 mots dans l’arabe populaire.

En toponymie, son apport est peu important. Il se retrouve principalement autour des grandes villes, où le pouvoir était centralisé.

 

Quelques exemples de toponymes de la période turque :

Bir mourad raïs, du nom du corsaire Mourad

Husin dey

Ain el bey

Ain turk

Beylek

Grotte d’Ali bacha (près de Béjaïa)

Bachdjarah

 


 

Après la reconquista, l’arrivée venue des Mores chassés d’Espagne sur les côtes algériennes ont eu à l’origine de  quelques vocables toponymiques. Nous citerons :

  Cap Lindless (des Andalous)

                                    Mur des Tagarins . Les morisques d’Aragon se désignaient par cette nom qui venait de l’ancienne (-) de l’Espagne sous les califes omeyyades ( et-tagr = frontière)

Bardo, du terme espagnol el prato (jardin clos)

 

 

La colonisation française a commencé dans les faits bien avant 1830. puisque déjà au XVIème siècle, des Français s’étaient installés dans le triangle de La Calle- Ile de la Galite -Cap Nègre. Ils y avaient introduit de noms d’origine française.

Bastion de France

La Calle

Cap roux

Cap Rosa (altération du mot arabe Ras)

L’île de la Galite fréquentée les pêcheurs et les corailleurs de Provence conservé une toponymie romane.

Après 1830, une colonisation de peuplement a drainé des populations entières. Il s’agit parfois de véritables déportations des populations indésirables en France (Alsaciens après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne). Des populations Méditerranéennes du sud de l’Europe (Espagne, Italie, Malte) ont participé massivement à cette colonisation de peuplement.

Les nouveaux arrivés ont voulu reconstituer leur pays d’origine faisant parfois table rase des toponymes antérieurs à leur arrivée. Quelques exemples :

 

Philippeville           

Orléansville

Mirabeau

Aumale

Michelle

Molière

Félix Faure

Lafayette.  Etc.

Les noms de ces localités ont été créés en l’honneur de personnalités militaires ou culturelles de France.

 

C’était une réédition de l’Histoire. Une nouvelle toponymie romane s’est imposée et a parfois tellement bien pris qu’après 40 ans d’indépendance  nous usons de certains vocables malgré -et peut être- à cause d’une arabisation officielle très agressive  et maladroite. Ain el-hemmam n’a pas réussi a supplanter Michelet. De même que Drâa-Ben-Khedda  supplante péniblement Mirabeau.

Par contre la  récupération de toponymes traditionnels ont très vite supplanté le toponyme  français.

Exemple :

Larbâa-Nat-Iraten (Fort National)

Sour-El-ghezlan (Aumale)

El-Asnam (Orléan-ville)

Etc.

 

Nomenclature berbère et toponymie nord-africaine:

La toponymie montre une dispersion considérable de la langue berbère. On retrouve des toponymes berbère jusqu’en Egypte :

Assouan (racine SW)

Aboukir (chevreau)

Siwah (racine SW)

Cette toponymie issue du Berbère est d’une grande variété de termes. Elle se rapporte au relief au relief, à l’eau, aux végétaux, aux animaux, aux manières d’être, aux ethniques etc.

 

Le relief :

 

   1) Adrar :               adrar ufarnu

                                  adrar n wawras

adrar amellal

adrar (wilaya)

adrar (Mauritanie) d’où sont partis les Almoravides au 11e siècle.

 

2) Azru :

azru n tthur

azru uâezzug

azru u Qellal

tazruât

Azru (Maroc)

3) Awrir (Tawrirt) (colline, suivie d’un déterminatif).

Tawrirt meqqern

Tawrirt yyighil

Tawrirt el-heÞÞaÞ

Tawrirt Mimun

Etc.

4) ablad (tablat au féminin)

5) agadir

6) aghlad (au m’zab)

7) ighil (chaîne de montagne)

ighil-ighil

ighil-âli

ighil-umecddal

ighil-n-tazart

ighil-gguefri

ighil-uberwaq

ighil-wwemsed

ighil-izeggaghen

ighil-igulmimen

tighil l-lHaj-âli

ughil n tgemmunin.

etc.

 

ighil izzan (Relizane) qu’une arabisation de mauvaise qualité a transformé en ighil izan (montagne des mouches)

 

8) Azeyaker : terme rare, cime, point culminant, racine  aujourd’hui arabisée pour désigner le Zaccar (1500 m) à Miliana

9) Tizi   (col, passage)  tizza au pluriel

Tizzi  uzezzu

Tizi ugherda

Tizi Kefrida

Tizi n kwilal

Tizi w-waklan

Tizi l-lqern

10) Asammer :  versant de la montagne exposé au soleil (est)

                                  asammer

asammert

 

11) Amalu: versant de la montagne exposé à l’ombre le matin ( ouest )

Amalu

Ighil imula

Reggio nell Emilia ( Italie )

12) Aden ( descente) :

Tawrirt aâden

               Adeni

El aden (lybie)

12) Agemmun, tagemmunt :

                                  Agemmun izem

                                  Tagemmunt bb-adfel

                                  Tagemmunt Iheddaden

                                  Tagemmunt ukarruc

etc.

13) Agni:  (plateau)

                               Agni ujilban

                               Agni furu

                               Agni bb-aâfir

                               Agni bb-uregh

Agni n teslent

 

14) In : le vocable in, pourrait signifier montagne en touarègue. Il est assimilé à âin (source) dans les toponymes officiels.

Ingellu

Inzegluf

In Amenas.

15) Tam : (zone)

                               tamenghast

                               tamuggadi

                               tinbuktu

                              

L’eau:

 

1) Tit, oeil et extension source

Tit, tittawin (Maroc)

 

2) racine LL désigne  l’eau courante (slill)

lillybée  en Sicile

ain lullu

Telilat

Wad lilli

Un dieu antique honoré à Maudaure s’appelait Lileus et devait être un génie des eaux

 

 

3) Aman : MN c’est un vocable panberbére

wad w-waman

Tizi w-waman

Wad mina

Wad atmania (forme arabisée de l’antique localité par les romain Turres ameniae)

Tures ameniae exprssion lybico-berbere

 

4) Tala ( fontaine ) et sa variante « taza »

L’antique Tala était une ville ou vivaient les enfants de Jugurtha et ou étaient stockés ses trésors. Metellus y a poursuivi Jugurtha et y a maintenu le siège pendant 40 jours , après cette periode, la ville ouvrit ses portes mais jughurta a quitté les lieux dans la nuit emmenant enfants et les trésors les plus précieux.

Tala, en Tunisie, où Bourguiba prononça un discours 2000 ans après Jugurtha, le 13 Août 1957 où il dit : Tunisiens, Algériens, Marocains, vous êtes les enfants d’une même patrie. » Exactement les mêmes paroles que Massinissa et Jugurtha ont prononcées un jour. « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

Moins prestigieuses  mais plus proches de nous, nous allons citer :

Tala-ifassen

Tala n tazart

Tiliwin

Tiliwa

Aïn tala-zit

Taza ( au Maroc, à Larbâa-Nat-Iraten, et à Jijel)

Telemli (Tala wemellil)

Tala aâmara

Tala Hemza

Tala n tulmuts

etc.

 

Racine TL : idée d’eau courante  . utul/utulen : cours d’eau

Mutul flumen dans la guerre de Jugurta

                  Sufetula (cité antique)

Wad itel

Wad metellili

Wad timetlas

 

5) aghbalu (source)

aghbalu

bir ghbalu

aghbala

wad aghbalu

etc.

6) racine GL (idée de stagnation de l’eau)

agelmim (tagelmimt) à côté  de LNI)

agellu (marais) à côté de Tichi

Gulimin (Maroc)

 

7) Racine NG (idée d’humidité, verbe « neggu »)

wad enja

aâin nougue

ngawes

lac tonga

wad tassenga

 

8) Racine NFS (en tamahaq : être mouillé, Haut Atlas : nfis= cours d’eau)

Ğbel nfusa

Anfus : point d’eau entre Aflou et Leghwat

 

9) racine SW (faire boire, arroser)

siwah

souger (ssew-iger)

asswan

etc.

 

10) racine SF (asif= rivière, oued)

at-wasif

tagersift

tasift

Bouzoufen

Sevus (nom donné par les Romains au Sebaou

Seybouse

Wad Suf

 

11) racine NZR ( anzar=pluie)

bir anzaren (Sahara Occidental)

 

12) Ighzer, Tighzert :

                                  Ighzer ameqqran

                                  Ighzer Ulmal

                                  Ighzer âebbas

                                  Tighezratin

 

13) Alma :

                                  Tilmatin

                                  Ilmaten

                                  Alma

                                  Almaj nat ubnin

                                  El Eulma

Les plantes:

Les espèces les plus connues et les plus abondantes sont celles qui ont donné lieu au maximum de toponymes.

1)Azemmur: (l’olivier)

zemmura

zemmara

tazemmart

guelta zemmur (Sahara Occidental)

etc.

L’olivier sauvage (tazebbujt, tezzbuja) est également utilisé fréquemment.

 

2) Tazart :

tala n tazart

 ighil n tazart

 tala n tazarin

 âin tazart

 âin tizerin

 

3) azda (tazdayt) désigne le pluriel bien que très fréquent en Algérie du sud, il a été recouvert par nnxel.

 

4) Aâfir (pin ) Tayeda

aâfir

tawwurt bb-aâfir

Wad tayeda

 

5) Aghanim

taghanimt

tighanimin (Aurès)

 

synonymes : almes, talmest,  tilmessin

                               Tlemsen

                               Tilemsi (frontière Malo-mauritanienne)

 

6) Adles (« diss »= lui-même terme d’origine berbère)

dellys

cap tedless

 

7) ulmu (leg du Latin ulmus)

agni bbulmu

âin ulman

 

8) tabegha (pl.tibeghayin : ronces épineuses fréquentes dans les terrains rocailleux)

tabegha sert aussi déterminatif au toponyme

 

tala n tebghiyin

azru n tbegha

baghaï (cité antique)

Ce terme est peut être à l’origine de Béjaïa (représentant le berbère Bégaïa d’après Ibn khaldoun (Histoire des berbères III p.51)

 

9) Kerruc  (chêne vert,leg du Latin Querqus)

guerrouch

tagemmunt n kerruc

 

10) uzzu (genêt)

tizi uzzu

auzzu (Lybie-Tchad)

11) tuccanin

luda n tuccanin

 

D’une façon générale, tous les noms de plantes ont donné naissance à des noms de lieux : tazeggart, taxerrubt, abelluD, zzan, aHeccad, tafeRrant, ilili, ddekkar, etc.

 

Les animaux :

1) ar, iran (lion)

wihran

wad waran

tihert

wargla

et son synonyme izem : agemmun izem

 

2) uccen/tuccent (chacal)

tizi bbuccen

fum tawccent

âin tmuccent

 

3) ilef (sanglier)

tala y-yilef

bu-yilef

wad bu-yilfan

guelfen

 

4) tasekkurt (perdrix)

hassi oskur

wad usekkurt

tala n tsekk°rin

 

5) asyan / tasiwant (milan)   afalku (faucon)

ighil usyan

azru ufalku

 

6) awqas (requin)

 

7) azeffun (langouste)

 

8)aboukir (chevreau)

 

9)ursu :aZru bb-ursu

 

Cette liste de toponymes d’origine animale est loin d’être complète . Comme les noms de plantes, tous les noms d’animaux existant sous nos contrées ont donné naissance à des noms de lieux : izerman , isghi, ulli, aksil, ifis, etc…

 

Domaine des couleurs et du goût :

Tamellaht (Mostaghanem, Bgayet)

Tala ziden

amellal : amellulin

wad mellilu

melilia

adrar amellal

Mellila

                                                   Mellala

aberkan:

iberkan

iberkanen

barika

uzzaf, sdif :

setif

wad sstafa

azegza :

Ğbel bu-zegza

azeggagh :

zouggara

tizeggaghin

tamgut zeggaghen

aheggar

 

Manière d’être :

Racine TJ

                                                              Mitija (brillante, ensoleillée)

                                                  Toudja

 

Racine BD (arrêt)

 sebdu

Lambdia (Médéa)

Abudid

Racine DR

                                                  taddart

Racine FL

Afalu

 felden

Racine FR 

Frenda

Agni Furu

Tifra

Racine GGD

 tamuggdi

Meggada

Racine GDL           

Ogdel

 Geddila

 Agueddal.

Racine GN

Tala n tgana imgunan

Racine NG

ursnniyes (Ouarsenis)

Racine NS

Tunes

 Tenes

 wad nsa

 Afensu (à LNI et Ğijel ,fanal de nuit, d’après Hanoteaux)

Tansa

Racine QR

tawrirt meqqren

Tamuqra

Taqerbuzt

Wad mqerra

Bel majur

Racine RS

Arris

Sersu

Racine SG

Sig

Racine ZR

timezrit

Tizra

tazrut

 

Racine ZdGH

azeqqa

Ziqa

Racine ZWR

amizur

Mezwara

 amezzuren

Amezzaru

Zwara (en Lybie)

Racine ZLF

                                               tazleft

 

Les parties du corps humain:

ighil :

ighil izzan

tit :

tittawin

 aqerru :

aqerrun bu-yaâla

                 

ammas :

ighil bb-ammas

aâkkur :

iâekkuren

ic :

icmul

taghruT:

 tizi n tgherda

 âin  taghrut

taqesrit

tiqesrin

 

Cette liste n’est, évidemment pas limitative.

 

Les nombres :

Lhedd, letnin, tlata, larbâa, at-mraw !

 

Conclusion:

Le berbère et l’arabe parlé n’ont jamais été des langues d’état. Ce sont des langues confinées dans la sphère orale, qui sont, depuis toujours, exclues du domaine de la vie publique. Ceci était vrai dans l’antiquité,  au moment de l’expansion musulmane à travers la Méditerranée Occidentale et les pays du Sahel, et ceci reste vrai aujourd’hui, après des décennies d’indépendance, où l’arabe classique et le français sont en compétition plus ou moins déloyale dans l’accaparement et la manipulation des symboles, l’une s’arrogeant le monopole de la religion  et de la fibre nationaliste, l’autre le monopole de la science et de la modernité, perdant sur tous les tableaux lorsque l’on voit comment ces concepts ont été dévoyés, caricaturés. Les quelques notions de toponymie énoncées ci-dessus démontrent, si besoin est, que la vitalité des 2 langues nord-africaines est loin d’être une chimère ou un fait apocryphe : elles ont laissé leur singulière signature sur  un très vaste territoire, toujours en l’absence sinon contre les pouvoirs en place.

Ici, comme ailleurs, les cultures n’ont jamais évolué en vase clos,  mais ont toujours

communiqué entre elles : dans ces échanges, depuis le lointain libyque  « la toponymie de souche berbère a influencé …les autres souches.»

Depuis le rédaction de ces lignes, un nouvel ouvrage  est venu étoffer la bibliographie dans ce domaine. Il s’agit de l’ouvrage de Foudil Cheriguen, Toponymie algérienne des lieux habités, Epighraphe, Alger, 1993. Cet ouvrage, au-delà du réservoir de connaissances qu’il nous apporte, a l’avantage d’être écrit par un spécialiste  qui maîtrise toutes les langues pratiquées sous nos latitudes. C’est un document écrit  qui mérite d’être consulté pour approfondir toute connaissance dans ce domaine.

Bibliographie :

M. GAID, les berbères dans l’Histoire Alger 1990.

SALLUSTE, La guerre de Jugurtha.

Venture de PARADIS, Alger au XVIIIème siècle.

Hebdomadaire l’OBSERVATOIRE, N°38, semaine du 05 au 11/12/1991.

Si Amar BOULIFA, Le Djurdjura à travers l’Histoire, Berti éditions, Alger.

J.AQUALALA, comparatives notes of the influences of Arabic on Spanish and Maltese toponymie, Actes du 2è Congrès d’études des cultures de la Méditerranée occidentale, SNED, Alger ,1978.

A.SCANDURRA , influence ethnologique et linguistiques de civilisation arabo-berbère en Sicle au IXème, Xème, XIème siècles, Actes du 1er congrès d’études des cultures d’influence arabo-berbère, SNED, Alger, 1973.

Godefroy WETTINGER, Arabo-berber influences in Malta, Actes du 1er congrès d’études des cultures d’influence arabo-berbère, SNED, Alger, 1973.

Article in-folio, anonyme, imprimé et daté de 1952.

Foudil CHERIGUEN, Toponymie al gérienne des lieux habités, Epighraphe, Alger, 1993.

 


 


 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 12    Mai 2002                                

Poésie : « dits » de Ccix-Muhend UlHusin :

 

 

1°)_Tukkist seg « Yenna-yas Ccix Muḥend” de Mouloud Mammeri, MM.Alger1990 :isebtaren 107-108

105_ Yella din yid-sen yiwen wemrabeḍ, Sidi Lme¥fuḍ At-Wandlus, si zaknun (n At-Wasif), yenṭeq ɣer-s Ccix, yenna-yas:

-A Sid-Lmeḥfuḍ tella tedwaţ ?

Yenna-yas:anɛam a Ccix, tella.

Yenna-yas Ccix: Ihi aru asefru-yagi ara k-in-iniɣ. Yerna tewwiḍ daɛwessu n wemkan-a ma ur t-tewwiḍ ra ɣer tejmaɛt n Tqiccurt ad t-id-tɛiwdeḍ din ;in-as yenna Ccix Muḥend:

 _ lexrt tbaḥ

Ula yis-s nneggez

Bu rrbeḥ

I neţţa I-imi ara tefreẓ

Bu rrjeḥ

I neţţa I-mi ara yexreẓ

Win yewɛan I kra n ssmaḥ

Ɣer cceṛ ulayɣer yehmez

Ad d-yeḍḥu ddehn-is yertaḥ

Ul-is yellez

Bu lxir ma yenṭer ṣsbeḥ

Tameddit ad as-teggerrez

Tamuɣli win I-wumi tefteḥ

Yal ass d aɛiwez

Weḥḥdeɣ Rebbi deg-ufellaḥ

Mi ar-a ikerrez

Deg wakal yebda acelleḥ

Kul ccetla ad as-tefreẓ

Alma ma la d-yesrecceḥ

Yeţţaǧǧa alezzez

Deg unebdu mi d-hubben leryaḥ

Alim izellez

Yeţţamal ad yawi rrbeḥ

Ad yis-s yeḥrez

Win yesrusun lebni ɣef sseḥ

Yeḍaɛ uhezzez

D tidetţ mačči d anecreḥ

D leḥrir i yifen lqez

Nemsečč tagella d lmelḥ

lbeṛma nerna axawez

Bab n sseḥ

ar-d as-tesleḥ

Bab n cceṛ (am kečč a ɛMer)

ad as-texreẓ

Af ţţreɣ ssyadi ṣsellaḥ

Wid I-wumi yefka lɛez

D kra yeɣran di cceṛraḥ

Ad neţţar deg lfeţţaḥ

Sidi ad fell-aɣ iǧewwez.

 

2°)_Tukkist seg «  La légende d’un saint, Ccix Muḥend-Ulfusin » FDB n°96, Fort-National,1967(IV) asebtar 79

 

Tella yiwet n tmeṭtut tesɛa aqcic d teqcict.

Yeḥkem Rebbi ɣef wergaz-is yemmut. Ilewsan-is ugin ad ¥ţ-rren:

Neţţat, ɣas tesɛa  arraw-is, ur tebɣi ara ad teqqim d mm-ur tacacit.

Ruḥen  ɣer Cccix-Muḥend. Ḥkun-as d akken tella tmeṭtut n gmat-sen.

Ccix ur asend-d yerri ara awal. Yenṭeq  s axewni-ines,yenna-yas:

_ Ddem ziɣ  tablaṭ-inna.

Neţţa yekker ad ţ-yeddem, ur s yezmir ara .Iqelb-d Ccix  ɣer-sen, iwet-iten-id s-Iicwaṛ, yini-yasen:

_ Ibawen iquranen ţţazzgen

 Tameṭtut tebɣa ixxamen n medden

Arraw-is ur uklalen ad ggujlen

Ad tuɣal lebɣi i Rebbi : d neţţa akka i t-iraden.

 

Tefhem tmeṭtut nni ur as-yefki ara ccix licwaṛ n rrbeḥ, (tfaq ma truḥ ad tenddem, ma teqqim ad tenddem). Tqe¥ṛrec acebbub-is, teqqim ɣef warraw-is.

 

3°) « dit » inédit de Ccix-Muhend UlHusin  par L.Hadj-Ahmed

 Inan-a n Ccix-MUHend, uggaɣ ur d-yedda ara deg wedles yura Moulud-Mammeri neɣ win n FDB. Nekkni d yiwen umusnaw deg Iɣebriwen i ɣ-d-t-id-yennan. Amsnaw-a, ma©©i aṭas-ata seg-mi yewweḍ leɛfu n Rebbi, yemmut seld-ilindi,  di laɛmer 80 iseggasen. Amusnaw-a daɣen, d baba-s i s-d-yeǧǧan inna-a . Deg-uṭtun-a ad d-nesseddu yiwen, deg uṭtunen-nniḍen, ad d-nessdeddu wiyaḍ.

 

Yiwen wemcum akken, yekxem ɣer lxelwa n Ccix-Muḥend , yeqqar nebɣa ad d-nciweṛ ula d nekkni. Tuɣ neţţa yewwi-d ul-is yezza I-mi I d-yennuɣ neţţa d watmaten-is, yerna uugaɣ rnan-t.

Yenna-yas i Ccix :_ Anɛam  a ccix, ad ssutreɣ deg-taɣawsa.

Ccix, yerra-yas: _ Ad k-yessenṭeq Rebbi s wayen yelhan , suter, ad neqbel ma yeqbel Rebbi.

Winna: _Ihi ad ţţreɣ deg-wen ad iyi-terqum taɛeqqazt-a.

Taɛeqqazt nni ines,  tazurant, mačči d taɛekkazt, d abudid !

Cci x : At-Lawliyya, ur reqqun ara tiɛekkzint, d aùan kan I reqqun.

Winna:_ Nniɣ-ak rqu-yi-ţ, zzin-iyi aṭas yid-sen, nekk imanèiw I lliɣ. Twlaḍ akk-a i iyi-rran. Issken-as aqenddur-is icerreg, daɣ taksawt-is.

Ccix:_ taɛekkazt mačči i tyita, i laɛnaya.

Winna :_ ulac laɛnaya, anida tella tyita.

Ccix : _ D ayen yellan, awi-d ihi ad ak-ţ-rquɣ.

Mi s-ţ-yerqa, yesseggra-yas awal-a:

S Lawliyya,

Taɛekkazt-ik terqa

I wakken ad tgerrez tyita

Rnu-yas aseḥlelli.

                                                     

 

 

Retour en haut

 

                                                                            

Adresse de messagerie électronique :

ayamun2@Hotmail.com                  

 

Adresse Web:   www.ayamun.com

 

Retour en haut

Retour au titre

@Copyright ayamun 2002
Dernière révision : 28 Mai 2002