ayamun  CyberRevue de littérature berbère

image002

10ème année

Numéro 43  Janvier 2010

notre nouvel email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

b_OpenBook

Sommaire:    

        

1°) Le texte en prose :  D acu i ixeddem Rebbi ? sɣur Djamal Arezki  tukkist seg wammud n tulluzin « Akal d wawal », tzirigin tira 2009

2°) L'article : Culture populaire et cultures dominantes dans Rue des tambourins, de Taos Amrouche, par Djamal Arezki

3°) L'évocation :  …………………………………….

4°) Tadlist-nniḍen, en PDF , i utiliddem

5°) Le poème : aɛeqqa  uzemmur sɣur Djamal Iggui, tukkist seg wammud n isefra « ɣas», tzirigin tira 2009

 Adresse de messagerie électronique 

 

 

 

 

Retour en haut

 

Numéro 43    Janvier 2010                                                                                                     

Le texte en prose:

                   D acu i ixeddem Rebbi ?   sɣur Djamel Arezki, tukkist seg ummud n tulluzin « akal d wawal », tira, Bgayet, 2006

 

 

         Taddart n Tcebrut yeţwaţun sɣur amezruy d yimdanen, tezga-d deg yiwen n umdun, gar sin n yidurar. Teţwaffer am wakken ara teffre kra n tɣawsa deg tdikelt n ufus. Ur d-tban alamma tewwe-ţ-id.  Mi ara d-tbedde ɣef kra n tiɣilt n udrar i d as-d-yezzin, ad twali ixxamen iwezzlalen, dduklen am tirect n ukerfa nnig n uremmuƐ n yirden deg unnar. Anagar aqermud azeggaɣ iţmecruruq i yiij n uzal. Wanag ssbe neɣ tameddit, yezga fell-as umalu. Adrar iţarra-as tili kra ara tekk tebit. Abrid ţ-yeban seg tlemmast, yecba rriba icerrgen li cellum-ga. Anagar kra n yisekla iɣezfanen sya d sya i yellan amzun zerrben i taddart akken ur teţimɣur ara. Imurar ur neţban ara urzen-ţ ɣer lğameɛ bu tqubbet tamellalt ibunečɛen deg tlemmast n tgemmict n yixxamen. Amzun d aqerruy-nsen yulin ɣer yigenni.

         Γer tama tazelmat, d asif Bu-Sellam yeqquren, yuder-d seg tqucac n yidurar n Sif, yezger taɣza, iţel i taddart, yeffeɣ akkin d amezdaw.

         Γer tama tayeffust, d azemmur alamma d idisan n udrar i d-iɛussen Tacebrut d leqrun ma drus aya. Akkin i lğameɛ, d tagessart. Ur tezmir ara ti ad teffel s tmuɣli-s. Skud ad yeţqerrib umdan, s yimir ad d-teskan iman-is taddart. Ad tebdu ad timɣur mi ara d-tserre i yicua-is. Abrid, yeččur d aɣebbar, yerna iţel alamma yezzi lɛeql-ik. Axxam amenzu, ara d-temlile mi ara tali, d win n Lağ Muend Umesɛud ; syin d taxibuqt n Ɛme Awayli uqbal ad tkecme ɣer wul n taddart. D yiwen n ufella igellil. Yedda deg laɛmer cwi : ɣur-s azal n xemsin n yiseggasen, maca ddunit tsedderm-it. Iţban-d meqqer ugar. Aɛmam-nni i iţawi ɣef uqerruy-is, yerra-t d amɣar ur yewwi. Medden akk ssawalen-as Dda Ɛmer.

 Imi neţa d igellil, yedha anagar d lla-is. Ur yesɛi d acu ara yečč deg yi ma ur t-id-igir ara s yiγallen-is deg wass. Maca yarec, yeddes aas. Yessen taqbaylit.

         Yiwen useggas n la, Lağ Muend Umesεud, lqayed n taddart-nni n Tcebrut d udewwar-is, deg tallit-nni n Yirumyen, iru γer liğğ i tikkelt tis tlata. Liğ yecban acqirrew deg tallit am tinna! Asmi i iru, yeqqar εmer Awayli i medden deg tejmaεt, neţţa yeţqessir aas:

         - Ad tethenni taddart deg-s lxersum kra n wussan !

Asmi i d-yuγal lqayed-nni, yesker tameγra tameqqrant. Imi yesεa aas, yerna afus γer Fransa, ţagaden-t medden. Degmi i as-ţawin yal lxir i wakken ad as-sreben liğğ-is : wa iru s tugdi wa s zzux.... Dγa ţruun γer-s d tirebbuyaε: yal yiwen d acu i as-yewwi. Yiwen d zzit, waye d tamment, wid yesεan aas, ţawin ula d akraren neγ izgaren.

         Azal n snat n ledwar, d medden ssawaen-as i Lağğ Muend Umesεud, ahat, ad εeddin cwi. zdat-s, ma ulac terwi! Yeqqim umγar-nni igellil yeţwali neţţa d temγart-is medden mi d-tsubbun seg taddart ţεeddayen γer uxxam n lağ yezdeγ berra n taddart, deg yiwet n teγremt i wumi zzin leswar. Seg ucaruq γer uγelluy, ad ţruun iellaεen, ččuren ad d-ţuγalen ifassen d ilmawen d wulawen unen. Winna yeṭṭallay kan, yewhem d acu i yuγen imdanen-nni.

         - Teqleb ddunit a tamγart ! Yuγal uqelmun γer yiarren! Rennun aman i wasif yimdanen-agi ; nutni yeṭṭef-iten lla deg lexnaq. Akken i ctaqen, i yessager  lağ Muend. Ur ugaγ ara (ur cukkeγ ara) belli yawağ akk lxir-nni i as-ţawin medden. I wacu-t?      

         - Ugaden ur ţafen ara ixeddim γur-s, ay argaz ! I as-terra Teclilut, tameṭṭut-is.

         - D ixemmasen-is akk, riγ, maca tagi d tisselbi a yelli-s n medden !

         - Ih ay argaz, keččini d taγennant-agi-inek ara k-yenγen.

         - Tif tameţant wala ddel am wagi ! Yenεel bu n tudert i deg i d-negra!

Uγalen kecmen s axxam, nedlen-d tawwurt, rran-as aqejmur, bran-as i uydi Midur, itezzi deg ufrag. Yebda iγelli-d yi.

         - A tamγart, d acu yellan i -ay i yimensi?

         -Ssefqed kan i ukufi-nni ma wran-d kra n yiniγman ?

         Iru umγar, iger afus-is deg usenfu, yeddem-d uraw n tazart, yerna yessureg-d cwi n zzit γer tebsit, yeččan-ten s uγrum n temin aqdim.

          Azekka-nni, Taclilut tru ɣer tala. Temmuger dinna aas n tlawin- nien, dɣa kant-as-d acu wwin yirgazen-nsent i ɛemmi-tsen Lağğ. Tal yiwet tessebgan-d iman-is. Tuɣal tenna-as lima n Tazart :

         - I kem a Taclilut, d acu i d as-tewwim ? Yerna iţayal-awen, tidet kan !

         Taclilut meskint, yaxsef wudem-is. Bedden-as yimeslayen deg tgerjumt-is. Tessebleɛ imetman, terra-as :

         - Ah ! Akka yella lal. Cfiɣ, d neţţa i d aɣ-id yuznen lgelba n temin asmi akk-nni yuen Ɛme, argaz-iw.  D acu urɛad kan d-yestufa.  Nga-t d aɣilif ; ussan-ayi kan ad nerzu fell-as.

         - Ih ! Ilaq. D lɛib ! Yerna ruen akk medden ; ur tezmirem ara ad teffɣem i ubrid n laɛwayed.

         Taclilut, tewwe-d nnuba-s i wakken ad teččar acmux-is. Mi tfuk, dɣa, tessenser-d iman-is am tmakart. Teqqim ur ţ-tewwi ara lqaɛa. Iţusemma tɛuyer-iţ-id lima n Tazart. Degmi tugi ad tečč imensi. Ɛmer Awayli, icum-iţ. Yenna-as :

         - A tamɣart, ayɣer akka i tečče ?

         - Ala, ur ččieɣ ara.

         - Ihi, ɛeddi ad tečče imensi uqbel ad yismi.

         - Ur llueɣ ara ay amɣar.

         - Nniɣ-am, ini-yi-d kan acu i kem-iceɣben? Tella kra n tin i kem-id-izeɛfen deg tala ?

         - Imi tere tilufa ihi ad k-id-iniɣ tura!!

         - D acu diɣen?

         - I nekni? Ɛniɣ ur neţruu ara ad nerzu ɣef Lağ Muend Umesɛud ?

         - Ḥṣiɣ wigi d imeslayen n tlawin ! A tameṭṭut, sɛu laɛqel !  D acu i tebɣi ad as-t-awiɣ nekkini ?

         - Ala ru kan, d lɛib fell-aneɣ !  Yerna iţayal fell-aɣ !

         - A tamɣart, meyyez cwi ! Nekni d igellilen, ur itečče ara fell-aɣ ma ur nu ara.

         -A nnger-ik ay argaz ! Medden d ayagi i ţɛassan.

Ɛmer yessusem. Yuɣ-itent mkemda. Maca d acu ara yexdem ?

          Azekka-nni, urɛad d-ldint wallen-is, tuɣal ɣur-s Teclilut, tesmeka-t-id diɣen. Yeffeɣ ur yeswi ara ula d cwi n tberkant-nni akken s-yeqqar. Yuder ɣer tmazirt n wadda. Yerra srid ɣer yiwet n tewayt n yisɣaren, yeddem-d agelzim i yeffer ielli-nni ddaw-as, iru ad yenqec tineqlin. Yewwet abrid neɣ sin, yabes. Awwah, ṣṣut n temɣart-is mazal yeṭṭenun deg uqerruy-is. Yeffer agelzim-nni ddaw n yisɣaren, yuɣal s axxam. Mi yewwe, temmugr-it-id Teclilut ɣer tewwurt n ufrag s taɣat :

         - Tedduɣ ad k-ţ-in-awiɣ. Tɛewwel ad d-teneq seg lla.

         - Γur-s i d-uɣaleɣ ula d nek.

         -Amek ? I wacu ur ţ-tegli ara yid-k mi  teffɣe ?

         - Tɣa-iyi ! Maca tura beddleɣ ṛṛay. Ad as-ţ-awiɣ d tarzeft i ɛemmi-m Lağ Muend Umesɛud. D ayagi kan i nesɛa. Akka, mi ara true ɣer tala, ad tawi aqerruy-im deg yigenni.

Yezzueb-iţ, yeṭṭef abrid-is d asawen. Taclilut tefer-it s wallen, ifassen-is ɣef waɣmiwen-is. Teţhuzzu kan aqerruy-is, teqqar iman-is iman-is :

-         Yaxi arga, yaxi! Urğin ad ibeddel!

 

         Iqeddacen skecmen Ɛmer Awayli ɣer uxxam anda yella Lağ-nni. Iuja dinna azal n ssaɛa i yiij akken ad t-id-ta nnuba. Yufa-n teččur tzeqqa d imzuyar. Yeqqim yid-sen cwi, yeswa ţay asemma.  Iegger ti-is zelme yeffes akken ad ier anwa i yellan dinna : dɣa iwala ɣer tama-s Lağ Saɛid Uberwaq s ubernus-is amellal, Lağ Muend Uɛacur, Si Maxluf Uqasi, Muend Ubelɛid ɣer tama-s ţkaɛkiɛen d tasa. Iqubel-iten-id Lağ Muend Umesɛud s llebsa-s tamellalt, tasbarut deg ufus-is azelma yeqqnen ssaɛa n ddheb iţirriqen i tafat. Yemmuqel; iwala anagar imeqqranen n taddart d udewwar-nnsen. Yufa-d iman-is d aberrani gar-asen. Imir-nni i yefhem i wacu iruja azal n tsaɛet i yiij deg beṛṛa. D tallit n yimekli ! Ula amek ara yečč yid-sen ! Yessenhez aqerruy-is, yessusem, yuɣal cwi akka yekcem deg wawal yid-sen ula d neţţa. Maca ul-is yečču. Asmi i d as-teţunefk tegniţ, yeneq yenna-asen :

         - Ay At Tcebrut, ad iyi-temlem d acu i ixeddem ebbi ass-ayi ?

Neqen-d akk s leɛya am akken iɣa-iten lal. Yenna-as Lağ Saɛid Uɛberwaq :

         - Ur teţseḍḥi ara ad d-tini  akka-yi ?

Yeneq-d Lağ Saɛid :

         - Keččini tjehle !

Yekcem-iţ-id Si Maxluf, yenna :

         - Amek ara d-tini imeslayen am wiyyi deg umkan yecban wayi ?            

         - Awwah ! Akka ara d-tini ?  I s-d-yerna Si Lhadi amrabe.

Neţţa yeqqim kan, ur iar ara akk. Yeṭṭef kan deg wawal-is yeqqar-asen :

         - Ala s tideţ ara wen-in-ţmeslayeɣ. Nniɣ-awen, mlet-iyi d acu i ixeddem Rebbi ass-ayi?

Ixuss ad t-wwten seg wakken i zeɛfen. Asmi yera akken Lağ Muend Umesɛud, yeneq-d s timmad-is, yenna-asen :

         - Anfet-as ad d-yini !

Dɣa terked tegnit, teɣli-d tsusmi. Yenna-as Lağ Muend Umesɛud:

         - Ma ulac uɣilif, in-aɣ-d d acu i ixeddem ebbi ass-ayi imi kečč yeţcawar-ik !

Yeneq-d, yenna-asen winna :

         - Ay At Tcebrut, nekkini riɣ d acu i ixeddem Rebbi ass-ayi!

Nnan-as amzun s ucqirru : ini-d !

Yenna-asen :

         - Ass-ayi, ay At Tcebrut, Rebbi ixellu tixxamin-nwen, yeţɛemmi taxxamt n Lağ Muend Umesɛud!

Dɣa ssersen akk i yiqerray-nsen, ffɣen ɣer lecɣal-nsen, yiwen ur d-yeqqim deg tzeqqa.

Djamel Arezki, tukkist seg ummud n tulluzin « akal d wawal » , tira, Bgayet, 2006

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Retour en haut

Numéro 43    Janvier 2010             

L’article :

Littérature

Culture populaire et cultures dominantes dans Rue des tambourins, de Taos Amrouche[1]

La culture populaire est toujours minorée….

A l’arrivée du colonialisme, en 1830, en Algérie, il avait eu affaire à une vieille tradition, notamment orale, mais qui était frappée de léthargie même si ses valeurs (ou ce qui en restait après l’agression) continuent de régir la vie du peuple maghrébin. Cet intrus entré par effraction, a imposé de nouvelles règles de jeu qui échappent totalement aux autochtones d’où les bouleversements qui ont suivi pour aboutir, sur le plan de la communication du moins, à un nouveau mode : celui de l’écriture ! L’ouverture des premières écoles en Kabylie y étaient pour beaucoup et a contribué à l’émergence d’une classe de lettrés dans la région dont faisait partie Fadhma Ath Mansour Amrouche, la mère de Taos.

Vers la fin de la première guerre mondiale que le grand-père de Taos a vécu en tant que soldat, a vu la naissance tâtonnante mais certaine de l’expression littéraire maghrébine : naissance de la littérature de l’Indigène au sens péjoratif du terme. Taos Amrouche fut l’une des toutes premières romancières en Algérie. C’est ce qui allait être le socle de ce que l’on connaît aujourd’hui. L’oralité se dotait alors d’une nature et d’une fonction différentes de celles de la littérature écrite. Cette littérature traite presque essentiellement de l’inévitable problématique identitaire. Les écrivains qui émergent écrivent naturellement dans la langue dominatrice qu’ils ont bien intériorisée du reste. Cet épisode s’apparente à la période précédant l’entrée du colonialisme et qui a mis à nu une société à deux vitesses comme l’avait distingué M. Mammeri :

- D’un côté, il existe « la culture savante » qui est un privilège d’une classe réduite (El khassa), minoritaire et une langue (l’arabe littéraire, incompréhensible de la majorité du peuple algérien, frappée, en plus, du sceau de la légitimité, religieuse s’entend, et utilisée abusivement (à tort ou à raison) comme instrument de domination et de pouvoir (par la suite surtout).

- Et puis, de l’autre côté, « la culture populaire », véhiculée par les langues du peuple, (l’arabe dialectal et le tamazight sous ses différentes variantes) plutôt réservée à la majorité illettrée, au petit peuple et fait partie du domaine public (El Ɛama). Le même schéma est reproduit, à dessein mais de façon plus prononcée et à visée politique, par le système colonial en place, plus soucieux de sa pérennité et de ses profits que de l’instruction publique. Ainsi, il a contribué à élargir la fracture et les disparités sociales en privilégiant les uns par rapport aux (ou au détriment des) autres. La création des premières écoles en Kabylie ferait partie de cette stratégie.

Seulement les données ont changé, l’époque aussi. Le concept de culture s’est enrichi mutuellement car le colonialisme ne fait pas que prendre au sens de la prédation d’où les concepts de métissage, d’hybridation, d’acculturation. Parallèlement, une littérature d’expression française typiquement algérienne dont fait partie justement Taos Amrouche a vu le jour. Cette littérature est à juste titre le produit de ce brassage interethnique qui transparaît clairement dans les œuvres des écrivains de cette époque.

De la culture populaire dans Rue des tambourins

La culture d’un peuple est une structure, un système de valeurs, une conception du temps et de l’espace, une conception de soi, et des rapports interpersonnels, des rapports au pouvoir, des normes régissant le quotidien et les pratiques que cela entame ou entretient. En substance c’est un mode particulier de structures, de représentations et des symboles que ce peuple met en place dans l’organisation de la vie quotidienne, de la vie sociale et de celle de ses membres. A la lumière de cette définition, il est aisé de reconstituer le système de valeurs de la société de l’époque de l’écrivain Taos Amrouche ainsi que les rapports interpersonnels, notamment ceux de la femme qu’elle entretient avec sa société.

La culture touche donc tant à l’individu qu’à la société tout entière. Elle façonne leur système de défense et leur inconscient collectif. Elle se nourrit de la vérité et de la quotidienneté aussi banales soient-elles. Autant dire qu’elle régit et règle la vie de tout un chacun avec une patience têtue et une régularité inexorable. Partant de ce point de vue, la culture est donc une abstraction qu’on ne peut saisir que quand elle se matérialise dans la pratique des individus et des groupes car il existe une différence notable entre le niveau du vécu individuel et celui du vécu collectif qu’un groupe humain désigne comme sa culture.

En tant que corpus global, la culture est un ensemble mouvant, incohérent, instable ouvert, en voie permanente de transformation et d’adaptation et donc aux frontières incertaines, si bien qu’il est impossible de la saisir dans sa globalité :

 « La culture ne peut être une entité stable parce qu’elle est contenue dans les pratiques des personnes et que celles-ci la modifient constamment selon leurs intérêts, les époques, les circonstances et les réalités nouvelles en perpétuel changement.»[2]

Pour revenir au cas qui nous intéresse, à savoir la place de la culture populaire dans le roman de Marguerite Taos, il est à signaler que celle-ci est plus prononcée du fait de sa situation à elle car :

 « Le dynamisme d’une culture est observable chez des groupes en instance de transculturation, car la confrontation à une autre culture joue le rôle d’une loupe qui grossit les modifications des valeurs. »[3]

 Chez cette écrivaine, non seulement il y a modification de quelques valeurs sur un plan personnel mais aussi un enrichissement mutuel qu’elle revendique. Elle est tout à fait consciente du fait qu’une autre culture peut être étrangère mais pas ennemie. A partir de là, c’est une autre vision qui se développe et que l’auteur intériorise dans un premier temps et remodèle dans un second temps pour qu’elle en fasse sa spécificité. Elle se manifeste à travers le roman de quatre facettes différentes mais complémentaires :

-Sous forme d’une culture matérielle : c’est à dire  sous forme d’un produit palpable de la société, un produit physique, concret tels que la forme des maisons, l’organisation sociale et familiale, les manières de s’habiller, de se loger, les constructions en architecture…Ce sont les produits physiques de la culture, un produit de cette culture qui se manifeste chez l’héroïne du roman par une incompréhension et une inadaptation manifestes.

-Sous forme de culture non matérielle : C’est tout ce qui reste quand tout est perdu, pour reprendre une expression connue. Elle peut se résumer à la poésie orale, aux chants, à la danse, au savoir - être, à l’histoire, bref à la mémoire d’un peuple. Le roman regorge de ce type d’exemple.

 La somme des proverbes et autres expressions appartenant au champ culturel berbère fait partie de cette catégorie. En dépit de son instruction foncièrement française, Marie-Kouka demeure fidèle à ses origines et surtout à sa culture.

- Sous forme de la culture - temps : Il s’agit du retour aux sources, aux mythes des origines, récupération du patrimoine…à travers le personnage de Gida, la grand-mère qui symbolise ce volet :

 « Elle était là comme un bloc, symbolisant l’esprit de la race, le sens primitif de l’honneur.»[4]

-Sous forme de la culture - espace : diversité culturelle, brassage d’autres cultures qui n’est pas sans conséquences sur l’individu ou la société et engendre, dans ce cas, souvent le phénomène de l’acculturation et /ou de déculturation, deux termes différents et qui recouvrent des réalités tout autant différentes :

L’influence d’une culture, généralement occidentale, sur l’autre culture est l’acception contemporaine retenue dans la plupart des cas et qui n’est pas immuable... Mais en général, l’influence est réciproque. En psychologie sociale, l’acculturation désigne le processus d’apprentissage par lequel l’individu reçoit la culture de l’ethnie ou du milieu auquel il appartient. D’autre part, en anthropologie culturelle, il désigne les phénomènes de contacts et d’interpénétration entre civilisations différentes.

Ainsi, l’acculturation est l’étude des processus qui se produisent lorsque deux cultures se trouvent en contact volontaire ou forcé, comme c’est le cas de Taos Amrouche (période coloniale oblige). Elles agissent et réagissent l’une sur l’autre (ou l’une contre l’autre d’où le rapport de subordination entre culture dominante et culture dominée (ici la culture Amazigh et la culture occidentale en général).

 L’oeuvre de Taos est un exemple de ce processus d’interactions réciproques entre les cultures française et Amazigh dans leurs déroulements et leurs effets : 

Le processus d’acculturation revêt plusieurs visages et formes. Notre cas se fait dans l’hostilité (acculturation imposée par le colonialisme sur le plan collectif mais choisie sur le plan individuel par l’auteur et sa famille). En outre, les populations en contact sont, démographiquement, inégales ; l’une est majoritaire (population algérienne), l’autre minoritaire (européenne).

Sur un autre plan, ces cultures en contact, très éloignées, par leur esprit, les unes des autres (civilisation occidentale et civilisation traditionnelle). Dans ce cas précis, il n’y a ni dialogue ni harmonie entre les deux cultures en situation d’acculturation imposée mais pas sur le plan individuel car ce brassage a donné lieu à une littérature majeure et à des écrivains  de qualité.

    

 

     Djamal Arezki

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 43    Janvier 2010    

L’évocation :

Abrid-a ulac !!!

Retour en haut

Numéro 43    Janvier 2010  

Tadlist-nniḍen :    

Le texte intégral J. Vilbort_En_Kabylie.Pdf, 144 pages dans notre rubrique téléchargement.

 

 

J. Vilbort 

 

EN KABYLIE

VOYAGE D'UNE PARISIENNE AU DJURJURA

Paris

Charpentier et Cie, Libraires-Éditeurs

28, quai du Louvre

1875          

 

Numérisé par   The Project Gutenberg Ebook      Site Web : http://www.gutenberg.net

 

 

 

Retour en haut

Numéro 43    Janvier 2010         

Le poème :

 

Aɛeqqa n uzemmur  sɣur Djamel Iggui , tukkist deg ummud n isefra  «  Ɣas », tira éditions, 2009

Retour en haut

 Adresse de messagerie électronique : encrier_plume_057

ayamun@Hotmail.com

  Adresses Web:

http://ayamun.ifrance.com/index.htm

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

b_Book

  

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

 

 

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
samedi 16 juillet 2011

 

 

 

 [1] - Edition Joëlle Losfeld, 1996, France ( réedition).

[2] - La socialisation à l’école Op. Cit. pp. 31-33

[3] -Ibidem, p. 35.

[4] -Rue des Tambourins, Op. Cit.